trade-mission

Transkrypt

trade-mission
23 – 26 June 2014
Netherlands Economic Mission
to Poland
23 – 26 czerwca 2014 r.
Holenderska misja gospodarcza
w Polsce
23 – 26 June 2014
Netherlands Economic Mission
to Poland
23 – 26 czerwca 2014 r.
Holenderska misja gospodarcza
w Polsce
Their Majesties King Willem-Alexander and Queen Máxima
of the Netherlands
2
Index
Map of the Netherlands
4
Foreword6
Introducing the Netherlands
8
Company profiles
AFG-Group / Flame Guard
13
Berson UV
14
Bosgraaf Group
15
Carpenter Europe
16
Deltares17
Diversified Minerals Recovery
18
DOFCO International
19
Dutch Network Group
20
Ector Hoogstad Architecten
21
Emons Group
22
Flower Your Place
23
Goyello24
25
Haesebroeck Advies & Coördinatie Thuiszorg
Hanse Staalbouw
26
IAA Architects
27
IHC Holland
28
Inepro Metering
29
KuiperCompagnons30
KWT Group
31
CEO Delegation
Official Delegation
Supporting Staff
Contact details Embassy team
La Decollette
33
Lely Holding
34
LEVS architecten
35
LILIANE36
Netherlands Water Partnership
37
PTC+38
Rabo Farm
39
Ridder – HortiMaX
40
Saris Advocatenkantoor 41
Skytron Europe
43
Solis Plant
44
TCE Gofour
45
Teleplan International
46
To70 Aviation Consultancy
47
TOP Logistics
48
Van de Leur Banket­specialiteiten
49
Van Remmen UV Techniek 50
VGB / Dutch Association of Wholesalers in Floricultural
Products51
53
57
58
59
3
Map of the Netherlands
Foreword
Foreword
It is an honour to head this economic mission to Warsaw and Poznań
during the first official State visit of Their Majesties King WillemAlexander and Queen Máxima. A group of eminent Dutch companies
is visiting your country. What is special about this mission is the
many promising young entrepreneurs taking part, as well as a strong
delegation representing small and medium-sized companies.
Lilianne Ploumen
Minister for Foreign Trade and
Development Cooperation
Trade relations between our two countries go back to the late
Middle Ages. Poland played a prominent role in the flourishing trade
our forefathers built with several countries around the Baltic Sea.
Nowadays, our economic ties are growing, with prospects for an even
brighter future.
I am proud to present a Dutch business delegation that represents
an impressive cross-section of our country’s expertise and knowhow in fields including water, transport and logistics, agri-food, the
creative industry and energy. These leading sectors offer promising
opportunities for our countries to work together, and they will be the
focus of special attention during our visit.
The Polish economy is doing well, growing by 1.6% in 2013 according
to Eurostat, and this upward trend is set to continue in the years
ahead. Economic growth, a market of over 38 million consumers with
increasing disposable incomes and a well-educated, hard-working
population are an attractive prospect for businesses. The country’s
infrastructure is also expected to continue improving. This, together
with its geographic position as a bridge to the East, makes Poland an
appealing trade and investment partner for the Netherlands.
This mission is all about exploring, deepening and, where possible,
extending cooperation between our two countries. I would like to wish
all those taking part an inspiring and successful mission.
Powodzenia!
Lilianne Ploumen
Minister for Foreign Trade and Development Cooperation
www.facebook.com/lilianne.ploumen
6
Przedmowa
Mam zaszczyt kierować misją gospodarczą podczas pierwszej
oficjalnej wizyty państwowej Jego Królewskiej Mości Króla Wilhelma
Aleksandra oraz Jej Królewskiej Mości Máximy, królowej Holandii, w
ramach której odwiedzą oni Warszawę i Poznań. Polska gości grupę
wybitnych holenderskich przedsiębiorców. Nasza misja jest wyjątkowa:
jej uczestnikami jest wielu młodych i obiecujących przedsiębiorców,
ale również silna delegacja reprezentująca sektor małych i średnich
przedsiębiorstw.
Historia naszych stosunków handlowych sięga schyłku średniowiecza.
Polska odegrała wtedy ważną rolę w rozkwicie handlu budowanego
przez naszych przodków na obszarach kilku państw basenu Morza
Bałtyckiego. Obecnie nasze więzi gospodarcze zacieśniają się, a
przyszłość maluje się w coraz jaśniejszych barwach.
Z dumą przedstawiam Państwu holenderską delegację biznesową,
której członkowie reprezentują imponujące połączenie naszej wiedzy
specjalistycznej i doświadczenia (know-how) w dziedzinach gospodarki
wodnej, transportu i logistyki oraz przemysłu rolno-spożywczego,
kreatywnego i energetycznego. Te wiodące sektory gospodarki
stwarzają obiecujące możliwości współpracy między naszymi
państwami i podczas naszej wizyty poświęcimy im szczególną uwagę.
Polska gospodarka ma się dobrze. Według danych Eurostatu w 2013
roku odnotowała wzrost gospodarczy na poziomie 1,6%, a tendencja
wzrostowa ma się utrzymać również w najbliższych latach. Wzrost
gospodarczy, rynek obejmujący ponad 38 mln konsumentów o wciąż
rosnącym dochodzie rozporządzalnym i dobrze wykształceni, pracowici
obywatele stanowią atrakcyjną perspektywę dla przedsiębiorstw.
Ponadto oczekiwany jest dalszy rozwój infrastruktury w kraju. Te
aspekty oraz korzystne położenie geograficzne (między Zachodem
a Wschodem) czynią z Polski atrakcyjnego partnera handlowego i
inwestycyjnego dla Holandii.
Niniejsza misja polega na odkrywaniu, pogłębianiu i – w wybranych
obszarach – rozwijaniu współpracy między naszymi krajami. Pragnę
życzyć wszystkim uczestnikom misji wielu sukcesów i inspiracji do
działania.
Powodzenia!
Lilianne Ploumen
Minister ds. handlu zagranicznego i współpracy na rzecz rozwoju
www.facebook.com/lilianne.ploumen
7
Introducing the Netherlands
Introducing
the Netherlands
A country that the Dutch created in the delta of three large rivers,
flowing into the North Sea… Where two thirds of GDP are earned
below sea level… Where there used to be a lake almost two
million acres wide where Amsterdam Airport Schiphol is today…
Where innovative and daring solutions for water control protect
half of the country against the risk of being flooded. It earned us
a worldwide reputation… We know water.
Source: Rijkswaterstaat
A country that was in need of more land for agriculture… Where
land was reclaimed from the sea and kept dry: the famous
‘polders’. A country supposedly too cold to grow certain
vegetables and flowers... Where greenhouses were invented as
a solution to this problem. Where Dutch farmers now produce
2.5 times more food per acre than EU farmers produce on
average… We know food & flowers.
Source: Tomato World
A country that is the gateway to Europe… Connecting nearly
half a billion consumers in the European hinterland to the world’s
producers… Thanks to the world-class Port of Rotterdam, the
internationally praised Amsterdam Airport Schiphol, an extensive
network of waterways, Europe’s strongest road transport sector
and an extensive network of rail links… We know logistics.
Source: Europe Container Terminals BV,
Rotterdam
A country with an open and cooperative attitude… Whose
residents have always felt the need to explore what lies beyond
its borders... Where the world’s first multinational corporation
originated in the 17th century. A country where, today, 87% of
people who are 15 years or older speak English…
We know international business.
8
Source: Hans Kouwenhoven
Worldwide ranking
• 1st Production and auctioning of cut flowers and flower bulbs
• 1st Number of broadband connections per 100 inhabitants
• 1st Density of road network
• 2nd Export of agricultural products
• 2nd Quality of Water Transportation
• 4th Largest seaport
• 4th Logistics performance Index
• 5th Export of goods
• 7th Dutch investments abroad
• 7th Import of goods
• 8th Foreign direct investment in the Netherlands
• 9th Export of commercial services
• 9th Import of commercial services
Facts & figures
• Form of government Parliamentary democracy, constitutional monarchy
• Capital city Amsterdam
• Seat of the government The Hague
• Composition of the country 12 provinces, overseas territories of Aruba, Curaçao and St. Martin
• Language Dutch
• Monetary unit Euro
• Population 16,735,100 (January 2012)
• GDP 840 miljard $ (2011)
• Per capita income 49,650 $ per capita (2011)
• Export partners 1) Germany 24.1%; 2) Belgium 12.1%; 3) France 8.9%; 4) UK 8.0%; 5) Italy 4.8%;
6) US 4.1% (2011)
• Import partners 1) Germany 16.7%; 2) Belgium 10.0%; 3) China 8.4%; 4) UK 6.7%; 5) US 6.6%;
6) France 4.6% (2011)
• Dutch investments abroad 940 miljard $ (2011)
• Foreign direct investment in the Netherlands 590 miljard $ (2011)
• Command of foreign languages English (87% of > 15 years old), German (66%) and French (25%)
Knowledge is power. Sharing knowledge is more powerful. Doing business the Dutch way is
doing business with you and for you! It’s not about quick fixes or easy money, but about
cooperation and consideration of individual needs of partners… Trade is in our DNA. It makes us
Pioneers in International Business.
Sources: Holland Compared, CBS, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School
9
Introducing
Podstawowe informacje
the
Netherlands
o Holandii
A country
that the Dutch
the delta
of three
Kraj,
który Holendrzy
założylicreated
w delcieintrzech
potężnych
rzek,large rivers,
flowing into the
North Północnego...
Sea… Where Gdzie
two thirds
of wytwarzane
GDP are earned
wpływających
do Morza
2/3 PKB
jest
below sea
level…morza...
WhereGdzie
therena
used
to be
a lake
almost two niemal
poniżej
poziomu
miejscu
jeziora
o powierzchni
million
acres
wide where
Airport
Schiphol
today…
2
mln akrów
znajduje
się dziśAmsterdam
międzynarodowy
port
lotniczyisSchiphol...
Whereinnowacyjne
innovative iand
daring
solutions
for water
control protect
Gdzie
śmiałe
rozwiązania
dotyczące
gospodarki
wodnej
half of the
country
the risk of being
flooded.
It earned
chronią
połowę
krajuagainst
przed zagrożeniem,
jakie niesie
ze sobą
powódź.us
a worldwide
reputation… We
knowreputację…
water. Znamy się na wodzie.
Tak
właśnie zapracowaliśmy
na naszą
Źródło:Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Source:
A
country
that was in need
more
land
for agriculture…
Where
Kraj,
który potrzebował
więcejofziemi
pod
uprawę...
W którym ziemia
land
was
reclaimed
from
the seadzięki
and kept
dry:polderom.
the famous
została
odebrana
morzu
i osuszona
słynnym
Kraj,
‘polders’.
A country
too cold
to grow
certain
który uważano
za zbytsupposedly
zimny, by uprawiać
w nim
niektóre
warzywa i
vegetables
and flowers...
Where
greenhouses
were invented
as
kwiaty... W którym
wynaleziono
szklarnię
w celu rozwiązania
problemu
azbyt
solution
this problem.
Dutchrolnik
farmers
now produce
niskichtotemperatur.
GdzieWhere
holenderski
produkuje
obecnie 2,5
2.5
foodniż
per
acre średnia
than EUwfarmers
produce
razytimes
więcejmore
żywności
wynosi
UE... Znamy
się na on
kwiatach
average…
i żywności.We know food & flowers.
Źródło:Tomato
TomatoWorld
World
Source:
Kraj,
który jest
Europy... to
Łącząc
niemal
pół miliardanearly
A country
thatwrotami
is the gateway
Europe…
Connecting
konsumentów
z
głębi
kontynentu
ze
światowymi
producentami...
half a billion consumers in the European hinterland
to the world’s
Dzięki
światowej
klasy
portowi
w
Rotterdamie,
docenianemu
arenie
producers… Thanks to the world-class Port of Rotterdam,na
the
międzynarodowej
lotnisku
Schiphol,
rozbudowanej
sieci
kanałów,
internationally praised Amsterdam Airport Schiphol, an extensive
najsilniejszemu
w EuropieEurope’s
sektorowistrongest
transporturoad
drogowego
oraz
network of waterways,
transport
sector
rozległej
sieci
połączeń
kolejowych…
Znamy
się
na
logistyce.
and an extensive network of rail links… We know logistics.
Źródłó:
EuropeContainer
ContainerTerminals
Terminals BV,
BV,
Source:
Europe
Rotterdam
Rotterdam
Kraj
charakteryzujący
się otwartością
i chęciąattitude…
współpracy...
Którego
A
country
with an open
and cooperative
Whose
mieszkańcy
zawsze
czuli
potrzebę
odkrywania
tego,
co
leży
residents have always felt the need to explore what liespoza
beyond
jego
granicami...
Gdziethe
w XVII
wieku
powstała
pierwszacorporation
na świecie
its
borders...
Where
world’s
first
multinational
wielonarodowa
korporacja.
Kraj, gdzie
obecnie
87% obywateli,
originated
in the
17th century.
A country
where,
today, 87%którzy
of
ukończyli
15
lat,
mówi
po
angielsku...
Znamy
się
na
międzynarodowym
people who are 15 years or older speak English…
biznesie.
We
know international business.
