Pobierz statut szkoły w formacie pdf

Transkrypt

Pobierz statut szkoły w formacie pdf
STATUT
POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA NR 2
IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO
§1
Postanowienia wstępne
1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego. Używany skrót: POSM I st. nr 2.
2. Siedzibą POSM I st. nr 2 jest budynek przy ul. Bydgoskiej 4 w Poznaniu.
3. Organem prowadzącym POSM I st. nr 2 jest Miasto Poznań.
4. Nadzór pedagogiczny nad POSM I st. nr 2 sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
5. Uczniowie POSM I st. nr 2 realizują obowiązek szkolny i program ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia, zgodnie z ramowym planem nauczania Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze,
flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji.
§2
Cele i zadania POSM I st. nr 2.
POSM I st. nr 2 realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty po nowelizacji ustawy z dnia 25.VIII.1998 r. oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie, a w szczególności:
1. Rozbudza i rozwija podstawowe zdolności artystyczne.
2. Kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego
człowieka.
3. Dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4. Kształtuje gotowość i chęć prowadzenia działań o charakterze społecznym.
5. Uczy umiejętności stawiania sobie celów i wytrwałości w dążeniu do ich realizacji.
6. Kształtuje zamiłowanie do aktywności fizycznej i twórczej.
7. Uczy szacunku dla norm obowiązujących w społeczności szkolnej.
8. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły.
9. Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia.
10. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad zawartych
w systemie edukacji narodowej.
11. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
12. Szkoła wspomaga udział uczniów w konkursach pozaszkolnych zgodnie z regulaminem.
Szkoła realizuje w/w zadania przez:
1. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych
planem nauczania opartym na ramowym planie nauczania dla ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Organizowanie zajęć korekcyjnych.
3. Organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin.
4. Organizowanie konkursów muzycznych o zasięgu szkolnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
5. Organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów:
 popisy klasowe – 2 razy w roku
 popisy ogólnoszkolne – 2 razy w roku
 koncerty o różnym charakterze zgodnie z planem imprez stanowiącym załącznik
do planu dydaktyczno-wychowawczego,
6. Uczestnictwo najzdolniejszych uczniów w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach
regionalnych i ogólnopolskich wg harmonogramu ustalonego przez organizatorów.
7. Współdziałanie ze szkołami i instytucjami kulturalnymi w rozwijaniu działalności
kulturalnej.
8. Organizowanie wycieczek o charakterze dydaktycznym i rekreacyjnym.
9. Uwzględnianie opinii uczniów w sprawie obowiązujących ich norm.
§3
Program wychowawczy i szkolny program profilaktyki
Program wychowawczy i szkolny program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
§4
Organy szkoły
Organami szkoły są:
1.
2.
3.
4.
Dyrektor szkoły,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski.
Każdy z organów Szkoły w przypadku zaistnienia sporu ma prawo do wystąpienia o pomoc w
jego rozstrzygnięciu do innego organu Szkoły lub organu prowadzącego.
§5
Powoływanie dyrektora szkoły
Stanowisko Dyrektora POSM I st. nr 2 powierza organ prowadzący szkołę w porozumieniu z
organem sprawującym nadzór pedagogiczny zgodnie z art. 36 Ustawy o systemie oświaty z
dnia 7 września 1991 r.
§6
Dyrektor szkoły
1.
2.
3.
4.
Reprezentuje POSM I st. nr 2 na zewnątrz.
Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą POSM I st. nr 2.
Sprawuje nadzór pedagogiczny.
Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego.
5. Dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe i
racjonalne wykorzystanie.
6. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
7. Sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w POSM I st. nr 2
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
8. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.
9. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym
pracownikom POSM I st. nr 2.
10. Ustala tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji szkoły.
11. Występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody do organu prowadzącego wszystkich
pracowników szkoły (w przypadku nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej).
12. Powołuje i odwołuje wicedyrektora i kierowników sekcji (po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego i Rady Pedagogicznej).
13. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, o którym mowa w art. 39
pkt. 1 ust. 8.
14. powołuje zespoły zadaniowe do przeprowadzenia zadań określonych w planie pracy
szkoły,
15. Dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów realizowanych w POSM I st. nr 2.
Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań ściśle współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
§7
Rada Pedagogiczna
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w POSM I st. nr
2.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele Rady Rodziców.
3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady,
zaprosić do uczestnictwa w jej posiedzeniu inne osoby.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor POSM I st. nr 2.
5. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zwołuje posiedzenia Rady z inicjatywy własnej lub
na wniosek:
 organu prowadzącego POSM I st. nr 2,
 organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,
 Rady Rodziców.
6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania RP oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i przedmiocie obrad.
§8
Kompetencje Rady Pedagogicznej
1. Uchwalenie Statutu szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
2. Opiniowanie planu finansowego szkoły.
3. Opiniowanie planu finansowego środków specjalnych po wysłuchaniu opinii Rady
Rodziców.
4. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
5. Zatwierdzenie planu pracy szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców.
7. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii
Samorządu Uczniowskiego.
9. Opiniowanie organizacji pracy szkoły.
10. Opiniowanie wniosków Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień,
11. opiniowanie propozycji Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
12. Występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela
zatrudnionego w szkole.
13. Ocena sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z wnioskami do Dyrektora szkoły i
organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć
pozalekcyjnych i nadobowiązkowych po zasięgnięciu opinii RR i SU.
14. Współdziałanie z Radą Rodziców we wszystkich sprawach wychowania i kształcenia
dzieci, uwzględniając prawo rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań
szkoły i odpowiednich przepisów prawnych.
15. Opiniowanie i ustalanie zestawu programów i podręczników obowiązujących w Szkole.
16. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego. Organ uprawniony do
odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o
jego wyniku RP w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
17. Członkowie Rady Pedagogicznej i zaproszeni goście zobowiązani są do zachowania
tajemnicy służbowej i nie ujawniania osobom postronnym poruszanych podczas obrad
spraw, mogących naruszyć dobro ucznia, jego rodziców lub innych osób.
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum ½ członków Rady.
Dokumentacja
1. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady każdy jej członek potwierdza podpisem na liście
obecności.
2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
3. Uchwały Rady zapisywane są w odrębnej księdze.
Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej POSM
I st. nr 2.
Dyrektor POSM I st. nr 2 wstrzymuje wykonanie uchwał w sprawach, w przypadku ich
niezgodności z przepisami prawa. Dalszy tryb postępowania w tej mierze określa ustawa.
§9
Rada Rodziców
Rada Rodziców działa zgodnie z ustalonym Regulaminem Rady Rodziców POSM I st. nr 2.
Kompetencje
1. Występuje z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do dyrektora szkoły,
Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny nad szkołą.
2. Opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną zestaw programów nauczania i
szkolny zestaw podręczników.
3. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
4. Wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora
szkoły oceny dorobku zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela.
5. Opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na
terenie szkoły jednolitego stroju.
6. Uchwala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, program wychowawczy szkoły.
7. Uchwala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, program profilaktyki.
8. Opiniuje, na wniosek dyrektora, podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie
lub organizację.
9. Opiniuje projekt planu finansowego.
10. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu
wspierania działalności statutowej szkoły.
§ 10
Samorząd Uczniowski
Jest reprezentantem interesów uczniów POSM I st. nr 2.
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie POSM I st. nr 2.
2. Skład organów Samorządu oraz sposób wyboru jego członków określa Regulamin Pracy
Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze Statutem POSM I st. nr 2.
Kompetencje
Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem życia POSM I st. nr 2, a w szczególności:
1. Podejmuje inicjatywy związane z działalnością POSM I st. nr 2 umożliwiające rozwój i
zaspokajanie zainteresowań uczniów.
2. Organizuje, w porozumieniu z dyrektorem POSM I st. nr 2, działalność kulturalną,
oświatową, sportową i rozrywkową, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi.
3. Wnioskuje do Dyrektora szkoły o wyznaczenie wskazanego przez samorząd nauczyciela
na jego opiekuna.
4. Wnioskuje do innych organów POSM I st. nr 2 o pomoc w organizacji podejmowanych
przez siebie inicjatyw.
5. Wyraża opinie o sprawach dotyczących organizacji pracy w POSM I st. nr 2.
6. Wyraża opinie o nauczycielach podlegających ocenie pracy na wniosek Dyrektora
szkoły.
7. Wnioskuje do RR o wyróżnienie szczególnie aktywnych członków Samorządu.
8. Wyraża opinie o wszystkich ważnych dla życia POSM I st. nr 2 sprawach.
§ 11
Zasady współdziałania organów szkoły
Dyrektor szkoły jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi
organami.
1. Dyrektor szkoły systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,
Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi
organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji.
2. W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele
poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub w części)
każdego z organów.
3. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swojej
kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.
4. Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły – niezgodne z przepisami prawa
– wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci
moc w zakresie objętym wskazaniem Dyrektora szkoły.
5. Od uchwał podejmowanych przez jeden z organów szkoły, przysługuje pozostałym
prawo odwołania do Dyrektora szkoły w terminie 2 tygodni od dnia powzięcia
wiadomości o treści uchwały.
6. W sprawach spornych między organami szkoły rolę mediatora przyjmują ( w zależności
od stron sporu): Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Termin
rozstrzygnięcia sporu nie może przekraczać 30 dni.
7. W przypadku niemożności rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy z organów może
zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
§ 12
Zasady współdziałania szkoły z jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji
działalności kulturalnej.
Szkoła współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji działalności
kulturalnej przez:
1. Organizowanie koncertów uczniowskich dla środowiska.
2. Współorganizowanie i współfinansowanie koncertów zaproszonych artystów.
3. Współorganizowanie okolicznościowych imprez kulturalnych z inicjatywy różnych
podmiotów.
4. Pozyskiwanie sponsorów dla potrzeb szkoły np. transportu, remontów szkoły,
modernizacji bazy szkolnej, zakupu instrumentów dla uczniów szkoły.
5. Współpraca w zakresie praktyk pedagogicznych studentów szkół wyższych na
podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 13
W POSM I st. nr 2 tworzy się stanowiska
1. Wicedyrektora szkoły.
2. Kierowników sekcji:
 instrumentów klawiszowych,
 instrumentów smyczkowych i gitary,
 przedmiotów ogólnomuzycznych, instrumentów dętych i perkusji.
§ 14
Wicedyrektora POSM I st. nr 2 i kierowników sekcji powołuje i odwołuje dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
§ 15
Wicedyrektor
Kompetencje
1. Jest
bezpośrednim
przełożonym
służbowym
nauczycieli
przedmiotów
ogólnokształcących.
2. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników POSM I st. nr 2 podczas
nieobecności dyrektora.
3. Przydziela zadania stałe i bieżące nauczycielom przedmiotów ogólnokształcących, a w
razie nieobecności Dyrektora szkoły wszystkim pracownikom POSM I st. nr 2.
4. Kontroluje pracę nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących poprzez hospitację
zajęć, badanie wyników nauczania i kontrolę dokumentacji pedagogicznej.
§ 16
Kierownik sekcji
Zakres uprawnień i obowiązków kierownika sekcji.
Kierownik sekcji sprawuje opiekę i wykonuje zadania w ramach nadzoru
pedagogicznego nad pracą dydaktyczną nauczycieli wchodzących w skład sekcji.
Odpowiedzialny jest za poziom nauczania swej sekcji.
Do obowiązków kierownika sekcji należy w szczególności:
1. Opracowywanie rocznych planów pracy sekcji i nadzorowanie ich prawidłowej
realizacji.
2. Organizowanie pomocy metodycznej nauczycielom wchodzącym w skład
sekcji.
3. Otaczanie szczególną opieką nauczycieli młodych, posiadających krótki staż
pedagogiczny.
4. Konsultowanie lekcji, samodzielne przeprowadzanie hospitacji lekcji (wg
własnej inicjatywy lub wg planu hospitacji ustalonego przez Dyrektora szkoły).
5. Inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego (lekcji
otwartych, prelekcji i seminariów o charakterze szkoleniowym,
przeprowadzanie lekcji w formie pokazu dla nauczycieli tej samej specjalności).
6. Inicjowanie form współpracy z odpowiednimi sekcjami innych szkół
muzycznych.
7. Prowadzenie dokumentacji pracy kierowanej przez siebie sekcji.
8. Przedstawianie radzie pedagogicznej oceny pracy sekcji i wniosków do dalszej
pracy.
9. Otaczanie szczególną opieką uczniów wybitnie uzdolnionych.
10. Organizowanie przesłuchań szkolnych i egzaminów promocyjnych.
11. Wnioskowanie do Dyrektora szkoły o nagrody i dodatki motywacyjne dla
nauczycieli sekcji.
12. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję szkoły związanych z
realizacją zadań statutowych szkoły.
§ 17
Organizacja szkoły
1. Organizację szkoły w danym roku szkolnym określa Dyrektor szkoły w arkuszu
organizacji na podstawie szkolnego planu nauczania, planu wychowawczego i planu
profilaktycznego szkoły, a zatwierdza organ prowadzący szkołę w porozumieniu z
organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
2. Organizacja szkoły zatwierdza liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk
kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów, zajęć obowiązkowych i
nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę.
3. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji ustala Dyrektor szkoły z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 18
Organizacja zajęć
1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym szkołę wprowadza podział na grupy w nauczaniu języka angielskiego w
kl. IV,V,VI, jeśli liczba uczniów w klasie jest większa niż 25 oraz wychowania fizycznego,
jeśli liczba uczniów w klasie jest większa niż 27 pod warunkiem, że posiada na to środki
finansowe.
