s2. s3. - Dwikozy

Komentarze

Transkrypt

s2. s3. - Dwikozy
Zaządzenie
Nr0R | 120'05.2012
WójtaGminyw Dwikozach
z dnia15lutego
2012
r.
w sprawie
projeKu
konsultacji
uchwały
RadyGminyw Dwikozach
w sprawie
uchwa|enia
Programu
opieki
nadzwiezętami
bezdomnymi
orazzapobiegania
bezdomności
zwiezątna terenieGminyDwikozyna
2012r.
Na podstawie
z arL.11aust.7 pk|2 ustawy
z dania21 sierpnia
1997r. o ochronie
zwiezą|
(Dz.U.z2003r',Nr106,poz'1002zezm'),zarządzamco
następuje:
s 1.
Zaządzamkonsu|tacje
projektu
uchwały
w sprawieuchwalenia
Programu
opiekinadzwiezętamibezdomnymi
orazzapobiegan
ia bezdomności
zwiezątnateren
ie GminyDwikozy na 2012r'
s2.
Termin
konsu|tacji
usta|am
nadzień16|utego
2012r.
a zakończenie
nadzień08marca
2012
r,
s3.
pzeprowadzone
Konsu|tacje
poprzez
pĄektuuchwały
zostaną
zamieszczenie
w sprawie
uchwa|enia
Programu
opiekinadzwiezętami
bezdomnymi
orazzapobiegania
bezdomności
zwiezątna terenieGminyDwikozy
na2012
r.w Biuletynie
Informacji
Pub|icznej
UzęduGminy
Dwikozy.
$4.
Wyko
powieza
nanie zarządzenia
mSekreta
zowiGminy.
s5,
Zaządzenie
wchodzi
w zyciez dniempodjęcia.
projektu
programu
lnformacja
o konsultacjach
opiekinadzwierzętami
Działając
na podstawie
(Dz.U'
ań' 11aust'7 pkt2 ustawy
z dania21 sierpnia
1997r' o ochronie
zwierząt
pozaządowe,
z 2003 r., Nr 106, poz, 1002ze zm') zapraszamy
wszystkiezainteresowane
organizacje
podmioty
projektu
organizacje
społeczne
orazinneuprawnione
dowzięciaudziału
w konsu|tacjach
uchwały
Rady
GminyDwikozyW sprawieuchwa|enia
Programu
opiekinad zwiezętami
bezdomnymi
zapobiegania
oraz
bezdomnościzwieząt
naterenie
GminyDwikozy
na2012r'
opinieorazuwagio programie
można
składaÓ
w następujący
sposob:
1) napiśmie
bezpośrednio
w sekretariacie
UzęduGminyDwikozy;
pocztynaadres:UządGminyDwikozy
2) za poŚrednictwem
ul.Społdzielcza
15,27-620
Dwikozy;
poczty
3) za pośrednictwem
naadres:
[email protected]'qmina.pl;
e|ektronicznej
JednoczeŚnie
informuję,
żezgodniezart'.11aust'8 podmioty,
o ktorych
mowaW ust'7 pzytoczonej
ustawy,
projekcie
podania
pub|icznej
wydanie
opiniio
następuje
w terminie
niniejszego
21 dniod dnia
do
wiadomości
zawiadomienia
tj.dodnia08 marca2012r.
programu.
Niewydanie
opiniiw Mw terminie,
sięza akceptację
uznaje
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia
w sprawieprzyjęciagminnegoprogramuzapobieganiabezdomności
zwierząt oraz
opieki nad bezdomnymirwierzętamina tereniegminy Dwikozy w 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. f pkt 15 i art. 40 ust. I oraz art.4I ust. 1 ustawy z dnta 8 marca
l990r' o samorządziegminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 742, poz. 1591
zpóżntejszymi zmianami)art. 11 ust. 1 i lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ochronie
zwterząt(tekstjednolityDz.U' z2003r. Nr 106,poz.1002) uchwalasię,co następuje:
$ 1. Uchwala się gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki
nad bezdomnymi zwierzętanrina terenie gminy Dwikozy w 2012 r. stanowiący załącznik
do niniejszejuchwały.
