CVurriculum itae - Support System for Selection of Reviewers

Komentarze

Transkrypt

CVurriculum itae - Support System for Selection of Reviewers
28
czerwca
june
CV
2013
urriculum
itae
Paweł
Jędrzejko
Paweł Jędrzejko Spis treści/Contents
SPIS TREŚCI / CONTENTS
Skany dyplomów / Scans of degree diplomas ............................ 1 / 3
Curriculum Vitae w języku polskim.....................................................4
Résumé in English ............................................................................... 39
CV w języku polskim........................................................................................................................................4
Dane ogólne...............................................................................................................................................................................................................5
Pełny wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku.......................................................................................................9
Wykaz konferencji i wykładów gościnnych.......................................................................................................................................20
Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzatorskich...........................................29
Informacja o grantach, stypendiach oraz nagrodach................................................................................................................33
Informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi....................................34
Inne publikacje.......................................................................................................................................................................................................35
Inna działalność......................................................................................................................................................................................................38
Résumé in English ..........................................................................................................................................39
General information............................................................................................................................................................................................40
Complete List of Publications......................................................................................................................................................................44
List of Conferences and Guest Lectures............................................................................................................................................... 57
Information on Achievement in Teaching, Organization and Popularization of Scholarship....................... 67
Information on Grants, Stipends and Awards..................................................................................................................................80
Information on Collaboration with Learned Societies................................................................................................................81
Other Publications...............................................................................................................................................................................................82
Activity Outside Academia............................................................................................................................................................................85
4. Oświadczenia współautorów prac / Co-Authors’ Statements.........................................................86
5. Dane teleadresowe / Contact information.......................................................................................... 90
Paweł Jędrzejko Skan Uchwały Rady Wydziału/ A Scan of the Faculty Council Resolution
[1]
Paweł Jędrzejko Skan dyplomu doktorskiego / A Scan of the Ph.D. Diploma
[2]
Paweł Jędrzejko
Skan dyplomu nauczyciela mianowanego / A Scan of the Nominated Teacher’s Diploma
[3]
Paweł Jędrzejko CURRICULUM VITAE
W JĘZYKU POLSKIM
[4]
Curriculum Vitae w języku polskim
Paweł Jędrzejko Dane ogólne
DANE OGÓLNE
1. Imiona i nazwisko: Paweł Krzysztof Jędrzejko
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe
2013—doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
stopień przyznany przez Uniwersytet Śląski na podstawie całościowego dorobku akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem cyklu publikacji poświęconemgo dziełu i myśli Hermana Melville’a.
2000—doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
stopień przyznany przez Uniwersytet Śląski na podstawie dysertacji Fascynująca płynność.
Doświadczenie lądu i morza a egzystencjalizm Hermana Melville’a, napisanej pod kierunkiem
prof. UŚ. dr hab. Teresy Pyzik.
1995—magister filologii angielskiej
stopień przyznany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy Text, Style and Equivalence. A Comparative Study of Two Polish Versions of Hamlet, napisanej
pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Pisarskiej.
3. Posiadany stopień awansu zawodowego
2002—nauczyciel mianowany, stopień przyznany przez Marszałka Województwa Śląskiego
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
Okres:
Instytucja: Stanowisko:
Wymiar etatu:
2004. 10. 01 – nadal
Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
pełny etat
Okres:
Instytucja:
Stanowisko: Wymiar etatu:
2000. 10. 01–2004. 09. 30
Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
pełny etat
Okres:
Instytucja:
Stanowisko: Wymiar etatu:
1995. 10. 01–2000. 09. 30
Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej
Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Asystent naukowo-dydaktyczny, doktorant
1/2 etatu
Okres:
Instytucja:
Stanowisko: Wymiar etatu:
1994. 10. 01–1995. 09. 30
Kolegium Języka Biznesu
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Lektor
umowa zlecenia
[5]
Paweł Jędrzejko Dane ogólne
4. Informacje zatrudnieniu poza jednostkami naukowymi
Okres:
Instytucja:
Stanowisko:
Wymiar etatu:
1994 (9 miesięcy)
Minibulk Management
s/y „Sandokan”
Pierwszy oficer/nawigator
Kontrakt marynarski
Okres:
Instytucja:
Stanowisko:
Wymiar etatu:
1992 (5 miesięcy)
Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego ZHP w Gdyni
s/y „Zawisza Czarny”
Czwarty oficer
Wolontariat
5. Zainteresowania badawcze
5.1 Zainteresowania ogólne
• Literatura amerykańska
• Teoria literatury i kultury
• Studia postkolonialne
• Teoria przekładu literackiego
5.2 Zainteresowania szczegółowe
• Literatura i filozofia Hermana Melville’a
• Literatura i kultura „Amerykańskiego Renesansu”
• Literatura jako filozofia/filozofia jako literatura
• Literackie i kulturowe studia porównawcze
• Poststrukturalne teorie literatury
• Przekład a aksjologia
6. Przedmioty oferowane
6.1 Dla studentów studiów II stopnia
• Amerykanistyczne badania literackie i kulturowe (seminarium magisterskie)
• Amerykańska etyka pracy w literaturze (historia literatury dla studentów języka biznesu)
• Herman Melville: w stronę filozofii egzystencji (seminarium specjalizacyjne)
• Gwiezdne Wojny: granice ponowoczesności (wykład monograficzny)
• Metodologie badań literackich (seminarium specjalizacyjne)
• Przekład jako zjawisko kulturowe (wykład)
• Przekładoznawstwo dla nauczycieli języka polskiego jako obcego (seminarium podyplomowe)
[6]
Paweł Jędrzejko Dane ogólne
6.2. Dla studentów studiów I stopnia
• Amerykanistyczne badania literackie i kulturowe (seminarium dyplomowe)
• Historia literatury amerykańskiej (kurs przekrojowy)
• Interpretacje literatury amerykańskiej (ćwiczenia)
• Wprowadzenie do teorii literatury (seminarium specjalizacyjne)
• Wstęp do teorii przekładu (wykład)
• Literatura „Amerykańskiego Renesansu” (ćwiczenia modułowe)
7. Podsumowanie
Ogólna liczba publikacji naukowych:...................................................................................... 104
— przed uzyskaniem stopnia doktora:.....................................................................................................................7
— po uzyskaniu stopnia doktora :............................................................................................................................ 96
Na ogólną liczbę publikacji składają się:
Monografie autorskie:......................................................................................................................2
Tomy zbiorowe współredagowane:..............................................................................................5
— w języku angielskim............................................................................................................................................................................4
— w języku polskim................................................................................................................................................................................... 1
Współredagowane numery czasopisma zagranicznego:.....................................................14
Współredagowane numery czasopisma w języku polskim:...................................................2
Artykuły w czasopismach recenzowanych.......................................................................................14
— z listy ERIH (I)............................................................................................................................................................................................... 1
— z listy ERIH (III)............................................................................................................................................................................................. 1
— z wykazu MNiSW...................................................................................................................................................................................6
— innych krajowych w języku angielskim.............................................................................................................................1
— innych zagranicznych w języku angielskim..................................................................................................................5
Rozdziały w książkach:.................................................................................................................. 30
— w języku angielskim..............................................................................................................................................................12
— w języku polskim................................................................................................................................................................................18
Recenzje i noty krytyczne:............................................................................................................45
— w języku angielskim............................................................................................................................................................................ 1
— w języku polskim...............................................................................................................................................................................44
Ogólna liczba konferencji naukowych...................................................................................... 54
Konferencje zagraniczne.........................................................................................................................................................................16
Międzynarodowe konferencje krajowe....................................................................................................................................... 21
[7]
Paweł Jędrzejko Dane ogólne
Ogólnopolskie konferencje krajowe............................................................................................................................................... 17
Ogólna liczba wygłoszonych referatów..................................................................................................................................... 34
—w języku angielskim..............................................................................................................................................................20
—w języku polskim......................................................................................................................................................................14
Organizacja lub współorganizacja konferencji.......................................................................................................................12
—ogólnopolskich.............................................................................................................................................................................2
—międzynarodowych...............................................................................................................................................................10
Liczba wypromowanych magistrów:......................................................................................... 41
Ogólna liczba publikacji nienaukowych................................................................................... 24
Artykuły popularne......................................................................................................................................................................................................2
Wydawnictwa płytowe........................................................................................................................................................................................22
—polskie.............................................................................................................................................................................................................16
—zagraniczne...................................................................................................................................................................................................6
Filmy i teledyski...............................................................................................................................................................................................................6
[8]
Paweł Jędrzejko Pełny wykaz prac
PEŁNY WYKAZ PRAC
OPUBLIKOWANYCH I PRZYJĘTYCH DO DRUKU
1. PUBLIKACJE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA
1.1. Publikacje w czasopismach i rozdziały w książkach
1997
1) „Pytanie otwarte: tożsamość ponowoczesnego literaturoznawcy” w: Ponowoczesność a tożsamość, red. Bożena Tokarz i Stanisław Piskor, Katowice: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1997,
ss. 46–61
2) „Z czego śmieją się Polacy?—czyli wspólnota śmiechu a granice przekładu językowych mechanizmów satyry politycznej” w: Komizm a przekład, red. Piotr Fast, Katowice: Wydawnictwo
Śląsk, 1997, ss. 99–124
3) „Wspólnota śmiechu a ‘myślenie kolonizujące’—czyli z czego nie śmieją się Anglicy” w: Komizm
a przekład, red. Piotr Fast, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1997, ss. 78–97
4) “Moby-Dick ‘źle obecny’ w odbiorze czytelniczym” w: Literatura w kształceniu i wychowaniu—
z teorii i praktyki, red. Teresa Pyzik, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997,
ss. 56–67
1996
5) „Przełożyć Lorda Kanclerza—czyli osobowość bohatera w przekładzie” w: Polityka a przekład,
red. Piotr Fast, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1996. ss. 105–126
6) “The Deep Structure of Narrative Element in Neoclassical Fable,” Studia Anglica Posnaniensia, Vol.
XXX (1996), ss. 169–182 (ERIH III)
1995
7) „Paszkowski, Barańczak and the Question of Vanguard Translation of Hamlet” w: Klasyczność
i awangardowość w przekładzie, red. Piotr Fast, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1995, ss. 69–89
2. PUBLIKACJE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA
2.1. Monografie autorskie
2008
1) Płynność i egzystencja. Doświadczenie lądu i morza a egzystencjalizm Hermana Melville’a, Sosnowiec–Katowice–Zabrze: BananaArt.Pl/ExMachina/M-Studio, 2008 (wyd. II, uzupełnione i poprawione), 2007 (wydanie pilotowe)
2007
2) Melville w kontekstach, czyli prolegomena do studiów melvillistycznych. (Kierunki badań-biografiakultura), Sosnowiec–Katowice–Zabrze: BananaArt.Pl/ ExMachina/M-Studio, 2007
[9]
Paweł Jędrzejko Pełny wykaz prac
Recenzje powyższych monografii:
1) Julia Szołtysek, „Pisarz, wizjoner, filozof: myśl Hermana Melville’a w konteście zachodniej kultury
dyskursu”, Er(r)go nr 24/25 (1 i 2/2012), ss. 219–224
2) Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, „Egzystencjalna myśl Hermana Melville’a” (recenzja książek Melville w kontekstach oraz Płynność i egzystencja), Twórczość nr 6, czerwiec 2011, ss. 145–146
3) Marek Paryż, recenzja książek Melville w kontekstach oraz Płynność i egzystencja, Polish Journal
of American Studies nr 3, 2009, ss. 178–180
4) Wojciech Lewandowski, recenzja książek Melville w kontekstach oraz Płynność i egzystencja, The Americanist. Warsaw Journal for the Study of United States, 2008, Vol. XXV: “Rethinking American
Nationalism”, ss. 202–206
5) Jacek Czajewski, nota o książce Płynność i egzystencja, Żagle nr 10, październik 2008, s. 83
6) Milena Schefs, recenzja książki Melville w kontekstach, Nowe książki nr 10/2007, s. 16
2.2. Książki pod redakcją
2011
1) Białas, Zbigniew; Paweł Jędrzejko, Karolina Lebek (red.), Inside(Out). Discourses of Interiority
and Worldmaking Imagination. Bielsko-Biała: WSEH, 2011
2) Paweł Jędrzejko; Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik (red.), Secret Sharers: Melville, Conrad
and Narratives of the Real. Tom II serii Melville Studies Series pod redakcją Pawła Jędrzejki i Miltona M. Reigelmana. Zabrze: M-Studio, 2011
2010
3) Paweł Jędrzejko; Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik (red.), Hearts of Darkness: Melville,
Conrad and Narratives of Oppression. Tom I serii Melville Studies Series pod redakcją Pawła Jędrzejki i Miltona M. Reigelmana. Zabrze: M-Studio, 2010
2002
4) Kalaga, Wojciech, Eugeniusz Knapik (red.); Paweł Jędrzejko, Stanisław Kosz, Marcin Trzęsiok (redaktorzy asystujący), Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. Katowice: Wydawnictwo
Śląsk, 2002
2000
5) Pyzik, Teresa (red.), Paweł Jędrzejko, (redaktor asystujący), Reflections on Ethical Values
in Post(?)Modern American Literature. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000
[10]
Paweł Jędrzejko Pełny wykaz prac
2.3. Numery czasopism pod redakcją
2012
1 i 2) Review of International American Studies, Vol. 5, Fall-Winter № 3–4/2011–2012 (Anniversary
Double Issue)—Five Years of RIAS. Editors’ Picks. International American Studies Association
(z Cyrainą Johnson-Rouiller)
3 i 4) Er(r)go nr 24/25 (1 i 2/2012), Interiory-Eksteriory, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, (ze Zbigniewem Białasem)
2011
5 i 6) Review of International American Studies, Vol. 5. № 1–2/2011 (Winter-Spring, double issue)—
Bodies of Canada / C-or(p)ganismes du Canada. International American Studies Association;
(z Zuzanną Szatanik, Michałem Krzykawskim i Cyrainą Johnson-Rouiller)
2010
7 i 8) Review of International American Studies, Vol. 4. № 1–2 (Fall/Winter 2009/2010, double issue)—
Modernity’s Modernisms. International American Studies Association (z Michaelem Boydenem
i Cyrainą Johnson-Rouiller)
2009
9 i 10) Review of International American Studies, Vol. 3. № 3-4 (Winter 2008/Spring 2009, double
issue)—On Terror and Security. International American Studies Association (z Michaelem Boydenem i Cyrainą Johnson-Rouiller)
2008
11 i 12) Review of International American Studies, Vol. 3. № 1-2 (Winter-Spring, double special issue)—
Americas Studies/Americanist Canons. International American Studies Association (z Michaelem Boydenem i Cyrainą Johnson-Rouiller)
2007
13) Review of International American Studies, Vol. 2. № 3 (September)—Loci and Foci. International American Studies Association (z Michaelem Boydenem i Cyrainą Johnson-Rouiller)
14) Review of International American Studies, Vol. 2. № 2 (June, special issue)—The Cultural
Significance of Modernity in Americas. International American Studies Association
(z Michaelem Boydenem i Cyrainą Johnson-Rouiller)
15) Review of International American Studies, Vol. 2. № 1 (January, special issue)—American
Studies and the Dilemmas of Multilingualism. International American Studies Association
(z Michaelem Boydenem)
2006
16) Review of International American Studies, Vol. 1. № 1 (September, inaugural issue). International American Studies Association (z Michaelem Boydenem)
[11]
Paweł Jędrzejko Pełny wykaz prac
2.4. Publikacje w czasopismach i książkach
2012
1) “The Dangerous Prefix” w: Inside(Out). Discourses of Interiority and Worldmaking Imagination, red.
Zbigniew Białas, Paweł Jędrzejko, Karolina Lebek, Bielsko-Biała: WSEH, 2011, ss. 13–18
2) “Five Years of RIAS” w: Review of International American Studies, Vol. 5, Fall-Winter № 3–4/2011–
2012—International American Studies Association, red. Cyraina Johnson-Rouiller i Paweł Jędrzejko, ss. 5–9
3) „Amiri Baraka: Poeta walczący. Dwa wywiady (Wprowadzenie)”, Er(r)go nr 24/25 (1 i 2/2012),
pod red. gościnną Zbigniewa Białasa i Pawła Jędrzejki, ss. 147–149
4) „Wciąż rewolucjonista… (Amiri Baraka w rozmowie z Pawłem Jędrzejką)”, Er(r)go nr 24/25
(1 i 2/2012), pod red. gościnną Zbigniewa Białasa i Pawła Jędrzejki, ss. 185–198 (polska wersja
wywiadu, który ukazał się pod tytułem “Still a Revolutionary. Amiri Baraka in Conversation
with Paweł Jędrzejko,” New Theatre Quarterly, 26, 2010, ss. 340–350)
5) „Zamknięci w bibliotece, czyli rozważania o metanarracjach i naukowych wizjach świata”, Er(r)go
nr 24/25 (1 i 2/2012), pod red. gościnną Zbigniewa Białasa i Pawła Jędrzejki, ss. 43–61 (polska
wersja artykułu ukazała się pod tytułem “Locked Within the Library: Musings on Metanarratives, Weltanschauungs and Library Research”, w: Interiors, red. Sonia Front and Katarzyna
Nowak. Cambridge: Cambridge Scholars’ Press, 2010, ss. 59–73)
2011
6) “The Tranquility of the Ocean. On Melville’s Philosophy of Participation” w: Secret Sharers: Melville,
Conrad and Narratives of the Real, red. Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik.
Zabrze: M-Studio, 2011, ss. 371–385 (rozszerzona wersja rozdziału “Późny Melville, czyli rzecz
o Oceanie Spokojnym” w: Styl późny w muzyce, kulturze i literaturze. T. 2., red. Ewa Borkowska
i Eugeniusz Knapik, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, ss. 116–137).
7) “Introduction” w: Secret Sharers: Melville, Conrad and Narratives of the Real, red. Paweł Jędrzejko,
Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik. Zabrze: M-Studio, 2011, ss. 19–27.
2010
8) “Introduction” w: Hearts of Darkness: Melville, Conrad and Narratives of Oppression, red. Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik. Zabrze: M-Studio, 2010, ss. 20–34.
9) „,I tylkom ja sam uszedł, abym ci oznajmił’ (Notatki na marginesie Moby-Dicka)” w: Hiob Biblijny,
Hiob obecny w kulturze, red. Piotr Mitzner i Anna Maria Szczepan-Wojnarska. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2010, ss. 115–131.
10) “Locked Within the Library: Musings on Metanarratives, Weltanschauungs and Library Research”
w: Interiors, red. Sonia Front and Katarzyna Nowak. Cambridge: Cambridge Scholars’ Press,
2010, ss. 59–73.
11) “Still a Revolutionary...,” (Wywiad z Amirim Baraką), New Theatre Quarterly, 26, 2010, ss. 340–350
[12]
Paweł Jędrzejko Pełny wykaz prac
2009
12) “Political Correctness and Self-Corrections (An Anti-Reflection?)” w: Political Correctness—Mouth
Wide Shut?, red. Katarzyna Ancuta, Wojciech Kalaga i Jacek Mydla. Frankfurt, New York: Peter
Lang Verlag, 2009, ss. 36–42 (skrócona, polska wersja tego artykułu ukazała się pod tytuem
“Polityczna poprawność a autopoprawki (Anty-refleksja?)”, Er(r)go nr 11 (2–2005/2006), ss. 27–32)
13) „Ślady na oceanie. Refleksja nad myśleniem magicznym i prozą Lucjana Wolanowskiego”
w: Wokół reportażu podróżniczego. Tom 3. Lucjan Wolanowski (1920–2006). Studia—szkice—
materiały, red. Dariusz Rott, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, ss. 94–107
14) „Uniwersalny uścisk dłoni. W stronę egzystencjalnej etyki Hermana Melville’a” w: Etyczne paradygmaty żeglarstwa w głównych nurtach komunikacji społecznej, red. Zbigniew Kosiorowski,
Warszawa-Szczecin: Polski Związek Żeglarski i Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, 2009, ss. 23–32
2008
15) “Melville á la Polonaise,” Leviathan: A Journal of Melville Studies, Vol. 10, № 1, March 2008, ss. 75–79.
16) “Transformations of American Studies in the Polish Context,” Review of International American
Studies, Vol. 1–2, Winter-Spring 2008, ss. 62–75 (przeredagowana wersja artykułu opublikowanego w: The Americanist. Warsaw Journal for the Study of the United States, Vol. XXIII, red.
