Warehouse Management

Transkrypt

Warehouse Management
Warehouse Management
by the Ehrhardt + Partner Group
Wiodący na świecie ekspert logistyki magazynowej
Leading international Experts in Warehouse Logistics
Oprogramowanie do zarządzania
magazynem i logistyką
Treść
Contents
Moc innowacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
The Power of Innovation
Filozofia przedsiębiorstwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Company philosophy
Skuteczne rozwiązania firmy Ehrhardt + Partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Successful solutions from Ehrhardt + Partner
–
Doskonałe zarządzanie magazynem przy pomocy LFS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Perfect warehouse management with LFS
–
Planowanie magazynowe i doradztwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Warehouse planning and consulting
–
Modernizacje magazynów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Warehouse modernisation
–
Rozwiązania Pick-by-Voice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pick-by-Voice solutions
–
Centrum Rozwiązań Technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Technical Solution Center
–logshop24.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
logshop24.com
–
Rozwiązania w zakresie bezprzewodowej transmisji danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Radio frequency solutions
–
Technologia RFID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RFID technology
–
Licznik przepływu materiału. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Material flow computer
–
Szkolenia i seminaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Training and seminars
E + P – działający międzynarodowo ekspert w zakresie gospodarki magazynowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
E + P – the international warehouse expert
–
Współpraca międzynarodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
International Partners
–
Dane – fakty – liczby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Data – facts – figures
LFS stosowany u naszych partnerów na całym świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
LFS in use worldwide with our partners
Silny zespół. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A strong team
2
M o c i nnowa c ji
The Power of Innovation
Założona w 1987 roku jako firma rodzinna, Ehrhardt + Partner jest obecnie działającą na skalę międzynarodową
grupą firm z ponad 300 pracownikami w sześciu lokalizacjach. Doświadczone zespoły inżynierów z dziedzin
inżynierii logistycznej i oprogramowania pracują bez przerwy nad nowymi rozwiązaniami w zakresie logistyki
magazynowej, aby sprostać wyzwaniom przyszłości.
Ponieważ każde przedsiębiorstwo musi spełniać indywidualne wymagania logistyczne, grupa Ehrhardt + Partner
oferuje zintegrowane rozwiązania, które mogą być łatwo dostosowane do wymogów istniejących lub przyszłych.
Połączenie postępowości i praktyczność, jak również doświadczenie zebrane w projektach u ponad 700 klientów
powodują, że grupa E + P stała się światowym liderem innowacji w dziedzinie logistyki. Rosnąć z klientem i pomóc
klientowi w tym samym we wzroście – ta koncepcja się sprawdziła. Rozwiązania magazynowe grupy E + P zapewniają
długoterminową optymalizację procesów magazynowych oraz gwarantują wzrost wydajności i dochodów w
łańcuchu logistycznym. Klienci E+P mogą przy tym liczyć na doświadczonego i wiarygodnego partnera po swojej
stronie, który będzie im towarzyszył w drodze do logistyki jutra.
Founded in 1987 as a family company, Ehrhardt + Partner is now an internationally active group of companies with more than 300 employees in
six locations. Engineering teams with practical experience from the areas of logistics and software engineering continually develop new solutions in warehouse logistics for the challenges of the future.
Since each company has to fulfil individual logistic requirements, the Ehrhardt + Partner Group offers integrated total solutions that can be
easily adapted to existing or future problem definitions. The combination of progressiveness and practical approach, as well as the experience
of over 700 customer projects, has made the E+P Group into a worldwide leader in innovation in the area of warehouse logistics. Growing with
the customers while at the same time helping the customers to grow, as a concept by the group. The warehouse solutions of the E+P Group
sustainably provide for an optimisation of the warehousing process and ensure an increase in performance and volume in the logistics chain.
E+P customers can thus count on an experienced and reliable partner on their side – one who accompanies them throughout the world on the
road to the logistics of tomorrow.
Filozo f ia p r ze d si ę b i o r s t wa
Siedem filarów sukcesu
Company philosophy
Seven pillars of success
Nawiązanie kontaktu jest początkiem,
pozostanie razem jest postępem,
współpraca jest sukcesem.
Henry Ford (1863 – 1947), założyciel Ford
Dzięki konsekwentnej orientacji na klienta i produkt, staliśmy się wiodącym ekspertem na rynku międzynarodowym
w zakresie logistyki magazynowej. We wszystkim, co robimy, bierzemy pod uwagę kilka kluczowych zasad.
