Sunfix aero duo 2.0

Komentarze

Transkrypt

Sunfix aero duo 2.0
Instrukcje montaŻu
SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH
ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI
Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów
www.solarworld.com
Sprawdzona jakość – Inteligentne rozwiązania
Wybierając
2.0 - system montażowy dla instalacji fotowoltaicznych - otrzymują Państwo wysokiej jakości wyrób z asortymentu firmy SolarWorld AG.
Zasadniczym kryterium wyboru i zastosowania wszystkich elementów systemu mocowania jest zagwarantowanie bezzakłóceniowej pracy instalacji solarnej poprzez ich wysoką jakość. Przedstawione poniżej przykłady
wykonania prezentują sposoby właściwego instalowania systemu
2.0. Przykłady te powinny
pomóc Państwu w bezproblemowej instalacji systemu mocowania. Należy również udokumentować specyficzne cechy konstrukcyjne tak, aby podczas planowania układu mocowania możliwe było uwzględnienie specyfiki
dachu.
2
Spis treści
A
B
C
Strona
Wskazówki dot. bezpieczeństwa
Opis systemu
Przykładowy montaż
A1
Klasyfikacja wskazówek bezpieczeństwa
4
A2
Wskazówki bezpieczeństwa
5
A3
Wskazówki dot. planowania instalacji
6
A4
Wskazówki dot. montażu
7
B2
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem i zastosowanie
nieprawidłowe
Zarys techniczny
B3
Budowa systemu
B1
8
8
10
C1
Ustalanie miejsca zamontowania instalacji
15
C2
Wymierzanie powierzchni dachu
16
C3
Umieszczanie wsporników
17
C4
Montaż płyty nośnej
18
C5
Montaż modułów
20
C6
Montaż drugiego rzędu
21
C7
Okablowanie modułów
22
C8
Uziemienie/ wyrównanie potencjałów
23
D
Konserwacja/czyszczenie
Konserwacja i czyszczenie
24
E
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność
25
3
A
Wskazówki dot. bezpieczeństwa
A1
Klasyfikacja wskazówek bezpieczeństwa
Należy zapoznać się z całą instrukcją montażu i przestrzegać podanych wskazówek
bezpieczeństwa!
Znak ostrzegawczy, oznaczenie słowne
Poziomy ostrzeżenia
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznaczenie bezpośredniego śmiertelnego zagrożenia.
OSTRZEŻENIE!
Oznaczenie możliwości wystąpienia śmiertelnego zagrożenia
i/lub ciężkich urazów.
UWAGA!
Oznaczenie możliwości wystąpienia zagrożenia dla osób.
INFORMACJA!
Oznaczenie możliwości wystąpienia szkód rzeczowych, bez
zagrożenia dla osób.
Dodatkowe znaki ostrzegawcze
Dodatkowe ważne informacje.
Podczas montażu przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Zakaz wchodzenia na moduły.
ff Zapewnić, aby Sunfix aero duo 2.0 był stosowany wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Podczas
montażu zwrócić uwagę na przestrzeganie obowiązujących norm krajowych, przepisów budowlanych oraz
przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa
dot. innych elementów instalacji.
ff Nieprzestrzeganie przytoczonych poniżej wskazówek może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub
poważnymi okaleczeniami.
ff Instrukcja montażu powinna być przechowywana we właściwy sposób!
4
A2
Wskazówki bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia
prądem
ff Moduły solarne wytwarzają prąd natychmiast
po wystawieniu na działanie światła. Napięcie
pojedynczego modułu jest mniejsze niż 50 V
prądu stałego (DC). W przypadku połączenia kilku modułów w jedną serię, napięcia sumują się,
stwarzając zagrożenie. Jeżeli kilka modułów zostanie połączonych szeregowo, sumują się natężenia.