10
Źródło:Hans
HansKouwenhoven
Kouwenhoven
Source:
Światowy
ranking
Worldwide
ranking
1. miejsce
Produkcja
kwiatów
ciętych
i cebulek
kwiatowych
•• 1st
Production
andi aukcje
auctioning
of cut
flowers
and flower
bulbs
1. miejsce
Liczba
łączy szerokopasmowych
100
mieszkańców
•• 1st
Number
of broadband
connectionsna
per
100
inhabitants
1. miejsce
Gęstość
sieci
dróg
•• 1st
Density
of road
network
2. miejsce
Eksport
produktówproducts
rolnych
•• 2nd
Export
of agricultural
2. miejsce
Jakość
transportu
wodnego
•• 2nd
Quality
of Water
Transportation
4. miejsce
Największy
•• 4th
Largest
seaport port morski
4. miejsce
Wskaźnik
wydajności
logistycznej
•• 4th
Logistics
performance
Index
5. miejsce
Eksport
towarów
•• 5th
Export
of goods
7. miejsce
•• 7th
DutchHolenderskie
investmentsinwestycje
abroad zagraniczne
7. miejsce
Import
towarów
•• 7th
Import
of goods
8. miejsce
Bezpośrednie
inwestycje
w Holandii
•• 8th
Foreign
direct investment
inzagraniczne
the Netherlands
9. miejsce
Eksport
usług komercyjnych
•• 9th
Export
of commercial
services
9. miejsce
Import
usług komercyjnych
•• 9th
Import
of commercial
services
Fakty i&
liczby
Facts
figures
Ustrójof
Demokracja
parlamentarna,
monarchia
konstytucyjna
•• Form
government
Parliamentary
democracy,
constitutional monarchy
Stolica Amsterdam
•• Capital
city Amsterdam
Siedziba
rządu
Haga
•• Seat
of the
government
The Hague
Struktura państwa
12country
prowincji,
zamorskie:
Aruba,
Curaçao
St. Martin
12terytoria
provinces,
overseas
territories
ofi Aruba,
Curaçao and St. Martin
•• Composition
of the
•• Language
Język Holenderski
Dutch
•• Monetary
Waluta Euro
unit Euro
•• Population
Liczba ludności
16 735 100
(styczeń
2012)
16,735,100
(January
2012)
PKB 840
USD$(2011)
•• GDP
705mld
billion
(2010)
Dochód
na income
1 mieszkańca
49$650
(2011)
•• Per
capita
42,475
perUSD
capita
(2010)
Partnerzy
eksportowi
1) Niemcy
24,1%;
Belgia 12,1%;
Brytania
8,0%;
5) Włochy
••
Export
partners
1) Germany
24.1%;
2) 2)
Belgium
12.1%; 3)
3) Francja
France8,9%;
8.9%;4)
4)Wielka
UK 8.0%;
5) Italy
4.8%;
4,8%;
6) USA
4,1% (2011)
6)
US 4.1%
(2011)
Partnerzy
importowi
1) Niemcy 16.7%;
16,7%;2)
2) Belgium
Belgia 10,0%;
3) Chiny
8,4%;
4) Wielka
5) USA 6,6%;
••
Import
partners
1) Germany
10.0%;
3) China
8.4%;
4) UKBrytania
6.7%; 5)6,7%;
US 6.6%;
6) Francja
4,6%
(2011)
6) France
4.6%
(2011)
Holenderskie
inwestycje
zagraniczne
940$mld
USD (2011)
•• Dutch
investments
abroad
890 billion
(2010)
Bezpośrednie
zagraniczne
w Holandii 590
USD$(2011)
•• Foreign
directinwestycje
investment
in the Netherlands
590mld
billion
(2010)
Znajomość of
języków
obcych
Angielski
(87% (87%
osób,of
które
15German
lat), niemiecki
i francuski
(25%)
•• Command
foreign
languages
English
> 15ukończyły
years old),
(66%) (66%)
and French
(25%)
Wiedza
jest is
potęgą.
się wiedzą jest
jeszcze
potężniejsze.
Knowledge
power.Dzielenie
Sharing knowledge
is more
powerful.
Doing Robienie
business interesów
the Dutchpo
way is
holendersku
oznacza
robienie
interesów
Tobąabout
i dla quick
Ciebie!fixes
Nie or
chodzi
szybkiebut
rozwiązania
i
doing business
with you
and for
you! It’sz not
easyomoney,
about
łatwe
pieniądze,
lecz o współpracę
i uwzględnianie
Handel
cooperation
and consideration
of individual
needs of indywidualnych
partners… Trade potrzeb
is in ourpartnerów...
DNA. It makes
us
mamy
we in
krwi.
To sprawia, że
jesteśmy Pionierami międzynarodowego biznesu.
Pioneers
International
Business.
Źródła: Holland Compared, CBS, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School
Sources: Holland Compared, CBS, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School
11
Company profiles
Flame Guard is part of the AFG Group. Flame Guard develops, produces
and sells fire retardants, fire-retardant coatings for steel, wood and cable
treatment, extinguishing products and fire-stopping materials under the
brand name HCA.
Flame Guard/DSPA.nl are known for their innovative approach and
products and research and development are always continued to ensure
the most effective products at a fair price. Together with our sister
companies we can provide a total solution in the field of fire safety.
Our distributors have knowledge of and experience in passive fire
prevention, in particular related to the building industry and affiliate with
the products from the other Flame Guard Group members as well. They
are familiar with relevant fire safety legislation and testing procedures.
Frans Vogelzangs
CEO
Flame Guard is currently active in about 50 different countries worldwide
and has appointed (sole) distributors in more than 20 countries.
Flame Guard jest częścią grupy AFG Group. Firma Flame Guard
opracowuje, produkuje i sprzedaje środki przeciwogniowe, powłoki
ogniochronne do stali, drewna i kabli, produkty gaśnicze i materiały
przeciwogniowe opatrzone marką HCA.
Flame Guard i DSPA.nl znane są z innowacyjności, a ich produkty, badania
i rozwój są nieprzerwanie doskonalone w celu zagwarantowania jak
najskuteczniejszych wyrobów w przystępnej cenie. Wraz z naszymi
spółkami siostrzanymi zapewniamy kompleksowe rozwiązania w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
Nasi dystrybutorzy posiadają wiedzę i doświadczenie związane z
pasywną ochroną przeciwpożarową, w szczególności w odniesieniu
do branży budowlanej, oraz dobrze znają produkty pozostałych
producentów z grupy Flame Guard Group. Dobrze orientują się
we właściwych przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej i
procedurach przeprowadzania testów.
Flame Guard działa obecnie w około 50 różnych krajach na całym świecie,
a w ponad 20 zatrudnia (wyłącznych) dystrybutorów.
AFG-Group / Flame Guard
Hulzenseweg 10-20
NL-6534 AN Nijmegen
P: +31243789581
E: [email protected]
www.flameguard.nl
13
Berson: the pioneers and innovators in Ultra Violet (UV) disinfection with
over 40 years of experience. Berson was a pioneer in the introduction
of UV for drinking water in Europe in the early 1980s and since then has
expanded the application of UV for disinfection world-wide.
Effective against chlorine-resistant pathogens
Even at low doses, UV provides a 4-log inactivation of chlorine-resistant
pathogens such as Cryptosporidium and Giardia. UV is therefore used
for drinking water treatment as an additional barrier. No disinfection by
chemicals, no ecotoxic by-products
Lorenzo Polak
Area Sales Manager
Drinking Water Treatment
In areas where chlorine is required to provide safe drinking water, UV
provides an additional safety and allows significantly lower chlorine
consumption. Only when the condition of the distribution network is
poor a small dose of chlorine is required. The cost of UV in multi-barrier
systems is much lower than ozone or membrane filtration.
Waste Water Treatment
With increasing water scarcity and global urbanization, the need for
centralized waste water treatment is growing. Upstream waste water is
many times a source for drinking water in downstream communities.
Regardless of the treatment and final destination of the effluent, UV is the
final barrier in the treatment scheme, providing disinfection to a level that
ensures safe discharge.
Berson: pionierzy i innowatorzy w dziedzinie dezynfekcji ultrafioletem
(UV) z ponad 40-letnim doświadczeniem. Berson jako pierwszy
wprowadził technologię UV do uzdatniania wody pitnej na początku lat
80. i od tej pory rozszerzał zastosowanie tej technologii w dezynfekcji na
całym świecie.
Skuteczność w walce z patogenami odpornymi na chlor
Nawet w niewielkich dawkach UV zapewnia 4-etapową dezaktywację
patogenów odpornych na chlor, takich jak cryptosporidium i giardia. UV
stosowany jest więc do uzdatniania wody pitnej jako dodatkowa bariera –
bez dezynfekcji chemicznej oraz środków ekotoksycznych
Uzdatnianie wody pitnej
Tam, gdzie wymagany jest chlor do zapewnienia bezpiecznej wody
pitnej, UV oferuje dodatkowe zabezpieczenie i pozwala znacznie
zmniejszyć ilość chloru dostającego się do organizmu. Niewielka ilość
chloru wymagana jest tylko w przypadku nie najlepszego stanu sieci
dystrybucyjnej. Koszt UV dla systemów wielobarierowych jest znacznie
niższy w porównaniu z filtracją ozonową czy membranową.
Berson UV
De Huufkes 23
NL-5674 TL NUENEN
P: +31402907777
E: [email protected]
www.bersonuv.com
Uzdatnianie wody ściekowej
Coraz trudniejszy dostęp do wody i globalna urbanizacja sprawiają,
że wzrasta zapotrzebowanie na scentralizowane uzdatnianie wody
ściekowej. Bardzo często woda ściekowa z góry rzeki jest źródłem wody
pitnej dla społeczności zamieszkujących rejony położone w dole rzeki.
Niezależnie od sposobu uzdatniania i ostatecznego celu ścieków, UV jest
ostatnią barierą w systemie uzdatniania, zapewniającą dezynfekcję na
poziomie gwarantującym bezpieczne użytkowanie.
14
The Bosgraaf Group in Joure is a part of the Vado group;
Bosgraaf Dairy is reliable partner for tailor made solutions in cheese press,
brining, handling and treatment systems for over 40 years.
Bosgraaf Convenience offers tailor made semi or full automatic
convenience systems for the production of sandwiches, wraps, baguettes
or toasted sandwiches.
Bosgraaf Service provides 24/7 hour service and maintenance coverage.
Robert van Dalen
Managing Director
Unique proposition:
• Leading in development of market demands especially in hygiene,
energy and water savings, with our patented whey optimal pressing
system and robot integration.
• Global player in production, processing and ripening of hard and semi
hard cheese;
• Reliable and also an innovative partner in solutions for convenience
food.
We are looking for contacts that have direct access to:
- Companies that produce hard and semi-hard cheese
-Companies that produce ready to eat product, sandwiches, tosti,
tortilla wraps, baguettes.
Grupa Bosgraaf Group z siedzibą w Joure należy do grupy Vado;
Bosgraaf Dairy to rzetelny partner od ponad 40 lat oferujący dopasowane
do indywidualnych potrzeb rozwiązania obejmujące prasy do sera,
produkcję solanki oraz systemy do konfekcjonowania i obróbki sera.
Bosgraaf Convenience oferuje wykonywane na zamówienie
półautomatyczne i automatyczne systemy spożywczo-przemysłowe do
produkcji kanapek, wrapów, bagietek i grzanek.
Bosgraaf Service zapewnia całodobową obsługę i usługi konserwacyjne.
Unikalna propozycja:
• Jesteśmy wiodącym przedsiębiorstwem pod względem zaspokajania
zapotrzebowań rynkowych w szczególności w dziedzinie oszczędzania
wody i energii i przy pracach higienicznych, dzięki opatentowanemu
systemowi do optymalnego wyciskania serwatki i automatyzacji.
• Globalny gracz na polu produkcji, przetwarzania i dojrzewania serów
twardych i półtwardych;
• Rzetelny partner wykazujący się innowacyjnością rozwiązań
skierowanych do branży spożywczej.
Poszukujemy partnerów mających bezpośredni dostęp do:
-Przedsiębiorstw zajmujących się produkcją serów twardych i
półtwardych
-Przedsiębiorstw produkujących artykuły gotowe do spożycia: kanapki,
grzanki, tortille, bagietki.
Bosgraaf Group
Anewiel 4
NL-8502 VC Joure
P: +31513468999
M: +31612640279
E: [email protected]
www.bosgraaf-group.nl
15
Carpenter Europe is a privately held company specialized in flexible
workers and recruitment, financial and logistical services in the Dutch and
Polish market. Carpenter Europe’s core activities are focused on providing
its customers with; transport & logistics, value added services, (temporary)
personnel, recruitment and financial services. Based on a scan of all the
processes within your organization, Carpenter Europe is able to develop
a total package of high end solutions, tailored to specific customer
demands. Through a balanced mix of transport, warehousing, value
added services, labor, and financial services we are able to overcome all
your challenges and find solutions to your logistic problems.
Ton van den Oetelaar
Business Development Manager
Members of Carpenter Europe
• Timmermans transport & logistics (www.timmermanslogistics.nl)
• Axell employment agency Netherlands (www.axell.nl)
• Axell employment agency Poland (www.axell.pl)
• Ponetex transport & logistics (www.ponetex.pl)
• Axell financial services (www.afs.axell.pl)
Services we offer
Recruitment, Value Added Logistics; Temporary workers; Warehousing;
Transport; Order desk management; Custom solutions; Financial services.
Carpenter Europe to prywatna organizacja specjalizująca się w
kompleksowej obsłudze logistycznej na rynku holenderskim i polskim.
Główne obszary działalności firmy koncentrują się na zapewnieniu
klientom usług transportowych i logistycznych, usług o wartości dodanej,
pracowników tymczasowych oraz obsługi finansowej. Na podstawie
analizy procesów logistycznych w Twojej organizacji, Carpenter Europe
może opracować pełny pakiet rozwiązań końcowych, dopasowanych do
określonych potrzeb logistycznych. Dzięki odpowiedniemu połączeniu
możliwości transportu, magazynowania, usług o wartości dodanej
i obsługi finansowej, pomożemy Ci pokonać wszelkie wyzwania i
znajdziemy rozwiązania Twoich problemów w obszarze logistyki.
Członkowie Carpenter Europe:
• Timmermans transport i logistyka (www.timmermanslogistics.nl)
• Biuro pośrednictwa pracy Axell Netherlands (www.axell.nl)
• Biuro pośrednictwa pracy Axell Poland (www.axell.pl)
• Ponetex transport i logistyka (www.ponetex.pl)
• Axell usługi finansowe (www.afs.axell.pl)
Oferujemy następujący zakres usług:
Logistyczna wartość dodana; pracownicy tymczasowi; magazynowanie;
transport; zarządzanie punktem zamówień; rozwiązania niestandardowe;
usługi finansowe.
Carpenter Europe
De Buskes 14
NL-5087 MA Diessen
P: +31135046504
F: +31135046501
E: [email protected]
www.carpenter-europe.com
16
Deltares is an independent institute for applied research in the field of
water, subsurface and infrastructure. Throughout the world, we work on
smart solutions, innovations and applications for people, environment
and society. Our main focus is on deltas, coastal regions and river basins.
Managing these densely populated and vulnerable areas is complex,
which is why we work closely with governments, businesses, other
research institutes and universities at home and abroad. Our motto
is Enabling Delta Life. As an applied research institute, the success of
Deltares can be measured in the extent to which our expert knowledge
can be used in and for society.
Cees van de Guchte
All contracts and projects, whether financed privately or from strategic
research budgets, contribute to the consolidation of our knowledge base.
Furthermore, we believe in openness and transparency, as is evident
from the free availability of a selection of our software and models. Open
source works, is our firm conviction.
Director Climate adaptation and risk
management
Deltares employs over 800 people and is based in Delft and Utrecht.
Patrycja Enet
Senior Advisor
Deltares to niezależny instytut badań stosowanych zajmujący się
kwestiami związanymi z wodą, warstwą podpowierzchniową i
infrastrukturą. Na całym świecie opracowujemy nowe rozwiązania,
innowacje i aplikacje przeznaczone dla ludzi, środowiska i społeczeństwa.
