karta charakterystyki / karta bezpieczeństwa smaru kbs-15

Komentarze

Transkrypt

karta charakterystyki / karta bezpieczeństwa smaru kbs-15
KARTA CHARAKTERYSTYKI / KARTA BEZPIECZEŃSTWA SMARU KBS-15/04
Data sporządzenia 15.02.2004
Producent
Telefon
Lotos OIL S.A
Ul. Elbląska 135
80-718 GDAŃSKA
centrala (0-58) 308 71 11, (0-58) 308 81 14
(0-58) 301 60 63, (0-58) 301 73 56
1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRODUCENTA
Nazwa handlowa
smar grafitowy
2. SKŁAD INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Skład chemiczny
Wysokorafinowany olej chemiczny, zagęszczacz wapniowy. Smar zawiera grafit
Niebezpieczne
składniki
Produkt nie zawiera składników niebezpiecznych w ilościach wymagających
klasyfikacji i nie są również ujęte w wykazie substancji niebezpiecznych.
Numer CAS
Nie jest określony dla tej mieszaniny węglowodanów zawierających dodatki
uszlachetniające
Numer EINECS
Nie jest określony dla tej mieszaniny węglowodanów zawierających dodatki
uszlachetniające
3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Informacje ogólne Smar grafitowy nie zawiera składników niebezpiecznych stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych i środowiska. Należy zachować ogólne
przepisy BHP i P.Poż. Może być niebezpieczny dla środowiska i organizmów żywych
w przypadku niewłaściwego stosowania lub rozlania ze względu na ograniczoną
biodegradowalność.
4. PIERWSZA POMOC
Działanie na drogi Przy obchodzeniu ze smarem przy normalnej temperaturze otoczenia wdychanie
oddechowe
oparów nie stanowi zagrożeń. Należy unikać nadmiernego wystawienia na opary
powstałe w wysokich temperaturach. Poszkodowanemu należy zapewnić dostęp
świeżego powietrza w razie potrzeby zapewnić pomoc medyczną.
Działanie na
oczy
Przemywać otwarte oczy przez kilkanaście minut. W razie potrzeby skontaktować się z
lekarzem
Działanie na
skórę
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę zmyć dużą ilością wody z
mydłem. W przypadku gdy, na skutek awarii w układzie ciśnieniowego smarowania,
zostanie naruszona ciągłość skóry, zapewnić pomoc medyczną.
Wchłanianie
W przypadku połknięcia nie wywoływać torsji, nic nie podawać doustnie, natychmiast
drogą pokarmową zapewnić pomoc medyczną.
-1plik pobrano z www.expand1.pl
karta charakterystyki Smaru Grafitowego KBS 15/04
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Produkt palny, trudno zapalny, w niewielkim stopniu niebezpieczny. Zanieczyszczenie lotnymi
węglowodorami może zwiększyć niebezpieczeństwo zapłonu.
Zalecane środki
gaśnicze
Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piana, piasek
Nieodpowiednie
środki gaśnicze
Woda
Środki ochrony
indywidualnej
strażaków
W przypadku bezpośredniego wystawienia na działanie oparów i dymów należy
stosować respiratory
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Unikać kontaktu z skóra i oczami, używać ubrań ochronnych Uwzględniając własności produktu nie są
wymagane specjalne środki ostrożności. Ze względu na wysoka temperaturę zastygania produktu ma
ograniczone zdolności do rozprzestrzeniania się. Produkt zebrać przekazać do utylizacji.
7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych w oryginalnych opakowaniach chroniąc
produkt przed dostępem zanieczyszczeń mechanicznych oraz wody. Stosować odpowiednią wentylację w
przypadku zaistnienia warunków do wytwarzania się pas-silne przegrzanie produktu.
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
Wyposażenie ochrony osobistej
Ochrona oczu
w razie potrzeby – okulary ochronne
Ochrona rąk
rękawice ochronne olejoodporne oraz kremy ochronne
Ubranie ochronne standardowe używane w branży naftowej
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO CHEMICZNE
Postać
Substancja mazista
Barwa
czarna
Zapach
charakterystyczny dla smaru