Agnieszka Graff i William Glas, Warszawa: Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu
Warszawskiego).
2007
17) “Kultura popularna a baśń o Innym” w: Kultura-Polityka-Tożsamość, Stockholm Slavic Papers, Vol. 15,
red. Dorota Tubielewicz-Mattsson i Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholm: Stockholm University Press, 2007, ss. 63–90 (polska, rozszerzona wersja artykułu “Fat, Green and Schrecklich: Mistaken Identities, Transhumanity, and Fairy-Tale Excuses,” The Open Letter. A Canadian Journal
of Writing and Theory, Thirteenth Series, Number 3 (Summer)—Mistaken Identity, red. Lola Lemire Tostevin. Toronto: University of Western Ontario, 2007, ss. 69–88)
18) “Towards Innovation: Teaching Humanities at a Polish University in Light of the Experience of International Academic Exchange (Reflections of CEP Local Faculty Fellows)” w: Poland Proceedings 2005: International Symposium on Innovations in Higher Education, red. Merry G. Perry
i William B. Lalicker, West Chester: WCUPA, 2007, ss. 179–196.
19) “Późny Melville, czyli rzecz o Oceanie Spokojnym” w: Styl późny w muzyce, kulturze i literaturze.
T. 2., red. Ewa Borkowska i Eugeniusz Knapik, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
2007, ss. 116–137
20) “Fat, Green and Schrecklich: Mistaken Identities, Transhumanity, and Fairy-Tale Excuses,”
The Open Letter. A Canadian Journal of Writing and Theory, Thirteenth Series, Number 3
(Summer)—Mistaken Identity, red. Lola Lemire Tostevin. Toronto: University of Western Ontario, 2007, ss. 69–88
[13]
Paweł Jędrzejko Pełny wykaz prac
2006
21) “Transformations of American Studies in the Polish Context”, The Americanist: Warsaw Journal
for the Study of the United States, Vol. XXIII, red. Agnieszka Graff i William Glas, Warszawa: Ośrodek
Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 2006, ss. 57–68.
22) „Polityczna poprawność a autopoprawki (Anty-refleksja?)”, Er(r)go nr 11 (2–2005/2006), ss. 27–32
2005
23) “Universal Cannibalism of the Sea” w: Spoiling Cannibal’s Fun, red. Tadeusz Rachwał i Wojciech
Kalaga, Frankfurt Am Main: Peter Lang Verlag, 2005. ss. 201–210
24) “White-Jacket’s White Jacket, or Humanity In a Trans(e)” w: The (Trans)-Human: Bodies, Spaces,
Virtualities, red. Wojciech Kalaga, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005,
ss. 126–151
2004
25) “Limes Culturae, czyli kilka uwag o Cooperowskiej ‚historii opisowej’ pogranicza” w: Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 2: Granica, pogranicze, Zachód, red. Teresa Pyzik i Krzysztof Kowalczyk-Twarowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, ss. 33–65
2003
26) “Appetite for the Sea” w: Viands, Wines and Spirits: (In)Digestion in the Culture of Literacy, red. Tadeusz Rachwał i Wojciech Kalaga, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003,
ss. 111–118
27) “Pip—The Intolerable Third” w: The Same, the Other, the Third, red. Wojciech Kalaga i Tadeusz Rachwał, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, ss. 194–214
28) “Ciśnienie czasu, czyli o Europejskich manifestach kina”, Er(r)go nr 6 (2003), ss. 167–172
29) “A body of thought: reflections on Melville and the Pacific,” Leviathan: Journal of Melville Studies,
Oct. 1, 2003, vol. 5, issue 2, ss. 14–15
2002
30) „W poszukiwaniu transcendencji, czyli krótki szkic o tym jak Melville ubóstwił Ocean” w: Wielkie
tematy literatury amerykańskiej, T. 1: Bóg, wiara i religia w literaturze i kulturze amerykańskiej,
red. Teresa Pyzik, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, ss. 64–93
31) „Biografia—Metodologia—Przekład” w: Biograficzne aspekty przekładu, red. Piotr Fast, Katowice:
Wydawnictwo Śląsk, 2002, ss. 27–46
32) “Przekład a historia literatury jako system” w: Przekład w historii literatury, red. Piotr Fast i Katarzyna Żemła, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2002, ss. 39–45
33) “Obrazy z ekfrazy” w: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja
w literaturze, red. Bożena Tokarz, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2002, ss. 26–40
34) “Postmodernizm jako styl późny krytyki (postscriptum)” w: Styl późny w muzyce, literaturze
i kulturze, red. Wojciech Kalaga i Eugeniusz Knapik; redaktorzy asystujący: Paweł Jędrzejko,
Stanisław Kosz, Marcin Trzęsiok, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2002, ss. 225–240
[14]
Paweł Jędrzejko Pełny wykaz prac
35) „‚Belle Lettre’ o (I)mperium (O)ntycznym Sauny—Andrzejowi Chojeckiemu”, Er(r)go nr 4 (1–2002),
ss. 113–123
2001
36) “Oscylacje literackie, czyli od Gadamera do mikrologicznej krytyki świadomości” w: Mikrologia i miniatura literacka T. 2, red. Aleksander Nawarecki, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, ss. 27–57
37) „Melville w Polsce. Zarys stanu badań” w: Szkice o literaturze i kulturze amerykańskiej, red. Teresa
Pyzik, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, ss. 54–70
2.5. Opublikowane recenzje i noty krytyczne w czasopismach naukowych
2012
1) „Tadeusz Sławek, Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. Pozycja w twardej oprawie, 380 stron”, Er(r)go nr 24/25 (1 i 2/2012),
pod red. gościnną Zbigniewa Białasa i Pawła Jędrzejki, ss. 235–237
2) „Marek Paryż, Figures of Dependence, Figures of Expansion: Representations of the Postcolonial and Imperial Experience in the Discourse of American Transcendentalism. Warszawa: Instytut Anglistyki
Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. Pozycja anglojęzyczna, w miękkiej oprawie, 270 stron”,
Er(r)go nr 24/25 (1 i 2/2012), pod red. gościnną Zbigniewa Białasa i Pawła Jędrzejki, ss. 237–239
2010
3) “A Monument to the Usher: On Two Co-Memorative Collections In-scribed to Professor Andrzej
Kopcewicz (Janusz Semrau, ed. American Literature in Studia Anglica Posnaniensia, 1968—2008.
A Selection of Articles. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009 / Janusz Semrau, ed. “Will
you tell me any thing about yourself?” Co-memorative Essays on Herman Melville’s “Bartleby
the Scrivener,” Frankfurt am Mein: Peter Lang Verlag, 2009)”, Polish Journal for American Studies,
Vol. 4., 2010, ss. 145–161
2008
4) „Krzysztof Jarosz, Agnieszka Rzepa (red. naczelni); Anna Branach-Kallas, Agnieszka Rzepa, Eugenia Sojka (red. numeru), Essays in Red and White/Essais en rouge et blanc, TransCanadiana:
Polish Journal of Canadian Studies/Revue Polonaise d’Études Canadiennes, №1. 2008, Katowice: PARA, 2008”, Er(r)go nr 17 (2–2008), ss. 215–220
5) „Eugenia Sojka (red.), (De)Constructing Canadianness. Myth of the Nation and Its Discontents. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2007”, Er(r)go nr 17 (2–2008), ss. 220–223
6) „Dorota Filipczak, ‘Unheroic Heroines.’ The Portrayal of Women in the Writings of Margaret Laurence.
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007”, Er(r)go nr 17 (2–2008), ss. 223–226
7) „Tomasz Pawelec, Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004”, Er(r)go nr 16 (1–2008), ss. 215–220
8) „Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Poznań:
Wydawnictwo Poznańskie, 2006”, Er(r)go nr 16 (1–2008), ss. 221–227
9) „Jakub Basista, Propaganda religijna w przededniu i pierwszych latach angielskiej wojny domowej.
Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2007”, Er(r)go nr 16 (1–2008), ss. 227–231
[15]
Paweł Jędrzejko Pełny wykaz prac
2007
10) „Wojciech Kalaga (red.), Dylematy wielokulturowości. Kraków: Universitas, 2005”, Er(r)go nr 15 (2–2007),
ss. 155–159
11) „Andrzej Szahaj, E Pluribus Unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności. Kraków:
Universitas, 2004”, Er(r)go nr 15 (2–2007), ss. 160–161
12) „Zbigniew Białas, The Body Wall. Somatics of Travelling and Discursive Practices. Frankfurt am Main,
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Verlag, 2006”, Er(r)go nr 14 (1–2007).
ss. 122–125
2008
13) „Leszek Drong, Disciplining the New Pragmatism. Theory, Rhetoric, and the Ends of Literary Study.
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Verlag, 2007.”,
Er(r)go nr 14 (1–2007), ss. 125–129
2006
14) „Donald. E. Hall, Subjectivity. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2004”,
Er(r)go nr 13 (2–2006), ss. 177–178
15) „David Glover and Cora Kaplan, Genders. London and New York: Routledge, Taylor and Francis
Group, 2000”, Er(r)go nr 13 (2–2006), ss. 175–176
16) „Joe Moran, Interdisciplinarity. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group,
2006”, Er(r)go nr 12 (2006–1), ss. 175–176
17) „Francis Mulhern, Culture/Metaculture. London and New York: Routledge, Taylor and Francis
Group, 2000”, Er(r)go nr 12 (2006–1), ss. 173–174
2005
18) „Władimir N. Toporow, Przestrzeń i rzecz. Przełożył i wstępem opatrzył Bogusław Żyłko. Kraków: Universitas, 2003”, Er(r)go nr 11 (2–2005), ss. 181–187
19) „Hanna Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie. Kraków: Universitas, 2003”, Er(r)go
nr 11 (2–2005), ss. 188–190
20) „Beata Szymańska, Kultury i porówniania. Kraków: Universitas, 2003”, Er(r)go nr 11 (2–2005), ss. 191– 96
21) „Agata Preis-Smith (red.), Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki. Kraków: Universitas, 2004”, Er(r)go nr 11 (2–2005), ss. 197–200
22) „Linda Anderson, Autobiography. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group,
2001”, Er(r)go nr 10 (1–2005), ss. 209–213
23) „Graham Allen, Intertextuality. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group,
2000”, Er(r)go nr 10 (1–2005), ss. 213–216
24) „Mark Currie, Difference. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2004”, Er(r)go
nr 10 (1–2005), ss. 216–219
25) „Miguel Tamen, Friends of Interpretable Objects. Cambridge. Mass. and London: Harvard University
Press, 2001”, Er(r)go nr 10 (1–2005), ss. 219–221
2004
26) „Adam Dziadek, Dariusz Rott (red.), Katarzyna Bytomska (współpraca redakcyjna), Archiwum Themersonów w Polsce, Katowice: Fundacja „Pallas Silesia”, 2003”, Er(r)go nr 9 (2–2004), ss. 181–183
27) „Harold Bloom, Lęk przed wpływem, przeł. Agata Bielik-Robson i Marcin Szuster. Kraków: Universitas, 2002”, Er(r)go nr 9 (2–2004), ss. 184–187
[16]
Paweł Jędrzejko Pełny wykaz prac
28) „Barbara J. Thayer-Bacon, Relational “(e)pistemologies”. New York: Peter Lang, 2003”, Er(r)go nr 9
(2–2004), ss. 188–189
29) „Risto Heiskala, Society as Semiosis. Neostructuralist Theory of Culture and Society, (przekład
z fińskiego na angielski Akseli Virtanen we współpracy z Kaisa Sivenius i autorem), Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2003”, Er(r)go nr 9 (2–2004), ss. 190–192
30) „Ryszard Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, (wyd. drugie). Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002”, Er(r)go nr 9 (2–2004), ss. 193–196
31) „Ato Quayson, Postcolonialism. Theory, Practice, or Process? Malden, Polity Press in association
with Blackwell Publishers, 2000”, Er(r)go nr 8 (1–2004), ss. 197–199
32) „Jacob T. Levy, The Multiculturalism of Fear, Oxford: Oxford University Press, 2000”, Er(r)go nr 8
(1–2004), ss. 200–202
33) „Alison Griffiths, Wondrous Difference. Cinema, Anthropology & Turn-of-the-Century Visual
Culture, New York: Columbia University Press, 2002”, Er(r)go nr 8 (1–2004), ss. 203–204
34) „Nicholas Harrison, Postcolonial Criticism, Theory and the Work of Fiction, Cambridge and
Malden: Polity Press in Association with Blackwell Publishers Inc., 2003”, Er(r)go nr 8
(1–2004), ss. 205–206
2003
35) „Irene Kacandes, Talk Fiction. Literature and the Talk Explosion, Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2001”, Er(r)go nr 7 (2–2003), ss. 217–218
36) „Julia Kristeva, Intimate Revolt. The Powers and Limits of Psychoanalysis, tom 2, przekład na jęz.
angielski Jeanine Herman, New York: Columbia University Press, 2002”, Er(r)go nr 7 (2–2003),
ss. 219–221
37) „Zbigniew Kuderowicz (red.), Filozofia XX wieku. Tom 1 i 2, seria Myśli i Ludzie, Warszawa: Wiedza Powszechna, 2002”, Er(r)go nr 6 (1–2003), ss. 173–177
38) „Julian Wolfreys (ed.), Introducing Literary Theories: A Guide and Glossary, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002”, Er(r)go nr 6 (1–2003), ss. 178–180
39) „James A. Holstein, Jaber F. Gubrium, The Self We Live By: Narrative Identity in a Postmodern World,
New York, Oxford: Oxford University Press, 2000”, Er(r)go nr 6 (1–2003), ss. 181–183
2002
40) „Avrum Stroll, Twentieth-Century Analytic Philosophy. New York: Columbia University Press, 2000”,
Er(r)go nr 5 (2–2002), pp. 155–156
41) „Quassim Cassam, Self and World. Oxford, New York: Oxford University Press, 1997”, Er(r)go nr 5
(2–2002), ss. 157–158
42) „Alexander Riegler, Markus F. Peschl, Karl Edlinger, Günther Fleck, Walter Feigl (red.), Virtual
Reality. Cognitive Foundations, Technological Issues & Philosophical Implications. (Organismus
und System. Schriftenreihe des Wiener Arbeitskreises für Systemische Theorie des Organismus,
część trzecia. Wyd. serii Karl Edlinger). Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag
der Wissenschaften, 2001”, Er(r)go nr 5 (2–2002), ss. 159–160
43) „Julia Kristeva, The Portable Kristeva. Wydanie uzupełnione; red. Kelly Oliver. New York: Columbia University Press, 2002”, Er(r)go nr 5 (2–2002), ss. 161–164
44) „Aleksy Awdiejew, Szkice z filozofii potocznej, z rysunkami Janusza Kapusty. Warszawa –Kraków:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999”, Er(r)go nr 4 (1–2002), s. 163
[17]
Paweł Jędrzejko Pełny wykaz prac
45) „David Carr, The Paradox of Subjectivity. The Self in the Transcendental Tradition. New York, Oxford:
Oxford University Press, 1999”, Er(r)go nr 4 (1–2002), ss. 164–165
2.6. Opublikowane przekłady naukowe i krytyczne w pracach zbiorowych
2012
1) Amiri Baraka, „Ktoś wysadził Amerykę” [„Somebody Blew Up America”], Er(r)go nr 24/25 (1 i 2/2012),
pod red. gościnną Zbigniewa Białasa i Pawła Jędrzejki, ss. 171–183, (przekład krytyczny, opatrzony obszernymi komentarzami)
2) Amiri Baraka i Christopher Bigsby, „Teatr i nadchodząca rewolucja” (z Amirim Baraką
rozmawia Christopher Bigsby) [“Theatre and the Coming Revolution.” Amiri Baraka in Conversation with Christopher Bigsby], Er(r)go nr 24/25 (1 i 2/2012), pod red. gościnną Zbigniewa
Białasa i Pawła Jędrzejki, ss. 151–169
2004
3) Arthur Redding, “Mitografie (z) pogranicza: dzikość i cywilizacja w oczach Fredericka Jacksona Turnera i Johna Forda” w: Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 2: Granica, pogranicze, Zachód, red. Teresa Pyzik i Krzysztof Kowalczyk-Twarowski, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, ss. 108–127
2002
4) Arthur Redding, „Inicjatywy wyrosłe z wiary: Miasto Boże E. L. Doctorowa, czyli co się stało
11 września 2001 roku?” w: Wielkie tematy literatury amerykańskiej, T.1. Bóg, wiara i religia
w literaturze i kulturze amerykańskiej, red. Teresa Pyzik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, ss. 193–208
[18]
Paweł Jędrzejko Pełny wykaz prac
3. PUBLIKACJE NAUKOWE W DRUKU
3.2. Rozdział w monografii (w druku)
1) „Zamknięci w bibliotece, czyli rozważania o metanarracjach i naukowych wizjach świata”, w: Rola
biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przedruk za: Er(r)go
nr 24/25 (1 i 2/2012), pod red. gościnną Zbigniewa Białasa i Pawła Jędrzejki, ss. 43–61
3.2. Redakcja czasopisma (w druku)
1) Er(r)go nr 26 (1 /2013), Autorytety, Katowice: Wydawnictwo Śląsk (jako zastępca redaktora naczelnego, numer pod redakcją gościnną Lecha Witkowskiego)
2) Review of International American Studies, Special Issue: Decoding American Cultures in the Global
Context, Vol. 5, Summer-Fall № 5–6/2012 (jako zastępca redaktora naczelnego – z Cyrainą Johnson-Roullier)
3.3. Recenzje i noty krytyczne w czasopismach naukowych (w druku)
1) „Zuzanna Szatanik, De-Shamed. Feminist Strategies of Transgression: The Case of Lorna Crozier’s Poetry.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. Pozycja w twardej oprawie, 192 strony”,
Er(r)go nr 26 (1 /2013), pod red. gościnną Lecha Witkowskiego
2) „Michał Krzykawski, L’Effet Bataille. De la littérature d’excès à l’écriture. Un «texte-lecture». Katowice: University of Silesia Press, 2011. Pozycja w miękkiej oprawie, 200 stron”, Er(r)go nr 26 (1 /2013), pod red.
gościnną Lecha Witkowskiego
4. PUBLIKACJE DYDAKTYCZNE I POPULARYZATORSKIE
2009
1) „Jak przygotować tekst humanistyczny do tłumaczenia? Przekład to sztuka najściślejszej interpretacji”, Gazeta Uniwersytecka nr 1 (171), wrzesień 2009. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, ss. 20–21.
2008
2) „Poza murami Sandomierza—czyli refleksja nad językiem, kulturą i wzrokiem turysty. (Miniwykład z ćwiczeniami)” w: Materiały Szkoleniowe z sesji pt. Archeoturystyka: nowy produkt turystyczny, red. Tomisław Giergiel, Sandomierz: LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej, 2008,
ss. 37–45.
2007
3) „Wstęp. Porządek miłości,” w: Krzysztof Jędrzejko, W blasku słońca, w poświacie księżyca... Poezje
wybrane, Sosnowiec—Zabrze: BananaArt.Pl/M-Studio, 2007, ss. xiii–xvi.
4) „Melville i Conrad w przestrzeni kultury światowej,” Po wachcie, nr 2, rok I, Gejtawy – Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe, 3 grudnia 2007, s. 6.
2004
5) “The 2004 Election—Opinion,” Newsday, Sunday, October 29, 2004, s. A49.
[19]
Paweł Jędrzejko Wykaz konferencji i wykładów gościnnych
WYKAZ KONFERENCJI I WYKŁADÓW GOŚCINNYCH
Wykaz konferencji
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2012. 10. 26
Gorzka sława: sesja związana z 80. rocznicą urodzin Sylvii Plath i 14. rocznicą
śmierci Teda Hughesa w ramach Krajowego Kongresu Kultury Książki
Biblioteka Śląska, Katowice
moderator konferencji; wywiad z Marią Korusiewicz pt. „Poezja i egzystencja”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2012. 10. 18–19
Projekt LiberTy
Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ/UE, Katowice
Referat: „Biblioteka–Język–Świat”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2012. 09. 20–23
Grievings 2012
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Uniwersytet Śląski, Ustroń
Organizator
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2012. 09. 06–09
Visuality and Vision in American Literature
Conference in Honor of Professor Sanford E. Marovitz
Uniwersytet Białostocki, Białystok
Wykład plenarny: “Sandy Banks, Lee Shores: Sanford Marovitz
and Melville’s Problematic ‚Being’”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2011. 06. 22–26
Melville and Rome: Empire–Democracy–Belief–Art.
