Advanced(Manual)

Transkrypt

Advanced(Manual)
Alcatel Advanced Reflexes™
Alcatel
OmniPCX Office
ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD
Podrêcznik u¿ytkownika
Dziêkujemy za wybranie telefonu z gamy Reflexes i za zaufanie dla wyrobów firmy
Alcatel .
Cyfrowy telefon Alcatel Advanced Reflexes charakteryzuje siê doskona³¹
ergonomi¹ i wyposa¿ony jest w zaawansowane funkcje u¿ytkowe.
Terminal Alcatel Advanced Reflexes oferuje nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
+RZ
„ Wygodna w u¿yciu s³uchawka, dobrze dopasowana do rêki, z elastycznym
uchwytem.
„ Wygodniejsze dziêki klawiszom audio rozwi¹zania w dziedzinie komunikacji
(g³oœnik, zestaw z funkcj¹ 'wolne rêce').
„ Wygodna klawiatura alfabetyczna, dziêki której mo¿na wywo³ywaæ rozmówców
przez wybranie ich nazwy.
„ PrzeŸroczyste przyciski z powiêkszonymi oznaczeniami u³atwiaj¹ce szybki i
bezb³êdny wybór odpowiednich funkcji.
2
Terminal Alcatel Advanced Reflexes proponuje:
„ Ekran z klawiszami i nawigatorem, na którym wyœwietlany jest numer lub nazwa
rozmówcy; ekran taki umo¿liwia ³atwe prze³¹czanie miêdzy funkcjami (np.
prze³¹czanie rozmów lub konferencja trójstronna).
„ Ikony po³¹czeñ wyœwietlane na ekranie (zajêtoœæ, gotowoœæ do odebrania
po³¹czenia, wstrzymanie po³¹czenia) u³atwiaj¹ zarz¹dzanie po³¹czeniami
(prze³¹czanie siê miêdzy rozmówcami).
„ Pe³na gama jednostek po³¹czeniowych dla potrzeb transmisji danych,
skojarzonych aplikacji telefonicznych CTI* oraz ³atwego przy³¹czenia terminali
analogowych (np. faksu lub automatycznej sekretarki) lub terminali ISDN
(komputer osobisty z kart¹ ISDN, faks G4).
* Computer Telephone Integration: integracja telefonu z komputerem.
2
Jak pos³ugiwaæ siê instrukcj¹ ?
How
Posiadasz cyfrowy aparat Alcatel Advanced Reflexes. Jego du¿y wyswietlacz,
nawigator oraz klawiatura alfanumeryczna pozwol¹ Ci wykorzystaæ jego
ergonomiê i komfort obslugi.
• Operacje
• Klawiatura
Podnieœ s³uchawkê.
Klawiatura numeryczna.
Od³ó¿ s³uchawkê.
Klawiatura alfabetyczna.
Opis operacji lub jej
kontekst.
Konkretny klawisz na
klawiaturze numerycznej
• Nawigator
• Klawisze audio
Przesuñ kursor
klawiszem nawigacji do
góry lub w dó³, w lewo
lub w prawo.
3
G³oœnik.
Tryb g³oœnomówi¹cy.
Regulacja —
zmniejszanie.
• Wyœwietlacz i klawisze
Regulacja — zwiêkszanie.
wyœwietlacza
Jan Kowalski
Czêœciowy widok
wyœwietlacza.
• Inne zaprogramowane
klawisze
Klawisz, do którego
przypisana jest funkcja.
Klawisz kontekstowy.
• Klawisze programowane i
Klawisz MENU.
ikony:
klawisz linii.
Ikona odpowiadaj¹ca
klawiszowi.
• Inne symbole
lub
i/lub
Opcjonalna sekwencja
czynnoœci.
Klawisz wstêpnie
zaprogramowany
Wa¿ne informacje.
(funkcja symbolizowana
ikon¹).
Te symbole mo¿na wzbogaciæ ma³ymi ikonami lub tekstem Wszystkie kody
domyœlne lub osobiste zosta³y podane w tabeli kodów dostarczonej razem z
telefonem.
Te z funkcji opisanych w tym podrêczniku, które oznaczono gwiazdk¹ (*), s¹
dostêpne tylko w niektórych wersjach oprogramowania.
3
Spis treœci
7RF
Twój telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 8
1.
Odbieranie po³¹czeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 11
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
4
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
4
Realizacja
lub
przyjmowanie
po³¹czenia
bez
podnoszenia s³uchawki (tryb "wolne rêce") . . . . . . . . . .
Realizacja po³¹czenia zewnêtrznego . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizacja po³¹czenia wewnêtrznego . . . . . . . . . . . . . . .
Wywo³aæ korespondenta z listy (spis firmowy) . . . . . . .
Wywo³aæ abonenta z listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wywo³aæ numer z listy kolektywnej. . . . . . . . . . . . . . . .
Przyjêcie po³¹czenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtrowanie poprzez wiadomoœci g³osowe . . . . . . . . . . .
Oddzwaniane* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapisaæ tymczasowo numer w pamiêci, aby ponowiæ
po³¹czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¯¹danie oddzwonienia je¿eli numer wewnêtrzny jest
zajêty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odebraæ po³¹czenie wewnêtrzne przez intercom . . . . .
Wysy³anie DTMF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wywo³aæ abonenta ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schowaæ moj¹ identyfikacjê (po³¹czenie ISDN) . . . . . . .
Identyfikacja niepo¿¹danego po³¹czenia (po³¹czenie
ISDN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W³¹czyæ g³oœnik w czasie po³¹czenia (przy podniesionej
s³uchawce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcja sekret (wy³¹czenie mikrofonu) . . . . . . . . . . . . .
Str. 11
Str. 12
Str. 12
Str. 13
Str. 14
Str. 14
Str. 15
Str. 15
Str. 16
Str. 16
Str. 17
Str. 17
Str. 18
Str. 18
Str. 19
Str. 20
Str. 21
Str. 21
Spis treœci
2.
Podczas rozmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 22
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Realizowanie drugiego po³¹czenia podczas rozmowy . .
Przyj¹æ drugie po³¹czenie w trakcie pierwszej rozmowy
Przes³anie po³¹czenia (transfer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmowa przemienna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmawiaæ jednoczeœnie z 2 abonentami zewnêtrznymi
lub wewnêtrznymi (konferencja) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Zawiesiæ rozmowê z abonentem.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 Parkowanie po³¹czenia zewnêtrznego . . . . . . . . . . . . . .
2.8 Informacja na temat oczekuj¹cych po³¹czeñ. . . . . . . . . .
2.9 Przy³¹czyæ siê jako trzecia osoba do po³¹czenia
wewnêtrznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10 Zapamiêtanie numeru*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
5
Str. 22
Str. 23
Str. 23
Str. 25
Str. 25
Str. 26
Str. 27
Str. 28
Str. 29
Str. 29
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych. . . . . . . . . . . Str. 30
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
Otrzymywaæ dzwonek po³¹czeñ kontrolowanych . . . . .
Odpowiedzieæ na po³¹czenie ogólne . . . . . . . . . . . . . . .
Filtrowanie dyrektor/sekretarka. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przej¹æ po³¹czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpowiedzieæ zamiast telefonistki . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staæ siê adresatem po³¹czeñ przeznaczonych dla innych
aparatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupy poszukiwawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Po³¹czyæ siê z aparatem przenoœnym abonenta
wewnêtrznego (bip) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Po³¹czyæ siê z abonentem przez jego g³oœnik . . . . . . . . .