With a consistent focus on customers and products, we have developed into an internationally leading expert in warehouse logistics.
In everything we do, there are some central principles that we keep in mind.
Korzyści dla klienta
Nasze działania są w pełni podporządkowane potrzebom naszych klientów. Koncentrujemy nasze usługi i
rozwiązania wokół klienta, jego wymagań i potrzeb. Jesteśmy tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują.
Benefit to the customer
All of our work is done entirely in the service of the customer. We orient our performances and solutions around the customer, around his/
her requirements and wishes. We are there wherever our customers need us.
Zorientowaniem na zastosowania praktyczne,
Rozwiązania oferowane przez praktyków dla praktyków. Naszym celem są efektywne, zintegrowane rozwiązania sprawdzające się w praktyce oraz przynoszące naszym klientom maksymalną korzyść gospodarczą.
Practical focus
Solutions by practitioners for practitioners. Our goals are efficient, integrated solutions that prove their value in practice and create
maximum economical advantages for our customers.
Innowacyjność
Wyznaczamy standardy dla nowych wymogów. Jako czołowy ekspert w dziedzinie magazynowania,
wyznaczamy standardy w zakresie innowacji, rozwoju, ekonomiczności i niezawodności. Aby rozwijać
innowacyjne rozwiązania, ściśle współpracujemy z instytucjami naukowymi i badawczymi.
Innovative strength
We set standards for new requirements. As the leading warehouse expert, we set standards with regard to innovation development,
economic efficiency and reliability. We work intensively with research and science facilities to develop innovative solutions.
4
Specjalizacja
Wyspecjalizowaliśmy się na cały zakres logistyki magazynowej, pracujemy ponadbranżowo i nie ograniczamy się ani geograficznie, ani do określonego segmentu tego obszaru zadań. Nasza oferta obejmuje rozwiązania z zakresu planowania i optymalizacji procesów logistycznych oraz wdrażania oprogramowania,
aż do uruchomienia i późniejsze wsparcie projektu.
Specialisation
We have concentrated ourselves on the full range of warehouse logistics; we work across industry boundaries and limit ourselves neither
geographically nor to a particular sector of this industry. Our solutions range from logistical planning, process optimization and software
implementation up to commissioning and support following project completion.
Jakość pracy
Nasza praca charakteryzuje się bezkompromisową jakością. W tak samo wysokiej jakości tworzymy
zarówno małe, średnie i bardzo złożone centra logistyczne z obsługiwanymi manualnie oraz w pełni
zautomatyzowanymi komponentami technicznymi. Nasz sposób działania ukierunkowany jest na
profesjonalizm, rzetelność oraz bezwzględną dokładność dostaw.
High-quality work
Our work is characterised by uncompromising quality. We work for small, medium and highly complex logistics centres with manual and
fully automated components with the same high level of quality. Our working method is focused on professionalism, reliability and strict
compliance with deadlines.
Międzynarodowość
Tak, jak gotowość do działania ważne jest dla nas również działanie na skalę międzynarodową, co wpisuje
się w naszą koncepcję przedsiębiorstwa. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują. Poprzez
własne oddziały lub strategiczne partnerstwo, oferujemy jako rodzinnie prowadzony koncern naszym
działającym na całym świecie klientom dokładnie takie usługi, jakie są im potrzebne, by osiągnąć sukces.
Internationality
Alongside our focus on attaining results, internationality is an important part of our company concept. We are there wherever our
customers need us. As a family-owned company with our own subsidiaries and strategic partnerships, we offer our customers precisely
the service they need for the success of their company.
Bezpieczeństwo inwestycji i przyszłości
Długoterminowy charakter naszej działalności oraz bezpieczeństwo inwestycji i przyszłych rozwiązań są
istotnym elementem naszej filozofii przedsiębiorstwa. Dzięki wysokiemu standardowi rozwoju naszych
produktów oraz powiązane z tym bezpieczeństwo inwestycji i przyszłości gwarantujemy naszym klientom
trwałość, maksymalne bezpieczeństwo i przewidywalność.
Investment security and safeguarding the future
The long-term nature of our company and the fact that our solutions provide investment security and safeguard of the future are important
cornerstones for us in our company philosophy. Thanks to the high development standard of our products and the related investment
security and safeguarding of the future, we guarantee our customers steadfastness, maximum security and forward planning.