2. Zajęcia nadobowiązkowe prowadzone są poza systemem klasowo-lekcyjnym, w
grupach między oddziałowych i międzyklasowych.
3. Organizację dzienną rozkładu zajęć i długości przerw ustala dyrektor POSM I st. nr 2, a
zatwierdza Rada Pedagogiczna.
4. W ciągu dnia liczba godzin nauczania z jednego przedmiotu nie może przekroczyć
dwóch godzin lekcyjnych. Zapis ten nie dotyczy przedmiotów muzycznych.
5. Lekcja w systemie klasowym trwa 45 minut, a czas trwania zajęć indywidualnych
określa ramowy plan nauczania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Szkoła nie posiada własnej sali gimnastycznej, korzysta w ograniczonym zakresie z sali
gimnastycznej szkoły nr 105.
 Lekcje wychowania fizycznego w wymiarze określonym przez Dyrektora szkoły
organizowane są w formie lekcji pływania na basenie.
 Koszty wynajmu basenu, koszty instruktorów pływania oraz dowozu uczniów
do szkoły ponoszą rodzice.
 Koszt pływalni w klasach II i III dofinansowuje Związek Pływacki.
 W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwolnić ucznia z lekcji
na basenie pod warunkiem uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
 Choroba i nie uczestniczenie w zajęciach na basenie nie zwalnia z odpłatności.
 Odpłatność za basen należy regulować do 15-go każdego miesiąca skarbnikom
klasowym.
 W uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Dyrektora szkoły, odpłatność za
basen może być przesunięta w czasie.
§ 19
Nauczanie indywidualne
1. POSM I st. nr 2 organizuje indywidualny program lub tok nauki zgodnie z przepisami
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Jeżeli uczeń z powodów zdrowotnych nie może uczęszczać na zajęcia dyrekcja szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia nauczanie indywidualne zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 20
Zasady współpracy z rodzicami
Ważnym elementem pracy wychowawczej szkoły jest współpraca z rodzicami. Zgodnie z
Konstytucją RP rodzice są głównymi wychowawcami dzieci, a szkoła winna wspierać rodzinę
w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji.
Zasady współpracy z rodzicami określają:
1. Przepływ informacji o uczniach między rodzicami i nauczycielami.
2. Poradnictwo dla rodziców, sposoby udzielania rodzicom wsparcia w trudnych
sytuacjach, kierowanie do specjalistów.
3. Sposoby dokumentowania współpracy rodziców ze szkołą.
Przepływ informacji o uczniach między rodzicami i nauczycielami
1. Reprezentantem opinii wszystkich rodziców jest Rada Rodziców wyłoniona z
przedstawicieli trójek klasowych wybieranych corocznie na początku roku szkolnego
przez rodziców poszczególnych klas.
2. Funkcjonowanie i uprawnienia Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną.
4. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów będą informować rodziców o postępach w
nauce i zachowaniu uczniów na wywiadówkach.
5. Obecność rodziców na zebraniach klasowych jest obowiązkowa. W przypadku
nieobecności rodzic ma obowiązek skontaktowania się z wychowawcą w terminie nie
przekraczającym dziesięciu dni od daty zebrania.
6. Po niespełnieniu przez rodziców warunków określonych w punkcie 5 wychowawca
wzywa pisemnie rodziców do szkoły.
7. Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania rodzice
uczniów mają prawo do indywidualnego kontaktu z nauczycielem.
8. Rodzice są na terenie szkoły mile widzianymi gośćmi, mają jednak obowiązek
zachowywać się w sposób niezakłócający normalnego toku jej pracy, w szczególności:
 opuszczać sale lekcyjne w chwili rozpoczęcia zajęć,
 nie przebywać na korytarzach szkolnych w czasie trwania lekcji zbiorowych,
ponieważ głośne rozmowy rodziców przeszkadzają w prowadzeniu zajęć
(rodzice i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci proszeni są,
aby oczekiwać na nie na parterze, przy wejściu do szkoły lub w szatni i nie
przebywać pod salami lekcyjnymi podczas trwania lekcji),
 nie absorbować nauczycieli rozmową podczas trwania ich zajęć (nauczyciele
mają obowiązek w pełni wykorzystać czas zajęć z uczniami oraz zapewnić
bezpieczeństwo uczniom, dlatego nie należy ich angażować w rozmowy
podczas lekcji oraz w trakcie pełnienia przez nich dyżurów w czasie przerw).
9. W szczególnych przypadkach wychowawcy i nauczyciele mogą udzielać informacji
telefonicznych (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i dyżurów), a także przekazywać
informacje listownie oraz w formie przyjętej w danej klasie. Stworzone są dodatkowe
możliwości kontaktu rodziców z nauczycielami w formie elektronicznej.
10. Celem właściwego obiegu informacji rodzice są zobowiązani przekazać wychowawcy
klasy numery kontaktowe telefonów oraz adresy poczty elektronicznej.
11. Rodzic powinien poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka, celem
uniknięcia zagrożeń podczas sprawowania opieki nad dzieckiem przez szkołę.
12. W przypadku zaobserwowanych przez nauczyciela kłopotów zdrowotnych dziecka
wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców, którzy są obowiązani do
przeprowadzenia stosownych badań i poinformowania o ich wyniku szkoły.
13. Nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych rodzic usprawiedliwia pisemnie w
terminie nie przekraczającym jednego tygodnia od nieobecności. Po przekroczeniu
tego terminu nieobecność będzie traktowana przez wychowawcę jako
nieusprawiedliwiona.
14. Jeżeli nieobecność dziecka przekracza 3 dni, rodzic ma obowiązek skontaktować się ze
szkołą celem wyjaśnienia okoliczności.
15. W przypadku, kiedy rodzice nie skontaktują się ze szkołą, wychowawca telefonicznie
lub pisemnie informuje rodziców o nieobecności dziecka.
16. Wszelkie informacje dotyczące ucznia będą udzielane wyłącznie rodzicom lub
prawnym opiekunom dziecka. Udzielenie jakiejkolwiek informacji na temat ucznia
innej osobie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego.
17. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców poza
uzgodnionymi terminami.
18. W przypadku, kiedy sytuacja dydaktyczno-wychowawcza danego ucznia budzi
zastrzeżenia wychowawcy, a kontakt z opiekunami ucznia jest utrudniony,
wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym może za zgodą rodziców odbyć wizytę w
domu ucznia, podczas której zostaje sporządzona notatka.
19. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły lub spraw uczniów rodzice kierują
kolejno do: wychowawcy klasy, pedagoga, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców,
dyrekcji szkoły, a za jej wiedzą do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę.