Skupiamy się przede wszystkim na rejonach delt, obszarach
przybrzeżnych i basenach rzek. Zarządzanie tymi gęsto zaludnionymi
i wrażliwymi obszarami to skomplikowane zadanie, dlatego ściśle
współpracujemy z instytucjami rządowymi, przedsiębiorstwami oraz
innymi instytutami badawczymi i uniwersytetami w kraju i za granicą.
Nasze motto brzmi Enabling Delta Life. Sukces Deltares jako instytutu
badawczego można mierzyć pod kątem specjalistycznej wiedzy
wykorzystywanej w społeczeństwie i dla społeczeństwa.
Wszelkie umowy i projekty, niezależnie od tego, czy są finansowane ze
źródeł prywatnych, czy z budżetów na badania strategiczne, przyczyniają
się do konsolidowania naszej bazy wiedzy. Oprócz tego wierzymy
w otwartość i przejrzystość, co wyraźnie widać po nieograniczonej
dostępności naszego oprogramowania i modeli. Metoda open-sourcingu
działa – to nasze głębokie przekonanie.
Deltares zatrudnia ponad 800 pracowników i posiada oddziały w
miejscowościach Delft i Utrecht.
Deltares
POBox 177
NL-2600 MH Delft
Rotterdamseweg 185
NL-2629 HD Delft
P: +31883358273
F: +31883358582
E: [email protected]
www.deltares.nl
17
Summary core activities
Diversified Minerals Recovery reclaims minerals from slag, tailings and fly
ash with Green Technology.
Diversified Minerals Recovery is a global company focused on utilizing its
proprietary technology in metals extraction. We specialize in non-ferrous,
precious, and rare earth minerals. Our technology allows us to separate
and liberate different metals, such as iron, zinc, copper, lead, silver, gold,
aluminium, tin, etc. from one another, and market these products to
companies worldwide as recycled, reclaimed, concentrated metals.
Elliott Stegin
Founder & Chairman
Products and services
Diversified Minerals Recovery is a secondary recycling company that
was specifically founded to process slag piles, which are a waste byproduct of refineries, secondary smelters sites. Based on technology we
further focus on (re-)mining mining tailings and process fly ash. We have
developed several processes that extract minerals and non-ferrous metals
out of the slag, tailings and fly ash in a cost effective, low power, and
environmentally friendly closed-loop process that will be able to be used
at numerous sites worldwide.
We effectively extract trace level of toxic and non-toxic minerals and
metals and turn them into usable commodities for which we also provide
off-take contracts.
Scott Dahle
President
Diversified Minerals Recovery
Office Netherlands
Prinsengracht 506
NL-1017 KH Amsterdam
E: [email protected]
E: [email protected]
www.mineralsrecovery.com
Office US
8105 Irvine Center Drive / Suite 1280
Irvine, CA 92618
P: + 19498722160
F: + 19498722121
Streszczenie głównych obszarów działalności
Diversified Minerals Recovery zajmuje się odzyskiwaniem minerałów z
żużla, odpadów przeróbczych i popiołu lotnego za pomocą technologii
przyjaznych dla środowiska.
Diversified Minerals Recovery to globalna firma zorientowana na
wykorzystanie opatentowanej technologii do wydobywania metali.
Specjalizujemy się w pozyskiwaniu metali nieżelaznych, szlachetnych
i rzadkich minerałów. Nasza technologia umożliwia nam oddzielanie i
uwalnianie różnych metali, takich jak żelazo, cynk, miedź, ołów, srebro,
złoto, aluminium, cyna itp. oraz ich odsprzedaż firmom na całym świecie
jako metali pochodzących z recyklingu, odzyskanych i skoncentrowanych.
Produkty i usługi
Diversified Minerals Recovery to druga firma recyklingowa, która została
założona z myślą o przetwarzaniu żużlu, będącego produktem ubocznym
rafinerii i hut. W oparciu o naszą technologię dalej koncentrujemy się
na (wtórnym) wydobyciu odpadów przeróbczych i przetwarzaniu
popiołu lotnego. Opracowaliśmy kilka procesów pozwalających
wydobywać minerały i metale nieżelazne z żużlu, odpadów przeróbczych
i popiołu lotnego w sposób ekonomiczny, przy niskim poborze mocy
i niezagrażający środowisku tworząc zamknięty proces, który można
zastosować w wielu miejscach na całym świecie.
Skutecznie wydobywamy śladowe ilości toksycznych i nietoksycznych
minerałów i metali oraz przekształcamy je w użyteczne surowce, na które
oferujemy również umowy wydobywcze.
18
DOFCO International is a sales, marketing and distribution company
of natural, organic fertilizers and soil conditioners. We supply all our
products directly to customers abroad.
High-quality natural, organic fertilizers are slow-release NPK-fertilizers.
They consist of two-thirds of organic matter and further contain all
essential minerals and micronutrients. The standard pellet is guaranteed
to contain 90% dry matter. The composition of the nutrients and
micronutrients depends upon the choice and composition of the natural
raw materials. The fertilizer pellets are guaranteed weed and pathogen
free and are easy to apply before and during the growing season
DOFCO International is innovating continuously by adopting its fertilizer
formulation to fulfil demand of the soils and the crops growing on these
soils. Resulting in optimum yields for the farmers.
Matthé Vermeulen
Managing Director
DOFCO International to firma prowadząca sprzedaż, marketing i
dystrybucję naturalnych nawozów organicznych i uszlachetniaczy gleby.
Dostarczamy wszystkie nasze produkty do klientów zagranicznych.
Oferowane przez nas wysokiej jakości naturalne nawozy organiczne
są nawozami wolno działającymi typu NPK. Składają się w 2/3 z
substancji organicznych, a ponadto zawierają wszystkie niezbędne
minerały i mikroskładniki odżywcze. Gwarantujemy 90% zawartości
suchej materii w standardowej granulce. Zawartość składników i
mikroskładników odżywczych zależy od wyboru i składu surowców
naturalnych. Gwarantujemy, że granulki nawozu nie zawierają chwastów
ani patogenów i łatwo można ich używać przed i w trakcie okresu
wegetacyjnego.
DOFCO International nieustannie doskonali swoje produkty poprzez
dostosowywanie formuły nawozu do potrzeb gleby i roślin na niej
uprawianych. W rezultacie rolnicy uzyskują najwyższe plony.
DOFCO International
Zuiderweme 4
NL261 PW Ruurlo
P: +31655325749
E: [email protected]
www.dofco.nl
19
Empowering entrepreneurship
Dutch Network Group is passionate about entrepreneurs. We love their
creative attitude and their independent drive and we highly appreciate
the value they bring to society. They are the heroes of our times. And
never before in history the opportunity to be successful as a small
company has been so good.
Willem Overbosch
Founder and Chief Storyteller
As the Dutch leading Business Publishing and Support Platform we
support entrepreneurs in every stage of their business lifecycle. With
our labels www.dezaak.nl and www.mkbservicedesk.nl we substantiate
this with great service: the best information (on and off-line), a flat fee
support, attractive deals and inspiring events. That makes us the true
business buddy for any entrepreneur. Our strong relationship with
the Royal Association MKB-Nederland (SME-Netherlands) also gives
us the governance in our mission to support entrepreneurship in the
Netherlands and abroad.
Contacts wanted
Government agencies, publishing companies, corporate advertisers all
focussing on the SME market. We are looking for partners to establish our
Polish subsidiary.
Furthermore, we will bring an editor with us to record the highlights of
the mission!
Raoul Wijnberg
Campaign Manager
Wspieranie przedsiębiorczości
W Dutch Network Group z pasją podchodzimy do przedsiębiorców.
Uwielbiamy ich kreatywność i niezależność oraz bardzo cenimy sobie
wartości, jakie wnoszą do społeczeństwa. To współcześni bohaterowie.
Nigdy wcześniej szansa odniesienia sukcesu nie była tak duża dla małych
przedsiębiorstw.
Dutch Network Group
PO Box 40273
NL-3504 AB Utrecht
Radonweg 7
NL-3542 AN Utrecht
P: +31302307900
E: [email protected]
www.dutchnetworkgroup.com
www.mkbservicedesk.nl/
www.dezaak.nl
Jako główna holenderska platforma publikująca i wspierająca działania
biznesowe, zapewniamy pomoc przedsiębiorcom na każdym etapie
ich działalności. Dzięki naszym markom www.dezaak.nl oraz www.
mkbservicedesk.nl nasze wsparcie charakteryzuje się doskonałą jakością
obsługi: udostępniamy najlepsze informacje (również drogą internetową),
wsparcie finansowe, atrakcyjne oferty i inspirujące wydarzenia. W
ten sposób możemy stać się prawdziwym partnerem biznesowym
każdego przedsiębiorcy. Nasz silny związek ze stowarzyszeniem Royal
Association MKB-Nederland (SME-Netherlands) również ułatwia nam
realizację działań związanych z zarządzaniem w naszej misji wspierania
przedsiębiorczości w Holandii i za granicą.
Poszukujemy kontaktów
Agencje rządowe, wydawnictwa, reklamodawcy korporacyjni i
wszystkie podmioty prowadzące działalność na rynku małych i średnich
przedsiębiorstw. Poszukujemy partnerów w celu ustanowienia spółki
zależnej na terenie Polski.
Co więcej, zabierzemy ze sobą redaktora, by uwiecznić najważniejsze
momenty misji!
20
Ector Hoogstad Architecten is an architectural office in Rotterdam with
over 60 professionals; an inspiring mix of experience and young talent.
The firm is led by Joost Ector (design principal) and Max Pape (managing
director).
We believe that well-designed buildings are extremely valuable to the
quality of our everyday lives. They make us feel and perform better,
individually as well as collectively. To us architecture is happiness.
We excel at the design of working environments, research facilities and
public buildings for government, education and culture. Transformation
is gaining importance in our portfolio. Our design solutions are simple,
sustainable and user friendly. Our open source working method, based
on user participation and integral design, is unique. Naturally we use
state-of-the-art design tools like Revit and BIM.
Joost Ector
Owner / Design Principal
In Poland we are looking for potential clients and architectural offices for
possible collaborations. Our added value: top level architectural, technical
and methodological design skills.
Ector Hoogstad Architecten jest biurem architektonicznym z siedzibą w
Rotterdamie, zatrudniającym ponad 60 osób stanowiących inspirujące
połączenie doświadczenia i młodych talentów. Firmą kierują Joost Ector
(główny projektant) oraz Max Pape (dyrektor zarządzający).
Wierzymy, że dobrze zaprojektowane budynki są niezwykle ważne dla
jakości naszego codziennego życia. Sprawiają, że czujemy się lepiej i lepiej
wykonujemy powierzone nam zadania, zarówno indywidualnie, jak i w
grupie. Dla nas architektura oznacza szczęście.
Przodujemy w projektowaniu środowiska roboczego, placówek
badawczych i budynków przeznaczonych dla instytucji rządowych,
oświatowych i kulturowych. Transformacja ma dla nas duże znaczenie.
Nasze rozwiązania architektoniczne są proste, zrównoważone i przyjazne
dla użytkownika. Nasza unikalna strategia robocza oparta na metodzie
open source, zakłada uczestnictwo użytkowników i spójność projektu.
Korzystamy przy tym z najnowocześniejszych narzędzi do projektowania,
takich jak Revit czy BIM.
Ector Hoogstad Architecten
Poszukujemy potencjalnych klientów i biur architektonicznych na terenie
Polski pod kątem ewentualnej współpracy. Najwyższej klasy umiejętności
architektoniczne i metodologia projektowa to wartość dodana w naszej
firmie.
Laanslootseweg 1
NL-3028 HT Rotterdam
PO Box 818
NL-3000 AV Rotterdam
P: +31104402121
E: [email protected]
www.ectorhoogstad.com
Facebook : http://www.facebook.
com/pages/Ector-HoogstadArchitecten/223907041001768
Twitter: @EHA_Ector
21
Emons is a solid, privately owned group of companies with a clear
strategy: not to do what everybody else does, but to continue
distinguishing yourself by means of innovative and sustainable concepts
in several niche markets.
We think a logistic service provider only has a right to exist if it delivers
added value to its customers. And this goes far beyond just offering the
cheapest price. Also the environmental aspect, the lowest possible CO2
emissions per transport unit, is important.
Furthermore, customers want you to do more than “just” providing an
excellent performance: they also require innovative ideas so that the
existing situation can be even further improved. Within Emons this has
been self-evident for over 70 years and also “expressed” in our logo, the
arrow: never stop to improve.
Thijs Rutten
CEO
However, our most important weapon is our team spirit. Together we
have the same goal: building a healthy company based on sustainable
logistic niche products and a high-quality provision of services.
It is the combination of these elements that makes the Emons Group so
unique.
Emons to solidna grupa firm z wyraźną, jasną strategią: nie robimy tego
co wszyscy, ale wyróżniamy się dzięki innowacyjnym i zrównoważonym
rozwiązaniom na kilku niszowych rynkach.
Uważamy, że dostawca usług logistycznych może istnieć, jeżeli dostarcza
wartość dodaną swoim klientom. Taka wartość to zdecydowanie więcej,
niż jedynie oferowanie najniższej ceny. Aspekt ochrony środowiska,
najniższa z możliwych emisja CO2 na jednostkę transportową, jest równie
ważny.
Ponadto, klienci oczekują od nas czegoś więcej niż „tylko” najwyższej
jakości świadczonych usług: wymagają również innowacyjnych
pomysłów, które spowodują ulepszenie bieżącej sytuacji. W Emons jest
to naszą dewizą od ponad 70 lat, „wyraża” ją również strzałka w naszym
logo: nigdy nie przestawaj udoskonalać.
Jednakże, naszą najważniejszą bronią jest nasz zespół. Razem mamy
wspólny cel: budowanie zdrowej organizacji bazującej na zrównoważonej
logistyce niszowych produktów i najwyższą jakość świadczonych usług.
Połączenie tych elementów sprawia, że Grupa Emons jest tak unikatowa.
Emons Group
PO Box 217
NL - 6590 AE Gennep
P: +31889001309
M: +31622547039
E: [email protected]
www.emons.eu
22
Core business
Flower Your Place commercialises flower bulb combinations to local
authorities and businesses throughout Europe, for the use in (public)
green areas. In order to assist our customers during planting, we have
developed highly specialized machinery.
Products & services
Our portfolio contains over 25 bulb combinations with different
blossoming periods and optic results. We also create customised
combinations that meet the customers’ specific wishes. We dispose of 4
different machines, which enables us to plant on high variety of areas.
Caroline Louwerse
Marketing Manager & Sales
Representative Northern Germany
USP’s
• Bulb combinations with long blossom periods and beautiful optic
results
• The full package: bulb combinations & low-cost planting
• No customer is standard: personal advise & customisation
• We dispose of 4 different machines to achieve optimal results per
planting location
Profile of commercial contacts
• Local authorities: cities & smaller communities
• Cemeteries
• Housing associations
• Companies specialised in (large scale) landscaping
Główna działalność
Flower Your Place sprzedaje kompozycje cebulek kwiatowych na cele
terenów zielonych lokalnym władzom i firmom w całej Europie. Oprócz
tego oferujemy usługę sadzenia cebulek naszym wyspecjalizowanym
sprzętem.
