REGULAMIN KONKURSÓW DO PROGRAMU MOJE FINANSE 1

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSÓW DO PROGRAMU MOJE FINANSE 1
REGULAMIN KONKURSÓW DO PROGRAMU MOJE FINANSE
1. Organizatorem konkursów jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Kieleckiej 1/1, zwana dalej ORGANIZATOREM.
2. Partnerami konkursów są Narodowy Bank Polski i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.
3. Celem konkursów jest rozbudzenie ciekawości uczniów oraz zachęcenie ich do poszerzenia
swojej wiedzy o finansach.
4. W konkursach mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16–19 lat,
realizujący program Moje finanse.
5. Konkursy będą ogłaszane cyklicznie w okresie od 10 października do 30 grudnia 2015 roku za
pośrednictwem strony internetowej http://www.moje-finanse.junior.org.pl.
6. W roku szkolnym 2015/2016 zostaną przeprowadzone następujące konkursy:
 Jak działa system bankowy? – wykorzystanie informacji o systemie bankowym pochodzących
z różnych źródeł;
 Jak inwestować z zyskiem? – ustalanie wartości poszczególnych inwestycji;
 Jak inwestować na giełdzie? –obliczanie wielkości zysku w zależności od momentu realizacji
transakcji zakupu i sprzedaży;
 Jak racjonalnie gospodarować finansami osobistymi? – wpływ przemyślanych decyzji na
budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.
7. Uczeń może uczestniczyć w wybranym przez siebie konkursie (bądź konkursach).
8. Warunkiem przystąpienia do każdego konkursu jest zalogowanie się ucznia (za pomocą loginu
i hasła klasy), wpisanie imienia i nazwiska, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
9. Uczeń może tylko jeden raz uczestniczyć w danym konkursie. Ponowne wykonanie tych samych
zadań konkursowych przez tego samego ucznia jest niemożliwe. Wyniki ponownego rozwiązania
zadania nie będą uwzględnione.
10. Na 10 dni przed rozpoczęciem każdego konkursu na stronie internetowej programu
http://www.moje-finanse.junior.org.pl pojawi się informacja o zakresie tematycznym i terminie
rozpoczęcia.
11. Każdy z konkursów będzie aktywny przez 3 dni.
12. W każdym konkursie wyłonionych i nagrodzonych zostanie 10 uczniów, którzy zdobędą,
największą liczbę punktów w najkrótszym czasie. O zwycięstwie zadecyduje liczba punktów
i czas rozwiązania. Dodatkowo wśród pozostałych uczestników każdego konkursu zostanie
rozlosowanych 10 nagród.
13. Zwycięzców wyłoni specjalnie powołana komisja, w skład której wejdą przedstawiciele
Młodzieżowej Fundacji Przedsiębiorczości.
14. Liczba możliwych do zdobycia punktów będzie podana w dniu rozpoczęcia konkursu.
15. Nagrody zostaną przesłane na koszt ORGANIZATORA w terminie do 20 dni roboczych od dnia
ogłoszenia wyników na stronie internetowej programu.
16. Nagrody rzeczowe otrzymają również nauczyciele opiekujący się najliczniejszą grupą uczniów,
która weźmie udział w konkursie. Nauczyciel jest zobowiązany zapłacić podatek w wysokości
10% od wartości nagrody, którą dostanie – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
17. Nagrody nie będą wysyłane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
18. W przypadku braku lub niekompletnych danych adresowych nagroda nie zostanie przyznana.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania do regulaminu zmian, o których
powiadomią uczestników na stronie internetowej programu.

Podobne dokumenty