specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
INSTYTUT ENERGETYKI
JEDNOSTKA BADAWCZO - ROZWOJOWA
ODDZIAŁ GDAŃSK
80 –870 GDAŃSK, ul. Mikołaja Reja 27
NIP: 525-00-08-761, REGON: 000020586-00046
TEL/FAX (058) 349-82-00/ (058) 341-76-85
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZWANA DALEJ „SIWZ”
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.
29.01.2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (ZWANA DALEJ PZP)
(tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)
NA ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA
I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
CPV: 66516400-4, 66515000-3;
UWAGA! Przed złoŜeniem oferty prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą SIWZ
Gdańsk, 30.01.2009 r.
Zatwierdzam:
DYREKTOR ODDZIAŁU
(podpis na oryginale)
doc. dr hab. inŜ. Krzysztof Madajewski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
I.
INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. Instytut Energetyki – Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk, 80 – 870
Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 27 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego
2. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia i
odpowiedzialności cywilnej w latach polisowych 2009/2011 w zakresie określonym w
Załączniku 1 do SIWZ.
3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171,
poz.1058) zwanej dalej „PZP”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.
4. Definicje i interpretacje:
W SIWZ oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych (jak niŜej określono) następujące
słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami, z wyjątkiem
przypadków, kiedy kontekst wymaga inaczej:
a) Zamawiający (Ubezpieczający): Instytut Energetyki – Jednostka Badawczo – Rozwojowa,
Oddział Gdańsk, 80 – 870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 27
b) Postępowanie: postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
SIWZ,
c) PZP: oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) – tj.
Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 oraz wszelkie akty
wykonawcze do niej;
d) Zamówienie: oznacza zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób
szczegółowy opisany w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
e) Wykonawca (Ubezpieczyciel): oznacza osobę prawną, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z
Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia publicznego;
f) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): oznacza dokument w rozumieniu
postanowień art. 36 PZP zawierający wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne
dokumenty, stanowiące jej integralną część;
g) Cena: oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach
(Dz.U. Nr 97, poz.1050, z późn. zm.). W treści SIWZ odpowiednikiem ceny jest składka za
ubezpieczenie.
5. Dane Zamawiającego:
a) adres:
80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 27,
b) telefon:
058 349 82 00
c) fax
058 341 76 85
d) Regon
000020586-00046
e) NIP:
525-00-08-761
f) Bank Zamawiającego: PKO BP 94102018110000050200147918.
Oznaczenie postępowania: OGO-02/ZP/PN/09
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŜy posługiwać się tym
znakiem.
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
2
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
cywilnej w latach polisowych 2009/2011
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi ubezpieczenia wg następujących kodów Wspólnego
słownika zamówień (CPV): 66516400-4, 66515000-3
4. Przebieg szkodowy – opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
10. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 PZP
III.
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.03.2009 r. do 28.02.2011 r.
2. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego.
IV.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ SPOSÓB ICH OCENY
1. Oświadczenie, Ŝe jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z
wymaganiami ustawowymi - na druku „OFERTA”- załącznik nr 3 do SIWZ,
(naleŜy dołączyć aktualny - {pod pojęciem „aktualny” Zamawiający rozumie, Ŝe zapisy w dokumencie na
dzień składania ofert, dotyczące: nazwy podmiotu, siedziby, zakresu działalności, osób uprawnionych,
miejsca działania – są waŜne} - odpis z właściwego rejestru, dokumentu rejestracyjnego działalności
gospodarczej, tzn. wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument
musi być złoŜony przez kaŜdego Wykonawcę wraz z oryginałem pełnomocnictwa dla osoby lub
podmiotu występującego w imieniu tych podmiotów),
/§ 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 87, Poz. 605 z późn. zm.)/
2. Oświadczenie, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
(do wykonania przedmiotu zamówienia), jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień - na druku „OFERTA”- załącznik nr 3 do SIWZ,
(naleŜy dołączyć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz.1151 z
późn. zm.), w zakresie nie węŜszym niŜ to wynika z przedmiotu zamówienia; w przypadku składania
oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument
musi być złoŜony przez kaŜdego Wykonawcę)
/§ 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów
jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 87, Poz. 605 z późn. zm.)/
3. Oświadczenie, Ŝe posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia - na druku „OFERTA”- załącznik nr 3 do SIWZ,
4. Oświadczenie, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia – na druku „OFERTA” – załącznik nr 3 do SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
3
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złoŜone przez co najmniej jednego
Wykonawcę,
5. Oświadczenie, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 24 PZP - na druku „OFERTA”- załącznik nr 3 do SIWZ,
6. Oświadczenie, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził
szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu - na druku „OFERTA” - załącznik nr 3 do SIWZ,
7. Oświadczenie, Ŝe nie otwarto w stosunku do niego likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości, z
wyjątkiem okoliczności, gdzie po ogłoszeniu upadłości Wykonawcy zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego - na druku „OFERTA” - załącznik nr 3 do SIWZ,
8. Oświadczenie, Ŝe nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - na druku „OFERTA”- załącznik nr 3 do SIWZ,
9. Oświadczenie, Ŝe nie wystąpiły okoliczności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
PZP - na druku „OFERTA”- załącznik nr 3 do SIWZ,
10. Oświadczenie, Ŝe nie wystąpiły okoliczności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP
tzn., Ŝe sąd nie orzekł wobec Wykonawcy jako podmiotu zbiorowego zakazu ubiegania się o
zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary - na druku „OFERTA”- załącznik nr 3 do SIWZ,
11. Oświadczenie, Ŝe zapoznał się z SIWZ łącznie z projektem umowy i akceptuje je bez
zastrzeŜeń - na druku „OFERTA”- załącznik nr 3 do SIWZ,
12. Oświadczenie, Ŝe oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określonym przez Zamawiającego - na druku „OFERTA”- załącznik nr 3 do
SIWZ,
13. Oświadczenie, Ŝe uwaŜa się związanym ofertą przez 30 dni od dnia, w którym dokonano
otwarcia ofert - na druku „OFERTA”- załącznik nr 3 do SIWZ,
14. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powyŜej, powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
4
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
PowyŜsze oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy obowiązują odpowiednio
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (Art. 23 ust. 3 PZP).
PowyŜsze oświadczenia, które nie zostały wymienione jako załączniki zostały zamieszczone w
druku oferty na załączniku nr 3 do SIWZ.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w
oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych
do oświadczeń dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia zgodnie z art. 26 PZP.
V.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie oraz PZP.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta i załączniki, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP winna być napisana w języku polskim, z
zachowaniem formy pisemnej (na maszynie lub komputerze lub inną trwałą techniką) pod
rygorem niewaŜności i podpisana przez osobę/y upowaŜnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń woli w jego imieniu (jak w zapisie w
stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym). JeŜeli oferta i
załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty naleŜy dołączyć
prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
4. Załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczającej aktualność danych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę
umocowaną przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do swej prawdziwości, Zamawiający moŜe
Ŝądać przedstawienia oryginału dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej kopii.
5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być spięte lub zszyte w sposób
uniemoŜliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki i ułoŜone w kolejności. Wszystkie
zapisane strony oferty powinny być ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi i
zaparafowane przez Wykonawcę. Miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być
parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę.
6. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3 do
SIWZ wraz z załącznikami:
a) wypełniony Formularz cenowy - druk nr 1 do Formularza oferty,
b) wypełniony Formularz klauzul fakultatywnych – druk nr 2 do Formularza oferty
c) uzupełniony przez wpisanie treści w miejsca wykropkowane, parafowany
przez Wykonawcę Projekt umowy z wykorzystaniem załącznika nr 3
do Formularza oferty.
7. W przypadku złoŜenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) – art. 23
PZP, wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców. Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o zamówienie publiczne są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika, zgodnie z
art. 23 ust. 2 PZP. ZłoŜenie oferty wspólnej bez ustanowienia pełnomocnika reprezentującego
wszystkich występujących wspólnie Wykonawców, skutkuje jej odrzuceniem. Do oferty naleŜy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa pełnomocnika powinna dokładnie
określać zakres umocowania, w tym wskazywać czy pełnomocnik uprawniony jest do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia czy równieŜ do
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
5
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich
Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z
pełnomocnikiem konsorcjum. Wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty
powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy naleŜy wpisać dane
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
8. Do oferty naleŜy dołączyć Ogólne Warunki Ubezpieczeń, zastosowane do ubezpieczeń
objętych niniejszym postępowaniem (warunki powinny być dołączone do oferty bez
konieczności ich numerowania). JeŜeli do oferty będą załączane warunki ubezpieczenia i
klauzule obcojęzyczne, powinny być załączone takŜe ich tłumaczenia na język polski.
9. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie przez jednego Wykonawcę więcej
niŜ jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
10. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.
11. Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w zamkniętej i nie prześwitującej
kopercie, opatrzonej w dane Wykonawcy oraz opisanej:
''Postępowanie nr OGO-02/ZP/PN/09 - oferta w przetargu nieograniczonym –
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej”
12. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej naleŜy dodatkowo umieścić
zastrzeŜenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
13. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP, oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 03.153.1503 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być
udostępnione. Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym,
w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. ZastrzeŜone informacje oferty winny być
wyraźnie odróŜnione od jawnych elementów i oznakowane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”.
ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w
ustawy będzie bezskuteczne wobec Zamawiającego.
Wykonawca w szczególności nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie – art. 86
ust. 4 PZP.
14. Zainteresowany moŜe wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie
protokołu wraz z załącznikami. Udostępnienie nastąpi zgodnie z art. 96 ust. 3 i 5 PZP, gdzie
Zamawiający określi sposób udostępnienia dokumentacji, zgodnie z wyborem wnioskodawcy
wskazanym we wniosku.
Ujawnienie niezastrzeŜonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŜszych zasad:
Zainteresowany zobowiązany jest złoŜyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o
udostępnienie treści protokołu wraz z załącznikami.
Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie (ofertach) zastrzeŜenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione.
Po przeprowadzeniu powyŜszych czynności Zamawiający ustali sposób udostępnienia
dokumentacji, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku, o czym poinformuje
zainteresowanego.
VI.
KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
1. Cena .............................................................................................. waga 80 %
2. Uwzględnienie klauzul fakultatywnych ...................................... waga 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
6
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
1. Kryterium ceny – sposób obliczania punktacji - ilość przyznanych punktów obliczona zostanie
na podstawie wzoru:
Pc = 100 x (Cn / Cr) x 0,80
Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium ceny
Cn- najniŜsza cena ofertowa
Cr- cena rozpatrywanej oferty
0,80 – waga kryterium
Iloraz Cn / Cr obliczany będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematyczną zasadą zaokrąglania liczb.
Maksymalną ilość punktów (80) otrzyma oferta z najniŜszą oferowaną ceną.
JeŜeli Wykonawca złoŜy ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca zobowiązany jest poinformować w ofercie
o tym Zamawiającego i zobowiązany jest podać w ofercie kwotę podatku od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy podaną przez Wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług do
podanej ceny w ofercie.
2. Kryterium uwzględnienia klauzul fakultatywnych (opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ) sposób obliczania punktacji - za kaŜdą uwzględnioną poniŜej klauzulę zostaną przyznane
punkty zgodnie z poniŜszym wykazem:
Warunki dodatkowe – Katastrofa budowlana
od 0 do 8
Warunki dodatkowe - KradzieŜ zwykła
od 0 do 10
Klauzula ub. maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń
od 0 do 8
Klauzula STBU 801 – Zabezpieczeń
przeciwpoŜarowych
i przeciwkradzieŜowych
od 0 do 11
Klauzula STBU 803 – Ub. ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek
od 0 do 8
Klauzula STBU 804 – Ub. ryzyka terroryzmu
od 0 do 8
Klauzula STBU 805 Koszty rzeczoznawców
od 0 do 5
Klauzula STBU 810 – Ochrona w przypadku niedopełnienia obowiązków od 0 do 6
Klauzula STBU 811 – Obowiązek zgłaszania zmian
od 0 do 5
Klauzula STBU F-Maj/901 - Ubezpieczenie ryzyka pośredniego pioruna od 0 do 8
Klauzula rezygnacji z regresu
od 0 do 5
Koszty wymiany wadliwego produktu
od 0 do 12
Włączenie winy umyślnej
od 0 do 6
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
„0” punktów przyznaje się w przypadku nie uwzględnienia klauzuli fakultatywnej lub za zmianę jej
treści. Maksymalną ilość punktów (20 pkt.) przyznaje się w przypadku akceptacji wszystkich
klauzul fakultatywnych.
Nie uwzględnienie klauzuli fakultatywnej nie powoduje odrzucenia oferty.
Ilość przyznanych punktów obliczona zostanie na podstawie wzoru:
Pw = 100 x (Po/Pmax) x 0,20
Pw – suma punktów rozpatrywanej oferty w kryterium uwzględnienia klauzul fakultatywnych
Pmax – najwyŜsza suma punktów spośród ofert
Po – liczba punktów rozpatrywanej oferty
0,20 – waga kryterium
Iloraz Po/Pmax obliczany będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematyczną zasadą zaokrąglania liczb.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
7
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
Łączna ilość punktów przyznana Wykonawcy obliczona zostanie wg wzoru:
PL = Pc + Pw
PL – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie
Łączna ilość uzyskanych w ten sposób punktów (za wszystkie kryteria) zadecyduje o tym, który z
Wykonawców złoŜył najkorzystniejszą ofertę.
Sposób obliczenia ceny oferty
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza cenowego (druk nr 1 do Formularza
oferty) i określenia w nim składek za ubezpieczenia zgodnie z przedstawioną tam tabelą. NaleŜy
podać procentowo stawkę ubezpieczeniową (fakultatywnie) oraz wysokość składki za
ubezpieczenie. Suma wszystkich składek za ubezpieczenia stanowi cenę przedłoŜonej oferty.
Cena oferty musi zawierać bezwzględnie klauzule obligatoryjne (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz
klauzule fakultatywne uwzględnione przez Wykonawcę (opis klauzul - Załącznik nr 1 do SIWZ).
Cena podana w ofercie powinna być określona jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości
(bez tzw. widełek cenowych).
Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty.
Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do pełnych złotych.
VII.
WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ / WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADEK
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
2. Płatności składki będą dokonywane w ośmiu równych ratach; płatność pierwszej raty w
terminie co najmniej 14 od daty prawidłowo wystawionej polisy.
3. Nowo zakupywane mienie będzie ubezpieczane po stawkach wynikających ze złoŜonej oferty.
VIII.
WADIUM
1. Zamawiający odstępuje od Ŝądania wadium.
IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 PZP).
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedłuŜenia terminu związania ofertą na warunkach
określonych w art. 85 ust.2 PZP.
X.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk,
ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk, sekretariat, pok. 315, III p., w terminie do dnia
16.02.2009 r., do godziny 11.00. Za termin złoŜenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego przy ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk, sekretariat, pok. 315, III p.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2009 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego ul.
Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk, w sali konferencyjnej, pok. 313, III p.
3. Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 PZP.
4. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze oferty zgodnie z art. 92 PZP.
5. Oferty złoŜone po terminie określonym jw. zostaną zwrócone bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu - art. 84 ust. 2 PZP.
6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
wykonawcom na ich wniosek.
7. Oferty przesyłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
8
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
XI.
ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY, UNIEWAśNIENIE
POSTĘPOWANIA
1. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego, jeŜeli wystąpią przesłanki art. 89 PZP.
2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeŜeli zaistnieją przyczyny określone art. 24
PZP.
3. Postępowanie moŜe zostać uniewaŜnione przez Zamawiającego na zasadach określonych w
art. 93 PZP.
XII.
FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy oraz
wystawienia odpowiednich polis ubezpieczeniowych zgodnie z SIWZ oraz złoŜoną ofertą, w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niŜ 7 dni od otrzymania informacji
o wyborze oferty, chyba Ŝe wystąpią okoliczności, o których mowa w Dziale VI Ustawy. W takiej
sytuacji Wykonawca podpisze ww. dokumenty w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww.
terminów, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŜona tylko jedna oferta,
zgodnie z art. 94 ust. 1a PZP.
XIII.
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających do 50% wartości
zamówienia podstawowego, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.
XIV.
PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na świadczenie usługi ubezpieczeniowej
na rzecz Zamawiającego.
2. Wraz z SIWZ Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie
Zamówienia (dalej „Projekt Umowy”) - Załącznik Nr 3 do Formularza oferty. Projekt Umowy
musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz
w Projekcie Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (m.in. cena,
zaakceptowane klauzule fakultatywne, itd.). Tak uzupełniony Projekt Umowy określany jest
dalej mianem „Uzupełnionego Projektu Umowy”.
XV.
ŚRODKI PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy Pzp.
XVI.
WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SIWZ / MODYFIKACJA SIWZ
1. Wykonawca moŜe zwrócić się, wyłącznie na piśmie, do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów
SIWZ – art. 38 ust 1 i 2 PZP. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, chyba
Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed
terminem składania ofert. Zamawiający prześle odpowiedź na zadane pytanie, nie ujawniając
źródła zapytania, wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego oraz
zamieści treść zapytań i odpowiedzi na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców - art. 38 ust. 3 PZP.
3. W uzasadnionych przypadkach (art. 38 ust. 4 PZP), przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający moŜe zmienić treść SIWZ. KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana
stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
9
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
od Zamawiającego oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której
zamieszczono SIWZ.
XVII.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Korespondencja w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzona będzie
wyłącznie w języku polskim i wyłącznie w formie pisemnej.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące niniejszego
postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie w języku polskim i wyłącznie
pisemnie w terminie od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 09.00 do 14.00.
XVIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami upowaŜnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
1. Grzegorz Cioch – tel. 058/ 349 81 36, pon-pt., w godz. 9.00 – 14.00
2. BoŜena Frąckiewicz – tel. 058 / 349 82 04, pon.- pt, w godz. 9.00 – 14.00
XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Wykaz szkód
Załącznik nr 3 - Formularz oferty wraz z załącznikami 1 - 3 do Formularza oferty
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.ien.gda.pl
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
10
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Instytutu Energetyki Jednostki Badawczo – Rozwojowej Oddział Gdańsk
w okresie od 01.03.2009 r. do 28.02.2011 r.
I.
MIEJSCE UBEZPIECZENIA
Siedziba Oddziału, ul. M. Reja 27
Dla przenośnego sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej teren RP oraz cały
świat z włączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady.
II.
OPIS ZABEZPIECZEŃ I KONSTRUKCJI
Budynek – Mikołaja Reja 27
Wysokość budynku 6-cio kondygnacyjnego (do poziomu maszynowni windy) – 26,60 m
Wysokość całkowita (do stropu maszynowni windy) – 25,00 m
1. Konstrukcja budynku szkieletowa Ŝelbetowa wypełniona gazobetonem – co stanowi
izolację, usadowiona na palach Ŝelbetowych
2. Stropy kanałowe wzmocnione, stropodach ocieplany wełną mineralną, wentylowany,
pokryty papą na płytkach korytkowych
3. Ściany usztywniające Ŝelbetowe, pozostałe ceglane i z gazobetonu, ściany zewnętrzne
osłonowe gazobetonowe
Cały budynek, jako stan istniejący wykonany jest w klasie odporności ogniowej budynku „B”
- posiada instalacje odgromową
- wyposaŜony w gaśnice śniegowe, proszkowe, koce gaśnicze, hydranty, agregaty
proszkowe
- klapy dymne
KaŜda kondygnacja od klatek schodowych zabezpieczona jest drzwiami odpornymi na
przenikanie ognia.
Konserwacje sprzętu ppoŜ. – stała umowa z firmą dokonującą przeglądu, zgodnie z
przepisami, co pół roku.
Dozór obiektu całodobowy zapewnia firma Escort
- dwa zamki w drzwiach zewnętrznych
- zamki szyfrowe w drzwiach na poszczególne piętra
- ew. elektroniczny system dostępu – od 01.04.09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
11
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
III. WYKAZY MIENIA
Przedmiot ubezpieczenia
Budynki i budowle wraz z
wszelkimi instalacjami i sieciami
w tym internetowymi,
klimatyzacją, itp.
Środki trwałe oraz niskocenne
składniki majątku (w tym m.in.
maszyny wyposaŜenie,
urządzenia elektroniczne nie
ujęte w innych pozycjach) –
zgodnie z wykazem nr 1
Sprzęt elektroniczny, urządzenia i
wyposaŜenie w podstawowym
zakresie ubezpieczenia od ognia i
innych zdarzeń losowych –
zgodnie z wykazem nr 2
Elektroniczny sprzęt przenośny –
zgodnie z wykazem nr 3
Elektroniczny sprzęt stacjonarny
– zgodnie z wykazem 4
Gotówka w kasie / lokalu
Gotówka w transporcie
Mienie pracownicze
Ryzyko /Sposób określenia
sumy ubezpieczenia/ system
ubezpieczenia
Ryzyka wszystkie / Wartość
odtworzeniowa / sumy stałe
Wartość
Sublimit na kradzieŜ z
łącznie w PLN włam.,rabun., dewast.
bez VAT
/pierwsze ryzyko
12.000.000,00
Ryzyka wszystkie / wartość
księgowa brutto / sumy stałe
293.779,58 zł
FLEXA/ księgowa brutto /sumy
stałe
409.239,40zł
Standard elektroniki z kradzieŜą/
wart. księgowa brutto /sumy
stałe/ teren Świat
Standard elektroniki z kradzieŜą/
wart. księgowa brutto /sumy
stałe/
Ryzyka wszystkie/ Wartości
zadeklarowane
Od kradzieŜy i rabunku,
wypadek środka transportu,
choroba, zasłabnięcie osób
konwojujących, zdarzenia
losowe
Ryzyka wszystkie z kradzieŜą/
Wartość zadeklarowana / Na
pierwsze ryzyko
Limit 100.000 zł
125.943,79 zł
490.222,82 zł
15.000,00
15.000,00
10.000,00
Sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Suma gwarancyjna
na wszystkie
zdarzenia
Suma
gwarancyjna na
jedno zdarzenie
Odpowiedzialność cywilna zgodnie z wymaganym w
niniejszej SIWZ zakresem
5.000.000,00 zł
5.000.000,00 zł
OC pracodawcy
500.000 zł
500.000 zł
Szkody wzajemne
500.000 zł
500.000 zł
Zakres ochrony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
12
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
WYKAZ NR 1
Nr
Nr
inwentarzowy
1
2
PA 2569
PA 2568
3
4
5
PA 2572
PA 2570
PA 2573
6
7
8
PA 2571
PA 2574
PA 2575
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
PA 2576
PA 2577
PA 2578
PA 2581
PA 2580
PA 2579
PA 2569-1,2
PA2582
PA 2583
PA 2584
PA 2585
PA 2586
PA 2587
PA 2588
PA 2589
PA 2593
25
26
PA 2590
PA 2592
27
28
29
30
31
4.1.E.1
4.1.P.20
4.1.Z.14
4.1.Z.15
4.1.S.22
32
4.1.S.20
33
4.1.S.19
34
4.1.S.18
35
4.1.S.21
36
37
4.1.M.6
4.1.Z.18
Nazwa
Stanowisko do archiwizacji dokumentacji
Stanowisko labor.do badania urzadz.GPRS w
OGA
Stanowisko do otworowania w OGC
Generator funkcyjny Agilent 33220A
Urzadz Antyspamowe + 101 licencji progrm
antyspam
Klimatyzator ścienny AQ18FAN/FAX
Stanowisko montaŜowe
STATECZNIK(zestaw testowy stateczników
elektronicznych)
Dmuchawa do śniegu
Rejestrator niskich częstotliwości
Winda Wiz-art SLIM 12/1640 (do projektora)
Meble biurowe-Szafa
Zestaw mebli biurowych
Zestaw mebli biurowych
Zestaw mebli biurowych
Zestaw mebli biurowych
Zestaw mebli biurowych
Zestaw mebli biurowych
Zasilacz hydrauliczny UHIE-20
TRANSFORMATOR ET3S-40
Zestaw mebli biurowych
Regały na dokumenty (Archiwum)
Zestaw mebli biurowych (pok.201)
Zestaw mebli + projekt (sala audiowizualna
pok.313)
Komplet mebli biurowych
Oprzyrządowanie do obróbki szaf
elektrycznych
EKRAN Panasonic Akustratus 30/23
Płyta główna do komputera (PA2628)
Zasilacz Awaryjny - APC 1500 SMART INET
Zasilacz awaryjny - APC 1500 SMART INET
Lutownica WSP80 + zasilacz WD2M +
podstawka WDH10
Lutownica WSP80 + zasilacz WD1M +
podstawka WDH10
Lutownica WSP80 + zasilacz WD1M +
podstawka WDH10
Lutownica WSP80 + zasilacz WD2M +
podstawka WDH10
Lutownica WSP80 + zasilacz WD2M +
podstawka WDH10
Zestaw mebli biurowych
Zestaw komputerowy INTEL Core2 Duo2
+program MS Windows
Wartość
księgowa
brutto
Data
wprowadzenia do
ewidencji
11 983,49 zł
19 637,78 zł
12 893,08 zł
6 549,44 zł
13 780,55 zł
4 465,00 zł
12 109,02 zł
3 514,00 zł
4 589,34 zł
17 177,40 zł
6 966,40 zł
5 620,00 zł
3 512,15 zł
3 507,40 zł
4 408,95 zł
3 744,90 zł
3 533,05 zł
3 788,60 zł
4 500,00 zł
8 923,00 zł
13 660,00 zł
3 924,84 zł
6 230,00 zł
36 247,00 zł
11 520,00 zł
7 153,55 zł
2 450,00 zł
1 517,00 zł
1 964,00 zł
1 964,00 zł
1 288,76 zł
2003-12-30
2004-12-30
2004-12-30
2005-01-14
2005-10-24
2007-04-27
2007-05-30
2007-11-30
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2008-01-31
2008-03-31
2008-03-31
2008-03-31
2008-03-31
2008-03-31
2008-03-31
2008-03-31
2008-04-30
2008-04-30
2008-06-30
2008-06-30
2008-07-31
2008-08-31
2008-09-30
2007-10-31
2008-01-31
2008-01-31
2008-01-31
2008-02-29
1 288,76 zł
2008-02-29
1 288,76 zł
2008-02-29
1 504,97 zł
2008-02-29
1 504,97 zł
1 190,35 zł
1 920,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
2008-02-29
2008-03-31
2008-04-30
13
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
38
39
40
41
42
43
4.1.R.13
4.1.Z.7
4.1.Z.18
4.1.M.25
4.1.M.27
4.1.R.1
44
45
46
47
48
49
4.1.M.11
4.1.S.1
4.1.S.2
4.1.K.20-31
4.1.M.13
4.1.M.15
Rower elektryczny
Zestaw głośnomówiący Nokia 616
Zestaw mebli biurowych
Zestaw mebli biurowych
Zestaw mebli biurowych
Rozgałęźnik sieciowy Switch CISCO Catalyst
Express
Zestaw mebli biurowych (pok.18)
SWITCH - Cisco Catalyst Express 500
SWITCH - Cisco Catalyst Express 500
Krzesła konferencyjne (12 sztuk)
Multimetr cyfrowy Agilent 34410A
Multimetr cyfrowy Agilent 34410A
RAZEM
2 040,18 zł
1 828,41 zł
2 570,00 zł
2 150,00 zł
2 600,00 zł
1 350,00 zł
2008-04-30
2008-04-30
2008-05-31
2008-05-31
2008-05-31
2 217,60 zł
1 349,00 zł
1 349,00 zł
19 500,00 zł
2 502,44 zł
2 502,44 zł
2008-05-31
2008-07-31
2008-07-31
2008-07-31
2008-07-31
2008-08-31
2008-08-31
293 779,58 zł
WYKAZ NR 2
Nr
Nr
inwentarzowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
4.1.R.15
4.1.K.5
4.1.A.9
4.1.M.23
4.1.Z.6
4.1.A.10
4.1.W.2
4.1.K.9
4.1.M.39
4.1.K.8
4.1.K.7
4.1.K.6
4.1.M.28
4.1.Z.16
4.1.M.42
4.1.M.41
4.1.M.43
4.1.M.44
4.1.A.12
4.1.M.45
4.1.K.10
22
23
24
25
26
27
28
4.1.A.13
4.1.S.14
4.1.Z.17
4.1.K.11
4.1.M.46
4.1.Z.19
4.1.Z.21
Nazwa
Rzutnik F-44
Zestaw komputerowy ADAM
Aparat fotograficzny - cyfrowy
Monitor Liteon 17"
Zestaw komputerowy Athlon
Aparat telefoniczny NOKIA 6310
Wiertrka TE-15
Zestaw Komputerowy
Monitor Beng 17"
Zestaw Komputerowy ALTHON
Zestaw Komputerowy ALTHON
Zestaw Komputerowy + skaner
Monitor Beng 17"
Zestaw komputerowy Pentium 4
Monitor Belinea LCD 15 101537
Monitor Belinea LCD 15 101536
Monitor Belinea LCD 15 101538
monitor Belinea LCD 17 101705
telefon komórkowy nr 605829531
MONITOR BENG 17FP767
ZESTAW KOMPUTEROWY PENTIUM 4 2,8
GHz
APARAT FOTOGRAFICZNY
Sejf meblowy
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Monitor Belinea LCD 17 101705
Zestaw komputerowy Athlon XP 2600+
Zestaw komputerowy Athlon XP 2600+
Wartość
księgowa
brutto
Data
wprowadzenia do
ewidencji
1 801,01 zł
3 088,62 zł
2 105,43 zł
1 487,63 zł
2 770,10 zł
408,41 zł
2 105,97 zł
2 539,39 zł
1 611,83 zł
1 155,65 zł
1 155,65 zł
1 976,85 zł
1 591,47 zł
3 161,22 zł
1 197,18 zł
1 197,18 zł
1 197,18 zł
1 539,46 zł
207,76 zł
1 555,56 zł
2 495,16 zł
1 763,49 zł
1 413,59 zł
1 529,44 zł
2 311,85 zł
1 231,41 zł
1 827,00 zł
1 827,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
2003-02-28
2003-04-29
2003-08-31
2003-09-29
2003-09-29
2003-11-30
2003-12-30
2004-02-27
2004-02-27
2004-02-27
2004-02-27
2004-02-27
2004-02-27
2004-05-28
2004-05-28
2004-05-28
2004-05-28
2004-05-28
2004-05-28
2004-07-29
2004-07-29
2004-07-28
2004-08-30
2004-08-30
2004-10-29
2004-10-29
2004-11-29
2004-11-29
14
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
4.1.M.47
4.1.Z.23
4.1.M.48
4.1.K.13
4.1.k.11
4.1.M.49
4.1.K.15
4.1.K.14
4.1M.51
4.1.D.35
Monitor BenQ FP931
Zestaw komputerowy Athlon64 3000+
Miernik rezystencji izolacji MIC-1000
Komputer Ideal SB 1350
Rozbudowa komputera
Monitor LCD Philips 170P5EG 17"
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Monitor do komputera poz.3061
Drukarka HEWLETT PACARD LASER JET
1320
MULTI -GYM przyrząd do ćwiczeń (z
f.socjalnego)
1 492,92 zł
2 286,36 zł
1 729,91 zł
924,84 zł
1 827,43 zł
1 149,77 zł
2 950,11 zł
2 854,38 zł
1 191,62 zł
1 199,70 zł
39
4.1.M.50
40
4.1.Z.35
Zestaw komputerowy Pentium 4 + prog Windows
XP Pro
3 149,06 zł
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4.1.M.52
4.1.Z.49
4.1.M.53
4.1.M.54
4.1.Z.56
4.1.Z.62
4.1.Z.73
4.1.Z.75
4.1.M.55
878,81 zł
3 149,06 zł
878,81 zł
1 139,67 zł
1 600,98 zł
2 176,10 zł
3 128,14 zł
2 709,66 zł
1 580,28 zł
50
51
52
4.1.Z.61
4.1.Z.83
4.1.Z.79
53
54
55
56
57
58
59
4.1.M.56
4.1.M.57
4.1.S.17
4.1.S.16
4.1.S.15
4.1.N.16
4.1.Z.85
60
61
62
63
64
65
66
67
68
4.1.E.4
4.1.Z.89
4.1.Z.91
4.1.A.14
4.1.M.64
4.1.K.16
4.1.N.17
4.1.M.69
4.1.Z.69
Monitor LCD Benq FP71G 17" 12ms
Zestaw komput Pentium4 + Windows XP
Monitor LCD Beng 17"
Monitor LCD Belinea 101901
Zestaw komputerowy Ideal Benefit 3010
Zegar czasu pracvy QR-350
Zestaw komputerowy P4 3,0 GHz
Zestaw komputerowy P4 3,0 GHz
Monitor LCD 19" Philips 190P6ES 600:1 DVI
MM
Zasilacz awaryjny APC 1000SMART XL
Zestaw Komputerowy CELERON 2,53 GHz
Zestaw Komputer Ideal Benefit 4110
+windows+office
Trwała zabudowa (szafa)
Monitor LCD 19" NEC MultiSyn90Gx2
Szafa biurowa
Szafa biurowa
Szafa biurowa
NOTEBOOK FUJITSU SIEMENS 15,4"
Zestaw komputerowy Capitol + Windows XP
Profesional
EKSPRES CIŚNIENIOWY INCANTO CLASIC
ZASILACZ AWARYJNY APC 1500 Smart Inet
ZASILACZ AWARYJNY APC 1500 Smart Inet
Aparat telefoniczny komórkowy NOKIA E60
Monitor LCD
Stacja dokująca HP
NISZCZARKA DOKUMENTÓW FELLOWS
Monitor LCD 22" IIYAMA
69
70
4.1.D.8
4.1.Z.102
Drukarka HP JET P2015 Laser
72
73
4.1.B.6
4.1.M.70
BINDOWNICA PB 2650E Fellowes
MONITOR LCD 19 NEC
Zestaw komputerowy Pentium IV+ Windows XP Pro
PL Oem
Zestaw Komputerowy Ideal Benefit 4300 +
WINDOWS XP PROF.
