pobierz

Transkrypt

pobierz
Jak przygotować projekt badawczo –
rozwojowy i skutecznie
pozyskać dotację z Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój
(Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka)
III Małopolskie Forum Finansowe
15 czerwca 2015 roku, Kraków
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa
(Działanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój) – szybka ścieżka
Czas trwania konkursu 4.05.2015 – 31.12.2015
Skierowany wyłącznie do MŚP
Wniosek składany tylko elektronicznie
Konkurs: nabór, ocena, listy (w danym miesiącu
kalendarzowym)
• Badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko prace
rozwojowe
• Projekty nie uwzględniające prac rozwojowych nie mogą
uzyskać dofinansowania
• Maksymalnie 4 etapy zadań badawczych
•
•
•
•
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa
(Działanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój) – szybka ścieżka
• Projekt:
• obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo
prace rozwojowe
• przewiduje wdrożenie wyników projektu
• przedmiot projektu nie wpisuje się w działalności
wykluczone
• minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu
wynosi 2 mln PLN
• realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa
(Działanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój) – szybka ścieżka
•
Najważniejszy jest pomysł, innowacyjny i
wyróżniający się
•
Wniosek jest krótki, opisy zwięzłe – limity
znaków w polach wniosku, mało załączników
•
Język polski + język angielski (wybrane pola)
•
Generator wniosków uniemożliwia popełnienie
części błędów (walidacje, pola wypełniane
automatycznie), zapewnia spełnienie części
kryteriów
Szybka ścieżka - uwaga
• Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje
nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich
ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list
projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do
dofinansowania; procedura ta ma trwać 60 dni
• Projekt, który nie został wybrany do dofinansowania na
danym etapie konkursu, może zostać złożony w kolejnym
etapie tego konkursu, jednak nie wcześniej niż po upływie 3
miesięcy od dnia opublikowania informacji o wynikach
konkursu
• Niezachowanie ww. terminu skutkować będzie odrzuceniem
wniosku
Budżet i alokacja
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach
ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie
1.1.1 wynosi: 1 600 000 000 PLN w tym:
• dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim:
140 000 000 PLN;
• dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż
mazowieckie: 1 460 000 000 PLN
• Po pierwszym miesiącu naboru:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w maju 2015 r. (w
ramach pierwszego etapu konkursu) wpłynęło 179 wniosków o
dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 179 704
739,77 PLN, z czego kwota 194 505 893,50 PLN przypada na projekty
zlokalizowane w województwie mazowieckim
Poziom wsparcia
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w
ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może
przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9
ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:
• 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych
projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań
przemysłowych, lub
• 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to
sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest
ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
Poziom dofinansowania
Mikro i małe firmy
• 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
• 45% kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych
Średnie firmy
• 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
• 35% kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych
• W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z §
14 rozporządzenia (…) +15%
Premie za rozpowszechnianie wyników
projektu
w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:
• zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co
najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
• zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w
wykazie czasopism opracowanym przez MNISW lub powszechnie dostępnych bazach danych
zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych
badawczych), lub
• zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub
oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
Mikro i małe firmy
80% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
60% kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych
Średnie firmy
75% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
50% kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych
Gotowość wyników projektu do
wdrożenia
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się
beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej
Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie
uzyskanych wyników projektu;
b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących
Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej
prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu
wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy
(z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac
rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich
dalszej odsprzedaży).
Kryteria oceny wdrożenia
1. Istnieje realne zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty
projektu (do udowodnienia w wyniku analizy
rynkowej – popytu) – od 0 do 5 pkt
2. Wdrożenie w wybranej formie będzie opłacalne dla
Wnioskodawcy (dokładne określenie strumieni
przychodów)- od 0 do 5 pkt (konkretna kalkulacja,
5 lat od zakończenia realizacji projektu
kumulatywnie)
3. Wdrożenie nastąpi do 3 lat po zakończeniu projektu
4. Nastąpi ono na terenie RP (kryterium dostępowe) od
0 do 2 pkt
Proces innowacyjny
Prace badawczo-rozwojowe –
na co zwrócić uwagę
•
Zagadnienie technologiczne – problem, który
pozostaje nierozwiązny + opis pomysłu na jego
rozwiązanie
•
Planowane prace badawczo – rozwojowe – 4
etapy łącznie, podział na BP (II-VI TRL) i PR
(VII-IX TRL),
•
co najmniej 1 etap PR,
•
kamień milowy - decyzja „go-no go”, ryzyka –
zdefiniowane dla każdego etapu badawczego
•
należy uwzględnić cały okres niezbędny do
zamknięcia projektu
Co należy przemyśleć i zaprezentować
we wniosku
•
•
•
•
•
•
problem technologiczny, oczekiwany rezultat projektu oraz koncepcja badawczą, która ma
doprowadzić do rozwiązania tego problemu technologicznego i osiągniecia założonych
rezultatów. Tutaj oczekiwałbym również przedstawienia całego procesu
(schematu) technologicznego zakładu utylizacji z zaznaczeniem, na którym etapie procesu