20. Rodzice klas pierwszych na pierwszej wywiadówce mają obowiązek zapoznania się ze
statutem szkoły, regulaminami i innymi dokumentami obowiązującymi w szkole, co
potwierdzają swoim podpisem.
21. Na początku każdego roku szkolnego na zebraniach klasowych wychowawcy klas i
nauczyciele przedmiotów udostępniają rodzicom niżej wymienione dokumenty w celu
zapoznania się z wprowadzonymi zmianami:
 Program wychowawczy szkoły,
 Plan pracy wychowawcy klasy,
 Program profilaktyczny szkoły,
 Wewnątrzszkolny system oceniania,
 Przedmiotowe systemy oceniania,
 Zasady współpracy z rodzicami,
 inne dokumenty regulujące funkcjonowanie szkoły.
22. Wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne dokumenty regulujące funkcjonowanie szkoły są
do wglądu rodziców w sekretariacie, w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej
szkoły.
23. Badanie opinii rodziców (w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach
klasowych), prowadzone w zależności od potrzeb winno dotyczyć:
 oczekiwań rodziców wobec szkoły,
 skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych,
 programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
 wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 przedmiotowych systemów oceniania,
 stanu szkoły.
24. Wychowawcy klas i nauczyciele angażują rodziców do wspólnych działań na rzecz
uczniów i szkoły przez:
 udział w imprezach klasowych i szkolnych,
 współorganizowanie wycieczek,
 udział w drobnych remontach i upiększaniu klasy, budynku szkolnego itp.,
 udział w realizowaniu programów wychowawczych i profilaktycznych,
 angażowanie rodziców w promocję szkoły w środowisku lokalnym,
 osobiste wsparcie finansowe i materialne, a także próby pozyskiwania
sponsorów.
Poradnictwo dla rodziców, sposoby udzielania rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach,
kierowanie do specjalistów
1. Wychowawcy klas udostępniają informacje o instytucjach wspierających dziecko i
rodzinę (np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna), w szczególności dotyczące sposobów kontaktu oraz zakresu udzielanej
przez nie pomocy.
2. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej uzyskują wsparcie przez:
 pedagogizację rodziców – prelekcje wychowawcy, pedagoga, warsztaty
psychologa lub innego zaproszonego przez wychowawcę specjalisty,
 udzielenie przez wychowawców pomocy rodzicom w rozwiązywaniu
indywidualnych problemów wychowawczych lub rodzinnych (na życzenie
rodziców),
 udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosku na badania lub konsultacje do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 udzielenie pomocy rodzinom tego potrzebującym,
Sposoby dokumentowania współpracy rodziców ze szkołą
1. Wszystkie działania dotyczące współpracy rodziców z wychowawcą są
dokumentowane w dziennikach lekcyjnych oraz w zeszytach uwag i potwierdzane
podpisem rodziców i wychowawcy.
2. Wnioski ogólne z analizy współpracy z rodzicami są przedstawiane na Radzie
Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły i stanowią podstawę planowania pracy w
zakresie współpracy z rodzicami na następny rok szkolny.
§ 21
Zebrania rodziców
1. W sprawach wychowania i kształcenia, a w szczególności znajomości zadań i zamierzeń
dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, organizowane są w POSM I st. nr 2
zebrania dla rodziców:
 zebrania ogółu rodziców,
 zebrania rodziców danej klasy.
2. Zebrania w POSM I st. nr 2 odbywają się w następujących terminach: wrzesień,
listopad, styczeń, kwiecień.
3. O dokładnym terminie rodzice są informowani komunikatem dyrekcji szkoły zapisanym
w dzienniczku ucznia.
§ 22
Postanowienia Statutu dotyczące kwalifikowania i dofinansowania uczniów biorących
udział w konkursach, festiwalach i przeglądach mających w swoich regulaminach charakter
współzawodnictwa.
1. Nauczyciel proponujący udział ucznia w konkursie (przeglądzie, festiwalu) zgłasza
kierownikowi właściwej sekcji gotowość do przesłuchania.
2. Kierownik sekcji powołuje 3 osobową komisję najpóźniej na 3 dni przed
regulaminowym terminem zgłoszenia.
3. Komisja po przesłuchaniu ucznia ocenia jego występ zgodnie z procedurą pracy komisji
egzaminów promocyjnych i sporządza protokół.
4. Jeżeli uczeń otrzyma minimum 21 punktów nauczyciel zgłasza go do udziału, a koszty
dojazdu i pobytu ucznia pokrywa szkoła zgodnie z Regulaminem wyjazdów uczniów w
miarę posiadanych środków finansowych.
5. Jeżeli uczeń na przesłuchaniu otrzyma 20 punktów nauczyciel w porozumieniu z
rodzicami (opiekunami) może go zgłosić organizatorowi pod warunkiem, że rodzice
(opiekunowie) zgodzą się pokryć wszystkie koszty związane z wyjazdem.
6. Jeżeli uczeń otrzyma 19 lub mniej punktów dyrekcja szkoły nie zezwala na jego udział
w konkursie (przeglądzie, festiwalu).
7. Jeżeli zachodzi konieczność regulaminowego zgłoszenia ucznia do wzięcia udziału w
konkursie ponad 30 dni przed konkursem nauczyciel może zgłosić kandydata w
porozumieniu z rodzicami (opiekunami).
§ 23
Postanowienia Statutu dotyczące organizacji zajęć indywidualnych
Procedury postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o zmianę instrumentu
1. Rozpatrywane są tylko wnioski złożone do 31 marca, dotyczące zmiany na następny
rok szkolny.
2. Wniosek musi zawierać wyczerpującą i logiczną argumentację, której merytorykę i
zasadność analizuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym.
3. Jeśli uznano za konieczne – przeprowadza się rozmowę z wnioskodawcą (rodzicem)
celem doprecyzowania wniosku. Z rozmowy sporządza się notatkę służbową.
4. O wniosku zostają poinformowani zainteresowani nauczyciele i kierownicy sekcji.
5. W wyjątkowych sytuacjach (np. przeciwwskazania lekarskie) dopuszcza się zmianę
instrumentu w trakcie trwania roku szkolnego po konsultacji z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny.
6. Przy rozpatrywaniu wniosku o zmianę instrumentu bierze się pod uwagę realne
możliwości zrealizowania przez ucznia podstawy programowej na nowym
instrumencie.
7. W celu zweryfikowania możliwości ucznia, o których mowa w p. 6 - można
zorganizować przesłuchanie kwalifikacyjne.
Procedury postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o zmianę nauczyciela zajęć
indywidualnych i grupowych.
1. Rozpatrywane są tylko wnioski złożone do 31 marca, dotyczące zmiany na następny
rok szkolny.
2. Wniosek musi zawierać wyczerpującą i logiczną argumentację, której merytorykę i
zasadność sprawdza Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym.