8th International Melville Society Conference
Uniwersytet „La Sapienza”, Rzym, Włochy.
a) Moderator panelu: „Melville and Translation (1). Translators on Translation”
b) Referat: “The Mortality of ‘Immortal Classics,’ or on Melville’s ‘Hymn of Aristippus’”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2011. 03. 23–27
LPP Erasmus International Week: Internationalizing Curricula
University of York St. John, York, Wielka Brytania
Referat: “SPRINT: Game Dev and Internationalization”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2010. 10. 28–30
Living Between the Lines: Transgressive (Auto)Biography as Genre
and Method
Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, ul. Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Republika Czeska
Referat: “Criticism as Autobiography, or Melville’s Self-in-Text”
[20]
Paweł Jędrzejko Wykaz konferencji i wykładów gościnnych
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2010. 03. 19
Sustainable Development in the Higher Education Classroom:
Perspectives from Area Studies and Development Studies
University of Birmingham, Wielka Brytania
Uczestnik bez referatu
Data: Temat:
Organizator:
Forma udziału: 2009. 11. 16–17
Hiob Biblijny, Hiob obecny w kulturze
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Referat: „I tylkom ja sam uszedł, abym Ci oznajmił”: Moby-Dick
Hermana Melville’a wobec Księgi Hioba
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału: 2009. 09. 16–19
The Surplus of Culture: Sense, Common-Sense, Non-Sense
Międzynarodowa Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycz-
cznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ustroń
Uczestnik bez referatu
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2009. 05. 20–23
On the Lost (?) Ground. Objects, Concretes, Particulars
Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach, Szczyrk
Uczestnik bez referatu
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2009. 03. 23–27
LPP Erasmus International Week: Innovation in Education
University of York St. John, York, Wielka Brytania
Referat: “Resistance to Innovation in Academia”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2008. 11. 20–22
Dni Nowych Mediów z Derrickiem de Kerckhove
Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Referat: „Zamknięci w bibliotece”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2008. 09. 18–21
Interiors
Międzynarodowa Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzy-
cznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ustroń
a) Organizator
b) Referat: “Inside the Library of Babel”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2008. 05. 15–17
Beyond the Wall of Sleep. Dreams, Visions, Illusions
Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach, Szczyrk
Uczestnik bez referatu
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2008. 04. 23
Światowy Dzień Książki: „A Whale of a Day”—Dzień Hermana Mel-
ville’a w Bibliotece Śląskiej
Biblioteka Śląska, Katowice
a) Organizator
b) Wykład plenarny: „Płynność i egzystencja: o filozofii Melville’a”
[21]
Paweł Jędrzejko Wykaz konferencji i wykładów gościnnych
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2008. 01. 10–11–18
Archeoturystyka: nowoczesny produkt turystyczny
LGD LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej, Czyżów Szlachecki
Wykład plenarny: „Poza murami Sandomierza”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2007. 10. 24
The Polish-Tunisian Joseph Conrad Videoconference
The British Council w Krakowie i w Tunisie (Tunezja)
Wykład plenarny: “Conrad’s Horrors”
Data: Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2007. 09. 19–22
Camouflage. Voyeurism. Exhibition: Discourses and Practices of De-
ception, Surveillance and Transparency
Międzynarodowa Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzy-
cznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ustroń
Moderator sesji
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2007. 08. 4–7
Hearts of Darkness: Melville and Conrad in the Space of World Culture:
The Sixth International Melville Society Conference
Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Centre College, Danville, KY, USA, Szczecin
Organizator
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2006. 10. 12–16
The United States from Inside and Out:
Transnational American Studies
Annual Meeting of the American Studies Association,
Oakland, CA, USA
a) Uczestnik panelu dyskusyjnego poświęconego antyamerykańskiej retoryce we współczesnej kulturze
b) Moderator panelu “American Studies Teaching Talkshop”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2006. 10. 3–6
The Politics of Contemporary Russian Popular Culture
Grinnell College, Grinnell, IA, USA
Uczestnik bez referatu
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2006. 07. 6–8
The Joseph Conrad Society’s 32ndAnnual International Conference
The Polish Social and Cultural Association, Hammersmith, Londyn,
Wielka Brytania
Referat: “‘The horror! The horror!’: Melville, Conrad and Coming
to Terms with the Terror of the Terrible”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2006.05.12–19
West Chester University RECAP 2006 Conference
West Chester University of Pennsylvania West Chester, USA
Referat: “The Unnamable in the Library”
[22]
Paweł Jędrzejko Wykaz konferencji i wykładów gościnnych
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2006.04.23–25
RIAS Editors’ Working Session
The Catholic University of Leuven, Belgia
Referat: “RIAS CMS System”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2005. 09.
Place-Space-Locality
Międzynarodowa Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzy-
cznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ustroń
Uczestnik bez referatu
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2005.05.
Innovations in Higher Education. A Global Perspective
Konferencja wspólna West Chester University of Pennsylvania (USA)
i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Referat: “Teaching Humanities at a Polish University in Light
of the Experience of International Academic Exchange”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2005.05.
Chaos and Order
Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach, Szczyrk
Uczestnik bez referatu
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2005. 05. 1–3
Kultura – Polityka – Tożsamość
Slaviska Institutionen, Stockholms Universitet, Sztokholm, Szwecja
Referat: „Kultura popularna a baśń o Innym”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2004. 12. 25
Styl późny II
Konferencja wspólna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Współorganizator
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2004. 09. 17–18
Hemispheric American Studies:
International American Studies Association Symposium
Rothermere American Institute, University of Oxford, Oxford,
Wielka Brytania
Referat: “IASA Internet Center for Thought Exchange”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2003. 06. 03–07
Melville and the Pacific
International Melville Society Conference, Lahaina, HI, USA
Referat: “Melville’s Pacifiers”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2003. 03.
Socjologiczne aspekty przekładu
Międzynarodowa Konferencja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego i Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, Ustroń
Uczestnik bez referatu
[23]
Paweł Jędrzejko Wykaz konferencji i wykładów gościnnych
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2002. 11. 29–12. 01
Values—Transition—Literature
Międzynarodowa konferencja Koła Naukowego NeoLit, Szczyrk
Organizator
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2002. 05. 22–24
Trans-Formations III: The (Trans)Human: Bodies, Spaces, Virtualities
Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Szczyrk
Referat: “Shrek, the Trans-Human”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2002. 04. 26–28
Minority Discourses in a Cross-/Transcultural Perspective:
Eastern/Central Europe and Canada
Konferencja wspólna Centrum Studiów Kanadyjskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Civic Education Project, Ustroń
a) Współorganizator
b) Referat: “Ekphrastic Images”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2002. 03.
Biograficzne Aspekty Przekładu
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskej, Ustroń
Referat: „Przekład/Biografia/Metodologia”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2001.11.23–25
A Culture In-Between
Międzynarodowa Konferencja Studentów Civic Education Project
i Koła Naukowego NeoLit, Uniwersytet Śląski, Szczyrk
Organizator
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2001. 09.
Spoiling Cannibal’s Fun
Międzynarodowa Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ustroń
Referat: “Universal Cannibalism of the Sea”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2001. 05.
Trans-formations II: The Same, The Other, the Third
Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, Szczyrk
Referat: “Pip: the Intolerable Third”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2001. 03.
Wizualizacje w dwudziestowiecznej ikonosferze
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Ustroń
Referat: „Obrazy z ekfrazy”
[24]
Paweł Jędrzejko Wykaz konferencji i wykładów gościnnych
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2001. 03.
Miejsce przekładu w historii literatury
Konferencja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ustroń
Referat: „Przekład a historia literatury jako system”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2000. 12. 6–8
Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze
Konferencja wspólna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Współorganizator
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2000. 09.
Viands, Wines and Spirits: (In)digestion in the Culture of Literacy
Międzynarodowa Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ustroń
Referat: “Appetite for the Sea”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2000. 05. 21–23
Trans-formations: Identity and Property
Międzynarodowa Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ustroń
Uczestnik bez referatu
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
2000. 04. 14–17
Nature’s Nation Reconsidered: American Concepts of Nature from Won-
der to Ecological Crisis
European Association for American Studies Conference,
Karl-Franzens-Universität, Graz, Austria
Referat: “The Lee Shore and the Liminal Space in Moby-Dick:
Notes on the Margin of Bulkington’s Epitaph”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
1999. 06. 17–19
Melville and the Sea
The Melville Society International Conference,
Mystic, Connecticut, USA
Referat: “Objects at Melvillean Sea”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
1998. 10.
Ethical Values in Post(?)Modern American Literatures and Cultures
Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych i Instytut Kultur
i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Ustroń
Współorganizator
[25]
Paweł Jędrzejko Wykaz konferencji i wykładów gościnnych
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
1998. 09
Exiles
Konferencja wspólna Bolton Institute of Education oraz Instytutu
Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, Ustroń
Współorganizator
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
1997. 11
Ponowoczesność a tożsamość
Konferencja wspólna Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Związku Pisarzy Polskich, Ustroń
Referat: „Pytanie otwarte: tożsamość ponowoczesnego literaturoznawcy”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
1997. 09
Simulacra and the Real
Międzynarodowa konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzy-
cznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ustroń
Współorganizator
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
1997. 09
Crossing and Transgressing Borders
Bolton Institute of Higher Education i Koło Naukowe NeoLit, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bolton, Wielka Brytania
Referat: “A Literary Scholar in a Postmodern World”.
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
1997. 02
Komizm w przekładzie
Konferencja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Ustroń
a) Referat: „Wspólnota śmiechu i myślenie kolonizujące—
czyli z czego nie śmieją się Anglicy”
b) Referat współautorski z Krystyną Głombik: „Z czego śmieją się Polacy”
Data:
Temat:
Organizator:
Forma udziału:
1996. 03.
Polityka a przekład
Konferencja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Ustroń
Referat: „Przełożyć Lorda Kanclerza—czyli osobowość w przekładzie”
Ogólna liczba konferencji............................................................................................................................................................................. 54
Konferencje zagraniczne..................................................................................................................................................................................16
Międzynarodowe konferencje krajowe...............................................................................................................................................21
Ogólnopolskie konferencje krajowe.......................................................................................................................................................17
Ogólna liczba wygłoszonych referatów............................................................................................................................................ 34
—w języku angielskim......................................................................................................................................................................20
—w języku polskim..............................................................................................................................................................................14
Organizacja lub współorganizacja konferencji..............................................................................................................................12
—ogólnopolskich.....................................................................................................................................................................................2
—międzynarodowych......................................................................................................................................................................10
[26]
Paweł Jędrzejko Wykaz konferencji i wykładów gościnnych
Wykaz WYKŁADÓW GOŚCINNYCH
Data:
Miejsce:
Temat:
2012. 05. 05–10
University of Stockholm
Sztokholm, Szwecja
a) “Melville’s Textual Self”
b) “Melville and the Art of Bookbinding”
Data:
Miejsce:
Temat:
2011. 03. 23–27
University of York St. John,
York, Wielka Brytania
“Suzanne Vega’s ‘Calypso’: Poetry in the Garden of Arts ”
Data:
Miejsce:
Temat:
2010. 03. 14–20
University of Birmingham
Birmingham, Wielka Brytania
a) “Melville and the Library”
b) “Maggie’s Choice”
Data:
Miejsce:
Temat:
2009. 03. 24–27
University of York St. John,
York, Wielka Brytania
a) “Kafka and the Basics of Freudian Psychoanalysis”
b) “Shrek. The Ultimate Other”
Data:
Miejsce:
Temat:
2008. 01. 18
Czyżów Szlachecki,
LGD LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej
„Poza murami Sandomierza: krótka refleksja o wzroku turysty”
Data:
Miejsce:
Temat:
2006. 10. 11
Grinnell College
Grinnell, Iowa, USA
“On Melville, Peace and Value-Added Age”
Data:
Miejsce:
Temat:
2006. 10. 05
Grinnell College, The Burling Library
Grinnell, Iowa, USA
“The Unnamable in the Library”
Data:
Miejsce:
Temat:
2006. 10. 02
City Public Library
Iowa City, Iowa, USA
“Understanding America(ns) for Beginners, or What is the Devil For?” International Mondays Series
Data:
Miejsce:
Temat:
2006. 09. 17
Centre College
Danville, Kentucky, USA
“Melville, Language and the Hearts of Darkness”
[27]
Paweł Jędrzejko Wykaz konferencji i wykładów gościnnych
Okres:
Instytucja:
Stanowisko:
Wymiar etatu:
2006. 09. 10–2006. 21. 10
Department of English, Center for International Studies, Grinnell College,
Grinnell, Iowa, USA
International Visiting Fellow
Wykładowca kursu poświęconemu filozofii Hermana Melville’a
Data:
Miejsce:
Temat:
2003. 12. 04
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, Massachusetts, USA
“Between America and Poland: Shrek, Popular Culture, History”
CMS Colloquium
Data:
Miejsce:
Temat:
1996.11.
Bolton Institute of Higher Education
(University of Bolton)
Bolton, Wielka Brytania
a) “The Canonization of Hamlet in the Polish Culture”
b) “Bloodthirsty Communists: What Were They Really Like?”
[28]
Paweł Jędrzejko Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych
Informacja o osiągnięciach dydaktycznych,
organizacyjnych i popularyzujących naukę
Osiągnięcia i działalność organizacyjna w sferze dydaktyki
NeoLit – Koło Naukowe Anglistów
Od roku 1996 do 2008 pełniłem funkcję opiekuna i animatora Koła Naukowego Anglistów „NeoLit”,
które wraz z grupą studentów (spośród których większość posiada dziś stopień doktorski), powołaliśmy do istnienia. „NeoLit” szybko stał się jednym z najaktywnieszych studenckich kół naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Stacjonarne debaty Koła, do udziału w których zapraszani byli naukowcy Uniwersytetu Śląskiego i goście Instytutu, zainspirowały działalność zakrojoną szerzej:
w kolejnych latach „NeoLit” organizował już cykliczne konferencje. Kiedy w roku akademickim
1999/2000 zostałem stypendystą międzynarodowej organizacji Civic Education Project, pozyskałem fundusze umożliwiające z jednej strony stworzenie nowych kursów akademickich, a z drugiej – na powołanie do istnienia recenzowanego czasopisma studentów i doktorantów NeoLit OnLine oraz na organizację sympozjów. Wówczas też konferencje „NeoLitu” rozwinęły się na skalę
międzynarodową. Dwie z nich miały miejsce w Polsce, jedna w Wielkiej Brytanii, a w ramach kolejnej, organizowanej przez Civic Education Project na Węgrzech, przedstawiły referaty dwie członkinie Koła. „NeoLit” funkcjonuje po dziś dzień, i tak jak dawniej–najbardziej zaangażowani jego
członkowie jeszcze przed ukończeniem studiów mogą się poszczycić publikacjami w „dorosłych”
monografiach i udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach.
Wykłady otwarte
Oprócz animacji „NeoLitu” i zajęć dydaktycznych, prowadziłem też działalność propagatorską organizując wykłady otwarte na Uniwersytecie Śląskim w ramach prowadzonej przez dwa lata akcji
„Uniwersytet Zimowy Gazety Wyborczej”, regularnie prowadziłem zajęcia dla licealistów w ramach
Dni Otwartych Instytutu i wygłaszałem wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego wieku. Organizowałem też seminaria i wykłady gościnne w szkołach średnich regionu, pracowałem w komisjach
olimpiad i konkursów anglistycznych. Tak jak w latach ubiegłych, obok moich bieżących obowiązków dydaktycznych i naukowych, prowadzę działalność popularyzującą naukę w ramach wykładów otwartych Śląskiej Nocy Naukowców, czy poprzez organizację otwartych konferencji, takich jak „A Whale of a Night” – dzień Hermana Melville’a, jaka odbyła się we współpracy z Konsulatem
USA w Krakowie i Ambasadą USA w Warszawie w katowickiej Bibliotece Śląskiej w marcu 2008
roku.
Wykłady i kursy gościnne za granicą, organizacja wymian (Erasmus)
Prowadziłem również wykłady gościnne w tak prestiżowych uczelniach amerykańskich, jak Massachussets Institute of Technology, czy Grinnell College, gdzie – jako profesor wizytujący – byłem
odpowiedzialny za stworzenie i przeprowadzenie sześciotygodniowego kursu poświęconego filozofii Hermana Melville’a. Pozyskiwałem też studentów LLP Erasmus prowadząc dla nich seminaria gościnne w Bolton Institute of Higher Education, University of York St. John, University of Birmingham, Uniwersytecie Sztokholmskim, Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie oraz – w Polsce
– dla studentów Davidson College (USA).
[29]
Paweł Jędrzejko Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych
Udział w komisjach egzaminacyjnych Studium Doktoranckiego
W latach 2000–2002 pełniłem funkcję Egzaminatora z języka angielskiego w Studium Doktoranckim
przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
Studencki Korpus Dyplomatyczny
Obecnie opiekuję się szczególną edukacyjną grą, w ramach której Studencki Korpus Dyplomatycznym, złożony ze studentów anglistyki UŚ, we współpracy z Konsulatem Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie włączy się w organizację wydarzenia pod tytułem „Election Night” w katowickim Centrum „American Corner”
Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej
Regularnie współpracuję też ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
prowadząc wykłady dla studentów programu Erasmus oraz dla międzynarodowych słuchaczy
Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Cieszynie.
MISH / ITS
Opiekuję się stale studentami Międzyinstytutowego Studium Humanistycznego oraz osobami
studiującymi w ramach Indywidualnego Toku Studiów.
Wypromowani magistrowie
Do tej pory wypromowałem 41 magistrów.
Osiągnięcia w sferze organizacyjnej
Praca dla Instytutu
Niezwykle istotnym elementem mojej pracy na Uczelni jest praca organizacyjna. Przez kilka lat
pełniłem funkcję Sekretarza Rady Instytutu. Byłem także twórcą i administratorem pierwszego
instytutowego serwisu internetowego, który w nowoczesny – jak na owe czasy – i skuteczny
sposób uczynił informacje o działalności i osiągnięciach mojej jednostki dostępnymi globalnie.
Organizacja konferencji
Jako organizator lub współorganizator odpowiedzialny byłem za cztery międzynarodowe konferencje Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Nawiązałem i rozwinąłem współpracę
naukową z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, która przyniosła
w efekcie dwie konferencje i dwie monografie. Jednak wśród najistotniejszych osiągnieć w
tej dziedzinie należy wymienić organizację jednego z najważniejszych amerykanistycznych
wydarzeń ostatnich lat, powierzonej mi Szóstej Międzynarodowej Konferencji Towarzystwa
the Melville Society pod patronatem Prezydenta RP, zorganizowanej we współpracy z Miastem
Szczecin i Ambasadą USA w Warszawie, a ostatnio – powierzenie mi organizacji Światowego
Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa International American Studies Association, który
odbędzie się w Szczecinie, 3-6 sierpnia 2013.
Działalność w sferze organizacji czasopism
Nawiązanie stałej współpracy z czasopismem Er(r)go, w redakcji którego od stycznia 2013 roku
pełnię funkcję zastępcy redaktora naczelnego, pozwoliło mi zdobyć doświadczenia, które prze[30]
Paweł Jędrzejko Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych
łożyły się na moją działalność w International American Studies Association i pracę w Zarządzie
tego międzynarodowego Towarzystwa, a w końcu dały w efekcie współzałożycielstwo i współredagowanie recenzowanego czasopisma IASA – Review of International American Studies.
Działalność na rzecz społeczności Uniwersytetu i umiędzynarodowienia
Jednocześnie, oprócz wpisanej w moje obowiązki organizacji konferencji oraz, z wyboru, reprezentowania Pracowników Młodszych w Radzie Wydziału Filologicznego, moja praca na rzecz
społeczności Uniwersytetu Śląskiego przyniosła w efekcie kilka nowych międzynarodowych
umów z ważnymi ośrodkami naukowymi w świecie, takimi jak University of Birmingham w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet „Sapienza” w Rzymie, Uniwersytet w Zagrzebiu, czy Davidson College
w USA (prace przygotowawcze trwają).