Wys³aæ
wiadomoϾ
tekstow¹
dla
abonenta
wewnêtrznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wysy³anie wiadomoœci tekstowej do rozmówcy ISDN.
Wys³anie kopii wiadomoœci g³osowej . . . . . . . . . . . . . . .
Wysy³anie wiadomoœci g³osowej do romówcy / listy
rozg³oszeniowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przes³aæ wiadomoœæ do g³oœników grupy . . . . . . . . . . . .
Odbieranie wywo³ania za pomoc¹ pagera . . . . . . . . . . .
Przydzielanie linii zewnêtrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Str. 30
Str. 30
Str. 31
Str. 31
Str. 32
Str. 33
Str. 33
Str. 34
Str. 34
Str. 34
Str. 37
Str. 37
Str. 39
Str. 40
Str. 40
Str. 41
5
Spis treœci
4.
Pozostañ w kontakcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 42
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
6
4.13
4.14
4.15
4.16
5.
Str. 42
Str. 42
Str. 43
Str. 43
Str. 43
Str. 45
Str. 46
Str. 46
Str. 47
Str. 47
Str. 48
Str. 48
Str. 49
Str. 50
Str. 51
Str. 52
Rozliczanie po³¹czeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 53
5.1
5.2
5.3
6
Wybór po³¹czeñ, które maj¹ byæ przekierowane . . . . .
Przekierowywanie po³¹czeñ na inne numery telefonów
(natychmiastowe przekierowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przekierowanie rozmów do poczty g³osowej . . . . . . . .
W³¹cz/wy³¹cz asystenta osobistego . . . . . . . . . . . . . . . .
Osobisty asystent: po³¹czenie tylko za pomoc¹ jednego
numeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przekierowywanie na pager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przekazywanie po³¹czeñ z terminala przyjmuj¹cego
(funkcja “Pod¹¿aj za mn¹”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stosowanie selektywnego przekierowywania po³¹czeñ .
Przekierowywanie wszystkich po³¹czeñ grupowych . . .
Anulowanie przekierowywania wszystkich po³¹czeñ . . .
Anulowanie przekierowywania okreœlonych po³¹czeñ. .
Przekierowywanie po³¹czeñ, gdy linia jest zajêta
(przekierowanie przy zajêtej linii). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nie przeszkadzaæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ods³uchiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozostawianie nagranej wiadomoœci dla rozmówców
wewnêtrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzanie wiadomoœci tekstowych . . . . . . . . . . . . . .
Przypisywanie kosztów rozmowy do konta . . . . . . . . . . Str. 53
Obliczanie
kosztu
po³¹czenia
zewnêtrznego
realizowanego z terminala przez u¿ytkownika
wewnêtrznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 53
Obci¹¿anie konta firmowego kosztem po³¹czenia
zewnêtrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 54
Spis treœci
6.
Dostosowanie telefonu do Twoich potrzeb . . Str. 55
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7
Personalizacja skrzynki poczty g³osowej. . . . . . . . . . . . .
Dostosowanie powitania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana has³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór melodii i regulacja si³y g³osu . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja kontrastu wyœwietlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór jêzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programowanie klawiszy po³¹czeñ bezpoœrednich. . . . .
Programowanie osobistej ksi¹¿ki telefonicznej . . . . . . .
Programowanie przypominania o spotkaniach . . . . . . . .
Twój numer telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nadawanie (w tle) muzyki przez g³oœnik (OPCJA). . . . .
Blokada terminala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Str. 55
Str. 55
Str. 56
Str. 56
Str. 57
Str. 57
Str. 58
Str. 59
Str. 60
Str. 61
Str. 61
Str. 61
Gwarancja Miêdzynarodowa i Normy . . . . . . . Str. 62
7
Twój telefon
7HOHSKRQH
„ Wyœwietlacz i klawisze wyœwietlacza
„ Nawigator
Umo¿liwia przegl¹danie ekranów na
wyswietlaczu i wybieranie aktywnego
wiersza (domyœlnie aktywny jest dolny
wiersz).
Wiersz górny
Poprzedni
ekran
Nastêpny
ekran
„ Klawisz Asystent
Umozliwia:
• otrzymanie informacji o aparacie
• programowanie klawiszy
Wiersz dolny
„ Klawisze programowane i ikony
Œwiec¹ca dioda
informuj¹ca o
wiadomoœciach.
Klawisze s³u¿¹ do wykonywania/ odbierania po³aczeñ oraz a
Z ka¿dym klawiszem jest zwi¹zana ikona:
Ikony linii:
Po³¹czenie przychodz¹ce (migaj¹ca).
Klawisz Mute, by
Twój rozmówca Cie
nie slyszal.
Po³¹czenie w toku.
Po³¹czenie zawieszone.
Po³¹czenie zawieszone z mo¿liwoœci¹ wznowienia z
Klawisz od³ó¿
sluchawke
Zakoñczenie
po³¹czenia lub
programowania.
Ikony funkcji:
Funkcja aktywna.
Funkcja wymaga interwencji u¿ytkownika.
Zajêty terminal lub linia.
„ Klawisze audio
G³oœnik:
mo¿liwe odtwarzanie rozmowy na
g³os.
zmniejszenie
zwiêkszenie
poziomu
poziomu
g³oœnoœci
g³oœnoœci g³oœnika
g³oœnika lub
lub s³uchawki
s³uchawki
funkcja 'wolne rêce':
realizacja po³¹czenia lub odebranie
rozmowy bez podnoszenia
s³uchawki
8
Posiada 2 linie i wiele ekranów zawieraj¹cych informacje o r
pomocy klawiszy zwi¹zanych z wierszami ekranu.
Pr
Wyb.NR
Skier.
Wybranie ¿¹danego numeru.
nu
W
Blokad
Wyswt»
Blokada po³¹czeñ zewnêtrznych.
in
po
D
Spotk
Telefo
Spotkanie.
u¿
Odebranie po³¹czenia z innego
PickUp
Operat
Pr
numeru.
„ Klawiatura alfabetyczna
Zabezpieczona klapk¹, umo¿liwia
wywo³anie rozmówcy przez
nazwê, obs³ugê poczty g³osowej i
programowanie. W zestawie
znajduje siê etykieta
samoprzylepna 'Memo” do
przyklejenia na wewnêtrznej
stronie klapki.
Klawisze funkcji wstêpnie zaprogramowane:
Przekierowanie po³¹czeñ na inny terminal.
Dostêp do us³ug pocztowych.
Dostêp do osobistej ksi¹¿ki telefonicznej.
Prze³¹czenie na inny terminal.
Realizacja po³¹czenia ISDN.
7HOHSKRQH
„ Wyœwietlacz i klawisze wyœwietlacza
y
„ Klawisz Asystent
Umozliwia:
• otrzymanie informacji o aparacie
• programowanie klawiszy
Posiada 2 linie i wiele ekranów zawieraj¹cych informacje o rozmówcy i dostêpne funkcje przy
pomocy klawiszy zwi¹zanych z wierszami ekranu.
Przekierowanie rozmów na inny
Wyb.NR
Skier.
Wybranie ¿¹danego numeru.
numer.
Wyœwietlenie dalszych
Blokad
Wyswt»
Blokada po³¹czeñ zewnêtrznych.
informacji, je¿eli jest to
potrzebne.
Dostosowanie terminala do potrzeb
Spotk
Telefo
Spotkanie.
u¿ytkownika.
Odebranie po³¹czenia z innego
PickUp
Operat
Programowanie danych firmy.
numeru.
„ Klawisze programowane i ikony
Klawisze s³u¿¹ do wykonywania/ odbierania po³aczeñ oraz aktywacji us³ug.