5
Sk ute c z ne roz wiązan i a
firmy E hr ha rd t + Par t n e r
Successful solutions from Ehrhardt + Partner
Wraz ze spółkami zależnymi, zapewnia grupa Ehrhardt + Partner oferuje zintegrowane rozwiązania całościowe dla
logistyki magazynowej z jednego źródła. Z przeznaczeniem do profesjonalnego stosowania w praktyce wszystkie
produkty są stale rozwijane na najwyższym poziomie. W związku z tym, produkty charakteryzują się bardzo wysoką
jakością i oferują klientom bezpieczeństwo przyszłości i bezpieczeństwo inwestycji. Gama produktów grupy E + P
obejmuje system zarządzania magazynem LFS, rozwiązania Pick-by-Voice oraz dane bezprzewodowej transmisji
danych, RFID, komputery przepływu materiałów, indywidualne rozwiązania specjalne dla klientów, projektowanie
magazynu i doradztwo, a także seminaria w zakresie magazynowania.
Together with its subsidiary companies, Ehrhardt + Partner Group offers integrated total solutions for warehouse logistics from one source.
Conceived for professional use in practice, all products are subject to ongoing development to keep them at the highest standard. This is why
the products distinguish themselves with a very high level of quality, offering the customer security for the future and their investments. The
product range of the E+P Group incorporates the LFS warehouse management system, Pick-by-Voice and wireless data solutions, RFID, material
flow computers, individual customer specific solutions, warehouse planning and consultancy as well as warehouse seminars.
Doskonałe zarządzanie magazynem przy pomocy LFS
Perfect warehouse management with LFS
Na podstawie kompleksowego know-how obejmującego zarządzanie magazynem i ponad dwudziestu lat doświadczeń praktycznych w gospodarce magazynowej firma Ehrhardt + Partner stworzyła system zarządzania magazynem
LFS. Modułowo zbudowane oraz oparte na względnej bazie danych rozwiązanie standardowe jest przeznaczone do
zastosowania profesjonalnego w magazynie. LFS dostarcza klientom stuprocentową przejrzystość odnośnie bieżących zdarzeń w manualnych i zautomatyzowanych jednostkach magazynowych: Od wejścia produktów przez
wszystkie etapy pośrednie aż do do udostępnienia do produkcji lub do wysyłki LFS steruje przy pomocy obsługiwanych dialogowo aplikacji całym przepływem materiału i przepływem informacji w ramach centrów logistycznych.
Ehrhardt + Partner developed the warehouse management system LFS on the basis of their comprehensive knowledge of warehouses and
practical experience in warehouse management gathered over twenty years. The modular standard solution, which is supported by a relational
database, is designed and structured for simple and more demanding requirements, and for professional use in a warehouse. The LFS gives the
customer one-hundred percent transparency in monitoring occurrences in manual and automated storage units: from goods-in to disposition
for manufacture or shipping. LFS directs the entire material and information flow within the logistics centres using dialogue-supported
applications.
6
E+P i LFS – nowe trendy w logistyce magazynowej
E+P and LFS – trendsetters for warehouse logistics
Wraz z LFS firma Ehrhardt + Partner stworzyła system, który już od początku wybiegał w przyszłość w
dalszym ciągu pozostaje krok przed konkurencją. Produkty związane z systemem oprogramowania
LFS dały logistyce magazynowej ważne impulsy w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych
procesów logistycznych. Co charakteryzuje system? Jako system zarządzania magazynem stwarza on
bezpośrednio z systemami planowania produkcji oraz systemami sterowania, systemami gospodarki
towarowej, systemami zleceń klientów lub też systemami sklepów internetowych jak najlepsze warunki
prowadzenia magazynu oraz komisjonowania. System automatycznie optymalizuje wszystkie zasoby
magazynowe, takie jak np. rozmieszczenie personelu i wykorzystuje stosowane technologie magazynowe
w idealny sposób. Z tego powodu firma Ehrhardt + Partner mówi w przypadku tego rozwiązania nie o –
raczej pasywnym – zarządzaniu magazynem, ale o aktywnym kierowaniu magazynem.