3. Jeśli uznano za konieczne – przeprowadza się rozmowę z wnioskodawcą (rodzicem)
celem doprecyzowania wniosku. Z rozmowy sporządza się notatkę służbową.
4. O wniosku zostają poinformowani zainteresowany nauczyciel i kierownik sekcji.
5. Dąży się do osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami dotyczącego realizacji
wniosku lub jego wycofania.
6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmianę nauczyciela w trakcie trwania roku
szkolnego.
Zasady zwiększania wymiaru godzin z instrumentu głównego/zespołu instrumentalnego
1. Uczniom szczególnie uzdolnionym oraz tym, którzy osiągnęli znaczące sukcesy na
konkursach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, dyrektor szkoły może,
na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego, zwiększyć tygodniowy wymiar
zajęć o 30 min. w następnym roku szkolnym.
2. Zespołom kameralnym zakwalifikowanym do udziału w konkursach o zasięgu
ogólnopolskim lub międzynarodowym, dyrektor szkoły może, na wniosek
nauczyciela prowadzącego, zwiększyć tygodniowy wymiar zajęć o 30 min.
3. Wnioski, o których mowa w pkt. 1 i 2 kierowane są do dyrektora szkoły do dnia 30
marca.
4. Decyzję o zwiększeniu wymiaru zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych lub
zespołów kameralnych podejmuje dyrektor szkoły, z uwzględnieniem możliwości
finansowych i kadrowych szkoły.
Zasady kwalifikowania do zespołu
1. W klasach pierwszych decyzję o przydziale uczniów do poszczególnych zespołów
podejmuje dyrektor.
2. W pozostałych klasach dyrektor podejmując decyzję o przydziale ucznia do
zespołów, zespołów instrumentalnych i na zajęcia indywidualne zasięga opinii
odpowiednio nauczyciela przedmiotu głównego lub nauczycieli prowadzących
poszczególne zespoły oraz uwzględnia umiejętności i możliwości ucznia. Dyrektor
szkoły może również uwzględnić wnioski rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
3. Na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego lub rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na zmianę zespołu w
trakcie roku szkolnego.
Zasady współprowadzenia zajęć przez nauczycieli
1. Zajęcia zespołu instrumentalnego są prowadzone przez nauczyciela wskazanego
przez dyrektora szkoły.
2. Nauczyciele instrumentu głównego pozostałych uczniów wchodzących w skład
zespołu instrumentalnego stanowią nauczycieli współprowadzących zespół.
3. Nauczyciel prowadzący zespół instrumentalny prowadzi dokumentację przebiegu
nauczania, wybiera program nauczania a także określa wymagania edukacyjne i na
podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania ocenia uczniów wchodzących w
skład zespołu.
4. Przy wyborze programu nauczania, określeniu wymagań edukacyjnych i ocenianiu
nauczyciel prowadzący zespół instrumentalny bierze pod uwagę opinię nauczycieli
współprowadzących.
5. Nauczyciele współprowadzący zespół instrumentalny są odpowiedzialni za
przygotowanie uczniów do pracy w zespole.
Zasady kwalifikowania uczniów na dział i zmiany działu
1. Szkoła prowadzi zajęcia w dziale instrumentalnym oraz w dziale muzykowania
zespołowego.
2. Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego lub na pisemny wniosek
rodzica (prawnego opiekuna) przydziela ucznia do działu instrumentalnego albo do
działu muzykowania zespołowego.
3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2 składa się do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia
30 marca w roku szkolnym, w którym uczeń uczęszcza do klasy III. Listę uczniów
zakwalifikowanych do poszczególnych działów dyrektor szkoły ogłasza w ciągu 30
dni po terminie wymienionym w zdaniu poprzednim.
4. Uczeń może ubiegać się o zmianę działu po zakończeniu roku szkolnego. Wniosek
w tej sprawie składany jest przez rodziców (opiekunów prawnych) ucznia do dnia
30 marca w roku szkolnym poprzedzającym zmianę działu;
5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4 kierowany jest do dyrektora szkoły, który po
zasięgnięciu opinii nauczyciela instrumentu głównego i nauczyciela prowadzącego
zespół instrumentalny podejmuje decyzję o przeniesieniu ucznia do innego działu.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja o przeniesieniu ucznia może
zostać podjęta w trakcie roku szkolnego.
Zasady kwalifikowania na zajęcia indywidualne oraz zasady zwiększania i zmniejszania
wymiaru godzin
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia uwzględniając
opinię nauczyciela przedmiotu głównego przydziela uczniowi przedmiot
realizowany w ramach zajęć indywidualnych.
2. Po zrealizowaniu podstawy programowej, nie wcześniej niż po jednym semestrze
nauki, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły, uczeń może rozpocząć
realizowanie kolejnego przedmiotu w ramach zajęć indywidualnych.
3. Uczniowi, który zrealizował podstawę programową z przedmiotu w ramach zajęć
indywidualnych oraz osiągnął ocenę celujący z tych zajęć, dyrektor szkoły może
przyznać w kolejnym roku szkolnym dodatkowe 30 min. tygodniowo na realizację
kolejnego przedmiotu w ramach zajęć indywidualnych,
4. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) po zrealizowaniu przez
ucznia podstawy programowej z przedmiotu w ramach zajęć indywidualnych,
dyrektor szkoły może zmniejszyć uczniowi wymiar godzin zajęć indywidualnych.
§ 24
Nauczyciele
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
2. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela (art.
87 ust. 2), Statut i Regulamin Pracy POSM I st. nr 2.
3. W szczególności do zadań nauczyciela należy:
 dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, zgodnie z założeniami
planu dydaktyczno-wychowawczego POSM I st. nr 2 oraz programem nauczania
przedmiotu, którego naucza,
 wzbogacanie warsztatu pracy przez wnioskowanie o zakup oraz przygotowanie
pomocy dydaktycznych,
 wykorzystanie dostępnych pomocy naukowych oraz środków audiowizualnych,
 wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 dbanie o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny,
 obiektywne i bezstronne ocenianie uczniów i ich sprawiedliwe traktowanie,
 informowanie na początku roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych i
sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,
 doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej,
 uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach rodziców.
4. W szczególności nauczyciel ma prawo do:
 współudziału w formułowaniu zadań szkoły (zawartych w Programie
Wychowawczym i Programie Profilaktyki POSM I st. nr 2),
 kreowanie własnych metod nauczania i stosowania ich na warunkach określonych
w § 2 i § 6 Statutu,
 egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań.
5. Nauczyciela zatrudnia Dyrektor szkoły zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie
Nauczyciela.
6. Nauczyciele pokrewnych przedmiotów artystycznych mogą wchodzić w skład sekcji
przedmiotowych.
7. Pracą sekcji, o której mowa w ust. 6 kieruje nauczyciel, któremu powierzono
stanowisko kierownika sekcji.