Z ka¿dym klawiszem jest zwi¹zana ikona:
Ikony linii:
Po³¹czenie przychodz¹ce (migaj¹ca).
Po³¹czenie w toku.
Po³¹czenie zawieszone.
Po³¹czenie zawieszone z mo¿liwoœci¹ wznowienia z ka¿dego telefonu w systemie.
Ikony funkcji:
Funkcja aktywna.
Funkcja wymaga interwencji u¿ytkownika.
Zajêty terminal lub linia.
mowy na
zwiêkszenie
poziomu
g³oœnoœci g³oœnika
lub s³uchawki
:
ebranie
enia
„ Klawiatura alfabetyczna
Zabezpieczona klapk¹, umo¿liwia
wywo³anie rozmówcy przez
nazwê, obs³ugê poczty g³osowej i
programowanie. W zestawie
znajduje siê etykieta
samoprzylepna 'Memo” do
przyklejenia na wewnêtrznej
stronie klapki.
Klawisze funkcji wstêpnie zaprogramowane:
Przekierowanie po³¹czeñ na inny terminal.
Dostêp do us³ug pocztowych.
Dostêp do osobistej ksi¹¿ki telefonicznej.
Prze³¹czenie na inny terminal.
Realizacja po³¹czenia ISDN.
9
Zak³adanie etykiety dla klawiszy
programowalnych
+RZ
Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna byæ ona
umieszczona pod programowalnymi klawiszami.
10
10
1.
W³ó¿ p³aski przedmiot w szczelinê (1 szczelina na blok klawiszy).
2.
Unieœ pokrywê.
3.
Wsuñ wydrukowan¹ etykietê pod pokrywê.
4.
Umieœæ pokrywê na miejscu.
1
Odbieranie po³¹czeñ
1.1
Realizacja lub przyjmowanie po³¹czenia bez
podnoszenia s³uchawki (tryb 'wolne rêce')
2WKHU
lub
lub
klawisz linii
Lech
lub
nazwa rozmówcy
¿¹dany numer
w³aczona finkcja “wolne
rêce”
koniec
po³¹czenia
Podczas po³¹czenia mo¿na od³o¿yæ s³uchawkê bez
roz³¹czania rozmowy.
11
podczas rozmowy
11
1
1.2
Realizacja po³¹czenia zewnêtrznego
• Realizacja po³¹czenia:
lub
0155667000
Klawisz “Linia
zewnêtrzna”
¿¹dany numer
informacja o statusie
po³¹czenia
0 to domyœlny kod linii zewnêtrznej.
12
1.3
Realizacja po³¹czenia wewnêtrznego
lub
lub
nr aparatu
Domyœlny kod funkcji
'Wywo³anie
operatora'
nazwa i numer osoby, do której
dzwonimy
12
klawisz linii
• Jeœli numer wewnêtrzny lub zewnêtrzny nie odpowiada:
Tekst
¤Oddzw
¤Intru
lub
lub
nadanie wiadomoœci
przez g³oœnik wolnego
terminala
¿¹danie
oddzwonienia do
zajêtego terminala
wys³anie
wiadomoœci
tekstowej
ZachNR
lub
przejœcie do nastêpnego
ekranu
1.4
umieszczenie numeru
w pamiêci w celu ponownego
wybrania
Odbieranie po³¹czeñ
1
Wywo³aæ korespondenta z listy (spis firmowy)
13
Jan Kowalski
inicja³y rozmówcy
wyœwietlenie nazwy i numeru telefonu oraz numeru
porz¹dkowego na liœcie
• Je¿eli nazwisko siê zgadza:
Wyslij
realizacja po³¹czenia
13
Od
1
• Je¿eli nazwisko nie odpowiada:
Nastep
Wykas.
Imie
lub
lub
Dalsze
przeszukiwanie
listy
skasowanie ostatniego
wpisanego znaku
wyœwietlenie nastêpnej
nazwy
Wyjsc
Poprz.
lub
lub
Wyœwietlenie
poprzedniej nazwy
1.5
powrót do menu
g³ównego
Wywo³aæ abonenta z listy
wyœwietla pierwsze 10 nazw zachowanych
w ksi¹¿ce telefonicznej*
14
Lech
lub
realizacja po³¹czenia z
wybranym rozmówc¹
inni rozmówcy
* Informacje na temat wprowadzania numerów znajduj¹ siê w rozdziale
“Programowanie osobistej ksi¹¿ki telefonicznej”.
1.6
Wywo³aæ numer z listy kolektywnej
Aparat posiada mo¿liwoœæ wyboru abonenta z listy kolektywnej numerów
zewnêtrznych.
Numer
skrócony
14
1.7
Przyjêcie po³¹czenia:
telefon dzwoni
Jan Kowalski
nazwa lub numer rozmówcy
• Aby odpowiedzieæ:
lub
lub
1.8
Filtrowanie poprzez wiadomoœci g³osowe
Odbieranie po³¹czeñ
1
Us³uga umo¿liwia filtrowanie rozmów przychodz¹cych w poczcie g³osowej. Kiedy
dana osoba pozostawia swoj¹ wiadomoœæ w poczcie g³osowej istnieje mo¿liwoœæ
nawi¹zania po³¹czenia z ni¹.
15
• W³aczenie filtrowania:
klawisz programowany
’Filtrowanie poczty
g³osowej”
wprowadŸ has³o
15
Od
1
• Przy odbieraniu po³¹czenia:
mo¿na ods³uchaæ osobê
pozostawiaj¹c¹ wiadomoœæ
0155667000
nazwa lub numer
rozmówcy
rozmowa w trybie
g³oœnomówi¹cym
lub
lub
lub
ten sam klawisz s³u¿y od
wy³aczenia ods³uchu i
filtrowania
wy³¹czenie
ods³uchu
Other
1.9
Oddzwanianie*
PowWyb
wybierz funkcjê
"Redial"
1.10
Nastep
lub
Poprz.
wybór jednego spoœród 10 ostatnio
wybranych numerów
wybranie
¿¹danego
numeru
Zapisaæ tymczasowo numer w pamiêci, aby ponowiæ
po³¹czenie
ZachNR
Aparat abonenta nie odpowiada
zapisanie wybranego
numeru
numer pozostanie w pamiêci do czasu zapisania w niej
kolejnego numeru
• Wywo³aæ póŸniej numer z pamiêci:
Wyb.NR
0155667000
16
Dzwon
po³¹czenie
zapisany numer
1.11
¯¹danie oddzwonienia je¿eli numer wewnêtrzny jest
zajêty
wewnêtrzny numer zajêty
¤Oddzw
potwierdzenie ¿¹dania
oddzwonienia
• Anulowaæ ¿¹danie póŸniejszego wywo³ania:
×Oddzw
17
1.12
Odbieranie po³¹czeñ
1
Odebraæ po³¹czenie wewnêtrzne przez intercom
Mo¿liwe jest odebranie po³¹czenia bez podnoszenia s³uchawki. W przypadku
po³¹czenia z abonentem wewnêtrznym, aparat dzwoni i automatycznie odbiera
po³¹czenie przy w³¹czonym g³oœniku. Ekran wyœwietla to¿samoœæ dzwoni¹cej
osoby.
zapala siê odpowiednia dioda
Po zakoñczeniu po³¹czenia przez drugiego rozmówcê tryb
interkomu pozostaje aktywny.
17
Od
1
1.13
Wysy³anie DTMF
W trakcie po³¹czenia mo¿e czasami zajœæ koniecznoœæ nadania kodu DTMF, na
przyk³ad do serwera g³osowego, lub sekretarki automatycznej obs³ugiwanej
zdalnie.