With LFS, Ehrhardt + Partner has created a system that was and still is clearly ahead of its time. Development around the software
system LFS has instigated important ideas for the design and implementation of modern logistics processes. But what characterises the
system? As a warehouse management system, it creates the best conditions possible for storage and picking in direct connection with
product planning and control systems, merchandise management systems and customer order and internet shop systems. The system
automatically optimises all warehouse resources, such as the deployment of staff, and it uses the applied storage technology perfectly.
For this reason, when talking about their solution, Ehrhardt + Partner does not talk of passive warehouse administration, but of active
warehouse management.
7
IBM iSeries
System zarządzania magazynem wszystkich platform
A warehouse management system for all platforms
Wraz z LFS E+P oferuje niezwykle wydajny i elastyczny system zarządzania magazynem na platformie IBM
iSeries, wcześniej AS/400. Dla osób zainteresowanych, które nie korzystały z zalet tej platformy, ale mimo
to ceniących wydajny i zbudowany modułowo system zarządzania magazynem, firma Ehrhardt + Partner
oferuje od dwóch lat LFS również dla platformy Linux, a od 2007 także dla Windows. LFS może więc być
płynnie zintegrowany z istniejącymi architekturami sieci.
With the LFS system, E+P offers an extremely efficient, flexible warehouse management system on an IBM iSeries platform, formerly AS/400.
For the last two years, Ehrhardt + Partner has also been offering the LFS system for Linux platforms and recently also for Windows, aiming
at interested parties who have taken advantage of this platform thus far, but who still appreciate a powerful and modularly designed
warehouse management system. LFS can thus be seamlessly integrated into existing network architecture.
LFS jako zintegrowane rozwiązanie całościowe
LFS – the integrative solution
Międzybranżowy system zarządzania magazynem LFS charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością,
bezpieczeństwem na przyszłość, zorientowaniem na zastosowania praktyczne, jak również prostą
i intuicyjną obsługą. Dzięki wysokiemu stopniowi parametryzacji system może zostać z łatwością
dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta i może być bardzo łatwo zintegrowany z istniejącymi
środowiskami IT. Interfejsy komunikacyjne do wszystkich aktualnych i systemów gospodarki magazynowej,
ERP, protokołów i platform są dla LFS taka samo oczywiste, jak usługi do zastosowania w środowiskach
SOA.
The inter-industry warehouse management system LFS distinguishes itself through high functionality, safeguarding for the future, practical
orientation and simple, intuitive operability. Thanks to a high degree of parameterisation, the system can be easily adapted to customer requirements and can be integrated into existing IT landscapes. Communication interfaces with all current WWS and ERP systems, protocols
and platforms are likewise a matter of course for LFS, as are services for use in SOA environments.
8
Planowanie magazynowe
i doradztwo
Warehouse planning and consulting
Oprócz dopasowanej do potrzeb koncepcji magazynu i planowania grupa E+P
zapewnia bardzo ugruntowany know-how w zakresie doradztwa w dziedzinach
wyboru sprzętu i oprogramowania, wyposażenia magazynu, przepływu materiału i projektowania
procesów, jak również restrukturyzacji magazynu. Spektrum usług firmy E+P – jako generalnego wykonawcy,
jak również we współpracy z wieloletnimi partnerami – obejmuje oprócz konkretnego wyszukiwania lokalizacji
oraz tworzenia projektu budowlanego, również projektowanie struktur i procesów, kierowanie projektem i jego
realizację, a także właściwą integrację IT oraz technologii magazynowej.
Alongside warehouse design and planning tailored to customers’ needs, the E+P Group also offers an established consultancy knowledge
base on the subject of hardware and software, warehouse equipment, material flow and process design, as well as warehouse restructuring.
As general contractor and in cooperation with long-term partners, products and services include the structure and process planning, project
management and realisation, as well as accountable IT and warehouse technical integration in addition to the concrete site selection and
structural project development.
Modernizacje magazynów
Warehouse modernisation
Istotnym punktem ciężkości działalności firmy Ehrhardt + Partner jest bezpieczne, na czas i mieszczące się w
budżecie modernizowanie manualnych i zautomatyzowanych centrów logistycznych. Koncern Ehrhardt + Partner
wspólnie ze swoimi spółkami zależnymi, specjalizującymi się w najróżniejszych zadaniach w ciągu bardzo krótkiego
okresu przeprowadza w niezawodny i bezpieczny sposób kompleksowe modernizacje magazynów.