Nowe kierunki i przedmioty
Istotnym efektem mojej działalności w Civic Education Project było wprowadzenie w siatki zajęć
nowego przedmiotu „Przekład jako zjawisko kulturowe”. Najważniejszym jednak osiągnięciem
w sferze tworzenia programów nauczania było stworzenie od podstaw idei, a następnie implementacja i koordynacja innowacyjnych w skali kraju Studiów Projekowania Rozrywki Interaktywnej (SPRINT), które realizowane będą od roku 2012/2013 we współpracy z branżą deweloperską w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych (SPRINT-WRITE), na Wydziale Informatyki
(SPRINT-CODE), na Wydziale Artystycznym (SPRINT-WRITE) oraz, od roku 2014, w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego i/lub w Uniwersytecie Ekonomicznym im. Karola Adamieckiego
w Katowicach (SPRINT-MANAGE)
Promocja dostępności badań
Jestem także autorem projektu „Obecni w świecie”, którego realizowana aktualnie implementacja usprawni globalne udostępnianie wyników badań uczonych z Uniwersytetu Śląskiego
i uczelni współpracujących.
Budowanie partnerskich relacji między miastami i regionami
Rozszerzając współpracę między Uniwersytetem Śląskim a Uniwersytetem Szczecińskim, doprowadziłem też do nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Katowice, Województwem Śląskim i Miastem Szczecin, której elementem będzie organizacja wspomnianego
Światowego Kongresu IASA, Szczecin 2012.
Reprezentowanie Uniwersytetu Śląskiego w otoczeniu akademickim i biznesowym
Niezależnie od tych działań, z powołania JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego reprezentowałem
Uniwersytet Śląski jako członek oficjalnej delegacji odbywającej wizytę roboczą w West Chester University of Pennsylvania, West Chester, PA, USA. Reprezentowałem także mój Uniwersytet
i Miasto Katowice w rozmowach z międzynarodowymi korporacjami, takimi jak IBM czy Hewlett
Packard. Pozostaję stale do dyspozycji władz miejskich i regionalnych w kontaktach z Ambasadą Stanów Zjednoczonych i partnerami amerykańskimi.
Działalność recenzencka
Wieloletnia praca w międzynarodowych towarzystwach naukowych, takich jak wspomniane
już the Melville Society i International American Studies Association, czy działalność w ramach
członkowstwa American Studies Association, Modern Language Association czy Polskiego
Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych wiąże się z regularnym recenzowaniem artyku[31]
Paweł Jędrzejko Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych
łów (peer reviews). Jednak recenzją szczególną, którą miałem zaszczyt przedstawić w ostatnim
czasie, była recenzja dorobku profesora Johna Mattesona, zdobywcy nagrody Pulitzera z 2008
roku, nominowanego do tytułu „Distinguished Professor”, o jaką zwrócił się do mnie Komitet
do Spraw Nominacji nowojorskiego CUNY.
Podsumowanie
W sferze organizacyjnej, jestem odpowiedzialny za prawidłowy rozwój programów SPRINT
i rozwój konktaktów z branżami powiązanymi z tymi programami, organizuję Światowy Kongres International American Studies Association, który odbędzie się we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim w roku 2013. Współorganizuję także program „Erasmus Under Sail” w kooperacji z biurem armatorskim s/v „Fryderyk Chopin”.
W sferze dydaktycznej – oprócz zwykłych zajęć kursowych – opiekuję się trójką studentów
MISH, jestem współodpowiedzialny za działanie powstającego właśnie Studenckiego Korpusu
Dyplomatycznego i współuczestniczę w działaniach otwartych, propagujących naukę, prowadząc wykłady w ramach Dni Otwartych Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ.
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna ostatnich osiemnastu lat przyniosła mi
w sumie ponad sto publikacji, siedem stypendiów i grantów, udział w ponad pięćdziesięciu
konferencjach, cztery Nagrody Rektorskie, trzydzieścioro ośmioro wypromowanych magistrów,
oraz nominację do najbardziej prestiżowej ze wszystkich nagród: Lauru Studenckiego w kategorii „Przyjaciel Studenta” w roku 2009.
Od października 2013, z powołania JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, pełnię
funkcję Pełnomocnika JM Rektora do spraw Rekrutacji. Jestem także członkiem Zespołu do spraw Optymalizacji Działań Administracji oraz Zespołu do spraw Fundraisingu.
[32]
Paweł Jędrzejko Stypendia, granty oraz nagrody
STYPENDIA, GRANTY ORAZ NAGRODY
Stypendia i granty
• 2011—Grant wydawniczy Urzędu Miasta Szczecin na cele publikacji książek:
Hearts of Darkness: Melville, Conrad and Narratives of Oppression
Secret Sharers: Melville, Conrad and Narratives of the Real
• 2007—Grant Departamentu Stanu USA #SPL90006GR050 na cele organizacji Szóstej
Międzynarodowej Konferencji the Melville Society: “Hearts of Darkness: Melville
and Conrad in the Space of World Culture”.
• 2006—Mellon Travel Grant: grant podróżny, udział w Kongresie American Studies Association: “The United States from Inside and Out: Transnational American Studies,”
Oakland, CA, USA.
• 2003—Grant podróżny Fundacji Nauki Polskiej, udział w Międzynarodowej Konferencji
Towarzystwa the Melville Society: “Melville and the Pacific”, Lahaina, Hawai’i, USA.
• 2000–2002—Civic Education Project Local Faculty Fellowship – stypendium CEP
• 2000— Grant podróżny Departamentu Stanu USA, udział w Międzynarodowej Konferencji
“Nature’s Nation Reconsidered: American Concepts of Nature from Wonder
to Ecological Crisis”, European Association for American Studies Conference, Karl
Franzens-Universität, Graz, Austria
• 1999—Grant podróżny Departamentu Stanu USA, udział w Międzynarodowej Konferencji
the Melville Society: “Melville and the Sea”, Mystic, CT, USA.
• 1998—Stypendium “Tempus”, semestr studiów doktoranckich w Engelska Institutet, Stockholm University, Sztokholm, Szwecja.
Nagrody
• 2011—Nagroda specjalna JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za szczególne osiągnięcia
organizacyjne
• 2010—Nagroda specjalna JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za szczególne osiągnięcia
organizacyjne
• 2009—Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia
naukowe
• 2009—Nominacja do nagrody Lauru Studenckiego w kategorii “Przyjaciel Studenta”
przyznawanej dorocznie przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Śląskiego.
• 2008—Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia
naukowe
• 1997—Nagroda specjalna JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia dydaktyczne
[33]
Paweł Jędrzejko Informacja o współpracy naukowej
Informacja o współpracy z instytucjami,
organizacjami i towarzystwami naukowymi
• American Studies Association (ASA)
— członek
• Civic Education Project - alumn
— członek
• International American Studies Association (IASA)
— współzałożyciel i zastępca Redaktora Naczelnego Review of International American
Studies, czasopisma International American Studies Association
— w latach 2003-2008 członek Zarządu IASA
— organizator Światowego Kongresu IASA, Szczecin 2013
• The Melville Society
— członek
— współredaktor (wraz z Miltonem M. Reigelmanem) i pomysłodawca serii Melville
Studies Series, realizowanej we współpracy z członkami the Melville Society
— organizator VI Międzynarodowej Konferencji the Melville Society, Szczecin 2007
• Modern Language Association (MLA)
— członek
• Polish Association for American Studies / Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych
— członek
• Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Er(r)go
[34]
Paweł Jędrzejko Inne publikacje
INNE PUBLIKACJE
ARTYKUŁY POPULARNE
2008
1) „W brew” w: Księga pamiątkowa wydana z okazji stulecia II L.O. im Emilii Plater w Sosnowcu, red. Michał Waliński et al., Sosnowiec: Wydawnictwo II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater
w Sosnowcu, 2008, ss. 199–201.
1998
2) „Wirusy entuzjazmu, czyli (przy)długa dygresja o krótkich dziewięciu latach” w: Księga pamiątkowa wydana z okazji 90-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu, red. Michał Waliński et al., Sosnowiec: Wydawnictwo II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater
w Sosnowcu, 1998, ss. 157–160.
1992
3) seria reportaży z wokółatlantyckiego rejsu s/y Zawisza Czarny w ramach regat Columbus 500,
ukazujących się od kwietnia do września 1992 roku w Głosie Wielkopolskim (Poznań)
WYDAWNICTWA PŁYTOWE
Album długogrający (LP)
1) Banana Boat, A morze tak, a może nie, BananaArt.pl, 2004 – udział w charakterze wykonawcy, autora tekstów i współtwórcy koncepcji (wraz z Banana Boat)
Minialbum (EP)
1) Banana Boat, Banana Boat... Świątecznie (EP), BananaArt.pl, 2004–udział w charakterze wykonawcy
i współtwórcy koncepcji (wraz z Banana Boat)
Singiel
1) Banana Boat feat. Eleanor McEvoy, A Little A Cappella: A Polish-Irish Harmony, BananaArt.pl, 2009–
udział w charakterze wykonawcy i współtwórcy koncepcji (wraz z Banana Boat i Eleanor
McEvoy)
Udział w zagranicznych albumach kompilacyjnych
1) Różni wykonawcy, Die schönsten Shantys und Seemannslieder, EGM Medien Produktion, (Niemcy),
2011 – udział w charakterze wykonawcy utworów “Day-Oh!” (“Banana Boat Song”) oraz “Les filles
des forges” (wraz z Banana Boat)
2) Różni wykonawcy, Festival du Chant de Marin, Fête du Chant de Marin de Paimpol (Francja), 2011
– udział w charakterze wykonawcy utworu “Banana Boat Song” (wraz z Banana Boat)
3) Różni wykonawcy, Lafitte’s Return, vol. 4, Pirates For The Preservation Of New Orleans Music (USA),
2008 (dochód przekazany był dla ofiar huraganu Katrina) – udział w charakterze wykonawcy
i autora tekstu utworu „Arktyka” (wraz z Banana Boat)
4) Różni wykonawcy, Lafitte’s Return, vol. 3, Pirates For The Preservation Of New Orleans Music (USA),
2008 (dochód przekazany był dla ofiar huraganu Katrina) – udział w charakterze wykonawcy
i autora tekstu „Nowy Świat” (wraz z Banana Boat)
[35]
Paweł Jędrzejko Inne publikacje
5) Różni wykonawcy, Bie Daip 09, International Shantyfestival Bie Diep, Appingedam (Holandia), 2009
– udział w charakterze wykonawcy i autora tekstu utworu „Zęza” (wraz z Banana Boat)
Udział w albumach innych artystów zagranicznych
1) Eleanor McEvoy, I’d Rather Go Blonde, Mosco Disc (Irlandia), 2010 – udział w charakterze wykonawcy
utworu “Little Look” (wraz z Banana Boat)
Udział w polskich albumach kompilacyjnych
1) Różni wykonawcy, 30 lat Shanties, Krakowska Fundacja Żeglarsta, Sportu i Turystyki HALS, 2012 –
udział w charakterze wykonawcy i autora tekstu utworu „Arktyka” (wraz z Banana Boat)
2) Różni wykonawcy, Lista przebojów Programu Trzeciego – prezentuje Piotr Baron, Emi Music Poland, 2009–udział w charakterze wykonawcy utworu “Little Look” (wraz z Eleanor McEvoy i
Banana Boat)
3) Różni wykonawcy, Pamiętam tamte mewy... Tomek Opoka, Stowarzyszenie Literacko-Muzyczne
Ballada, 2009–udział w charakterze wykonawcy utworu „Niosę jeszcze swe wiersze” (wraz
z Banana Boat)
4) Różni wykonawcy, Zobaczyć morze –szantymeni szantymenom, Fundacja Gniazdo Piratów, 2006
– udział w charakterze wykonawcy i autora tekstu „Nawigator” (wraz z Banana Boat)
5) Różni wykonawcy, XXV-lecie Shanties (część 1), Krakowska Fundacja Żeglarsta, Sportu i Turystyki
HALS, 2006 – udział w charakterze wykonawcy i autora tekstu utworu „A morze tak, a może
nie” (wraz z Banana Boat)
6) Różni wykonawcy, XXV-lecie Shanties (część 2), Krakowska Fundacja Żeglarsta, Sportu i Turystyki
HALS, 2006 – udział w charakterze wykonawcy i autora tekstu utworu „Zęza” (wraz z Banana
Boat)
7) Różni wykonawcy, Szanty dla Pajacyka, MCK Tychy, 2002 (całkowity dochód przekazany został Polskiej Akcji Humanitarnej)–udział w charakterze wykonawcy i autora tekstów „Requiem dla nieznajomych przyjaciół”, „Do Calais!” (wraz z Banana Boat) oraz wykonawcy utworów „Więcej
żagli”, “London River” i „Szantymen” (wraz ze wszystkimi wykonawcami biorącymi udział w projekcie)
Udział w albumach innych artystów polskich
1) Carrantuohill, Carrantuohill „25”, wyd. Celt i Polskie Radio, 2003 – udział w charakterze wykonawcy
utworu „Little Look” (wraz z Banana Boat i Eleanor McEvoy)
2) Nagielbank, Obrazki, wyd. online na licencji Creative Commons, 2010 – udział w charakterze autora tekstu utworu „Julia”
3) Prawdziwe Perły, Na wygnaniu, Agencja Artystyczna Harpel Wojciech Harmansa (Polska), 2009 –
udział w charakterze twórcy tekstu „Na niby” i autora przekładu tekstu „Szewska córa” (“Cobbler’s Daughter”)
4) Perły i Łotry, Burza. Dekada łotrów, Joter Music, 2004 – udział w charakterze współautora tekstu
„Toast”
5) Simon Spalding and Cztery Refy, On Deck!, Joter Music, 1997 – udział w charakterze autora
przekładu tekstu „Hej bracia na morzu” (“Kind Friends and Companions”)
6) Simon Spalding and Cztery Refy, Round the Capstan, AKŻ, 1993 – udział w charakterze autora przekładu tekstu „Hej bracia na morzu” (“Kind Friends and Companions”)
[36]
Paweł Jędrzejko Inne publikacje
Udział w filmie, teledyskach i programach muzycznych
2006
1) Hi Way, scenariusz i reżyseria Jacek Borusiński, Telewizja Polska S.A. – gość na imprezie intelektualistow
2009
2) Giżycko, (teledysk do piosenki Banana Boat) TVP Katowice, scenariusz i reżyseria Zbigniew
Miska, zdjęcia Sławomir Chudowski
3) To brzmi – Banana Boat (program muzyczny) TVP Katowice, scenariusz i reżyseria Zbigniew
Miska, zdjęcia Sławomir Chudowski
4) Little Look, (teledysk do piosenki Eleanor McEvoy w wykonaniu Eleanor McEvoy i Banana
Boat) scenariusz i reżyseria Andrzej Stopa, zdjęcia Piotr Kalkowski, FlyFilm
2004
5) Gdy śliczna panna (teledysk do kolędy w wykonaniu Banana Boat) scenariusz i reżyseria Patrycja Woy-Wojciechowska, zdjęcia Patrycja Woy-Wojciechowska i Bo Martin
2003
6) Zęza (teledysk do piosenki Banana Boat) Rower Błażeja, Telewizja Polska S.A.
PODSUMOWANIE
Ogólna liczba publikacji nienaukowych..................................................................................................................................................24
Artykuły popularne......................................................................................................................................................................................................2
Wydawnictwa płytowe........................................................................................................................................................................................22
—polskie.............................................................................................................................................................................................................16
—zagraniczne...................................................................................................................................................................................................6
Filmy i teledyski...............................................................................................................................................................................................................6
[37]
Paweł Jędrzejko Inna działalność
INNA DZIAŁALNOŚĆ
1. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
od 1988 roku – członek sekstetu Banana Boat, współorganizator imprez artystycznych, juror
w konkursach wykonawczych, recenzent wydawnictw płytowych, felietonista w czasopismach
i portalach poświęconych muzyce morza, prowadzący warsztaty poświęcone pisaniu tekstów
piosenek oraz zachowania estradowego, laureat (wraz z zespołem) wszystkich najważniejszych
nagród w dziedzinie muzyki żeglarskiej w Polsce, a także podwójnego drugiego miejsca w konkursie CARA Awards 2005 w kategoriach Najlepszą Płytę Folkową A Cappella oraz Najlepszego
Utworu Folkowego A Cappella (nagroda przyznawana przez Contemporary A Cappella Society
of America). Ponadto utwór „Little Look” w wykonaniu Eleanor McEvoy i Banana Boat figurował
przez kilkanaście tygodni na Liście Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia, a współpraca ta przyniosła zespołowi Nagrody Polskich Melomanów w kategoriach: Piosenka Folkowa
Roku („Ukraina” - Banana Boat & Eleanor McEvoy), Współpraca Roku z Wykonawcą Zagranicznym („Little Look” - Banana Boat & Eleanor McEvoy). Koncertował ponad 450 razy w ramach
festiwali i tras w Polsce, Irlandii, Niemczech, Francji, Holandii, Republice Czeskiej, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
od 2006 roku – współpracownik Międzynarodowego Festiwalu Śląska Jesień Gitarowa w Tychach
2011 – pomysłodawca i organizator MARIFESTI – Międzynarodowej Konferencji Organizatorów
Festiwali Muzyki Mórz, Rzek i Jezior, łączącej organizatorów najważniejszych festiwali żeglarskich w Europie.
2. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
od 2012 roku – członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Inteligentnej Metropolii
Śląskiej „Smarter Silesia”
od 2012 roku – członek Rady Rady Muzeum Historii Komputerów i Informatyki
od 2008 roku – członek Komisji Kultury i Etyki Polskiego Związku Żeglarskiego
3. TŁUMACZENIA
od 1990 roku – tłumacz ustny (kabinowy, estradowy, towarzyszący) i pisemny specjalizujący
się w przekładach literaturoznawczych, kulturoznawczych, filozoficznych, psychologicznych,
politycznych/politologicznych i rozmowach businessowych
4. INNE UPRAWNIENIA
2008 – Kapitan jachtowy, patent nr 530
2009 – Kapitan motorowodny, patent nr 560
1988 – prawo jazdy kategorii B
[38]
Paweł Jędrzejko Résumé in English
Résumé in English
[39]
Paweł Jędrzejko General information
GENERAL INFORMATION
1. Names and surname: Paweł Krzysztof Jędrzejko
2. Academic degrees held
2013—D.Litt. (Habilitation) in Humanities / Literary Studies,
degree granted by the University of Silesia in Katowice, Poland, on the basis of the complete
academic output (including the cycle of publications dedicated to Herman Melville’s oeuvre
and thought)
2000—Ph.D. in Humanities / Literary Studies,
degree granted by the University of Silesia in Katowice, Poland, on the basis of the dissertation Fascynująca płynność. Doświadczenie lądu i morza a egzystencjalizm Hermana Melville’a
[Fascinating Liquidity. Herman Melville’s Existentialism and the Experience of Land and Sea] supervised by Teresa Pyzik, associate professor.
1995—M.A. in English
degree granted by Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, on the basis of the dissertation Text, Style and Equivalence. A Comparative Study of Two Polish Versions of Hamlet, supervised by Alicja Pisarska, full professor.