¤DTMF
×DTMF
aby wlaczyc
aby wylaczyc
podczas rozmowy
Funkcja jest automatycznie wy³¹czana po zakoñczeniu
rozmowy.
1.14
Wywo³aæ abonenta ISDN
18
na ekranie wyœwietlany jest
wybrany numer
numer wybierany
Wyjsc
Wymaz
Wyslij
lub
lub
realizacja
po³¹czenia
usuwanie ostatniego
znaku
powrót do ekranu
pocz¹tkowego
*
Poufne
SubAdr
lub
lub
Dostêp do us³ugi
ISDN
18
dodanie podadresu
ukrywanie to¿samoœci
Tekst
lub
wys³anie wiadomoœci
tekstowej
* Wysy³anie podadresu.
Czasami mo¿e byæ konieczne dodanie 4 dodatkowych cyfr (aby po³¹czyæ siê
bezpoœrednio z faksem, komputerem lub telefonem abonenta).
Wyslij
OK
SubAdr
Odbieranie po³¹czeñ
1
WprowadŸ podadres
z klawiatury
19
1.15
Schowaæ moj¹ identyfikacjê (po³¹czenie ISDN)
Abonent zewnêtrzny lub wewnêtrzny ISDN otrzymuje automatycznie
informacjê z numerem dzwoni¹cego.
Przed po³¹czeniem mo¿liwe jest uczynienie numeru dzwoni¹cego niewidocznym
dla osoby przyjmuj¹cej po³¹czenie.
Poufne
wybierany numer
wyœwietlona informacja o
ukryciu to¿samoœci
Wyslij
Wybor
OK
to¿samoœæ osoby dzwoni¹cej jest
ukryta przed rozmówc¹
po zakoñczeniu po³¹czenia funkcja
jest wy³¹czana
19
Od
1
• Aby schowaæ mój numer przy ka¿dym po³¹czeniu:
to¿samoœæ pozostaje ukryta, gdy œwieci siê
ikona klawisza
klawisz programowany
’Tajne’
• Aby anulowaæ schowanie numeru:
klawisz programowany
’Tajne’
1.16
20
Identyfikacja niepo¿¹danego po³¹czenia (po³¹czenie
ISDN)
W czasie odbierania rozmowy mo¿na za¿¹daæ od operatora sieci publicznej
zarejsetrowania informacji dotycz¹cych po³¹czenia (numery obu rozmówców,
data i godzina rozmowy, podadres,…).
podczas rozmowy
Mcid
wyœwietlacz wskazuje aktywacjê
funkcji
Korzystanie z tej us³ugi wymaga op³acenia abonamentu u
operatora sieci.
20
1.17
W³¹czyæ g³oœnik w czasie po³¹czenia (przy
podniesionej s³uchawce)
podczas rozmowy
w³¹czenie g³oœnika
lub
regulacja g³oœnoœci
(7 poziomów)
1.18
wy³¹czenie g³oœnika
Odbieranie po³¹czeñ
1
Funkcja sekret (wy³¹czenie mikrofonu)
Abonent jest s³yszalny, lecz sam nic nie s³yszy:
21
podczas rozmowy
wy³¹czenie mikrofonu
zapala siê odpowiednia dioda
wznowienie rozmowy
21
Od
2
Podczas rozmowy
2WKHU
2.1
Realizowanie drugiego po³¹czenia podczas rozmowy
podczas
rozmowy
lub
lub
numer drugiego
rozmówcy
Lech
lub
nazwa drugiego
rozmówcy
klawisz linii
pierwsze po³¹czenie jest
zawieszone
• Aby anulowaæ drugie po³¹czenie i powróciæ do pierwszego:
22
klawisz linii, dla
którego miga
ikona
W przypadku pomy³ki, od³o¿yæ s³uchawkê: aparat dzwoni i pozwala na
kontynuowanie pierwszej rozmowy.
22
Podczas rozmowy
2
Przyj¹æ drugie po³¹czenie w trakcie pierwszej
rozmowy
• Drugi rozmówca próbuje siê do Ciebie dodzwoniæ:
2.2
podczas rozmowy
Jan Kowalski
nazwa lub numer
rozmówcy migaj¹ przez 3
sekundy
klawisz linii, dla
którego miga ikona
pierwsze po³¹czenie jest zawieszone
• Aby powróciæ do pierwszej rozmowy:
23
klawisz linii
odpowiadaj¹cy ikonie
Od³o¿enie s³uchawki bez odpowiedzenia na drugie po³¹czenie powoduje, ¿e aparat
dzwoni ponownie.
2.3
Przes³anie po³¹czenia (transfer)
• Przes³anie po³¹czenia do innego aparatu:
pierwsze po³¹czenie jest
zawieszone
podczas rozmowy
wymagany numer
• Je¿eli abonent, do którego zosta³o przes³ane po³¹czenie,
odpowiada:
Transf
lub
23
Pod
2
lub
je¿eli dozwolone przez konfiguracjê systemu
Mo¿liwe jest równie¿ natychmiastowe przes³anie po³¹czenia, bez oczekiwania na
odpowiedŸ abonenta, na jeden z dwóch sposobów objaœnionych powy¿ej.
Prze³¹czanie pomiêdzy dwoma po³¹czeniami zewnêtrznymi
zale¿y od kraju i konfiguracji systemu.
24
24
2.4
Rozmowa przemienna
W czasie rozmowy, drugi abonent oczekuje.
Aby z nim rozmawiaæ:
pierwsze po³¹czenie jest zawieszone
klawisz linii
odpowiadaj¹cy
ikonie
2.5
Rozmawiaæ jednoczeœnie z 2 abonentami
zewnêtrznymi lub wewnêtrznymi (konferencja)
Podczas rozmowy
2
W czasie rozmowy z pierwszym abonentem, drugi abonent oczekuje.
¤Konf
×Konfe
konferencja
trójstronna
przerwanie konferencji i
powrót do pierwszego
rozmówcy
25
roz³¹czenie ze
wszystkimi
rozmówcami
Po zakoñczeniu konferencji obaj Twoi rozmówcy mogli
kontynuowaæ rozmowê za sob¹:
¤Konf
Transf
25
Pod
2
2.6
Zawiesiæ rozmowê z abonentem.
• Ostrze¿enie:
Rozmawiasz z abonentem. Chcesz zawiesiæ rozmowê z nim, a nastêpnie
kontynuowaæ z innego aparatu.
po³¹czenie zostaje zawieszone
klawisz linii
• Wznawianie zawieszonego po³¹czenia:
klawisz linii odpowiadaj¹cy
ikonie
26
• Informacja ogólna:
Aby kontynuowaæ rozmowê z abonentem z dowolnego aparatu instalacji.
Hold
po³¹czenie zostaje zawieszone
• Kontynuowaæ po³¹czenie z oczekuj¹cym abonentem z
dowolnego aparatu:
klawisz linii
odpowiadaj¹cy ikonie
26
2.7
Parkowanie po³¹czenia zewnêtrznego
Mo¿liwe jest zawieszenie po³¹czenie z abonentem zewnêtrznym, aby
kontynuowaæ z innego aparatu:
Park
podczas rozmowy
lub
kod funkcji
’Parkowanie’
• Aby kontynuowaæ po³¹czenie zaparkowane:
PickUp
Podczas rozmowy
2
OdzPrk
numer telefonu, na
którym zosta³o
zaparkowane
po³¹czenie
27
lub
kod funkcji
’Odzyskanie
po³¹czenia
zaparkowanego'
numer telefonu, na
którym zosta³o
zaparkowane
po³¹czenie
Je¿eli zaparkowane po³¹czenie nie zostanie odzyskane w
zdefiniowanym uprzednio czasie, (wartoœæ domyœlna 1 min
30), zostaje prze³¹czone do operatora.
