Gaz 23-332.qxd - Gazeta Łapska

Komentarze

Transkrypt

Gaz 23-332.qxd - Gazeta Łapska
www.dklapy.pl
Rok XIX nr 23 (332)
2 grudnia 2008
Cena 2 zł (w tym 7% VAT)
www.lapy.podlasie.pl
Fotoreportaż z turnieju judo s. 10
Zwycięzcy i pokonani
Z GMINY
KINO DK ZAPRASZA
REKLAMA
NZOZ
www.fotografieweselne.pl
CENTRUM STOMATOLOGII
ul. Piaskowa 27, 18-100 Łapy
085 715 31 06, 0508 231 895
High School Musical 3: Ostatnia klasa
musical, USA, 100 min
re¿yseria: Kenny Ortega obsada: Zac
Efron jako Troy Boston, Vanessa Hudgens jako Gabriella Montez, Ashley Tisdale jako Sharpay Evans, Corbin Bleu
jako Chad Danforth, Lucas Grabeel jako
Ryan Evans, Monique Coleman jako
Taylor McKessie, Bart Johnson jako
Trener Jack Boston i inni.
M³odzi bohaterowie staj¹ przed dylematem wyboru studiów. Troy i Gabriella maj¹ studiowaæ na ró¿nych uczelniach
i nie wiadomo, jak wp³ynie to na ich zwi¹zek. W dodatku ambitna i pretensjonalna Sharpay Evans jak zwykle planuje
intrygê... Jednoczeœnie uczniowie East
High przygotowuj¹ wiosenne przedstawienie, które bêdzie opowiadaæ o ich
doœwiadczeniach, nadziejach i obawach.
Seanse 9 - 14 grudnia, godz. 19.30
Madent
ZATurniej
PRPiłkarski
im. Janusza
A Kisielewskiego
SZ
A
M
Y
!
Kiedy i gdzie:
13 grudnia 2008
godz. 9.00
hala ZSM Łapy
Kto zagra:
Orzeł Bobola Siemiatycze, Orkan Poświętne,
MOSiR Tur Bielsk Podlaski, Znicz Suraż,
Włókniarz Białystok, Piast Białystok,
Pogoń Łapy I, Pogoń Łapy II
Kto organizuje:
Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach
KS ,,Pogoń” Łapy
Co w programie:
00
35
9 -14 - rozgrywki drużyn w grupie
1435 - mecz seniorów pomiędzy drużynami
,,AB” a trenerami drużyn młodzieżowych
35
30
15 -16 - dalszy ciąg rozgrywek w grupie
40
16 - zakończenie turnieju
- wręczenie nagród
URODZILI SIÊ
W £ APACH
zdj. J. Barañczuk
2
Oliwier – syn pañstwa Maryli i Wojciecha
Lenczewskich z Radul; waga – 3600 g,
wzrost – 55 cm.
Julia – córka pañstwa Ma³gorzaty i Roberta Kruszewskich z Uhowa; waga – 3000
g, wzrost – 55 cm.
Córka pañstwa Marzeny i Dawida ¯abiñskich z Bia³egostoku; waga – 3450 g,
wzrost – 52 cm.
nr 23 / 2 grudnia 2008
Z GMINY
Praca w samorz¹dzie
nie jest nudna
Rozmowa z sekretarzem gminy £apy Urszul¹ Jab³oñsk¹
– Prawie pó³tora roku sprawujê funkcjê
sekretarza i z perspektywy minionego czasu
potwierdzam, ¿e by³o to - i jest nadal - ciekawe
wyzwanie. Oprócz typowych obowi¹zków
sekretarza, zosta³o mi powierzone koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z promocj¹
gminy, strategi¹ dzia³ania, pozyskiwaniem
dotacji oraz przedsiêbiorczoœci¹. Jest to
bardzo szeroki zakres dzia³alnoœci i bez
dobrego zespo³u ludzi by³by on trudny do
wykonania. W tym czasie na pewno uda³o
siê utworzyæ sprawny i skuteczny zespó³ (nie
tylko w Urzêdzie), który zajmuje siê pozyskiwaniem i realizacj¹ projektów. Zaanga¿owane zosta³y tak¿e jednostki gminy, poprawi³a siê wspó³praca. MOPS zatrudni³ osobê,
która zajmuje siê tworzeniem i realizacj¹ projektów finansowanych z UE i in. W Urzêdzie
pracuje osoba, która posiada wieloletnie
doœwiadczenie w tym zakresie. Bardzo siê cieszê, ¿e mogê koordynowaæ te dzia³ania, a efekty naszej pracy ju¿ s¹ bardzo widoczne.
Pozyskaliœmy ju¿ ponad 11 mln œrodków, ale
efekty widaæ niemal w ka¿dej dziedzinie. To
wynik pracy ca³ego kierownictwa. To tak¿e
rezultat zmiany stylu pracy Urzêdu, na znacznie bardziej dynamiczny. To faktycznie zaczyna byæ dru¿yna dobrze wspó³pracuj¹cych ze
sob¹ osób, stawiaj¹cych sobie ambitne
wyzwania.
Myœlê, ¿e okres pó³torarocznej pracy to
dopiero pierwszy etap. Przed nami wszystkimi stoj¹ znacznie wiêksze wyzwania. Na
pocz¹tku nale¿a³o uporaæ siê z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ oraz zaj¹æ dzia³aniami na najbli¿szy
rok. Rozpoczyna³ siê nowy okres programowania funduszy unijnych, zatem priorytetem by³o przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji. Dobrane zosta³o kierownictwo
Urzêdu. Ten etap formowania wydaje siê byæ
zakoñczony, bardzo dobrze nam siê wspó³pracuje, to bardzo dobry zespó³ ludzi.
Co czeka Pani¹ i Urz¹d w najbli¿szej
przysz³oœci?
– Kolejny etap zwi¹zany jest z dalszym
nr 23 / 2 grudnia 2008
zdj. J. Barañczuk
W wywiadzie sprzed pó³tora roku
mówi³a Pani, ¿e lubi wyzwania i m.in. dlatego zdecydowa³a siê na objêcie stanowiska sekretarza gminy. Jak to "wyzwanie" wygl¹da z perspektywy minionego
czasu?
usprawnieniem pracy w Urzêdzie i w jednostkach, a przede wszystkim pochyleniem
siê nad d³ugofalow¹ strategi¹ rozwoju gminy.
Przed nami procedura poszerzenia granic miasta, która rozpoczê³a siê w paŸdzierniku. Jest
to jeden z wa¿nych elementów strategii
rozwoju gminy.
W obecnym roku, a jest to "Rok Przedszkolaka", wiele uwagi poœwiêcamy przedszkolom, kolejne zamierzamy poœwiêciæ
edukacji w szko³ach podstawowych i gimnazjach, a tak¿e rozwin¹æ wspó³pracê ze szko³ami œrednimi. Poszukujemy najlepszych
kandydatów do pracy i osób do wspó³pracy.
Inwestujemy w ludzi, w ich rozwój. W Urzê-
dzie m³odzi ludzie maj¹ mo¿liwoœæ odbycia
praktyk oraz sta¿u. Od ich zaanga¿owania
g³ównie zale¿y mo¿liwoœæ dalszej wspó³pracy.
Tworzymy na potrzeby Urzêdu, a tak¿e jednostek, bazê danych osób, które, naszym zdaniem, posiadaj¹ potencja³. Chcemy anga¿owaæ jak najwiêcej osób, bo na d³u¿sz¹ metê
niewielka grupa niewiele mo¿e zdzia³aæ - o
rozwoju gminy musimy decydowaæ my
wszyscy i wszyscy na ró¿ne sposoby powinni siê w sprawy gminy zaanga¿owaæ. Tak w
dzisiejszym, wolnym œwiecie rozumiem
patriotyzm - codzienne, osobiste zaanga¿owanie na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. U nas
wci¹¿ za ma³o jest tego poczucia. To, niestety,
3
Z GMINY
skutek naszej historii.
Istotn¹ dziedzin¹ rozwoju gminy jest
przedsiêbiorczoœæ, w tym rozwój dzia³alnoœci turystycznej, a tak¿e propagowanie agroturystyki. Gmina prowadzi szkolenia i wspiera inicjatywy mieszkañców, którzy zamierzaj¹
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ. Wprowadziliœmy
zwolnienie z pierwszej op³aty za rozpoczêcie
dzia³alnoœci oraz zwolnienia z podatku od nieruchomoœci. Mieszkañcy, którzy zg³aszaj¹ siê
do Urzêdu maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania informacji o mo¿liwoœci pozyskania dotacji dla
firmy. Organizujemy konkurs na najlepsz¹
koncepcjê kwatery agroturystycznej i podejmujemy dzia³ania dotycz¹ce kreowania produktu lokalnego. Po raz pierwszy gmina zaanga¿owa³a siê w szkolenia zwi¹zane z przedsiêbiorczoœci¹. Liczba chêtnych œwiadczy o
tym, ¿e zainteresowanie jest du¿e.
Jednym z nowych zadañ sekretarza
by³a promocja gminy; w jakim kierunku
idzie promocja gminy £apy, jakie przynosi
efekty?
– Promocja gminy jest du¿ym wyzwaniem,
poniewa¿ odbywa siê na bardzo wielu p³aszczyznach. Najwa¿niejsze jest w³¹czenie w ten
proces mieszkañców, lokalnych przedsiêbiorców, organizacji pozarz¹dowych, instytucji itd. Promocja gminy to nie tylko turystyka, kultura, historia i tradycja, ale tak¿e
przedsiêbiorczoœæ i tereny inwestycyjne.
Promocj¹ gminy nie powinien zajmowaæ
siê tylko Urz¹d (choæ nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e jego rola jest kluczowa). Wszelkie dzia³ania zwi¹zane z so³ectwami (plany odnowy
miejscowoœci, do¿ynki, konkursy na produkt
lokalny i najczystsze so³ectwo ltp.) maj¹ na
celu wykreowanie produktu promocyjnego
na p³aszczyŸnie turystyki, kultury i tradycji.
Ambitnym planem jest przygotowanie terenów inwestycyjnych, a tak¿e pobudzenie dzia³alnoœci agroturystycznej i turystycznej
wœród mieszkañców.
Mieszkañcy wielu so³ectw pokazali, ¿e
posiadaj¹ umiejêtnoœæ organizowania siê.
Pobudzona zosta³a aktywnoœæ spo³eczeñstwa
w so³ectwach na zasadzie zdrowej konkurencji. Na ostatnich do¿ynkach mieliœmy okazjê zobaczyæ przepiêkne wieñce do¿ynkowe
i wspania³e stoiska promocyjne so³ectw.
Zorganizowany zosta³ konkurs na produkt
lokalny, którego kolejna edycja nadal trwa.
Konkursy na Plany Odnowy Miejscowoœci
czy najczystsze so³ectwo tak¿e mia³y pozytywny wp³yw. Ogrom prac, jaki zosta³ wykonany wspólnymi si³ami na wsi podczas konkursu, przeszed³ nasze najœmielsze oczekiwania.
Wa¿na sprawa to równie¿ pozyskiwanie pieniêdzy spoza bud¿etu, jaka
rola zosta³a powierzona sekretarzowi
w tej kwestii? Jakimi wynikami mo¿e siê
Pani pochwaliæ?