3. Professional degree held
2002—Nominated Teacher
degree granted by the Marshal of the Province of Silesia
3. History of employment in academic institutions
Period:
Institution: Position:
Employment:
Period:
Institution:
Position:
Employment:
Period:
Institution:
Position:
Employment:
Period:
Institution:
Position:
Employment:
2004. 10. 01 – to date
Department of Postcolonial Studies and Travel Writing
Institute of English Cultures and Literatures
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Assistant Professor
full time
2000. 10. 01–2004. 09. 30
Department of American Literature and Culture
Institute of English Cultures and Literatures
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Assistant Professor
full time
1995. 10. 01–2000. 09. 30
Department of American Literature and Culture
Institute of English Cultures and Literatures
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Assistant Lecturer
half-time, Ph.D. Candidate
1994. 10. 01–1995. 09. 30
Business Language College
University of Silesia in Katowice
Instructor
per-course
[40]
Paweł Jędrzejko General information
4. Information on employment outside academia
Period:
Institution:
Position:
Employment:
1994 (9 months)
Minibulk Management
s/y „Sandokan”
Chief Mate/Navigator
Seaman’s Contract
Period:
Institution:
Position:
Employment:
1992 (5 months)
Center for Maritime Education of the Polish Scouting Union, Gdynia, Poland
s/y “Zawisza Czarny”
Fourth Mate
Volunteer
5. Research interests
5.1. General interests
• American literature
• Literary and cultural theory
• Postcolonial studies
• Theory of literary translation
5.2 Particular interests
• Herman Melville’s literature and philosophy
• “American Renaissance” in culture and literature
• Literature as philosophy/Philosophy as literature
• Literary and cultural comparative studies
• Poststructural literary and cultural theories
• Translation and axiology
6. Subjects taught
6.1. Graduate level
• Americanist literary and cultural studies (M.A. / Ph.D. seminar)
• American work ethics in literature (history of literature for students of business )
• Herman Melville: towards a philosophy of existence (a specialization seminar)
• Star Wars: the Frontier of Postmodernity (a lecture)
• Methodologies of literary and cultural research (a specialization seminar)
• Translation as a cultural phenomenon (a lecture)
• Elements of translation in teaching Polish as a Foreign Language (a postgraduate seminar)
[41]
Paweł Jędrzejko General information
6.2. Undergraduate level
• Americanist literary and cultural studies (B.A. seminar)
• American Literary History (a survey lecture)
• Interpretations of American Literature (a conversatorium)
• Introduction to Literary Theory (a specialization seminar)
• Introduction to translation theory (a lecture)
• Literature of the “American Renaissance” (a module conversatorium)
7. Summary
Total number of academic publications:................................................................................ 104
— before doctorate:................................................................................................................................................................7
— since doctorate:............................................................................................................................................................... 96
The total number of my publications may be broken down into:
Authored monographs:...................................................................................................................2
Collective monographs edited:......................................................................................................5
— in English........................................................................................................................................................................................................4
— in Polish........................................................................................................................................................................................................... 1
Edited issues of an international journal:..................................................................................14
Edited issue of a Polish journal:.....................................................................................................2
Articles in refereed journals ....................................................................................................................14
— Listed in ERIH (I)........................................................................................................................................................................................ 1
— Listed in ERIH (III)..................................................................................................................................................................................... 1
— Listed by the Polish Ministry of Science............................................................................................................................6
— Other Polish-published journals in English....................................................................................................................1
— Other international journals in English...............................................................................................................................5
Chapters in refereed books:........................................................................................................ 30
— in English........................................................................................................................................................................................12
— In Polish........................................................................................................................................................................................................18
Review articles and critical notes:................................................................................................45
— in English........................................................................................................................................................................................................ 1
— in Polish.......................................................................................................................................................................................................44
Total academic conferences......................................................................................................... 54
Conferences outside Poland.................................................................................................................................................................16
International conferences in Poland.............................................................................................................................................. 21
Polish-speaking conferences in Poland........................................................................................................................................ 17
Presentations and lectures delivered............................................................................................................................................ 34
[42]
Paweł Jędrzejko General information
—in English........................................................................................................................................................................................20
—in Polish............................................................................................................................................................................................13
Organization or co-organization of conferences..................................................................................................................12
—Polish.....................................................................................................................................................................................................2
—International..................................................................................................................................................................................10
M.A. dissertations directed.........................................................................................................................41
Total non-academic publications............................................................................................... 24
Popular articles.................................................................................................................................................................................................................2
Music albums.................................................................................................................................................................................................................22
—Polish................................................................................................................................................................................................................16
—international..................................................................................................................................................................................................6
Films and videoclips.....................................................................................................................................................................................................6
[43]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
COMPLETE LIST OF PUBLICATIONS
AND TEXTS IN PRINT
1. PUBLICATIONS BEFORE DOCTORATE
1.1. Publications in refereed journals and book chapters
1997
1) “Pytanie otwarte: tożsamość ponowoczesnego literaturoznawcy,” in: Ponowoczesność a tożsamość,
[“An Open Question: The Identitity of a Postmodern Literary Scholar,” in: Postmodernity
and Identity], Bożena Tokarz and Stanisław Piskor (eds.). Katowice: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1997, pp. 46–61
2) “Z czego śmieją się Polacy?—czyli wspólnota śmiechu a granice przekładu językowych mechanizmów satyry politycznej,” in: Komizm a przekład [“What Will the Poles Laugh At? Community of Laughter and the Limits of Linguistic Mechanisms of Political Satire,” in: The Comical
in Translation], Piotr Fast (ed.). Katowice: Śląsk Academic Publishers, 1997, pp. 99–124
3) “Wspólnota śmiechu a ‘myślenie kolonizujące’—czyli z czego nie śmieją się Anglicy,” in: Komizm
a przekład [“Community of Laughter and ‘Colonizing Thinking,’ or What Will the English
N0t Laugh At?” in: The Comical in Translation] Piotr Fast (ed.). Katowice: Śląsk Academic Publishers, 1997, pp. 78–97
4) “Moby-Dick ‘źle obecny’ w odbiorze czytelniczym,” in: Literatura w kształceniu i wychowaniu—
z teorii i praktyki [“Moby-Dick ‘Ill-Present’ in Readerly Reception,” in: Literature in Upbringing
and Education. Theory and Practice], Teresa Pyzik (ed.). Katowice: University of Silesia Press,
1997, pp. 56–67
1996
5) “Przełożyć Lorda Kanclerza—czyli osobowość bohatera w przekładzie,” in: Polityka a przekład
[“Translating Lord Chancellor, or Personality in Translation,” in: Politics and Translation], Piotr
Fast (ed.). Katowice: Śląsk Academic Publishers, 1996. pp. 105–126
6) “The Deep Structure of Narrative Element in Neoclassical Fable,” Studia Anglica Posnaniensia, Vol.
XXX (1996), pp. 169–182 (ERIH III)
1995
7) “Paszkowski, Barańczak and the Question of Vanguard Translation of Hamlet,” in: Klasyczność
i awangardowość w przekładzie [The Classical and the Vanguard in Translation], Piotr Fast
(ed.).Katowice: Śląsk Academic Publishers, 1995, pp. 69–89
[44]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
2. PUBLICATIONS SINCE DOCTORATE
2.1. Authored monographs
2008
1) Płynność i egzystencja. Doświadczenie lądu i morza a egzystencjalizm Hermana Melville’a [Liquidity
and Existence. The Experience of Land and Sea in Herman Melville’s Thought], Sosnowiec–Katowice–Zabrze: BananaArt.Pl/ExMachina/M-Studio, 2008 (second edition—extended and corrected), 2007 (pilot edition)
2007
2) Melville w kontekstach, czyli prolegomena do studiów melvillistycznych. (Kierunki badań-biografiakultura) [Melville in Contexts. Melville Studies Prolegomena. (Direction of Research–Biography–
Culture)], Sosnowiec–Katowice–Zabrze: BananaArt.Pl/ ExMachina/M-Studio, 2007
Critical reviews and notes of the above monographs:
1) Julia Szołtysek, „Pisarz, wizjoner, filozof: myśl Hermana Melville’a w konteście zachodniej kultury
dyskursu”, [“Writer. Visionary. Philosopher. Herman Melville’s Thought in the Context of the
Westerny Culture of Discourse”], Er(r)go No 24/25 (1 & 2/2012), pp. 219–224
2) Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, „Egzystencjalna myśl Hermana Melville’a” (recenzja książek Melville w kontekstach oraz Płynność i egzystencja) [“Herman Melville’s Existential Thought (A Review of Melville in Contexts and Liquidity and Existence)], Twórczość No 6, czerwiec 2011,
pp. 145–146
3) Marek Paryż, recenzja książek Melville w kontekstach oraz Płynność i egzystencja [A Review of Melville in Contexts and Liquidity and Existence], Polish Journal of American Studies No 3, 2009,
pp. 178–180
4) Wojciech Lewandowski, recenzja książek Melville w kontekstach oraz Płynność i egzystencja [A Review of Melville in Contexts and Liquidity and Existence], The Americanist. Warsaw Journal
for the Study of United States, 2008, Vol. XXV: “Rethinking American Nationalism,” pp. 202–206
5) Jacek Czajewski, nota o książce Płynność i egzystencja [A N0te on Liquidity and Existence], Żagle
No 10, October 2008, s. 83
6) Milena Schefs, recenzja książki Melville w kontekstach [A Review of Melville in Contexts], N0we
książki No 10/2007, s. 16
[45]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
2.2. Edited collective monographs
2011
1) Zbigniew Białas, Paweł Jędrzejko, Karolina Lebek (eds.), Inside(Out). Discourses of Interiority
and Worldmaking Imagination. Bielsko-Biała: WSEH, 2011
2) Paweł Jędrzejko; Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik (eds.), Secret Sharers: Melville, Conrad
and Narratives of the Real. Vol. 2 of the Melville Studies Series, general editors: Paweł Jędrzejko
and Milton M. Reigelman. Zabrze: M-Studio, 2011
2010
3) Paweł Jędrzejko; Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik (eds.), Hearts of Darkness: Melville,
Conrad and Narratives of Oppression. Vol. 1 of the Melville Studies Series, general editors: Paweł
Jędrzejko and Milton M. Reigelman. Zabrze: M-Studio, 2010
2002
4) Wojciech Kalaga, Eugeniusz Knapik (eds.); Paweł Jędrzejko, Stanisław Kosz, Marcin Trzęsiok
(assistant eds), Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze [Late Style in Music, Literature and Culture], Katowice: Śląsk Academic Publishers, 2002
2000
5) Teresa Pyzik (ed.), Paweł Jędrzejko, (assistant ed.), Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern
American Literature. Katowice: University of Silesia Press, 2000
[46]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
2.3. Edited issues of refereed journals
2012
1 & 2) Review of International American Studies, Vol. 5, Fall-Winter № 3–4/2011–2012 (Anniversary
Double Issue)—Five Years of RIAS. Editors’ Picks. International American Studies Association
(with Cyraina Johnson-Rouiller)
3 & 4) Er(r)go No 24/25 (1 & 2/2012), Interiory-Eksteriory [Interiors-Exteriors], Katowice: Śląsk Academic
Publishers (with Zbigniew Białas)
2011
5 & 6) Review of International American Studies, Vol. 5. № 1–2/2011 (Winter-Spring, double issue)—
Bodies of Canada / C-or(p)ganismes du Canada. International American Studies Association;
(with Zuzanna Szatanik, Michał Krzykawski and Cyraina Johnson-Rouiller)
2010
7 & 8) Review of International American Studies, Vol. 4. № 1–2 (Fall/Winter 2009/2010, double issue)—
Modernity’s Modernisms. International American Studies Association (with Michael Boyden
and Cyraina Johnson-Rouiller)
2009
9 & 10) Review of International American Studies, Vol. 3. № 3-4 (Winter 2008/Spring 2009, double
issue)—On Terror and Security. International American Studies Association (with Michael
Boyden and Cyraina Johnson-Rouiller)
2008
11 & 12) Review of International American Studies, Vol. 3. № 1-2 (Winter-Spring, double special issue)—
Americas Studies/Americanist Canons. International American Studies Association (with Michael Boyden and Cyraina Johnson-Rouiller)
2007
13) Review of International American Studies, Vol. 2. № 3 (September)—Loci and Foci. International American Studies Association (with Michael Boyden and Cyraina Johnson-Rouiller)
14) Review of International American Studies, Vol. 2. № 2 (June, special issue)—The Cultural
Significance of Modernity in Americas. International American Studies Association (with Michael Boyden and Cyraina Johnson-Rouiller)
15) Review of International American Studies, Vol. 2. № 1 (January, special issue)—American
Studies and the Dilemmas of Multilingualism. International American Studies Association
(with Michael Boyden)
2006
16) Review of International American Studies, Vol. 1. № 1 (September, inaugural issue). International American Studies Association (with Michael Boyden)
[47]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
2.4. Articles in refereed journals and chapters in refereed books
2012
1) “The Dangerous Prefix,” in: Inside(Out). Discourses of Interiority and Worldmaking Imagination, Zbigniew Białas, Paweł Jędrzejko, Karolina Lebek (eds.). Bielsko-Biała: WSEH, 2011, pp. 13–18
2) “Five Years of RIAS,” in: Review of International American Studies, Vol. 5, Fall-Winter № 3–4/2011–
2012—International American Studies Association, Cyraina Johnson-Rouiller and Paweł
Jędrzejko (eds.). pp. 5–9
3) “Amiri Baraka: Poeta Walczący. Dwa Wywiady (wprowadzenie)” [“Amiri Baraka: A Poet Fighter.
Two Interviews. (Introduction)”], Er(r)go No 24/25 (1 & 2/2012), guest-edited with Zbigniew
Białas, pp. 147–149
4) “Wciąż rewolucjonista… (Amiri Baraka w rozmowie z Pawłem Jędrzejką),” Er(r)go No 24/25
(1 & 2/2012), guest-edited with Zbigniew Białas, pp. 185–198 (A Polish version of the interview: “Still a Revolutionary. Amiri Baraka in Conversation with Paweł Jędrzejko,” New Theatre
Quarterly, 26, 2010, pp. 340–350)
5) “Zamknięci w bibliotece, czyli rozważania o metanarracjach i naukowych wizjach świata,” Er(r)go
No 24/25 (1 & 2/2012), guest-edited with Zbigniew Białas, pp. 43–61 (A Polish version of the text:
“Locked Within the Library: Musings on Metanarratives, Weltanschauungs and Library Research,”
in: Interiors. Sonia Front and Katarzyna Nowak (eds.). Cambridge: Cambridge Scholars’ Press,
2010, pp. 59–73)
2011
6) “The Tranquility of the Ocean. On Melville’s Philosophy of Participation,” in: Secret Sharers: Melville,
Conrad and Narratives of the Real, Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik (eds.).
Zabrze: M-Studio, 2011, pp. 371–385 (an extended English version of the text: “Późny Melville,
czyli rzecz o Oceanie Spokojnym,” in: Styl późny w muzyce, kulturze i literaturze. T. 2., Ewa Borkowska
and Eugeniusz Knapik (eds.). Katowice: University of Silesia Press, 2007, pp. 116–137).
7) “Introduction,” in: Secret Sharers: Melville, Conrad and Narratives of the Real. Paweł Jędrzejko, Milton
M. Reigelman, Zuzanna Szatanik (eds.). Zabrze: M-Studio, 2011, pp. 19–27.
2010
8) “Introduction,” in: Hearts of Darkness: Melville, Conrad and Narratives of Oppression. Paweł Jędrzejko,
Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik (eds.). Zabrze: M-Studio, 2010, pp. 20–34.
9) ”’I tylkom ja sam uszedł, abym ci oznajmił’ (Notatki na marginesie Moby-Dicka),” in: Hiob Biblijny,
Hiob obecny w kulturze [“‘And I am escaped alone to tell thee’ (Notes on the Margins of MobyDick,” in: The Biblical Job, The Job Present in Culture)], Piotr Mitzner and Anna Maria SzczepanWojnarska (eds.). Warszawa: Cardinal Stefan Wyszyński University Press, 2010, pp. 115–131.
10) “Locked Within the Library: Musings on Metanarratives, Weltanschauungs and Library Research,”
in: Interiors. Sonia Front and Katarzyna Nowak (eds.). Cambridge: Cambridge Scholars’ Press,
2010, pp. 59–73
11) “Still a Revolutionary...,” (Amiri Baraka in Conversation with Paweł Jędrzejko), New Theatre Quarterly, 26, 2010, pp. 340–350
[48]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
2009
12) “Political Correctness and Self-Corrections (An Anti-Reflection?),” in: Political Correctness—Mouth
Wide Shut?, Katarzyna Ancuta, Wojciech Kalaga i Jacek Mydla (eds.). Frankfurt, New York: Peter
Lang Verlag, 2009, pp. 36–42 (an extended English version of the journal article: “Polityczna
poprawność a autopoprawki (Anty-refleksja?),” Er(r)go No 11 (2–2005/2006), pp. 27–32)
13) “Ślady na oceanie. Refleksja nad myśleniem magicznym i prozą Lucjana Wolanowskiego,”
in: Wokół reportażu podróżniczego. Tom 3. Lucjan Wolanowski (1920–2006). Studia—szkice—
materiały [“Traces in the Ocean. A Reflection on Magical Thinking and Lucjan Wolanowski’s
Prose,” in: Travel Reportage and Vicinities. Vol. 3. Lucjan Wolanowski (1920–2006. Studies—Sketches
—Materials)]. Dariusz Rott ed. Katowice: University of Silesia Press, 2009, pp. 94–107
14) “Uniwersalny uścisk dłoni. W stronę egzystencjalnej etyki Hermana Melville’a,” in: Etyczne paradygmaty żeglarstwa w głównych nurtach komunikacji społecznej [“The Universal Squeeze
of the Hand. Toward Herman Melville’s Existential Ethics,” in: Ethical Paradigms of Sailing
in the Mainstream of Social Communications]. Zbigniew Kosiorowski (ed.). Warszawa-Szczecin:
Polish Yachting Association and Higher School of Humanities TWP in Szczecin, 2009, pp. 23–32
2008
15) “Melville á la Polonaise,” Leviathan: A Journal of Melville Studies, Vol. 10, № 1, March 2008, pp. 75–79.
16) “Transformations of American Studies in the Polish Context,” Review of International American
Studies, Vol. 1–2, Winter-Spring 2008, pp. 62–75 (a re-edited reprint of an article published
under the same title in: The Americanist. Warsaw Journal for the Study of the United States,
Vol. XXIII, Agnieszka Graff and William Glas (eds.). Warszawa: The Warsaw University American Studies Center).
2007
17) “Kultura popularna a baśń o Innym,” in: Kultura-Polityka-Tożsamość, Stockholm Slavic Papers, Vol. 15,
Dorota Tubielewicz-Mattsson and Ewa Teodorowicz-Hellman (eds.). Stockholm: Stockholm
University Press, 2007, pp. 63–90 (An extended Polish version of the following journal article:
“Fat, Green and Schrecklich: Mistaken Identities, Transhumanity, and Fairy-Tale Excuses,” The Open
Letter. A Canadian Journal of Writing and Theory, Thirteenth Series, Number 3 (Summer)—
Mistaken Identity. Lola Lemire Tostevin (ed.). Toronto: University of Western Ontario, 2007,
pp. 69–88)
18) “Towards Innovation: Teaching Humanities at a Polish University in Light of the Experience of International Academic Exchange (Reflections of CEP Local Faculty Fellows),” in: Poland Proceedings 2005: International Symposium on Innovations in Higher Education. Merry G. Perry
and William B. Lalicker (eds.). West Chester: WCUPA, 2007, pp. 179–196
19) “Późny Melville, czyli rzecz o Oceanie Spokojnym,” in: Styl późny w muzyce, kulturze i literaturze.
[“The Late Melville, or On The Peace of the Pacific,” in: Late Style in Music, Culture and Literature]
Vol. 2., Ewa Borkowska and Eugeniusz Knapik (eds.). Katowice: University of Silesia Press, 2007,
pp. 116–137
20) “Fat, Green and Schrecklich: Mistaken Identities, Transhumanity, and Fairy-Tale Excuses,”
The Open Letter. A Canadian Journal of Writing and Theory, Thirteenth Series, Number 3
(Summer)—Mistaken Identity, red. Lola Lemire Tostevin. Toronto: University of Western Ontario, 2007, pp. 69–88
[49]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
2006
21) “Transformations of American Studies in the Polish Context,” The Americanist: Warsaw Journal
for the Study of the United States, Vol. XXIII. Agnieszka Graff and William Glas (eds.). Warszawa:
The Warsaw University American Studies Center, 2006, pp. 57–68
22) “Polityczna poprawność a autopoprawki (Anty-refleksja?)” [“Political Correctness and Self-Corrections (An Anti-Reflection?)”], Er(r)go No 11 (2–2005/2006), pp. 27–32
2005
23) “Universal Cannibalism of the Sea,” in: Spoiling Cannibal’s Fun. Tadeusz Rachwał and Wojciech
Kalaga (eds.). Frankfurt Am Main: Peter Lang Verlag, 2005. pp. 201–210
24) “White-Jacket’s White Jacket, or Humanity In a Trans(e),” in: The (Trans)-Human: Bodies, Spaces,
Virtualities. Wojciech Kalaga (ed.). Katowice: University of Silesia Press, 2005, pp. 126–151
2004
25) “Limes Culturae, czyli kilka uwag o Cooperowskiej ‚historii opisowej’ pogranicza,” in: Wielkie tematy
literatury amerykańskiej. T. 2: Granica, pogranicze, Zachód [“Limes Culturae, or a Handful of Reflections on Coopers ‘Descriptive History’ of the Frontier,” in: Grand Themes of American Literature, Vol. 2. The Border, the Frontier, the West]. Teresa Pyzik and Krzysztof Kowalczyk-Twarowski
(eds.). Katowice: University of Silesia Press, 2004, pp. 33–65
2003
26) “Appetite for the Sea,” in: Viands, Wines and Spirits: (In)Digestion in the Culture of Literacy. Tadeusz
Rachwał and Wojciech Kalaga (eds.). Katowice: University of Silesia Press, 2003, pp. 111–118
27) “Pip—The Intolerable Third,” in: The Same, the Other, the Third. Wojciech Kalaga and Tadeusz
Rachwał, eds. Katowice: University of Silesia Press, 2003, pp. 194–214
28) “Ciśnienie czasu, czyli o Europejskich manifestach kina” [“The Pressure of Time, or on The European Manifestos of Cinema], Er(r)go No 6 (2003), pp. 167–172
29) “A body of thought: reflections on Melville and the Pacific,” Leviathan: Journal of Melville Studies,
Oct. 1, 2003, vol. 5, issue 2, pp. 14–15
2002
30) “W poszukiwaniu transcendencji, czyli krótki szkic o tym jak Melville ubóstwił Ocean,” in: Wielkie
tematy literatury amerykańskiej, T. 1: Bóg, wiara i religia w literaturze i kulturze amerykańskiej
[“In Search of Transcendence, or a Brief Sketch on How Melville Deified the Ocean,” in: Grand
Themes of American Literature, Vol. 1. God, Faith and Religion in American Literature and Culture],
Teresa Pyzik (ed.). Katowice: University of Silesia Press, 2002, pp. 64–93
31) „Biografia—Metodologia—Przekład,” in: Biograficzne aspekty przekładu [“Biography—Methodology—Translation,” in: Biographical Aspects of Translation]. Piotr Fast (ed.). Katowice: Śląsk Academic Publishers, 2002, pp. 27–46
32) “Przekład a historia literatury jako system,” in: Przekład w historii literatury [“Translation vs. Literary History as a System,” in: Translation in Literary History]. Piotr Fast and Katarzyna Żemła
(eds.). Katowice: Śląsk Academic Publishers, 2002, pp. 39–45
33) “Obrazy z ekfrazy,” in: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja
w literaturze [“Images of Ekphrasis,” in: 20th Century Iconography in European Literatures.
