OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANAŁU

Transkrypt

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANAŁU
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANAŁU
DESZCZOWEGO W ULICY DOBREJ W ŁOMŻY
1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest
ulicznymi w ul. Dobrej.
budowa kanału deszczowego wraz z wpustami
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Materiały wyjściowe do projektowania.
 Lewostronny wtórnik mapy w skali 1:500
 Plan ogólny zagospodarowania miasta Łomża
 Uzgodnienia robocze międzybranżowe
 Dokumentacja badań podłoża gruntowego
 Warunki techniczne do projektowania
3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Zgodnie z wykonaną przez ZRWIiB „AV” na potrzeby niniejszego opracowania
dokumentacją geotechnicznego rozpoznania podłoża gruntowego stwierdza się:
- badany teren stanowi fragment rozległej doliny rzeki Łomżyczki przy jej przejściu
w dolinę rzeki Narwi,
- podłoże zbudowane jest ze średniozagęszczonych i luźnych piasków drobnych,
średnich i pospółek rzecznych z wkładkami deluwialnych i zastoiskowych plastycznych
pyłów i glin pylastych (wg PN+81-B+03020- grupa konsolidacji C) oraz namułów
pylastych i torfów ,
- wodę gruntową stabilizującą poniżej rzędnej nawiercono we wszystkich otworach
badawczych poniżej rzędnej 101,20 m npm. ,
- dla potrzeb projektowych parametry fizyko-mechaniczne gruntów podłoża należy
przyjmować zgodnie z obowiązującą normą PN-81/B-03020 metodą „C” biorąc pod
uwagę cechy wiodące w postaci wilgotności i stopnia zagęszczenia ID gruntów
niespoistych przy czym ID można przyjąć 0,4 powyżej a 0,3 poniżej zwierciadła wody
gruntowej oraz stopnia plastyczności IL ,oraz grupy konsolidacji gruntów spoistych,
przy czym IL= 0,30 .
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ .
W celu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni projektowanej jezdni ulicy Dobrej
zaprojektowano odcinek kanału deszczowego φ 315 mm z wpustami ulicznymi włączony
o do istniejącego w ul. Korczaka kanału deszczowego φ 0,3 m.
Trasę jego zlokalizowano w projektowanej jezdni ulicy . Projektowany kanał
należy
wykonać z rur PCV φ 315 mm klasy S firmy Wavin stosowanych do kanalizacji
zewnętrznej . Połączenia kielichowe rur PCV łączyć na uszczelki gumowe sprzedawane
w komplecie z rurami.. Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym grubości
10 cm. Przejścia przez ściany studni i wpustów wykonać w tulei ochronnej.
Na trasie kanału przewidziano :
- 5 typowych studni rewizyjnych φ 1,20 m z kręgów żelbetowych zgodnie z normą PN92/B-10729 oraz jedną φ 1,6 m, z włazami typu D 400 φ 600 PN-EN 124.2000 ,
- 7 typowych wpustów betonowych φ 0,50 m z kratą żeliwną drogową zgodnie z PN-EN
124.2000 i osadnikiem , głębokość części osadowej wpustu 0,8 m. .
Kręgi studni łączyć na zaprawę cementową i przykryć płytami żelbetowymi
nastudziennymi φ 1,4 m . Dolne części studni do poziomu nad wierzch rur wykonać
z cegły kanalizacyjnej klasy 150 lub z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
marki 80. Wyrównanie wysokości studni do rzędnych projektowanych wykonać poprzez
wymurowanie kominów z cegły kanalizacyjnej klasy 150 lub bloczków betonowych na
zaprawie cementowej marki 80. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne
w odstępach co 30 cm w pionie i poziomie. Powierzchnie boczne i części betonowe studni
zabezpieczyć przeciwwigotnościowo poprzez 2 - krotne pomalowanie bityzolem 2R+Pg.
Studnie posadowić na fundamencie z betonu B-15 i grubości 20 cm na podłożu żwirowym.