2004-11-29
2004-12-29
2004-12-30
2005-03-30
2005-03-30
2005-03-30
2005-03-30
2005-03-30
2005-03-31
2005-05-25
1 199,00 zł
2005-05-02
2 374,53 zł
1 290,00 zł
2 800,00 zł
2 336,07 zł
1 368,03 zł
1 421,00 zł
1 176,00 zł
1 029,00 zł
3 138,52 zł
1 998,12 zł
1 966,39 zł
1 569,26 zł
1 569,26 zł
1 320,00 zł
1 188,52 zł
1 307,38 zł
3 238,52 zł
1 210,00 zł
2 450,00 zł
1 372,95 zł
1 977,00 zł
1 724,14 zł
1 350,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
2005-06-29
2005-06-29
2005-06-29
2005-06-29
2005-08-30
2005-08-30
2005-09-06
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-25
2005-12-25
2006-02-27
2006-02-27
2006-05-30
2006-06-30
2006-06-30
2006-06-30
2006-06-30
2006-10-20
2006-10-02
2006-10-20
2006-10-11
2006-10-11
2006-11-30
2007-01-30
2007-01-30
2007-02-27
2007-03-30
2007-04-03
2007-04-27
2007-06-30
2007-08-31
2007-09-28
15
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
PA 2626
PA 2627
PA 2628
PA 2629
PA 2633
PA 2630
PA 2631
PA 2632
PA 2634
PA 2635
PA 2636
69
70
71
72
73
82
84
86
88
90
91
95
98
PA 2637
PA 2639
PA 2638
PA 2642
PA 2641
PA 2650
PA 2654
PA 2658
PA 2655
PA 2660
PA 2663
PA 2666
PA 2668
99
103
104
105
106
107
108
109
110
PA 2669
PA 2674
PA 2675
PA 2673
PA 2673
PA 2676
PA 2677
PA 2678
PA 2679
111
112
113
114
115
116
118
PA 2680
PA 2681
PA 2682
PA 2683
PA 2684
PA 2649
PA 2686
119 PA 2687
121 PA 2690
122 PA 2688
123 PA 2691
124 PA 2692
Cisco Router
Zestaw mebli biurowych
Agregat hydrauliczny
Gietarko - dziurkarka
Zestaw komputerowy PHOBOS 403
Notebook Fujitsu
Notebook CA-9100-COMBO5
Notebook CA-9100-COMBO5
Notebook CA-9100-COMBO5
Notebook CA-9100-COMBO5
Kamera VIDEO CYFROWA SONY DC-RTRV
355 + TORBA
Drukarak HP Lase Jet
Zestaw komputerowy PHOBOS 403
ROZBUDOWA REUTERA
PROGRAMATOR V.XP ze zlaczem 32 pin
Zestaw Komputerowy
Zestaw Komputerowy
Zestaw Komputerowy
Zestaw Komputerowy
Zestaw Komputerowy
Zestaw Komputerowy
Zestaw komputerowy +windows SKANER
Zestaw mebli biurowych
Notebook CA 9100-DVD-RWS + windows
200/PL
Zestaw komputerowy NX9005A2.5
Zestaw Komputerowy Pentium 4
Drukarka laserowa HP LJ2300dn
Zestaw komputerowy
Projektor EMP 820
Zestaw mebli biurowych
KOMPLET MEBLI BIUROWYCH
Notebook
Komputer-serwer HP Proliant ML110 PIV
3,0/256MB/80 SAPTER
Laboratoryjny zestaw pomiarowy
Kserokopiarka CANON NP 6035 z sorterem
Rozbudowa komputera
Komputer IDEAL SB 1350
Zestaw komputerowy P4/3.0
Rozbudowa komputera
Notebook Fujitsu-SiemensE8010+torba+karta
sie+DVD
Notebook TOSHIBA Satellite L10-102 15"
Pentium M
Komputer Ideal SERVER 7221 ALF
Zestaw komputerowy Pentium 4 z progr.
Windows XP P
Interface
Zestaw komputerowy Pentium z monit LCD 19"
Belinea
12 239,55 zł
4 709,52 zł
8 219,92 zł
5 997,77 zł
4 546,03 zł
5 960,66 zł
5 796,66 zł
5 796,66 zł
5 796,66 zł
5 796,63 zł
2 797,12 zł
3 991,98 zł
5 328,21 zł
6 046,14 zł
4 406,30 zł
3 772,94 zł
3 772,94 zł
3 772,94 zł
3 772,94 zł
3 772,96 zł
4 347,44 zł
3 679,25 zł
7 484,88 zł
6 506,34 zł
4 963,22 zł
4 320,08 zł
3 873,24 zł
4 842,08 zł
13 989,60 zł
9 414,80 zł
4 865,04 zł
5 428,80 zł
4 384,80 zł
6 407,02 zł
14 071,39 zł
1 527,29 zł
3 714,01 zł
5 703,88 zł
1 827,43 zł
6 087,84 zł
2003-02-28
2003-02-28
2003-08-31
2003-08-31
2003-09-29
2003-09-29
2003-09-29
2003-09-29
2003-09-29
2003-09-29
2003-10-31
2003-11-30
2003-11-30
2003-11-30
2003-12-31
2004-02-27
2004-02-27
2004-02-27
2004-02-27
2004-02-27
2004-02-27
2004-03-29
2004-03-29
2004-03-29
2004-04-29
2004-05-28
2004-05-28
2004-05-28
2004-05-28
2004-05-28
2004-07-29
2004-10-29
2004-10-29
2004-12-29
2005-01-17
2005-02-27
2005-03-30
2005-03-30
2005-03-30
2005-03-30
3 368,42 zł
3 819,68 zł
3 672,16 zł
10 606,64 zł
4 161,78 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
2005-07-30
2005-08-12
2005-09-16
2005-11-29
2005-12-25
16
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
125 PA 2693
126 PA 2695
127 PA 2696
128 PA 2697
Zestaw komputerowy Pentium 4 z mon LCD
19" Belinea
Skopometr cyfrowy Fluke 196C/S
Stacja lutownicza HW-50E
Mikroskop Mantis Elite z wyposaŜeniem
RAZEM
4 247,57 zł
12 554,40 zł
3 952,00 zł
10 500,00 zł
409 239,40 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
2005-12-25
2005-12-25
2005-12-30
2005-12-30
17
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
WYKAZ NR 3
Nr
Nr
inwentarzowy
1
4.1.P.19
2
4.1.N.20
3
Nazwa
Wartość
księgowa
brutto
Palmtop Fujitsu Siemens pocked +
wyposaŜenie
NOTEBOOK Fujitsu Siemens+Pamięć
1024MB Kingston
2 197,54 zł
4.1.N.28
NETEBOOK HP nc6320 T5600 15" + pamięć
SODIMM DDR II 512mb
3 159,01 zł
4
4.1.A.3
1 310,00 zł
5
6
7
8
9
10
PA 2651
PA 2652
PA 2653
PA 2656
PA 2659
PA 2661
11
PA 2662
12
13
PA 2665
PA 2664
14
15
16
PA 2667
PA 2670
PA 2671
Aparat fotograficzny cyfrowy CANON 1000DEF18-55IS
NOTEBOOK HP COMPAQ NC 6320
Notebook Lenovo ThinkPad
Notebook HP NC 6320
Notebook HP 6400
Notebook HP 6320 15"
NOTEBOOK HP nc6320/ 15"
+MSOficce+MsWorks8
NOTEBOOK HP
nc6320/15"+MsOffice+MsWorks8
NOTEBOOK Fujitsu-Siemens E8310
NOTEBOOK
Toshiba/TecraA8+Pendrive2048MB+Torba
NOTEBOOK Lenovo R61i + zestaw GPS
NOTEBOOK DELL D830/T7100/2GB/120GB
NOTEBOOK Lenovo T61 T7100+Pamięć1GB
DDRII+Torba
17
PA 2672
NOTEBOOK Fujitsusiemens LB C1410XPP +
Pamięć512MB + Torba
3 880,00 zł
18
PA 2685
3 830,00 zł
19
PA 2689
20
21
22
23
24
25
PA 2646
PA 2644
PA 2645
PA 2643
PA 2648
PA 2640
26
PA 2647
NOTEBOOK HP 6820s
T8100/250GB/2GB/17"/VBU/XP
NOTEBOOK TOSHIBA Satellite A300-15D +
Ms Windows Xp
Notebook HP 6320 nc6320 RH362EA
Notebook HP nc6320 RH362EA
Notebook HP nc6320 RH362EA
Notebook HP nc6320 RH362EA
Notebook Toshiba z dodatkową pamiecią
Stanowisko laboratoryjne do badań odczytu
liczników en.el.
Stanowisko laboratoryjne do badań modułów
elektronicznych
RAZEM
Data
wprowadzenia do
ewidencji
2007-06-30
2 874,59 zł
2007-09-28
5 551,64 zł
4 620,00 zł
4 721,31 zł
4 227,86 zł
3 852,00 zł
5 300,00 zł
2007-10-31
2008-09-30
2007-01-30
2007-03-30
2007-03-30
2007-04-27
2007-05-30
2007-08-31
5 300,00 zł
5 150,00 zł
3 531,31 zł
3 825,41 zł
4 290,00 zł
3 878,00 zł
2007-08-31
2007-09-28
2007-09-28
2007-11-30
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2008-04-30
4 252,46 zł
4 660,00 zł
4 045,00 zł
4 045,00 zł
4 045,00 zł
6 068,00 zł
13 680,93 zł
2008-06-30
2006-12-20
2006-12-20
2006-12-20
2006-12-20
2006-12-29
2006-12-29
13 648,73 zł
2006-12-29
125 943,79 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
18
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
WYKAZ NR 4
Nr
Nr
inwentarzowy
1
PA 2594
2
PA 2600
3
4
5
6
7
8
PA 2599
PA 2598
PA 2595
PA 2591
PA 2601
PA 2603
9
10
11
12
13
14
15
16
PA 2604
PA 2605
PA 2606
PA 2607
PA 2609
PA 2608
PA 2463 L-S
PA 2610
17
PA 2611
18
19
20
21
22
PA 2566
PA 2613
PA 2612
PA 2614
PA 2615
23
24
PA 2616
PA 2617
25
PA 2618
26
27
28
PA 2619
PA 2620
PA 2621
29
PA 2622
30
PA 2625
31
PA 2623
Nazwa
Cyfrowe Urzadzenie Testujace UTC-GT do
badan zabez
Tester zabezpieczeń CMC256 z
wyposaŜeniem
Sterownik-Płyta główna PCD2M480
Zestaw komputerowy "Ideal" Server
Notebook HP NC 6120
NOTEBOOK IBM ThinkPad
NOTEBOOK IBM ThinkPad
Zestaw komputerowy Pentum 4 z monitorem
LCD 17"
Notebook IBM ThinkPad z60m UH3FKPB
Notebook IBM thinkPad z60m UH3FKPB
Notebook IBM ThinkPad z60m UH3FKPB
Stanowisko do lutowania
Stanowisko do lutowania
Notebook HP/NC 9120
Zestaw komputerowy - Serwer ALICJA
Notebook CA 8120 + torba + Win XP
Professional
Zestaw komputerowy Pentium 3,4 + Win XP
PRO + Office Basic
Notebook Fujitsu Siemens
Stanowisko pomiarowe
KSEROKOPIARKA CANON IR 2200
Zestaw uruchomieniowy do programowania
Zestaw komputerowy Pentium IV z
monitorem LCD 19" + win XP
PROJEKTOR 50 Panasonic PT-LB50NTE
System pamięci masowej i Bacupu danych
(Fibre CAT NX40)
TESTER zabezpieczeń
(PTDEA1_VALITEM)
SKOPOMETR cyfrowy Fluke 196C/S
SKOPOMETR cyfrowy Fluke 196C/S
Kserokopiarka DEVELOP - urządzenie
wielofunkcyjne
Oscyloskop cyfrowy 100MHz 2,5 GS/s 4
kanały
STACJA POGODOWA (Rejestrator
Spectrum)
Zestaw Komputerowy (CORE2 QUAD
Q6600, 2 monitory IIYAMA)
RAZEM
Wartość
księgowa
brutto
Data
wprowadzenia do
ewidencji
25 589,37 zł
2003-11-30
106 600,00 zł
5 079,00 zł
3 615,00 zł
3 690,00 zł
5 705,74 zł
5 600,00 zł
3 600,00 zł
5 600,00 zł
5 600,00 zł
5 600,00 zł
8 574,77 zł
8 574,77 zł
3 519,00 zł
10 145,00 zł
3 918,89 zł
2006-02-27
2006-02-27
2006-03-30
2006-03-30
2006-03-30
2006-03-30
2006-04-27
2006-04-27
2006-04-27
2006-04-27
2006-04-27
2006-04-27
2006-05-30
2006-07-25
2006-07-31
4 700,00 zł
4 086,07 zł
20 007,39 zł
4 230,00 zł
8 145,00 zł
4 093,45 zł
4 190,00 zł
35 588,00 zł
2006-08-30
2006-11-30
2006-11-30
2007-02-27
2007-03-30
2007-04-27
2007-08-31
2007-09-28
105 000,00 zł
25 000,00 zł
27 742,00 zł
14 260,00 zł
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2008-02-29
13 651,00 zł
2008-08-31
4 670,00 zł
2008-10-31
3 848,37 zł
2008-10-31
490 222,82 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
19
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA I KLAUZULE
UWAGA!