Produkty & Usługi
Tworzymy kompozycje na zamówienie. Posiadamy 4 różne sadzarki ,
którymi sadzimy w różnych warunkach terenowych.
Atuty Flower Your Place
• Kompozycja długo kwitnących cebulek z pięknym optycznym
rezultatem
• Kompletna usługa: dostawa kompozycji i niski koszt sadzenia sadzarką
• Każdy klient jest niepowtarzalny : indywidualne doradztwo i
dostosowanie produktu
• Posiadamy 4 różne sadzarki, zapewniające idealne rezultaty w różnych
warunkach terenowych.
Flower Your Place
Otweg 15
NL-2771 VX Boskoop
P: +31172728200
F: +31840034194
M: +31646234596
caroline.louwerse@
floweryourplace.com
www.floweryourplace.com
Profil potencjalnych klientów
• Lokalne władze: miasta i gminy (Zarząd Zieleni)
• Cmentarze
• Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe
• Firmy projektujące i urządzające ogrody
23
Goyello was founded in 2006 to develop affordable custom software
solutions. Within 5 years’ time Goyello became a full service software
solution provider. Over 100 dedicated employees, working at 4
offices both in The Netherlands and Poland, are ready to attend to
our customers’ needs. We realize creative solutions to fulfill client’s
requirements. We also develop some good solutions ourselves and
give our clients the opportunity to profit of these. Examples are our
E-commerce solution and Social media application. All solutions are userfriendly and add real value to your business.
Whether you are looking for Microsoft .Net, SharePoint, Java, PHP or
mobile application development, you will find it at Goyello. Further more
Goyello has a solid Ecommerce and Social media solution.
Arie de Bruin
Director/owner
Peter Horsten
Director/owner
Goyello
Binnendams 95
NL-3373 AC HardinxveldGiessendam
P: +31707568022
M: +31639559201
E: [email protected]
www.goyello.com
Poland
Gdańsk Office
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
P:+48587327771
Goyello takes care of the total project from initial idea up to implemented
solution. The Agile development process will be divided into multiple
phases to have a clear overview of the progress. Our clients are highly
involved in every phase to enable them to provide timely feedback.
Firma Goyello została założona w roku 2006 w celu opracowywania
przystępnych cenowo niestandardowych rozwiązań w dziedzinie
oprogramowania. W ciągu 5 lat spółka stała się dostawcą kompleksowych
usług w zakresie oprogramowania. Mamy ponad 100 oddanych
pracowników, pracujących w 4 biurach w Holandii i Polsce, którzy
są zawsze gotowi pomóc naszym klientom. Tworzymy kreatywne
rozwiązania, by móc spełnić wymagania każdego klienta. Ponadto
sami opracowujemy dobre rozwiązania i dajemy naszym klientom
możliwość korzystania z nich. Dobrym przykładem może być rozwiązanie
usprawniające handel elektroniczny czy aplikacja obsługująca media
społecznościowe. Wszystkie oferowane przez nas rozwiązania są
przyjazne dla użytkownika i stanowią realną wartość dla Twojego
przedsiębiorstwa.
Niezależnie od tego, czy poszukujesz rozwiązań obejmujących Microsoft
.Net, SharePoint, Javę, PHP czy aplikacje na komórkę, znajdziesz je w
Goyello. Oprócz tego Goyello oferuje solidne rozwiązania w zakresie
handlu elektronicznego i mediów społecznościowych.
Goyello obsługuje cały projekt, od początkowej koncepcji po wdrożenie
opracowanego rozwiązania. Sprawny proces rozwoju zostanie
podzielony na kilka etapów, by uzyskać jasny przegląd wykonywanych
postępów. Nasi klienci bardzo angażują się w każdy etap, dzięki czemu
szybko otrzymujemy informację zwrotną.
Gliwice Office
ul. Bojkowska 37
44-101 Gliwice
Koszalin Office
ul. Zwycięstwa 37
75-022 Koszalin
24
Core business
Haesebroeck is a small and independent agency, offering home care since
2002. By now we have registered about 200 independent caregivers. They
offer their services to anybody who wants to continue living in their own,
trusted home environment, maintaining their independence.
Products & Services
Our agency specializes in 24-hour care both home and abroad.
We also offer short-term care, with a minimum of one hour per shift. Our
care, putting attention, integrity and respect first, matches the lifestyle at
moments that suits the best for the client.
The care provided can be basic help, but also more extensive [terminal]
care.
Haesebroeck continually seeks to improve its quality and expand its
services.
Elisabeth Buijtelaar
Director-owner
Profile commercial contacts
We are looking for new opportunities concerning home care by:
• Reliable agencies specialized in knowledge of skilled caregivers.
• Local authorities such as regional cabinet of Public Health.
• Universities/schools for professional education for caregivers (nurses).
Kluczowe obszary działalności
Haesebroeck to mała, istniejąca od 2002 roku niezależna agencja,
która oferuje usługi opieki domowej. Obecnie w naszej bazie
zarejestrowanych jest około 200 niezależnych opiekunów. Oferują oni
swoje usługi wszystkim, którzy chcieliby nadal wieść samodzielne życie w
bezpiecznym środowisku domowym i zachować swoją niezależność.
Produkty i usługi
Nasza agencja specjalizuje się w całodobowej opiece zarówno w kraju, jak
i za granicą.
Oferujemy ponadto usługę opieki krótkoterminowej (przynajmniej
1 godzina na każdą zmianę). Niosąc pomoc, na pierwszym miejscu
stawiamy na uwagę, integralność i szacunek oraz staramy się jak najlepiej
dopasować nasze działania do oczekiwań klienta.
Zapewniamy naszym klientom opiekę w wariancie podstawowym, ale
również bardziej rozbudowanym [opiekę terminalną].
Haesebroeck nie ustaje w wysiłkach zmierzających do poprawy jakości i
rozszerzania zakresu świadczonych usług.
Haesebroeck
Advies & Coördinatie Thuiszorg
Kerkstraat 69
NL-2242 HD Wassenaar
PO Box 191
NL-2240 AD Wassenaar
P: +31705141833
E: +31705144235
E: [email protected]
www.Haesebroeck.nl
Twitter: @Haesebroeck
Profil kontaktów handlowych
Szukamy nowych możliwości świadczenia usług domowej opieki
zdrowotnej za pośrednictwem:
• Rzetelnych agencji specjalizujących się w informacjach o
wykwalifikowanych opiekunach.
• Władz lokalnych takie jak rejonowe placówki zdrowia publicznego.
• Uniwersytetów/szkół kształcących opiekunów (pielęgniarki).
25
Hanse Staalbouw, a Dutch steel company, strong in everything
concerning steel products and buildings. With customers in the
agricultural, industrial and utility sector Hanse Staalbouw is able
to provide a wide range of products and services. As for example
preservations, pipe bridges and warehouses with office space.
Hanse Staalbouw exists for over a 100 years. All these years Hanse
Staalbouw has developed extensive knowledge and experience in
designing and building preservations for agricultural products. In order to
preserve the crop longer, it is extremely important that these agricultural
products are kept under the right circumstances. The conditions in the
preservation can be, because of several installations set at the right level
at all times. The product can now be preserved during different seasons.
The product is therefore available for consumption during the whole year
and not only during the harvest season.
Wim de Jonge
Owner / Director
Wim van der Slik
Project Manager
Hanse Staalbouw, holenderskie przedsiębiorstwo konstrukcji
stalowych, ma silną pozycję w dziedzinie stalowych konstrukcji. Mając
zleceniodawców w sektorze rolnym, sektorze użyteczności publicznej i
przemyśle, Hanse Staalbouw jest w stanie świadczyć usługi i dostarczać
szeroką gamę produktów, takich jak hangary magazynowe, mosty
rurowe czy pomieszczenie magazynowo-biurowe.
Hanse Staalbouw może się poszczycić ponad 100-letnią historią. W tym
okresie firma Hanse Staalbouw nabyła ogromną wiedzę i doświadczenie
w projektowaniu oraz budowaniu hangarów magazynowych do
przechowywania produktów rolnych. Aby móc dłużej magazynować
plony, ważna jest możliwość przechowywania produktów rolnych w
dobrych warunkach. Dzięki temu, że warunki w magazynie są regulowane
i utrzymywane na odpowiednim poziomie przez różne instalacje, produkt
może być przechowywany we wszystkich porach roku i być dostępny do
konsumpcji przez cały czas bez względu na porę zbiorów.
Hanse Staalbouw
De Weel 13
NL-4306 NV Nieuwerkerk
P: +31111641333
F: +31111643335
E: [email protected]
www.hansestaalbouw.nl
26
IAA Architects is a firm of 75 enthusiastic and committed employees and
has more than 45 years of experience in architecture, interior architecture,
landscape architecture and urban planning. We are very well equipped
to manage the entire design process: from initiative to completion. Social
responsibility, sustainability and professionalism are imbedded in our
practice.
We stand for innovation and craftsmanship. Our multidisciplinary team
is experienced in complex, knowledge-intensive commissions such as
health care, education and renovation. Because of our profile, we often
have a leading and coordinating role in the design and construction
process.
Harry Abels
Architect / Partner / Managing Director
IAA Architects wants to be an inspiring partner in any project, for both
clients as design partners. Always seeking for unique design, tailored to
ones needs. Creativity, commitment, and close relationships with our
clients are the fundamental ingredients for a good result.
Experience: Integrated Design, Research, BIM, Sustainability, ISO
9001, Design For All, Design & Build
Marta Lachowska
Architect
IAA Architects jest biurem z siedemdziesięciopięcioosobowym,
pełnym zapału zespołem i czterdziestopięcioletnim doświadczeniem
w projektowaniu i doradztwie w dziedzinie architektury, architektury
wnętrz, krajobrazu oraz urbanistyki. Od projektu koncepcyjnego po jego
wykonanie jesteśmy w stanie kierować całym procesem realizacyjnym.
Architektura, społeczne zaangażowanie, zrównoważone projektowanie i
profesjonalizm to nasze podstawy.
Nasz multidyscyplinarny zespół jest wykwalifikowany w kompleksowych
inwestycjach o wysokim stopniu specjalizacji w dziedzinie opieki
zdrowotnej, oświaty czy transformacji zabytków. W procesie projektowobudowlanym czesto pełnimy rolę zarówno projektanta jak i głównego
koordynatora.
Rick Bruggink
Architect
IAA Architects
Lijnbaansgracht 57
NL-1015 GS Amsterdam
P: +31205200080
E: [email protected]
www.iaa-architecten.nl
W każdym kolejnym projekcie IAA Architects chce inspirować swoich
klientow oraz współpracujących z nami partnerów. Potrzeby naszych
zleceniodawców i przyszłych użytkowników są dla nas wytyczną
w drodze do unikatowych rozwiązań. Naszą pracę opieramy na
kreatywności, zaangażowaniu i przywiązaniu do naszych klientów.
Z chęcia dzielimy się naszą wiedza i bierzemy udział w innowacyjnych
przedsięwziąciach.
Doświadczenie: Zrownoważone projektowanie, Prac badawcza,
BIM, ISO 9001, Design For All, Design & Build
M.H. Tromplaan 55
NL-7513 AB Enschede
PO Box 729
NL-7500 AS Enschede
P: +31534804444
F: +31534804488
27
IHC Merwede is focused on the continuous development of design and
construction activities for the specialist maritime sector. It is the global
market leader for efficient dredging and mining vessels and equipment –
with vast experience accumulated over decades – and a reliable supplier
of innovative ships and supplies for offshore construction.
IHC Merwede has in-house expertise for engineering and manufacturing
integrated standard and custom-built vessels, advanced equipment and
also providing life-cycle support. This integrated systematic approach
has helped to develop optimum product performance and long-term
business partnerships.
Theo Boot
Area Manager
The company’s broad customer base includes dredging operators, oil and
gas corporations, offshore contractors and government authorities.
IHC Merwede has over 3,000 employees based at various locations in The
Netherlands, Brazil, China, Croatia, France, India, Malaysia, the Middle East,
Nigeria, Singapore, Slovakia, South Africa, the United Kingdom and the
United States.
Technological innovation will remain the company’s underlying strength
through its continuous investment in research and development.
Moreover, it helps to safeguard a sustainable environment.
IHC Merwede skupia się na ciągłym rozwijaniu działalności projektowej i
budowlanej w specjalistycznym sektorze morskim. Firma jest globalnym
liderem w produkcji pogłębiarek, statków wydobywczych i sprzętu posiadającym ogromne doświadczenie zgromadzone na przestrzeni
lat - oraz rzetelnym dostawcą nowoczesnych statków i zaopatrzenia do
prowadzenia przybrzeżnych prac budowlanych.
IHC Merwede wykorzystuje własną specjalistyczną wiedzę do
projektowania i produkcji jednostek morskich o zintegrowanym
standardzie oraz budowanych na specjalne zamówienie,
zaawansowanego sprzętu, a ponadto zapewnia wsparcie techniczne
przez cały okres użytkowania. Zintegrowane i systematyczne
podejście pomogło opracować optymalną wydajność produktów oraz
zaowocowało długoterminowym partnerstwem biznesowym.
W obszernej bazie klientów firmy znajdują się operatorzy pogłębiarek,
koncerny naftowe i gazowe, wykonawcy prac przybrzeżnych i urzędy
państwowe.
W swoich oddziałach na terenie Holandii, Brazylii, Chin, Chorwacji, Francji,
Indii, Malezji, Bliskiego Wschodu, Nigerii, Singapuru, Słowacji, RPA,
Wielkiej Brytanii i USA IHC Merwede zatrudnia ponad 3000 pracowników.
IHC Holland
PO Box 204
NL-3360 AE SLIEDRECHT
P: +31184411555
F: +31184411884
E: [email protected]
www.ihcmerwede.com
Dzięki nieustannemu inwestowaniu w badania i rozwój, innowacyjność
technologiczna nadal będzie pozostawać głównym atutem firmy.
Przyczynia się także do ochrony środowiska naturalnego i utrzymywania
go w zrównoważonej kondycji.
28
Introduction
Herewith we introduce ourselves as a tier 1 branded manufacturer of
electricity- and smart meters in Europe. We develop and manufacture
energy meters since 1992 and we have a network all around Europe.
Direct from manufacturer to you for the best available prices.
We offer
• a full line of (smart) energy meters 3 brands MID certified and sub
metering
• Communication - S0 output - M-Bus - Modbus - RS485 to TCP-IP –
Zigbee – RF - GPRS
• branded products
• customized products
• new development as per your specification
Co van den Ham
Manager New Business
Daan van der Vaart
COO
About Inepro
With an eye to the future, Inepro holds green innovations to the heart.