4
– Efekty chyba dla wszystkich s¹ widoczne. Inne s¹ dopiero og³oszone na naszej stronie www.lapy.podlasie.pl i w najbli¿szych
latach zostan¹ wcielone w ¿ycie. Jeœli istnieje
szansa na pozyskanie dofinansowania, od razu
mamy poparcie burmistrza i zapewnienie w³asnego wk³adu finansowego. Musimy reagowaæ bardzo szybko i np. czêsto byæ przygotowanym na zmiany bud¿etowe, aby dostosowaæ je do nowych programów. W ten sposób wiele inicjatyw mo¿e siê rozwijaæ. Mamy
du¿o swobody i nigdy nie jesteœmy hamowani. Zasada jest taka: w fazie pomys³u nie
mo¿na niczego odrzucaæ, ale pozwoliæ, aby
pomys³ siê rozwija³. Gmina realizuje zarówno projekty miêkkie (szkoleniowe itp.), jak i
twarde (inwestycje). Tego nam wczeœniej brakowa³o. Gminie uda³o siê pozyskaæ blisko 9,3
mln z³ na dzia³ania inwestycyjne (boiska, drogi,
basen, monitoring w szko³ach). W 2008 r.
pozyskaliœmy 880 tys. z³ na zajêcia pozalekcyjne, 250 tys. z³ na punkty przedszkolne i 150 tys. z³ na szkolenia i dzia³ania, które
maj¹ na celu aktywizacjê spo³ecznoœci lokalnej. Wczeœniej gmina nie organizowa³a dzia³añ szkoleniowych i innych projektów miêkkich. O efektach naszej pracy na bie¿¹co
informujemy mieszkañców na stronie internetowej Urzêdu www.lapy.podlasie.pl. Dodajmy do tego setki tysiêcy pozyskane na szko³y, ale tak¿e na drogi powiatowe i wojewódzkie. To ju¿ s¹ ogromne kwoty. To praca
wszystkich osób, które zajmuj¹ siê pozyskiwaniem œrodków z UE i innych Ÿróde³.
Jestem z nich wszystkich bardzo dumna.
Osobiœcie cieszê siê, ¿e mi zaufano i ¿e ja
mog³am zaufaæ innym.
Oczywiœcie to nie koniec, wiele projektów znajduje siê w fazie oceny. Przygotowywane s¹ inwestycje dotycz¹ce gospodarki
wodno-œciekowej, termomodernizacji obiektów u¿ytecznoœci publicznej, informatyzacji
i inne. Na etapie koncepcji znajduje siê
tak¿e wiele inicjatyw miêkkich - wolontariat,
wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi,
pomoc dla osób niepe³nosprawnych i aktywizacja spo³ecznoœci z terenów wiejskich oraz
inicjatywa LEADER.
Ale powtarzam, jest to sukces zespo³u i
podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim. Przygotowanie wniosku oraz jego realizacja
wymaga ogromnego nak³adu pracy. Kto nie
zajmowa³ siê tym zawodowo, nie rozumie, ile
czasu zabieraj¹ niektóre wnioski - to ca³e
segregatory dokumentacji. A sukces nie koñczy siê na opublikowaniu listy rankingowej;
po podpisaniu umowy zaczyna siê realizacja
projektu, od wielu osób zale¿y jego dalsze
powodzenie, a tym samym wyp³ata dofinansowania.
Co zmieni³o siê w ci¹gu minionych
dwóch lat w zasadach administrowania
Urzêdem? Czy dzia³a sprawniej, jest bardziej przyjazny dla petenta?
– Zmiany s¹ du¿e. Proces tych zmian
mogê nie tylko obserwowaæ, a tak¿e aktywnie w nim uczestniczyæ, a od pó³tora roku go
wspó³tworzyæ. Oczywiœcie, dla zewnêtrznego obserwatora najbardziej widoczne s¹
prace remontowe. Trwa ich kolejny etap;
wkrótce zostanie zakoñczony remont parteru,
którego celem by³o dostosowanie do potrzeb
interesantów. Powstaje Punkt Obs³ugi Interesanta. Trwa wdra¿anie Elektronicznego
Obiegu Dokumentów. Zakupiony zosta³
nowy sprzêt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie (USC, Ewidencja
Ludnoœci, Ewidencja Dzia³alnoœci Gospodarczej i in.), a w najbli¿szym czasie zainstalowana bêdzie nowa centrala telefoniczna.
Jeœli chodzi o sprzêt, jest to ju¿ kompletnie
inna epoka. O sprawnoœci pracy Urzêdu
œwiadczy tak¿e strona internetowa, która
powsta³a dziêki ogromnemu wk³adowi pracy
wielu osób. S³yszymy g³osy, ¿e strona internetowa jest jedn¹ z najlepszych w województwie podlaskim i nie tylko. Myœlê, ¿e
Urz¹d dzia³a znacznie sprawniej, s³yszymy czêsto mi³e s³owa od interesantów, otrzymujemy tak¿e podziêkowania drog¹ mailow¹.
Na pocz¹tku przera¿ona by³am ogromn¹
iloœci¹ dokumentów, jakie gromadzone i
przetwarzana s¹ w administracji - samorz¹dowej i pañstwowej. Istniej¹ jednak sposoby
na unikniêcie zbyt du¿ej iloœci papieru. Jednym z nich jest wprowadzenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, którego wdro¿enie zostanie jeszcze w tym roku sfinansowane przez Urz¹d Marsza³kowski (przede
wszystkim zakup sprzêtu i szkolenie dla pracowników). Rozpowszechnienie poczty elektronicznej, jako sposobu komunikacji miêdzy
urzêdnikami, a tak¿e w kontakcie z interesantami znacznie usprawni³o za³atwianie
spraw. Chcemy byæ jak najskuteczniejsi
Próbujemy tak¿e pomagaæ mieszkañcom w
sprawach, które nie le¿¹ w gestii gminy, a
innych instytucji.
Czy nadal wi¹¿e Pani swoj¹ przysz³oœæ z prac¹ w samorz¹dzie?
– W ci¹gu pó³tora roku nic siê w tej kwestii nie zmieni³o. Przyjêcie funkcji sekretarza,
a przede wszystkim podjêcie siê koordynacji dzia³añ dotycz¹cych strategii dzia³ania i
rozwoju gminy, a tak¿e pozyskania zewnêtrznych œrodków, wymaga poœwiêcenia czasu.
Konkretne efekty nie bêd¹ widoczne w
krótkim okresie. Praca w samorz¹dzie,
wbrew powszechnej opinii, nie jest nudna i
mo¿e byæ bardzo ciekawym wyzwaniem.
Doœwiadczenie, jakie zdoby³am w prywatnej
firmie, ale tak¿e moja wiedza ze studiów, tak¿e
doktoranckich, znakomicie przydaj¹ siê w
administracji samorz¹dowej. Urz¹d i gmina
funkcjonuj¹, musz¹ funkcjonowaæ, jak du¿e
i bardzo sprawne przedsiêbiorstwo, gdzie najwa¿niejszym zyskiem jest rozwój i wzrost
zadowolenia mieszkañców.
Dziêkujê za rozmowê.
nr 23 / 2 grudnia 2008
Z GMINY
W III kwartale wyniki Zak³adów Naprawczych Taboru Kolejowego w £apach by³y gorsze ni¿ w
tym samym okresie 2007 r., kiedy to spó³ka wypracowa³a 21 mln z³ przychodów i 1,5 mln z³
zysku netto i nadal spadaj¹
Zak³ady pod kresk¹
S³aby wynik finansowy ZNTK
wi¹¿e siê niezmiennie z niezawart¹ umow¹ na naprawy wagonów towarowych dla PKP Cargo.
Powodem owego niezawarcia
jest brak uchwa³y walnego zgromadzenia przewoŸnika, zatwierdzaj¹cej kontrakt. Przedstawiciele zleceniodawcy niewiele
maj¹ do dodania. Ryszard Wnukowski rzecznik PKP Cargo twierdzi, ¿e WZA nie zaakceptowa³o
umowy i nie ma te¿ ¿adnych
nowych umów do koñca roku.
– Obecnie nie ma decyzji o
zwiêkszeniu portfela zamówieñ
na naprawy okresowe wagonów
przez nasz¹ spó³kê na rok 2008.
Dlatego ³apska gie³dowa firma
realizuje ma³e umowy dla innych
przewoŸników, dla prywatnych.
– Robimy naprawy dla prywatnych zleceniodawców, pracujemy prawie normalnie – mówi
Ryszard Ekiert prezes ZNTK. –
Prawie co tydzieñ trafiaj¹ jakieœ
wagony, w minionym dostaliœmy dwadzieœcia wêglarek.
Mimo trudnej finansowej
sytuacji, pensje pracownicze
S³aby wynik finansowy ZNTK wi¹¿e siê
niezmiennie z niezawart¹ umow¹ na
naprawy wagonów towarowych dla PKP
Cargo; toczy siê gra o przetrwanie
wyp³acane s¹ terminowo. Premii
byæ na razie nie mo¿e, bo nie
wypracowuje siê zysków. Zdaniem prezesa Ekierta nieprawdziwe s¹ informacje o dzielenieu spó³ki i poszukiwaniu potencjalnych nabywców na rozparcelowywany maj¹tek zak³adu.
Mo¿na jednak powiedzieæ,
¿e toczy siê gra o przetrwanie.
Spad³y akcje ZNTK £apy. To
zdaniem prezesa wina œwiatowego kryzysu, który dotyka
tak¿e £apy. Faktem jest, ¿e spadki na œwiatowych gie³dach, kiep-
skie nastroje no i przede wszystkim kiepska sytuacja finansowa
spó³ki pogr¹¿aj¹ j¹. Obecna cena
akcji to oko³o 25-26 z³otych.
A potentat PKP Cargo milczy.
Jak mówi Ryszard Ekiert to
naprawdê kuriozalna sytuacja.
– Zachowanie Cargo jest
naprawdê niezrozumia³e – dodaje R. Ekiert. – Trwa cisza. Nie ma
¿adnych rozmów na temat przysz³orocznych napraw. Zwykle w
ostatnim kwartale by³y znane
przetargi na rok nastêpny, a tu
cisza.
Gin¹ materia³y budowlane
W nocy z 20 na 21 listopada w Turoœni
Koœcielnej mia³o miejsce w³amanie do
nowobudowanego domu. To kolejny przypadek w³amania do nowobudowanych
b¹dŸ czasowo niezamieszka³ych posesji
odnotowany przez policjê komisariatu w
£apach. Z³odzieje za ka¿dym razem krad-
nr 23 / 2 grudnia 2008
zdj. J. Barañczuk - Archiwum Gazety
– Obecnie nie ma decyzji
o zwiêkszeniu portfela zamówieñ na naprawy okresowe wagonów przez nasz¹ spó³kê – mówi¹ w PKP
Cargo.
– Zachowanie Cargo jest
naprawdê niezrozumia³e –
uwa¿a R. Ekiert. – Trwa cisza.
n¹ materia³y budowlane, elektronarzêdzia,
drobne narzêdzia budowlane, nie gardz¹c
nawet tymi najprostszymi jak taczki czy
³opaty. Tym razem z³odziej zabra³ cement
i w³aœnie drobne narzêdzia na ³¹czn¹ sumê
tysi¹c szeœæset z³otych.
Policja przypomina, by pamiêtaæ o
ZNTK mog³yby nie tylko
naprawiaæ wagony, ich moce
przerobowe pozwalaj¹ na wytwarzanie kilku typów wagonów,
pocz¹wszy od najprostszych,
takich jak platforma do przewozu kontenerów, a skoñczywszy na
tak skomplikowanych, jak cysterny do przewozu gazu. ZNTK
£apy s¹ w stanie rozpocz¹æ produkcjê w ci¹gu miesi¹ca od
zawarcia umowy. Na razie spó³ka nie ma jednak ¿adnych zleceñ
ani w tym, ani w innym zakresie.