Wszystkie warunki ubezpieczenia określone w Załączniku nr 1 do SIWZ są obligatoryjne, chyba Ŝe
wyraźnie określono, Ŝe są to klauzule fakultatywne.
Oferta musi spełniać warunki obligatoryjne – brak akceptacji lub zmiana treści warunków obligatoryjnych
spowoduje odrzucenie oferty. Oferta nie moŜe zawierać dodatkowych wyłączeń, nie wymienionych w
odpowiednich ogólnych warunkach ubezpieczenia i niniejszej SIWZ. W ubezpieczeniach, w których
Zamawiający wskazuje franszyzę redukcyjną / integralną, nie dopuszcza się wprowadzania innej
franszyzy, w tym integralnej / redukcyjnej lub udziału własnego.
Klauzule fakultatywne dla poszczególnych ryzyk, które Wykonawca moŜe zaakceptować lub nie, są
wyraźnie sprecyzowane przez Zamawiającego w treści niniejszej SIWZ. Brak akceptacji nie
spowoduje odrzucenia oferty, ma jednakŜe wpływ na warunki oferty i tym samym jej wybór.
W przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na równowaŜne warunki ubezpieczenia i klauzule, to
powinien dołączyć ich pełną treść.
Do wszystkich poniŜszych ubezpieczeń
zastosowanie mają następujące zapisy i klauzule
obligatoryjne (pozostałe zapisy obligatoryjne wymienione są przy opisie poszczególnych ryzyk):
Klauzula STBU 705 - Daty składki
Dniem zapłaty składki (lub pierwszej raty składki) jest dzień złoŜenia dyspozycji przelewu kwoty naleŜnej z tytułu opłaty
składki (pierwszej raty składki); o ile stan środków na rachunku bankowym ubezpieczającego pozwalał na zrealizowanie
płatności; nieopłacenie składki (lub pierwszej raty składki) upowaŜnia zakład ubezpieczeń do odstąpienia od umowy
ubezpieczenia po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niŜ 7 dni od daty
doręczenia (nieopłacenie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony
ubezpieczeniowej).
Klauzula STBU 708 – Likwidacyjna
W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów
niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości naleŜnego odszkodowania. śądanie
dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Wykonawcy do uznania
roszczenia będzie przekazywana pisemnie bez zbędnej zwłoki Zamawiającemu, za pośrednictwem brokera.
Klauzula wymagalności składki
JeŜeli składka za ubezpieczenia rozłoŜona jest na raty – w przypadku szkody, z chwilą uznania przez
Wykonawcę roszczenia w tytułu przedmiotowej szkody – Zamawiający nie będzie zobowiązany do uiszczenia
pozostałych do zapłaty rat składki w terminach innych, niŜ wynikających z zawartych umów. Wykonawca nie
potrąci pozostałych do zapłaty rat z wypłacanego odszkodowania. Klauzula nie ma zastosowania w
przypadku szkód całkowitych.
1. Ryzyka wszystkie
1.1. Wymagany zakres obligatoryjny
1.1.1. Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich, obejmujące co najmniej takie ryzyka jak; ogień, uderzenie
pioruna ( działanie bezpośrednie i pośrednie w tym przepięcia i przetęŜenia ), eksplozja, upadek statku
powietrznego, powódź, grad, lawina, śnieg (działanie bezpośrednie i pośrednie na ubezpieczone
mienie), huragan (rozumiany jako wiatr o sile nie mniejszej niŜ 17,5 m/sek), deszcz nawalny,
trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i
sadza (przy czym za dym i sadzę rozumie się zawiesinę cząsteczek w gazie będącą bezpośrednim
skutkiem spalania lub działania wysokiej temperatury, niezaleŜnie od miejsca, w którym spalanie lub
działanie wysokiej temperatury wystąpiło), upadek drzew lub budowli na ubezpieczone mienie, akcja
ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, zalanie (woda,
topniejący śnieg oraz wszelkie płyny technologiczne) w tym szkody spowodowane awarią wydostanie
się wody, pary lub innych płynów ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
20
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
ubezpieczeniem przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych
instalacji, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się
główek tryskaczowych z innych przyczyn niŜ wskutek ognia, nieumyślne pozostawienie otwartych
kranów lub innych zaworów w urządzeniach; koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub
zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Ubezpieczającego, znajdujących się
wewnątrz ubezpieczonego budynku, lub na posesji objętej ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robót
pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmraŜaniem.
1.1.2. drogi, chodniki, ogrodzenia, o ile są zgłoszone do ubezpieczenia, będą objęte ochroną co najmniej w
zakresie pełnym od ognia i innych zdarzeń losowych
1.1.3. sprzęt elektroniczny ubezpieczony w ramach niniejszego punktu jest objęty ochroną w zakresie nie
mniejszym niŜ wynikającym z pkt. 1.1.1.
1.1.4. gotówka :
o w przypadku gotówki w trakcie transportu, przenoszenia (transportem środkiem własnym i
obcym): wypadek środka transportu, choroba, zasłabnięcie osób konwojujących, zdarzenia
losowe (wymienione w zakresie pełnym w ryzyku ognia i innych zdarzeń losowych), rabunek
o kradzieŜ z włamaniem dla gotówki zabezpieczonej w kasie,
o rabunek dla gotówki w lokalu.
1.1.5. Franszyza redukcyjna 500 zł, integralna 0, udział własny: 0
1.1.6. Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wprowadzone do ewidencji po 01.01.2003 r. (nie
dotyczy budynków i budowli) – i wyłącznie wg załączonej listy. Z uwagi na taki sposób zgłaszania
mienia, Ubezpieczyciel nie będzie stosował proporcji ze względu na nie zgłoszenie części mienia do
ubezpieczenia.
1.1.7. Odszkodowanie za mienie będzie wypłacane wg wartości zgodnej ze zgłoszoną do ubezpieczenia (
księgowa brutto – księgowa brutto ), niezaleŜnie od stopnia zuŜycia mienia oraz niezaleŜnie od tego
czy Zamawiający będzie odtwarzał ubezpieczone mienie.
1.1.8. odszkodowanie musi obejmować koszt licencji na oprogramowanie, jeŜeli na danym komputerze
zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM (przypisane do konkretnego komputera
1.1.9. Sumy ubezpieczenia podawane są w wartościach bez podatku VAT - odszkodowanie wypłacane
będzie bez podatku VAT
1.1.10. Ubezpieczycie zobowiązany jest do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od
dnia zgłoszenia szkody, w przypadku przekroczenia terminu, Ubezpieczonego nie będą
obowiązywały zapisy OWU zobowiązujące do pozostawania miejsca szkody bez zmian.
1.1.11. W wartości budynków ujęte są poczynione nakłady inwestycyjne, wykładziny, glazura, oraz wszelkie
instalacje wew. i zew. w tym windy, szyldy i reklamy.
1.1.12. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie równieŜ w trakcie wykonywania prac remontowych,
adaptacyjnych i rozbudowy o ile nie są to czynności wymagające uzyskania pozwolenia stosownych
organów administracyjnych.
1.1.13. KradzieŜ z włamaniem, rabunek i dewastacja (dewastacja rozumiana takŜe jako uszkodzenie lub
zniszczenie nie będące następstwem kradzieŜy z włamaniem (usiłowanej lub dokonanej).
1.1.14. Klauzula 102a – Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowonabytych środków
trwałych (pro rata półrocznie) – moŜliwa zmiana treści klauzuli
1. Automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, objęte zostaje
następujące mienie:
a. wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia
wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z
posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Ubezpieczającego jest
protokół zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu.
b. wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek wykonanych inwestycji.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest do zgłoszenia do Ubezpieczyciela mienia objętego automatyczną
ochroną ubezpieczeniową oraz mienia, którego wartość uległa obniŜeniu lub zostało zlikwidowane lub
zostało sprzedane w następujących terminach:
o l/ Do 30.09.2009 za okres od 01.03.2009 do 31.08.2009
o 2/ Do 31.03.2010 za okres od 01.09.2009 do 29.02.2010
o 3/ Do 30.09.2010 za okres od 01.03.2010 do 31.08.2010
o 4/ Do 31.03.2011 za okres od 01.09.2010 do 28.02.2011
3. Łączna suma ubezpieczenia, uwzględniająca róŜnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia a mieniem
zlikwidowanym, nie moŜe przekroczyć 120% sumy ubezpieczenia dla poprzedniego okresu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
21
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
rozliczeniowego o którym mowa w pkt.1. Suma ubezpieczenia dla poprzedniego okresu rozliczeniowego
obejmuje wzrost/spadek wartości mienia w tym okresie.
4. W przypadku wzrostu wartości mienia ponad limit określony w pkt.3 Ubezpieczyciel zapewnia ochronę
ubezpieczeniową przez okres 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem
tego mienia na Ubezpieczającego. W takim przypadku wymagane jest indywidualne zgłoszenie mienia do
ubezpieczenia nie później niŜ przed upływem 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego
z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego. Z dniem następnym po przekazaniu informacji do
Ubezpieczyciela o przekroczeniu limitu ulega on odnowieniu do pierwotnej wysokości. Zasada ta
obowiązuje dla kaŜdego okresu rozliczeniowego odrębnie.
5. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa w punkcie 1 w
razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia przez Ubezpieczającego w terminie określonym w punkcie 2.
W razie przekroczenia 20% limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu
Ubezpieczeń ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o ustalony 20% limit.
6 Przyjęto, Ŝe niezaleŜnie od faktycznego terminu zmiany wartości mienia (w danym okresie rozliczeniowym)
jako podstawę do obliczenia wysokości dodatkowej składki lub zwrotu składki za objęcie pokryciem
ubezpieczeniowym mienia wymienionego powyŜej, uwzględniająca róŜnicę pomiędzy wzrostem wartości
mienia a mieniem zlikwidowanym, przyjmuje się środek okresu rozliczeniowego. Składka naliczona będzie
proporcjonalnie do liczby dni, od środka okresu rozliczeniowego do końca okresu ubezpieczenia.
Składka naleŜna (dopłata lub zwrot) z tytułu zastosowania niniejszej klauzuli zostanie rozliczona w ciągu 14
dni od dnia wystawienia przez Ubezpieczyciela noty.
Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli pod warunkiem zachowania parametrów rozliczenia
składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przeciągu 30 dni po zakończeniu
półrocza, w którym nastąpiło przekazanie inwestycji do ewidencji środków trwałych oraz co najmniej
20 % wzrostu wartości mienia.
1.1.14. Klauzula STBU 704 – Częściowe odstąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody
W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości odtworzeniowej lub księgowej
brutto nie będzie miała zastosowania zasada proporcji, o ile deklarowana suma ubezpieczenia jest niŜsza
(niedoubezpieczenie) o nie więcej niŜ 20% od wartości ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody.
W razie niedoubezpieczenia przekraczającego 20%, zasada proporcji określona w odpowiednim paragrafie
OWU będzie liczona w stosunku do sumy ubezpieczenia powiększonej o 20%.
1.1.15. Klauzula STBU 703 – Reprezentantów
Strony umowy ustalają, Ŝe Ubezpieczyciel uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach niniejszej
polisy takŜe w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej oraz/lub raŜącego niedbalstwa, chyba
Ŝe wina umyślna zostanie wykazana i udowodniona wyłącznie dyrekcji Instytutu.
1.1.16. Klauzula STBU 706 Przewłaszczenia na zabezpieczenie
1. Strony działając na podstawie Kodeksu Cywilnego, uzgodniły iŜ przedmiotowa umowa ubezpieczenia,
w zakresie w jakim dotyczy mienia, nie wygasa w wyniku przejścia własności ubezpieczonego
mienia, wskutek przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności względem Ubezpieczającego.
2. Umowa ubezpieczenia nie wygasa równieŜ wskutek powrotnego przejścia na Ubezpieczającego
własności mienia przewłaszczonego.
3. Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezaleŜnie od tego, ile razy dokonywane będą czynności
określone w punktach 1 i 2.
1.1.17. Klauzula STBU 701 – Ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
1. Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia mienia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki /demontaŜu, utylizacji, złomowania, usunięcia
rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości/, poniesione przez Ubezpieczającego w związku
ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia.
1. limit na jedno zdarzenie – 500.000 zł – wraz z limitem określonym w OWU, stanowi górną granicę
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
1.1.18. Klauzula STBU 808 – Lokalizacyjna
Umowa ubezpieczenia obejmuje wszystkie lokalizacje zgłoszone przez Ubezpieczającego, bez konieczności
deklarowania sum i przedmiotów ubezpieczenia oddzielnie na kaŜdą lokalizację.
1.1.19. Klauzula STBU 806 – Dodatkowe ubezpieczenie kosztów zabezpieczenia mienia przed
szkodą oraz kosztów ratownictwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
22
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu wszelkie dodatkowe, powyŜej sumy ubezpieczenia,
uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu zabezpieczenia
mienia przed szkodą oraz koszty ratownictwa mające na celu zmniejszenie szkody, powstałe w związku
ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia,
choćby działania te okazały się nieskuteczne.
2. Limit na jedno zdarzenie – 100.000 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za
szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
1.1.20. Klauzula STBU - Poszukiwania wycieków z instalacji.
JeŜeli OWU / warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za ponoszone koszty poszukiwania źródła wycieków z instalacji (w tym wod-kan.),
ubezpieczyciel pokryje te koszty maksymalnie do wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na
wszystkie szkody w okresie polisowym.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia, wynosi 50.000 zł.
1.2. Klauzule fakultatywne – brak akceptu nie spowoduje odrzucenia oferty, ma jednakŜe
wpływ na warunki oferty i tym samym jej wybór
Zakres dodatkowy:
1.2.1. Katastrofa budowlana
Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane katastrofą budowlaną bez względu na to, czy katastrofa
budowlana dotyczy mienia Ubezpieczonego będącego własnością Ubezpieczającego, czy osoby trzeciej.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 500.000 zł
1.2.2. Maszyny, urządzenia od uszkodzeń z limitem 50.000 zł
Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń (w tym windy) ,
rozszerza się o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń . Za awarie i uszkodzenie uwaŜa się stan
techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemoŜliwia jego dalszą eksploatację, oraz
zmniejsza sprawność maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczając jej zdolność do działania.
Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu
prób eksploatacyjnych.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca
lub zewnętrzny warsztat naprawczy, o ile ponosi odpowiedzialność,
2) powstałych w wyniku naturalnego zuŜycia albo długotrwałej degeneracji właściwości uŜytkowanych maszyn
i urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji lub starzenia się izolacji,,
3) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o
których Zamawiający wiedział lub przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł się dowiedzieć.
1.2.3. KradzieŜ zwykła z limitem 7.000 zł i franszyzą redukcyjna: 400 zł (dotyczy mienia niezabezpieczonego
lub kradzieŜy bez pokonania zabezpieczeń; obejmuje takŜe sprzęt elektroniczny ubezpieczany na bazie
elektroniki od ryzyk wszystkich)
1.2.4. Klauzula STBU 801 – Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciw kradzieŜowych
Ubezpieczyciel oświadcza, iŜ jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciw kradzieŜowych
ubezpieczanego majątku i uznaje go za wystarczający i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące
minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń. Klauzula dotyczy takŜe wymogów dotyczących konstrukcji
budynków.