Całkowicie zaizolowane wtyczki zapewniają
zabezpieczenie przed porażeniem przy dotyku,
jednakże podczas postępowania z modułami
solarnymi, w celu uniknięcia pożaru, iskrzenia oraz
niebezpieczeństwa porażenia prądem, należy
przestrzegać następujących wskazówek:
ff Nie podłączać modułów solarnych i przewodów za
pomocą mokrych wtyczek i gniazdek!
ff Wszelkie prace przy przewodach wykonywać z
największą ostrożnością!
ff W falowniku, również po odłączeniu od napięcia,
mogą występować wysokie napięcia dotykowe!
ff Zasadniczo przy wszystkich pracach przy falowniku i przewodach wskazane jest zachowanie
ostrożności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia
łukiem elektrycznym
ff Gdy na moduł pada światło, wytwarzany jest prąd
stały. Podczas otwierania zamkniętej wiązki (np.
podczas odłączania przewodu prądu stałego od
falownika pod obciążeniem) może powstać niebezpieczny łuk elektryczny. Należy przestrzegać
następujących wskazówek:
ff Nigdy nie odłączać generatora od falownika, dopóki jest on podłączony do sieci.
ff Zwrócić uwagę na nienaganne połączenie przewodów (brak pęknięć, zabrudzenia)!
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo upadku
ff Podczas prac na dachu, jak również podczas wchodzenia i schodzenia istnieje niebezpieczeństwo
upadku. Należy przestrzegać bezwzględnie przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz
stosować właściwy sprzęt zabezpieczający przed
upadkiem z wysokości.
OSTRZEŻENIE!
Materiały łatwopalne
ff Moduły nie mogą być stosowane w pobliżu
urządzeń lub pomieszczeń, w przypadku których
może dojść do wydzielania lub gromadzenia się
łatwopalnych gazów lub pyłów.
UWAGA!
Niebezpieczeństwo skaleczenia rąk
ff Podczas montażu konstrukcji nośnej i modułu
może dojść do przygniecenia dłoni.
ff Prace mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych pracowników.
ff Stosować rękawice ochronne!
UWAGA!
Spadające przedmioty.
ff Podczas montażu na dachu istnieje
niebezpieczeństwo, iż spadające z dachu
narzędzie, materiał montażowy lub moduł może
zranić osoby przebywające poniżej.
ff Przed rozpoczęciem prac montażowych odgrodzić
na ziemi obszar zagrożenia oraz ostrzec osoby
przebywające w pobliżu.
5
A3
Wskazówki dot. planowania instalacji
ff Upewnić się, czy konstrukcja nośna jest właściwa
pod kątem dopuszczalnego obciążenia (wymiary,
stan utrzymania, parametry materiałowe), struktury nośnej oraz innych odpowiednich warstw (np.
warstwy izolacyjnej).
ff Zwrócić uwagę na właściwe odprowadzanie wody
opadowej.
ff Uwzględnić aspekty fizyczno-konstrukcyjne.
ff Skontrolować, czy konstrukcja nośna dachu jest
równa, i w razie konieczności odpowiednio ją
skorygować.
UWAGA!
ff Siły poziome działające na instalację PV w wyniku obciążenia wiatrem są przenoszone przez
maty antypoślizgowe za pomocą tarcia statycznego na konstrukcję dachu. W celu właściwego
zaprojektowania instalacji należy więc w ramach
planowania ustalić współczynnik tarcia statycznego pomiędzy stelażem (układem mocowania),
matą antypoślizgową i pokryciem dachu.
6
ff W razie wątpliwości zasięgnąć porady fachowego
doradcy (np. statyka, rzeczoznawcy).
ff Przewody ułożone na wolnym powietrzu
zabezpieczyć za pomocą właściwych środków
przed wpływem warunków atmosferycznych,
promieniami UV i mechanicznymi uszkodzeniami
(np. ułożenie w rurach z tworzywa sztucznego
odpornych na promieniowanie UV lub w kanałach
kablowych).
INFORMACJA!
ff Podczas ustawiania stelażu (układu mocowania)
należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie dróg
ratunkowych, ewakuacyjnych i serwisowych oraz
nie zastawiać przejść!