(jm)
dobrych zabezpieczeniach budynków. Radzi,
by poinformowaæ s¹siadów, jakie samochody bêd¹ wje¿d¿a³y na plac budowy, jak
d³ugo bêd¹ trwa³y prace, warto zostawiæ s¹siadom swój numer telefonu. Z doœwiadczeñ
policji wynika, ¿e zwykle sprawcy kradzie¿y
pos³uguj¹ siê w³aœnie samochodami, czêsto
dostawczymi. Policjanci podpowiadaj¹, ¿e w
razie jakichkolwiek podejrzeñ zawsze mo¿na
skontaktowaæ siê z policj¹ - 997
(mt)
5
Z GMINY
W Gazecie £apskiej informowaliœmy pañstwa o rozpoczêciu realizacji projektu opracowanego przez
Katarzynê £oszczyk psychologa i Agnieszkê
£upiñsk¹ nauczycielkê z
Gimnazjum numer 1 w £apach. Ten projekt to Akademia odpoczynku. Dziœ
informujemy, ¿e dzia³ania z
nim zwi¹zane zbli¿aj¹ siê
do koñca.
Akademia by³a skierowana do
uczniów gimnazjum z klas integracyjnych i m³odzie¿y posiadaj¹cej orzeczenie o kszta³ceniu specjalnym. W zajêciach
mogli tak¿e uczestniczyæ ich
najbli¿si koledzy. Zajêcia podzielone by³y na szereg spotkañ.
Projekt przewidywa³ ich dziesiêæ i dzieli³ siê na dwie czêœci.
Pierwsza to zajêcia psychoedukacyjne, w tym dotycz¹ce radzenia sobie ze stresem, efektywnego odpoczynku. Druga czêœæ
wskazywa³a mo¿liwoœci rozwijania zainteresowañ i ciekawego
zagospodarowania czasu wolnego. Obejmowa³a zajêcia w
stadninie Szwadronu Kawalerii im.
10 Pu³ku U³anów Litewskich w
Uhowie oraz spotkania w ramach
zajêæ prowadzonych w pracowniach Domu Kultury w £apach.
W stadninie m³odzi spotkali siê
15 listopada, tym razem by³y te¿
lekcje jazdy konnej, ale tak¿e
obs³uga konia. W drugiej po³owie
tego miesi¹ca uczestnicy Akademii odbyli zajêcia w Domu
Kultury.
– W ostatnim czasie uczniowie wziêli udzia³ w zajêciach proponowanych przez Dom Kultury w £apach – mówi Katarzyna
£oszczyk. – Obserwowali trening tañca wspó³czesnego,
uczestniczyli w rozgrzewce i
W Gimnazjum nr 1 w £apach koñczy siê realizacja projektu Akademia
odpoczynku
Walka z nud¹
æwiczyli uk³ad taneczny. Podczas zajêæ teatralnych uczyli siê
jak przygotowaæ rolê i odgrywali proste scenki aktorskie, æwiczyli
dykcjê.
Takie spotkania s¹ bardzo
potrzebne. Nie tylko m³odzi
uczestnicz¹cy w nich byli
zachwyceni.
– Ciekawy by³ pomys³, aby
odegraæ Czerwonego Kapturka
jako horror albo Jasia i Ma³gosiê
jako western – uwa¿a Karolina
Domaszewska, uczestniczka
zajêæ. – To zajêcia teatralne podoba³y mi siê najbardziej. Chcia³abym w³¹czyæ siê do prac grupy
W³amanie do sklepu
W nocy z 25 na 26 listopada
nieustaleni dotychczas sprawcy
w³amali siê do sklepu spo¿ywczo
- przemys³owego w Brzozowie
Starym w gminie Poœwiêtne.
Sprawcy wy³amali zamek i weszli
drzwiami do pomieszczeñ sklepowych. Ukradli alkohol, papierosy i drobne przedmioty na
kwotê czterech tysiêcy z³otych.
Policja przypomina w³aœcicielom ma³ych sklepów wiejskich, by w tym przedœwi¹tecznym okresie baczniej sprawdzali
zamki i zabezpieczenia drzwi
swoich sklepów. Warto te¿, by
za³o¿yli monitoring, sprawdzali
dzia³anie alarmu
(mt)
6
teatralnej w przysz³oœci.
Zajêcia teatralne podoba³y
siê tak¿e Agnieszce £upiñskiej,
która prowadzi w gimnazjum
kó³ko teatralne.
– Zajêcia teatralne, w których uczniowie mieli okazjê
uczestniczyæ, by³y prowadzone
przez pana Adama Karasiewicza. Uœwiadomi³ on dzieciom,
poprzez dobór odpowiednich
zadañ, ¿e gra aktorska to nie tylko
piêkne wyg³oszenie wyuczonego na pamiêæ tekstu i przestrzeganie zasad poprawnej
wymowy (by³o du¿o œmiechu
przy æwiczeniach dykcji). Odgrywanie scenek bez s³ów, jedynie
za pomoc¹ samych gestów i
odg³osów okaza³o siê nie³atwym
zadaniem aktorskim, ale bardzo
siê uczestnikom spodoba³o.
Dziêki tym zajêciom uczniowie
mogli obudziæ swoj¹ wyobraŸniê
i wyzwoliæ twórcz¹ aktywnoœæ.
Uczniom bardzo przypad³y
do gustu równie¿ zajêcia plastyczne, podczas których wykonywali rozmaitymi technikami
kartki œwi¹teczne. Odwiedzili
pracowniê modelarsk¹.
Uczestnikom projektu pozosta³o jeszcze do zrealizowania
ostatnie zadanie - zaplanowanie
i zorganizowanie wspólnego - z
twórcami - wyjazdu.
– Uczniowie zdecydowali, ¿e
pojedziemy do stadniny w Uhowie na kulig, jeœli œnieg dopisze,
z ogniskiem i ju¿ powa¿n¹ nauk¹
jazdy konnej – mówi Katarzyna
£oszczyk. – Decyzja wynika st¹d,
¿e wiêkszoœci najbardziej podoba³o siê w stadninie. Jest wœród
nich zainteresowana jeŸdziectwem Karolina Pi¹tek i Justyna
Czajkowska, która szczególnie
ciep³o wspomina wysokiego
konia Bartka, na którego mia³a
odwagê wsi¹œæ. Dziewczyny
chcia³yby kontynuowaæ naukê
jazdy konnej. Wszyscy bardzo siê
ciesz¹ na ten wspólny wyjazd.
Wydaje siê, ¿e projekt spe³ni³
swoje zadanie. Okazujê siê, ¿e
mo¿na skutecznie walczyæ z
nud¹ i znaleŸæ coœ dla siebie. A
czy to bêdzie aktorstwo, modelarstwo czy jazda konna poka¿¹
ju¿ najbli¿sze miesi¹ce.
(jm)
nr 23 / 2 grudnia 2008
Z GMINY
Seniorzy œwiêtowali swój dzieñ
Po raz kolejny cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów
œwiêtowali swój dzieñ. Jak podkreœlaj¹, jesieñ niekoniecznie
musi byæ smutna - radoœæ nale¿y odnaleŸæ w sobie.
Podobnie jak w latach ubieg³ych by³a czêœæ “oficjalna”, w
której m.in. wybierano parê roku - tym razem zosta³o ni¹ ma³¿eñstwo pañstwa Generalczuków z Uhowa; wystêpowa³ te¿
tradycyjnie chór £apskie Nutki, którego cz³onkowie tym razem
prezentowali równie¿ scenki kabaretowe; podczas tegorocznych obchodów pojawili siê tak¿e m³odzi wykonawcy tañców
towarzyskich.
zdj. J. Barañczuk
zdj. J. Barañczuk
zdj. J. Barañczuk
zdj. J. Barañczuk
Wa¿ne dla
korzystaj¹cych
z us³ug PKP
W poprzednim numerze Gazety £apskiej obiecywaliœmy Pañstwu nowy rozk³ad jazdy poci¹gów.
Z przyczyn niezale¿nych od redakcji - niezakoñczenie prac nad nowym rozk³adem do chwili
oddawania tego numeru do drukarni (1 grudnia) zmuszeni jesteœmy opublikowaæ go dopiero w œwi¹tecznym wydaniu Gazety 16 grudnia.
Jednoczeœnie zainteresowanych zapraszamy na
nasz¹ stronê internetow¹ (www.gazeta.dklapy.pl/gazeta/ w zak³adce aktualnoœci), gdzie rozk³ad bêdzie opublikowany jeszcze przed 14 grudnia, czyli przed nowym terminem jego obowi¹zywania.
Romuald Siemionow nie ¿yje
15 listopada 2008 roku zmar³ w Bia³ymstoku dwukrotny olimpijczyk
(Monachium i Moskwa) w sporcie
strzeleckim.
Romuald Siemionow urodzi³ siê 31
lipca1949 roku w £apach. Do czasu wyjazdu na studia mieszka³ na Wygwizdowie.
Bêd¹c uczniem Szko³y Podstawowej nr 2 w
£apach bra³ udzia³ w zajêciach kó³ka plastycznego. Za wykonanie makiety Pomnika
Grunwaldzkiego uzyska³ w Bia³ymstoku I
miejsce. Sportem zainteresowa³ siê przez przypadek, zosta³ po prostu wyznaczony przez
nauczyciela Technikum Elektrycznego w Bia³ymstoku Janusza Olszanieckiego do udzia³u w sekcji strzeleckiej. Czyni³ bardzo szyb-
nr 23 / 2 grudnia 2008
kie postêpy i wkrótce sta³ siê czo³owym
zawodnikiem Polski.
W 1967 roku ukoñczy³ Oficersk¹ Szko³ê Wojsk £¹cznoœci w Zegrzu. Zawodowo
zwi¹za³ siê z Bydgoszcz¹. Tu kontynuowa³
swoja karierê zawodow¹ i sportow¹. Po jej
zakoñczeniu by³ trenerem w Zawiszy.
Do najwiêkszych osi¹gniêæ nale¿y zliczyæ
zdobycie przez R. Siemionowa dwóch z³otych
medali (indywidualnie i dru¿ynowo) na
Mistrzostwach Europy w Enschede (Holandia) w 1974 roku. Ogó³em zdoby³ 8 medali
mistrzostw Europy (w tym 3 z³ote, 1 srebrny i 4 br¹zowe), oraz br¹zowy medal
mistrzostw œwiata.
Zosta³ pochowany na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy przy ulicy Artyleryj-
skiej. ¯egnali Go przedstawiciele
WKS Zawisza, Wojs kowe g o
Ko³a £owiec ki e g o
" Wr z o s " .
Spo³ecznoœæ ³apsk¹
reprezentowa³ Ryszard
£apiñski (Piechota).
¯egnaj¹ Ciê Mistrzu kibice i s¹siedzi.
Œpij w pokoju.
Stanis³aw Kosicki
7
Z GMINY
Skoñczy³ siê kolejny sezon ogródków dzia³kowych, nadchodzi czas
kilkumiesiêcznego uœpienia
Œpi¹ tylko ogrody
zdj. J. Barañczuk
Dzia³ki “opuszczone” chwilowo przez w³aœcicieli zachêcaj¹ nieproszonych goœci
Min¹³ ju¿ sezon o¿ywionych, letnich odwiedzin na terenie
ogródków dzia³kowych. Zapewne ju¿ tylko najbardziej
wytrwali w³aœciciele dzia³ek poœwiêcaj¹ czas nie tylko na
spacery po œpi¹cym ogrodzie, ale te¿ na póŸnojesienne,
ostatnie w tym roku prace porz¹dkowe.
Ogród wprawdzie ju¿ "zasypia", ale nie œpi¹ z³odzieje
i wandale.
