Oferta - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Transkrypt

Oferta - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
DOSTAWA ZESTAWÓW DO EMBOLIZACJI NACZYŃ Z CEWNIKAMI
Numer ogłoszenia: 1/APT/2016
Data zamieszczenia: 17.02.2016 r.
Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202
Kraków
Informacje dotyczące zamówienia:
1. Jednorazowa dostawa 18 fiolek preparatu do embolizacji zmian naczyniowych oraz
4 mikrocewników kompatybilnych z materiałem embolizacyjnym.
2. Zobowiązanie do jednorazowego dostarczenia 18 fiolek preparatu i 4 mikrocewników
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w cenie wskazanej w ofercie oraz
następnie w umowie zakupowej. Zamówienie złożone będzie w formie pisemnej lub
faksem oraz będzie określało ilość zamawianego produktu leczniczego, a także termin
jego dostarczenia Zamawiającemu.
3. Maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni licząc od daty
otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. W nagłych przypadkach (zamówienie na
cito) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkt leczniczy w terminie do 24
godzin od otrzymania zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy zakupu, której wzór jest
załącznikiem do niniejszego postępowania.
5. Tabela cenowa:
Opis
Ilość
Płynny preparat do embolizacji
zmian naczyniowych, zawierający
w zestawie: 1 fiolkę 1,5 ml
EVOH, 1 fiolkę 1,5 ml DMSO i 3
strzykawki; preparat musi
zawierać znacznik umożliwiający
kontrolę angiograficzną w trakcie
iniekcji.
18
Mikrocewnik infuzyjny
kompatybilny z preparatem
embolizacyjnym; długość cewnika
135 albo 158 cm, średnica
zewnętrzna cewnika prox/dyst 2,8/2,3 Fr, średnica wewnętrzna
0,021", 2 markery odległe od
siebie o 3 cm bądź 1 dystalny
marker, cewnik pokrywany
hydrofilnie.
4
Cena
jednostkowa
netto
Stawka
VAT
Wartość
brutto
Nazwa
handlowa
6. Ofertę należy złożyć w terminie do 24.02.2016 r. do godz. 11.00.
7. Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku
Centrum Administracyjno-Konferencyjno-Szkoleniowego (kancelaria dziennika
podawczego).
8. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego
ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do
wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania
z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który
złożył ofertę.
9. Warunki zgłaszania ofert:
 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej lub inny dokument równoważny, umożliwiający obrót
przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy prawa.
 Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania
wskazanym w ogłoszeniu.
 Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od
daty złożenia oferty.

Podobne dokumenty