Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno

Komentarze

Transkrypt

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK
DLA SPECJALNOŚCI : Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno - kulturową
Praktyka obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych.
Uczelnia:
1. wydaje studentom imienne skierowania na praktykę(jeżeli zakład, w którym student
odbywa praktykę takie wymaga)
2. dzienniki praktyk,
3. podpisuje na prośbę instytucji porozumienia dotyczące organizacji praktyk.
Opiekun z ramienia Uczelni:
1. zatwierdza miejsce odbywania praktyki – na podstawie wcześniej złożonych do Dziekanatu
deklaracji (druk do pobrania w pliku poniżej)
2. kontroluje przebieg praktyki w wybranych instytucjach, w tym również zgodność praktyki
z jej programem,
3. analizuje uwagi ogólne praktykantów dotyczące przebiegu praktyk zawarte w dzienniku
praktyk,
4. dokonuje zaliczenia praktyki na podstawie potwierdzeń instytucji, ustalonej
dokumentacji i opinii wpisanej w dzienniku praktyk.
Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do:
1. zapoznania się z programem praktyk,
2. systematycznego prowadzenia dziennika praktyk, gdzie udokumentowany powinien być
każdy dzień praktyki wraz z opisanymi czynnościami lub zajęciami, jakie student wykonał
lub w których uczestniczył,
3. bezwzględnego stosowania się do poleceń kierownictwa placówki, przestrzegania
obowiązującego w niej regulaminu pracy, wykonywania zadań stawianych przez
opiekuna praktyki.
Zaliczenie praktyki przez Uczelnię następuje po:
1. przedłożeniu przez studenta dziennika praktyk, potwierdzonego pieczątką instytucji oraz
pieczątką i podpisem opiekuna lub kierownika placówki, w której realizowana była
praktyka. W dzienniku praktyk powinna być data rozpoczęcia i zakończenia praktyki;
2. przedstawieniu w formie pisemnej opinii opiekuna praktyki z ramienia instytucji, w
której to opiekun wymienia swoje spostrzeżenia wobec studenta dotyczące jego
postawy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności, przygotowania
pedagogicznego, wiedzy, itp.;
Zwolnienia z praktyk
Studenci, którzy pracują lub pracowali w ostatnim czasie w instytucjach zgodnych ze
studiowaną specjalnością mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbywania praktyki pod
warunkiem przedstawienia zaświadczenia stwierdzającego pracę w takiej placówce, prośby do
Dziekana Wydziału o zwolnienie z praktyk. (druki do pobrania w pliku poniżej)
PROGRAM PRAKTYKI
DLA SPECJALNOŚCI : Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno - kulturową
Studenckie praktyki pedagogiczne stanowią integralną część kształcenia w WWSSE w Środzie
Wlkp. Doświadczenia z praktyk uważane są za jedne z najważniejszych działań profesjonalnych w
jakich uczestniczą studenci w trakcie realizacji programu studiów. Praktykanci otrzymują możliwość
zastosowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w toku studiów w praktyce funkcjonowania danej
placówki. Z uwagi na specyfikę wykonywanego, przyszłego zawodu, studenci są przygotowywani w
sposób odpowiedzialny do podjęcia roli zawodowej.
Każdy student w czasie trwania studiów musi odbyć bezwzględnie 8 tygodni praktyk
zawodowych ciągłych.
Studenci doradztwa zawodowego i edukacyjnego z animacją społeczno - kulturową mogą odbywać
praktyki w placówkach edukacji dorosłych i animacji społeczno-kulturalnej (w instytucjach
kształcenia dorosłych i kształcenia ustawicznego) związanej z poradnictwem zawodowym,
wychowawczym i pedagogicznym, w urzędach pracy, agencjach doradztwa personalnego i ośrodkach
wspierania przedsiębiorczości, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkoły przy doradcy
zawodowym, w ośrodkach kultury, w biurach karier.
Celem praktyk jest zapoznanie się z działalnością placówki. Praktyka ma charakter obserwacyjny,
co oznacza prowadzenie przez studenta obserwacji całokształtu działalności placówki, z możliwością
podejmowania prostych zadań pod nadzorem opiekuna praktyk.
Student w trakcie praktyki zobowiązany jest do:
- zapoznania się z zadaniami placówki, jej strukturą organizacyjną oraz obowiązkami
podstawowej kadry ;
- prześledzenia w sposób szczegółowy podejmowanych przez placówkę zadań;
- asystowania przy wszystkich czynnościach podejmowanych przez podstawową kadrę
placówki;
- studenci powinni podjąć próby samodzielnej pracy na różnych stanowiskach.

Podobne dokumenty