27
Pod
2
2.8
Informacja na temat oczekuj¹cych po³¹czeñ
• Rozmówca czeka na po³¹czenie:
podczas rozmowy s³ychaæ sygna³
dŸwiêkowy
sygna³
po³¹czenie jest wstrzymywane
automatycznie
Jan Kowalski
wyœwietlona na krótko
nazwa
• Przejrzeæ ponownie to¿samoœæ rozmówców czekaj¹cych na
po³¹czenie:
Info
28
Poprz.
Nastep
lub
ostatnia przyjêta
rozmowa
Konsul
wyœwietlone odebrane
po³¹czenie
28
sprawdzanie innych rozmów
Przy³¹czyæ siê jako trzecia osoba do po³¹czenia
wewnêtrznego
2.9
Aparat rozmówcy jest zajêty. Je¿eli aparat ten nie zosta³ zabezpieczony, mo¿liwe
jest w³¹czenie siê do rozmowy:
×Intru
¤Intru
ten sam przycisk, aby
anulowaæ
• Zabezpieczyæ siê od mo¿liwoœci do³¹czenia trzeciej osoby
do rozmowy:
Podczas rozmowy
2
lub
29
programowany klawisz lub kod
funkcji ’Zabezpieczenie
po³¹czenia'
numer rozmówcy
Zabezpieczenie znika po od³o¿eniu s³uchawki.
2.10
Zapamiêtanie numeru*
W trakcie po³¹czenia, aby zapisaæ wyœwietlony numer w katalogu osobistym.
»Rep
4
OK
......
wybór pozycji z
katalogu
wprowadzenia
nazwiska Twojego
rozmówcy
zastosuj
(Dwa razy)
29
Pod
3
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych
2WKHU
3.1
Otrzymywaæ dzwonek po³¹czeñ kontrolowanych
Aby otrzymywaæ sygna³ dŸwiêkowy odpowiadaj¹cy po³¹czeniom przeznaczonym
dla innego aparatu:
klawisz programowany
’Dzwonienie
nadzorowane’
3.2
ten sam klawisz, aby
anulowaæ
Odpowiedzieæ na po³¹czenie ogólne
W przypadku nieobecnoœci telefonistki, wszystkie zewnêtrzne po³¹czenia dla niej
przeznaczone prze³¹czane s¹ jako po³¹czenia ogólne. Aby odpowiedzieæ:
OglDzw
PickUp
30
lub
lub
klawisz programowany lub kod funkcji
'OdpowiedŸ na dzwonek ogólny'
30
3.3
Filtrowanie dyrektor/sekretarka
Program systemu umo¿liwia tworzenie grup typu ’’szef/sekretarki’’, co pozwala na
kierowanie po³¹czeñ szefa do jednej lub kilku sekretarek.
• Z aparatu szefa lub sekretarki:
rozmowy przychodz¹ce s¹ filtrowane przez
wybran¹ osobê (sekretarkê itp.)
klawisz programowany
’Filtrowanie’
ten sam klawisz dla
anulowania
31
Filtrowanie jest sygnalizowane na aparacie dyrektora za
pomoc¹ ikony odpowiadaj¹cej klawiszowi
programowanemu “Filtrowanie”..
3.4
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych
3
Przej¹æ po³¹czenie
W przypadku, gdy dzwoni aparat w biurze, gdzie nikt nie mo¿e odpowiedzieæ.
Je¿eli masz odpowiednie uprawnienia, mo¿esz odpowiedzieæ na po³¹czenie ze
swojego aparatu.
• Je¿eli aparat dzwoni¹cy nale¿y do Twojej grupy:
lub
klawisz programowany lub kod funkcji
'Przechwytywanie wywo³ania w
grupie'
31
Obs
3
• Je¿eli aparat nie nale¿y do Twojej grupy:
PickUp
IndPic
numer dzwoni¹cego
telefonu
lub
lub
klawisz programowany lub kod funkcji
'Przechwytywanie wywo³ania
indywidualnego'
numer dzwoni¹cego
telefonu
System mo¿e byæ tak skonfigurowany, aby uniemo¿liwiæ
odbieranie wywo³ania z okreœlonych aparatów
telefonicznych.
32
3.5
Odpowiedzieæ zamiast telefonistki
Za ka¿dym razem, gdy bêdzie nadchodzi³o po³¹czenie do centralki, bêdzie dzwoni³
Twój aparat:
Twój telefon zadzwoni w tym
samym czasie, co operator
Klawisz programowany
’Pomoc dla
operatora’
ten sam klawisz,
aby anulowaæ
• Przy ka¿dym po³¹czeniu przeznaczonym do centralki:
wywo³ania operatora bêd¹
sygnalizowane dzwonieniem na
Twoim telefonie
Klawisz programowany
’Pomoc dla operatora’
32
3.6
Staæ siê adresatem po³¹czeñ przeznaczonych dla
innych aparatów
Ka¿dy z aparatów mo¿e staæ siê adresatem po³¹czeñ przeznaczonych dla innych
aparatów (maks. 8 numerów na ka¿dy programowany przycisk):
Twój telefon zadzwoni w tym
samym momencie, co inne aparaty
klawisz programowany
’Monitorowanie’
ten sam klawisz,
aby anulowaæ
3.7
Grupy poszukiwawcze
• Po³¹czenie z aparatami danej grupy:
Niektóre aparaty mog¹ nale¿eæ do grupy. Mo¿liwe jest po³¹czenie z nimi po
wybraniu numeru grupy.
• Tymczasowe wyjœcie z grupy:
33
lub
Przycisk programowany lub kod funkcji
“Wyjœcie z grupy”
Twój numer grupowy
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych
3
• Powrót do grupy:
lub
klawisz programowany lub kod funkcji
'Powrót do grupy '
Twój numer grupowy
Przynale¿noœæ do grupy nie ma wp³ywu na obs³ugê
po³¹czeñ bezpoœrednich. Z konkretnym aparatem z danej
grupy mo¿na siê zawsze po³¹czyæ u¿ywaj¹c jego numeru.
33
Obs
3
Po³¹czyæ siê z aparatem przenoœnym abonenta
wewnêtrznego (bip)
3.8
Aparat abonenta nie odpowiada, a abonent posiada aparat przenoœny:
lub
wywo³ywany numer
klawisz programowany lub kod funkcji
'Przywo³anie'
wyœwietlenie operacji przywo³ania w toku
Twój rozmówca mo¿e odpowiedzieæ z ka¿dego telefonu w
systemie.