– Niestety nie jest to "martwy"
sezon dla wandali i amatorów
cudzej w³asnoœci, którzy zw³aszcza w tym okresie wykorzystu-
j¹ czêsto wielotygodniow¹ nieobecnoœæ gospodarzy na posesjach – mówi podinspektor Jaros³aw Grycuk komendant komisariatu w £apach. – W³aœnie w
tym czasie na terenach ogródków
dzia³kowych najczêœciej dochodzi do w³amañ, kradzie¿y oraz
niszczenia mienia. W zwi¹zku z
8
(mt)
Z³odzieje
zatrzymani
Wypadek drogowy
Zima da³a znaæ o sobie, ale to nie ona by³a
przyczyn¹ wypadku drogowego w naszym
regionie. Wypadek zdarzy³ siê 23 listopada
oko³o godziny 7.10 na skrzy¿owaniu dróg
Wysokie Mazowieckie - £apy - Krzy¿ewo.
Zawini³ jednak cz³owiek. Kieruj¹cy samochodem fiat uno nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu volkswagenem golfem. W wyniku tego dosz³o do zderzenia pojazdów. Na szczêœcie skoñczy³o siê
bez bardzo powa¿nych urazów, jedynie
tym, po zakoñczeniu sezonu
dobrze by³oby zabezpieczyæ na
dobre swoje mienie.
Policjanci radz¹, by sprawdziæ
zabezpieczenie altanek, stan
zamków, ewentualnie zamontowaæ dodatkowe zabezpieczenia
techniczne. Prosz¹, by w³aœciciele
nie pozostawiali w domkach wartoœciowych przedmiotów, szczególnie te¿ takich, które nie bêd¹
u¿ywane w czasie zimy. Dobrze
by³oby te¿ oznakowaæ przechowywane w altankach wartoœciowe narzêdzia (znakowanie prowadzone jest bezp³atnie). Przypominaj¹, aby od³¹czyæ dop³yw
energii elektrycznej do altanki, czy
domku, w miarê mo¿liwoœci
odwiedzaæ i sprawdzaæ swoje
mienie na dzia³kach oraz na zasadzie wzajemnoœci - zwracaæ jednoczeœnie uwagê na dzia³ki s¹siadów.
Warto te¿ zwracaæ szczególnie swoj¹ uwagê na osoby nieznajome chodz¹ce po terenie
ogrodu i niezw³ocznie informowaæ
policjê o wszelkich dostrze¿onych zagro¿eniach na terenie
ogródków dzia³kowych.
– Powinniœmy czêœciej zachodziæ na swoje dzia³ki, by unikn¹æ
przypadków zg³aszania kradzie¿y czy aktów wandalizmu po
kilku tygodniach czy miesi¹cach
– przypomina podinspektor Grycuk. – Wprawdzie w £apach nie
odnotowywaliœmy wielu tego
typu przypadków na terenach
ogródków dzia³kowych, ale nie
znaczy to, ¿e ich nie ma. Pamiêtajmy o ogrodach i nie u³atwiajmy pracy z³odziejom i wandalom.
pasa¿erka uno ze swoimi obra¿eniami
musia³a zostaæ odwieziona do szpitala. Kieruj¹cy byli trzeŸwi.
Jak informuj¹ policjanci komisariatu w
£apach pierwszy zimowy atak nie poci¹gn¹³
za sob¹ wzrostu kolizji i wypadków. - Nasi
kierowcy dostosowywali szybkoœæ pojazdów
do warunków panuj¹cych na drogach i nie
by³o Ÿle. W czas wymienili te¿ opony na
zimowe - mówi¹
(mt)
18 listopada policjanci komisariatu w
£apach ustalili i zatrzymali sprawcê kradzie¿y dwóch rowerów w £apach. Kradzie¿e
zdarzy³y siê w paŸdzierniku. Sprawc¹ okaza³
siê dwudziestotrzyletni mieszkaniec £ap.
M³ody mê¿czyzna przyzna³ siê do winy, do obu
pope³nionych czynów i po przes³uchaniu
zosta³ zwolniony do domu. O jego dalszym
losie zdecyduje s¹d.
(mt)
nr 23 / 2 grudnia 2008
GMINA POŒWIÊTNE
Podatki na rok 2009 w gminie Poœwiêtne uchwalone, najwa¿niejsze –
bez zmian
Nieznacznie w górê
Pod takim has³em realizowany jest projekt Zespo³u Szkó³
w Poœwiêtnem dotycz¹cy zajêæ
rekreacyjno - sportowych odbywaj¹cych siê od paŸdziernika
2008 roku do lutego 2009
roku. W programie uczestnicz¹
uczniowie z Zespo³u Szkó³, a
zajêcia odbywaj¹ siê raz w tygodniu po 90 minut na basenie w
Wysokiem Mazowieckiem. Polegaj¹ na nauce p³ywania (60
minut) i rekreacji (30 minut).
Bior¹ w nich udzia³ dwie grupy
dzieci i m³odzie¿y po czterdzieœci osób ka¿da.
Zespó³ Szkó³ w Poœwiêtnem organizowa³ przez okres
dwóch ostatnich lat wyjazdy
rekreacyjno - sportowe na
basen. Dotychczas jednak¿e
szko³a nie organizowa³a kursu
nr 23 / 2 grudnia 2008
Gratulacje wójtowi £apiñskiemu i przewodnicz¹cemu Rady Gminy za dzia³alnoœæ na rzecz ekorozwoju sk³ada³ prezes PIGE Krzysztof Zarêba
prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Stawki w Poœwiêtnem s¹ takie same
jak proponowane przez ministerstwo i wynosiæ bêd¹ 0,74 z³otych za metr kwadratowy. Wzrosn¹ stawki o 3 grosze od budynków mieszkalnych lub ich czêœci
i wynios¹ w 2009 roku 62 grosze. Utrzymano zwolnienia rolników od op³at za nieruchomoœci
- budynków mieszkalnych - po³o¿onych na terenie gospodarstw
rolnych.
Od pó³ procenta do trzech
wzrosn¹ podatki od œrodków
transportu. Dla przyk³adu za
samochód powy¿ej 3,5 t do 5,5
t trzeba bêdzie zap³aciæ 432
z³ote (w roku 2008 p³acono 420), za nieco ciê¿szy od 5,5 t do
9 t stawka podatku wynosi 720
z³otych, za pojazd do 12 t op³ata
wyniesie 780 z³otych. Utrzymano zwolnienie op³at od œrodków
transportu stanowi¹cego w³asnoœæ gminy (pojazdy dowo¿¹ce
uczniów).
Na listopadowym posiedzeniu radni dyskutowali na
(ja)
Jak ryby w wodzie
p³ywania, obecnie poszerzy³a
ofertê o lekcje p³ywania. Kurs
jest prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów.
Zajêcia na basenie op³acane
s¹ w ramach œrodków uzyskanych przez Rz¹d Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Miêdzynarodowego Banku Odbudowy
i Rozwoju (Bank Œwiatowy) na
Poakcesyjny Program Wsparcia
Obszarów Wiejskich (PPWOW).
Na projekt Jak ryby w wodzie
w³adze samorz¹dowe przeznaczy³y 17 tysiêcy z³otych.
(ja)
Pod okiem instruktora jest znacznie ³atwiej nauczyæ siê p³ywaæ i
spêdzanie czasu na basenie jest
ciekawsze - twierdz¹ gimnazjaliœci uczestnicz¹cy w projekcie
zdj. M. Jaworska
Stawka podatku najwa¿niejszego dla rolników - rolnego - nie
uleg³a zmianie. Radni zdecydowali
siê na obni¿enie podstawy obliczania podatku rolnego (cena
kwintala ¿yta podana w komunikacie prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego wynosi 55 z³otych 80 groszy, radni Poœwiêtnego obni¿yli j¹ do kwoty 47 z³otych) i dziêki temu stawki podatku rolnego w 2009 roku bêd¹
takie jak w mijaj¹cym.
Podatek leœny naliczany bêdzie
wed³ug obowi¹zuj¹cych stawek 152,53z³. za metr szeœcienny (tak
jak og³oszony w komunikacie prezesa GUS) i w gminie Poœwiêtne
za hektar lasu w³aœciciel zap³aci
podatek w wysokoœci 33 z³ote 56
groszy, w roku mijaj¹cym p³aci³ o
z³otówkê i szesnaœcie groszy
mniej. Za m³ody las, las do czterdziestego roku ¿ycia rolnik nie p³aci
podatku.
O dwa grosze za metr kwadratowy powierzchni wzrosn¹
stawki od gruntów zwi¹zanych z
zdj. M. Jaworska
25 listopada odby³a siê
XVII sesja rady Gminy Poœwiêtne. Najwa¿niejsze
punkty porz¹dku obrad
dotyczy³y uchwalania podatków na rok 2009.
projektem przysz³orocznego
bud¿etu gminy. Jego zatwierdzenie - tradycyjnie - powinno
nast¹piæ na sesji 22 grudnia.
Wójt £apiñski zwraca³ uwagê
radnych na priorytetowe zadania
inwestycyjne. Planowany jest II
etap kanalizacji gminy od Brzozowa Starego przez Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Lizê Star¹ i Now¹. Na
wykonanie tego zadania planowana jest kwota prawie piêciu milionów z³otych. Zmodernizowane
bêd¹ dwie drogi. Pierwsza w Marynkach na kwotê prawie dwustu
tysiêcy z³otych i droga rolnicza w
Dzier¿kach na kwotê stu tysiêcy
(wspó³finansowana w 50% z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Planowana jest tak¿e
rozbudowa istniej¹cego Zespo³u
Szkó³, wykonanie kompleksu boisk
w ramach akcji Orlik. Zostan¹ te¿
wymienione wszystkie lampy
oœwietlenia ulicznego w gminie. W
miejsce starych œwietlówek pojawi¹ siê energooszczêdne.
Mi³ym punktem obrad sesji
by³a wizyta przedstawicieli Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwoju. Prezes PIGE Krzysztof
Zarêba i jego zastêpca doktor
Batusiewicz wrêczyli wójtowi
Witoldowi £apiñskiemu Zielony
Laur. – Ta statuetka i wyró¿nienie jest docenieniem dzia³alnoœci
gminy w sprawach ekologicznych – mówi³ prezes Zarêba. – To
docenienie wysi³ków samorz¹du
w poprawianiu infrastruktury
wsi, w tym w przeprowadzeniu
kanalizacji.
9
Z GMINY
V Miêdzynarodowy Turniej Judo im. A. Laszuka
Zwyciêzcy i pokonani
Prê¿nie dzia³aj¹ca w £apach grupa
judoków zdecydowanie jest powodem do dumy dla naszego miasta,
nie dziwne wiêc, ¿e 29 listopada
odby³ siê kolejny V Miêdzynarodowy Turniej Judo im. A. Laszuka.
W turnieju oprócz naszego UKS
"Narew" £apy udzia³ wziê³y kluby miêdzy
innymi z Sochaczewa, Hajnówki, Olsztyna
a tak¿e oko³o osiemdziesiêcioosobowa
grupa z Litwy. Udzia³ w zawodach wziêli
zawodnicy i zawodniczki z roczników
1994-1995 oraz m³odsi z roczników 19961997.
Turniej rozpocz¹³ siê od powitania
przyby³ych zawodników i goœci a tak¿e
sympatyków judo. Zawody rozpoczê³y
siê od najmniejszej kategorii wagowej na
trzech matach gdzie swoje zdolnoœci pokazywali m³odziki, m³odziczki
oraz dzieci.
