Zarządzanie opakowaniami w firmach produkcyjnych

Transkrypt

Zarządzanie opakowaniami w firmach produkcyjnych
19.05.2014
Zarządzanie opakowaniami w firmach produkcyjnych – nowe wytyczne.
W dniu 6.05.2014 r. Ministerstwo Środowiska wydało informację dotyczącą terminu wejścia w życie i
obowiązywania przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888). Wydana informacja stanowi odpowiedź na
liczne pytania prawne kierowane do resortu, dotyczące obowiązywania dotychczasowych aktów
wykonawczych wydanych w trakcie stosowania poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 11 maja 2001
r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz planowanej daty wydania nowych aktów
wykonawczych.
Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Środowiska wynika, iż obecnie trwają prace legislacyjne
nad aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi, które to mają zostać zakończone nie później niż do dnia 31.12.2014 r.
Jak wyraźnie wskazano, do czasu wydania wspomnianych przepisów, będą obowiązywały
dotychczasowe rozporządzenia wynikające z upoważnień zawartych zarówno w uchylonej ustawie z
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn.
zm.), jak również w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z
późn. zm.). Rozporządzeniami tymi są:
a) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek
opłat produktowych (Dz. U. Nr 259, poz. 1774);
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu,
kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 241, poz. 2095);
c) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia
sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego (Dz. U. Nr 66, poz. 619);
d) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów
oznakowania opakowań (Dz. U. Nr 94, poz. 927);
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów
potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 247, poz. 1816).
W większości nowe rozporządzenia, a w tym rozporządzenie w sprawie stawek opłat produktowych
zarówno dla produktów jak i dla opakowań zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Wyjątek stanowi
rozporządzenie w sprawie audytu przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling oraz wywożących
odpady do odzysku i recyklingu, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w przedmiocie stosowania przepisów o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniami Ministerstwo Środowiska udzieliło wyjaśnień w następujących
kwestiach:
a) dla produktów dotychczas objętych przepisami ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
JP Weber sp. z o.o.
Rynek 39/40
PL 50-102 Wrocław
NIP: PL 897 17 13 155
REGON: 020248434
Source: JP Weber | Gospodarka opkaowaniami PL
Sąd Rejonowy we Wrocławiu
Wydział VI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS: 0000253773
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
www.jpweber.com
1
nadal obowiązywać będą stawki opłat produktowych określone w rozporządzeniu z dnia 29
grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (pomimo obowiązywania
od dnia 1.01.2014 r. nowego podziału produktów uregulowanego w ustawie z dnia 13 czerwca
2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).
b) w stosunku do opakowań wielomateriałowych, które w poprzednich latach podlegały
obowiązkowi odzysku i recyklingu (opakowania wielomateriałowe dotychczas były rozliczane
według rodzaju materiału przeważającego w danym opakowaniu wielomateriałowym) znajdować
będzie w dalszym ciągu zastosowanie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych. Poprzednio obowiązujące stawki
opłat produktowych obowiązywać będą również w 2014 r. Ponadto w dniu 16 kwietnia 2014 r.
Minister Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie minimalnych poziomów odzysku i
recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych,
w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu
zawieranym z marszałkiem województwa.
c) w stosunku do opakowań środków niebezpiecznych znajdować będzie w dalszym ciągu
zastosowanie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowych stawek opłat produktowych. Przyjęta dla tego typu produktów stawka opłaty
produktowej to stawka wyznaczona dla rodzaju materiału, z jakiego zostało wytworzone
opakowanie środka niebezpiecznego.
d) w przypadku nowych produktów objętych od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązkiem uzyskania
odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu (preparaty smarowe, dodatki i środki
zapobiegające zamarzaniu oraz opony stosowane w rowerach i motocyklach) i braku w obecnie
obowiązujących aktach wykonawczych odpowiadającym im stawek opłat produktowych oraz
poziomów odzysku i recyklingu (w okresie przejściowym do roku 2020 dla preparatów
smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu), przedsiębiorcy wprowadzający
te produkty na rynek w rozliczeniu 2014 r. nie będą zobowiązani do zapłacenia opłaty
produktowej w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów (opony stosowane w rowerach i
motocyklach) lub będą zobowiązani do rozliczenia się z wymaganych poziomów dopiero od dnia
1 stycznia 2015 (preparaty smarowe, dodatki i środki zapobiegające zamarzaniu), a więc od
dnia, kiedy zaczną obowiązywać nowe rozporządzenia w sprawie stawek opłat produktowych
oraz w sprawie poziomów odzysku i recyklingu. Stosując przedmiotowe wyłączenie należy
pamiętać jednak, iż przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu powyższe produkty podlegają w
2014 roku, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, obowiązkowi zapewnienia
odzysku i recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów
wprowadzonych przez nich na rynek, bez konieczności jednak odpowiednio uiszczania opłaty
produktowej lub uzyskiwania określonych poziomów odzysku i recyklingu.
Ministerstwo Środowiska zapowiedziało, iż w drugiej połowie bieżącego roku planowane jest wydanie
rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie dokumentów potwierdzających recykling lub inne niż
recykling procesy odzysku oraz w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów
opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych oraz rozporządzenia w
sprawie wzoru raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia.
Source: JP Weber | Gospodarka opkaowaniami PL
www.jpweber.com
2
Łukasz Legięć
Associate
+48 (71) 36 99 548
[email protected]
Source: JP Weber | Gospodarka opkaowaniami PL
www.jpweber.com
3

Podobne dokumenty