34
3.9
Po³¹czyæ siê z abonentem przez jego g³oœnik
Abonent wewnêtrzny nie odpowiada. Mo¿liwe jest, w przypadku posiadania takich
uprawnieñ, spowodowanie ’’odpowiedzi’’ abonenta na odleg³oœæ:
¤Intru
Twój telefon jest pod³¹czony do g³oœnika telefonu rozmówcy (je¿eli
posiada funkcjê 'wolne rêce')
3.10
Wys³aæ wiadomoœæ tekstow¹ dla abonenta
wewnêtrznego
Tekst
lub
wywo³ywany numer
34
wprowadzenie pierwszych
liter nazwiska
Nastep
01/27 Zadzwoñ
domnie
pierwsza wiadomoœæ na liœcie
(27)
nastêpna wiadomoœæ
Utworz
WiadNr
lub
lub
Wprowadzenie wymaganego
numeru wiadomoœci
utworzenie tymczasowej w³asnej
wiadomoœci (alfabetyczny zestaw
klawiszy)
Jezyk
OK
zmiana jêzyka
wiadomoœci
Zatwierdzenie wyboru
lub
35
wyjœcie z obs³ugi
poczty
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych
3
35
Obs
3
• 27 standardowych wiadomoœci zosta³o przedstawione
poni¿ej:
1 ZADZWOÑ DO MNIE
2 ZADZWOÑ JUTRO
3
4
5
6
7
8
9
36
10
11
12
13
14
36
15 SPOTKANIE XX XX XX (*)
16 SPOTKANIE XX XX XX O XX :
XX (*)
ZADZWOÑ O GODZ. XX : XX 17 CHWILOWO NIEOBECNY
(*)
ZADZWOÑ POD NUMER XX 18 NIEOBECNY DO KOÑCA DNIA
XX XX (*)
ZADZWOÑ DO OPERATORA 19 WRÓCÊ O GODZ. XX : XX (*)
ZADZWOÑ DO
20 WRÓCÊDNIA XX XX XX O XX
SEKRETARIATU
: XX (*)
ZADZWONIÊ O XX : XX (*)
21 URLOP, POWRÓT XX XX XX
(*)
WYWO³YWAÆ PRZEZ PAGER 22 SPOTKANIE POZA BIUREM
PROSZÊ ODEBRAÆ SWÓJ FAX 23 SPOTKANIE, POWRÓT XX XX
XX (*)
24 JESTEM W POKOJU NR XXXX
PROSZÊ ODEBRAÆ SWOJ¥
POCZTÊ
(*)
ANULUJ SKIEROWANIA
25 NA SPOTKANIU - NIE
PRZESZKADZAÆ
26 NA OBIEDZIE
GOŒCIE CZEKAJ¥
JESTEΠOCZEKIWANY W
27 NIEDYSPONOWANY
RECEPCJI
SPOTKANIE O XX : XX (*)
(*) WIADOMOŒCI, KTÓRE NALE¯Y
UZUPE³NIÆ ZA POMOC¥
KLAWISZY NUMERYCZNYCH
3.11
Wysy³anie wiadomoœci tekstowej do rozmówcy
ISDN
Tekst
wybrany numer
OK
nale¿y postêpowaæ tak, jak w przypadku
rozmówcy wewnêtrznego
Mo¿na wykonaæ tê operacjê w trakcie rozmowy.
37
3.12
Wys³anie kopii wiadomoœci g³osowej
Glos
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych
3
has³o
wyœwietlanie liczby nowych i starych wiadomoœci
Kopi
Poprz.
Nastep
Wiad
lub
wybierz wiadomoϾ do kopiowania kolejnymi
naciœniêciami klawisza
OK
lub
wywo³ywany
numer
nazwa odbiorcy
37
Obs
3
Nagryw
Wyslij
lub
wyœlij wiadomoœæ
zapis komentarza *
* Zapis komentarza:
Nagryw
nagrywanie
...
rozpocz¹æ zapis komentarza
zapis w toku
Gotowy do
nagryw
Sluch
OK
Stop
lub
koniec zapisu
wyœlij wiadomoœæ
38
Nagryw
lub
ponowne zapisanie
komentarza
38
OK
ods³uchaæ komentarz
3.13
Wysy³anie wiadomoœci g³osowej do romówcy / listy
rozg³oszeniowej
Wyslij
Glos
has³o
OK
lub
numer adresata
lub listy
rozg³oszeniowej
nazwa odbiorcy lub listy
Nagryw
Gotowy do
nagryw
39
rozpoczêcie zapisu
nagrywanie
...
Stop
OK
zapis w toku
koniec zapisu
Zastosuj
Nagryw
Sluch
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych
3
OK
lub
lub
ponowne ods³uchanie
wiadomoœci
ponowne zapisanie
wiadomoœci
39
Obs
3
3.14
Przes³aæ wiadomoœæ do g³oœników grupy
Wiadomoœæ, która nie wymaga odpowiedzi mo¿e byæ przekazywana w ramach
grupy rozg³oszeniowej przez g³oœniki:
20 sekund na przekazanie wiadomoœci
numer grupy
rozg³oszeniowej
WiadomoϾ zostanie przekazana tylko do
niewykorzystywanych terminali posiadaj¹cych tryb 'wolne
rêce'.
3.15
40
Odbieranie wywo³ania za pomoc¹ pagera
Wywo³anie przychodz¹ce na pager mo¿e byæ odebrane z ka¿dego telefonu
dzia³aj¹cego w systemie.
pager dzwoni
kod funkcji ’Odebranie
przywo³ania'
40
Twój numer
wewnêtrzny
3.16
Przydzielanie linii zewnêtrznej
Posiadaj¹c autoryzacjê, mo¿na przydzieliæ liniê zewnêtrzn¹ do innego terminala,
umo¿liwiaj¹c dziêki temu realizacjê zewnêtrznego po³¹czenia.
w trakcie po³¹czenia wewnêtrznego
klawisz programowany
’Przydzielanie linii
zewnêtrznej'
rozmówca wewnêtrzny ma przydzielon¹ liniê
zewnêtrzn¹ i mo¿e wybraæ numer
41
Aby znaæ koszt rozmowy , naciœnij zaprogramowany
klawisz “Przydzielenie Linii miejskiej z kontrol¹ kosztów”
zamiast klawisza “przydzielenie linii miejskiej”, (zobacz
'zarz¹dzanie kosztami'”).
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych
3
41
Obs
4
Pozostañ w kontakcie
2WKHU
4.1
Wybór po³¹czeñ, które maj¹ byæ przekierowane
Korzystaj¹c z funkcji przekierowywania mo¿na wybraæ rodzaje po³¹czeñ, które
maj¹ zostaæ przekierowane: zewnêtrzne, wewnêtrzne, wszystkie.
wyœwietlany jest rodzaj
przekierowywanego
po³¹czenia
ZewWew
Skier.
OK
Wybor
zmiana rodzaju
po³¹czenia
4.2
42
Przekierowywanie po³¹czeñ na inne numery
telefonów (natychmiastowe przekierowanie)
Mo¿e to byæ numer telefonu domowego, komórkowego, numer poczty g³osowej
lub numer wewnêtrzny (centrala, itd.).
OK
numer docelowy
przekierowywanie jest potwierdzane
lub
Mo¿na realizowaæ po³¹czenia, ale jedynie numer docelowy
mo¿e siê z Tob¹ po³¹czyæ.
42
4.3
Przekierowanie rozmów do poczty g³osowej
Skier.
typ przekierowania
4.4
W³¹cz/wy³¹cz asystenta osobistego
Asyst
Telefo
WL/WYL
Osob
Asyst:WYL
Pozostañ w kontakcie
4
OK
Wybor
Osob Asyst:WL
43
zatwierdzenie
wyboru
4.5
Osobisty asystent: po³¹czenie tylko za pomoc¹
jednego numeru
Telefo
Menu
Asyst
wybierz typ
przekierowania
NumZew
NrWewn
i/lub
wprowadŸ numer
wspó³pracownika,
asystenta lub inny
wprowadzenie numeru
zewnêtrznego
43
Poz
4
Operat
Przen
i/lub
i/lub
wprowadzenie numeru
telefonu komórkowego lub
DECT
44
44
w³¹czanie / wy³¹czanie
prze³¹czenia do operatora
4.6
Przekierowywanie na pager
Osoby dzwoni¹ce bêd¹ mog³y skontaktowaæ siê z Tob¹, gdy przebywasz na
terenie firmy.