Temperatura
wrzenia
Powyżej 300°C
Temperatura
topnienia / kroplenia
Powyżej 70°C
Temperatura
Powyżej 200°C
-2plik pobrano z www.expand1.pl
karta charakterystyki Smaru Grafitowego KBS 15/04
zapłonu
Rozpuszczalność
w wodzie
Nierozpuszczalny
Inne rozpuszczalniki
ciekłe węglowodory, oraz inne rozpuszczalniki organiczne
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność
W normalnych warunkach temperatur i ciśnień produkt stabilny
Reaktywność
Może reagować z silnymi utleniaczami
Polimeryzacja
Nie zachodzi
Termiczny rozkład Mogą wydzielać się tlenki węgla, siarki, azotu, siarkowodór, oraz węglowodory
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksyczność ostra
produkt nietoksyczny
Działanie a oczy
umiarkowane działanie na oczy
Działanie na skórę
dłuższy kontakt ze skórą może spowodować dermatologiczne objawy jak
zaczerwienienie, stan zapalny skóry
Działanie na układ
oddechowy
Ryzyko bardzo małe prawdopodobne w normalnych warunkach użytkowania.
Wdychanie par podgrzanego produktu może spowodować podrażnienie błon
śluzowych i przewodu pokarmowego.
Dodatkowe informacje
toksykologiczne
NDS (ciekła aerozolu – olej mineralny) 5 mg/m³
NDSCh (faza ciekła aerozolu – olej mineralny) 10 mg/m³
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Mobilność
Produkt nielotny, nierozpuszczalny w wodzie
Rozkład
Produkt trudno biodegradowalny, utrzymuje się w środowisku
Ekotoksyczność
W oparciu o charakterystykę fizykochemiczną przypuszczalnie nie wystąpią
szkodliwe efekty oddziaływania na środowisko. Produkt nie stanowi większego
zagrożenia dla organizmów lądowych oraz małe zagrożenie dla organizmów
wodnych
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
W wyniku niewłaściwego magazynowania i przechowywania może nastąpić utrata jakości eliminująca
możliwość dalszego stosowania. Zanieczyszczony smar należy skierować do najbliższego punktu
zajmującego się utylizacją smarów.
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Smar grafitowy nie stanowi zagrożenia w czasie transportu i nie wymaga specjalnego traktowania. Smar
grafitowy nie podlega przepisom w zakresie:
-transportu drogowego ADR
-transportu kolejowego RIS
-transportu morskiego IMDG
-3plik pobrano z www.expand1.pl
karta charakterystyki Smaru Grafitowego KBS 15/04
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Smar grafitowy nie jest zaliczany do produktów niebezpiecznych [Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84(Dz.U. 2003 nr
198 poz. 1852). Dz.U. nr 100 poz. 1085, Dz.U. nr 123 poz. 1350, Dz.U. nr. 125 poz. 1367, Dz.U. 2002 nr
134 poz. 1145, Dz.U. nr 140 poz. 1171, Dz.U. nr 142 poz. 1187,1194, Dz.U. 2003 nr 61 poz.552, Dz.U. nr
171 poz.1666, Dz.U. nr 173 poz. 1679, Dz.U. nr 199 poz. 1948 oraz Dyrektywa 1999/45/EC] nie podlega
szczególnym przepisom i nie wymaga umieszczania dodatkowych informacji na opakowaniach odnośnie
bezpieczeństwa. Należy zachować ogólne przepisy BHP i P.Poż.
16. INFORMACJE INNE
Karta bezpieczeństwa smaru została opracowana na podstawie dostępnych wiadomości literaturowych
opisanych przez specjalnie do tego celu powołane organizacje międzynarodowe, własności
fizykochemiczne są wykonywane na bieżąco w Grupie Lotos.
OŚWIADCZENIE
Przedstawione informacje są uzupełnieniem Warunków Technicznych dla Smaru Grafitowego a nie
zastępują ich, Opisane informacje zawierają stan wiedzy na dzień wydania Karty Bezpieczeństwa.
Zwracamy uwagę użytkownikom, że nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie naszego
produktu w sposób inny niż przez nas zalecany. Ponadto informujemy, że wymienione przepisy w Karcie w
żaden sposób nie zwalniają użytkownika z przepisów dotyczących jego działalności.
-4plik pobrano z www.expand1.pl
karta charakterystyki Smaru Grafitowego KBS 15/04