Kinetę wykonać z betonu klasy B-15
Wpusty deszczowe wykonać z rur betonowych typu WIPRO φ 0,5 m długości 2,5 m,
zakończonych kratą żeliwną do wpustu drogowego. Głębokość części osadowej winna
wynosić 1,0 m . Fundamenty studni ściekowej wykonać z betonu B-15. Powierzchnie
wewnętrzne i zewnętrzne studni zabezpieczyć przeciwwilgotnościowo za pomocą
bityzolu 2R+Pg.
Przykanaliki łączące wpusty ze studniami rewizyjnymi na kanale przewidziano z rur PVC
φ 0,16 m klasy S firmy Wavin stosowanych do kanalizacji zewnętrznej. Połączenia
kielichowe rur PCV łączyć na uszczelki gumowe sprzedawane w komplecie z rurami.
Przejścia przez betonowe ściany studzienek i wpustów wykonać w tulei ochronnej
z uszczelką.
Dopuszcza się stosowanie dla kanału deszczowego i przykanalików rur innego producenta o
tożsamych parametrach technicznych i jakościowych.
Koncepcja przewidywała, w ramach przedmiotowego zadania, przebudowę odcinka
wodociągu rozdzielczego w rejonie skrzyżowania z ul. Korczaka. Jednak zakładana
przebudowa stwarzała by bardziej niekorzystne warunki eksploatacji wodociągu od obecnej
lokalizacji, dlatego pozostawiono go bez zmian.
Odbiorów robót zanikających dokonywać z udziałem przedstawiciela Zakładu Kanalizacji
w Łomży .
5. WYTYCZNE REALIZACJI
Trasę kanału deszczowego oraz przykanalików , spadki, oraz lokalizację studni rewizyjnych
i wpustów deszczowych pokazano w części graficznej projektu.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę
trasę kanalizacji deszczowej oraz lokalizację uzbrojenia na sieci .
Przewiduje się wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym, ze skarpowaniem ścian
i z odkładem ziemi wzdłuż wykopów. Na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym i w bezpośrednim jego sąsiedztwie wykopy wykonać ręcznie z zachowaniem
szczególnej ostrożności.
Studnia D1 , wpust W1 wraz z przykanalikiem i odcinkiem kanału został zlokalizowany
w asfaltowej nawierzchni ulicy Korczaka . Pozostała część kanału zlokalizowana jest w ul.
Dobrej posiadającej nawierzchnię gruntową . Po odbiorze robót montażowych wykopy
zgodnie z normą BN-83/8836-02 zasypywać piaskiem do wysokości 0,30 m nad wierzch
rury, resztę zasypki do rzędnych projektowanych może stanowić grunt sypki bez kamieni
i części organicznych. Zagęszczenie gruntu wykonywać do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia Is = 0,95 zgodnie z BN- 72/8932-01
Dopuszcza się wykonanie podsypki i obsypki rurażu z gruntu rodzimego. Ostateczną
decyzję dopuszczającą takie rozwiązanie powinien podjąć inspektor nadzoru w zależności
od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w czasie wykonywania wykopów .W przypadku
natrafienia w czasie wykonywania wykopów na grunt organiczny lub glinę należy je
usunąć , zastąpić pospółką i zagęścić .
Nadmiar ziemi z wykopów należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora . Do
wywozu przeznaczyć grunty z warstwy nasypowej organicznej .
Wykonany kanał musi zostać dwukrotnie zinwentaryzowane przez uprawnionego geodetę
przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury nadziemnej – włazy
żeliwne studni rewizyjnych .
Roboty w pasie drogowym ulic wykonywać na warunkach uzyskanych
u właściciela ulic tj. Urzędu Miejskiemu w Łomży.
6. UWAGI KOŃCOWE
Całość robót wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych”
Tom I i II oraz
dokumentacją
techniczną,
obowiązującymi normami i przepisami, a także z zachowaniem przepisów BHP.

Podobne dokumenty