Skier.
Strona
lub
lub
lub
klawisz programowany lub kod funkcji
’Przekierowanie na pager’
lub
Pozostañ w kontakcie
4
45
45
Poz
4
4.7
Przekazywanie po³¹czeñ z terminala przyjmuj¹cego
(funkcja “Pod¹¿aj za mn¹”)
Chcesz przyjmowaæ po³¹czenia w obecnym miejscu.
Nale¿y u¿yæ funkcji “Pod¹¿aj za mn¹”.
Follo»
Skier.
Twój numer
wewnêtrzny
lub
lub
lub
46
klawisz programowany lub kod
funkcji 'Pod¹¿aj za mn¹'
Twój numer
wewnêtrzny
lub
Aby anulowaæ przes³anie po³¹czeñ, patrz: 'Anulowanie przes³ania wszystkich
po³¹czeñ'.
4.8
Stosowanie selektywnego przekierowywania
po³¹czeñ
W zale¿noœci od typu rozmówcy, mo¿na wybiórczo przekierowywaæ po³¹czenia.
lub
klawisz programowany lub kod funkcji
’Selektywne przekierowanie
po³¹czeñ'
46
• Anulowanie tego rodzaju przekierowywania:
UsunRF
Skier.
4.9
Przekierowywanie wszystkich po³¹czeñ grupowych
Mo¿na przekierowywaæ wszystkie po³¹czenia grupowe na inny numer
wewnêtrzny.
lub
klawisz programowany lub kod
funkcji ’Przekierowywanie
po³¹czeñ grupowych'
47
przekierowanie na
numer odbieraj¹cy
po³¹czenie
przekierowywanie jest potwierdzane
4.10
Pozostañ w kontakcie
4
lub
Anulowanie przekierowywania wszystkich po³¹czeñ
lub
lub
lub
lub
klawisz programowany lub kod funkcji
’Anulowanie przekierowywania
wszystkich po³¹czeñ'
lub
Roz³¹czenie
47
Poz
4
4.11
Anulowanie przekierowywania okreœlonych
po³¹czeñ
klawisz programowany odpowiadaj¹cy rodzajowi
przekierowania (grupowe lub wybiórcze)
4.12
Przekierowywanie po³¹czeñ, gdy linia jest zajêta
(przekierowanie przy zajêtej linii)
Osoby dzwoni¹ce bêd¹ mog³y skontaktowaæ siê z Tob¹, gdy przebywasz na
terenie firmy.
Skier.
Zajet»
przekierowanie
na numer
odbieraj¹cy
48
przekierowywanie jest
potwierdzane
lub
lub
lub
klawisz programowany lub kod
funkcji “Przekierowanie
przy zajêtej linii”
48
lub
przekierowanie
na numer
odbieraj¹cy
4.13
Nie przeszkadzaæ
Terminal mo¿e byæ czasowo niedostêpny dla wszystkich rodzajów po³¹czeñ.
Skier.
NPrzes
lub
lub
lub
klawisz programowany lub kod funkcji
'Nie przeszkadzaæ'
lub
Pozostañ w kontakcie
4
49
49
Poz
4
4.14
Ods³uchiwanie
Œwiec¹ca dioda oznacza, ¿e otrzymano wiadomoœæ.
Glos
has³o
wyœwietlanie liczby nowych i starych wiadomoœci
Wiad
50
wyœwietlanie nazwy osoby wysy³aj¹cej z dat¹,
godzin¹ i zaszeregowaniem wiadomoœci
lub
lub
wybór komunikatu
ods³uchanie wiadomoœci
Dzwon
Skasuj
lub
lub
Usuniêcie wiadomoœci
Kopi
lub
skopiowanie wiadomosci
50
Start
Nastep
Poprz.
po³¹czenie z osob¹ wysy³aj¹c¹
wiadomoϾ
4.15
Pozostawianie nagranej wiadomoœci dla
rozmówców wewnêtrznych
Na terminalu mo¿na zostawiæ wiadomoœæ, która bêdzie wyœwietlana na ekranie
terminala próbuj¹cego uzyskaæ po³¹czenie.
Skier.
Tekst»
lub
klawisz
programowany
’Tekst’
01/27 Zadzwoñ
domnie
aby wybraæ wiadomoœæ, postêpuj wed³ug
instrukcji
Pozostañ w kontakcie
4
pierwsza z 27 wiadomoœci
51
Wiadomoœæ wybiera siê w taki sam sposób, jak w
przypadku funkcji:
Wys³aæ wiadomoœæ tekstow¹ dla abonenta wewnêtrznego.
51
Poz
4
4.16
Sprawdzanie wiadomoœci tekstowych
Œwiec¹ca dioda oznacza, ¿e otrzymano wiadomoœæ.
Czyt +
Tekst
liczba otrzymanych
wiadomoœci
Nastep
Czyt +
nazwisko nadawcy, data,
godzina i typ wiadomoœci
wiadomoœæ nastêpna
Skasuj
Poprz.
lub
lub
52
wiadomoϾ poprzednia
skasuj wiadomoϾ
Powrot
Dzwon
oddzwoñ do nadawcy
wiadomoœci
52
lub
lub
lub
powrót do
poprzedniego menu
koniec
sprawdzania
5
Rozliczanie po³¹czeñ
2WKHU
5.1
Przypisywanie kosztów rozmowy do konta
Kosztami po³¹czeñ zewnêtrznych mo¿na obci¹¿yæ konta rozliczeniowe firmy.
lub
klawisz programowany lub kod
funkcji ’Kod konta
rozliczeniowego’
numer konta
rozliczeniowego firmy
• Dodawanie lub zmiana kodu konta podczas po³¹czenia:
klawisz programowany ’Kod konta rozliczeniowego
podczas po³¹czenia'
5.2
Obliczanie kosztu po³¹czenia zewnêtrznego realizowanego
z terminala przez u¿ytkownika wewnêtrznego
53
podczas po³¹czenia z
u¿ytkownikiem
zewnêtrznym
lub
klawisz programowany
’Koszt wszystkich
po³¹czeñ'
kod funkcji 'Koszt
wszystkich
po³¹czeñ'
Transf
Zawieszenie po³¹czenia
wywo³anie
zewnêtrznego
numeru
prze³¹czenie do
rozmówcy, z którym
zawieszono po³¹czenie
53
5
• Pod koniec po³¹czenia nastêpuje oddzwonienie. Mo¿na
wówczas:
1.Zapoznaæ siê z danymi po³¹czenia (koszt, czas trwania, liczba
impulsów).
MTR
OK
nazwa u¿ytkownika
wewnêtrznego i koszt po³¹czenia
2. Wydrukowaæ rekord
taryfikacyjny.
MTR
Wydruk
5.3
54
3. Zakoñczyæ przegl¹danie
danych po³¹czenia.
OK
Obci¹¿anie konta firmowego kosztem po³¹czenia
zewnêtrznego *
Jeœli pracownik posiada odpowiedni¹ autoryzacjê, mo¿e w podró¿y lub z miejsca
zamieszkania zadzwoniæ do abonenta publicznej sieci telefonicznej i obci¹¿yæ firmê
kosztami po³¹czenia.
numer firmy
pracownika
numer wewnêtrzny
i kod
numer abonenta sieci
publicznej
*OPCJA Dok³adniejsze informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ u administratora
systemu.