8. Zadania sekcji:
 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
 badanie wyników nauczania,
 organizowanie koncertów szkolnych i pozaszkolnych,
 przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klasy I oraz klas wyższych.
9. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących tworzą Zespół Przedmiotów
Ogólnokształcących.
10. Do zadań tego zespołu należy:
 opiniowanie programów nauczania,
 opracowywanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu
nauczania,
 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego,
 opracowanie materiałów do badania wyników nauczania,
 organizowanie uroczystości szkolnych.
11. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły na wniosek
członków zespołu.
§ 25
Powierzenie funkcji nauczycielowi
1. Dyrektor szkoły powierza każdą klasę opiece wychowawcy, którym może zostać
nauczyciel uczący w danej klasie.
2. Powierzenie wychowawstwa odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
poświęconej organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.
3. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy dłuższej niż jeden miesiąc dyrektor
powierza obowiązki wychowawcy innemu nauczycielowi tej klasy.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia z grupą uczniów zobowiązani są do pełnienia dyżurów
podczas przerw, zgodnie z ustalonym planem dyżurów.
5. Plan dyżurów opracowują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora szkoły.
6. Nauczyciel dyżurujący nadzoruje przebieg zabaw i zachowań uczniów na powierzonym
odcinku .
7. Kontroluje pracę dyżurnych klasowych.
§ 26
Wychowawca:
1. Kieruje zespołem pedagogicznym pracującym z klasą.
2. Realizuje zajęcia wychowawcze.
3. Wspomaga zespół uczniowski – inspiruje i kieruje (w razie potrzeby) realizacją
podjętych działań.
4. Na bieżąco rozwiązuje problemy wychowawcze, a w razie potrzeby nawiązuje kontakt
z rodzicami.
5. Organizuje dni otwarte i zebrania klasowe rodziców (zgodnie z przyjętym
harmonogramem).
6. Prowadzi dokumentację pracy klasy.
7. Ustala kalendarz imprez rozrywkowych, wycieczek i prac klasowych.
8. Nadzoruje zabawy uczniów podczas dyskotek szkolnych.
9. Na bieżąco przekazuje wszelkiego rodzaju ogłoszenia i informacje.
10. Na bieżąco informuje dyrekcję o trudnościach wychowawczych w zespole klasowym.
11. Składa dyrekcji i Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z efektów pracy wychowawczej.
§ 27
Pedagog szkolny
1. Pomaga wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz
analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez
obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i
uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą.
2. Analizuje wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady
środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady
wychowawcze.
3. Prowadzi lub organizuje pogadanki i dyskusje na tematy ważne i interesujące uczniów.
4.
5.
6.
7.
8.
Wspiera ucznia wybitnie uzdolnionego.
Wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
Określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom.
Działa na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej poprzez informowanie uczniów i rodziców
o procedurze i możliwościach uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy
materialnej.
9. Współdziała z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia
materialnego.
10. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i instytucjami w zakresie
metod i form pomocy udzielanej uczniom.
11. Podejmuje działania profilaktyczne wynikające z Programu wychowawczego szkoły.
12. Prowadzi dokumentację pracy pedagoga (dziennik) oraz teczki indywidualne uczniów
zawierające dokumentację prowadzonych badań i czynności.
§ 28
Psycholog szkolny
1.
Diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz przyczyny
niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację, testy,
spotkania indywidualne z uczniami i uczestnictwo w grupowych zajęciach klas.
2. Minimalizuje skutki deficytów rozwojowych, wprowadzając działania terapeutyczne i
profilaktyczne względem pojedynczych uczniów.
3. Wspiera ucznia wybitnie zdolnego.
4. Prowadzi działania zapobiegające zaburzeniom zachowania oraz zaburzeniom
emocjonalnym i psychicznym, a także podejmuje kroki profilaktyczne w obszarze
szeroko rozumianych uzależnień.
5. Diagnozuje możliwości adaptacyjne ucznia oraz zaburzenia w tym obszarze, wprowadza
programy przeciwdziałania izolacji i autoizolacji, przemocy (fizycznej i emocjonalnej),
zaniedbaniu środowiskowemu oraz innym przejawom niedostosowania.
6. Prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym, profilaktycznym, psychoedukacyjnym
oraz działania mediacyjne i interwencyjne w zależności od aktualnych potrzeb Szkoły i
uczniów.
7. Współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami w zakresie
metod i form pomocy udzielanej uczniom.
8. Współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi specjalistami w celu
rozwiązywania problemów uczniowskich.
9. Prowadzi doradztwo psychologiczne dla rodziców w formie konsultacji indywidualnych,
prelekcji, udostępniania materiałów informacyjnych.
10. Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w zakresie wprowadzania zaleceń
ujętych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej,
rozwiązywania trudności wychowawczych i innych potrzeb wynikających z działalności
edukacyjnej i wychowawczej w Szkole.
11. Uczestniczy w spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz w razie potrzeby w zebraniach z
rodzicami.
12. Monitoruje przebieg rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego,
psychoruchowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i prowadzi
ewaluację efektów prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
13. Prowadzi dokumentację pracy psychologa oraz teczki indywidualne uczniów.
§ 29
Opieka nad uczniami
1. Zasady opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.













Każdy prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia obecności
i odnotowania w dzienniku uczniów obecnych i nieobecnych.
O planowanym skróceniu lub planowanym wcześniejszym zakończeniu lekcji
uczeń i rodzice powiadamiani są z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad
uczniami sprawują nauczyciele przedmiotów mający zajęcia w danej klasie,
w przypadku lekcji muzyki – nauczyciel danego ucznia.
Podczas wyjść na zajęcia poza teren szkoły obowiązuje Regulamin wycieczek.
Odpowiedzialność za uczniów korzystających z sal do ćwiczeń ponoszą ich
rodzice/opiekunowie prawni.
Nauczyciel gry na instrumencie zobowiązany jest do przyprowadzenia ucznia
kl. I-III na zajęcia ze świetlicy szkolnej, a po ich zakończeniu do odprowadzenia.
W czasie zajęć i przerw między zajęciami uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia lub nauczyciela pełniącego dyżur.
Uczniowi nie wolno w tym czasie samowolnie opuszczać terenu szkoły.
Opiekę nad uczniami klas I-III po zakończonych zajęciach sprawuje nauczyciel
świetlicy.
Uczniowie klas I-III, którzy nie zostali zgłoszeni do świetlicy i uczniowie klas IV-VI,
oczekując po zakończeniu lekcji na zajęcia indywidualne lub pozalekcyjne,
przebywają na terenie szkoły.