A4
Wskazówki dot. montażu
ff Podczas montażu przestrzegać obowiązujących
przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
ff Podczas prac montażowych w strefie dachu
przestrzegać ogólnie przyjętych zasad techniki.
ff Podczas instalacji i uruchomienia stosować się do
właściwych postanowień i norm.
ff Osoby znajdujące się na dachu budynku
wyższego niż 3 m wyposażyć we właściwy sprzęt
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
ff Osoby znajdujące się na ziemi zabezpieczyć przed
spadającymi częściami za pomocą właściwych
urządzeń odgradzających.
ff Przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa
dla innych elementów instalacji (np. falownika i
modułów).
Wymagane narzędzia
1
Wkrętarka akumulatorowa (15 Nm)
2
Imbus (6 mm)
ff Podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej
należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym
elektrykom. Stosować się do instrukcji montażu
modułów i falowników, które zostały dołączone
do dostawy, jak również do schematów montażu i
okablowania.
ff Zwrócić uwagę na mocne osadzenie wszystkich
połączeń śrubowych.
ff Prace związane z przycinaniem (profili podstawy)
nie powinny być wykonywane na dachu, co ma na
celu uniknięcie uszkodzenia pokrycia dachu.
Dodatkowo wymagane materiały
1
Elementy obciążające (np. płyty betonowe)
7
B
Opis systemu
B1
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem i zastosowanie
nieprawidłowe
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
System montażowy Sunfix aero duo 2.0 służy do
mocowania paneli słonecznych na dachach płaskich o
zwykłej konstrukcji i wysokości konstrukcyjnej.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje
również postępowanie według instrukcji montażu
oraz przestrzeganie przytoczonych wskazówek
dotyczących konserwacji i czyszczenia. Za szkody
powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji montażu producent nie ponosi odpowiedzialności.
B2
ff Nieprzestrzeganie wskazówek niniejszej instrukcji
zabudowy.
ff System montażowy:
• zastosowano do zamocowania paneli
słonecznych niezgodnie z jego przeznaczeniem,
• zabudowano niezgodnie z warunkami ramowymi niniejszej instrukcji montażu (np. do mocowania na fasadach)
• zamontowano w niewłaściwy sposób,
• poddano nieprawidłowej konserwacji lub w
ogóle nie konserwowano,
• dokonano zmian konstrukcyjnych,
• narażono na działanie nieprawidłowych
obciążeń.
ff Nieprawidłowe przeprowadzenie napraw.
ff Połączenie instalacji z elementami konstrukcyjnymi
innych producentów.
Zarys techniczny
System montażowy Sunfix aero duo 2.0 jest
konstrukcją nośną dopasowaną do różnych przypadków zastosowania, służącą do zainstalowania
modułów solarnych na dachach płaskich. Konstrukcja
ta jest gotowym, kompletnym zestawem konstrukcyjnym. Podstawą indywidualnego planowania są
dane dot. istniejącej konstrukcji dachu oraz wymagania statyczne w miejscu instalowania (obciążenie
śniegiem, wiatrem etc.). Wraz z każdą instalacją
8
Zastosowanie nieprawidłowe
Niniejsze zestawienie nie obejmuje wszystkich możliwych przypadków zastosowania
nieprawidłowego i w ten sposób nie aspiruje do
kompletności. Przytoczone wskazówki powinny
jedynie uczulić na przypadki nieprawidłowego zastosowania.
otrzymuje się odpowiedni „Schemat mocowania“ oraz
„Schemat okablowania DC“. Schematy te zawierają
informacje dotyczące rozmieszenia elementów Sunfix
aero duo 2.0, jak również podłączenia modułu do
falownika, z uwzględnieniem konstrukcji dachu i konfiguracji modułu.