– Poziom dzisiejszych meczów jest zró¿nicowany. Wœród dzieci bêdzie doœæ niski poziom, poniewa¿ oni dopiero zaczynaj¹ - s¹ rok,
pó³tora roku na treningach. Natomiast mo¿na siê spodziewaæ
dobrych meczów w starszej grupie, pojawi¹ siê tu bowiem nazwiska osób z tytu³ami, a przyjecha³a tak¿e silna grupa z Litwy – mówi³
w trakcie turnieju Piotr Pu³koœnik.
Du¿e zaanga¿owanie zawodników wspierali ich trenerzy oraz znajomi, którzy udzielali rad przed walk¹ i mobilizowali jeszcze nawet
w czasie jej trwania.
– Jestem zadowolona ze swojej walki – mówi trzynastoletnia Edyta
£uczaj z UKS Narew. – Dwa lata temu kolega namówi³ mnie na treningi, spodoba³o mi siê i teraz ju¿ nawet swoj¹ przysz³oœæ chcia³abym zwi¹zaæ z judo a mo¿e kiedyœ w przysz³oœci z AWF.
Wraz z V turniejem Judo swoje 20 lecie pracy obchodzi³ Piotr
Pu³koœnik, filar judo w £apach.
– Do ci¹g³ej pracy nakrêcaj¹ mnie dzieci i sukcesy, jakie osi¹gamy. To jest jak narkotyk, kiedy raz siê spróbuje chce siê wiêcej i wiêcej. Czasami mam ochotê odpocz¹æ od tego wszystkiego na jakiœ czas, ale mijaj¹ 2 -3 tygodnie i mi przechodzi.
Mimo innych ofert pracy uzna³em, ¿e nie móg³bym tego zosta-
10
wiæ, tu jest mi blisko – mówi³ Piotr Pu³koœnik.
£apscy judocy odnosz¹ du¿e sukcesy a organizowanie ju¿ V Turnieju Judo w £apach to powód do ogromnej dumy z naszych sportowców oraz Piotra Pu³koœnika.
(aga)
Wyniki turnieju na stronie 17.
nr 23 / 2 grudnia 2008
Z GMINY
zdj. A. Okuniewski
nr 23 / 2 grudnia 2008
11
L UDZIE
OBOK NAS
14 listopada w Zespole Szkó³ Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w £apach odby³o siê
spotkanie z kombatantami pod has³em "By czas nie zaæmi³ i niepamiêæ"
Czerwone ró¿e i ³zy
11 listopada tego roku Polska
obchodzi³a 80 rocznicê powrotu na
mapê Europy, Sejm RP og³osi³ rok
2008 Rokiem Niepodleg³oœci i z tej
okazji Starostwo Powiatowe w Bia³ymstoku oraz ZSM w £apach zorganizowa³y niecodzienn¹ patriotyczn¹
uroczystoϾ.
– Ten wyj¹tkowy splot rocznic wartych
upamiêtnienia sta³ siê motywem przewodnim pomys³u na imprezê, która mia³a staæ siê
¿yw¹ lekcj¹ historii – mówi wicedyrektor ZSM
i historyk Dorota Kondratiuk. – G³ównymi
bohaterami naszej imprezy byli kombatanci - uczestnicy walk z okresu II wojny œwiatowej oraz przedstawiciele niepodleg³oœciowego podziemia z okresu powojennego,
osoby represjonowane w czasie wojny - jednym s³owem - ludzie, którzy nie tylko byli
œwiadkami historii, ale równie¿ j¹ tworzyli tu,
gdzie my teraz uczymy siê, ¿yjemy i pracujemy.
Na spotkanie przyby³o 36 kombatantów
reprezentuj¹cych wszystkie gminy powiatu
bia³ostockiego. Wœród nich by³ tak¿e Bronis³aw Sienkiewicz z Dani³owa Du¿ego.
– Mówi¹c jêzykiem dzisiejszej m³odzie¿y,
by³o bardzo fajnie – opowiada. – Cz³owiek na
takich spotkaniach czuje siê m³odszy i
potrzebny. M³odzie¿ zaprezentowa³a nam
œliczne przedstawienie. Recytowali Mickiewicza i S³owackiego i to pozwala wierzyæ, ¿e
mamy wspólny jêzyk, ¿e wiele nas ³¹czy, choæ
12
my ju¿ jesteœmy tak blisko cmentarza.
Dumny jestem, ¿e by³em na tym spotkaniu,
a kiedy dosta³em czerwon¹ ró¿ê od m³odej
dziewczyny, to ³zy pop³ynê³y ze wzruszenia.
Nie tylko u mnie, p³aka³y te¿ moje kole¿anki. Coraz to ktoœ z nas wyciera³ oczy chusteczk¹. Zadowolony jestem, ¿e wci¹¿ ktoœ o
nas pamiêta. To buduj¹ce.
(jm)
Istotny by³ udzia³
m³odzie¿y, obecni
byli uczniowie
wszystkich szkó³ ponadgimnazjalnych
powiatu wraz z nauczycielami historii
Zdjêcia udostêpnione przez Zespó³ Szkó³ Mechanicznych
Na spotkanie przyby³o 36 kombatantów reprezentuj¹cych wszystkie
gminy powiatu bia³ostockiego
Uczestnicy byli wzruszeni tak¿e z powodu mo¿liwoœci opowiedzenia o swoich
losach, podzielenia siê bardzo bolesnymi
prze¿yciami.
Istotny w spotkaniu by³ udzia³ m³odzie¿y, obecni byli uczniowie wszystkich
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu wraz z
nauczycielami historii; przybyli dyrektorzy
szkó³ oraz goœcie honorowi. Nie zabrak³o
przedstawiciela wojewody podlaskiego
Janusza Marka Liberadzkiego, podlaskiego
kuratora oœwiaty Jerzego Kiszkiela. Obecny by³ burmistrz £ap Roman Czepe. Otwarcia uroczystoœci dokona³ starosta Wies³aw
Pusz.
Zdaniem Doroty Kondratiuk sens spotkania polega³ na mo¿liwoœci uczczenia historii Polski poprzez oddanie szacunku ludziom,
których wœród nas z roku na rok ubywa ¿o³nierzom z ró¿nych formacji i frontów.
Dyrektor ZSM uwa¿a, ¿e niew¹tpliwym sukcesem tej "¿ywej lekcji historii" by³ tak¿e fakt
wspó³pracy samorz¹du i szko³y w celu rozwijania patriotyzmu i wiedzy o historii lokalnej.
– To by³ œwietny przyk³ad jak mo¿na w
sposób prosty i wzruszaj¹cy dawaæ œwiadectwo m³odemu pokoleniu Polaków – dodaje Dorota Kondratiuk
nr 23 / 2 grudnia 2008
L UDZIE ,
MIEJSCA , CZASY
Przypominamy jednego z tych, których wk³ad w proces odzyskania niepodleg³oœci w roku
1918 by³ niepoœledni
Nilski–£apiñski Stanis³aw…
zdj. Archiwum Gazety
Pomnik poœwiêcony pamiêci Nilskiego w £apach; w rogu - pomnik
nagrobny na cmentarzu we Lwowie
11-go listopada obchodziliœmy 90-t¹
rocznicê odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê; w naszym mieœcie by³y to obchody szczególnie
uroczyste, bo po³¹czone z ods³oniêciem pomnika poœwiêconego tym,
którzy przyczynili siê do jej odzyskania. Przypomnijmy jednego z tych,
których wk³ad w ten proces by³ niepoœledni, oficera bliskiego
Pi³sudskiemu, podkomendnego póŸniejszych genera³ów Sosnkowskiego
i Sikorskiego.
Polska wykorzysta³a czas po zakoñczeniu I Wojny Œwiatowej, kiedy to nast¹pi³ rozpad monarchii habsburskiej, upadek
caratu w Rosji, przegran¹ w tej wojnie Niemiec i odzyska³a niepodleg³oœæ po przesz³o
100-letniej niewoli. Niemcy widz¹c, ¿e
nr 23 / 2 grudnia 2008
powstanie pañstwa Polskiego jest rzecz¹
nieuniknion¹, chcia³y przynajmniej je mo¿liwie mocno os³abiæ.
Jednym ze sposobów by³o utworzenie na
wschód od Polski nowych pañstw Ÿle do niej
nastawionych. Tak by³o z utworzeniem niepodleg³ej Litwy, z tego te¿ powodu Niemcy
spowodowali utworzenie pañstwa ukraiñskiego we wschodniej Ma³opolsce. W nocy
31-go paŸdziernika niemiecki komendant
wojsk austrowêgierskich odda³ koszary z ca³a
broni¹ Ukraiñcom, którzy we Lwowie og³osili powstanie Republiki Zachodnioukraiñskiej
na obszarach wschodniej Galicji jednoczeœnie
wszczynaj¹c zbrojn¹ rewoltê.
W tej sytuacji nast¹pi³o zjednoczenie siê polskich sk³óconych ze sob¹ dot¹d ugrupowañ
wojskowych - POW, Polskie Kadry Wojskowe,
Zwi¹zek Dru¿yn Strzeleckich - które charakteryzowa³y siê tym, i¿ nie by³y uzbrojone!
Komendantem obrony miasta zosta³ kpt
Czes³aw Ma³kowski, a jego zastêpc¹ por. Stanis³aw £apiñski pseudonim Nilski, który
pochodzi³ z naszego miasta i na studia politechniczne do Lwowa przyjecha³ w³aœnie z
£ap. Szlify oficerskie St. £apiñski zd¹¿y³ zdobyæ w tajnej szkole oficerskiej uczêszczaj¹c
do niej w trakcie studiów, a doœwiadczenie
wojenne w walkach na frontach wojny 19141915r.
1-go listopada polska spo³ecznoœæ Lwowa
podjê³a walkê o wolnoœæ miasta. Do obrony
stanêli wszyscy, nawet dzieci póŸniej nazwani Lwowskimi Orlêtami. Stanis³aw Nilski£apiñski równolegle z funkcj¹ zastêpcy
dowódcy obrony pe³ni³ równie¿ obowi¹zki
szefa sztabu, a wiêc by³ osob¹ niezmiernie
wa¿n¹ w procesie obrony Lwowa, tym bardziej, ¿e nie ogranicza³ siê do prac organizacyjnych i opracowañ taktycznych, a poprowadzi³ osobiœcie skuteczny atak na dot¹d niezdobyt¹, a niezmiernie wa¿n¹ lwowsk¹ Cytadelê. By³ tym, którego meldunki ze Lwowa
czyta³ Pi³sudski.
Obrona Lwowa w 1918 r jest jednym z najwspanialszych w dziejach porywów polskiego patriotyzmu i chyba tylko z obron¹
Czêstochowy przed Szwedami da siê porównaæ Po wyparciu z miasta Ukraiñców, dziêki odsieczy wojsk pod dowództwem pp³k.
Tokarzewskiego-Karasiewicza, kpt. Nilski£apiñski oddelegowany zostaje do Adiutantury Generalnej w Warszawie, jest dyplomat¹ wys³anym jest z tajn¹ misj¹ do Niemiec,
byæ mo¿e chodzi³o o zakup broni.
W wojnie roku 1920 z bolszewikami bierze udzia³ od bitwy warszawskiej: w ataku na
pozycje nieprzyjaciela pod Miñskiem Mazowieckim, a potem w jego pogoni a¿ pod Lidê.
Jest wspó³autorem planów sztabowych
operacji wileñskiej i przypadkiem ich wykonawc¹, kiedy to bêd¹c na inspekcji na froncie przej¹³ komendê i wyprowadzi³ z okr¹¿enia
swoje odzia³y, za co odznaczony zosta³ Orderem Virtuti Military.