Using our products and solutions not only saves our customers time
and money, they also contribute to a better environment and a greener
planet.
Wstęp
Jesteśmy wiodącym producentem liczników poboru energii elektrycznej i
inteligentnych liczników w Europie. Opracowujemy i produkujemy liczniki
energii od 1992 roku, a nasza sieć obejmuje całą Europę. Nasze produkty
dostarczamy bezpośrednio od producenta w najlepszych dostępnych
cenach.
Oferta
• pełny asortyment (inteligentnych) mierników poboru energii 3 marek
posiadających atest MID oraz liczników
• komunikacja – wyjście S0 – M-Bus – Modbus – RS485 do TCP-IP –
Zigbee – RF – GPRS
• produkty markowe
• produkty niestandardowe
• nowe projekty zgodnie ze specyfikacją klienta
O firmie Inepro
Inepro działa z myślą o przyszłości, dlatego przykłada ogromną wagę do
wszelkich innowacji mających na celu ochronę środowiska. Korzystanie
z naszych produktów i rozwiązań nie tylko pozwala zaoszczędzić czas i
pieniądze, ale również przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
Inepro Metering
Pondweg 7
NL-2153 PK Nieuw-Vennep
P: +31252744044
E: [email protected]
www.ineprometering.com
29
KuiperCompagnons is a consultancy firm for Regional Planning, Urban
Design, Architecture and Landscape founded in 1916. We provide our
national and international clients with integrated solutions on spatial
planning and design from our office in Rotterdam, the Netherlands.
We believe that an integral approach is essential to create realistic visions,
strategies, plans and designs for the best possible places to live and
work. For that reason KuiperCompagnons has all expertise’s available to
guide you through the entire process from first idea to the actual project
implementation. We connect short term actions to our long term visions
to ensure realisation.
Mark Niesten
Landscape Architect
Region Manager Poland
In Poland we have our focus on the integration of urban planning
& design with water management. We link our Dutch expertise
and global experience, with the local Polish contextual knowledge.
KuiperCompagnons works together with Polish local experts. Together
we are looking for the best tailor made solutions. By linking governments,
private partners, experts and the public we create new opportunities for
Polish cities by using the potential of water for economic, social, cultural
and ecological development.
KuiperCompagnons jest wiodącą międzynarodową firmą konsultingową,
powstałą w 1916 roku i specjalizującą się w planowaniu przestrzennym,
urbanistyce, architekturze krajobrazu i architekturze. Siedziba główna
KuiperCompagnons znajduje się w Rotterdamie, Holandii, jednakże firma
działa na arenie międzynarodowej, zarówno w sektorze publicznym, jak i
sektorze prywatnym.
Wierzymy, ze zintegrowane podejście do planowania jest niezbędnym
aspektem tworzenia realistycznych wizji, strategii, planów i projektów.
To z kolei pozwala na tworzenie najlepszych z możliwych miejsc do
życia i pracy. KuiperCompagnons zdobyta wiedza i doświadczenie jest
wykorzystywana w celu skutecznego kierowania procesu podczas
wszystkich etapów - od pomysłu do rzeczywistej realizacji projektu.
W celu zapewnienia jak wyższej jakości realizacji projektów łączymy
działania krótkoterminowe z długoterminowymi ambicjami naszych wizji.
W Polsce działalność KuiperCompagnons skupia się wokół integracji
planowania urbanistycznego i projektowania z zarzadzaniem gospodarką
wodną. Łączymy naszą wiedzę i holenderskie doświadczenie, z lokalną
wiedzą polskich ekspertów. Wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań
będącymi odpowiedziami na specyficzne wyzwania danych miejsc.
KuiperCompagnons
Van Nelle Ontwerpfabriek
Schiegebouw
Van Nelleweg 6060
NL-3044 BC Rotterdam
PO box 13060
NL-3004 HB Rotterdam
P: +31104330099
E: [email protected]
www.kuiper.nl
Łącząc i koordynując ambicje wszystkich szczebli administracji publicznej,
partnerów prywatnych, ekspertów i opinii publicznej, tworzymy nowe
możliwości dla polskich miast. W tym celu potencjał wody często
wykorzystywany jest dla rozwoju gospodarczego, społecznego,
kulturalnego i ekologicznego miast.
30
KWT Group (1988) is the Dutch market leader in design and manufacture
of equipment for flow control: non return valves, penstocks and tilting
weirs in stainless steel and / or HDPE highly durable plastics.
KWT Group, with sales offices in The Netherlands, Belgium and Bulgaria
and a distribution network of 35 distributors and agents, is member of
Bergschenhoek Groep BV, an independent and privately owned group
of companies in the field of ventilation, heating and civil construction
systems.
KWT design, engineer and supply penstocks for Waste Water Treatment
and Flood Protection projects both from stock and as bespoke solutions.
Two production plants, in total 5,000 m2, include laser cutting, robot
welding and HDPE routing machines. The assembly plant in the south of
Bulgaria serves the Central and Eastern European region.
Ron den Hertog
Seeking: regional and national distributors, agents, trading partners.
Director Business Development
Założona w roku 1988 grupa KWT Group zajmuje wiodącą pozycję na
holenderskim rynku w dziedzinie projektowania i produkcji sprzętu
do kontroli przepływu wody: zaworów zwrotnych, zastawek i jazów
wykonanych ze stali nierdzewnej i/lub bardzo wytrzymałego polietylenu
HDPE.
Grupa KWT Group, posiadająca biura sprzedaży na terenie Holandii,
Belgii i Bułgarii oraz sieć dystrybucji składającą się z 35 dystrybutorów
i pośredników, jest członkiem Bergschenhoek Groep BV, niezależnej
prywatnej grupy firm działających na polu wentylacji, ogrzewania i
cywilnych systemów budowlanych.
KWT projektuje, opracowuje i dostarcza zastawki do projektów
oczyszczalni ścieków i infrastruktury przeciwpowodziowej, zarówno w
wersjach fabrycznych, jak i wykonywane na zamówienie. Dwa zakłady
produkcyjne o łącznej powierzchni 5000 m kw. przecinarki laserowe,
roboty spawalnicze i frezarki do obróbki HDPE. Zakład montażowy
zlokalizowany na południu Bułgarii obsługuje region Europy Środkowej i
Wschodniej.
Poszukujemy: dystrybutorów regionalnych i krajowych, pośredników,
partnerów handlowych.
KWT Group
Wentelploeg 42
NL-8256 SN Biddinghuizen
P: +31321335566
E: [email protected]
www.kwtgroup.com
www.kwtinternational.com
31
La Decollette, launched in 2008, is set up by Rachel de Boer, the designer
of the Anti-Wrinkle Bra.
Based on the natural healing ability of the skin, this night bra has a very
effective way of keeping the cleavage smooth. Vertical wrinkles will
reduce and disappear by the ergonomic shape of the hypo-allergen bra
(Lycra®, Comforel®, Cotton). Not only effective in a cosmetic way but also
experienced as being very supportive by women with painful breasts
(target group: 35+).
This one-size-fits-all bra is unique and therefore has no competition.
Rachel de Boer
Director
Next to a multilingual online-store, the company has 250 sales points
in the Benelux and is yet also represented in amongst others Germany,
Czech, Spain and Portugal. Scientifically tested by CERCO in Paris and
safeguarded by Knijff Trademark Attorneys.
We believe Poland will have a strong market potential and are looking
for distributors or agents in lingerie and/or cosmetic industry with a solid
network.
La Decollette to firma założona w roku 2008 przez Rachel de Boer,
twórczynię nocnego biustonosza, który przeciwdziała starzeniu się piersi.
Douwe de Boer
Business Manager
Biustonosz działa w oparciu o lecznicze właściwości skóry i bardzo
skutecznie utrzymuje gładki dekolt. Dzięki ergonomicznemu kształtowi
tego hipoalergicznego stanika (Lycra®, Comforel®, bawełna), pionowe
zmarszczki na dekolcie stopniowo zanikają. Biustonosz jest nie tylko
skuteczny pod kątem kosmetycznym, ale również sprawdził się u kobiet
skarżących się na ból piersi (grupa docelowa: 35+).
Ten biustonosz o uniwersalnym rozmiarze to jedyny taki produkt na
rynku.
Oprócz wielojęzycznego sklepu internetowego firma posiada 250
punktów sprzedaży na terenie Beneluksu, a ponadto reprezentowana
jest m.in. w Niemczech, Czechach, Hiszpanii i Portugalii. Biustonosz został
przebadany naukowo przez CERCO w Paryżu i jest chroniony przez firmę
Knijff Trademark Attorneys zajmującą się ochroną znaków towarowych.
Uważamy, że Polska posiada duży potencjał rynkowy. Poszukujemy
dystrybutorów i pośredników z branży bieliźniarskiej i/lub kosmetycznej
posiadających ugruntowaną sieć sprzedaży.
La Decollette
PO Box 56
NL-1390 AB Abcoude
P: +31294772907
M: +31653564094
E: [email protected]
www.decollette.nl
33
From grassland to feeding and milking solutions
Safeguarding farming in the future requires a strong vision and
commitment. Lely has a long and deep history of working with and
recognizing the needs of the modern dairy farmer. Lely is committed to
help farmers improve productivity, competitiveness and sustainability of
their farm business. They get the best return out of their investment by
producing the best quality fodder for their cows.
We also have built a less invasive system around the cow to make sure
that she likes to be milked, for as many years as possible. A milking robot
is not just a different way of milking, it is a different way of managing your
farm. That is why we have developed tools dedicated to robotic farming,
allowing farmers more flexibility. We offer a unique set of instruments to
control both milk quality and the individual cow in the herd.
Gert Aerts
General Manager
Od pastwiska po rozwiązania w zakresie karmienia i dojenia
Przyszłość rolnictwa zależy od wyraźnej wizji i silnego zaangażowania.
Firma Lely może pochwalić się długą i owocną współpracą oraz
znajomością wymagań współczesnych rolników działających w branży
mleczarskiej. Ponadto spółka stawia sobie za cel pomoc rolnikom w
zwiększeniu produktywności, konkurencyjności i zrównoważonego
rozwoju ich gospodarstw. Otrzymują oni najlepszy zwrot z inwestycji
poprzez produkcję najlepszej jakości paszy dla swoich krów.
Ponadto opracowaliśmy mniej inwazyjny system dojenia, dzięki czemu
czynność ta pozostaje przyjemna dla samego zwierzęcia przez wiele
lat. Dojarka to nie tylko inny sposób dojenia, ale również inny sposób
zarządzania gospodarstwem. Mając to na uwadze opracowaliśmy
narzędzia zaprojektowane z myślą o automatyzacji rolnictwa,
zapewniając rolnikom większą elastyczność. Oferujemy unikatowy
zestaw instrumentów do kontroli zarówno jakości mleka, jak i każdej
krowy w stadzie.
Lely Holding
Cornelis van der Lelylaan 1
NL-3147 PB Maassluis
P: +31881228221
F: +31881228222
E: [email protected]
www.ley.com
Lely East
Ciele, ul. Toruńska 18
86-005 Białe Błota / Poland
P: +48523211100
F: +48523211144
E: [email protected]
www.lely.com
34
LEVS architecten is an international operating firm based in Amsterdam
(NL). The team of ca. 20 people is led by three partners, Marianne Loof,
Adriaan Mout and Jurriaan van Stigt.
We are highly experienced in high density housing - low and high rise
- combined with (mid scale) urban design, the restructuring of former
industrial buildings and areas, and restoration and redevelopment of
monumental building in inner cities.
The firm was established in 1989 and since then we have designed a
great number of projects in the Netherlands, Germany, Russia as well as
in Africa. Jurriaan van Stigt
Architect/Partner
The trademark for our way of working is cooperation with all parties
involved in the process. This cooperation focuses on inspiration,
challenge and making use of each other’s specific expertise and opinions
to achieve the best possible results. On this mission we are searching for
Polish partners to share our Dutch design and planning experience.
LEVS architecten to działająca na szczeblu międzynarodowym firma z
siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Zespół składający się z około 20 osób
kierowany jest przez troje wspólników: Marianne Loof, Adriaana Mouta i
Jurriaana van Stigta.
Tibor Kis
Architect
Mamy bogate doświadczenie w projektowaniu zwartej zabudowy
mieszkaniowej – wysokiej i niskiej – projektowaniu obszarów miejskich
średniej wielkości, przekształcaniu dawnych budynków i stref
przemysłowych oraz renowacji i przeprojektowywaniu budynków
zabytkowych w centrach miast.
Firma została założona w roku 1989 i w ciągu swojej działalności
opracowała znaczną liczbę projektów w Holandii, Niemczech, Rosji oraz
w Afryce. Naszą cechą charakterystyczną jest współpraca ze wszystkimi stronami
uczestniczącymi w projekcie. Ta współpraca stawia na inspirację,
wyzwania oraz optymalne wykorzystywanie indywidualnego
doświadczenia i opinii w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników.
W ramach misji gospodarczej poszukujemy polskich partnerów, z którymi
podzielimy się naszym holenderskim wzornictwem i doświadczeniem w
planowaniu.
LEVS architecten
PO Box 2182
NL-1000 CD Amsterdam
Cruquiusweg 111d
NL-1019 AG Amsterdam
P: +31206735762
F: +31206620931
E:[email protected]
www.levs.nl
35
Their favourite dolls and stuffed animals – measuring 30 centimetres in
length – fulfil an important role in teaching children about attachment and
trust. The durable and mobile LILIANE Dolls Villa has been built at child’s
height specially for them. With a designer interior, a car ramp and three
trays. Made of birch plywood, solid beech wood, stainless steel, plexiglass.
Available in two versions
Dolls Villa leading for group play by 4 - 6 children
Dolls Villa light for group play by 2 - 3 children
Teachers primary education UK: “In 20 years, we have already seen a lot of
play-objects. However this wonderful, thoughtful, solid Dolls Villa stands
with dot top the list of sustainable and inviting materials!!”
Liliane Limpens
designer | director | owner
Target groups
• Primary schools | Nurseries school suppliers
• Children and adults with socio-emotional problems psychiatrists,
psychologists, play therapists, coaches
• Children with physical limitations speech, occupational, physical
therapists
• Shelters for children in need women’s shelters, centres for asylum
seekers, children placed out of home
Psychologist Stankiewicz: ”The Dolls Villa is an excellent channel for
making contact with children, certainly with children who have difficulty
expressing themselves verbally. The villa is used for many different
problems: from attachment problems, abuse, and behavioral problems
to neglect”.