Cechy systemu montażowego Sunfix aero duo 2.0
ff Dopuszczalna wysokość budynku
H ≤ 25 m
ff Dopuszczalne nachylenie dachu
≤ 5°(dach płaski)
ff Stelaż dostępny dla modułów o nachyleniu
10°
ff Min. wymiary instalacji
Moduły 2 x 4
ff Standardowy współczynnik tarcia statycznego:
µ ≥ 0,70 [-]
Niższe wartości są możliwe po uzgodnieniu i mogą wymagać zastosowania większych obciążników!
ff Zastosowanie wymaganych obciążników jest ustalane w ramach planowania instalacji i zależy od wymiarów
instalacji, obciążenia wiatrem (lokalizacji, wysokości budynku), współczynnika tarcia statycznego pomiędzy
instalacją i dachem oraz zwieńczenia budynku attyką.
ff Ocieplenie dachu płaskiego: Zakładamy że ocieplenie dachu płaskiego dopuszcza min. nacisk
powierzchniowy 60 kN/m².
WSKAZÓWKA:
System nie jest łączony z konstrukcją dachu. Niezawodne położenie instalacji jest gwarantowane
wyłącznie poprzez jej ciężar własny i obciążniki.
Pomiar odbywa się według aktualnych norm w
zakresie obciążenia wiatrem. Pomimo to, po
+
+
10 m
=
wystąpieniu ekstremalnych podmuchów wiatru,
należy skontrolować położenie instalacji, ponieważ
nie można z całą pewnością wykluczyć kilkucentymetrowych przesunięć.
= 1,5 kN/m²
= 0,5 kN/m² = 0,75 kN/m² = 1,0 kN/m² = 1,25 kN/m²
6x
9,6
kg/ m²
14,18
kg/ m²
18,86
kg/ m²
23,49
kg/ m²
10,86
kg/ m²
14,54
kg/ m²
18,98
kg/ m²
23,43
kg/ m²
10,84
kg/ m²
12,79
kg/ m²
15,45
kg/ m²
18,21
kg/ m²
36x
144x
Rys. B 2-1
=
+
+
=
+
+
+ 37%
9
B3
Budowa systemu
D
B
C
A
Rys. B 3-1 Budowa systemu
A
B
4
5
Rys. B 3-1. Szczegół 1
10
Rys. B 3-1. Szczegół 2
Wykaz elementów konstrukcyjnych Sunfix aero duo 2.0
1
1
Moduł
2
Zapinka końcowa modułu
3
Zapinka środkowa modułu
4
Wspornik przedni 10° z matą budowlaną
5
Mały wspornik łączący z matą budowlaną
6
Duży wspornik łączący z matą budowlaną
D
C
3
2
6
Rys. B 3-1. Szczegół 3
Rys. B 3-1. Szczegół 4
11
Wersia dla obciążenia dodatkowego
(ciśnienie śniegu)
3
E
5
F
6
4
Rys. B 3-1 Wersia dla obciążenia dodatkowego (ciśnienie śniegu)
E
F
2
2
8
12
Rys. B 3-1 Szczegół 1 Wersia dla obciążenia dodatkowego
(ciśnienie śniegu)
7
Rys. B 3-1 Szczegół 2 Wersia dla obciążenia dodatkowego
(ciśnienie śniegu)
Wykaz elementów konstrukcyjnych Sunfix aero duo 2.0
1
1
Moduł
2
Zapinka końcowa modułu
3
Zapinka środkowa modułu
4
Wspornik przedni 10° z matą budowlaną
5
Mały wspornik łącząc z matą budowlaną
6
Duży wspornik łącząc z matą budowlaną
7
Mały wspornik dla obciążenia dodatkowego 10° z
matą budowlaną
8
Duży wspornik dla obciążenia dodatkowego z matą
budowlaną
WSKAZÓWKA
Zastosowanie wersii dla obciążenia dodatkowego
(ciśnienie śniegu) od 2,4 kN/m²
13
Budowa systemu - wymiary (przykład)
Rys. B 3-2 Szczegół, budowa systemu
Rys. B 3-3 Budowa systemu, widok z boku
14
C
Przykładowy montaż
Przykład przedstawia montaż instalacji z układem modułów 2 x 4.