Zmar³ na szkarlatynê w Poznaniu, gdzie
dowodzi³ 70 pu³kiem piechoty. Kilka lat póŸniej zw³oki Jego zosta³y przeniesione w
patriotycznej manifestacji na cmentarz Orl¹t
Lwowskich do swoich towarzyszy broni.
Zainteresowanych losami Stanis³awa
Nilskiego-£apiñskiego odsy³amy do ksi¹¿ki
Jego autorstwa, która dostêpna jest w
Bibliotece Miejskiej i bibliotekach szkolnych.
(bogzar)
13
INFORMACJE OG£OSZENIA KOMUNIKATY
www.kino.dklapy.pl
organizator
informacje:
5
AMATORSKICH
6 grudnia 2008
KINO DK w Łapach
w programie:
godz.14.00 POKAZY KONKURSOWE
ZGŁOSZONYCH FILMÓW
godz. 19.00 ROZDANIE NAGRÓD
- nagrodzone projekcje
patronat medialny
14
WSTĘP WOLNY
nr 23 / 2 grudnia 2008
INFORMACJE OG£OSZENIA KOMUNIKATY
DOM KULTURY W ŁAPACH
ZAPRASZA NA NOWE ZAJĘCIA
zajęcia - środy godz. 17,30
(pierwsze zajęcia 3 grudnia)
ta
ła
op
20
zł
e
ni
cz
ię
es
mi
CAPOEIRA
ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
W PIĄTKI O GODZ. 16.00
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH BRAZYLIJSKIEJ SZTUKI WALKI CAPOEIRA
PROWADZONYCH PRZEZ GRUPĘ UNICAR BIAŁYSTOK.
OPŁATA ZA ZAJĘCIA - 20 zł MIESIĘCZNIE
O G£OSZENIA
Na zajęcia należy zabrać: białą koszulkę
i luźne dresy, ćwiczymy bez obuwia
DROBNE
! Belgia, Holandia, Niemcy (sobota, wtorek, œroda); przewozy okazjonalne - Okêcie, przysiêgi, wesela; wynajem busów, lawet; tel. 502 - 11 - 66 - 64, 085/715 - 33 - 19
Zarz¹d Ko³a Miejskiego PZW w £apach
zwo³uje na dzieñ 14 grudnia 2008 r.
Walne Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze Ko³a XXIX kadencji
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego.
Zgromadzenie odbêdzie siê w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w £apach przy ul. Sikorskiego 24.
Pocz¹tek obrad o godz. 9.30.
W programie Zgromadzenia m.in. omówienie bie¿¹cych
spraw dotyczacych œrodowiska ³apskich wêdkarzy,
podjêcie uchwa³ roboczych oraz wybór prezesa, zarz¹du
i organów Ko³a.
Serdecznie zapraszamy cz³onków Ko³a do udzia³u w obradach.
Zarz¹d Ko³a
Stowarzyszenie
Szko³a bez Barier w £apach
zaprasza wszystkich cz³onków
Stowarzyszenia
na
walne zebranie,
które zaplanowano 15 stycznia 2009 r.
na godzinê 18.00
Gazeta £apska - samorz¹dowy biuletyn informacyjny wydawany przez Dom Kultury w £apach, p.o. dyr. Ewa Stranc
Adres redakcji: 18-100 £apy, Nowy Rynek 15 tel. 0 85 - 715-23-00, fax. 0 85 - 715-20-71, e-mail: [email protected]; www.gazeta.dklapy.pl
Redakcja: Marta Jaworska, Katarzyna Kamiñska, Agnieszka Michalska, Adam Okuniewski. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak¿e zmiany tytu³ów. Ceny og³oszeñ i reklam: og³oszenia drobne - 0.80 z³. za s³owo, ramkowe - 0.80 z³. za cm2, ramkowe kolorowe - 1 z³. za cm2. Reklamy i og³oszenia mo¿na zamawiaæ osobiœcie
w redakcji. Udzielamy 20% bonifikaty, gdy zamówienie dotyczy co najmniej trzech numerów. Wp³aty przelewem na konto Millennium Bank S.A. 21 11602202 00000000 59180223,
przekazem lub gotówk¹ bezpoœrednio w kasie Domu Kultury w £apach. Druk: Przedsiêbiorstwo Poligraficzne Drukarnia “Davi” Pawe³ Ma³aszewski, Bia³ystok, ul. Szarych Szeregów 7A/24. ISSN 1233-5363. Nak³ad 600 egz.
nr 23 / 2 grudnia 2008
15
Informacja
ŁAPY
Burmistrz Łap Roman Czepe
zaprasza na spotkanie
z mieszkańcami
Miasta i Gminy Łapy
Tematem spotkania będzie
podsumowanie 2 lat kadencji burmistrza Łap
oraz prezentacja planów gminy na najbliższy rok
11 grudnia 2008 r. (czwartek), godz. 17.00
Dom Kultury w Łapach
Œwi¹teczny numer Gazety £apskiej
we wtorek 16 grudnia
DY¯URY PREZYDIUM
KLUB RADNYCH
RADY
NASZE PODLASIE
Z cz³onkami prezydium Rady Miejskiej
Radni z klubu radnych Nasze Podlasie
zapraszaj¹ zainteresowanych na swój
dy¿ur w ostatni czwartek ka¿dego miesi¹ca (dzieñ przed sesj¹ Rady Miejskiej)
w godzinach 16:30 - 17:30. Dy¿ury
odbywaj¹ siê w pokoju nr 4 Urzêdu
Miejskiego.
DY¯URY APTEK
1 – 7 grudnia
Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15,
tel. 0-85 / 715 - 25 - 22
8 – 14 grudnia
Apteka Salus, ul. Kossaka 18
tel. 0-85 / 715 - 69 - 35
15 – 21 grudnia
Apteka ul. Cmentarna 6
tel. 0-85 / 715 - 24 - 30
16
w £apach (przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy) mo¿na spotkaæ siê w umówionym wczeœniej, dowolnym terminie.
Kontakty telefoniczne oraz e-mail dostêpne
s¹ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego (www.lapy.podlasie.pl) oraz w Biurze Rady Miejskiej (tel. 085 715 22 51)
BIURO POSELSKIE
E. CZYKWINA
Biuro Poselskie Eugeniusza Czykwina (SLD) mieœci siê w £apach przy ul.
G³ównej (budynek PKO). Pose³ dy¿uruje
w ostatni poniedzia³ek miesi¹ca od godz.
15:00 do 17:00. Telefon do biura: (0-85)
814-20-44 codziennie w godz. od 9:00 do
15:00.
Burmistrz £ap informuje, ¿e
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w
£apach przy ul. Sikorskiego 24
zosta³ wywieszony na okres 21 dni
tj. od dnia 2 grudnia 2008 roku do
dnia 23 grudnia 2008 roku wykaz
nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej, po³o¿onej w £apach
pomiêdzy ul. G³ówn¹, a ul. Nowy
Rynek, sk³adaj¹cej siê z dzia³ek
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1938/7 o powierzchni
0,3463 ha i 1938/4 o powierzchni 0.0478 ha, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (ul. G³ówna 30), stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy £apy,
posiadaj¹cej urz¹dzon¹ ksiêgê
wieczyst¹ KW Nr 28.150 na rzecz
Spó³dzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" w £apach.
Wszelkich informacji na ten
temat udziela Referat Gospodarki Nieruchomoœciami tut. Urzêdu,
pokój 401, 402 i 403 tel. 085
7152251 wewn.141, 142 i 143.
INFORMACJA BURMISTRZA
Burmistrz (lub Zastêpca Burmistrza) przyjmuje mieszkañców w sprawach
skarg i wniosków ka¿dego tygodnia:
poniedzia³ek w godzinach 12.00 - 16.15
czwartek w godzinach 7.30 - 12.00
W przypadku, gdy dzieñ wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i
wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkañcy s¹ przyjmowani
w nastêpnym dniu roboczym.
Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci przyjmowani s¹ przez burmistrza ka¿dego dnia, jeœli tylko czas i okolicznoœci na to pozwalaj¹.
Kontakt:
tel. sekretariatu: 085 715 27 49
e-mail sekretariatu: [email protected]
osobisty tel. kom. R. Czepe: 606 612 607
osobisty e-mail R. Czepe: [email protected]
KLUB RADNYCH PRAWO I SPRAWIEDLIWOή
Dy¿ury klubu radnych Prawa i Sprawiedliwoœci Rady Miejskiej w £apach
œroda godz. 15:00 - 16:00
w Urzêdzie Miejskim w pokoju nr 4 (obok biura Rady)
BIURO POSELSKIE
DAMIANA RACZKOWSKIEGO
Otwarta zosta³a filia Biura Poselskiego pos³a Damiana Raczkowskiego (Platforma
Obywatelska). Biuro ma siedzibê w £apach przy ul. G³ównej 8 lok. nr 12. W ka¿dy
wtorek w godzinach od 10-12 odbywaj¹ siê w nim dy¿ury asystenta poselskiego.
nr 23 / 2 grudnia 2008
SPORT
W GMINIE
Trwaj¹ rozgrywki III ligi koszykówki, od tego sezonu gra w niej UKS £apa £apy
Trzecioligowa £apa
Mecz - jak dziœ ¿artuj¹ zawodnicy - rozpocz¹³ siê nader obiecuj¹co, bo od prowadzenia £apy
4:0. By³o to jednak jedyne prowadzenie gospodarzy w tym
spotkaniu. Mostostal szybko
odrobi³ straty i ju¿ w 4 minucie
prowadzi³ 11:8.
Tylko pierwsza kwarta rozgrywanego spotkania by³a równorzêdnym pojedynkiem, wraz
z up³ywem czasu zarysowywa³a siê przewaga bia³ostoczan.
W 13 minucie £apa przegrywa³a
19:31, straty ros³y, bo doœwiadczenie bia³ostoczan dawa³o o
sobie znaæ. Pierwsza po³owa
meczu zakoñczy³a siê przegran¹ ³apian 33:48. Koñcowy wynik
spotkania brzmia³ 53:100.
– Indywidualnie na pewno
nie byliœmy gorsi – mówi Tomasz
Niwiñski jeden z zawodników
UKS £apa £apy. – Jednak jako
dru¿yna nie jesteœmy dobrzy,
widaæ, ¿e nam du¿o brakuje do
tych, graj¹cych ze sob¹ od lat. My
Zawodnicy UKS £apa £apy ciê¿ko pracuj¹ na treningach, to
jednak wci¹¿ za ma³o na rywali
zdj. M. Jaworska
W rozegranej w sobotê,
22 listopada pi¹tej kolejce
III ligi koszykówki zespó³
Matbud £apa £apy trenowany przez Grzegorza
Cholewê zmierzy³ siê z liderem rozgrywek Mostostalem Bia³ystok.
w tym sezonie pierwszy raz
gramy w takim sk³adzie, dopiero uczymy siê i taki wynik to frycowe. Brak doœwiadczenia, ogrania. Mamy w dru¿ynie piêciu
zawodników powy¿ej 18 lat, reszta to m³odzie¿, a przeciwnicy s¹
czêsto dwudziestokilkuletni. My
Wyniki Turnieju im. A. Laszuka
M³odzicy 1994-95
Waga 38 kg
1 Vattkus Lukas Kowno
2 Szumacher Mariusz UKJ AON
Waga 42 kg
1 Lisauskas Mantas Litwa
2 Terlecki Huber tPolitechnika B-stok
5 Pêtkowski Jakub Narew £apy
Waga 46 kg
1 Vilpisaskas Vilius Litwa
2 Valvonis Valius Litwa
Waga 50 kg
1 Lukosevicius Mykolas Litwa
2 Kourdi Adam PCSW
3 Kruzius Lukas Litwa
Waga 55 kg
1 Klimasauskas Mantas Litwa
2 Wiœniwski Arkadiusz UKS Spartakus
nr 23 / 2 grudnia 2008
Waga 60 kg
1 Daugela Gitis Litwa
2 Dobrowolski Jakub UKJ AON
3 Wyszyñski Jakub Narew £apy
7 Falkowski Micha³ Narew £apy
Waga 66 kg
1 Adomavicius Mantas Litwa
2 Labalaukis Mantas Litwa
Waga 73 kg
1 Lukosevicius Martynas Litwa
2 Gmurek Marcin UKJ Bia³o³êka
Waga 81 kg
1 Marcinkievicius Saimonas Litwa
2 Moneta Rafa³ PCSW
Waga +81 kg
1 Stokalski Krzyszof Yawara
2 £apiñski Piotr Narew £apy
M³odziczki 1994-95
do tej pory graliœmy ligi szkolne,
miejskie, oni wystêpuj¹ w powa¿nej lidze od kilku lat. S¹ absolwentami klas sportowych, trenowali od klasy czwartej szko³y
podstawowej z profesjonalnymi
trenerami. To procentuje.