$ 2. Wykonanie uchwałypowierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.
$ 3. Uchwaławchodzi w Życiepo upływie 14 dni od jej ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa S więtokrzyskiego.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr
Rady Gminy w Dwikozach z dnia ........
lv sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomnościzwierząt oraz
opieki nad bezdomnymi mllierzętamina terenie gminy Dwikozy w 20!2 r.
Zmiana ustawy z dnia 2l sierpnia I997r. o ochronie zwierząt nakłada na gminy
obowiązek sporządzania corocznego programu opieki nad bezdomnymi zwie rzętami oraz
zapobieganiabezdomnościzwierząt.
Przedstawiona propozycja programu zapęwn| odpowiednią opiekę nad 'bezdonrnymi
zwierzętatnioraz ograniczeniebezdomności
zwierzątdomowych na tereniegminy Dwikozy'
Biorąc
pod
uwagę
powyŻsze zasadne jest
w Dwikozach niniejszejuchwały.
podjęcie
przez
Radę
Gminy
,Lałącznlk
do
UclrwałyRady Gminy w Dwikozach
z dnia
Program zapobiegania bezdomnościnr,lierzątoraz opieki nad bezdomnymi
rwierzętami na terenie gminy Dwikozy w 2012 r.
Postanowieniaogólne
s 1.1. Program ma zastosowanie w odniesięniu do wszystkich bezdomnyclr zwierząt
domowych, aw szczególnoŚci do psów i kotów przebywającychna tereniegminy Dwikozy.
2.Ilekroćw niniejszejuchwalejest mowa o:
1) grninie - na|eŻyprzezto rozumiećgminę Dwikozy,
2) wójt - na|eŻyprzez to rozumięćWójta Gminy Dwikozy
3) zwterzętachdomowych _ rozumte się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z
człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przęz
człowieka w clrarakterzejego towarzysza,
4) ustawie - na|ezy ptzez to rozumieć ustawę z dnia 2l sierpnia 1997 roku o ochronie
zwterzS (1.D2.U.22003 r.,Nr 106,poz.1002ze zm.)
5) programie - na|eŻyprzez to rozumieć program zapobieganiabezdomnościzwierząt oraz
opieki nad bezdomnymi zwierzętamtna tereniegminy Dwikozy w 20I2r.
Cel i zadania programu
$ 2. Celem niniejszego Programu jest pomoc bezdomnym zwierzętom domowym oraz
psów i kotów poprzez:
zapobieganiebezdomności
a) zapewnieniebezdomnymzwierzętommiejsca w schroniskudla zwierząt,
b) opieka nad wolno Żyjącymikotami, w tym ich dokarmianie,
c) odławianiebezdomnych zwierzą|
d) sterylizacja lub kastracjazwieruątw schroniskach dla zsltterząt,
e) poszukiwanie właścicielidla bezdomnych zwterzą!
0
usypiarrieślepychnriotów,
g) zapewnienie całodobowejopieki weterynaryjnejw przypadkach zdarzei drogowych z
udziałem zwterząt,
h) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zw\erząt
gospodarskich.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla rwie,rząt
$ 3'l. BezdomnoŚĆ zwierząt jest zjawiskiem spotecznym, którego głowną przyczyną
jest porzucanie zwierzątprzez właścicielioraz niekontrolowanyrozwój zwlerząI dlatego też
zwierzątutrzymujesię na wysokim poziomie'
zjawisko bezdomnośc\
2' odłowione zwieruęta, tymczasowo będą przetrzymywane w Zakładzię Gospodarki
Komunalnej w Dwikozach, dopóki gmina nie podpiszeumowy ze schroniskiemdla zwlerząt,
opieka nad wolno Ęjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
$ 4' Koty wolno zyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych,
a ich obecnośćzapobiegarozprzestrzenianiusię gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są
zwierzętami bezdomnymi' dlatego nie należy ich wyłapywaÓ ani wywozic, Iecz stwarzaĆ
warunki bytowania w miejscachich dotychczasowegoschronienia.W cęlu kontroli populacji
gmina będzie finansowaćzabiegi sterylizacji
kotów wolno Żyjących,w tym jej zdrowotności,
i kastracji oraz|ęczęnie tych zwierząt.Ponadto, wspiera osoby społecznieopiekujące się tymi
zwierzętami(karnricieli)poprzez zapewnieniekarmy' w celu dokarmianiakotów.