Jej ulubione lalki i wypchane zwierzaki - mierzące 30 cm długości spełniają ważną rolę w uczeniu dzieci nawiązywania bliskich relacji i
zaufania. Wytrzymały i mobilny domek dla lalek Dolls Villa firmy LILIANE
zbudowany został specjalnie dla dzieci z uwzględnieniem wzrostu
dziecka. Wnętrze zostało stylowo zaprojektowane, a cała konstrukcja
posiada ponadto rampę samochodową i trzy piętra. Całość wykonana
jest ze sklejki brzozowej, drewna bukowego, stali nierdzewnej i szkła
akrylowego (pleksiglasu).
Dostępne dwie wersje
Dolls Villa leading do zabaw w grupie 4–6 dzieci
Dolls Villa light do zabaw w grupie 2–3 dzieci
LILIANE
Boschcour 38
NL-6221 JR Maastricht
P: +31 43 3648490
M: +31 6 48149588
E: [email protected]
www.liliane.eu
Grupy docelowe
• Szkoły podstawowe | Dostawcy sprzętu do przedszkoli
• Dzieci i dorośli z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi, psychiatrzy,
psycholodzy, specjaliści od terapii zabawą, trenerzy
• Dzieci z ograniczeniami fizycznymi, terapeuci mowy, terapeuci
zawodowi i fizyczni
• Schroniska dla dzieci i samotnych matek, centra dla uchodźców, domy
dziecka
Psycholog Stankiewicz: „Domek Dolls Villa to znakomity kanał
umożliwiający kontakt z dziećmi, na pewno z tymi, które mają problemy
z komunikacją werbalną. Podczas zabawy w tym domku dzieci uczą się
rozwiązywać różne problemy: od trudności w nawiązywaniu bliskich
relacji, poprzez złe traktowanie i problemy z zachowaniem wynikającym z
zaniedbań wychowawczych”.
36
The Netherlands Water Partnership (NWP) is a public-private corporation
network of the Dutch water sector. Businesses, governments and
knowledge institutes are all actively participating in this network. NWP
members that are interested in Poland are united in the NWP Poland
platform. This platform organizes Polish-Dutch trade activities.
The Netherlands Water Partnership is your connection to the right water
expertise in the Netherlands, whether this concerns technological,
organizational, financial or environmental questions in relation to water.
Expertise in the entire water chain: from source to all possible water-users,
from use to recycling and re-use, from solutions at sea to remote sensing
from space.
Edyta Wisniewska
The Netherlands Water Partnership is an independent network of more
than 200 Dutch organizations active world-wide. More than half are
companies, others are knowledge institutes, public authorities and NGOs.
Regional coordinator Poland
NWP (Netherlands Water Partnership – Holenderskie Partnerstwo Wodne)
to publiczno-prywatna sieć korporacyjna holenderskiego sektora
wodnego. Do aktywnych uczestników tej sieci należą przedsiębiorstwa,
rządy i instytucje naukowe. Członkowie NWP zainteresowani Polską są
zrzeszeni w platformie NWP Poland. Platforma ta odpowiada za polskoholenderską działalność handlową.
NWP to Twój łącznik z rzetelną holenderską wiedzą specjalistyczną
dotyczącą gospodarki wodnej, niezależnie od tego, czy dana kwestia
dotyczy spraw technologicznych, organizacyjnych, finansowych czy
środowiskowych. Fachowa wiedza na temat całego łańcucha wodnego:
od źródła do wszystkich możliwych użytkowników wody, od użytkowania
po recykling i ponowne użycie, od rozwiązań stosowanych na morzu
morskich po teledetekcję satelitarną.
NWP jest niezależną siecią składającą się z ponad 200 holenderskich
organizacji prowadzących działalność na całym świecie. Ponad połowa
z nich to firmy, pozostałą część stanowią instytuty naukowe, władze
państwowe i organizacje pozarządowe.
Netherlands Water Partnership
Bezuidenhoutseweg 2
NL-2508 EH Den Haag
PO Box 82327
NL-2508 EH Den Haag
P: +31703043700
E: [email protected]
www.nwp.nl
37
PTC+ is a leading international training institute which focuses on
all the links in the production chain of animals, animal commodities,
(agricultural) technology and refrigeration. PTC+ consists of 5 expertise
centres. The organization is application oriented and bridges theory
and practice, forming the essential link between research, education/
training, the industries and farming practices. PTC+ has for over 50 years
experience on international training of poultry.
Its staff consists of many well-qualified senior instructors with worldwide
working experience. A wide range of practice facilities are available for
demonstration and training and also guesthouses.
Eltjo Bethlehem
Business Manager
PTC+ offers a range of tailor-made courses and professional training
programmes for national and international students and professionals,
based on the concept of “learning-by-doing”. Customers are international
consultancies for governments and international agencies, private
companies and educational centres. Training programmes are realized in
the Netherlands and/or abroad (at location).
Furthermore PTC+ assists in the implementation of projects for the
transfer of knowledge, skills and technology, both in the Netherlands and
in others countries (“institution building”). The training of PTC+ is regularly
attended by students from governmental and non-governmental sectors.
Today PTC+ has worldwide experience in dozens of countries
PTC+ to wiodący międzynarodowy instytut szkoleniowy, którego
działalność skupia się na wszystkich ogniwach łańcucha produkcyjnego
zwierząt, towarów pochodzenia zwierzęcego, technologii (rolnych) i
chłodnictwie. W skład PTC+ wchodzi 5 centrów wiedzy specjalistycznej.
Organizacja jest zorientowana na praktyczne stosowanie wiedzy, a
poprzez łączenie teorii z praktyką tworzy kluczowe ogniwo między
badaniami, edukacją/szkoleniem, przedsiębiorstwami i praktykami
stosowanymi w rolnictwie. PTC+ posiada ponad 50-letnie doświadczenie
w zakresie międzynarodowego chowu drobiu.
W skład personelu wchodzi wielu dobrze wykwalifikowanych instruktorów
wyższego szczebla, którzy zdobywali doświadczenie zawodowe na całym
świecie. Do dyspozycji mamy szeroki wybór placówek szkoleniowych
przeznaczonych do prezentacji i szkoleń, jak również pensjonaty.
PTC+
Zandlaan 29
NL-6717 LN Ede
PO Box 32
NL-6710 BA Ede
P: +31 880206400
M: +31 653972642
F: +31 880206401
E: [email protected]
www.ptcplus.com
PTC+ oferuje szereg kursów dopasowanych do indywidualnych
potrzeb oraz profesjonalne programy szkoleniowe dla studentów oraz
pracowników krajowych i międzynarodowych, opartych na koncepcji
„learning by doing”, czyli uczenia się poprzez praktykę. Naszymi klientami
są międzynarodowe biura doradcze współpracujące z instytucjami
rządowymi i agencjami międzynarodowymi, prywatne przedsiębiorstwa
i centra oświatowe. Programy szkoleniowe są realizowane w Holandii i/
lub za granicą (w siedzibie klienta).
Oprócz tego PTC+ wspiera proces wdrażania projektów pod kątem
transferu wiedzy, umiejętności i technologii, zarówno w Holandii, jak i w
innych krajach („budowanie instytucjonalne”). Szkolenia organizowane
przez PTC+ cieszą się stałym zainteresowaniem studentów z sektora
rządowego i pozarządowego. Obecnie PTC+ może poszczycić się
globalnym doświadczeniem w licznych krajach.
38
The world’s population is increasing by the minute. It’s growing older
rapidly. There’s growing prosperity, which means we are eating more and
differently worldwide. If we continue in this way, by 2030 we will need an
extra earth to feed everyone.
Of course, we don’t have that extra earth. And so we need powerful
solutions. We need to be smarter with our existing agricultural land. We
need to invest in sustainable production methods so we can grow more
food with fewer natural resources. We want to optimize the unused
agricultural potential.
Rabo Farm invests in farms and agricultural production. We invest in
upgrading farms with the aim of increasing efficiency, productivity and
sustainability. The primary focus of upgrading is on water, soil and farm
infrastructure improvements.
Dick van den Oever
CEO
Thanks to our investments and the active management of Rabo Farm,
our leaseholders are able to improve and expand the farms sustainably
and responsibly. And we are able to optimize the unused agricultural
potential. Meaning more agricultural production with less farm inputs.
Rabo Farm plays an active and committed role in this. We are an agricultural
investment manager and we are very much in touch with the farmers’
reality. We are part of the Dutch Rabobank Group, one of the 30 largest
financial service providers in the world with a global agricultural focus.
Stefan Baecke
Director Rural Development
Next to investing in farms, Rabo Farm actively works with partners to
develop rural communities economically. Shrinking rural populations
are another challenge for food security and stimulating & investing in
local rural businesses contributes to economic independency and social
progress, ensuring that rural areas remain or become attractive places for
people to work and live.
Liczba ludności świata nieustannie rośnie. Populacja gwałtownie się
starzeje. Żyjemy w czasach dobrobytu, co oznacza, że jemy więcej i
bardziej różnorodnie.
Jeśli nic się nie zmieni, do 2030 roku będziemy potrzebować drugiej
Ziemi, by zapewnić wszystkim ludziom odpowiednią ilość żywności.
Nie jest to jednak możliwe. Dlatego potrzebujemy skutecznych
rozwiązań. Musimy mądrzej gospodarować istniejącym areałem upraw.
Musimy inwestować w zrównoważone metody produkcji, byśmy mogli
produkować więcej żywności, zużywając mniej zasobów naturalnych.
Chcemy zoptymalizować potencjał drzemiący w nieużytkach rolnych.
Rabo Farm
World Trade Center Schiphol
Tower H 5th floor
Schiphol Boulevard 341
NL-1118 BJ Schiphol
PO Box 75751
NL-1118 ZX Schiphol
P: +31 20 2066762
E: [email protected]
www.rabobank.com/rabofarm
Rabo Farm inwestuje w gospodarstwa rolne i produkcję rolną.
Inwestujemy w usprawnienie gospodarstw w celu zwiększenia ich
produktywności i wprowadzenia zrównoważonych metod produkcji.
Naszym głównym celem jest udoskonalanie infrastruktury obiektów
związanych z wykorzystaniem wody i gleby oraz z rolnictwem.
Dzięki naszym inwestycjom i aktywnemu zarządzaniu spółką Rabo
Farm, nasi dzierżawcy są w stanie udoskonalić i rozbudować swoje
gospodarstwa w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Ponadto
jesteśmy w stanie zoptymalizować potencjał nieużytków rolnych. Oznacza
to zwiększenie produkcji rolnej przy mniejszym wkładzie gospodarstwa.
Robo Farm odgrywa aktywną i pełną zaangażowania rolę w całym
procesie. Zajmujemy się zarządzaniem inwestycjami rolnymi i doskonale
znamy realia pracy rolników. Jesteśmy częścią grupy Dutch Rabobank
Group, jednego z 30 największych dostawców usług finansowych na
świecie, zorientowanego na rolnictwo w skali globalnej.
39
Ridder - HortiMaX combine more than 100 years of experience in
Horticulture around the world, and is a leading global player in the field of
greenhouse technology. Our mission can be stated as follows: “Support
greenhouse growers to achieve better results through best fit growing
technology together with partners in the industry”. Drawing on our
knowledge, skills and experience, we will work with you to find the best
integrated solution for your business.
Introduction Ridder Drive Systems
Ridder develops, produces and markets a complete range of electromechanical drive systems for the motion of air vents, screens, flaps,
heating and feed lines, primarily in the agricultural sector. We operate
worldwide as a leading player in the market, and we stand out thanks to
our product innovation, reliability and service. Our focus is on sustainable
growth and corporation, with added value for our customers and users at
the core of the business.
Andrei Chabaline
Sales Manager
Introduction HortiMaX
HortiMaX enables customers to achieve a higher efficiency by offering
them intelligent, innovative and user-friendly total solutions for the
professional horticultural industry.
• Process automation (process computers: climate, energy and water)
• Plant Monitoring
• Irrigation units and fertilizer Solutions
• Management Solutions (labor and productivity registration)
• Global Growing Solutions
• Disinfections Solutions
Ridder – HortiMaX łączą w sobie ponad 100-letnie doświadczenie
w zakresie światowego ogrodnictwa i zajmują wiodącą pozycję na
rynku technologii szklarniowych. Naszą misję można podsumować
w następujący sposób: „Wspieranie hodowców roślin szklarniowych
w osiąganiu lepszych wyników poprzez dopasowanie optymalnej
technologii upraw wspólnie z partnerami z branży”. Czerpiąc z własnej
wiedzy, umiejętności i doświadczenia, podejmiemy współpracę w
celu opracowania najbardziej dopasowanych rozwiązań dla Twojego
przedsiębiorstwa.
Informacje o Ridder Drive Systems
Ridder opracowuje, produkuje i sprzedaje pełen asortyment elektrycznomechanicznych układów napędowych do wentylatorów, ekranów,
klap, systemów grzewczych i taśm przesyłowych, głównie odbiorcom
z sektora rolniczego. Działamy na całym świecie i jesteśmy wiodącym
graczem na rynku. Wyróżniamy się na tle konkurencji dzięki naszym
innowacyjnym produktom, rzetelności i obsłudze. Koncentrujemy się na
zrównoważonym wzroście i rozwoju korporacji, a wartość dodana, którą
oferujemy naszym klientom i użytkownikom, stanowi podstawę naszej
działalności.
Ridder – HortiMaX
PO Box 360
NL-3840 AJ Harderwijk
P: +31341416854
E: [email protected]
[email protected]
www.ridder.com
www.hortimax.com
Informacje o HortiMaX
HortiMaX umożliwia klientom osiągnięcie wyższej wydajności oferując
inteligentne, innowacyjne i przyjazne dla użytkownika kompleksowe
rozwiązania dla profesjonalnej branży ogrodniczej.
• Automatyzacja procesów (przetwarzanie komputerowe: klimat,
energia i woda)
• Monitoring zakładów produkcyjnych
• Maszyny irygacyjne i rozwiązania dotyczące stosowania nawozów
• Rozwiązania w zakresie zarządzania (rejestrowanie pracy i wydajności)
• Globalne rozwiązania pozwalające uzyskiwać wzrost
• Rozwiązania dotyczące dezynfekcji
40
Advocatenkantoor
aris
Draft contracts, help Polish and Dutch companies with negotiations
and making arrangements for collaboration. Mrs. Saris speaks fluently
Dutch and Polish, whereby she reduces a barrier between Poland and the
Netherlands and makes the collaboration more easy and effective.
Products and services offered
• Legal services, contract drafting, negotiation, collection
• Services are offered in Dutch and Polish
• Offering service to Dutch and Polish firms with their activities and
contacts in the Netherlands and Poland.
Veronica Saris
Unique selling points
• One of the few Dutch-Polish speaking lawyers / attorneys in Europe.
• Because there is no language barrier, it is much more easy to negotiate,
draft contracts and co-operate with other firms. There are less costs
involved and negotiations and making arrangements takes less time.