C1
Ustalenie miejsca zamontowania instalacji
WSKAZÓWKA:
Odległość od krawędzi:
Jeżeli instalacja jest zakładana na dachach
płaskich, należy zwrócić uwagę, aby ze względu na
pojawiające się zawirowania wiatru został wybrany specjalny rodzaj obciążenia. Szczegóły można
znaleźć w normie DIN 1055 lub EN 1991 (Eurokod 1).
Instalacje Sunfix aero duo 2.0 firmy SolarWorld są
w stanie spełnić te wymagania tylko wtedy, jeżeli
zostanie zachowana konsekwentnie odległość min.
0,6 m od systemu solarnego do krawędzi dachu lub
attyki. Odstęp mniejszy niż 0,6 m jest niedopuszczalny.
Możliwe jest obsadzenie brzegowej strefy dachu
w odległości między 0,6 i 1,2 m od jego krawędzi
systemem Sunfix aero 2.0, lecz ze względu na silne
obciążenie wiatrem wymagany jest zwiększony
balast w stosunku do tego, jaki się stosuje w
środkowej strefie dachu (w odstępie 1,2 m od
jego krawędzi). Należy indywidualnie sprawdzić
techniczną wykonalność obsadzenia brzegowej
strefy dachu (odstęp 0,6 m do krawędzi dachu).
Zabezpieczenie przed ześlizgnięciem:
Ze względu na cieplną rozszerzalność liniową
komponentów metalowych systemu Sunfix aero
duo 2.0 firmy SolarWorld może w ekstremalnych
przypadkach dojść do przesunięcia się instalacji
w kierunku rynny. Jest to istotne w przypadku
dachów o kącie nachylenia co najmniej 3°. W takim
przypadku instalacja powinna zostać zabezpieczona w miejscu zamontowania przed powolnym
ześlizgiwaniem się. Jak przedstawiono poniżej,
istnieje kilka metod w tym zakresie:
ff W przypadku dachów o symetrycznej konfiguracji
względem ułożonej pośrodku kalenicy, instalacja
może zostać zabezpieczona przed ześlizgnięciem
ff W razie występowania innych punktów mocowania należy sprawdzić, czy również w razie potrzeby
można je wykorzystać.
ff W przypadku posiadania innych punktów mocowania, jak np. słupki asekuracyjne, należy sprawdzić,
czy można byłoby je ewentualne wykorzystać.
ff Kolejnym alternatywnym rozwiązaniem jest zamocowanie poprzez właściwe połączenie z attyką,
które oczywiście należy sprawdzić w miejscu
montażu i wykonać.
Zasadniczo w przypadku wszystkich prac, które służą do dodatkowego zamocowania na dachach instalacji
Sunfix aero duo 2.0 firmy SolarWorld, należy przestrzegać przyjętych zasad technicznych, szczególnie w
odniesieniu do uszczelnień wykonywanych podczas robót w pokryciu dachu.
0,6
m
Rys. C 1-1
0,6
m
15
C2
Wymierzanie powierzchni dachu
1. Przed przystąpieniem do montażu należy
wymierzyć powierzchnię dachu zgodnie z dokumentami planistycznymi oraz wyznaczyć pierwszy
punkt ustawienia. W tym względzie zaleca się
zaznaczenie z przodu sznurkiem traserskim linii
podstawowej, a następnie wymierzenie pod kątem
prostym i właściwe oznaczenie linii bocznej.
Rys. C 2-1
16
WSKAZÓWKA:
W jednym połączonym polu generatora mogą
być zainstalowane maks. 192 moduły. W jednym
rzędzie można połączyć ze sobą wtedy maks. 12
ułożonych w poprzek modułów! Następnie w
każdym kierunku należy założyć nowe pole generatora!
C3
Umieszczanie wsporników
1. Po ustaleniu całkowitej powierzchni podstawowej
instalacji zaznaczyć odległość między wspornikami przednimi, rozmieścić je i przymocować
obciążnikiem. W celu zabezpieczenia pokrycia
dachu należy pod obciążnikiem, po prawej i lewej
stronie elementu początkowego wspornika, zawsze
umieścić matę budowlaną!