występuje ów problem technologiczny, który chcemy rozwiązać.
wyzwanie technologiczne, którego dotyczą planowane prace badawczo – rozwojowe oraz którego
rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych rezultatu projektu.
Na czym ma polegać innowacyjność rozwiązania / produktu? Jakie będą nowe cechy i
funkcjonalności rezultatów projektu ( nowego produktu, usługi, technologii,…)?
Jaki jest stan wiedzy w zakresie dziedziny nauki/techniki, która dotyczy projektu? (bibliografia
odnośn. technologii, rozwiązań, przykłady zastosowań, inne ujęcia problemu badawczego itp.)
Czy istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt? Czy zostało ono w jakiś sposób zweryfikowane
(założenia wyjściowe?) Jak można określić rynek docelowy dla ostatecznego produktu? Jakie grupy
docelowe mogą być zainteresowane produktem/wdrożeniem? Czy jakieś podmioty rynkowe
wyraziły zainteresowanie zakupem / wdrożeniem? Jakie to podmioty?
Jakie podmioty są konkurencją na rynku docelowy?, czy ich produkty posiadają jakieś przewagi,
jakie? Czy można uznać ze rynek docelowy jest nasycony, czy jest na nim miejsce dla nowych
podmiotów?
System rozliczania projektów
• dofinansowanie wypłacane w formie refundacji (co
najmniej raz na 3 msc.)
• wniosek o płatność weryfikowany i zatwierdzany przez
NCBiR na podstawie zestawienia dokumentów
• weryfikacja dokumentów potwierdzających rozliczone
wydatki w siedzibie beneficjenta
• system zaliczek może zostać wprowadzony po wejściu
w życie rozporządzenia w sprawie warunków i trybu
udzielania i rozliczania zaliczek
Kategorie kosztów kwalifikowanych
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie (O)
Wynagrodzenia (W)
Podwykonawstwo (E)
Pozostałe koszty bezpośrednie (Op),
w tym:
- koszty aparatury oraz wartości
niematerialnych i prawnych
- koszty budynków i gruntów
- pozostałe koszty operacyjne
Koszty kwalifikowane –
W - Koszty wynagrodzeń
• Kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z:
• pozapłacowymi kosztami pracy,
• w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu
badań przemysłowych lub prac rozwojowych
(pracowników badawczych, pracowników technicznych
oraz pozostałych pracowników pomocniczych)
• oraz brokerów technologii w zakresie, w jakim
wykonują oni czynności związane bezpośrednio z
realizacją projektu.
Koszty kwalifikowane –
E – koszty podwykonawstwa
• Kwalifikowane są koszty podwykonawstwa, które
należy rozumieć jako zlecanie stronie trzeciej części
merytorycznych prac projektu nie wykonywanych na
terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta
oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony
trzecie.
• Łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie
nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów
kwalifikowanych projektu.
Koszty kwalifikowane - Op –
Pozostałe koszty bezpośrednie / 1
• Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości
niematerialnych i prawnych
• Kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty
odpłatnego korzystania z:
- aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących
celom badawczym;
- wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych
na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na
warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych
(WNiP) w formie patentów, licencji, know-how,
nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i
raportów badawczych itp.;
• w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji
projektu objętego pomocą.
Koszty kwalifikowane - Op –
Pozostałe koszty bezpośrednie /2
• Koszty budynków i gruntów
• Kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:
- dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
- wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste
z wyłączeniem odsetek;
- amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także
w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta
część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji
wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą;
• w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu
objętego pomocą.
• Koszt budynków i gruntów nie może przekroczyć 10% całkowitych
kosztów kwalifikowanych projektu.
Koszty kwalifikowane - Op –
Pozostałe koszty bezpośrednie /3
• Pozostałe koszty operacyjne
Kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:
- materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
- sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka
trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
- koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w
proporcji wykorzystania w projekcie;
- wynajem powierzchni laboratoryjnej;
- elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej
lub demonstracyjnej;
- koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów
delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów
kwalifikowanych projektu;
- koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych
wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80%
planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.
Koszty kwalifikowane -O- koszty pośrednie
• Do kosztów pośrednich zaliczają się w m.in. następujące rodzaje
kosztów:
- koszty wynajmu lub utrzymania budynków;
- koszty administracyjne;
- koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu
zarządzającego oraz personelu wsparcia;
- koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.
• Koszty pośrednie są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od
kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa
(kategorii E), zgodnie ze wzorem: O = (W + Op) x max 17%
• Koszty rozliczone metodą ryczałtową są traktowane jako wydatki
poniesione. W ramach projektu beneficjent nie ma obowiązku
zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w celu
potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały rozliczone jako
koszty pośrednie.
Katalog kosztów niekwalifikowanych
• transakcje przekraczające równowartość 15 000 EUR płacone gotówką
(bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności) w
związku z obowiązkiem zawartym w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z
późn. zm.);
• inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane w umową
leasingu;
• koszt audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na
naukę, jeżeli rozpoczął się przed zrealizowaniem 50% planowych
wydatków związanych z projektem lub po zrealizowaniu 80%
planowych wydatków związanych z projektem;
• wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu;
• rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością
beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi;
• koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji.

Podobne dokumenty