1.2.5. Klauzula STBU 803 - Ubezpieczenie ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych.
Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu – 500.000 zł - szkody powstałe w wyniku zdarzeń określonych w
umowie ubezpieczenia a powstałe w czasie trwania: strajku, zamieszek i rozruchów społecznych
ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek lub mających pośredni lub bezpośredni związek z
następującymi zdarzeniami:
a) wojna, inwazja, działanie nieprzyjacielskie, działania wojenne (niezaleŜnie od tego, czy wojna została
wypowiedziana, czy nie), wojna domowa,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
23
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
b) bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstanie zbrojne, rebelia,
rewolucja, działanie władzy wojskowej lub uzurpowanej,
c) działanie osób skierowane przeciwko mieniu z pobudek politycznych lub ideologicznych skierowane
przeciwko społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia
1.2.6. Klauzula STBU 804 – Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody powstałe w wyniku zrealizowania się zdarzenia
objętego umową ubezpieczenia a powstałą w następstwie aktów terrorystycznych,
2. przez akty terrorystyczne rozumie się działanie osoby lub osób w celu zastraszenia ludności i
dezorganizacji Ŝycia publicznego przy uŜyciu przemocy, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub
legalnej władzy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.
3. limit na jedno i na wszystkie zdarzenia – 1.000.000 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
1.2.7. Klauzula STBU 805 – Koszty rzeczoznawców
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez ubezpieczającego konieczne,
uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem zakresu i
rozmiaru szkody do uzgodnionego limitu.
2. limit na jedno zdarzenie – 100.000 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za
szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
1.2.8. Klauzula STBU 810 – Ochrona w przypadku niedopełnienia obowiązków
JeŜeli ubezpieczający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie
miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, ubezpieczyciel moŜe odmówić wypłaty odszkodowania w
całości lub części, tylko w wypadku, kiedy nie dopełnienie obowiązku było wynikiem winy umyślnej lub
raŜącego niedbalstwa osób, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność a wymienionych w klauzuli
reprezentantów.
1.2.9. Klauzula STBU 811 - Obowiązek zgłaszania zmian
Ubezpieczający w czasie trwania umowy ubezpieczenia nie ma obowiązku zgłaszania zmian okoliczności, o które
Zakład Ubezpieczeń zapytywał w formularzy oferty albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach
1.2.10. Klauzula STBU - Zniesienia regresu
W oparciu o art. 828 par 1 kc, strony postanawiają, Ŝe na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia
Ubezpieczającego przeciwko pracownikom, osobom zatrudnionym przez Ubezpieczającego na podstawie
umów cywilnoprawnych, a takŜe mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, chyba Ŝe sprawca
wyrządził szkodę umyślnie.
2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie
podstawowym
2.1. Wymagany zakres obligatoryjny:
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
Zakres podstawowy od ognia i innych zdarzeń losowych (ogień, uderzenie pioruna,
wybuch, upadek statku powietrznego)
Franszyza redukcyjna 500 zł, integralna 0, udział własny: 0
Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wprowadzone do ewidencji po 01.01.2003 r. –
wg załączonej listy. Z uwagi na taki sposób zgłaszania mienia, Ubezpieczyciel nie będzie
stosował proporcji ze względu na nie zgłoszenie części mienia do ubezpieczenia.
Odszkodowanie za mienie będzie wypłacane wg wartości zgodnej ze zgłoszoną do
ubezpieczenia ( księgowa brutto – księgowa brutto ), niezaleŜnie od stopnia zuŜycia mienia
oraz niezaleŜnie od tego czy Zamawiający będzie odtwarzał ubezpieczone mienie
odszkodowanie musi obejmować koszt licencji na oprogramowanie, jeŜeli na danym
komputerze zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM (przypisane do
konkretnego komputera )
Sumy ubezpieczenia podawane są w wartościach bez podatku VAT – odszkodowanie
wypłacane będzie bez podatku VAT
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
24
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni
roboczych od dnia zgłoszenia szkody, Ubezpieczonego nie będą obowiązywały zapisy OWU
zobowiązujące do pozostawania miejsca szkody bez zmian.
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie równieŜ w trakcie wykonywania prac
remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy o ile nie są to czynności wymagające uzyskania
pozwolenia stosownych organów administracyjnych.
Pozostałe klauzule obligatoryjne jak w pkcie 1
2.2. Klauzule fakultatywne – brak akceptu nie spowoduje odrzucenia oferty, ma jednakŜe
wpływ na warunki oferty i tym samym jej wybór
Zakres dodatkowy:
2.2.1. Katastrofa budowlana
Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane katastrofą budowlaną bez względu na to, czy katastrofa
budowlana dotyczy mienia Ubezpieczonego będącego własnością Ubezpieczającego, czy osoby trzeciej.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 500.000 zł
2.2.2. Maszyny, urządzenia od uszkodzeń z limitem 50.000 zł
Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń (w tym windy) ,
rozszerza się o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń . Za awarie i uszkodzenie uwaŜa się stan
techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemoŜliwia jego dalszą eksploatację, oraz
zmniejsza sprawność maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczając jej zdolność do działania.
Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu
prób eksploatacyjnych.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca
lub zewnętrzny warsztat naprawczy, o ile ponosi odpowiedzialność,
2) powstałych w wyniku naturalnego zuŜycia albo długotrwałej degeneracji właściwości uŜytkowanych maszyn
i urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji lub starzenia się izolacji,,
3) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o
których Zamawiający wiedział lub przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł się dowiedzieć.
2.2.3. KradzieŜ zwykła z limitem 7.000 zł i franszyzą redukcyjna 400 zł (dotyczy mienia niezabezpieczonego
lub kradzieŜy bez pokonania zabezpieczeń; obejmuje takŜe sprzęt elektroniczny ubezpieczany na bazie
elektroniki od ryzyk wszystkich)
2.2.4. Klauzula STBU 801 – Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciw kradzieŜowych
Ubezpieczyciel oświadcza, iŜ jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciw kradzieŜowych
ubezpieczanego majątku i uznaje go za wystarczający i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące
minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń. Klauzula dotyczy takŜe wymogów dotyczących konstrukcji
budynków.
2.2.5. Klauzula STBU 803 - Ubezpieczenie ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych.
Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu – 500.000 zł - szkody powstałe w wyniku zdarzeń określonych w
umowie ubezpieczenia a powstałe w czasie trwania: strajku, zamieszek i rozruchów społecznych
ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek lub mających pośredni lub bezpośredni związek z
następującymi zdarzeniami:
a) wojna, inwazja, działanie nieprzyjacielskie, działania wojenne (niezaleŜnie od tego, czy wojna została
wypowiedziana, czy nie), wojna domowa,
b) bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstanie zbrojne, rebelia,
rewolucja, działanie władzy wojskowej lub uzurpowanej,
c) działanie osób skierowane przeciwko mieniu z pobudek politycznych lub ideologicznych skierowane
przeciwko społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia
2.2.6. Klauzula STBU 804 – Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody powstałe w wyniku zrealizowania się zdarzenia
objętego umową ubezpieczenia a powstałą w następstwie aktów terrorystycznych,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
25
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
2. przez akty terrorystyczne rozumie się działanie osoby lub osób w celu zastraszenia ludności i
dezorganizacji Ŝycia publicznego przy uŜyciu przemocy, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub
legalnej władzy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych.
3. limit na jedno i na wszystkie zdarzenia – 1.000.000 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
2.2.7. Klauzula STBU 805 – Koszty rzeczoznawców
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez ubezpieczającego konieczne,
uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem zakresu i
rozmiaru szkody do uzgodnionego limitu.
2. limit na jedno zdarzenie – 100.000 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za
szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
2.2.8. Klauzula STBU 810 – Ochrona w przypadku niedopełnienia obowiązków
JeŜeli ubezpieczający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie
miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, ubezpieczyciel moŜe odmówić wypłaty odszkodowania w
całości lub części, tylko w wypadku, kiedy nie dopełnienie obowiązku było wynikiem winy umyślnej lub
raŜącego niedbalstwa osób, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność a wymienionych w klauzuli
reprezentantów.
2.2.9. Klauzula STBU 811 - Obowiązek zgłaszania zmian
Ubezpieczający w czasie trwania umowy ubezpieczenia nie ma obowiązku zgłaszania zmian okoliczności, o
które Zakład Ubezpieczeń zapytywał w formularzy oferty albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w
innych pismach
2.2.10. Klauzula STBU F-MAJ/901 - Ubezpieczenie ryzyka pośredniego uderzenia pioruna
Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku
pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uwaŜa się pośrednie działanie wyładowania
atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia ( w
szczególności na maszyny, urządzenia, sprzęt
elektroniczny, instalacje oraz sieci). Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w
urządzeniach przeciwprzepięciowych, przeciwprzetęŜeniowych.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia – 500.000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
2.2.11. Klauzula STBU - Zniesienia regresu
W oparciu o art. 828 par 1 kc, strony postanawiają, Ŝe na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia
Ubezpieczającego przeciwko pracownikom, osobom zatrudnionym przez Ubezpieczającego na podstawie
umów cywilnoprawnych, a takŜe mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, chyba Ŝe
sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. Ubezpieczenie elektroniki od ryzyk wszystkich:
Sekcja I
3.1. Wymagany zakres obligatoryjny:
3.1.1. Ryzyka wszystkie obejmujące m.in. następujące zdarzenia wszelkie nagłe, niespodziewane,
nieprzewidywalne zdarzenia losowe w tym huragan i powódź z kradzieŜą, włamaniem i
dewastacją – zgodnie ze standardem sprzętu elektronicznego.
3.1.2. Umowa ubezpieczenia nie moŜe zawierać zastrzeŜenia dotyczącego urządzeń klimatyzacyjnych
3.1.3. Umowa ubezpieczenia nie moŜe zawierać zastrzeŜenia dotyczącego umowy o konserwację
wykonywaną przez podmioty zewnętrzne. Uzgadnia się, Ŝe słuŜby wewnętrzne IEN
odpowiedzialne za prawidłową eksploatację sieci i urządzeń elektronicznych będą uznawane
przez Ubezpieczyciela na równi ze specjalistycznym personelem producenta lub dostawcy i
bieŜący nadzór nad urządzeniami zgodny z zaleceniami producenta jest uznawany za
wystarczający.
3.1.4
Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie zgodnie z załączonymi wykazami. Z uwagi na
taki sposób zgłaszania mienia, Ubezpieczyciel nie będzie stosował proporcji ze względu na nie
zgłoszenie części mienia do ubezpieczenia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
3.1.5
Odszkodowanie za mienie będzie wypłacane wg wartości zgodnej ze zgłoszoną do
ubezpieczenia ( księgowa brutto – księgowa brutto ), niezaleŜnie od stopnia zuŜycia mienia oraz
niezaleŜnie od tego czy Zamawiający będzie odtwarzał ubezpieczone mienie.
3.1.6 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie równieŜ w trakcie wykonywania prac
remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy o ile nie są to czynności wymagające uzyskania
pozwolenia stosownych organów administracyjnych.
3.1.7 Odszkodowanie musi obejmować koszt licencji na oprogramowanie, jeŜeli na danym
komputerze zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM (przypisane do konkretnego
komputera)
3.1.8 Ubezpieczyciel zobowiązany jest do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni
roboczych od dnia zgłoszenia szkody, w przypadku przekroczenia terminu, Ubezpieczonego nie
będą obowiązywały zapisy OWU zobowiązujące do pozostawania miejsca szkody bez zmian.
3.1.9 Franszyza redukcyjna :
• dla sprzętu stacjonarnego 500 zł
• dla sprzętu przenośnego 500 zł,
• dla sprzętu przenośnego 500 zł, nie mniej niŜ 5% odszkodowania dla kradzieŜy sprzętu
przenośnego poza miejscem ubezpieczenia oraz upadku sprzętu przenośnego
Franszyza integralna: 0
udział własny: 0
3.1.10 Klauzula STBU 202 b – Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowonabytego
sprzętu elektronicznego (z uśrednieniem – półrocznie)
1. Automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, objęte zostaje
następujące mienie:
a) wszelki nowo nabyty sprzęt elektroniczny, lub sprzęt elektroniczny, którego wartość wzrosła w
okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego
ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na
Ubezpieczającego jest protokół zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu.
b) wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek wykonanych inwestycji.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest do zgłoszenia do Ubezpieczyciela mienia objętego automatyczną
ochroną ubezpieczeniową oraz mienia, którego wartość uległa obniŜeniu lub zostało zlikwidowane lub
zostało sprzedane w następujących terminach:
o l/ Do 30.09.2009 za okres od 01.03.2009 do 31.08.2009
o 2/ Do 31.03.2010 za okres od 01.09.2009 do 29.02.2010
o 3/ Do 30.09.2010 za okres od 01.03.2010 do 31.08.2010
o 4/ Do 31.03.2011 za okres od 01.09.2010 do 28.02.2011
3. Łączna suma ubezpieczenia, uwzględniająca róŜnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia a mieniem
zlikwidowanym, nie moŜe przekroczyć 120% sumy ubezpieczenia dla poprzedniego okresu
rozliczeniowego o którym mowa w pkt.1. Suma ubezpieczenia dla poprzedniego okresu rozliczeniowego
obejmuje wzrost/spadek wartości mienia w tym okresie.
a) W przypadku wzrostu wartości mienia ponad limit określony w pkt.3 Ubezpieczyciel zapewnia
ochronę ubezpieczeniową przez okres 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z
posiadaniem togo mienia na Ubezpieczającego. W takim przypadku wymagane jest indywidualne
zgłoszenie mienia do ubezpieczenia nie później niŜ przed upływem 14 dni roboczych licząc od dnia
przejścia ryzyka związanego z posiadaniem togo mienia na Ubezpieczającego. Z dniem następnym
po przekazaniu informacji do Ubezpieczyciela o przekroczeniu limitu ulega on odnowieniu do
pierwotnej wysokości. Zasada ta obowiązuje dla kaŜdego okresu rozliczeniowego odrębnie.
b) Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa w punkcie 1
w razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia przez Ubezpieczającego w terminie określonym w
punkcie 2. W razie przekroczenia 20% limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli
odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o
ustalony 20% limit.
c) Przyjęto, Ŝe niezaleŜnie od faktycznego terminu zmiany wartości mienia (w danym okresie
rozliczeniowym) jako podstawę do obliczenia wysokości dodatkowej składki lub zwrotu składki za
objęcie pokryciem ubezpieczeniowym mienia wymienionego powyŜej, uwzględniająca róŜnicę
pomiędzy wzrostem wartości mienia a mieniem zlikwidowanym, przyjmuje się środek okresu
rozliczeniowego. Składka naliczona będzie proporcjonalnie do liczby dni, od środka okresu
rozliczeniowego do końca okresu ubezpieczenia.
d) Składka naleŜna (dopłata lub zwrot) z tytułu zastosowania niniejszej klauzuli zostanie rozliczona w
ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Ubezpieczyciela noty.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
27
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli pod warunkiem zachowania parametrów rozliczenia
składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przeciągu 30 dni po zakończeniu
półrocza, w którym nastąpiło przekazanie inwestycji do ewidencji środków trwałych oraz co najmniej
20 % wzrostu wartości mienia.
3.1.11. Klauzula STBU 202 - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji.
Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie
elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania
lub chwilowej przerwy w uŜytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie
ubezpieczenia, a takŜe w innym miejscu magazynowania, o ile magazynowanie to wynikało z konieczności
ratowania mienia przed szkodą lub przed zwiększeniem rozmiarów szkody
3.1.12. Klauzula STBU 203 Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji (dopuszcza się
nieznaczne odstępstwa od treści, które nie spowodują znacznej zmiany w oczekiwanej ochronie).
Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w
sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji,
pod warunkiem Ŝe:
1. Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w
pomieszczeniach do tego przystosowanych.
2. Termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6-ciu miesięcy od daty dostawy.
3. Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie szkody, za które ubezpieczający jest
odpowiedzialny.
4. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym/częściach, które
powstały podczas transportu, montaŜu, a takŜe za szkody, za które odpowiedzialni są: producenci,
spedytorzy, sprzedawcy, firmy montaŜowe lub inne podmioty.
5. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt
zostanie przekazany do planowej eksploatacji. Od tego momentu obowiązują aktualnie obowiązujące
ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
6. Zakład Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo rozszerzenia okresu ubezpieczenia powyŜej 6-ciu miesięcy
od daty dostawy sprzętu elektronicznego lub jego części, oraz do ustanowienia warunków i zastrzeŜeń
dla dalszego ubezpieczenia.
Ubezpieczony jest obowiązany do poinformowania Zakład Ubezpieczeń o przekroczeniu 6-cio miesięcznego
okresu od daty dostawy do daty w łączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji.
Oraz niŜej wymienione klauzule w treści jak w pkt 1
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
Klauzula STBU 701 – Ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
Klauzula STBU 703 – Reprezentantów
Klauzula STBU 704 – Częściowe odstąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody
Klauzula STBU 706 – Przewłaszczenia na zabezpieczenie
Klauzula STBU 806 – Koszty dodatkowe zabezpieczenia przed szkodą
Klauzula STBU 808 - Lokalizacyjna
3.2. Klauzule fakultatywne - brak akceptu nie spowoduje odrzucenia oferty, ma jednakŜe
wypływ na korzystność i tym samym wybór oferty.
NiŜej wymienione klauzule w treści jak w pkt 1
3.2.1. KradzieŜ zwykła z limitem 7.000 zł - dopuszcza się wspólny limit z klauzulą dotyczącą pozostałego
mienia od ryzyk wszystkich
3.2.2. Klauzula STBU 801 – Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciw kradzieŜowych
3.2.3. Klauzula STBU 803 - Ubezpieczenie ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych.
- dopuszcza się wspólny limit z klauzulą dotyczącą pozostałego mienia od ryzyk wszystkich
3.2.4. Klauzula STBU 804 – Ubezpieczenie ryzyka terroryzmu
- dopuszcza się wspólny limit z klauzulą dotyczącą pozostałego mienia od ryzyk wszystkich
3.2.5. Klauzula STBU 805 – Koszty rzeczoznawców
- dopuszcza się wspólny limit z klauzulą dotyczącą pozostałego mienia od ryzyk wszystkich
3.2.6. Klauzula STBU 810 – Ochrona w przypadku niedopełnienia obowiązków
3.2.7. Klauzula STBU 811 - Obowiązek zgłaszania zmian
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
28
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
3.2.8. Klauzula STBU - Zniesienia regresu
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
IEN prowadzi prace badawczo - rozwojowe w zakresie nauk technicznych, głównie dla energetyki. W tym
zakresie wykonuje zarówno opracowania, projekty, analizy jak i podzespoły będące samodzielnymi
jednostkami, urządzenia do sterowania procesami energetycznymi w elektrowniach, oprogramowanie do
produkowanych przez siebie urządzeń dla energetyki, itp. Zadaniem IEN jest wdraŜanie wyników prac
badawczo - rozwojowych.
Pracownicy IEN dokonują takŜe prac montaŜowych wykonywanych produktów oraz ich napraw.
Liczba zatrudnionych pracowników – c. 107 na dzień składania zapytania
Planowany obrót – c. 25.000.000,00 zł
4.1. Wymagany zakres obligatoryjny:
4.1.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, kontraktowej (w tym zbiegu
roszczeń), wraz z konsekwentnymi stratami finansowymi, Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) jego
obecnych i byłych pracowników oraz pełnomocników, w związku z prowadzeniem działalności oraz
posiadaniem lub uŜytkowaniem mienia w tym nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju maszyn i
urządzeń, z rozszerzeniem o:
• Czyste straty finansowe (straty rzeczywiste oraz utracone korzyści wynikające z niezadziałania
lub wadliwego działania wykonanych urządzeń/ podzespołów; niewłaściwego wykonania usługi
montaŜu, naprawy gwarancyjnej / konserwacyjnej)
• OC pracodawcy (w tym szkody wynikłe z uŜycia niewłaściwego sprzętu; świadczenie
wypłacane z ZUS nie stanowi franszyzy redukcyjnej / udziału własnego) – limit 500.000 zł
• odpowiedzialność z tytułu szkód polegających na uszkodzeniu samochodów lub motocykli
prywatnych naleŜących do pracowników Ubezpieczającego oraz osób trzecich, z
zastrzeŜeniem, Ŝe pojazdy te będą parkowane w wyznaczonych miejscach parkingowych i
poruszały się na terenie Firmy oraz po drogach do tego wyznaczonych. podlimit
odpowiedzialności .50.000 PLN
• OC za produkt z klauzulą połączenia bez mieszania
• Rozszerzenie odpowiedzialności poza terytorium RP – cały świat w tym takŜe USA i Kanada
• Szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy w uŜytkowanie odbiorcy
• Szkody w mieniu osób trzecich w związku z korzystaniem przez te osoby z pomieszczeń
naleŜących do Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych
• Szkody wodociągowe
• Montowanie oraz prace konserwacyjne wykonywane przez pracowników IEN na wykonanych
przez siebie produktach.
•
Szkody w mieniu poddanym obróbce (w tym utrata) dotyczy takŜe instalacji
• RaŜące niedbalstwo
• Szkody wyrządzone przez podwykonawców
• Szkody wzajemne Podwykonawcy - Ubezpieczający – limit 500.000 zł
• ewentualne wyłączenia OWU dot. prac badawczo – rozwojowych nie mają zastosowania
• Udział własny/ franszyzy:
Udział własny: 0
Franszyza integralna: 0
Franszyza redukcyjna: 3.000 zł (dotyczy wyłącznie szkód rzeczowych)
4.1.1.1. Trigger czasowy – loss occurance – wystąpienie szkody w okresie ubezpieczenia.
4.1.1.2.
Wykonawca pokrywa w ramach sumy gwarancyjnej koszty działań podjętych przez
ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieŜenia szkodzie lub zmniejszenia ich
rozmiarów, nawet w przypadku jeśliby okazały się bezskuteczne (jeŜeli były zasadne).
4.1.1.3. Umowa ubezpieczenia nie zawiera zapisów o raŜącym niedbalstwie, ani innych zapisów
wykluczających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody związane z nieprzestrzeganiem
obowiązujących przepisów np. bhp, ppoŜ. itp.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
29
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
4.1.1.4. Klauzula 502 – milczący akcept
Brak stanowiska Ubezpieczyciela w zakresie pokrycia kosztów obrony sądowej, kosztów postępowania
pojednawczego, kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców będzie traktowane jako wyraŜenie zgody (”milczący
akcept”) na ponoszenie tych kosztów przez Ubezpieczającego, jako objętych ochroną ubezpieczeniową.
Stanowisko Ubezpieczyciela przedstawione zostanie niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 7 dni roboczych od
powzięcia informacji o konieczności poniesienia przez Ubezpieczającego w/w kosztów. Sytuacja ta ma
zastosowanie na kaŜdym etapie postępowania likwidacyjnego, w wyniku którego pojawią się nowe
okoliczności wymagające zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Ubezpieczyciela.
4.1.1.5. Klauzula 503 – Obowiązek obrony przed roszczeniami
W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń ma obowiązek dokonania oceny
sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania albo
prowadzenia obrony ubezpieczonego/ubezpieczającego przed nieuzasadnionym roszczeniem.
4.1.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.
4.1.2.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta wykonującego prace projektowe i badawcze,
głównie dla energetyki w tym dla przemysłu oraz wykonującego oprogramowanie do produkowanych przez
siebie urządzeń dla energetyki,
Szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe.
Zakres ochrony obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców
Ewentualne wyłączenia OWU dot. prac badawczo – rozwojowych nie mają zastosowania
Do najczęściej wykonywanych prac projektowo – badawczych naleŜą m.in.
- układy automatyczne maszyn synchronicznych
- układ sterowania elektrofiltrów
- układy regulacji napięć sieci przesyłowych
- układy regulacji turbin
- systemy sterowania odbiorami
- prace analityczno – obliczeniowe związane z dynamiką pracy systemów elektroenergetycznych
4.1.2.2.
Wykonawca pokrywa w ramach sumy gwarancyjnej koszty działań podjętych przez
ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieŜenia szkodzie lub zmniejszenia ich
rozmiarów, nawet w przypadku jeśliby okazały się bezskuteczne (jeŜeli były zasadne).
4.1.2.3. Udział własny/ franszyzy:
Udział własny: 0
Franszyza integralna: 0
Franszyza redukcyjna: 3.000 zł (dotyczy wyłącznie szkód rzeczowych
4.1.2.4. Klauzula 502 – milczący akcept – treść jw.
4.1.2.5. Klauzula 503 – Obowiązek obrony przed roszczeniami – treść jw.
4.2. Klauzule fakultatywne - brak akceptu nie spowoduje odrzucenia oferty, ma jednakŜe
wypływ na korzystność i tym samym wybór oferty.
4.2.1. Koszy wymiany wadliwego produktu na wolny od wad (w tym kosztów dodatkowej dostawy
produktu niewadliwego)
4.2.2. W ramach zakresu ubezpieczenia włączona jest odpowiedzialność za winę umyślną pracowników i/lub
podwykonawców ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
4.2.3. klauzula STBU 810 – Ochrona w przypadku niedopełnienia obowiązków
4.2.4. klauzula STBU 811 – Obowiązek zgłaszania zmian
4.2.5. Klauzula rezygnacji z regresu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
30
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
Załącznik nr 2 do SIWZ
Szkodowość
W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT 1 SZKODA – KRADZIEś LAPTOPA –
KRADZIEś ZWYKŁA: 4.711 PLN
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
31
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
Załącznik nr 3 do SIWZ
......................................
Pieczęć Wykonawcy
Instytut Energetyki – Jednostka
Badawczo – Rozwojowa
Oddział Gdańsk
Mikołaja Reja 27
80-870 Gdańsk
zwane dalej (IEN)
OFERTA
I. Dane dotyczące Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………...............................................................................................
Adres siedziby: .........................................................................................................................................
NIP:……………………………………................. REGON…………......................………….............………
Tel............................................................................. Fax..........................................................................
II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej IEN zgodnie z zakresem określonym
w załączniku nr 1 do SIWZ.
III. Cena oferty:
Cena netto:...................................(słownie:...................................................................................)
Cena brutto: .................................(słownie: ..................................................................................)
(Szczegółowy wykaz cen jednostkowych został złoŜony na formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszej oferty) .
IV. Zapłata składki
1. Płatności składki będą dokonywane w ośmiu ratach; płatność pierwszej raty w terminie co najmniej 14 od
daty prawidłowo wystawionej polisy.
2. Nowo zakupywane mienie będzie ubezpieczane po stawkach wynikających ze złoŜonej oferty.
V. Załączniki i dokumenty złoŜone przez Wykonawcę łącznie z ofertą:
Dokumenty:
Dokument rejestracyjny działalności gospodarczej
Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów
występujących wspólnie (jeŜeli dotyczy)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeŜeli dotyczy)
Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.),
w zakresie nie mniejszym niŜ to wynika z przedmiotu zamówienia
Inne: ...............................................................
- str. ....................... oferty
- str. ....................... oferty
str. ....................... oferty
-
- str. ....................... oferty
- str. ....................... oferty
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
32
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
VI. Oświadczenia Wykonawcy :
Oświadczam(y), Ŝe Wykonawca:
1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności (do wykonania przedmiotu
zamówienia),
3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP,
6. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządził szkody nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym
orzeczeniem sądu,
7. nie otwarto w stosunku do niego likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem okoliczności,
gdzie po ogłoszeniu upadłości Wykonawcy zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
8. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9. nie wystąpiły okoliczności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP,
10. nie wystąpiły okoliczności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP tzn., Ŝe sąd nie orzekł wobec
Wykonawcy jako podmiotu zbiorowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
11. zapoznał się z SIWZ łącznie z projektem umowy i akceptuje je bez zastrzeŜeń,
12. oferuje przedmiot zamówienia odpowiadający wymaganiom określonym przez Zamawiającego i akceptuje
bez zastrzeŜeń wszystkie warunki obligatoryjne określone w niniejszej SIWZ,
13. uwaŜa się za związanym z ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert,
14. w przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w
siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
15. Oferta została złoŜona na ...................................... ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze
wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.
UWAGA WYKONAWCY:
Podpisując niniejszą ofertę i zawarte w niej oświadczenia naleŜy pamiętać, Ŝe zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu
karnego „kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, poŜyczki bankowej, gwarancji kredytowej,
dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty
albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania
takiego kredytu, poŜyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
...........................................................................
(podpisy osoby/ób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/ch do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy,
składania oświadczeń woli w jego imieniu)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
33
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
Druk nr 1 do Formularza oferty
.................................
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
UWAGA – W POZYCJI SKŁADKA NIE DOPUSZCZA SIĘ WPISYWANIA „0” ZŁ LUB „W CENIE”
Ryzyko
Przedmiot ubezpieczenia wg kategorii
Stawka
ubezpieczenia
w % (fakultat.)
Składka w PLN
Budynki i budowle na wartość odtworzeniową
Środki trwałe oraz niskocenne na wartość księgową
brutto
1. Ryzyka
wszystkie
Gotówka w lokalu
Mienie pracownicze
2. Ogień
(Flexa)
Sprzęt elektroniczny w podstawowym zakresie
ubezpieczenia od ognia
Sprzęt elektroniczny przenośny
3. Elektronika
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
4. OC
OC działalności oraz OC projektanta
5. Gotówka
Gotówka w transporcie
RAZEM od poz. 1 do poz. 5 PLN:
.............% Vat:
Razem brutto:
..............................
.................................................................................
Miejscowość, data
(podpisy osoby/ób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/ch do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy, składania
oświadczeń woli w jego imieniu)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
34
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
Druk nr 2 do Formularza oferty
.................................
pieczęć Wykonawcy
KLAUZULE FAKULTATYWNE
Rozszerzenie zakresu, klauzule fakultatywne
mające wpływ na wybór oferty, których brak nie
powoduje odrzucenia oferty
Akceptacja
Wpisać
TAK, NIE
UWAGI
Warunki dodatkowe – Katastrofa budowlana
Klauzula ub. maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń
Klauzula STBU 801 – Zabezpieczeń
przeciwpoŜarowych i przeciwkradzieŜowych
Klauzula STBU 803 – Ub. ryzyka strajku, rozruchów i
zamieszek
Klauzula STBU 804 – Ub. ryzyka terroryzmu
Klauzula STBU 805 Koszty rzeczoznawców
Klauzula STBU 810 – Ochrona w przypadku
niedopełnienia obowiązków
Klauzula STBU 811 – Obowiązek zgłaszania zmian
Klauzula STBU F-Maj/901 - Ubezpieczenie ryzyka
pośredniego pioruna
Klauzula rezygnacji z regresu
KradzieŜ zwykła
Koszty wymiany wadliwego produktu
Włączenie winy umyślnej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
35
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
..............................
.................................................................................