Aluminium
Rys. C 3-1 - a Szczegół
Rys. C 3-1 -a
Auminium
Rys. C 3-1 - b Szczegół
Rys. C 3-1 - b
2. Rozłożyć duże wsporniki łączące i odmierzyć ich
odległość od wsporników przednich. Wsporniki
łączące mogą się jeszcze przesunąć podczas
montażu modułu. Następnie, w odległości
1,615 mm umieścić kolejne łączniki.
m
5m
161
98
3m
m
Rys. C 3-2
Rys. C 3-3
17
C4
Montaż płyty nośnej
A
B
Rys. C 4-1
A
B
Podkładka
Śrubki z
półokrągłą głową
M8x16
Nakrętka
imbuswa
Podkładka
Rys. C 4-1 Szczegół 1
18
Nakrętka
imbuswa
Śrubki z
półokrągłą głową
M8x20
Maly płytę nośną
Rys. C 4-1 Szczegół 2
C
D
Rys. C 4-2
C
D
Podkładka
Nakrętka
imbuswa
Nakrętka
imbuswa
Podkładka
Śrubki z
półokrągłą głową
M8x20
Rys. C 4-2 Szczegół 1
Śrubki z
półokrągłą głową
M8x16
Duży Płytę nośną
Rys. C 4-2 Szczegół 2
19
C5
Montaż modułów
Rys. C 5-1
ff Moduły ułożyć na wsporniku mocującym i tak
ustawić, aby między modułem wschodnim i
zachodnim został zachowany odstęp 115 mm.
Odstęp ten ustalają ograniczniki mechaniczne.
Zastosować zapinki końcowe i środkowe oraz
śruby M8.
ff Począwszy od drugiego modułu należy, przed jego
położeniem, połączyć przewody ze złączami wtykowymi i zamocować na ramie modułu za pomocą
Rys. C 5-2
20
WSKAZÓWKA:
Zalecane narzędzia pomocnicze: Wkrętarka akumulatorowa
zacisków kablowych. Zaleca się rozkładanie
najpierw jednej strony (wschodniej lub zachodniej), a następnie naprzeciwległego rzędu
modułów.
ff Zamocować zapinki końcowe lub środkowe
ułożonego wcześniej modułu, a następnie dołożyć
kolejny moduł. Na końcu rzędu jest umieszczana
znowu zapinka końcowa i przykręcana na stałe po
ustawieniu ostatniego modułu.
Rys. C 5-3
Moment dokręcania MA = 15 Nm
Gniazdo zapinki modułu: Imbus (6 mm)
C6
Montaż drugiego rzędu
1. Odległość pomiędzy kolejnymi rzędami modułów
jest tworzona automatycznie wraz z utworzeniem
pierwszego rzędu a proces montażu powtarza się
tak jak przedstawiono na rysunkach, począwszy od
Rys. C 3-2. Dla ostatniego, tylnego rzędu modułów
rozmieszcza się wsporniki końcowe i obciąża
je zgodnie z założeniami planistycznymi. Ilość
obciążników i ich ułożenie może zmieniać się w
zależności od obciążenia wiatrem.
Rys. C 6-1
Rys. C 6-1 Szczegół 1
Rys. C 6-1 Szczegół 2
Rys. C 6-1 Szczegół 3
21
C7
Okablowanie modułów
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Napięcie zagrażające życiu.
ff Załączanie szeregu modułów może prowadzić do
powstania napięcia zagrażającego życiu!
ff W żadnym wypadku nie podłączać falownika na
próbę.
ff Instalacja solarna może zostać podłączona do sieci
elektroenergetycznej i odłączona od niej wyłącznie
1. Moduły połączyć według schematu okablowania.
ff Bezwzględnie przestrzegać założeń schematu okablowania (podział stringów (łańcuchów),
ewentualne rozgałęzienia, przewód zbiorczy).