Director / Attorney at law
Sporządzanie umów, pomoc polskim i holenderskim przedsiębiorstwom
w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu porozumień o współpracy.
Pani Saris płynnie włada językiem holenderskim i polskim, co pozwala
zmniejszyć barierę między Polską a Holandią oraz umożliwia płynniejszą i
efektywniejszą współpracę.
Oferowane produkty i usługi
• Usługi prawne, sporządzanie umów, negocjacje, windykacja
• Usługi w języku holenderskim i polskim
• Obsługa polskich i holenderskich przedsiębiorstw w zakresie
działalności i kontaktów na terenie Holandii i Polski.
Wyjątkowe cechy usług
• Jedna z nielicznych kancelarii prawniczych / adwokackich w Europie
oferująca usługi w języku polskim i holenderskim.
• Brak bariery językowej ułatwia prowadzenie negocjacji, sporządzanie
umów i współpracę z innymi firmami. Koszty usług są niższe, a
negocjacje i zawieranie umów wymagają mniejszych nakładów czasu.
Saris Advocatenkantoor
Dordrecht
P: +31103401977
M: +31636101324
F: +31108080530
E: [email protected]
www.advocatenkantoorsaris.nl
41
Skytron Europe was founded in 2008 as an European subsidiary of the
market leader Skytron in Grand Rapids. Skytron provides a wide range of
medical products for operating rooms, intensive care and other acute care
area, currently for Europe consisting of a range of operating lights, ceiling
mounted pendant systems and operation tables. Special note about the
pendant systems, which are being manufactured in the Netherlands for
over 25 years. Skytron works with a world wide distribution network and
currently has established sales channels in 7 European markets. In the
next 5 years the plan to grow to at least 20 markets.
Skytron believes in developing long term partnerships, based on high
quality products. The quality of our products distinguishes itself with a
unique level of reliability and one of the lowest cost of ownerships in the
field.
Richard Krznaric
VP of Sales & Marketing Europe and Africa
Skytron Europe is already active in the Polish market since 2011. Our
partner and distributor Gemed is located in Katowice. The main goal
with this trade mission is to learn and understand how the market is
developing on a higher level and which aspects need to be addressed to
become successful in the healthcare business.
Firma Skytron Europe została założona w 2008 roku jako europejska
spółka zależna rynkowego lidera Skytron z siedzibą w Grand Rapids.
Skytron oferuje europejskim odbiorcom szeroki wybór produktów
medycznych do stosowania na salach operacyjnych, oddziałach
intensywnej opieki medycznej i intensywnej terapii, obejmujący bogaty
asortyment lamp operacyjnych, lamp podwieszanych montowanych
na suficie i stołów operacyjnych. Warto dodać, że systemy lamp
podwieszanych są produkowane w Holandii od ponad 25 lat. Skytron
współpracuje ze światową siecią dystrybucyjną i obecnie dysponuje
kanałami sprzedaży na 7 rynkach europejskich. W ciągu kolejnych 5 lat
firma planuje zwiększyć swój udział do 20 rynków.
Skytron wierzy w rozwijanie długoterminowego partnerstwa opartego
na produktach wysokiej jakości. Nasze produkty wyróżniają się
wyjątkową niezawodnością i jednymi z najniższych kosztów własności na
tym polu.
Skytron Europe działa aktywnie na polskim rynku od 2011 roku.
Naszym partnerem i dystrybutorem jest firma Gemed mieszcząca się
w Katowicach. Głównym celem tej misji gospodarczej jest poznanie
i zrozumienie sposobu rozwoju rynku na wyższym poziomie oraz
kwestii, które należy uwzględnić, aby osiągnąć sukces w sektorze opieki
zdrowotnej.
Skytron Europe
Floresstraat 52
NL-8022 AD Zwolle
P: +31384554050
M: +31612597787
F: +31384554051
E: [email protected]
www.skytron.us
Skypename: richard.krznaric
43
Solis Plant is a pot plant plantation located in ´s-Gravenzande (Westland)
in the Netherlands. The company exists since 2008, but the roots in
horticulture go far back. Solis Plant is focusing on the pot and garden
plants, especially the Kalanchoë, Bougainvillea and the Hydrangea.
Solis Plant is continuous looking for innovations. That is why we selected
sorts that add something to the existing assortment. But we are also
looking at the presentation from of the product. Le Chic is our own brand
in the Kalanchoë trade. This gives our products a distinctive character.
René van Dop
Owner
The company exists out of 25,000 m2 of glass. And with the most modern
machines, installations and techniques we can deliver top and constant
quality. Thanks to the modern technique of lighting we can deliver year
round. Solis Plant is a real family company Gerrit and René van Dop
(Father and son) are in charge. Together with a team of 20 persons they
are daily active in the company. Despite of all the modern machines it
requires real green fingers to deliver top quality.
Solis Plant to przedsiębiorstwo zajmujące się hodowlą roślin
doniczkowych, położone w miejscowości ‘s-Gravenzande (gmina
Westland) w Holandii. Firma istnieje od 2008 roku, jednak jej ogrodnicze
korzenie sięgają o wiele dalej wstecz. Solis Plant prowadzi produkcję
roślin ogrodowych i doniczkowych, w szczególności odmian z rodzaju
kalanchoe, bugenwilla i hortensji.
Solis Plant nieustannie poszukuje nowatorskich rozwiązań. Dlatego
wybieramy odmiany, które wnoszą coś nowego do istniejącego
asortymentu. Oprócz tego zwracamy uwagę na formę prezentacji
produktu. Le Chic to nasza własna odmiana kalanchoe. W ten sposób
nadajemy wyróżniający charakter naszym produktom.
Firma działa na 25000 m2 powierzchni szklarniowej. Dzięki
najnowocześniejszym maszynom, infrastrukturze i technologiom
jesteśmy w stanie zapewniać najwyższą jakość na stałym poziomie. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnej techniki oświetleniowej możemy dostarczać
nasze produkty przez okrągły rok. Solis Plant to prawdziwa firma
rodzinna, którą zarządzają Gerrit i René van Dop (ojciec i syn). Wspólnie
z ekipą złożoną z 20 osób zajmują się bieżącą działalnością swojego
przedsiębiorstwa. Aby zapewniać najwyższą jakość, nie wystarczą
wyłącznie nowoczesne maszyny – niezbędna jest również „ręka do
kwiatów”.
Solis Plant
Laan van de Heilige Lambertus 48
NL-2691 MV ‘s-Gravenzande
P: +31174210380
M: +31641428125
F: +31174210389
E: [email protected]
www.solisplant.nl
44
TCE Gofour it’s main goal is to develop and sell “eco-friendly” products
and services all over the world. These products and services are not only
meant to make the world a greener place to live in, but also to save large
amounts of money.
The Bio Product Processor (BPP) is a system developed by TCE Gofour
which turns oil containing crops like rapeseed, canola, hemp, soy beans
and jatropha, into high quality (semi-) finished products by the use of an
enzymatic process. Products like press cake, appo (fuel), glycerol, heat
and electricity are made with the BPP system. Farmers can provide in their
own energy needs and become future-proof in a time where subsidies
are shrinking.
TCE Gofour is looking for a business partner for the Polish market, to
distribute and sell the Bio Product Processor technology.
Peter van der Klok
President
Richard Ijpma
Technical Expert
Głównym celem firmy TCE Gofour jest opracowywanie i sprzedaż
produktów i usług „przyjaznych dla środowiska” na całym świecie. Te
produkty i usługi mają nie tylko sprawić, że nasz świat stanie się bardziej
zielony, ale pozwalają również zaoszczędzić znaczne sumy pieniędzy.
Procesor Bioproduktów (Bio Product Processor - BPP) to system
opracowany przez TCE Gofour pozwalający przetworzyć ziarna roślin
oleistych (rzepak i jego kanadyjską odmianę - canolę, len, soję oraz
jatrofę itp.) na wysokiej jakości (pół)produkty z wykorzystaniem procesu
enzymatycznego. System BPP umożliwia wytwarzanie m.in. makuchów,
appo (paliwa), glicerolu, ciepła i elektryczności. Rolnicy mogą więc sami
zaspokajać swoje zapotrzebowanie na energię i zapewnić sobie spokojną
przyszłość w czasach coraz niższych dotacji.
TCE Gofour poszukuje partnerów biznesowych na rynku polskim do
dystrybucji i sprzedaży technologii BPP.
Andrzej Jurewicz Kulas
Representative TCE Gofour Poland
TCE Gofour
Veenstraat 11
NL-9502 EZ Stadskanaal
P: +31599658184
M: +31654380127
F: +31599621603
El: [email protected]
El: [email protected]
www.tcegofour.com
www.bioproductprocessor.com
TCE Gofour Poland
Kilinskiego 12
07-410 Ostroleka
Poland
P: +48602216979
E: [email protected]
45
Teleplan International N.V. is one of the top suppliers of high-tech aftermarket services and provides total lifecycle care solutions for the world
of Computers, Communications and Consumer Electronics (“3Cs”). It has
been the trusted partner of leading manufacturers, service providers,
retailers and insurers, such as Cisco, KPN, Apple and Samsung for over
30 years due to its proven performance in the after-market services.
The lifecycle care concept ranges from simple repairs to the most
sophisticated technological and electronic solutions. Headquartered
in Amsterdam/Schiphol, the Netherlands, Teleplan currently operates
from 22 sites in Europe, North America, Brazil, Asia and Australia with
approximately 5,500 employees.
Gotthard Haug
CEO
Sven Boddington
Teleplan International N.V. to jeden z czołowych dostawców
zaawansowanych technologicznie usług posprzedażowych, oferujący
kompleksowe rozwiązania obejmujące cały cykl życia produktów, takich
jak komputery, urządzenia telekomunikacyjne i elektronika użytkowa.
Dzięki dowiedzionej jakości świadczonych usług posprzedażowych
od ponad 30 lat jest zaufanym partnerem wiodących producentów,
usługodawców, detalistów i ubezpieczycieli, takich jak Cisco, KPN, Apple
czy Samsung. Zakres działań w ramach koncepcji opieki w obrębie
całego cyklu życia produktu zaczyna się od prostych napraw, a kończy
na najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych i
elektronicznych. Teleplan działa obecnie w 22 lokalizacjach w Europie,
Ameryce Północnej, Brazylii, Azji i Australii, a główna siedziba firmy mieści
się w Amsterdamie/Schiphol w Holandii. Aktualne zatrudnienie w firmie
to około 5500 osób.
VP Global Marketing & Client Solutions
Monika Collée
Corporate Director Communications
Teleplan International
Schiphol Boulevard 201
NL-1118 BG Schiphol
P: +31852733674
E: [email protected]
www.teleplan.com
46
We enable the aviation community and society to cope with current
and future challenges for airport and airspace operations by delivering
outstanding research and consultancy services in a profitable way.
Aviation Policy
Protecting the environment in the vicinity of airports, promoting sustainable
operations and enabling spatial developments;
Aviation and the Environment
Studying the effects on Air traffic noise, safety risks and provides expert advice on
solutions to improve the environmental performance;
Aviation Safety
Aiming for further improvement of the current safety levels and preventing
incidents;
Rens Dullaart
Senior Air Traffic Management Consultant
Airport Strategic Planning
Integrating sustainable operations in the environment, master planning and
operational studies;
Air Traffic Management
Providing expert advice and studies regarding the design of the airport and
airspace, operational concepts and flight procedures;
Route development
Developing routes for both airports and airlines and network planning activities;
Aviation Communication
Supporting customers to convey a clear message to internal and external
stakeholders in the aviation sector.
Inge Geuzebroek
Aviation Consultant
Świadczymy usługi doradcze dla sektora lotniczego w zakresie optymalizacji
operacji lotniczych w portach oraz w przestrzeni powietrznej, których celem
jest zwiększenie wartości dodanej wytwarzanej przez naszych klientów.
Polityka Transportowa
Doradzamy organizacjom międzynarodowym oraz rządom w kształtowaniu
polityki transportowej chroniącej środowisko naturalne oraz promującej rozwój
przestrzenny terenów okołolotniskowych. Powyższy rezultat osiągamy przez
opracowywanie efektywnych form zarządzania ruchem lotniczym.
Ochrona Środowiska
Badamy wpływ transportu lotniczego na zanieczyszczenie środowiska
naturalnego hałasem oraz gazami spalinowymi. Doradzamy wdrażanie
rozwiązań zmniejszających oddziaływanie lotnictwa na środowisko.
Bezpieczeństwo Ruchu Lotniczego
Opracowujemy procedury zwiększające bezpieczeństwo operacji lotniczych.
Minimalizujemy ryzyko występowania incydentów i wypadków lotniczych.
Planowanie Strategiczne Lotnisk
Przygotowujemy plany strategiczne rozwoju infrastruktury portów lotniczych
zapewniających płynność operacyjną oraz minimalizację oddziaływania
transportu lotniczego na środowisko.
To70 Aviation Consultancy
Rijswijkseweg 60
NL-2516 EH The Hague
PO Box 85818
NL-2508 CM The Hague
P: +31703922322
F: +31703658867
E: [email protected]
www.to70.nl
Zarządzanie Ruchem Lotniczym
Doradzamy przy zarządzaniu zmianą w zakresie organizacji ruchu lotniczego,
zarówno w portach lotniczych jak i w przestrzeni powietrznej, dla wszystkich
koncepcji operacyjnych oraz procedur żeglugowych.
Rozwój Siatki Połączeń
Pomagamy liniom lotniczym oraz portom lotniczym przy rozwijaniu siatek
połączeń oraz planowaniu siatek na poziomie strategicznym.
Komunikacja Lotnicza
Wspieramy naszych klientów w czynnościach związanych z opracowywaniem
oraz dystrybucją komunikatów dla wewnętrznych oraz zewnętrznych adresatów
sektora lotniczego.
47
TOP Logistics B.V. is an unique International Forwarding agent, specialised
in the field of excise products. Over its 25 years of existence and
experience, we have built up a large network of customers worldwide,
connections to authorities all over Europe.
We act as fiscal representatives, own and operate over 26.000 M2 of
Bonded Warehouses within the Port area of the largest Port in Europe,
Rotterdam. We have been licensed the highest status of Authorised
Economic Operator (A.E.O.) by the Ministry of Finance in the Netherlands.
All detailed guarantees and licenses are in place, to provide our customers
with the highest level of service.
Warehousing / Distribution / Transportation, either by Land, Ocean or Air,
we’re an one stop Service Provider.
Tom Vink
Director
TOP Logistics B.V. to jedyny w swoim rodzaju międzynarodowy
spedytor specjalizujący się w wyrobach akcyzowych. Dzięki bogatemu
doświadczeniu zdobytemu w ciągu ponad 25 lat istnienia na rynku udało
nam się stworzyć rozległą sieć klientów na całym świecie i nawiązać
kontakty z władzami w całej Europie.