Miejscowość, data
(podpisy osoby/ób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/ch do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy, składania
oświadczeń woli w jego imieniu)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
36
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
Załącznik nr 3 do Formularza oferty
Projekt umowy
zawarta w dniu ........................... roku w Gdańsku pomiędzy:
Instytutem Energetyki Jednostką Badawczo – Rozwojową Oddział Gdańsk, z siedzibą ul. Mikołaja Reja 27,
80-870 Gdańsk
Regon 000020586-00046; NIP: 525-00-08-761
reprezentowanym przez:
..............................................................................
..............................................................................
a
.......................................................................................... z siedzibą w .........................................................
działającą zgodnie z wpisem do .....................................................................................................................
prowadzonego po numerem ..........................................,
NIP ..........................., REGON .....................................,
reprezentowanym przez:
...................................................................... - ..........................................................
...................................................................... - ..........................................................
§1
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem niniejszej Umowy jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Energetyki
Jednostki Badawczo - Rozwojowej Oddział Gdańsk, w zakresie określonym w niniejszej Umowie.
Podstawa ubezpieczenia
1. Oferta z dnia ..................... r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OGO-02/ZP/PN/09
3. W zakresie nie zmienionym bądź nieuregulowanym w ofercie lub SIWZ zastosowanie mają następujące
ogólne warunki ubezpieczeń:
a) ............................................................................................................................. z dnia ............................ r.,
b) ............................................................................................................................. z dnia ............................ r.,
c) ..............................................................................................................................z dnia ............................ r. ,
d) ..............................................................................................................................z dnia .............................r..,
Polisy ubezpieczeniowe
Wykonawca ...................................................................... wystawi dokumenty ubezpieczeniowe
potwierdzające ochronę ubezpieczeniową na cały okres ubezpieczenia osobno na kaŜdy rodzaj
ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia
Do wszystkich poniŜszych ubezpieczeń zastosowanie mają następujące zapisy i klauzule obligatoryjne
(pozostałe zapisy obligatoryjne wymienione są przy opisie poszczególnych ryzyk):
Klauzula STBU 705 - Daty składki
Dniem zapłaty składki (lub pierwszej raty składki) jest dzień złoŜenia dyspozycji przelewu kwoty naleŜnej z tytułu opłaty
składki (pierwszej raty składki); o ile stan środków na rachunku bankowym ubezpieczającego pozwalał na zrealizowanie
płatności; nieopłacenie składki (lub pierwszej raty składki) upowaŜnia zakład ubezpieczeń do odstąpienia od umowy
ubezpieczenia po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niŜ 7 dni od daty
doręczenia (nieopłacenie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony
ubezpieczeniowej).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
37
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
Klauzula STBU 708 – Likwidacyjna
W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów
niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości naleŜnego odszkodowania. śądanie
dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Wykonawcy do uznania
roszczenia będzie przekazywana pisemnie bez zbędnej zwłoki Zamawiającemu, za pośrednictwem brokera.
Klauzula wymagalności składki
JeŜeli składka za ubezpieczenia rozłoŜona jest na raty – w przypadku szkody, z chwilą uznania przez
Wykonawcę roszczenia w tytułu przedmiotowej szkody – Zamawiający nie będzie zobowiązany do uiszczenia
pozostałych do zapłaty rat składki w terminach innych, niŜ wynikających z zawartych umów. Wykonawca nie
potrąci pozostałych do zapłaty rat z wypłacanego odszkodowania. Klauzula nie ma zastosowania w
przypadku szkód całkowitych.
1. Ryzyka wszystkie
1.1. Wymagany zakres obligatoryjny
1.1.1. Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich, obejmujące co najmniej takie ryzyka jak; ogień, uderzenie
pioruna ( działanie bezpośrednie i pośrednie w tym przepięcia i przetęŜenia ), eksplozja, upadek statku
powietrznego, powódź, grad, lawina, śnieg (działanie bezpośrednie i pośrednie na ubezpieczone
mienie), huragan (rozumiany jako wiatr o sile nie mniejszej niŜ 17,5 m/sek), deszcz nawalny,
trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i
sadza (przy czym za dym i sadzę rozumie się zawiesinę cząsteczek w gazie będącą bezpośrednim
skutkiem spalania lub działania wysokiej temperatury, niezaleŜnie od miejsca, w którym spalanie lub
działanie wysokiej temperatury wystąpiło), upadek drzew lub budowli na ubezpieczone mienie, akcja
ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, zalanie (woda,
topniejący śnieg oraz wszelkie płyny technologiczne) w tym szkody spowodowane awarią wydostanie
się wody, pary lub innych płynów ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej
ubezpieczeniem przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych
instalacji, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się
główek tryskaczowych z innych przyczyn niŜ wskutek ognia, nieumyślne pozostawienie otwartych
kranów lub innych zaworów w urządzeniach; koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub
zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Ubezpieczającego, znajdujących się
wewnątrz ubezpieczonego budynku, lub na posesji objętej ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robót
pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmraŜaniem.
1.1.2. drogi, chodniki, ogrodzenia, o ile są zgłoszone do ubezpieczenia, będą objęte ochroną co najmniej w
zakresie pełnym od ognia i innych zdarzeń losowych
1.1.3. sprzęt elektroniczny ubezpieczony w ramach niniejszego punktu jest objęty ochroną w zakresie nie
mniejszym niŜ wynikającym z pkt. 1.1.1.
1.1.15. gotówka :
o w przypadku gotówki w trakcie transportu, przenoszenia (transportem środkiem własnym i
obcym): wypadek środka transportu, choroba, zasłabnięcie osób konwojujących, zdarzenia
losowe (wymienione w zakresie pełnym w ryzyku ognia i innych zdarzeń losowych), rabunek
o kradzieŜ z włamaniem dla gotówki zabezpieczonej w kasie,
o rabunek dla gotówki w lokalu.
1.1.16. Franszyza redukcyjna 500 zł, integralna 0, udział własny: 0
1.1.17. Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wprowadzone do ewidencji po 01.01.2003 r. (nie
dotyczy budynków i budowli) – i wyłącznie wg załączonej listy. Z uwagi na taki sposób zgłaszania
mienia, Ubezpieczyciel nie będzie stosował proporcji ze względu na nie zgłoszenie części mienia do
ubezpieczenia.
1.1.18. Odszkodowanie za mienie będzie wypłacane wg wartości zgodnej ze zgłoszoną do ubezpieczenia (
księgowa brutto – księgowa brutto ), niezaleŜnie od stopnia zuŜycia mienia oraz niezaleŜnie od tego
czy Zamawiający będzie odtwarzał ubezpieczone mienie.
1.1.19. odszkodowanie musi obejmować koszt licencji na oprogramowanie, jeŜeli na danym komputerze
zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM (przypisane do konkretnego komputera
1.1.20. Sumy ubezpieczenia podawane są w wartościach bez podatku VAT – odszkodowanie wypłacane
będzie bez podatku VAT
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
38
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
1.1.21. Ubezpieczycie zobowiązany jest do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od
dnia zgłoszenia szkody, w przypadku przekroczenia terminu, Ubezpieczonego nie będą
obowiązywały zapisy OWU zobowiązujące do pozostawania miejsca szkody bez zmian.
1.1.22. W wartości budynków ujęte są poczynione nakłady inwestycyjne, wykładziny, glazura, oraz wszelkie
instalacje wew. i zew. w tym windy, szyldy i reklamy.
1.1.23. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie równieŜ w trakcie wykonywania prac remontowych,
adaptacyjnych i rozbudowy o ile nie są to czynności wymagające uzyskania pozwolenia stosownych
organów administracyjnych.
1.1.24. KradzieŜ z włamaniem, rabunek i dewastacja (dewastacja rozumiana takŜe jako uszkodzenie lub
zniszczenie nie będące następstwem kradzieŜy z włamaniem (usiłowanej lub dokonanej).
1.1.25. Klauzula 102a – Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowonabytych środków
trwałych (pro rata półrocznie) – moŜliwa zmiana treści klauzuli
4. Automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, objęte zostaje
następujące mienie:
a. wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia
wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z
posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Ubezpieczającego jest
protokół zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu.
b. wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek wykonanych inwestycji.
5. Ubezpieczający zobowiązany jest do zgłoszenia do Ubezpieczyciela mienia objętego automatyczną
ochroną ubezpieczeniową oraz mienia, którego wartość uległa obniŜeniu lub zostało zlikwidowane lub
zostało sprzedane w następujących terminach:
o l/ Do 30.09.2009 za okres od 01.03.2009 do 31.08.2009
o 2/ Do 31.03.2010 za okres od 01.09.2009 do 29.02.2010
o 3/ Do 30.09.2010 za okres od 01.03.2010 do 31.08.2010
o 4/ Do 31.03.2011 za okres od 01.09.2010 do 28.02.2011
3. Łączna suma ubezpieczenia, uwzględniająca róŜnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia a mieniem
zlikwidowanym, nie moŜe przekroczyć 120% sumy ubezpieczenia dla poprzedniego okresu
rozliczeniowego o którym mowa w pkt.1. Suma ubezpieczenia dla poprzedniego okresu rozliczeniowego
obejmuje wzrost/spadek wartości mienia w tym okresie.
4. W przypadku wzrostu wartości mienia ponad limit określony w pkt.3 Ubezpieczyciel zapewnia ochronę
ubezpieczeniową przez okres 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem
tego mienia na Ubezpieczającego. W takim przypadku wymagane jest indywidualne zgłoszenie mienia do
ubezpieczenia nie później niŜ przed upływem 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego
z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego. Z dniem następnym po przekazaniu informacji do
Ubezpieczyciela o przekroczeniu limitu ulega on odnowieniu do pierwotnej wysokości. Zasada ta
obowiązuje dla kaŜdego okresu rozliczeniowego odrębnie.
5. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa w punkcie 1 w
razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia przez Ubezpieczającego w terminie określonym w punkcie 2.
W razie przekroczenia 20% limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu
Ubezpieczeń ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o ustalony 20% limit.
6 Przyjęto, Ŝe niezaleŜnie od faktycznego terminu zmiany wartości mienia (w danym okresie rozliczeniowym)
jako podstawę do obliczenia wysokości dodatkowej składki lub zwrotu składki za objęcie pokryciem
ubezpieczeniowym mienia wymienionego powyŜej, uwzględniająca róŜnicę pomiędzy wzrostem wartości
mienia a mieniem zlikwidowanym, przyjmuje się środek okresu rozliczeniowego. Składka naliczona będzie
proporcjonalnie do liczby dni, od środka okresu rozliczeniowego do końca okresu ubezpieczenia.
Składka naleŜna (dopłata lub zwrot) z tytułu zastosowania niniejszej klauzuli zostanie rozliczona w ciągu 14
dni od dnia wystawienia przez Ubezpieczyciela noty.
Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli pod warunkiem zachowania parametrów rozliczenia
składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przeciągu 30 dni po zakończeniu
półrocza, w którym nastąpiło przekazanie inwestycji do ewidencji środków trwałych oraz co najmniej
20 % wzrostu wartości mienia.
1.1.14. Klauzula STBU 704 – Częściowe odstąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody
W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości odtworzeniowej lub księgowej
brutto nie będzie miała zastosowania zasad proporcji, o ile deklarowana suma ubezpieczenia jest niŜsza
(niedoubezpieczenie) o nie więcej niŜ 20% od wartości ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody.
W razie niedoubezpieczenia przekraczającego 20%, zasada proporcji określona w odpowiednim paragrafie
OWU będzie liczona w stosunku do sumy ubezpieczenia powiększonej o 20%.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
39
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
1.1.15. Klauzula STBU 703 – Reprezentantów
Strony umowy ustalają, Ŝe Ubezpieczyciel uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach niniejszej
polisy takŜe w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej oraz/lub raŜącego niedbalstwa, chyba
Ŝe wina umyślna zostanie wykazana i udowodniona wyłącznie dyrekcji Instytutu.
1.1.16. Klauzula STBU 706 Przewłaszczenia na zabezpieczenie
4. Strony działając na podstawie Kodeksu Cywilnego, uzgodniły iŜ przedmiotowa umowa ubezpieczenia,
w zakresie w jakim dotyczy mienia, nie wygasa w wyniku przejścia własności ubezpieczonego
mienia, wskutek przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności względem Ubezpieczającego.
5. Umowa ubezpieczenia nie wygasa równieŜ wskutek powrotnego przejścia na Ubezpieczającego
własności mienia przewłaszczonego.
6. Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezaleŜnie od tego, ile razy dokonywane będą czynności
określone w punktach 1 i 2.
1.1.17. Klauzula STBU 701 – Ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
1. Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia mienia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki /demontaŜu, utylizacji, złomowania, usunięcia
rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości/, poniesione przez Ubezpieczającego w związku
ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia.
2. limit na jedno zdarzenie – 500.000 zł – wraz z limitem określonym w OWU, stanowi górną granicę
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
1.1.18. Klauzula STBU 808 – Lokalizacyjna
Umowa ubezpieczenia obejmuje wszystkie lokalizacje zgłoszone przez Ubezpieczającego, bez konieczności
deklarowania sum i przedmiotów ubezpieczenia oddzielnie na kaŜdą lokalizację.
1.1.19. Klauzula STBU 806 – Dodatkowe ubezpieczenie kosztów zabezpieczenia mienia przed
szkodą oraz kosztów ratownictwa
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu wszelkie dodatkowe, powyŜej sumy ubezpieczenia,
uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu zabezpieczenia
mienia przed szkodą oraz koszty ratownictwa mające na celu zmniejszenie szkody, powstałe w związku
ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia,
choćby działania te okazały się nieskuteczne.
2. Limit na jedno zdarzenie – 100.000 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za
szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
1.1.20. Klauzula STBU - Poszukiwania wycieków z instalacji.
JeŜeli OWU / warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela za ponoszone koszty poszukiwania źródła wycieków z instalacji (w tym wod-kan.),
ubezpieczyciel pokryje te koszty maksymalnie do wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na
wszystkie szkody w okresie polisowym.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia, wynosi 50.000 zł.
Oraz
(naleŜy wpisać zaakceptowane klauzule fakultatywne.................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................)
2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie podstawowym
2.1 . Wymagany zakres obligatoryjny:
2.1.1.
2.1.2.
Zakres podstawowy od ognia i innych zdarzeń losowych (ogień, uderzenie pioruna, wybuch,
upadek statku powietrznego)
Franszyza redukcyjna 500 zł, integralna 0, udział własny: 0
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
40
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wprowadzone do ewidencji po 01.01.2003 r. – wg
załączonej listy. Z uwagi na taki sposób zgłaszania mienia, Ubezpieczyciel nie będzie stosował
proporcji ze względu na nie zgłoszenie części mienia do ubezpieczenia.
Odszkodowanie za mienie będzie wypłacane wg wartości zgodnej ze zgłoszoną do ubezpieczenia (
księgowa brutto – księgowa brutto ), niezaleŜnie od stopnia zuŜycia mienia oraz niezaleŜnie od tego
czy Zamawiający będzie odtwarzał ubezpieczone mienie
odszkodowanie musi obejmować koszt licencji na oprogramowanie, jeŜeli na danym komputerze
zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM (przypisane do konkretnego komputera )
Sumy ubezpieczenia podawane są w wartościach bez podatku VAT – odszkodowanie wypłacane
będzie bez podatku VAT
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od
dnia zgłoszenia szkody, Ubezpieczonego nie będą obowiązywały zapisy OWU zobowiązujące do
pozostawania miejsca szkody bez zmian.
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie równieŜ w trakcie wykonywania prac remontowych,
adaptacyjnych i rozbudowy o ile nie są to czynności wymagające uzyskania pozwolenia stosownych
organów administracyjnych.
Pozostałe klauzule obligatoryjne jak w pkcie 1
Oraz
(naleŜy wpisać zaakceptowane klauzule fakultatywne.................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................)