Niepoprawne okablowanie może doprowadzić do
zniszczenia falownika i/lub modułów.
ff W celu jak największego ograniczenia sprzężenia
indukcyjnego w przypadku prądu piorunowego,
należy ułożyć możliwie jak najbliżej obok siebie
przewód doprowadzający i zwrotny (+/-) wiązki
(unikać tworzenia pętli).
ff Minimalne promienie gięcia przewodów (5x
średnica kabla) nie mogą być w żadnym przypadku
mniejsze.
ff Nie układać i nie montować modułów w temperaturze niższej niż -5°C.
ff Zadbać, aby wtyczki i gniazdka podczas montażu
były suche.
2. Położyć przewody zbiorcze.
3. Przymocować przewód do profilu nośnego za pomocą
łączników odpornych na działanie promieni UV.
4. Zamontować i okablować kolejne rzędy modułów.
Zwrócić uwagę na właściwą polaryzację.
22
przez elektryków posiadających właściwe zezwolenia.
ff W zakresie montażu, podłączenia do sieci i pracy
falownika wiążący jest opis techniczny dołączony
do urządzenia.
Kontrola
1. Skontrolować poprawne połączenie przewodów
generatora fotowoltaicznego, mierząc napięcie
jałowe poszczególnych wiązek.
2. Porównać zmierzone wartości z założeniami.
Rozbieżne wartości wskazują na błąd w okablowaniu.
INFORMACJA!
ff Podczas konfekcjonowania złączy wtykowych
Multi-Contact przestrzegać aktualnych instrukcji montażu. Do konfekcjonowania przewodów zbiorczych używać tylko przeznaczonych
do tego narzędzi. Nie odstępować od procesów
opisanych w instrukcji montażu, ponieważ samowolne konfekcjonowanie nie gwarantuje ani
bezpieczeństwa, ani przestrzegania danych technicznych.
C8
Uziemienie/ wyrównanie potencjałów
Za wykonanie właściwego uziemienia odpowiada
przedsiębiorstwo instalacyjne.
XX Brak zewnętrznej instalacji odgromowej
Dla ramy modułu fotowoltaicznego zaleca się uziemienie funkcjonalne. Wszystkie części przewodzące prąd połączyć ze sobą, podejmując przewidziane
w tym celu działania i podłączyć do głównej szyny
uziemiającej (PAS) o przekroju co najmniej 6 mm²
(miedź).
XX Zewnętrzna instalacja odgromowa
Rama modułu PV powinna zostać uwzględniona w
koncepcji ochrony przed bezpośrednim uderzeniem
pioruna.
W razie konieczności zasięgnąć porady firmy
specjalistycznej.
23
D
Konserwacja i czyszczenie
INFORMACJA!
ff Nie wchodzić na moduły.
ff Podczas napraw stosować tylko oryginalne części
zamienne!
ff Stosowanie innych części zamiennych może
prowadzić do poważnych szkód rzeczowych i
zagrożenia dla osób!
ff Ewentualne czyszczenie modułów według informacji dla użytkowników Sunmodule.
ff W przypadku mocnego zabrudzenia (zmniejszenie wydajności) zalecane jest czyszczenie dużą
ilością wody (wężem) bez środków czyszczących,
za pomocą przyrządu do czyszczenia nie
powodującego uszkodzeń (gąbka). W żadnym
wypadku nie należy zdrapywać ani ścierać brudu na sucho, ponieważ w ten sposób mogą
powstawać mikroskopijne zarysowania,
wpływające negatywnie na wydajność modułu.
ff Pole generatora powinno być kontrolowane w
regularnych odstępach czasu pod kątem nienagannego stanu (kontrola wzrokowa, kontrola
połączeń).
24
Konserwacja instalacji PV
Instalacja powinna raz do roku być kontrolowana pod
kątem następujących aspektów:
ff Niezawodne zamocowanie i brak korozji wszystkich mocowań.
ff Niezawodne podłączenie, czystość i brak korozji
wszystkich połączeń kablowych
ff Nienaganny stan przewodów i szyby przedniej.
