Podanie o wydanie dyplomu w j.angielskim

Transkrypt

Podanie o wydanie dyplomu w j.angielskim
....................................................
Warszawa ......................................
(imię/imiona i nazwisko)
(data)
....................................................
(data i miejsce urodzenia)
...................................................
(nr albumu)
...................................................
Dziekan Wydziału
(nr dyplomu)
Nauk Pedagogicznych /Stosowanych Nauk Społecznych*
dr hab.,prof.APS ..................................................................
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie dyplomu w wersji angielskiej .
W dniu ...................................... przystąpiłam(em) do obrony pracy dyplomowej.
Ukończyłam (em) -2-3-5*- letnie studia na kierunku ..................................................................
na specjalności .............................................................................................................................
*)niepotrzebne skreślić
Załączniki
1 . zdjęcie (identyczne, jak do dyplomu w j. polskim)
2. opłata za dyplom
.......................................................................................
(podpis)
Poświadczenie odbioru dyplomu
Odpis dyplomu w j. angielskim wraz z suplementem otrzymałem/am.
Warszawa, dnia .......................... r.
........................................................
(czytelny podpis)
Odpis dyplomu w j. angielskim wraz z suplementem wydano na podstawie upoważnienia
potwierdzonego
przez
notariusza
z
dnia
.....................................
r.
Pani/u ................................................................................................. legitymującemu się
............................................................ nr ............................................... .
Warszawa, dnia .......................... r.
........................................................
(czytelny podpis osoby upoważnionej)
Wypełnić drukowanymi literami
Nazwisko i imię oraz nr alb. .....................................................................................................
Temat pracy dyplomowej w języku polskim ...............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Temat pracy dyplomowej w języku angielskim ..........................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Podobne dokumenty