Samodzielne opuszczanie budynku szkoły przez ucznia jest możliwe pod
warunkiem złożenia przez rodziców lub prawnych opiekunów pisemnego
oświadczenia zawierającego informację, iż wyrażają zgodę na opuszczenie przez
dziecko terenu szkoły bez opieki osoby dorosłej oraz ponoszą za bezpieczeństwo
dziecka w tym czasie pełną odpowiedzialność.
Uczniowie klas I-III nie zgłoszeni do świetlicy i uczniowie klas IV-VI mogą przebywać
w świetlicy po zajęciach lekcyjnych pod warunkiem przestrzegania Regulaminu
świetlicy.
Uczniów ze świetlicy odbiera osoba wskazana na karcie zgłoszeniu lub inna osoba
upoważniona w formie pisemnej przez rodzica. Szczegółowe zasady odbioru dzieci
ze świetlicy określa Procedura odbioru dzieci ze świetlicy.



Uczeń powyżej 7 roku życia może samodzielnie opuścić teren szkoły w czasie zajęć
tylko na pisemny wniosek rodzica, przedstawiony wychowawcy klasy lub innemu
nauczycielowi.
Za bezpieczeństwo uczniów w drodze na pływalnię odpowiedzialność ponoszą
rodzice.
W szczególnych wypadkach losowych lub organizacyjnych uczeń może być
zwolniony z zajęć wcześniej na podstawie pisemnej prośby rodziców lub rozmowy
telefonicznej z rodzicem, z której nauczyciel sporządza notatkę
i umieszcza ją w dzienniku lekcyjnym.
2. Za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele
pełniący dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów. Celem dyżurów jest zapewnienie
uczniom bezpieczeństwa.








Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
Dyżury rozpoczynają się od godz. 7.50 i trwają do ostatniej lekcji w danym dniu.
Miejscem dyżuru są: korytarze, schody, toalety, boisko szkolne, szatnia, stołówka.
Plan dyżurów jest układany przez nauczyciela wybranego przez radę
pedagogiczną, a zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły i przyjęty
uchwałą Rady Pedagogicznej.
Plan dyżurów ulega zmianie jednocześnie ze zmianą rozkładu zajęć.
Nauczyciele dyżurujący opuszczają korytarz po dzwonku na lekcje dopiero wtedy,
gdy wszyscy nauczyciele wraz z uczniami wejdą do klas.
W razie konieczności opuszczenia miejsca dyżuru nauczyciel ustala zastępstwo
i informuje o tym wicedyrektora.
Nauczyciel zastępujący innego nauczyciela pełni też za niego dyżury przed i po
lekcji. Jeżeli koliduje to z jego własnym dyżurem, informuje o tym wicedyrektora
szkoły, który wyznacza do pełnienia dyżuru innego nauczyciela.
§ 30
Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki
Uczniowie stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą zakwalifikowania w poczet
uczniów.
Na podstawie Konwencji Praw Dziecka
1. Za wartość najwyższą uznajemy dobro dziecka.
2. Nauczyciele we współpracy z rodzicami wspomagają dziecko w jego rozwoju
intelektualnym, psychicznym, fizycznym i moralnym.
3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwo,
szanują jego godność i prawo do swobodnej wypowiedzi, którą ogranicza jedynie
poszanowanie praw innych ludzi, ochrona bezpieczeństwa narodowego lub porządku
publicznego, bądź zdrowia publicznego albo moralnego.
4. Zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka wychowujemy w duchu pokoju, zrozumienia,
pomocy, braterstwa, tolerancji i przyjaźni między narodami. Uznajemy za
niedopuszczalne wszelkie praktyki prowadzące do dyskryminacji religijnej, narodowej
lub innej.
5. Uznajemy prawo ucznia do optymalnego rozwoju swoich zainteresowań, zdolności,
kształtowania intelektu, harmonijnego rozwoju fizycznego, poprzez udział m.in. w
życiu kulturalnym i artystycznym.
Uczniowie mają prawo do:
1. Ochrony i poszanowania własnej godności bez względu na osiągane wyniki w nauce.
2. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
3. Poszanowania przekonań religijnych.
4. Właściwej organizacji procesu kształcenia.
5. Opieki wychowawczej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i
psychicznej.
6. Rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów.
7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce.
8. Korzystania z poradnictwa psychologicznego.
9. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
10. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki.
Uczeń zobowiązany jest do:
1. Uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych w dniu codziennym w ustalonym dla
wszystkich uczniów stroju, a podczas szczególnych uroczystości w stroju galowym,
który stanowi biała bluzka/ koszula i ciemna spódnica/spodnie.
2. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły.
3. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
4. Przygotowywania się do zajęć
5. Zgłoszenia braku przygotowania do zajęć
6. Przestrzegania punktualności.
7. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych
pracowników szkoły.
8. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
§ 31
Postanowienia Statutu regulujące zasady korzystania przez uczniów z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
1. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych (w szczególności odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów,
aparatów cyfrowych, kamer, laptopów itp.) wyłącznie z zachowaniem zasad
określonych w poniższym regulaminie.
2. W szkole obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych (w szczególności odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów,
aparatów cyfrowych, kamer, laptopów itp.)
3. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń zobowiązany jest do wyłączenia
telefonu i schowania go w szafce uczniowskiej.
4. Uczeń ma prawo do korzystania z telefonu i innych urządzeń elektronicznych
w wyjątkowych sytuacjach za zgodą nauczyciela.
5. Naruszenie powyższych zasad skutkuje odebraniem telefonu przez nauczyciela
lub pracownika szkoły i zdeponowaniem go w sekretariacie. Przed odebraniem
telefonu uczeń zobowiązany jest do wyłączenia aparatu.
6. Zdeponowany w sekretariacie szkoły telefon komórkowy może odebrać rodzic lub
prawny opiekun ucznia.
7. Uczeń ma prawo za zgodą nauczyciela do korzystania z telefonu komórkowego podczas
wycieczek szkolnych.
8. Telefon komórkowy służy tylko do rozmów. Na terenie szkoły oraz w trakcie wycieczek
szkolnych obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przynoszonych przez uczniów oraz
pozostawionych w szafkach uczniowskich.
§ 32
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania
(WSO), który stanowi integralną część Statutu szkoły.
§ 33
Nagrody i kary
1. Uczeń może być nagrodzony za:
 bardzo dobre wyniki w nauce,
 wybitne osiągnięcia,
 dzielność i odwagę.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:
 wychowawca klasy,
 każdy nauczyciel,
 Rada Rodziców,
 Samorząd Uczniowski,
3. Nagrody przyznaje:
 Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
 Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem i Radą Pedagogiczną.
4. Nagroda ma formę:
 pochwały w formie pisemnej,
 nagrody rzeczowej.
5. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Statucie, uczeń zostaje
ukarany:



6.
7.
8.