E
Odpowiedzialność
ff Ponieważ przestrzeganie niniejszej instrukcji montażu oraz warunków i metod instalacji,
eksploatacji, zastosowania i konserwacji systemu montażowego Sunfix aero firmy SolarWorld
nie może być ani kontrolowane ani nadzorowane,
SolarWorld AG nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe w wyniku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz błędnej instalacji,
eksploatacji i konserwacji. Odpowiedzialność firmy SolarWorld jest ponadto wykluczona, jeżeli
firmie SolarWorld, jej przedstawicielom lub zleceniobiorcom nie wykaże się rażącego niedbalstwa
lub działania umyślnego. Powyższe ograniczenia
nie obowiązują w przypadku narażenia na utratę
życia i zdrowia lub uszkodzenia ciała jak również
w przypadkach, w których na mocy ustawy, jak
np. w przypadku odpowiedzialności gwarancyjnej, odpowiedzialności cywilnej za produkt lub w
przypadkach zawinionego naruszenia istotnych
obowiązków umownych (obowiązków głównych),
odpowiedzialność jest obowiązkowa.
ff Niezależnie od powyższych ograniczeń w zakresie
odpowiedzialności, wyklucza się odpowiedzialność
firmy SolarWorld za naruszenia praw ochronnych lub innych praw osób trzecich, do których
doszło podczas zastosowania modułów i systemu
montażowego, o ile w tym względzie nie ponosi się odpowiedzialności według wytycznych
powyższych regulacji.
ff Treść oraz rysunki niniejszej instrukcji montażowej
są zgodne ze stanem technicznym aktualnym
w momencie sporządzania wydruku. Zmiany
zastrzeżone.
25
Notatki
26
Notatki
27
LOKALIZACJE
SOLARWORLD-GRUPY
Produkcja / Badania
Dystrybucja
1 SolarWorld Industries Sachsen / Freiberg, Niemcy
5 SolarWorld Siedziba główna/ Bonn, Niemcy
SolarWorld Innovations / Freiberg, Niemcy
6 SolarWorld France / Grenoble, Francja
2 SolarWorld Industries Thüringen / Arnstadt, Niemcy
7 SolarWorld UK / Salisbury, Anglia
3 SolarWorld Industries Ameryka / Hillsboro, USA
8 SolarWorld Italy / Verona, Włochy
4 Quatar Solar Technologies / Ras Laffan, Qatar
9 SolarWorld Africa / Kapsztad, Afryka Południowa
10 SolarWorld Asia Pacific / Singapur, Singapur
11 SolarWorld Japan / Yokohama, Japonia
5
7
3
6
2 1
8
11
4
10
9
SolarWorld France S.A.S.
ZI Bouchayer-Viallet
31, rue Gustave Eiffel
38000 Grenoble
Francja
SolarWorld Industries America
25300 NW Evergreen Rd.
Hillsboro, OR, 97124
USA
SolarWorld Africa Pty. Ltd.
24th Floor
1 Thibault Square
Kapsztad, 8001
Afryka Południowa
SolarWorld AG
Martin-Luther-King-Str. 24
53175 Bonn
Niemcy
Telefon: +49 228 55920-0
Telefaks:
+49 228 55920-99
[email protected]
www.solarworld.com
SolarWorld Asia Pacific Pte. Ltd.
107 Amoy Street
#03-01 & 04-01
Singapur 069927
Singapur
10.12.2015 PL | KA0216
SolarWorld AG
Martin-Luther-King-Str. 24
53175 Bonn
Niemcy

Podobne dokumenty

Katalog produktów

Katalog produktów System montażowy Sunfix plus to nasz uniwersalny system mocowania, który oferujemy w dwóch wersjach: równoległej do dachu dla dachów spadzistych oraz ukośnej dla dachów płaskich lub o niewielkim sp...

Bardziej szczegółowo