Choæ widaæ, ¿e przepaœæ dzieWaga 36 kg
1 Agata Roszkowska Narew £apy
Waga 40 kg
1 £uczaj Edyta Narew £apy
2 Cibulskaite Gelmina Litwa
Waga 44 kg
1 Dobrowolska Martyna UKJ AON
2 Jarulyte Andra Kowno
Waga 48 kg
1 Zotikaite Justine Litwa
2 Dobrowolska Martyna UKJ AON
Waga 52 kg
1 Cibulskaite Mintare Litwa
2 Ponichtera Gabriela Yawara
Waga 57 kg
1 Prus Agnieszka WKS Gwardia
2 Karveckaite Ernesta Litwa
Waga 63 kg
1 Ineta Benedikaite Litwa
Waga 70 kg
1 Witkowska Agata UKS Spartakus
li zawodników obu dru¿yn, to
warto przypominaæ sobie, ¿e
zawodnicy £apy jeszcze kilka
miesiêcy temu grali jedynie w
lidze miejskiej. Tak naprawdê to
wci¹¿ jeszcze dru¿yna "surowa",
bardziej - jak o sobie mówi¹ grupa zapaleñców i przyjació³.
Stanowi¹ j¹: Emil Porowski, Grzegorz Cholewa, Krzysztof Jankowski, Mateusz Kwiatkowski,
Karol Rogowski, Mateusz Zdrodowski, Benedykt Fornahl,
Tomasz Niwiñski, £ukasz Jab³oñski, Krzysztof Kossakowski, Sebastian Walicki, Maciej £apiñski.
WyraŸnie jednak widaæ, ¿e z
ka¿dym meczem nabywaj¹
doœwiadczenia i ogrania, pope³niaj¹ mniej b³êdów i co najwa¿niejsze nie boj¹ siê bardziej
doœwiadczonych przeciwników.
W tym sezonie wiele sobie nie
obiecuj¹, ale za rok, jak zaprocentuje zdobywane w³aœnie
doœwiadczenie, kto wie.
Ju¿ dziœ zawodnicy chc¹
podziêkowaæ kibicom i przyjacio³om zespo³u za wsparcie i
doping. Za dwa tygodnie Gazeta
£apska zaprasza pañstwa do
przeczytania d³u¿szego artyku³u o tej trzecioligowej dru¿ynie.
Mo¿e ich przyk³ad sportowej
pasji bêdzie zaraŸliwy?
(jm)
2 Raizyte Donata Kowno
Waga +70 kg
1 Zekeviciute Gintare Litwa
Dzieci Ch³opcy 1996-97
Waga 36 kg
1 Chromiñski Sebastian UKS AON
2 Terlecki Rafa³ Politechnika B-stok
Waga 39 kg
1 Wiêc³aw KacperUKJ AON
2 Azukas AinisLitwa
Waga 42 kg
1 Peckaitis Paulius Litwa
2 Hrubczyñski Mateusz B-stok
7 Perko Kamil Narew £apy
Waga 46 kg
1 Drozdowski Karol Narew £apy
2 Jarulis Eimantas Kowno
Waga 50 kg
1 Rzêpo³uch Kswery UKJ AON
2 Jucius Gytis Litwa
4 Micota Jakub Narew £apy
17
SPORT
W GMINIE
Petrus £apy zorganizowa³ pierwszy halowy turniej pi³ki no¿nej dla
najm³odszych adeptów pi³karskiego rzemios³a
Stanêli na podium
23 listopada Turniej
Petrusa rozgrywany by³
w hali Zespo³u Szkó³
Mechanicznych w £apach.
Organizatorzy zaprosili do
pi³karskiej zabawy, rywalizacji
znane ju¿ wœród ma³ych pi³karzy
dru¿yny: BSP Jagiellonia Bia³ystok, KOSA Konstancin, HiD
Korona Ostro³êka, Pogoñ Siedlce, MOSP Jagiellonia Bia³ystok,
Piast Bia³ystok i Legia Warszawa.
- Pi³karze Legii Warszawa
zachwycili nas swoim wejœciem
na turniej - mówi jeden z kibiców
zdj. M. Górski
Orlik - rocznik 2000 to I Turniej Halowej
Pi³ki No¿nej zorganizowany przez Stowarzyszenie Petrus.
Stowarzyszenie prowadzi szkó³kê pi³ki
no¿nej pod nazw¹
Petrus £apy dla dzieci klas I i II Szkó³
Podstawowych. Bior¹ one udzia³ w rozgrywkach Podlaskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej "Orliki".
Petrusa. - Przyjechali autokarem
razem z rodzicami, znajomymi i
wszyscy rozœpiewani. Grali na
bêbnach, w rêkach mieli szaliki,
czapki w barwach dru¿yny.
Potem tak¿e w czasie meczów
zaprezentowali nam niesamowit¹ oprawê. To te¿ by³o widowisko.
G³ównym jednak by³y mecze
turnieju. Jak zwykle w tego typu
rozgrywkach nie brakowa³o dramatyzmu, ³ez szczêœcia oraz ³ez ¿alu.
Bardzo dobrze zaprezentowali
siê m³odzi pi³karze Petrusa. W
swoim pierwszym meczu pokonali Piasta Bia³ystok 1:0, w nastêpnym bezbramkowo zremisowali z warszawsk¹ Legi¹. W trzecim
spotkaniu, z Koron¹ Ostro³êka
tak¿e pad³ remis, tym razem 1:1.
Czwartoligowe rozgrywki w tenisie sto³owym
Taxi 919 pokonane
Z baga¿em pora¿ki 5:10, odprawili
tenisiœci sto³owi OKF-u £apy dru¿ynê Taxi 919 Bia³ystok zdobywaj¹c
kolejne punkty w czwartoligowych
rozgrywkach. Tym samym rozpocz¹³
siê marsz naszych zawodników
w górê ligowej tabeli.
Mokry i wietrzny czwartkowy wieczór w
sali gimnastycznej SP 1 w £apach przy ul. Polnej by³ szczêœliwy dla gospodarzy. Zespó³ bia³ostockich "taksówkarzy", klasyfikowany
wy¿ej, móg³ uchodziæ za faworyta.
Pocz¹tek by³ wyrównany (2:2). PóŸniej jednopunktowe prowadzenie objêli goœcie (2:3),
jednak w dalszych grach zdecydowanie
dominowali gospodarze. Najwiêksz¹ zdobycz¹ punktow¹ popisa³ siê m³ody £ukasz
Garbacik - 4pkt. oraz graj¹cy trener i kapitan
18
dru¿yny Jerzy Szyluk - 3,5pkt. Ponadto
punktowa³ jeszcze Jaros³aw Buk³aho - 2,5
pkt. A w zespole goœci najgroŸniejszym
okaza³ siê £ukasz Prokoryn - 2,5 pkt.
Jednak najwiêksze emocje wzbudzi³ piêciosetowy pojedynek ³apianina Eligiusza Sienkiewicza z Markiem Jurowiecem. Pierwsze dwa sety wygra³ nasz
zawodnik. Dwa kolejne przegra³ a w
decyduj¹cym, po niesamowitych emocjach, musia³ uznaæ wy¿szoœæ rywala,
który jest m³odszy o.... oko³o 30 lat od
wiecznie m³odego i pe³nego m³odzieñczej
energii zawodnika OKF-u.
W nastêpnym tygodniu nasi zawodnicy wyje¿d¿aj¹ do Sokó³ki na mecz z miejscowym OSIR-em a póŸniej (11.12 o
godz.17.30) rozegraj¹ pojedynek z UKS
Ósemk¹ Bia³ystok.
Pe³en dramatu by³ mecz pó³fina³owy. Mali pi³karze dzielnie
stawali BSP Jagiellonii Bia³ystok. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 1:1, o zwyciêstwie musia³y
rozstrzygn¹æ rzuty karne. Tu
Petrus musia³ uznaæ wy¿szoœæ
przeciwnika, ch³opcy z £ap przegrali 0:2 (jak siê póŸniej okaza³o
bia³ostoczanie sprawili te¿ podobny dramat KOS-ie Konstancin w
meczu o I miejsce, pokonali
rywali w rzutach karnych 9:8).
Petrusowi w meczu o wejœcie do
œcis³ego fina³u nie pomóg³ nawet
Jakub £apiñski, któremu na
os³odê przypad³o miano najlepszego bramkarza. Faktycznie
Jakub poczyna³ sobie w bramce
dzielnie, w meczu o III miejsce nie
puœci³ gola. Petrus wygra³ to
spotkanie z Koron¹ Ostro³êka 1:0.
III miejsce Petrusa w tak silnie "wielkomiejsko" obsadzonym turnieju to sukces. Poza najlepszym bramkarzem Jakubem
£apiñskim w dru¿ynie graj¹:
Jakub Ryœ (wyró¿niony w turnieju najlepszy zawodnik dru¿yny), Hubert Dzier¿ek, Kacper
Dzier¿ek, Dominik Górski,
Damian Malinoœ, Damian Kul,
Kacper JaŸwiñski, Bartosz Go³aszewski, Miko³aj Zimnoch, Jan
Moczyd³owski, Kacper Brzozowski. Trenerem ma³ych pi³karzy jest Leszek Piwko.
(jm)
M³ody £ukasz Garbacik zdoby³ 4 pkt. i
jest nadziej¹ na wysokiej klasy tenisistê
OKF wyst¹pi³ w nastêpuj¹cym sk³adzie:
£ukasz Garbacik, Jerzy Szyluk, Eligiusz
Sienkiewicz, Dominik Cimaszewski i Jaros³aw
Buk³aho.
(ap)
nr 23 / 2 grudnia 2008
SPORT
W GMINIE
Plany i zamiary, trzecioligowy KS Pogoñ £apy podsumowuje pi³karsk¹ jesieñ
Co cz³owiek z takimi trenerskimi osi¹gniêciami robi w
£apach, dlaczego zgodzi³ siê trenowaæ tak ma³o znany zespó³ jak
Pogoñ £apy?