Odławianie bezdomnych zwierząt
zwierzęta będą
$ 5. Do czasu zna|ezieniai podpisania umowy ze schroniskiem dla zwierząt,
tymczasowo przetrzymywane w Zakł'adzie Gospodarki Komunalnej w Dwikozach a w
przypadku rannych zwlerząt zostaną odwiezione do lekarza weterynarza,z ktorym gmina
podpisze stosownąumowę (zlecenie).
Sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach
$ 6. Po
podpisaniu umowy ze
przeprowadzać zabieg sterylizacji
schroniskiem, schronisko będzie
i
kastracji
zwierząt przyjętych
obligatoryjne
do
schroniska,
z wyjątkieln zwl'erząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegow,
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
Poszukiwanie wlaścicielidla bezdomnvch zw ierzat
$ 7. 1. Gmina moie prowadzic poszukiwanianowych właścicielidla psow i kotow poprzęZ
prowadzenie działan zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanymi zdolnym zapewnić im naleiyte
warunki bflowania.
2. Urząd Gminy w Dwikozach wskażegospodarstworolne, w którym zwierzętagospodarskie
będąnriałyzapewnionąodpowiedniąopiekę.
Usypianie ślepychmiotów
s 8'l'W
celu ograniczeniailoŚci bezdomnychzwierzątdokonywanebędąuśpieniaślepych
miotów psów i kotów'
f.Koszty uśpieniaślepychmiotów psów i kotów w wysokości20% dofinansowaćbędzie
gmina.
3. Uśpieniupodlegaćmogązwierzęta,które sąjeszcze ślepei nie ma mozliwościzapewnienia
dla nich właścicieli.W przypadku gdy właścicielnie ma mozliwościzapewnienia nowych
opiekunów dla miotu, moze wykonaó zabieg uśpieniamiotu' który dofinansowany będzie
z budietu gminy w 20oń.
Gmina będzie dofinansowywać koszty uśpieniaślepychmiotów psów i kotów jednak
nie częściejniz I raz w roku w danym gospodarstwiedomowym.
4. UŚpienia dokonywać będzie |ekarz weterynarii,z którym gmina zawrze umowę (zlecenie)
na tego typu usługi.
Zapewnienie całodobowejopieki weterynaryjnej w prrypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem d|arwierzat
$ 9. Pomoc bezdomnymzwierzętompolegaćbędzie na:
7. Zapewnieniu opieki weterynaryjnejbezdomnym zwierzętom a w szczególnościdla tych,
które zostałypotrąconeptzez samochody bądŹucierptaŁyna skutek innych zdarzen,
2. Poprzez Zawatcle umowy z Iękarzem weterynarii w zakresie zapewnienia opieki
weterynaryjnej zwierzętom które ucierpiaływ skutek zdarzen losowych.
Edukacja
s 10. l.Grnina moze prowadzic działaniaedukacyjnemające na celu podniesienie poziomu
wiedzy na temat obowiązków' jakie cięą na właścicielachzwlerząt domowych między
innymi poprzez zajęcia edukacyjne,ulotki, plakaty' konkursy w tym skierowane do dzieci
t młodzieŻy'
2' Zachęcenie nauczycieli w szkołachz tęręnu gminy do włączenietreściprogramowych
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem
zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami' potrzebą
ograniczania l iczb y zwierząt poptzez steryli zację i kastrację;
Postanowieniakońcowe
$ 11. Maksymalną kwota przeznaczonana rea|izacjęniniejszego programu określazostanie
w Uchwale Rady Gminy.