3. Ubezpieczenie elektroniki od ryzyk wszystkich:
Sekcja I
3.1. Wymagany zakres obligatoryjny:
3.1.1. Ryzyka wszystkie obejmujące m.in. następujące zdarzenia wszelkie nagłe, niespodziewane,
nieprzewidywalne zdarzenia losowe w tym huragan i powódź z kradzieŜą, włamaniem i
dewastacją – zgodnie ze standardem sprzętu elektronicznego.
3.1.2. Umowa ubezpieczenia nie moŜe zawierać zastrzeŜenia dotyczącego urządzeń klimatyzacyjnych
3.1.3. Umowa ubezpieczenia nie moŜe zawierać zastrzeŜenia dotyczącego umowy o konserwację
wykonywaną przez podmioty zewnętrzne. Uzgadnia się, Ŝe słuŜby wewnętrzne IEN
odpowiedzialne za prawidłową eksploatację sieci i urządzeń elektronicznych będą uznawane
przez Ubezpieczyciela na równi ze specjalistycznym personelem producenta lub dostawcy i
bieŜący nadzór nad urządzeniami zgodny z zaleceniami producenta jest uznawany za
wystarczający.
3.1.4. Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie zgodnie z załączonymi wykazami. Z uwagi na
taki sposób zgłaszania mienia, Ubezpieczyciel nie będzie stosował proporcji ze względu na nie
zgłoszenie części mienia do ubezpieczenia.
3.1.5. Odszkodowanie za mienie będzie wypłacane wg wartości zgodnej ze zgłoszoną do
ubezpieczenia ( księgowa brutto – księgowa brutto ), niezaleŜnie od stopnia zuŜycia mienia oraz
niezaleŜnie od tego czy Zamawiający będzie odtwarzał ubezpieczone mienie.
3.1.6. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie równieŜ w trakcie wykonywania prac
remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy o ile nie są to czynności wymagające uzyskania
pozwolenia stosownych organów administracyjnych.
3.1.7. Odszkodowanie musi obejmować koszt licencji na oprogramowanie, jeŜeli na danym
komputerze zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM (przypisane do konkretnego
komputera)
3.1.8. Ubezpieczycie zobowiązany jest do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych
od dnia zgłoszenia szkody, w przypadku przekroczenia terminu, Ubezpieczonego nie będą
obowiązywały zapisy OWU zobowiązujące do pozostawania miejsca szkody bez zmian.
3.1.9. Franszyza redukcyjna :
• dla sprzętu stacjonarnego 500 zł
• dla sprzętu przenośnego 500 zł,
• dla sprzętu przenośnego 500 zł, nie mniej niŜ 5% odszkodowania dla kradzieŜy sprzętu
przenośnego poza miejscem ubezpieczenia oraz upadku sprzętu przenośnego
Franszyza integralna: 0
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
41
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
udział własny: 0
3.1.10. Klauzula STBU 202 b – Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowonabytego
sprzętu elektronicznego (z uśrednieniem – półrocznie)
1. Automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, objęte zostaje
następujące mienie:
c) wszelki nowo nabyty sprzęt elektroniczny, lub sprzęt elektroniczny, którego wartość wzrosła w
okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego
ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na
Ubezpieczającego jest protokół zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu.
d) wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek wykonanych inwestycji.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest do zgłoszenia do Ubezpieczyciela mienia objętego automatyczną
ochroną ubezpieczeniową oraz mienia, którego wartość uległa obniŜeniu lub zostało zlikwidowane lub
zostało sprzedane w następujących terminach:
o l/ Do 30.09.2009 za okres od 01.03.2009 do 31.08.2009
o 2/ Do 31.03.2010 za okres od 01.09.2009 do 29.02.2010
o 3/ Do 30.09.2010 za okres od 01.03.2010 do 31.08.2010
o 4/ Do 31.03.2011 za okres od 01.09.2010 do 28.02.2011
3. Łączna suma ubezpieczenia, uwzględniająca róŜnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia a mieniem
zlikwidowanym, nie moŜe przekroczyć 120% sumy ubezpieczenia dla poprzedniego okresu
rozliczeniowego o którym mowa w pkt.1. Suma ubezpieczenia dla poprzedniego okresu rozliczeniowego
obejmuje wzrost/spadek wartości mienia w tym okresie.
e) W przypadku wzrostu wartości mienia ponad limit określony w pkt.3 Ubezpieczyciel zapewnia
ochronę ubezpieczeniową przez okres 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z
posiadaniem togo mienia na Ubezpieczającego. W takim przypadku wymagane jest indywidualne
zgłoszenie mienia do ubezpieczenia nie później niŜ przed upływem 14 dni roboczych licząc od dnia
przejścia ryzyka związanego z posiadaniem togo mienia na Ubezpieczającego. Z dniem następnym
po przekazaniu informacji do Ubezpieczyciela o przekroczeniu limitu ulega on odnowieniu do
pierwotnej wysokości. Zasada ta obowiązuje dla kaŜdego okresu rozliczeniowego odrębnie.
f) Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa w punkcie 1
w razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia przez Ubezpieczającego w terminie określonym w
punkcie 2. W razie przekroczenia 20% limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli
odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o
ustalony 20% limit.
g) Przyjęto, Ŝe niezaleŜnie od faktycznego terminu zmiany wartości mienia (w danym okresie
rozliczeniowym) jako podstawę do obliczenia wysokości dodatkowej składki lub zwrotu składki za
objęcie pokryciem ubezpieczeniowym mienia wymienionego powyŜej, uwzględniająca róŜnicę
pomiędzy wzrostem wartości mienia a mieniem zlikwidowanym, przyjmuje się środek okresu
rozliczeniowego. Składka naliczona będzie proporcjonalnie do liczby dni, od środka okresu
rozliczeniowego do końca okresu ubezpieczenia.
h) Składka naleŜna (dopłata lub zwrot) z tytułu zastosowania niniejszej klauzuli zostanie rozliczona w
ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Ubezpieczyciela noty.
Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli pod warunkiem zachowania parametrów rozliczenia
składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przeciągu 30 dni po zakończeniu
półrocza, w którym nastąpiło przekazanie inwestycji do ewidencji środków trwałych oraz co najmniej
20 % wzrostu wartości mienia.
3.1.11. Klauzula STBU 202 - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji.
Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie
elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania
lub chwilowej przerwy w uŜytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie
ubezpieczenia, a takŜe w innym miejscu magazynowania, o ile magazynowanie to wynikało z konieczności
ratowania mienia przed szkodą lub przed zwiększeniem rozmiarów szkody
3.1.12. Klauzula STBU 203 Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji (dopuszcza się
nieznaczne odstępstwa od treści, które nie spowodują znacznej zmiany w oczekiwanej ochronie).
Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w
sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji,
pod warunkiem Ŝe:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
42
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
7. Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w
pomieszczeniach do tego przystosowanych.
8. Termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6-ciu miesięcy od daty dostawy.
9. Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie szkody, za które ubezpieczający jest
odpowiedzialny.
10. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym/częściach, które
powstały podczas transportu, montaŜu, a takŜe za szkody, za które odpowiedzialni są: producenci,
spedytorzy, sprzedawcy, firmy montaŜowe lub inne podmioty.
11. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt
zostanie przekazany do planowej eksploatacji. Od tego momentu obowiązują aktualnie obowiązujące
ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
12. Zakład Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo rozszerzenia okresu ubezpieczenia powyŜej 6-ciu miesięcy
od daty dostawy sprzętu elektronicznego lub jego części, oraz do ustanowienia warunków i zastrzeŜeń
dla dalszego ubezpieczenia.
Ubezpieczony jest obowiązany do poinformowania Zakład Ubezpieczeń o przekroczeniu 6-cio miesięcznego
okresu od daty dostawy do daty w łączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji.
Oraz niŜej wymienione klauzule w treści jak w pkt 1
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
Klauzula STBU 701 – Ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
Klauzula STBU 703 – Reprezentantów
Klauzula STBU 704 – Częściowe odstąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody
Klauzula STBU 706 – Przewłaszczenia na zabezpieczenie
Klauzula STBU 806 – Koszty dodatkowe zabezpieczenia przed szkodą
Klauzula STBU 808 - Lokalizacyjna
Oraz
(naleŜy wpisać zaakceptowane klauzule fakultatywne.................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................)
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
4.1. Wymagany zakres obligatoryjny:
4.1.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, kontraktowej (w tym zbiegu
roszczeń), wraz z konsekwentnymi stratami finansowymi, Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) jego
obecnych i byłych pracowników oraz pełnomocników, w związku z prowadzeniem działalności oraz
posiadaniem lub uŜytkowaniem mienia w tym nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju maszyn i
urządzeń, z rozszerzeniem o:
• Czyste straty finansowe (straty rzeczywiste oraz utracone korzyści wynikające z niezadziałania
lub wadliwego działania wykonanych urządzeń/ podzespołów; niewłaściwego wykonania usługi
montaŜu, naprawy gwarancyjnej / konserwacyjnej)
• OC pracodawcy (w tym szkody wynikłe z uŜycia niewłaściwego sprzętu; świadczenie
wypłacane z ZUS nie stanowi franszyzy redukcyjnej / udziału własnego) – limit 500.000 zł
• odpowiedzialność z tytułu szkód polegających na uszkodzeniu samochodów lub motocykli
prywatnych naleŜących do pracowników Ubezpieczającego, z zastrzeŜeniem, Ŝe pojazdy te
będą parkowane w wyznaczonych miejscach parkingowych i poruszały się na terenie Firmy
oraz po drogach do tego wyznaczonych. podlimit odpowiedzialności .50.000 PLN
• OC za produkt z klauzulą połączenia bez mieszania
• Rozszerzenie odpowiedzialności poza terytorium RP – cały świat w tym takŜe USA i Kanada
• Szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy w uŜytkowanie odbiorcy
• Szkody mieniu osób trzecich w związku z korzystaniem przez te osoby z pomieszczeń
naleŜących do Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych
• Szkody wodociągowe
• Montowanie oraz prace konserwacyjne wykonywane przez pracowników IEN na wykonanych
przez siebie produktach.
•
Szkody w mieniu poddanym obróbce (w tym utrata) dotyczy takŜe instalacji
• RaŜące niedbalstwo
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
43
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
•
•
•
•
Szkody wyrządzone przez podwykonawców
Szkody wzajemne Podwykonawcy - Ubezpieczający – limit 500.000 zł
ewentualne wyłączenia OWU dot. prac badawczo – rozwojowych nie mają zastosowania
Udział własny/ franszyzy:
Udział własny: 0
Franszyza integralna: 0
Franszyza redukcyjna: 3.000 zł (dotyczy wyłącznie szkód rzeczowych)
4.1.1.1. Trigger czasowy – loss occurance – wystąpienie szkody w okresie ubezpieczenia.
4.1.1.2.
Wykonawca pokrywa w ramach sumy gwarancyjnej koszty działań podjętych przez
ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieŜenia szkodzie lub zmniejszenia ich
rozmiarów, nawet w przypadku jeśliby okazały się bezskuteczne (jeŜeli były zasadne).
4.1.1.3. Umowa ubezpieczenia nie zawiera zapisów o raŜącym niedbalstwie, ani innych zapisów
wykluczających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody związane z nieprzestrzeganiem
obowiązujących przepisów np. bhp, ppoŜ. itp.
4.1.1.4. Klauzula 502 – milczący akcept
Brak stanowiska Ubezpieczyciela w zakresie pokrycia kosztów obrony sądowej, kosztów postępowania
pojednawczego, kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców będzie traktowane jako wyraŜenie zgody (”milczący
akcept”) na ponoszenie tych kosztów przez Ubezpieczającego, jako objętych ochroną ubezpieczeniową.
Stanowisko Ubezpieczyciela przedstawione zostanie niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 7 dni roboczych od
powzięcia informacji o konieczności poniesienia przez Ubezpieczającego w/w kosztów. Sytuacja ta ma
zastosowanie na kaŜdym etapie postępowania likwidacyjnego, w wyniku którego pojawią się nowe
okoliczności wymagające zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Ubezpieczyciela.
4.1.1.5. Klauzula 503 – Obowiązek obrony przed roszczeniami
W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń ma obowiązek dokonania oceny
sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania albo
prowadzenia obrony ubezpieczonego/ubezpieczającego przed nieuzasadnionym roszczeniem.
4.1.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.
4.1.2.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta wykonującego prace projektowe i badawcze,
głównie dla energetyki w tym dla przemysłu oraz wykonującego oprogramowanie do produkowanych przez
siebie urządzeń dla energetyki,
Szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe.
Zakres ochrony obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców
Ewentualne wyłączenia OWU dot. prac badawczo – rozwojowych nie mają zastosowania
Do najczęściej wykonywanych prac projektowo – badawczych naleŜą m.in.
- układy automatyczne maszyn synchronicznych
- układ sterowania elektrofiltrów
- układy regulacji napięć sieci przesyłowych
- układy regulacji turbin
- systemy sterowania odbiorami
- prace analityczno – obliczeniowe związane z dynamiką pracy systemów elektroenergetycznych
4.1.2.2.
Wykonawca pokrywa w ramach sumy gwarancyjnej koszty działań podjętych przez
ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieŜenia szkodzie lub zmniejszenia ich
rozmiarów, nawet w przypadku jeśliby okazały się bezskuteczne (jeŜeli były zasadne).
4.1.2.3. Udział własny/ franszyzy:
Udział własny: 0
Franszyza integralna: 0
Franszyza redukcyjna: 3.000 zł (dotyczy wyłącznie szkód rzeczowych
4.1.2.4. Klauzula 502 – milczący akcept – treść jw.
4.1.2.5. Klauzula 503 – Obowiązek obrony przed roszczeniami – treść jw.
Oraz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
44
Instytut Energetyki - Jednostka Badawczo – Rozwojowa, Oddział Gdańsk znak: OGO-02/ZP/PN/09
(naleŜy wpisać zaakceptowane klauzule fakultatywne.................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................)
§2
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony od dnia 01.03.2009 r. do dnia 28.02.2011 r.
§3
SKŁADKA
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złoŜoną ofertą Ubezpieczający zapłaci Ubezpieczycielowi
składkę w kwocie zgodnej z ofertą i Formularzem cenowym stanowiącym druk nr 1 do Formularza oferty.
2. Płatności składki będą dokonywane w ośmiu ratach; płatność pierwszej raty w terminie co najmniej 14 od
daty prawidłowo wystawionej polisy.
3. Nowo zakupywane mienie będzie ubezpieczane po stawkach wynikających ze złoŜonej oferty.
§4
POROZUMIEWANIE SIĘ Z UBEZPIECZAJĄCYM
1. Ubezpieczyciel będzie porozumiewał się z Ubezpieczającym za pośrednictwem STBU Brokerzy
Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Rzemieślniczej 33, tel. (058) 555 82 00,
fax. (058) 555 80 02, działającego na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania
Ubezpieczającego.
2. Ubezpieczyciel zapłaci STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. kurtaŜ w wysokości zwyczajowo
stosowanej przy ubezpieczeniach stanowiących przedmiot umowy.
§5
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy PZP oraz kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaŜności.
3. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kaŜdej ze stron.
4. Spory jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a jeŜeli nie będzie to moŜliwe poddają je pod rozstrzygnięcie sądu właściwego
dla siedziby Ubezpieczającego.
5. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia,
Oferta złoŜona przez Ubezpieczyciela w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wystawione przez
Ubezpieczyciela dokumenty stwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia (polisy).
UBEZPIECZYCIEL
UBEZPIECZAJĄCY
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie Instytutu Energetyki – Jednostki Badawczo – Rozwojowej, O. Gdańsk
45

Podobne dokumenty