– W kwietniu podj¹³em decyzjê, ¿e po 15 latach kursowania po
Polsce i pracy trenerskiej pora
wróciæ na Podlasie i zamieszkaæ
z powrotem w swoim w³asnym
domu – wyjaœnia Witold Mroziewski. – I mimo dobrych op³acalnych propozycji nie ruszam siê
Podlasia. Druga rzecz - próbujê
przekszta³ciæ swoje w³asne, prywatne sprawy; podj¹³em studia
menad¿erskie i chc¹c je w czerwcu ukoñczyæ muszê braæ czynny udzia³ w zjazdach. Bêd¹c
gdzieœ w Polsce nie móg³bym
tego zrobiæ. Z tymi studiami
podyplomowymi wi¹¿ê kilka
pomys³ów, które mam na dalsze
swoje ¿ycie. Zagospodarowujê siê
i £apy to akurat dobre miejsce,
blisko mojego domu, doje¿d¿am
do pracy dwadzieœcia minut. I w
koñcu to ciekawe wyzwanie tre-
W meczu ze Zniczem Sura¿ trener
czêsto robi³ notatki, potrzebne by³y
do analizy gry testowanych pi³karzy
nr 23 / 2 grudnia 2008
nerskie. Wzi¹³em
zespó³ z dwoma
punktami, by³a to
ciekawa sytuacja
do dalszych rozwa¿añ. T³umaczy³em sobie, ¿e
jeœli nie ja trener z
doœwiadczeniem,
to kto? Wyznajê
prost¹ zasadê:
Niewa¿ne gdzie
siê pracuje, czy
w pierwszej lidze
czy w pi¹tej,
wa¿ne,
¿eby
dobrze pracowaæ.
Wa¿ne, by ludziom, z którymi
siê pracuje coœ
zaproponowaæ i
coœ im sensownego przekazaæ,
czegoœ nauczyæ. Pracowaæ trzeba zawsze z wysok¹ jakoœci¹.
25 listopada odby³o siê spotkanie zarz¹du, na którym podsumowano wyniki jesienne i
ustalono dalsze dzia³ania. Jak
mówi trener teraz krok po kroku
owe za³o¿enia bêd¹ realizowane.
– Celem jest uratowaæ trzeci¹
ligê dla £ap – mówi Witold Mroziewski. – Jesteœmy teraz w okresie tak zwanego roztrenowania, pracujemy do 15 grudnia,
potem przerwa œwi¹teczna i pierwsze zajêcia siódmego stycznia.
W czasie wspomnianego roztrenowania Pogoñ zagra³a
dwa mecze, pi³karze
grali ze Zniczem Sura¿
i Olimpi¹ Zambrów.
W czasie tych spotkañ trener testowa³
potencjalnych nowych
pi³karzy Pogoni.
– Bez w¹tpienia
ciekawie zapowiadaj¹ siê ruchy kadrowe w
naszym zespole –
mówi Witold Mroziewski. – Zmuszony
sytuacj¹ ¿yciow¹ zrezygnowa³ z gry
zdj. M. Jaworska
Trener Witold Mroziewski
pozostaje trenerem Pogoni
na d³u¿ej. Zarz¹d podpisa³
z nim umowê do czerwca
2009 roku.
zdj. M. Jaworska
Praca z wysok¹ jakoœci¹
Choæ mecz ze Zniczem Sura¿ by³
tylko spotkaniem kontrolnym
nie by³o ¿adnej taryfy ulgowej
£ukasz Minow, który wyjecha³ do
Anglii. Swoje granie w tym zespole chce skoñczyæ Tomek Kozicz.
Trwaj¹ rozmowy z niektórymi
zawodnikami, którym zamarzy³a siê gra w innych, wy¿ej plasuj¹cych siê klubach. Jednak ja w
tej sytuacji jestem optymist¹
Uda³o mi siê w grach kontrolnych
sprawdziæ szeœciu pi³karzy i na
pewno z tej szóstki dwóch, mo¿e
trzech trafi do nas.
Trener ma ju¿ szczegó³owo
rozpracowane zajêcia na styczeñ
i luty. Praca treningowa bêdzie
przebiega³a na hali, w terenie i na
sztucznym boisku w Bia³ymstoku. W czasie zimowych przygotowañ do rundy wiosennej
trener zaplanowa³ dziewiêæ gier
kontrolnych z przeciwnikami z
ró¿nych ligowych pó³ek. Liczy, ¿e
do stycznia ruszy p³yta sztucznej
nawierzchni przy gimnazjum nr
1 w £apach i ma nadziejê, ¿e
dyrekcja umo¿liwi na niej pi³karskie treningi Pogoni.
(jm)
Henryk Kamiñski Prezes KS Pogoñ
– W momencie awansu dru¿yny do III ligi przed zarz¹dem i zawodnikami zosta³y postawione wy¿sze cele: nowy trener, nowi zawodnicy, spe³nienie wymogów licencyjnych stadionu oraz zapewnienie finansów. Dziêki zaanga¿owaniu w³adz miasta i dyrekcji OKF-u pi³karski stadion szybko sta³ siê na
miarê ligi (jest teraz w czo³ówce obiektów).
Niestety, pierwsze mecze pod kierunkiem graj¹cego trenera S³awomira Lewickiego nie przynios³y oczekiwanych efektów pi³karskich. Dru¿yna mimo
ambicji nie mog³a "wyjœæ z do³ka". Pogoñ gra³a nieŸle, ale ponosi³a pora¿ki.
Po siedmiu kolejkach Zarz¹d KS Pogoñ zdecydowa³ siê zatrudniæ nowego
trenera. Jest nim Witold Mroziewski z Bia³egostoku, prowadz¹cy zespo³y I
i II ligowe w Polsce. Nowy szkoleniowiec dosta³ tê sam¹ ekipê. Ta wkrótce
wspiê³a siê na wy¿yny. Efektem pracy nowego trenera by³o zdobycie 11 punktów.
Dziêkujê trenerowi, zawodnikom i ekstraklasie naszych kibiców. Zarz¹d
dziêkuje te¿ sponsorom i liczy na nowych. Jestem optymist¹. Teraz przed nami
ciê¿ka praca, by dobrze przygotowaæ siê do wiosny. Myœlê, ¿e pod wodz¹ trenera i dziêki wzmocnieniom zespó³ utrzyma siê w III lidze.
19
REKREACJA
Pamiêtajcie o ogrodach, przecie¿ stamt¹d przyszliœcie...
Jesieñ w ogrodzie
Zanim nadejdzie du¿y mróz
pierwiosnki z¹bkowane, niektóre z³ocienie (chryzantemy) jesienne, zawilce japoñskie, czêœæ roœlin cebulowych
i bulwiastych: hiacynty, kosaæce ¿y³kowe, krokosmie, lilie, oraz wszystkie byliny, które zosta³y posadzone
jesieni¹ i nie zd¹¿y³y siê zakorzeniæ
w nowym miejscu.
Wra¿liwym na mróz trawom
Sposób okrywania zale¿y od wymagañ
roœliny, jednak nale¿y zrobiæ to dopiero ozdobnym - miskantom i trawom
wtedy, gdy temperatura w nocy spadnie poni- pampasowym - nale¿y zwi¹zaæ suche
¿ej -5°C. Do zabezpieczania roœlin nadaj¹ siê: liœcie i kwiatostany, a nastêpnie
s³oma, kora, trociny, suche liœcie, œwierkowe okryæ je s³om¹ (chocho³y s¹ znów
popularne) albo w³óknin¹.
ga³êzie (stroisz), w³óknina czy tektura.
Zimozielone drzewa i krzewy:
Byliny okrywamy mniej wiêcej 10-centymetrow¹ warstw¹ kory, trocin, suchymi liœæ- kalmie, kiœcienie, ró¿aneczniki, mahomi albo stroiszem (ga³êzie œwierkowe). Gdy nie, ogniki, oraz wrzosy i wrzoœce maj¹
mrozy s¹ silne (poni¿ej -10°C) i d³ugo trzymaj¹, p³ytki system korzeniowy. Aby zabezpieczyæ go przed przemarzniêciem,
Ró¿e rabatowe doskonale przeglebê wokó³ roœlin nale¿y okryæ kor¹,
zimuj¹ okryte stroiszem, mo¿na
liœæmi lub trocinami. Czêœci nadziemje tak¿e przykrywaæ ga³¹zkami
ne warto - zw³aszcza na czas silniejszych i d³ugotrwa³ych mrozów, a tak¿e
wtedy, gdy dni s¹ s³oneczne, a noce
mroŸne - przykryæ stroiszem albo
siatk¹ cieniuj¹c¹ (do kupienia w sklepach ogrodniczych). Dobrym sposobem jest te¿ os³oniêcie tych roœlin
parawanami z w³ókniny rozpiêtej na
wbitych w ziemiê palikach bambusowych. Podobnie mo¿na chroniæ
cyprysiki i wra¿liwe na mróz odmiany
¿ywotników. Szczególnie starannie
nale¿y okryæ zimozielone drzewa i
krzewy formowane (bukszpany, cyprysiki, ostrokrzewy, choiny, sosny, œwiera zw³aszcza gdy zima jest bezœnie¿na, trzeba do³o¿yæ dodatkow¹ warstwê, tak aby w ki i ¿ywotniki). Regularnie przycinane s¹ mniej
sumie gruboœæ os³ony wynosi³a 15-20 cm. odporne na drastyczne zmiany temperatuW ten sposób nale¿y zabezpieczyæ: pe³niki, ry i suszê.
Drzewa i krzewy zrzucaj¹ce liœcie,
takie jak hortensje ogrodowe, ketmie syryjskie, klony palmowe
(zw³aszcza niektóre odmiany i
roœliny m³ode), magnolie i tulipanowce mo¿na os³oniæ chocho³ami
albo tektur¹ falist¹, a ich podstawy obsypaæ liœæmi, kor¹, trocinami lub ziemi¹. Budleje Dawida i hortensje bukietowe wystarczy obsypaæ tylko u nasady. Roœliny te przycina siê ka¿dej wiosny nisko przy
ziemi, wiêc nawet jeœli ich pêdy
przemarzn¹, nie bêdzie to mia³o
Hortensje bukietowe wystarczy obsypaæ
wiêkszego znaczenia.
wokó³ krzewów kopczykami z ziemi, koNie zapominajmy o naszych
ry lub trocin (wysokoœci 20-30 cm)
Wiele roœlin uprawianych w naszych
ogrodach pochodzi z miejsc,
w których panuje cieplejszy klimat.
Dlatego te¿ musimy pamiêtaæ,
by na zimowy czas naszym
roœlinom zapewniæ dodatkowe
os³ony - okrycia.
Azalie dobrze sobie poradz¹ kiedy okryjemy je siatk¹ cieniuj¹c¹ rozpiêt¹ na wbitych w ziemiê bambusowych palikach
(leszczynowe te¿ dobre)
ró¿ach - obsypuje siê ich podstawy 20-30centymetrowym kopczykiem ziemi. Oprócz
tego warto os³aniaæ ich pêdy: ró¿e pn¹ce najlepiej (nie zdejmuj¹c pêdów z podpór) okryæ
matami s³omianymi lub w³óknin¹. Ró¿e
pienne (drzewkowe) mo¿na otuliæ chocho³em, jednak w naszym klimacie lepiej przechyliæ pieñ ró¿y tak, aby jej korona le¿a³a na
ziemi, przymocowaæ j¹ rozwidlon¹ ga³¹zk¹ lub
dwoma zwi¹zanymi palikami do pod³o¿a i
obsypaæ ziemi¹.
M³ode akebie, glicynie i miliny oraz
powojniki, które kwitn¹ na pêdach starszych ni¿ jednoroczne, warto okryæ matami
s³omianymi umocowanymi do podpór podtrzymuj¹cych pn¹cza. Wokó³ nasady roœlin
trzeba tak¿e usypaæ kopczyki ziemi.
Tak zabezpieczone roœliny spokojnie
doczekaj¹ wiosny i swoj¹ pozimow¹ kondycj¹
uciesz¹ w³aœcicieli.
M. Jaworska

Podobne dokumenty