9.
pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy,
pisemnym upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły
pisemnym upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec
uczniów,
 skreśleniem z listy uczniów w przypadku nieotrzymania promocji, o ile Rada
Pedagogiczna nie wyrazi zgody na powtarzanie klasy.
 na wniosek dyrektora szkoły uczeń, który otrzymał naganną ocenę zachowania
może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary lub prośba o jej zawieszenie do Rady
Pedagogicznej, złożonej w terminie 7 dni na ręce wychowawcy.
POSM I st. nr 2 informuje opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.
Szczegółowe kryteria zachowania i tryb odwołania o ponowne ustalenie oceny
zachowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Każdy uczeń lub jego opiekun zobowiązany jest poinformować wychowawcę lub
innego nauczyciela o przypadkach przemocy na terenie szkoły, a także o każdym
niebezpieczeństwie i patologii.
§ 34
Rekrutacja uczniów
1. Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się w oparciu o aktualne Rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych.
2. Dyrektor szkoły ma prawo określić limit ilości przyjęć na poszczególne instrumenty
zgodnie z potrzebami szkoły w danym roku szkolnym.
3. Badanie przydatności odbywa się w dwóch etapach:
 I etap:
- orientacja ruchowo-rytmiczna i ruchowo-muzyczna
- uzdolnienia muzyczne (lekcja umuzykalnienia)
- predyspozycje manualne
- test muzyczny metodą Edwina Gordona
 II etap
- indywidualny test muzyczny
- badanie indywidualnych predyspozycji dziecka
4. Terminy rekrutacji
 Termin składania podań oraz arkuszy osobowych ze zdjęciem określają
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
 terminy zajęć przygotowawczych, badania przydatności muzycznej oraz
ogłoszenia wyników naboru określają Warunki i tryb przyjmowania uczniów do
Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza
Szeligowskiego.
5. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny
badania przydatności.
6. Do szkoły zostają przyjęci uczniowie, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów zgodnie
z Warunkami i trybem przyjmowania uczniów do Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego z uwzględnieniem zapisu pkt. 2.
7. W celu wyrównania wiedzy i przygotowania kandydatów, szkoła organizuje zajęcia
przygotowawcze.
8. Wymagania szczegółowe określają: Warunki i tryb przyjmowania uczniów do
Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego,
będące integralną częścią Statutu Szkoły.
§ 35
Biblioteka
1. Biblioteka wspomaga pracę dydaktyczną i wychowawczą. Prowadzi edukację
kulturalną i informacyjną uczniów. Pomaga w rozwijaniu ich osobistych zainteresowań.
Służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.
2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni POSM I st. nr 2.
3. Sposób udostępniania i zwrotu zbiorów określa Regulamin biblioteki.
4. Na każdy semestr ustala się godziny pracy biblioteki, umożliwiające dostęp do jej
zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po zakończeniu.
5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
• gromadzenie i ewidencja zbiorów.
 selekcja i porządkowanie księgozbioru.
 opracowanie zbioru.
 sporządzenie planu pracy.
 udostępnianie zbiorów.
 działalność informacyjna.
 prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów.
 organizowanie i inspirowanie uczniów do pracy i pomocy w bibliotece.
§ 36
Świetlica
1. Świetlica zapewnia opiekę nauczyciela uczniom kl. I-III, którzy muszą dłużej przebywać
w szkole ze względu na czas pracy rodziców i organizację pracy szkoły.
2. Świetlica jest czynna po zakończeniu zajęć przez jeden z oddziałów I-III do godziny
ustalanej corocznie, nie krócej niż do godziny 16.00.
3. Uczęszczanie do świetlicy uczniów kl. I-III zgłaszają rodzice przez wypełnienie i oddanie
karty zgłoszenia.
4. Uczniowie klas I-III nie zgłoszeni do świetlicy i uczniowie klas IV-VI mogą przebywać w
świetlicy po zajęciach lekcyjnych pod warunkiem przestrzegania Regulaminu świetlicy.
§ 37
Stołówka szkolna
1. Dyrekcja w miarę możliwości zapewnia odpłatne korzystanie z posiłków.
2. Zasady korzystania ze stołówki określa Regulamin stołówki działającej w POSM I st. nr
2.
§ 38
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni POSM I st. nr 2
1. POSM I st. nr 2 zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i w/w pracowników określają odrębne przepisy.
§ 39
Zasady rozwiązywania konfliktów
1. Organy szkoły współdziałają w duchu tolerancji, porozumienia i wzajemnego szacunku
oraz podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Organy te przedstawiają swoje wnioski Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w
formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane przez Dyrektora szkoły w ciągu 14 dni, a przez RP na
najbliższym posiedzeniu. Sprawy wymagające podjęcia szybkiej decyzji rozpatrywane
są niezwłocznie.
5. Wszystkie organa szkoły zobowiązane są do informowania się wzajemnie o podjętych
lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
6. Konflikt między nauczycielem a uczniem rozwiązują:
 między uczniami a nauczycielami uczącymi daną klasę – wychowawca klasy,
 pedagog szkolny – jeśli wychowawca nie zakończył konfliktu.
 Dyrektor szkoły jeśli konfliktu nie zakończył pedagog.
7. Konflikt między nauczycielami rozstrzyga Dyrektor szkoły.
8. W terminie 2 tygodni od dnia wydania orzeczenia przez Dyrektora szkoły stronom
przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego.
9. Konflikt między dyrektorem a nauczycielem/nauczycielami rozpatruje na pisemny
wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.
10. Konflikty między rodzicami a innymi organami szkoły:
 w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor szkoły.
 w przypadkach spornych – organ prowadzący szkołę.
§ 40
Postanowienia końcowe
Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej (zgodnie z odrębnymi przepisami) z orłem
w koronie w środku i napisem o treści:
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. T. Szeligowskiego
oraz pieczęci o treści:
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
61-127 Poznań ul. Bydgoska 4 tel./fax 61 877-45-26.
§ 41
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 42
Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w odrębnych przepisach i może tworzyć środki specjalne.
§ 43
Działalność POSM I st. nr 2 określa niniejszy Statut.
§ 44
Zmiany i uzupełnienia Statutu mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej.
1. Zmiany w Statucie wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 11 kwietnia
2005 r.
2. Zmiany w Statucie wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 21 czerwca 2007
r.
3. Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania wprowadzono w dniu 19 czerwca
2008 r.
4. Dokonano zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w dniu 16.11.2009r.
5. W dniu 16.11.2009 r. wprowadzono regulamin kwalifikowania i dofinansowania
uczniów biorących udział, w konkursach, festiwalach i przeglądach.
6. Zmiany w Statucie wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19 listopada
2013 r.
7. Zmiany w Statucie wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 13 listopada
2014 r.
8. Zmiany w statucie wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 21 grudnia
2015 r.
9. Zmiany w statucie wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 17 czerwca
2016 r.

Podobne dokumenty