An important focus of activity at Ehrhardt + Partner is the reliable, deadline-compliant and on-budget modernisation of manual and automated
logistics centres. The Ehrhardt + Partner Group reliably and securely realises complex warehouse modernisations within the shortest possible
time together with its subsidiaries, which are specialised in extremely different sectors.
9
Rozwiązania Pick-by-Voice
Pick-by-Voice solutions
Dla bezproblemowego zastosowania w magazynie rozwiązania Pick-by-Voice grupa E+P oferuje idealnie ze sobą
zgrane rozwiązanie całościowe, składające się oprogramowania i sprzętu: Opracowany przez E+P Pick-Manager
jest standardowym rozwiązaniem w zakresie oprogramowania dla zapewnienia prostego i nieskomplikowanego
podłączenia Pick-by-Voice do istniejącej struktury IT u klientów, którzy już posiadają rozwiązania pochodzące od
konkurencji, ale chcą zoptymalizować komisjonowanie przez sterowanie głosowe. Razem z Voice-Terminal Talkman
amerykańskiego dostawcy Vocollect – system jest wiodącym na świecie systemem komisjonowania opartym o
sterowanie głosowe z ponad 100000 użytkowników – koncern oferuje optymalne kompleksowe rozwiązanie Pickby-Voice specjalnie na potrzeby komisjonowania.
For problem-free use of Pick-by-Voice applications in the warehouse, the E+P Group offers a perfectly balanced total solution comprising
software and hardware. The Pick Manager developed by E+P is a standard software solution for connecting Pick-by-Voice simply and easily
to any customer’s existing IT structure, where that customer already has a warehouse solution from competitors but wants to optimise voicecontrolled picking. Together with the Voice Terminal from American supplier Vocollect (this system is the worldwide leading voice-based picking
system with more than 100,000 users) the Group offers an optimal total solution especially for picking with Pick-by-Voice.
Jako certyfikowany Vocollect Voice Provider grupa E+P spełnia najwyższe
wymagania jakościowe i standardy w obszarach rozwoju, integracji i wsparcia
dla rozwiązań Pick-by-Voice.
As a certified Vocollect Voice Total Solution Provider, the
E+P Group fulfils the highest quality demands and
standards in the areas of development, integration
and support of Pick-by-Voice solutions.
10
Centrum Rozwiązań Technicznych
Technical Solution Center
Centrum Rozwiązań Technicznych TSC – Technical Solution Center oferuje kompleksowe wsparcie i serwis dla
osprzętu Vocollect oraz Psion w swoim własnym centrum napraw. Jako certyfikowany partner Psion Platinum i
Voice Total Solution Provider grupa Ehrhard + Partner spełnia najwyższe wymagania jakościowe i standardy w
obszarach rozwoju, integracji i wsparcia rozwiązań bezprzewodowego przesyłania danych oraz rozwiązań
głosowych. W zależności od indywidualnego serwisu oraz wymagań wobec wsparcia do usług Centrum oprócz
konserwacji oraz bieżących napraw należą również serwis zastępczy wraz z akcesoriami do usług Centrum. Ponad
90 procent przychodzących zleceń na naprawy opuszcza Centrum napraw w ciągu 24 godzin i często następnego
dnia dociera z powrotem do klienta i jest gotowe do użycia.
The TSC – the Technical Solution Center – offers comprehensive support and service for Vocollect und Psion hardware in our own RepairCenter.
As a certificed Psion Platinum Partner and Voice Total Solution Provider, the Ehrhardt + Partner Group fulfils the highest quality reqiurements
and standards in the domains of development, integration and support for radio frequency and Voice solutions. Depending on the customers’
individual service and support requirements, the Center’s range of services includes maintenance, quick repair and a comprehensive
replacement service. More than 90 per cent of the incoming repair orders leave the Repair Center within 24 hours and are back in service with
our customers the next day.
logshop24.com
logshop24.com
logshop24.com jest internetowym sklepem dla rozwiązań Pick-by-Voice oraz
wyposażenia magazynowego oraz do komisjonowania. Asortyment sklepu
zawiera niemal wszystkie dostępne produkty firmy Vocollect, w tym akcesoria i
części zamienne oraz podręczne urządzenia do komisjonowania, terminale, sterowniki, skanery, drukarki, punkty
dostępu, mobilne stacje robocze oraz wózki do komisjonowania.
logshop24.com is an internet-based shop for Pick-by-Voice solutions, warehousing and picking equipment. The shop assortment comprises
nearly all products available from the company Vocollect, including accessories and replacement parts, as well as handheld picking devices,
terminals, controllers, scanners, printers, access points, mobile work places and picking carts.