[50]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
Visualization in Literature], Bożena Tokarz (ed.). Katowice: Śląsk Academic Publishers, 2002,
pp. 26–40
34) “Postmodernizm jako styl późny krytyki (postscriptum),” in: Styl późny w muzyce, literaturze
i kulturze [“Postmodernism as Late Style of Criticism (A Postscript),” in: Late Style in Music,
Literature and Culture]. Wojciech Kalaga and Eugeniusz Knapik, eds; Paweł Jędrzejko, Stanisław
Kosz, Marcin Trzęsiok, assistant eds. Katowice: Śląsk Academic Publishers, 2002, pp. 225–240
35) “‘Belle Lettre’ o (I)mperium (O)ntycznym Sauny—Andrzejowi Chojeckiemu” [“A ‘Belle Lettre’
on the (O)ntic (E)mpire of the Sauna—For Andrzej Chojecki”], Er(r)go nr 4 (1–2002), pp. 113–123
2001
36) “Oscylacje literackie, czyli od Gadamera do mikrologicznej krytyki świadomości,” in: Mikrologia i miniatura literacka T. 2 [“Literary Oscillations: From Gadamer to Micrological Criticism
of Consciousness, “ in: Micrology and Literary Miniature, Vol. 2]. Aleksander Nawarecki (ed.).
Katowice: University of Silesia Press, 2001, pp. 27–57
37) “Melville w Polsce. Zarys stanu badań,” in: Szkice o literaturze i kulturze amerykańskiej [“Melville
in Poland. An Overview of the State of Research,” in: Sketches in American Literature and Culture]. Teresa Pyzik (ed.). Katowice: University of Silesia Press, 2001, pp. 54–70
2.5. Critical notes and reviews published in refereed journals
2012
1) “Tadeusz Sławek, Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata [De-Meaning. Henry David Thoreau and the Community of the World]. Katowice: University of Silesia Press, 2009. Pozycja
w twardej oprawie, 380 stron,” Er(r)go No 24/25 (1 & 2/2012), guest-edited with Zbigniew
Białas, pp. 235–237
2) “Marek Paryż, Figures of Dependence, Figures of Expansion: Representations of the Postcolonial and Imperial Experience in the Discourse of American Transcendentalism. Warszawa: English Department
of the University of Warsaw, 2009. Pozycja anglojęzyczna, w miękkiej oprawie, 270 stron,”
Er(r)go No 24/25 (1 & 2/2012), guest-edited with Zbigniew Białas, pp. 237–239
2010
3) “A Monument to the Usher: On Two Co-Memorative Collections In-scribed to Professor Andrzej
Kopcewicz (Janusz Semrau (ed.). American Literature in Studia Anglica Posnaniensia, 1968—
2008. A Selection of Articles. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009 / Janusz Semrau
(ed.). “Will you tell me any thing about yourself?” Co-memorative Essays on Herman Melville’s
“Bartleby the Scrivener,” Frankfurt am Mein: Peter Lang Verlag, 2009),” Polish Journal for American Studies, Vol. 4., 2010, pp. 145–161
2008
4) “Krzysztof Jarosz, Agnieszka Rzepa (general eds); Anna Branach-Kallas, Agnieszka Rzepa, Eugenia Sojka (eds.), Essays in Red and White/Essais en rouge et blanc, TransCanadiana: Polish
Journal of Canadian Studies/Revue Polonaise d’Études Canadiennes, №1. 2008, Katowice: PARA,
2008,” Er(r)go No 17 (2–2008), pp. 215–220
5) “Eugenia Sojka (ed.), (De)Constructing Canadianness. Myth of the Nation and Its Discontents. Katowice: Śląsk Academic Publishers, 2007,” Er(r)go No 17 (2–2008), pp. 220–223
[51]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
6) “Dorota Filipczak, ‘Unheroic Heroines.’ The Portrayal of Women in the Writings of Margaret Laurence.
Łódź: The Łódź University Press, 2007,” Er(r)go No 17 (2–2008), pp. 223–226
7) “Tomasz Pawelec, Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii
[History and the Unconscious. Theoretical Assumptions and Research Practice of Psychohistory].
Katowice: University of Silesia Press, 2004,” Er(r)go No 16 (1–2008), pp. 215–220
8) “Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce [Unconventional Histories. A Reflection on the Future in New Humanities]. Poznań: The Poznań Publishers,
2006,” Er(r)go No 16 (1–2008), pp. 221–227
9) “Jakub Basista, Propaganda religijna w przededniu i pierwszych latach angielskiej wojny domowej [Religious Propaganda on the Eve and in the First Years of the English Civil War]. Kraków: Historia Iagellonica Publishers, 2007,” Er(r)go No 16 (1–2008), pp. 227–231
2007
10) “Wojciech Kalaga (ed.), Dylematy wielokulturowości [The Dilemmas of Multiculturality]. Kraków: Universitas, 2005,” Er(r)go No 15 (2–2007), pp. 155–159
11) “Andrzej Szahaj, E Pluribus Unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności [E Pluribus
Unum? The Dilemmas of Multiculturality and Political Correctness]. Kraków: Universitas, 2004,”
Er(r)go No 15 (2–2007), pp. 160–161
12) “Zbigniew Białas, The Body Wall. Somatics of Travelling and Discursive Practices. Frankfurt am Main,
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Verlag, 2006,” Er(r)go No 14 (1–2007).
ss. 122–125
2008
13) “Leszek Drong, Disciplining the New Pragmatism. Theory, Rhetoric, and the Ends of Literary Study.
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Verlag, 2007,”
Er(r)go No 14 (1–2007), pp. 125–129
2006
14) “Donald. E. Hall, Subjectivity. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2004,”
Er(r)go No 13 (2–2006), pp. 177–178
15) “David Glover and Cora Kaplan, Genders. London and New York: Rout-ledge, Taylor and Francis
Group, 2000,” Er(r)go No 13 (2–2006), pp. 175–176
16) “Joe Moran, Interdisciplinarity. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group,
2006,” Er(r)go No 12 (2006–1), pp. 175–176
17) “Francis Mulhern, Culture/Metaculture. London and New York: Routledge, Taylor and Francis
Group, 2000,” Er(r)go No 12 (2006–1), pp. 173–174
2005
18) “Władimir N. Toporow, Przestrzeń i rzecz. [Space and Object] Przełożył i wstępem opatrzył Bogusław
Żyłko. Kraków: Universitas, 2003,” Er(r)go No 11 (2–2005), pp. 181–187
19) “Hanna Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie [Metaphysical Reflections on Time].
Kraków: Universitas, 2003.”. Er(r)go No 11 (2–2005), pp. 188–190
20) “Beata Szymańska, Kultury i porówniania [Cultures and Comparisons]. Kraków: Universitas, 2003,”
Er(r)go No 11 (2–2005), pp. 191–196
21) “Agata Preis-Smith (red.). Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki [Culture, Text,
Ideology. On Discourses of Contemporary American Studies]. Kraków: Universitas, 2004,” Er(r)go
No 11 (2–2005), pp. 197–200
[52]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
22) “Linda Anderson, Autobiography. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group,
2001,” Er(r)go No 10 (1–2005), pp. 209–213
23) “Graham Allen, Intertextuality. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group,
2000,” Er(r)go No 10 (1–2005), pp. 213–216
24) “Mark Currie, Difference. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2004,” Er(r)go
No 10 (1–2005), pp. 216–219
25) “Miguel Tamen, Friends of Interpretable Objects. Cambridge. Mass. and London: Harvard University
Press, 2001,” Er(r)go No 10 (1–2005), pp. 219–221
2004
26) “Adam Dziadek, Dariusz Rott (eds.), Katarzyna Bytomska (assistant ed.), Archiwum Themersonów
w Polsce [The Themerson Archives in Poland], Katowice: Fundacja „Pallas Silesia,” 2003,” Er(r)go
No 9 (2–2004), pp. 181–183
27) “Harold Bloom, Lęk przed wpływem [Anxiety of Influence], przeł. Agata Bielik-Robson i Marcin Szuster.
Kraków: Universitas, 2002,” Er(r)go No 9 (2–2004), pp. 184–187
28) “Barbara J. Thayer-Bacon, Relational ‘(e)pistemologies.’ New York: Peter Lang, 2003,” Er(r)go No 9
(2–2004), pp. 188–189
29) “Risto Heiskala, Society as Semiosis. Neostructuralist Theory of Culture and Society, (przekład
z fińskiego na angielski Akseli Virtanen we współpracy z Kaisa Sivenius i autorem), Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2003,” Er(r)go nr 9 (2–2004), pp. 190–192
30) “Ryszard Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie [The Language of Modernity. Literary-Historical Prolegomena], (wyd. drugie). Wrocław: Wrocław University Press, 2002,”
Er(r)go No 9 (2–2004), pp. 193–196
31) “Ato Quayson, Postcolonialism. Theory, Practice, or Process? Malden, Polity Press in association
with Blackwell Publishers, 2000,” Er(r)go No 8 (1–2004), pp. 197–199
32) “Jacob T. Levy, The Multiculturalism of Fear, Oxford: Oxford University Press, 2000,” Er(r)go No 8
(1–2004), pp. 200–202
33) “Alison Griffiths, Wondrous Difference. Cinema, Anthropology & Turn-of-the-Century Visual
Culture, New York: Columbia University Press, 2002,” Er(r)go No 8 (1–2004), pp. 203–204
34) “Nicholas Harrison, Postcolonial Criticism, Theory and the Work of Fiction, Cambridge and
Malden: Polity Press in Association with Blackwell Publishers Inc., 2003,” Er(r)go No 8
(1–2004), pp. 205–206
2003
35) “Irene Kacandes, Talk Fiction. Literature and the Talk Explosion, Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2001,” Er(r)go No 7 (2–2003), pp. 217–218
36) “Julia Kristeva, Intimate Revolt. The Powers and Limits of Psychoanalysis, tom 2, przekład na jęz.
angielski Jeanine Herman, New York: Columbia University Press, 2002,” Er(r)go No 7 (2–2003),
pp. 219–221
37) “Zbigniew Kuderowicz (red.), Filozofia XX wieku [20th Century Philosophy]. Tom 1 i 2, seria Myśli i Ludzie,
Warszawa: Wiedza Powszechna, 2002,” Er(r)go No 6 (1–2003), pp. 173–177
38) “Julian Wolfreys (ed.), Introducing Literary Theories: A Guide and Glossary, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002,” Er(r)go No 6 (1–2003), pp. 178–180
39) „James A. Holstein, Jaber F. Gubrium, The Self We Live By: Narrative Identity in a Postmodern World,
New York, Oxford: Oxford University Press, 2000,” Er(r)go No 6 (1–2003), pp. 181–183
[53]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
2002
40) “Avrum Stroll, Twentieth-Century Analytic Philosophy. New York: Columbia University Press, 2000,”
Er(r)go No 5 (2–2002), pp. 155–156
41) “Quassim Cassam, Self and World. Oxford, New York: Oxford University Press, 1997,” Er(r)go No 5
(2–2002), pp. 157–158
42) “Alexander Riegler, Markus F. Peschl, Karl Edlinger, Günther Fleck, Walter Feigl (red.), Virtual Reality. Cognitive Foundations, Technological Issues & Philosophical Implications. (Organismus
und System. Schriftenreihe des Wiener Arbeitskreises für Systemische Theorie des Organismus,
część trzecia. Wyd. serii Karl Edlinger). Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag
der Wissenschaften, 2001,” Er(r)go No 5 (2–2002), pp. 159–160
43) “Julia Kristeva, The Portable Kristeva. Wydanie uzupełnione; red. Kelly Oliver. New York: Columbia University Press, 2002,” Er(r)go No 5 (2–2002), pp. 161–164
44) “Aleksy Awdiejew, Szkice z filozofii potocznej [Sketches in Commonsense Philosophy], z rysunkami
Janusza Kapusty. Warszawa –Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999,” Er(r)go No 4
(1–2002), s. 163
45) “David Carr, The Paradox of Subjectivity. The Self in the Transcendental Tradition. New York, Oxford: Oxford University Press, 1999,” Er(r)go No 4 (1–2002), pp. 164–165
2.5. Published critical translations in refereed books
2012
1) Amiri Baraka, „Ktoś wysadził Amerykę” [“Somebody Blew Up America”], Er(r)go No 24/25 (1 & 2/2012),
guest-edited with Zbigniew Białas, pp. 71–183 (a translation including extensive critical commentaries)
2) Amiri Baraka and Christopher Bigsby, „Teatr i nadchodząca rewolucja” (z Amirim Baraką
rozmawia Christopher Bigsby) [“Theatre and the Coming Revolution.” Amiri Baraka in Conversation with Christopher Bigsby], Er(r)go No 24/25 (1 & 2/2012), guest-edited with Zbigniew
Białas, pp. 151–169
2004
3) Arthur Redding, “Mitografie (z) pogranicza: dzikość i cywilizacja w oczach Fredericka Jacksona Turnera i Johna Forda,” in: Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 2: Granica, pogranicze, Zachód [“Frontier Mythographies: Savagery and Civilization in Frederick Jackson
Turner and John Ford,” in: Grand Themes of American Literature, Vol. 2. The Border, the Frontier,
the West ]. Teresa Pyzik and Krzysztof Kowalczyk-Twarowski eds. Katowice: University
of Silesia Press, 2004, pp. 108–127
2002
4) Arthur Redding, „Inicjatywy wyrosłe z wiary: Miasto Boże E. L. Doctorowa, czyli co się stało
11 września 2001 roku?,” in: Wielkie tematy literatury amerykańskiej, T.1. Bóg, wiara i religia
w literaturze i kulturze amerykańskiej [“Faith-based Initiatives: September 11 and E.L. Doctorow’s City of God,” in: Grand Themes of American Literature, Vol. 1. God, Faith and Religion
in American Literature and Culture]. Teresa Pyzik (ed.). Katowice: University of Silesia Press,
2002, pp. 193–208
[54]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
3. ACADEMIC PUBLICATIONS IN PRINT
3.2. Chapter in a monograph book (in print)
1) „Zamknięci w bibliotece, czyli rozważania o metanarracjach i naukowych wizjach świata” [“Locked
Within the Library: Musings on Metanarratives, Weltanschauungs and Library Research”],
in: Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego [The Role of an Academic Library in Shaping Civic Society], reprinted after: Er(r)go No 24/25 (1 & 2/2012), guest-edited
with Zbigniew Białas, pp. 43–61
3.2. Issues of refereed journals (in print)
1) Er(r)go № 26 (1 /2013), Autorytety [Authorities], Katowice: Śląsk Publishers (as associate editor,
issue guest-edited by Lech Witkowski)
2) Review of International American Studies, Special Issue: Decoding American Cultures in the Global
Context, International American Studies Association, RIAS Vol. 5, Summer-Fall № 5–6/2012,
(as associate editor, with z Cyraina Johnson-Roullier)
3.3. Reviews and critical notes in refereed journals (in print)
1) „Zuzanna Szatanik, De-Shamed. Feminist Strategies of Transgression: The Case of Lorna Crozier’s Poetry.
Katowice: University of Silesia Press, 2011. Pozycja w twardej oprawie, 192 strony”, Er(r)go № 26
(1 /2013), issue guest-edited by Lech Witkowski
2) „Michał Krzykawski, L’Effet Bataille. De la littérature d’excès à l’écriture. Un «texte-lecture». Katowice: University of Silesia Press, 2011. Pozycja w miękkiej oprawie, 200 stron”, Er(r)go № 26 (1 /2013), issue
guest-edited by Lech Witkowski
[55]
Paweł Jędrzejko Complete List of Publications
4. DIDACTIC PUBLICATIONS AND PUBLICATIONS POPULARIZING KNOWLEDGE
2009
1) „Jak przygotować tekst humanistyczny do tłumaczenia? Przekład to sztuka najściślejszej interpretacji,” Gazeta Uniwersytecka [“How to Prepare a Text for Translation? Translation as an Art
of Closest Interpretation,” The University of Silesia Gazette], No 1 (171), September 2009. Katowice:
University of Silesia Press, pp. 20–21.
2008
2) „Poza murami Sandomierza—czyli refleksja nad językiem, kulturą i wzrokiem turysty. (Miniwykład
z ćwiczeniami),” in: Materiały Szkoleniowe z sesji pt. Archeoturystyka: nowy produkt turystyczny
[“Beyond the Walls of Sandomierz, or a Reflection on Language, Culture and the Tourist Gaze,”
in: Archeotourism. A New Product in Tourism Industry]. Tomisław Giergiel (ed.). Sandomierz:
LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej, 2008, pp. 37–45
2007
3) “Wstęp. Porządek miłości,” [“Introduction. The Order of Love”] in: Krzysztof Jędrzejko, W blasku
słońca, w poświacie księżyca... Poezje wybrane [In Sun Glare, In Moon Glimmer... Selected Poems].
Sosnowiec—Zabrze: BananaArt.Pl/M-Studio, 2007, pp. xiii–xvi.
4) “Melville i Conrad w przestrzeni kultury światowej” [“Melville and Conrad in the Space of World
Culure”], Po wachcie, No 2, rok I, Gejtawy – Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe, 3 December
2007, p. 6.
2004
5) “The 2004 Election—Opinion,” Newsday, Sunday, October 29, 2004, p. A49.
