Poznań, dn - Wydział Inżynierii Zarządzania

Transkrypt

Poznań, dn - Wydział Inżynierii Zarządzania
Poznań, dn. …………...2012 r.
mgr inż. ……………..
Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej
ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
Pan
Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
w miejscu
WNIOSEK O WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej
…………………………. Przygotowuję rozprawę doktorską na temat: „…. ” (angielskie tłumaczenie
tematu). Moim opiekunem naukowym jest Pan……. .
Z poważaniem
Załączniki:
życiorys,
wykaz dorobku naukowego,
temat i konspekt rozprawy doktorskiej,
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
lub kserokopia oryginału dyplomu (i ewentualnie suplement do dyplomu),
5. opinia opiekuna naukowego (członka rady wydziału),
6. opinia kierownika Katedry/Pracowni.
1.
2.
3.
4.

Podobne dokumenty