Występujemy w charakterze przedstawicieli fiskalnych, jesteśmy
właścicielami i operatorami ponad 26 000 m2 Połączonych Magazynów
w obrębie części portowej największego portu w Europie - Rotterdamu.
Otrzymaliśmy najwyższy status licencji Autoryzowanego Operatora
Ekonomicznego (A.E.O.) przyznawanej przez holenderskie Ministerstwo
Finansów. Posiadamy wszelkie szczegółowe gwarancje i licencje, by
zapewnić naszym klientom usługi na najwyższym poziomie.
Magazynowanie/Dystrybucja/Transport lądowy, morski i powietrzny,
zapewniamy wszystko w jednym miejscu.
TOP Logistics
Malledijk 3B unit 35-38
NL-3208 LA Spijkenisse
P: +31882380750
F: +31882380751
[email protected]
www.toplogistics.nl
48
Van de Leur was established in 1964 and has been satisfying many
customers both inside and outside the Netherlands by developing,
producing and delivering Pies, Cakes, Petits Fours and Quiches. Van de
Leur is focusing exclusively on professional clients such as patisseries,
retailers, bakeries, restaurants and catering companies. All products are
deep frozen and are mainly delivered via wholesalers and purchasing
groups.
BRC A-Certified
Van de Leur meets all legal requirements and guidelines in the field
of product safety. Moreover, Van de Leur is BRC A-Certified by Lloyd’s
Register, which results not only in very delicious, but also very safe Van de
Leur products.
Robert van de Leur
Managing Director
Ambition Having the aim on customers and their needs, delivering top
quality, continuous improvements, developing new products, innovation
and enthusiasm are the basic ingredients for this success. The company
recently vastly expanded their premises in Bolsward. The expansion of the
company is approximately 2,500 m², which means production surface has
now been doubled.
Expansion to new markets
The traditional market in the Netherlands and Belgium for Van de Leur is
the bakery sector, the company has a leading position in the market for
Pies and Pie-Bases for decades. Van de Leur is continuously looking for
new markets. Now the focus will be on the Polish market. The company/
Robert van de Leur is looking forward to meet you.
Od powstania w roku 1964 firma Van de Leur przynosi zadowolenie
klientom holenderskim i zagranicznym, produkując i dostarczając ciastka,
kruche ciasteczka, herbatniki i tarty. Van de Leur obsługuje wyłącznie
profesjonalnych klientów, takich jak ciastkarnie, detalistów, piekarnie,
restauracje i firmy cateringowe. Wszystkie dostarczane produkty są
głęboko mrożone i wydawane głównie za pośrednictwem hurtowników i
grup zakupowych.
Certyfikat BRC A
Van de Leur spełnia wszelkie wymogi prawne i wytyczne w zakresie
bezpieczeństwa produktów. Ponadto firma posiada certyfikat BRC A
wydawany przez towarzystwo loyd’s Register, dzięki czemu produkty Van
de Leur są nie tylko pyszne, ale i bezpieczne.
Van de Leur Banket­
specialiteiten
De Marne 2
NL-8701 PT BOLSWARD
P: +31515575717
F: +31515575797
E: [email protected]
www.vandeleur.nl
Ambicja Zorientowanie na klienta i jego potrzeby, dostarczanie
najwyższej jakości, nieustanne wprowadzanie udoskonaleń,
opracowywanie nowych produktów, innowacja i entuzjazm – to
podstawowe składniki naszego sukcesu. Niedawno firma znacząco
powiększyła swój lokal w Bolsward. Nowa powierzchnia użytkowa wynosi
teraz około 2500 m², co pozwoliło podwoić powierzchnię produkcyjną.
Ekspansja na nowe rynki
Tradycyjnym rynkiem zbytu dla firmy Van de Leur na terenie Holandii
i Belgii jest sektor piekarski, na którym firma od dziesięcioleci zajmuje
znaczącą pozycję pod względem produkcji ciastek i spodów do ciast. Van
de Leur zawsze poszukuje nowych rynków. Teraz koncentrujemy uwagę
na rynku polskim. Bardzo chcielibyśmy Cię poznać!
49
Van Remmen UV Techniek BV has all the good characteristics of a
family business: dedicated employees, short lines, sound professional
knowledge, flexible and solution-oriented.
We are a specialist in durable and high-quality UV disinfection
systems, the most efficient systems available on the market. We
design and produce (own stainless steel production facility) both
standard systems and custom-made solutions, ‘Made in Holland’.
Our systems find widespread application in water
treatment and surface treatment in a large number of markets, such
as Drinking water supply, Wastewater treatment, Swimming pools
and fountains, Maritime & Offshore, Oil and gas, Food Industry,
Process industry and the Agricultural sector.
Ton van Remmen
CEO
Sustainability is more than just a marketing tool or buzzword for us. UV
is inherently a sustainable technique, as no chemicals are added and no
by-products are created. Moreover, our unique reactor design and the
use of low-pressure systems result in a minimal energy consumption
per quantity treated (W/m³). Consequently, our motto is ‘Ultraviolet is
green’.
Van Remmen UV Techniek BV posiada wszelkie zalety rodzinnego
przedsiębiorstwa: oddanych pracowników, szybką obsługę, solidną
wiedzę specjalistyczną, elastyczność i koncentrację na rozwiązaniach.
Specjalizujemy się w wysokiej klasy trwałych systemach dezynfekcji
UV, najefektywniejszych systemach tego typu dostępnych na rynku.
Projektujemy i produkujemy (posiadamy własny zakład produkcji
stali nierdzewnej) zarówno systemy standardowe, jak i niestandardowe,
„wyprodukowane w Holandii”.
Nasze systemy znajdują szerokie zastosowanie przy uzdatnianiu
wody i oczyszczaniu powierzchni na wielu rynkach, takich jak zasoby
wody pitnej, oczyszczanie ścieków, baseny i fontanny, sektor morski
i przybrzeżny, przemysł naftowy i gazowy, branża spożywcza,
przemysł przetwórczy i rolnictwo.
Zrównoważony rozwój to dla nas coś więcej niż tylko narzędzie
marketingowe czy hasło bez pokrycia. UV to zrównoważona metoda,
ponieważ nie stosuje żadnych środków chemicznych i nie generuje
żadnych produktów ubocznych. Co więcej, nasz unikalny projekt
reaktora i stosowanie systemów niskociśnieniowych gwarantują
minimalne zużycie energii w przeliczeniu na ilość oczyszczonego surowca
(W/m³). Dlatego nasze motto brzmi: „Ultrafiolet jest zielony”.
Van Remmen UV Techniek
Hooglandweg 3a
NL-8131 TE Wijhe
P: +31570521890
F: +31570521890
E: [email protected]
www.vanremmen.nl
50
VGB. The Association of Dutch Wholesale Trade in Floricultural Products
VGB is the sector organisation for wholesale trade in flowers and plants.
The sector is the global market leader. VGB represents more than 65
percent of total turnover (€3.5 bln) in the Dutch wholesale of flowers and
ornamental plant trade. VGB represents the sector in all bodies relevant
for wholesale trade, such as the international flower trade organisation
Union Fleurs and other national and regional public and private agro
organisations. We serve as a negotiation partner for government
authorities, political and social partners. VGB initiatives have brought
about crucial, innovative developments in the sector. VGB plays a leading
role in the total ornamental plant sector, primarily to promote and
facilitate trade. It has developed its own view of the entire market chain,
which is regularly updated. This has resulted in concrete projects, also in
the field of logistics, ICT and quality assurance.
Robert Roodenburg
VGB, the smart way to trade!
Managing Director
VGB. VGB to Holenderskie Stowarzyszenie Hurtowników Produktów
Kwiatowych - organizacja skupiona na handlu hurtowym kwiatami
i roślinami. Ten sektor branży jest globalnym liderem na rynku.
Reprezentujemy ponad 65% (3,5 mld €) całkowitego obrotu w
holenderskiej sprzedaży hurtowej kwiatów i roślin ozdobnych. VGB
reprezentuje sektor we wszystkich organach właściwych dla handlu
hurtowego, takich jak międzynarodowa organizacja ds. handlu kwiatami
Union Fleurs oraz inne krajowe i regionalne organizacje prywatne i
publiczne działające w branży rolnej. Występujemy w roli partnera
negocjacyjnego na potrzeby urzędów państwowych, partnerów
politycznych i społecznych. Inicjatywy podejmowane przez VGB
pozwoliły wprowadzić do sektora kluczowe, innowacyjne rozwiązania.
VGB odgrywa wiodącą rolę w całym sektorze roślin ozdobnych,
głównie w zakresie promowania i ułatwiania handlu. Grupa opracowała
własną koncepcję całego łańcucha dostaw, która podlega regularnym
aktualizacjom. To zaowocowało konkretnymi projektami, również na polu
logistyki, teleinformatyki i kontroli jakości.
VGB, mądry sposób na handel!
VGB / Dutch Association of
Wholesalers in Floricultural
Products
Turfstekerstraat 63
NL-1431 GD Aalsmeer
PO Box 1104
NL-1430 BC Aalsmeer
P:+31297380202
M:+31655706759
F:+31297360309/ +31297360156
E: [email protected]
www.vgb.nl
51
Confederation of Netherlands Industry and
Employers VNO-NCW
PO Box 93002
NL-2509 AA The Hague
W: www.vno-ncw.nl
CEO
Delegation
Bernard Wientjes
President – until July 1 2014
Confederation of Netherlands Industry and
Employers VNO-NCW
PO Box 93002
NL-2509 AA The Hague
W: www.vno-ncw.nl
Hans de Boer
President – per 1 July 1 2014
Arcadis
PO Box 33
NL-6800 LE ARNHEM
W: www.arcadis.nl
Stephan Ritter
CEO Arcadis Europe
Damen Shipyards Gorinchem
PO Box 1
NL-4200 AA Gorinchem
W: www.damen.com
René Berkvens
CEO
Grontmij
PO Box 203
NL-3730 AE De Bilt
W: www.grontmij.com
Michiel Jaski
CEO and Chairman of the Executive Board
53
Heineken International
PO Box 28
NL-1000 AA Amsterdam
W: www.heinekenInternational.com
CEO Delegation
Jan Derck van Karnebeek
President CEE and Chief Sales Officer
ING Group
PO Box 1800
NL-1000 BV Amsterdam
W: www.ing.nl
Ralph Hamers
CEO
Port of Rotterdam
Wilhelminakade 909
NL-3072 AP Rotterdam
W: www.portofrotterdam.com
Emile Hoogsteden
Vice President Containers, Breakbulk & Logistics
Raben Group
Vorstengrafdonk 81
NL-5342 LW Oss
W: www.raben-group.com
Ewald Raben
CEO
Rabobank Group
Croeselaan 18
NL-3521 CB Utrecht
W: www.rabobank.com
Berry Marttin
Member of the Executive Board Rabobank Nederland
54
Royal De Heus Group
PO Box 396
NL-6710 BJ Ede
W: www.deheus.com
CEO Delegation
Koen de Heus
CEO
Royal Dutch Shell
PO Box 162
NL-2501 AN The Hague
W: www.shell.nl
Piotr Dziwok
Country Chair - Shell Companies in Poland, General Manager Shell Business Centre Krakow
Royal Philips
Amstelplein 2
NL-1096 BC Amsterdam
W: www.philips.com
Joost Leeflang
CEO of Philips Central & Eastern Europe
Thales Netherlands
Haaksbergstraat 49
NL-7554 PA Hengelo
W: www.thalesgroup.com
Gerben Edelijn
CEO
Unilever
PO Box 160
NL-3000 AD Rotterdam
W: www.unilever.nl
Harm Goossens
Executive Vice President CEE + Chairman Poland & Baltics
55
Confederation of Netherlands Industry and
Employers
VNO-NCW
PO Box 93002
NL-2509 AA The Hague
W: www.vno-ncw.nl
CEO Delegation
Linda van Beek
Director International Economic Affairs
Confederation of Netherlands Industry and
Employers
VNO-NCW
PO Box 93002
NL-2509 AA The Hague
W: www.vno-ncw.nl
Angélique Heijl
Deptuty Director International Economic Affairs
56
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20101
NL-2500 EB The Hague
P: +31703486486
www.government.nl/ministries/bz
www.facebook.com/lilianne.ploumen
Official
Delegation
Lilianne Ploumen
Minister for Foreign Trade and Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB The Hague
P: +31703484242
E: [email protected]
Simon Smits
Director-General for Foreign Economic Relations
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB The Hague
P: +31703486232
E: [email protected]
Heleen Poppens
Senior Policy Advisor International Business
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB The Hague
P: +31703484167
E: [email protected]
Herman van Gelderen
Spokesman Minister
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB The Hague
P: +31703484380
E: [email protected]
Vincent Storimans
Private Secretary to the Minister
57
Ministry of Economic Affairs, / Netherlands
Enterprise Agency
PO Box 20105
NL-2500 EC The Hague
P: +31886021120
E: [email protected]
www.rvo.nl
Supporting
Staff
Fred van der Meer
Project Manager Missions
Topsector Agri & Food International
M: +31652808042
E: [email protected]
Suzanne van Tilburg
Strategic Program Manager
58
P: +48 22 5591202
E: [email protected]
Contact details
Embassy team
ul. Kawalerii 10
00-468 Warszawa
Paul Bekkers
www.nlembassy.pl
Ambassador
Overall Mission Coordinator
P: +48 22 5591239
E: [email protected]
Anneke Adema
Economic and Commercial Counselor
Head of Economic and Commercial Department
P: +48 22 5591269
E: [email protected]
Toine van Poppel
Counselor for Agriculture, Food and Nature
P: +48 22 5591233
E: [email protected]
Marianne Sinke
First Secretary
Deputy Head of Economic and Commercial Department
P: +48 22 5591253
E: [email protected]
Martin van Dijk
Cultural Attaché
59
P: +48 22 5591231
E: [email protected]
Contact details
Embassy team
Jolanta Kosicka
Trade Advisor
P: +48 22 559 12 39
E: [email protected]
Dorota van den Bercken
Trade Advisor
P: +48 22 559 12 32
E [email protected]
Daria Idsardi
Trade Advisor
P: +48 22 5591269
E: [email protected]
Agnieszka Murawska
Administrative Assistant
P: +48 22 5591252
E: [email protected]
Bram Coenen
Intern Economic & Commercial Section
60
Notes
61
Notes
62
Notes
63
Publication
Netherlands Enterprise Agency
The Hague, the Netherlands
www.hollandtrade.com
Production
VijfKeerBlauw
Rijswijk, The Netherlands
64
Holland
Pioneers in
international
business
Follow us on #PolandNL
www.hollandtrade.com