[56]
Paweł Jędrzejko List of Conferences and Guest Lectures
LIST OF CONFERENCES AND GUEST LECTURES
LIST OF CONFERENCES
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of :
2012. 10. 26
Bitter Fame: a session commemorating 80th birthday of Sylvia Plath
and 14th anniversary of Ted Hughes’s Passing
The Library of Silesia, Katowice, Poland
conference moderator; interview with Marią Korusiewicz ”Poetry and Existence”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2012. 10. 18–19
Projekt LiberTy / Project LiberTy
Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego
The Role of an Academic Library in Shaping Civic Society
Academic Information Center and Library, UŚ/UE, Katowice, Poland
Presenter: „Biblioteka–Język–Świat” / “Library–Language–World”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2012. 09. 20–23
Grievings 2012
Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia, Ustroń, Poland
Organizer
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2012. 09. 06–09
Visuality and Vision in American Literature
Conference in Honor of Professor Sanford E. Marovitz
University of Białystok (Białystok, Poland)
Keynote speaker: “Sandy Banks, Lee Shores: Sanford Marovitz
and Melville’s Problematic ‘Being’”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2011. 06. 22–26
Melville and Rome: Empire–Democracy–Belief–Art
8th International Melville Society Conference
University „La Sapienza” (Rome, Italy)
a) Panel moderator: “Melville and Translation (1). Translators on Translation”
b) Presenter: “The Mortality of ‘Immortal Classics,’ or on Melville’s ‘Hymn of Aristippus’”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2011. 03. 23–27
LPP Erasmus International Week: Internationalizing Curricula
University of York St. John (York, UK)
Presenter: “SPRINT: Game Dev and Internationalization”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2010. 10. 28–30
Living Between the Lines: Transgressive (Auto)Biography
as Genre and Method
Department of English and American Studies, Faculty of Arts,
Masaryk University (Brno, Czech Republic)
Presenter: “Criticism as Autobiography, or Melville’s Self-in-Text”
[57]
Paweł Jędrzejko List of Conferences and Guest Lectures
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2010. 03. 19
Sustainable Development in the Higher Education Classroom:
Perspectives from Area Studies and Development Studies
University of Birmingham (Birmingham, UK)
Non-presenting participant
Date: Theme:
Organizer:
In capacity of: 2009. 11. 16–17
Hiob Biblijny, Hiob obecny w kulturze/Biblical Job, Job Present in Culture
Cardinal Stefan Wyszyński University (Warsaw, Poland)
Presenter: “‘I tylkom ja sam uszedł, abym Ci oznajmił’”: Moby-Dick
Hermana Melville’a wobec Księgi Hioba” / “‘And I am escaped alone to tell thee’:
Herman Melville’s Moby-Dick in the Context of the Book of Job”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of: 2009. 09. 16–19
The Surplus of Culture: Sense, Common-Sense, Non-Sense
International Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Ustroń, Poland)
Non-presenting participant
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2009. 05. 20–23
On the Lost (?) Ground. Objects, Concretes, Particulars
Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Szczyrk, Poland)
Non-presenting participant
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2009. 03. 23–27
LPP Erasmus International Week: Innovation in Education
University of York St. John (York, UK)
Presenter: “Resistance to Innovation in Academia”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2008. 11. 20–22
Dni Nowych Mediów z Derrickiem de Kerckhove / New Media Days
with Derrick de Kerckhove
Institute of Culture Studies, University of Silesia in Katowice (Katowice, Poland)
Presenter: “Zamknięci w bibliotece” / “Locked Within the Library”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2008. 09. 18–21
Interiors
International Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Ustroń, Poland)
a) Organizer
b) Presenter: “Inside the Library of Babel”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2008. 05. 15–17
Beyond the Wall of Sleep. Dreams, Visions, Illusions
Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Szczyrk, Poland)
Non-presenting participant
[58]
Paweł Jędrzejko List of Conferences and Guest Lectures
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2008. 04. 23
Światowy Dzień Książki: “A Whale of a Day”—Dzień Hermana Mel-
ville’a w Bibliotece Śląskiej / World Book Day: “A Whale of a Day”—
The Herman Melville Day in the Library of Silesia
The Library of Silesia (Katowice, Poland)
a) Organizer
b) Keynote speaker: “Płynność i egzystencja: o filozofii Melville’a”
“Liquidity and Existence: On Herman Melville’s Philosophy”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2008. 01. 10–11–18
Archeoturystyka: nowoczesny produkt turystyczny / Archeotourism:
A Modern Product in Tourism Industry
LGD LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej (Czyżów Szlachecki)
Keynote speaker: “Poza murami Sandomierza” / “Beyond the Walls of Sandomierz”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2007. 10. 24
The Polish-Tunisian Joseph Conrad Videoconference
The British Council in Cracow, Poland and Tunis, Tunesia
Keynote speaker: “Conrad’s Horrors”
Date: Theme:
Organizer:
In capacity of:
2007. 09. 19–22
Camouflage. Voyeurism. Exhibition: Discourses and Practices of De-
ception, Surveillance and Transparency
International Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Ustroń, Poland)
Session moderator
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2007. 08. 4–7
Hearts of Darkness: Melville and Conrad in the Space of World Culture:
The Sixth International Melville Society Conference
Institute of English Cultures and Literatures, University of Silesia in Katowice,
Poland and Centre College, Danville, KY, USA (Szczecin, Poland)
Organizer / Co-Chair
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2006. 10. 12–16
The United States from Inside and Out:
Transnational American Studies
Annual Meeting of the American Studies Association
(Oakland, CA, USA)
a) Participant of a discussion panel dedicated to anti-American rhetoric
in contemporary culture
b) Moderator of the “American Studies Teaching Talkshop”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2006. 10. 3–6
The Politics of Contemporary Russian Popular Culture
Grinnell College (Grinnell, IA, USA)
Non-presenting participant
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2006. 07. 6–8
The Joseph Conrad Society’s 32ndAnnual International Conference
The Polish Social and Cultural Association Hammersmith (London, UK)
Presenter: “‘The horror! The horror!’: Melville, Conrad and Coming
to Terms with the Terror of the Terrible”
[59]
Paweł Jędrzejko List of Conferences and Guest Lectures
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2006.05.12–19
West Chester University RECAP 2006 Conference
West Chester University of Pennsylvania (West Chester, USA)
Presenter: “The Unnamable in the Library”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2006.04.23–25
RIAS Editors’ Working Session
The Catholic University of Leuven (Leuven, Belgium)
Presenter: “RIAS CMS System”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2005. 09.
Place-Space-Locality
International Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Ustroń, Poland)
Non-presenting participant
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2005.05.
Innovations in Higher Education. A Global Perspective
Joint Conference of the West Chester University, PA, USA and University
of Silesia in Katowice (Katowice, Poland)
Presenter: “Teaching Humanities at a Polish University in Light
of the Experience of International Academic Exchange”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2005.05.
Chaos and Order
Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Szczyrk, Poland)
Non-presenting participant
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2005. 05. 1–3
Kultura – Polityka – Tożsamość
Slaviska Institutionen, Stockholms Universitet (Stockholm, Sweden)
Presenter: “Kultura popularna a baśń o Innym” / “Popular Culture
and the Tale of the Other”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2004. 12. 25
Styl późny II / The Late Style II
Joint Conference of the Karol Szymanowski Academy of Music
in Katowice and the University of Silesia in Katowice (Katowice, Poland)
Co-Organizer
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2004. 09. 17–18
Hemispheric American Studies:
International American Studies Association Symposium
Rothermere American Institute, University of Oxford (Oxford, UK)
Presenter: “IASA Internet Center for Thought Exchange”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2003. 06. 03–07
Melville and the Pacific
International Melville Society Conference (Lahaina, HI, USA)
Presenter: “Melville’s Pacifiers”
[60]
Paweł Jędrzejko List of Conferences and Guest Lectures
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2003. 03.
Socjologiczne aspekty przekładu / Sociological Aspects of Translation
International Conference of the Institute of East Slavic Studies
University of Silesia in Katowice and Polish Association for Russian Studies
(Ustroń, Poland)
Non-presenting participant
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2002. 11. 29–12. 01
Values—Transition—Literature
International Conference of the “NeoLit” Research Society (Szczyrk, Poland)
Organizer/Chair
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2002. 05. 22–24
Trans-Formations III: The (Trans)Human:Bodies, Spaces, Virtualities
Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Szczyrk, Poland)
Presenter: “Shrek, the Trans-Human”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2002. 04. 26–28
Minority Discourses in a Cross-/Transcultural Perspective:
Eastern/Central Europe and Canada
Joint Conference of the Canadian Studies Centre of the University of Silesia
in Katowice, Poland, and Civic Education Project (Ustroń, Poland)
a) Co-Organizer
b) Presenter: “Ekphrastic Images”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2002. 03.
Biograficzne aspekty przekładu / Biographical Aspects of Translation
Institute of East Slavic Studies, University of Silesia in Katowice (Ustroń, Poland)
Presenter:“Przekład/Biografia/Metodologia”/“Translation/Biography/Methodology”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2001.11.23–25
A Culture In-Between
International Conference of Civic Education Project Students
and the “NeoLit” Research Society, University of Silesia in Katowice (Szczyrk, Poland)
Organizer/Chair
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2001. 09.
Spoiling Cannibal’s Fun
International Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Ustroń, Poland)
Presenter: “Universal Cannibalism of the Sea”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2001. 05.
Trans-formations II: The Same, The Other, the Third
Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Szczyrk, Poland)
Presenter: “Pip: the Intolerable Third”
[61]
Paweł Jędrzejko List of Conferences and Guest Lectures
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2001. 03.
Wizualizacje w dwudziestowiecznej ikonosferze
Visualizations in the 20th Century Iconosphere
Institute of Slavic Studies, University of Silesia in Katowice (Ustroń, Poland)
Presenter: “Obrazy z ekfrazy” / “Images of Ekphrasis”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2001. 03.
Miejsce przekładu w historii literatury / The Place of Translation in Literary History
Institute of the East-Slavic Studies, University of Silesia in Katowice
(Ustroń, Poland)
Presenter: “Przekład a historia literatury jako system”
”Translation and Literary History as a System”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2000. 12. 6–8
Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze
Late Style in Music, Literature and Culture
Joint Conference of the Karol Szymanowski Academy of Music
in Katowice and the University of Silesia in Katowice (Katowice, Poland)
Co-organizer
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2000. 09.
Viands, Wines and Spirits: (In)digestion in the Culture of Literacy
International Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Ustroń, Poland)
Presenter: “Appetite for the Sea”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2000. 05. 21–23
Trans-formations: Identity and Property
International Conference of the Institute of English Cultures and Literatures,
University of Silesia in Katowice (Ustroń, Poland)
Non-presenting participant
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
2000. 04. 14–17
Nature’s Nation Reconsidered: American Concepts of Nature from Won-
der to Ecological Crisis
European Association for American Studies Conference,
Karl-Franzens-Universität (Graz, Austria)
Presenter: “The Lee Shore and the Liminal Space in Moby-Dick:
Notes on the Margin of Bulkington’s Epitaph”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
1999. 06. 17–19
Melville and the Sea
The Melville Society International Conference
(Mystic, CT, USA)
Presenter: “Objects at Melvillean Sea”
[62]
Paweł Jędrzejko List of Conferences and Guest Lectures
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
1998. 10.
Ethical Values in Post(?)Modern American Literatures and Cultures
Polish Association for American Studies and Institute of English Cultures
and Literatures, University of Silesia in Katowice (Ustroń, Poland)
Co-organizer
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
1998. 09
Exiles
Joint Conference of the Bolton Institute of Education
and Institute of English Cultures and Literatures, University of Silesia in Katowice
(Ustroń, Poland)
Co-organizer
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
1997. 11
Ponowoczesność a tożsamość / Postmodernity and Identity
Joint Conference of the Institute of Slavic Studies, University of Silesia
in Katowice and the Polish Writers’ Union (Ustroń, Poland)
Presenter: “Pytanie otwarte: tożsamość ponowoczesnego literaturo-
znawcy” / “An Open Question: The Identity of a Postmodern Literary Scholar”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
1997. 09
Simulacra and the Real
International Conference of the Institute of English Cultures and Litera
tures, University of Silesia in Katowice (Ustroń, Poland)
Co-organizer
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
1997. 09
Crossing and Transgressing Borders
Bolton Institute of Higher Education and the “NeoLit” Research Society
University of Silesia in Katowice (Bolton, UK)
Presenter: “A Literary Scholar in a Postmodern World”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
1997. 02
Komizm w przekładzie / The Comical in Translation
Conference of the Institute of East Slavic Studies of the University of Silesia
in Katowice (Ustroń, Poland)
a) Presenter: “Wspólnota śmiechu i myślenie kolonizujące—
czyli z czego nie śmieją się Anglicy” / “The Community of Laughter
and Colonizing Thinking, or what Will the English Not Laugh At”
b) Co-presenter (with Krystyna Głombik): “Z czego śmieją się Polacy” / “What Will the Poles Laugh At”
Date:
Theme:
Organizer:
In capacity of:
1996. 03.
Polityka a przekład / Politics and Translation
Conference of the Institute of East Slavic Studies of the University of Silesia
in Katowice (Ustroń, Poland)
Presenter: “Przełożyć Lorda Kanclerza—czyli osobowość w przekładzie”
“Translating Lord Chancellor, or Personality in Translation”
[63]
Paweł Jędrzejko List of Conferences and Guest Lectures
Total conferences.................................................................................................................................................................................................. 54
Conferences outside Poland.........................................................................................................................................................................16
International conferences in Poland.......................................................................................................................................................21
Polish-speaking conferences in Poland................................................................................................................................................17
Presentations and lectures delivered................................................................................................................................................... 34
—in English................................................................................................................................................................................................. 20
—in Polish.....................................................................................................................................................................................................13
Organization or co-organization of conferences........................................................................................................................12
—Polish..............................................................................................................................................................................................................2
—International..........................................................................................................................................................................................10
[64]
Paweł Jędrzejko List of Conferences and Guest Lectures
GUEST LECTURES and visiting professorships
Date:
Venue:
Theme:
2012. 05. 05–10
University of Stockholm
Stockholm, Sweden
a) “Melville’s Textual Self”
b) “Melville and the Art of Bookbinding”
Date:
Venue:
Theme:
2011. 03. 23–27
University of York St. John,
York, UK
“Suzanne Vega’s ‘Calypso’: Poetry in the Garden of Arts ”
Date:
Venue:
Theme:
2010. 03. 14–20
University of Birmingham
Birmingham, UK
a) “Melville and the Library”
b) “Maggie’s Choice”
Date:
Venue:
Theme:
2009. 03. 24–27
University of York St. John,
York, UK
a) “Kafka and the Basics of Freudian Psychoanalysis”
b) “Shrek. The Ultimate Other”
Date:
Venue:
Theme:
2008. 01. 18
Czyżów Szlachecki, Poland
(LGD LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej)
„Poza murami Sandomierza: krótka refleksja o wzroku turysty”
”Beyond the Walls of Sandomierz: A Brief Reflection on the Tourist’s Gaze”
Date:
Venue:
Theme:
2006. 10. 11
Grinnell College
Grinnell, Iowa, USA
“On Melville, Peace and Value-Added Age”
Date:
Venue:
Theme:
2006. 10. 05
Grinnell College, The Burling Library
Grinnell, Iowa, USA
“The Unnamable in the Library”
Date:
Venue:
Theme:
2006. 10. 02
City Public Library
Iowa City, Iowa, USA
“Understanding America(ns) for Beginners, or What is the Devil For?” International Mondays Series
Date:
Venue:
Theme:
2006. 09. 17
Centre College
Danville, Kentucky, USA
“Melville, Language and the Hearts of Darkness”
[65]
Paweł Jędrzejko List of Conferences and Guest Lectures
Period:
Institution:
Position:
In capacity of:
2006. 09. 10–2006. 21. 10
Department of English, Center for International Studies, Grinnell College,
Grinnell, Iowa, USA
International Visiting Fellow
Short Course Instructor (“Herman Melville’s Philosophy of Existence”)
Date:
Venue:
Theme:
2003. 12. 04
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, Massachusetts, USA
“Between America and Poland: Shrek, Popular Culture, History”
CMS Colloquium
Date:
Venue:
Theme:
1996.11.
Bolton Institute of Higher Education
(University of Bolton)
Bolton, UK
a) “The Canonization of Hamlet in the Polish Culture”
b) “Bloodthirsty Communists: What Were They Really Like?”
[66]
Paweł Jędrzejko
Achievement in Teaching, Organization and Popularization of Scholarship
Achievement in teaching,
organization and popularization of scholarship
achievement in didactics and organization of teaching
The “NeoLit” Research Society
Between October 1996 and September 2008, I had been the academic advisor and animator
of the “NeoLit” Research Society. Since October 1st, 1996, when, together with a group of enthusiastic students (most of whom now hold doctoral degrees), I co-founded the “NeoLit,” the Society has become one of the most active of all student research organizations within the University of Silesia in Katowice. The initial debates of the Society, featuring guest lectures and seminars
by scholars of our Alma Mater and international guest speakers, inspired the “NeoLit” members
to expand the scope of their activity. Beginning with the year 1997, the “NeoLit” would regularly
organize its own conferences. After I became a Civic Education Project Local Faculty Fellow in 1999,
I gained access to mechanisms securing funding allowing me, on the one hand, to develop new
academic courses and, on the other, to call into existence a new peer-reviewed, grad-student-run
journal NeoLit On-Line and to support the organization of “NeoLit” conferences. Since then,
the “NeoLit” events have gained an international dimension: to-date, two international conferences
were organized in Poland, one in Great Britain and one, organized by the Civic Education Project
in Hungary, was attended by two “NeoLit” members, who presented their papers in the international forum of CEP students and faculty. Today, supervised by one of former “NeoLit” activists,
who now is a faculty member of the Institute of English Cultures and Literatures, the Society remains a model student research organization. Its members regularly present their work not only
in student conferences, but also in international academic events gathering experienced scholars.
N0t infrequently, they get their work published even before they graduate.
Open lectures, competition boards, animation of student mobility, Erasmus
Apart from the animation of the “NeoLit” and teaching regular courses, I have also been committed
to propagation and popularization of scholarship. I have been involved in a variety of outreach activities, including, among others, an open lecture series for the “Gazeta Wyborcza Winter University Project,” regular open lectures for high school students at my home University, visiting seminars at high schools of the Silesian region, regular events within the frame of the annual Open
Days of the Institute of English Cultures and Literatures, as well as lectures for the students of the Third
Age University or open lectures held for general public under the auspices of the annual Silesian
Night of Scientists and Scholars, organized by the universities associated in the Silesian University
Network. Apart from cyclical events, in which I participate on regular basis, I also organize special
events, such as “A Whale of a Night”—an open conference dedicated to Herman Melville, in collaboration with the US Embassy in Warsaw and the US Consulate General in Cracow, and held
at the Library of Silesia in Katowice in March 2008.
I regularly work on examination boards for the so-called “Olympics of English,” an annual
all-Polish event for high school students, the top twenty finalists of which are granted a choice
of a place in any English department in Poland.
An important element of my work oriented toward the popularization of Polish scholarship
and my own University is the animation of interest among the students of partnering Universities
under the auspices of the LLP Erasmus. I have offered guest seminars to students and faculty
at Bolton Institute of Higher Education (now: University of Bolton), University of York St. John, University of Birmingham, and Stockholm University. Such actions often result in signing new LLP
[67]
Paweł Jędrzejko
Achievement in Teaching, Organization and Popularization of Scholarship
Erasmus contracts, as was the case with my collaboration with University “Sapienza” in Rome,
or the University of Zagreb.
Guest lectures and courses
I have also been promoting Polish academia as Visiting Scholar, holding guest lectures for such
prestigious institutions as Massachussets Institute of Technology or Grinnell College, where, as Internatinal Visiting Fellow, I was responsible for creating and delivering a six-week short course dedicated to Herman Melville’s existentialism. (For a full list, please see: Attachment 3.3.: “List of Conferences and Guest Lectures”).
Ph.D. Program Examination Boards
In the years 2000–2002 I served on the Examination Board of the Ph.D. Program of the Faculty
of Philology at the University of Silesia in Katowice, in the capacity of the Examiner in English.
Student Diplomatic Corps
At present, I am involved in the animation and supervision of a unique educational game, in which
students of the Institute of English Cultures and Literatures organize themselves into a Student Diplomatic Corps and collaborate with the US Consulate General in Cracow for the purpose of the organization of the events of the “Election Night,” to be held at the “American Corner” at the Library
of the University of Silesia in Katowice.
School of the Polish Language and Culture
I regularly collaborate with the School of the Polish Language and Culture at the University of Silesia
in Katowice, offering lectures for students learning Polish within the frames of such programs as LLP
Erasmus or the University of Silesia Summer School of the Polish Language and Culture, held annually in Cieszyn, Poland.
Inter-Institute Program in Humanities/Individual Organization of the Program of Studies
I regularly serve as a designated supervisor of individual students working within the structures
of the Inter-Institute Program in Humanities, or those whose GPA renders them eligible for the socalled Individual Programs of Studies.
M.A. Graduates
To date, I supervised 41 students who successfully defended their M.A. dissertations and received
their graduate degrees.
ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS
Service to my Home Institute
One of the most important aspects of my organizational work at the University is service
to the Institute of English Cultures and Literatures. Apart from my regular work oriented toward
the promotion of my Instutute at home and abroad, for several years I served as the Secretary
of the Institute Council, participating in all Council Meetings. I was also the author and administrator of the first online service of the Institute, which, in the early years of the Internet, rather
efficiently served the purpose of disseminating information of my Institute’s profile, of research
interests and achievements of my Colleagues, of events and conferences the Institute organized, and of its teaching offer to global online community. The service also offered a “proto-elearning” capacity, popularly used by students and teachers alike, which, at the time, was a rare
functionality.