11
Rozwiązania w zakresie bezprzewodowej transmisji
danych
Radio frequency solutions
W tym obszarze koncern oferuje oprócz komponentów oprogramowania oraz sprzętowych również zapewnienie
pokrycia dla łączności bezprzewodowej oraz instalację punktów dostępu, a także kompletne plany, instalację,
uruchomienie sieci radiowej oraz przekazanie jej klientowi. Ponadto zakres usług obejmuje również integrację
dostarczonych rozwiązań w zakresie bezprzewodowego przesyłania danych w ramach istniejącej struktury IT.
In this area of business, the Group not only offers hardware and software components but also radio coverage and installation of access points
as well as all-round planning, installation, implementation, commissioning and handover of a wireless network to the customer. Furthermore,
the range of performances also includes integration of the radio frequency solutions supplied into the existing IT structure.
Technologia RFID
RFID technology
Już przed laty firma E+P włączyła technologię RFID w procesy logistyczne systemu zarządzania magazynem LFS.
Technologia RFID jest teraz zawarta w standardowym zakresie oprogramowania zarządzania magazynem i jest
zawsze dostępna dla klientów tego dostawcy oprogramowania. Ponadto przedsiębiorstwo zależne od E+P ITL –
Instytut rozwiązań technicznych oferuje w zakresie logistyki możliwość przeprowadzenia studium wykonalności
w celu szczegółowego sprawdzenia warunków zastosowania RFID w środowiskach klientów. Grupa współpraca
z instytucjami naukowymi, badawczymi i rozwoju jest charakterystyczna również dla tego obszaru pracy
przedsiębiorstwa.
Years ago, E+P had already integrated RFID technology into the logistics processes for the
warehouse management system LFS. RFID technology is therefore included in the standard
scope for this warehouse management software and is available to the software specialist’s
customers at any time. Moreover, the E+P subsidiary ITL (the Institute for Technical
Solutions in Logistics) offers the option of carrying out a detailed check of the potential
use of RFID in customer environments using feasibility studies. Close collaboration with
scientific research and development institutes is also characteristic for this sphere of
activities at the Group.
12
Licznik przepływu materiału
Material flow computer
Do usług oferowanych przez grupę E+P w dziedzinie komputerów przepływu materiału należą wysokiej jakości
oferta rozwiązań dla niezależnego od producenta połączenia automatycznych technologii magazynowych i
przenośnikowych oraz wymiana przestarzałych komputerów przepływu materiałów dla istniejących instalacji.
Prace te są zwykle prowadzone podczas bieżącej pracy zakładu.
The range of performances by the E+P Group in the field of material flow computers also includes a high-quality solution for producerindependent connection of automated storage technology and material handling as well as the replacement of obsolete material flow
computers for existing installations. This work usually takes place during regular operation.
Szkolenia i seminaria
Training and seminars
Już w 2001 roku, koncern E+P stworzył unikalne na skalę światową centrum logistyki i szkoleń. Wcześnie można
tu „na żywo” symulować procesy logistyczne klientów E+P. Możliwości optymalizacji mogą być w ten sposób
prezentowane oraz przez klienta testowane mogą być nowe technologie na potrzeby ich zastosowania w jego
magazynie.
W celu przeszkolenia personelu magazynowego odpowiednio do nowych wymagań i zadań oraz w celu wdrożenia
nowych pracowników dostępny jest szeroki zakres profesjonalnych szkoleń magazynowych oraz seminariów.
Oprócz teoretycznego szkolenia i doszkalania, uczestnicy seminarium w centrum logistycznym E+P trenują
praktyczne zastosowanie najnowocześniejszych technologii magazynowych.
Already in 2001 the E+P Group established a one-of-a-kind logistics and training centre. Here, the logistics processes of E+P customers can be
represented live. Optimisation possibilities can be demonstrated and new technologies can be tested by the customers for practical application
in their warehouses.
In order to qualify warehouse personnel for new requirements and tasks, as well as for the on-the-job-training of new employees, an extensive
program of professional warehouse training and seminars is available. Along with the theoretical training and continuing education, the seminar
participants train in the E+P logistics centre, in step with actual practice in the application of the most modern warehouse technologies.
