REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Lokalne Partnerstwa PAFW jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
"Środowisko Naturalne – Nasze Dobro Wspólne"
organizowanego w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
I.
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu wraz z
Partnerami projektu „Gmina Dwikozy w Partnerstwie ze Środowiskiem II”:
• Publicznym Gimnazjum w Dwikozach
• Urzędem Gminy w Dwikozach
• Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dwikozach
• Grupą Hotelowo – Turystyczną Santur.
2. Honorowy patronat nad konkursem objęli Wójt Gminy Dwikozy oraz Starosta Sandomierski.
II. Cele konkursu
1. Celem głównym konkursu jest promowanie wśród mieszkańców gminy Dwikozy dbałości
o środowisko naturalne, czystości otoczenia i zachowania estetyki w przestrzeni publicznej oraz
popularyzowanie zasobów przyrodniczych i turystycznych Gminy Dwikozy.
1. Cele szczegółowe konkursu:
• Promowanie młodzieżowych talentów graficznych/plastycznych.
• Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej wśród młodzieży.
• Prezentacja zdolności i umiejętności plastycznych.
• Zachęcenie do odkrywania piękna przyrody i atrakcji turystycznych Gminy Dwikozy
III. Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą brać udział osoby w dwóch następujących kategoriach:
• Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dwikozach
• Uczniowie szkół średnich z terenu Sandomierza
IV. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie przez młodzież graficznych prac w nowoczesnych
formach przekazów określonych poniżej w regulaminie. Prace graficzne będą
odzwierciedleniem spojrzenia młodzieży na środowisko naturalne, czystość otoczenia
i estetykę w przestrzeni publicznej, a także na zasoby przyrodnicze i turystyczne Gminy.
2. Prace nagrodzone przez jury zostaną wykorzystane do zaprojektowania tablic oraz gadżetów
promujących środowisko naturalne, czystość otoczenia i zachowanie estetyki w przestrzeni
publicznej a także popularyzujących zasoby przyrodnicze i turystyczne Gminy Dwikozy.
Lokalne Partnerstwa PAFW jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
W szczególności prace graficzne powinny wpływać na kreowanie wśród mieszkańców
pozytywnych postaw dbałości i promowania lokalnego środowiska przyrodniczego oraz
atrakcji turystycznych gminy Dwikozy. Tablice zostaną zainstalowane w miejscach o dużym
natężeniu ruchu, w centrum miejscowości, pod sklepami spożywczymi, zakładami pracy,
instytucjami publicznymi, obiektami turystycznymi itp.
V. Zasady konkursu
2. Składane w ramach konkursu prace rozpatrywane będą w następujących kategoriach:
a) Mem (wykonany w formie elektronicznej i dostarczony w formacie jpg, bmp lub gif na
nośniku CD/DVD w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi)
b) Krótki 3 obrazkowy komiks (tzw. „pasek”, wykonany w formie elektronicznej i dostarczony w
formacie jpg, bmp lub gif na nośniku CD, DVD w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, lub
w formie papierowej w formacie nie większych niż A5.
3. Prace składane w ramach konkursu muszą być tematycznie związane z dbałością o środowisko
naturalne, czystość otoczenia i estetykę w przestrzeni publicznej. Prace powinny być również
związane z zasobami przyrodniczymi i turystycznymi Gminy Dwikozy, promować je i uwrażliwiać
na nie społeczność gminy. Prace powinny zachęcać do zachowania czystości lub porzucenia
nawyku śmiecenia. Mile widziane będą akcenty o treści humorystycznej.
4. Prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Obrazy wykorzystane do
przygotowania memu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, naruszających prawo do prywatności,
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody
uprawnionych.
5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace w danej kategorii.
6. Przystąpienie do konkursu:
a) Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zgłoszenie pracy graficznej w formie
papierowej (w przypadku pracy wykonywanej odręcznie), lub elektronicznej i papierowej
(w przypadku pracy wykonywanej komputerowo). Razem z pracą należy złożyć wypełnioną
kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
b) Prace należy składać w sekretariacie Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w
Dwikozach, ul. Spółdzielcza 21, 27-620 Dwikozy.
c) Prace przyjmowane są w terminie do dnia 8 maja 2015 roku. W przypadku przesłania pracy
pocztą decyduje data wpływu.
d) Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw
majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn.
zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez
Organizatora, oraz w Internecie. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do
przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o przeniesieniu
praw autorskich na Organizatora konkursu, według załączonego wzoru.
Lokalne Partnerstwa PAFW jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
e) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego rozpowszechniania i publikacji nadesłanych
na Konkurs prac konkursowych w materiałach, druku, Internecie oraz innych publikacjach.
VI. Ocena prac graficznych
1. Wybór najlepszych prac graficznych zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
a) Pomysłowość/nietuzinkowość/unikatowość grafiki
b) Wpływ na promocję dbania o środowisko naturalne
c) Związek grafiki z przyrodą i atrakcjami turystycznymi Gminy Dwikozy
d) Jakość wykonania grafiki
e) Użyteczność do przygotowania tablic i gadżetów w oparciu o pracę graficzną.
2. Grafika zgłoszona do konkursu będzie oceniana przez Komisję Konkursową. Na zwycięzców
konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Głównymi nagrodami w konkursie będą tablety
multimedialne.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2015r.
4.
VII. Postanowienia końcowe
1. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga Komisja
Konkursowa.
2. Po zakończeniu konkursu formularze konkursowe nie będą zwracane.
3. Organizator nie przewiduje odwołania od oceny Komisji Konkursowej.
4. Dodatkowych informacji udziela pracownik Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w
Sandomierzu - Wojciech Zych pod numerem telefonu 15 833 34 08 oraz adresem e-mail:
[email protected]
Sandomierz, 09.03.2015r.