[68]
Paweł Jędrzejko
Achievement in Teaching, Organization and Popularization of Scholarship
Conference organization
As organizer, co-organizer, or co-chair, I was responsible for a number of international conferences of the Institute of English Cultures and Literatures (for details, see: Attachment 3.3. “List
of Conferences and Guest Lectures”), including events emerging as a result of my work toward
establishing and developing collaboration with the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice (which, thus far, has yielded two conferences and two collective monographs). However,
the most significant of my achievements in this field I consider the organization of two worldwide-scale Americanist events: the organization of the 6th International Melville Society Conference in Szczecin, Poland, 2007, and the organization of the International American Studies
Association World Congress, to be held in Szczecin, 3-6 August 2013.
Organization of Learned Journals
My long-term collaboration with Er(r)go, the learned journal of theory, literature and culture,
of which journal I have become an Associate Editor in January 2013, gave me the necessary
experience to effectively support activity of the International American Studies Association,
translating into my work as an At Large Member of its Board—first, as the officer responsible for the Association’s online presence, and, soon thereafter, as the founder and co-editor
of the IASA organ: the peer-reviewed journal Review of International American Studies. The RIAS,
founded in 2006, has recently entered its sixth year of activity. Since its inception, from year
to year, RIAS has been gaining a stronger and stronger position within the space of American
Studies world-wide.
New courses and curriculum development
An important effect of my work as a Civic Education Project Local Faculty Fellow was the introduction of two new courses into the M.A. curricula at my home institution: “Translation as a Cultural Phenomenon” and “Literary and Cultural Theory in Interpretive Practice: A Supplementary
M.A. Seminar.” My most important achievement in this respect, however, has thus far been
the conceptualization, organization and implementation of a brand new multiprogram, realized in four faculties of the University of Silesia: the SPRINT (Studies of the Production of Interactive Entertainment). The innovative multiprogram is to be launched as of October 1st, 2012,
in collaboration with Game-Dev industry. It will be realized at the Institute of English Cultures
and Literatures (SPRINT-WRITE), the Institute of Information Technology and Computer Science (SPRINT-CODE), the Faculty of Fine Arts (SPRINT-ART) and, beginning with October 2014,
also at the University of Silesia School of Management and/or at the Karol Adamiecki University
of Economics in Katowice (SPRINT-MANAGE).
Promotion of research
I am also the author of the project code-named “Globally Present,” whose current implementation is expected to facilitate global access to the results of research carried out by the faculty
at the University of Silesia and collaborating institutions, and hence, also to bring a marked
increase in the recognition of their work world-wide.
Building partnerships between Cities and Regions
Expanding the collaboration between the University of Silesia and the University of Szczecin,
I also helped negotiate the establishment of the partnership between the City of Katowice,
[69]
Paweł Jędrzejko
Achievement in Teaching, Organization and Popularization of Scholarship
the Voivodship of Silesia and the City of Szczecin, of which an element is the organization
of the IASA World Congress.
Representing University of Silesia
Independently of the activities listed above, by the nomination of the Rector of the University
of Silesia I represented my Alma Mater as a member of the official delegation to West Chester University of Pennsylvania, West Chester, PA, USA. By the same nomination, I represented
the University of Silesia in Katowice, the Silesian University Network and the City of Katowice
in negotiations with international corporations: IBM and Hewlett Packard. On permanent basis,
I am at the disposal of the local government of the Voivodship of Silesia and the City of Katowice
facilitating their contacts with the Embassy of the United States of America and other US Partners.
Serving as a referee/reviewer
Many years of active work in international learned societies, such as the Melville Society or International American Studies Association, as well as my long-term membership in such societies
as American Studies Association, Modern Language Association or Polish Association for American Studies, translate into duties related to peer reviewing of articles submitted for publication
in a variety of venues. Likewise, I am regularly asked to review academic outputs of my Western
Colleagues coming up for tenure, promotion, or nominated for distingished positions. The most
important of such reviews thus far was the review of the academic output of professor John
Matteson, the 2008 Pulitzer Prize Winner, in endorsement of his nomination for CUNY Distinguished Professorship, which was solicited from me in 2012 by the Nominating Committee
of the City University of New York.
SUMMARY
Organization-wise, I am currently responsible for the proper functioning of the SPRINT programs as well as for the development of contacts with industries related to these programs.
At the same time, I organize and co-chair the IASA World Congress, Szczecin 2013. I am also
responsible for the organization of the project titled “Erasmus Under Sail” in collaboration
with the s/v “Fryderyk Chopin” Owners Office.
In the area of teaching, apart from my regular teaching duties, I supervise three students
of the Inter-Faculty Program in Humanities (MISH) and I am responsible for the development
of the Student Diplomatic Corps.
I also actively participate in outreach activities of my Institute and my University, propagating and popularizing scholarship within frames of a variety of events, including the Open Days
of the Institute of English Cultures and Literatures, as well as in cyclical promotional events
organized by the University of Silesia.
My academic, didactic and organizational activity of the past eighteen years has yielded
the total of over 100 publications, seven stipends and grants, participation in over 50 conferences in Poland and world-wide, four Awards of the Rector of the University of Silesia, the supervision of 38 sucessfully defended M.A. dissertations and a nomintion to the most prestigious of all awards, Annual Student’s Laurel Award in the “Students’ Friend” category in 2009.
As of October 2013, by the nomination of His Magnificence the Rector of the University of Silesia, I have taken on the responsibilities of the Rector’s Plenipotentiary
for Recruitment, as well as member of two University Committees: The Committee
for the Impovement of Administration and The Committee for Fundraising.
[70]
Paweł Jędrzejko Information on Grants, Stipends and Awards
STIPENDS, GRANTS AND AWARDS
StIPENDS and GRANTS
• 2011—Publication grant of the City of Szczecin:
a) Hearts of Darkness: Melville, Conrad and Narratives of Oppression
b) Secret Sharers: Melville, Conrad and Narratives of the Real
• 2007—US State Department grant #SPL90006GR050 for the organization of the 6th
International Melville Society Conference: “Hearts of Darkness: Melville and Conrad
in the Space of World Culture.”
• 2006—Mellon Travel Grant: participation in the American Studies Association Congress:
“The United States from Inside and Out: Transnational American Studies,” Oakland,
CA, USA.
• 2003—Foundation for Polish Science Travel Grant: participation in the International Conference of the Melville Society: “Melville and the Pacific,” Lahaina, Hawai’i, USA.
• 2000–2002—Civic Education Project Local Faculty Fellowship: a CEP Stipend
• 2000—US State Department Travel Grant: participation in the International Conference
of the European Association for American Studies: “Nature’s Nation Reconsidered:
American Concepts of Nature from Wonder to Ecological Crisis,” Karl Franzens-Universität, Graz, Austria
• 1999—US State Department Travel Grant: participation in the International Conference
of the Melville Society: “Melville and the Sea,” Mystic, CT, USA.
• 1998—The EU “Tempus” stipend: one semester of Ph.D. program in Engelska Institutet,
Stockholm University, Stockholm, Sweden.
Awards
• 2011—Special Award of the JM Rector of the University of Silesia for Outstanding Organizational Achievement
• 2010—Special Award of the JM Rector of the University of Silesia for Outstanding Organizational Achievement
• 2009—3rd Degree Individual Award of the of the JM Rector of the University of Silesia
for Outstanding Scholarly Achievement
• 2009—Nomination to the Annual Student’s Laurel Award in the “Students’ Friend” category
(an award granted by the Student Body Government of the University of Silesia
in Katowice)
• 2008—2nd Degree Individual Award of the of the JM Rector of the University of Silesia
for Outstanding Scholarly Achievement
• 1997—Special Award of the JM Rector of the University of Silesia for Outstanding Achievement in Academic Teaching
[80]
Paweł Jędrzejko Information on Collaboration with Learned Societies
InformaTION ON COLLABORATION
WITH LEARNED SOCIETIES
• American Studies Association (ASA)
— member
• Civic Education Project
— alumnus
• International American Studies Association (IASA)
— co-founder and associate editor of the Review of International American Studies,
the official organ of International American Studies Association
— 2003-2008 At Large Member IASA
— organizer and co-chair of the IASA World Congress, Szczecin 2013
• The Melville Society
— member
— co-editor (with Milton M. Reigelman) and initiator of the Melville Studies Series, developed in collaboration with the Melville Society members
— organizer and co-chair of the 6th International Melville Society Conference, Szczecin 2007
• Modern Language Association (MLA)
— member
• Polish Association for American Studies / Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych
— member
• Associate Editor to Er(r)go, learned journal of Theory, Literature and Culture
[81]
Paweł Jędrzejko Other publications
OTHER PUBLICATIONS
POPULAR ARTICLES
2008
1) „W brew” [“Against the G(r)ain”], in: Księga pamiątkowa wydana z okazji stulecia II L.O. im Emilii Plater
w Sosnowcu, Michał Waliński et al. (eds.), Sosnowiec: Wydawnictwo II Liceum Ogólnokształcącego
im. Emilii Plater w Sosnowcu, 2008, pp. 199–201.
1998
2) „Wirusy entuzjazmu, czyli (przy)długa dygresja o krótkich dziewięciu latach” [“Viruses of Enthusiasm, or a Long(ish) Digression on Short Nine Years”], in: Księga pamiątkowa wydana z okazji
90-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu, Michał Waliński et al. (eds.),
Sosnowiec: Wydawnictwo II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu, 1998,
pp. 157–160.
1992
3) a series of reportages from a transatlantic cruise on board the Polish schooner s/y Zawisza Czarny
during the Grand Regatta Columbus 500, published between April and Septemper 1992
in the Głos Wielkopolski daily (Poznań, Poland)
MUSICAL ALBUMS
LP Album
1) Banana Boat, A morze tak, a może nie…[We Shall Sea…] BananaArt.pl, 2004—performer, lyricist
and co-author of the concept (with Banana Boat)
EP Minialbum
1) Banana Boat, Banana Boat... Świątecznie (Christmas carrols), BananaArt.pl, 2004—performer and coauthor of the concept (with Banana Boat)
Single
1) Banana Boat feat. Eleanor McEvoy, A Little A Cappella: A Polish-Irish Harmony, BananaArt.pl, 2009—
performer and co-author of the concept (with Banana Boat and Eleanor McEvoy)
Participation in international compilation albums
1) Various artists, Die schönsten Shantys und Seemannslieder, EGM Medien Produktion, (Germany), 2011
—performer of songs: “Day-Oh!” (“Banana Boat Song”) oraz “Les filles des forges” (with Banana
Boat)
2) Various artists, Festival du Chant de Marin, Fête du Chant de Marin de Paimpol (Francja), 2011—performer of the song “Banana Boat Song” (with Banana Boat)
3) Various artists, Lafitte’s Return, vol. 4, Pirates For The Preservation of New Orleans Music (USA), 2008
(a charity album for the post-Katrina New Orleans)—lyricist and performer of the song “Arktyka” [“Lady Arctic”] (with Banana Boat)
[82]
Paweł Jędrzejko Other publications
4) Various artists, Lafitte’s Return, vol. 3, Pirates For the Preservation of New Orleans Music (USA), 2008
(a charity album for the post-Katrina New Orleans)—lyricist and performer of the song „Nowy
Świat” [“The New World”] (wraz z Banana Boat)
5) Various artists, Bie Daip 09, International Shantyfestival Bie Diep, Appingedam (the Netherlands),
2009—lyricist and performer of the song „Zęza” [“Pumping the Bilges”] (with Banana Boat)
Participation in albums by individual international artists
1) Eleanor McEvoy, I’d Rather Go Blonde, Mosco Disc (Ireland), 2010—performer of the song “Little
Look” (wraz z Banana Boat and Eleanor McEvoy)
Participation in Polish compilation albums
1) Various artists, 30 lat Shanties [30th Anniversary of Shanties in Cracow], Krakowska Fundacja Żeglarsta,
Sportu i Turystyki HALS, 2012—lyricist and performer of the song “Arktyka” [“Lady Arctic”]
(with Banana Boat)
2) Various artists, Lista przebojów Programu Trzeciego – prezentuje Piotr Baron [The Polish Radio Program 3 Hitlist—Presented by Piotr Baron], Emi Music Poland, 2009—performer of the song
“Little Look” (wraz z Banana Boat and Eleanor McEvoy)
3) Various artists, Pamiętam tamte mewy… Tomek Opoka [I Remember those Seagulls… Tomek
Opoka], Stowarzyszenie Literacko-Muzyczne Ballada, 2009—performer of the song „Niosę
jeszcze swe wiersze” [“Still Carrying my Poems”] (with Banana Boat)
4) Various artists, Zobaczyć morze –szantymeni szantymenom [To See the Sea: Shantymen for Shantymen] Fundacja Gniazdo Piratów, 2006—lyricist and performer of the song „Nawigator”
[“The Navigator”] (with Banana Boat)
5) Various artists, XXV-lecie Shanties (część 1) [25th Anniversary of Shanties in Cracow (Part 1)], Krakowska
Fundacja Żeglarsta, Sportu i Turystyki HALS, 2006—lyricist and performer of the song „A morze
tak, a może nie” [“We Shall Sea”] (with Banana Boat)
6) Various artists, XXV-lecie Shanties (część 2) [25th Anniversary of Shanties in Cracow (Part 2)], Krakowska
Fundacja Żeglarsta, Sportu i Turystyki HALS, 2006—lyricist and performer of the song „Zęza”
[“Pumping the Bilges”] (with Banana Boat)
7) Various artists, Szanty dla Pajacyka, [Jumping Jack Shanties]MCK Tychy, 2002 (charity album
for the Polish Humanitarian Action)—lyricist and performer of songs: „Requiem dla nieznajomych przyjaciół” [“Requiem for Unknown Friends”], „Do Calais!” [“To Calais!”] (with Banana
Boat) and performer of songs: „Więcej żagli” [“Make Sail”], “London River” and „Szantymen”
[“Shantyman”] (with all participating artists)
Participation in albums by individual Polish artists
1) Carrantuohill, Carrantuohill „25”, wyd. Celt i Polskie Radio, 2003—performer of the song “Little Look”
(wraz z Banana Boat and Eleanor McEvoy)
2) Nagielbank, Obrazki [Snapshots], wyd. online na licencji Creative Commons, 2010—lyricist of the song
„Julia”
3) Prawdziwe Perły, Na wygnaniu [In Exile], Agencja Artystyczna Harpel Wojciech Harmansa (Polska),
2009—lyricist of the song „Na niby” [“Make-Believe”] and translator of the lyrics of the song
„Szewska córa” [“Cobbler’s Daughter”]
4) Perły i Łotry, Burza. Dekada łotrów [The Storm. The Decade of the Rascals], Joter Music, 2004—
co-lyricist of the song „Toast” [“The Toast”]
[83]
Paweł Jędrzejko Other publications
5) Simon Spalding and Cztery Refy, On Deck!, Joter Music, 1997—translator of the lyrics of the song
„Hej bracia na morzu” [“Kind Friends and Companions”]
6) Simon Spalding and Cztery Refy, Round the Capstan, AKŻ, 1993—translator of the lyrics
of the song „Hej bracia na morzu” [“Kind Friends and Companions”]
Udział w filmie, teledyskach i programach muzycznych
2006
1) Hi Way, dir. and script Jacek Borusiński, Telewizja Polska S.A.—a micro-role of the guest at the party
of the academics
2009
2) Giżycko, (videoclip for the song by Banana Boat) TVP Katowice, script and dir. Zbigniew
Miska, camera Sławomir Chudowski
3) To brzmi – Banana Boat (a music show) TVP Katowice, script and dir. Zbigniew Miska, camera
Sławomir Chudowski
4) Little Look, (videoclip for the song by Eleanor McEvoy performed by Eleanor McEvoy and Banana Boat) FlyFilm, script and dir. Andrzej Stopa, camera Piotr Kalkowski
2004
5) Gdy śliczna panna (videoclip for the Christmas carrol performed by Banana Boat), script
and dir. Patrycja Woy-Wojciechowska, camera Patrycja Woy-Wojciechowska and Bo Martin
2003
6) Zęza (videoclip for the song by Banana Boat), Rower Błażeja (a television show), Telewizja
Polska S.A.
SUMMARY
Total non-academic publications..................................................................................................................................................................25
Popular articles.................................................................................................................................................................................................................3
Music albums.................................................................................................................................................................................................................22
—Polish................................................................................................................................................................................................................16
—international..................................................................................................................................................................................................6
Films and videoclips.....................................................................................................................................................................................................6
[84]
Paweł Jędrzejko Activity Outside Academia
ACTIVITY OUTSIDE ACADEMIA
1. ARTISTIC ACTIVITY
since 1988—member of the a cappella sextet Banana Boat, co-organizer of artistic events,
member of the jury panels in musical competitions, reviewer of musical albums, writer for periodicals and portals dedicated to maritime culture, organizer of workshops dedicated to songwriting and stage performance, winner (as member of Banana Boat) of all the most important
maritime music awards in Poland and a dual first runner-up in the CARA Awards 2005 competition in the category of the Best World Music Album and Best World Music Song A Cappella
(awarded by the Contemporary A Cappella Society of America). Also, for a number of weeks
the song “Little Look” performed by Eleanor McEvoy and Banana Boat would win popular votes
in the prestigious Polish Radio 3 Hitlist. The collaboration between Eleanor McEvoy and Banana
Boat resulted in the Polish Music Lovers Award for the Banana Boat in the categories of The
Folksong of the Year (“Ukraina,” Banana Boat & Eleanor McEvoy) and Musical Collaboration with
International Artist of the Year (“Little Look,” Banana Boat & Eleanor McEvoy). The Banana Boat
gave nearly 500 concerts in Poland, Ireland, Germany, France, the Netherlands, Czech Republic,
Italy, United States and Canada.
since 2006—translator and interpreter in the Silesian Guitar Autumn International Festival in
Tychy, Poland
2011—initiator and organizer of MARIFESTI: the International Conference of the Organizers
of Festivals of the Culture of Oceans, Seas, Rivers and Lakes, a body connecting the Organizers of the most important maritime events in Europe and Canada.
2. COMMUNITY ACTIVITY
since 2012—member of the Board of “Smarter Silesia”: The Association for the Development
of the Inteligent Metropolis
since 2012—member of the Council of the Museum of the History of Computers and Information Technology
since 2008—member of the Polish Yachting Association Committee for Culture and Ethics
3. TRANSLATION AND INTERPRETING
since 1990—interpreter (booth, stage, liaison) and translator, specializing in literary and cultural
studies, philosophy, psychology, politics and political science as well as business talks and negotiations
4. OTHER CERTIFICATES
2008 – Certificate of Competency of Ocean Going Yachtmaster, № 530
2009 – Certificate of Competency of Ocean Going Motorboat Master, № 560
1988 – Driver’s License (category “B”)
[85]
Paweł Jędrzejko Oświadczenia współautorów prac / Co-Author’s Statements
[86]
Paweł Jędrzejko Oświadczenia współautorów prac / Co-Author’s Statements
[87]
Paweł Jędrzejko Oświadczenia współautorów prac / Co-Author’s Statements
[88]
Paweł Jędrzejko Oświadczenia współautorów prac / Co-Author’s Statements
[89]
Paweł Jędrzejko Dane teleadresowe / Contact Information
DANE TELEADRESOWE
CONTACT INFORMATION
dr hab. Paweł Jędrzejko
Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Uniwersytet Śląski
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec
e-mail: [email protected]
www.jedrzejko.eu
tel. 534534301
Paweł Jędrzejko, D.Litt., Ph.D., M.A.
Department of Postcolonial Studies and Travel Writing
Institute of English Cultures and Literatures
University of Silesia
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
PL41-205 Sosnowiec
e-mail: [email protected]
www.jedrzejko.eu
cell: +48534534301
[90]
CV
urriculum
itae
Paweł
Jędrzejko
dr hab. Paweł Jędrzejko
Paweł Jędrzejko, D.Litt., Ph.D., M.A.
Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Uniwersytet Śląski
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41–205 Sosnowiec
pokój 3.53
kom: +48–534534301
tel: +4832–3640852 wew. 852
e-mail: [email protected]
www.jedrzejko.eu
Department of Postcolonial Studies and Travel Writing
Instutute of English Cultures and Literatures
University of Silesia in Katowice
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41–205 Sosnowiec
room 3.53
cell: +48–534534301
tel: +4832–3640852 wew. 852
e-mail: [email protected]
www.jedrzejko.eu

Podobne dokumenty