13
E+P – działający międzynarodowo ekspert
w zakresie gospodarki magazynowej
E+P – the inter national warehouse expert
Od końca lat 90-tych, Ehrhardt + Partner w stał się działającym na rynku międzynarodowym ekspertem w dziedzinie magazynowania. Rozległe doświadczenie, profesjonalne i rzetelne zarządzanie projektem oraz kompetentne
wsparcie oferowane przez E+P, to cenione przez klientów na całym świecie cechy.
Since the end of the 1990’s Ehrhardt + Partner has developed into an internationally operating warehouse expert. The extensive expert
knowledge, professional project management and reliable support that E+P provides are qualities valued by customers throughout the world.
Obecnie rozwiązania oferowane przez nasz koncern są z powodzeniem wykorzystywane na pięciu kontynentach.
Do pierwszych projektów w Hiszpanii, Szwajcarii i Francji dołączyły instalacje w Argentynie i Ameryce Północnej.
Aktualnie także centra dystrybucyjne w Czechach, na Węgrzech, w Rosji i Polsce są zarządzanie przy pomocy
systemu zarządzania magazynem LFS. Po ciekawych projektach w Nowej Zelandii, Chinach, Maroku i na Bliskim
Wschodzie kwestia internacjonalizacji dla Ehrhardt + Partner jest jeszcze daleka od zakończenia. Inne przyszłe
rynki są już zidentyfikowane i w niedługiej przyszłości również i tam zostanie rozpoczęta ofensywa handlowa.
Company solutions are currently being employed successfully on five different continents. In addition to the initial projects in Spain, Switzerland
and France, installations in Argentina and North America were carried out. Today, logistics centres in the Czech Republic, Hungary, Russia
and Poland are administered with the warehouse management system LFS. After interesting projects in New Zealand, China, Morocco and
the Middle East, the theme of internationalisation is far from concluded for Ehrhardt + Partner. Additional future markets have already been
identified and will be developed in the foreseeable future.
14
Współpraca międzynarodowa
International partners
Szczególnie w zglobalizowanym świecie, firmy muszą działać wspólnie ze strategicznymi partnerami. Grupa
Ehrhardt + Partner wcześnie rozpoznała znaczenie tego rodzaju partnerstwa i zbudowała niezawodną sieć sprzedaży
i serwisu na wszystkich ważnych rynkach. Wraz ze swoimi silnymi oraz kompetentnymi partnerami dystrybucyjnymi
i serwisowymi przedsiębiorstwo obecne jest na rynkach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, w Ameryce
Północnej i Ameryce Południowej, w Azji Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie.
Companies depend on strategic partners especially in today’s globalised world. The Ehrhardt + Partner Group recognised the significance of
these partnerships early on and established a reliable sales and service network in all relevant markets. Together with its strong and competent
sales and service partners, the Group is represented in central and south-eastern Europe, in North and South America, in Eastern Asia and in
Middle East.
Dane – fakty – liczby
Data – facts – figures
Liczba klientów: ponad 450
Liczba projektów klientów rocznie: ponad 50
Zrealizowane centra logistyczne: ponad 700
Liczba pracowników, którzy pracują codziennie z LFS: ponad 40 000
Liczba wersji językowych systemu: obecnie 15
Dzienna liczba zapytań przez LFS na całym świecie: ponad 35 milionów
Number of customers: over 450
Number of customer projects each year: currently over 50
Logistics centers implemented: over 700
Number of employees that work daily with LFS: over 40,000
Number of system language versions: currently 15
Number of picks worldwide with LFS per day: over 35 million
15
LF S s to sowa ny u n as z yc h p ar t n e rów
na cał y m św ie c ie
LFS in use worldwide with our partners
16
17
Silny ze spół
A strong team
Funkcję prezesa firmy Ehrhardt + Partner sprawuje Marco Ehrhardt. Wraz z dwoma akcjonariuszami Jörgiem
Fröhlich i Guido Gossler tworzą zespół zarządzający grupy E+P. Dla naszych klientów, ten celowy podział
obowiązków w zakresie zarządzania, w tym zespole zarządzającym ma istotne zalety: W ten sposób również na
przyszłość zagwarantowana jest kontynuacja istnienia przedsiębiorstwa oraz ciągły rozwój grupy i jej produktów.