54
6
Dostosowanie telefonu do Twoich
potrzeb
6.1
Personalizacja skrzynki poczty g³osowej
2WKHU
wprowadzenie Twojego hasla, a
nastepnie zapisanie Twojego nazwiska
wedlug instrukcji asystenta glosowego
kontrolka miga
Has³o jest niezbêdne do uzyskania dostêpu do poczty
g³osowej i do zablokowania telefonu.
6.2
Dostosowanie powitania
Istnieje mo¿liwoœæ zamiany oryginalnego powitania na w³asne.
Telefo
SkPocz
Uzytko
55
Nagryw
Gotowy do
nagryw
nagrywanie
...
rozpoczêcie zapisu
Stop
zapis w toku
Domysl
OK
Tak
lub
koniec zapisu
zatwierdzenie
powrót do domyœlnego powitania
55
6
6.3
Zmiana has³a
Has³o jest niezbêdne do uzyskania dostêpu do poczty g³osowej i do zablokowania
telefonu.
Telefo
Haslo
Opcje
OK
stary kod
(4 cyfry)
nowy kod
(4 cyfry)
Has³o domyœlne to 1515.
56
6.4
Wybór melodii i regulacja si³y g³osu
Telefo
Aparat
Glosn+
Sygnal
lub
naciœnij kilka razy,
aby wybraæ melodiê
(8)
56
naciœnij kilka razy, aby
wybraæ si³ê g³osu (7)
Sygnal
OK
6.5
Regulacja kontrastu wyœwietlacza
Telefo
Aparat
wybierz poziom wœród
proponowanych opcji naciskaj¹c
klawisz
Ikona
Ekran
Kontrs
lub
OK
Poziomy jasnoœci oznaczone s¹ cyframi od 4 do 16.
57
6.6
Wybór jêzyka
Opcje
Telefo
Jezyk
Wybor
OK
wybór przez
naciskanie klawisza
zatwierdzenie
wyboru
Francus.
bie¿¹cy jêzyk
Dostosowanie telefonu do Twoich potrzeb
6
Dostêpne s¹ dwa jêzyki.
57
Dos
6
6.7
Programowanie klawiszy po³¹czeñ bezpoœrednich
0_. . . . . . .
naciœnij
zaprogramowany
klawisz
OK
wprowadzenie numeru
58
58
bie¿¹ca wartoœæ
wybranego klawisza
6.8
Programowanie osobistej ksi¹¿ki telefonicznej
OK
. . . . . .
naciœnij klawisz
wyœwietlacza
wprowadzenia
nazwiska Twojego
rozmówcy
OK
wprowadzenie
zatwierdzenie
numeru rozmówcy
• Mo¿na równie¿ wykorzystaæ nastêpuj¹ce klawisze
ekranowe:
59
Wymaz
skasowanie ostatniego
wprowadzonego znaku
WymuMF
przes³anie reszty cyfr
numeru tonowo
Kasuj
Rozdzl
usuniêcie numeru
wprowadzenie przerwy
w numerze
Dostosowanie telefonu do Twoich potrzeb
6
59
Dos
6
6.9
Programowanie przypominania o spotkaniach
Istnieje mo¿liwoœæ zaprogramowania przypomnienia jednorazowego (raz na dobê)
lub przypomnienia sta³ego (codziennie o tej samej godzinie).
Spotk
Jednoraz.spotk.:
Wyczys
Zmien
lub
lub
zdefiniowanie typu
spotkania (domyœlnie:
jednorazowe)
wyma¿
proponowan¹
godzinê
OK
Spotkanie :
60
podaj godzinê
spotkania
wyœwietla siê godzina spotkania
przypomnienie
jednorazowe
• O zaprogramowanej porze telefon zadzwoni:
Spo
OK
lub
potwierdzenie
Jeœli prowadzona jest rozmowa przez telefon, wyœwietlacz
miga i rozlega siê sygna³ dŸwiêkowy. Po trzech sygna³ach
bez odpowiedzi przypominanie jednorazowe zostaje
usuniête z pamiêci, sta³e przypominanie o spotkaniu zostaje
jednak zachowane.
Jeœli zosta³a wybrana opcja przekierowywania po³¹czeñ z
danym numerem do innego terminala, przypominanie o
spotkaniach nie podlega przekierowaniu.
60
• Anulowanie przypominania o spotkaniach:
Spotk
6.10
Zmien
OK
Wyczys
Twój numer telefonu
Nacisnij dwukrotnie ten klawisz.
6.11
Nadawanie (w tle) muzyki przez g³oœnik (OPCJA)
W zale¿noœci od konfiguracji mo¿na przez g³oœnik telefonu nadawaæ muzykê w tle:
gdy telefon nie jest u¿ywany, w tle
rozbrzmiewa muzyka
61
ten sam klawisz w celu
wy³¹czenia funkcji
Muzyka zostaje wy³¹czona w momencie odebrania telefonu
lub nawi¹zania po³¹czenia i ponownie zaczyna graæ po
roz³¹czeniu siê u¿ytkownika.
6.12
Blokada terminala
Dostosowanie telefonu do Twoich potrzeb
6
Us³uga ta pozwala na blokadê po³¹czeñ zewnêtrznych z danego terminala i
uniemo¿liwienie dokonania jakichkolwiek zmian w jego programie:
Zablok
lub
osobisty kod (4 cyfry,
domyœlnie 1515)
61
Dos
Gwarancja Miêdzynarodowa i
Normy
KRZWRF
62
Oprócz gwarancji ustawowych, niniejszy aparat posiada gwarancjê obejmuj¹c¹
wymianê czêœci oraz koszty robocizny przez okres jednego roku licz¹c od daty
widniej¹cej na rachunku.
Je¿eli ustawowa gwarancja w Twoim kraju przekracza okres jednego roku, bêdzie
stanowiæ gwarancjê obowi¹zuj¹c¹ w ramach niniejszych warunków.
Przy powo³ywaniu siê na klauzulê gwarancyjn¹ nale¿y przedstawiæ rachunek.
Gwarancja nie obowi¹zuje: w przypadku u¿ytkowania telefonu niezgodnie ze
wskazaniami zawartymi w niniejszej instrukcji obs³ugi, w razie usterek lub
uszkodzeñ powsta³ych na skutek normalnego zu¿ycia wyrobu, uszkodzeñ
powsta³ych z powodów zewnêtrznych w stosunku do aparatu (np.: uderzenie,
upadek, przechowywanie w pobli¿u Ÿród³a wilgoci, itd.), w przypadku
nieprawid³owej instalacji albo zmian lub napraw dokonywanych przez osoby nie
autoryzowane przez producenta lub resellera.
Deklaracja zgodnosci
Alcatel Business Systems oswiadcza, ze produkt Alcatel Advanced Reflexes uznaje
sie za zgodny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy
1999/5/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.
Kazda nieautoryzowana modyfikacja produktu uniewaznia te deklaracje zgodnosci.
Kopia oryginalu niniejszej deklaracji zgodnosci moze byc uzyskana listownie pod
adresem:
Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France
Znak CE wskazuje, ¿e niniejszy wyrób jest zgodny z nastêpuj¹cymi dyrektywami:
- 89/336/CEE (kompatybilnoϾ elektromagnetyczna)
- 73/23/CEE (instalacje niskiego napiêcia)
- 1999/5/CE (R&TTE)
Niektóre funkcje Twojego aparatu sa udostepnianie przez klucz
programowy lub sa dostepne po zaprogramowaniu przez Twojego
instalatora.
Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Wszystkie prawa zastrze¿one.
W interesie klientów, Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian w parametrach swoich wyrobów bez uprzedzenia.
Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185
3EH 21033 BMAA Ed.01
62

Podobne dokumenty