Ponieważ dobrze wiemy, że przedsiębiorstwo jest tylko tak dobre, jak jego pracownicy, stale inwestujemy w tym
obszarze. Pracownicy mający doświadczenie w obsłudze oprogramowania i magazynu odpowiedzialni są u nas za
profesjonalne zarządzanie projektami oraz niezawodną realizację projektów.
Ehrhardt + Partner is managed by Marco Ehrhardt. Together with both associates Jörg Fröhlich and Guido Gossler, they form the management
team for the E+P Group. For our customers, this deliberate division of management tasks over this management team has obvious advantages:
this is how we guarantee the reliable continuation of the company and continuous ongoing development of the Group and its products, for
the future as well. We continuously invest in our staff as we are very well aware that a company is only as good as its employees. Employees
experienced in software and warehouse technology at our company ensure professional project management and reliable realisation of the
projects.
Na rynku logistycznym wraz z rosnącymi wymaganiami know-how naszych pracowników jest decydującym
czynnikiem konkurencyjności. Dlatego też priorytetowo traktujemy obszerne i profesjonalne kształcenie i
i dokształcanie naszych pracowników. Pomimo szybkiego wzrostu zatrudnienia firma wyróżnia się wysoko
wykwalifikowanymi i zmotywowanymi pracownikami, którzy myślą w kategoriach rozwiązań kompleksowych i
lepiej rozumieją w ten sposób poszczególne zadania klienta, które mogą indywidualnie wykonywać.
In a logistics market with growing demands, the know-how of our employees is a decisive competitive factor. Therefore, extensive and qualified
training and continuing education of employees carry great significant for us. In spite of a rapid growth in personnel, the company distinguishes
itself through highly-qualified and motivated employees that think in terms of total solutions and can thus better understand and individually
fulfil the respective job definition of the customer.
Obecnie zatrudniamy ponad 300 pracowników w sześciu lokalizacjach, w tym wiele osób z solidnym wykształceniem,
które swoją karierę zawodową rozpoczęły w naszym przedsiębiorstwie. Dzięki konsekwentnemu programowi
kształcenia dla nowych pracowników oraz dostępność własnego centrum logistycznego nowi pracownicy są
szybko i pewnie integrowani w struktury koncernu.
Currently we employ over 300 employees in six locations, a great number of which have begun their professional development with a sound
education in our company. Thanks to a consistent training program for new employees and the availability of a logistics centre, new employees
are quickly and confidently integrated into the Group.
Każdy projekt logistyczny ma swoje własne wymagania i wyzwania. Nasi pracownicy są praktykami. Znają lokalne
problemy, mają międzynarodowe doświadczenie jako eksperci w dziedzinie magazynowania. Zapraszamy Państwa
serdecznie na niezobowiązującą, osobistą rozmowę lub z chęcią prześlemy Państwu szczegółowe informacje.
Prosimy o kontakt: tel. (+48) 500 444 170, faks (+48) 22 203 40 44 lub e-mail [email protected].
Each logistics project has its own demands and challenges. Our employees draw on their practical experience. They recognise the problems onsite and have worldwide experience as warehouse experts. We would like to invite you to a non-binding, personal meeting and we are happy to
send you detailed information. Feel free to contact us: Tel. (+48) 500 444 170, Fax (+48) 22 203 40 44 or email [email protected].
The Power of Innovation
since 1987
Institut für technische
Lösungen in der Logistik
EPS – Ehrhardt + Partner Solutions in Poland | Oprogramowanie do zarządzania magazynem i logistyką
ul. Antalla 8/17 | 03-126 Warszawa | Polska | Tel.: (+48) 500 444 170 | Faks: (+48) 22 203 40 44
www.ehrhardt-partner.pl | E-Mail: [email protected]
Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG | Software Systems for Warehouse Logistics
Alte Römerstraße 3 | D-56154 Boppard-Buchholz | Germany | Phone (+49) 67 42-87 27 0 | Fax (+49) 67 42-87 27 50
0314_R2-3
[email protected] | www.ehrhardt-partner.com

Podobne dokumenty

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS lokalizacjach. Zespoły techniczne posiadające doświadczenie praktyczne w dziedzinie logistyki i inżynierii oprogramowania nieustannie opracowują nowe rozwiązania w zakresie logistyki magazynowej, a...

Bardziej szczegółowo