Informator SGB 4/2014

Komentarze

Transkrypt

Informator SGB 4/2014
Rozbudowa sieci akceptacji
kart płatniczych.
Dodatkowe źródło
przychodów dla Banków
s. 22
Spółdzielczych SGB
Postrzegać świat oczami
Klienta – CRM
s. 30
Z wizytą w Banku
Spółdzielczym w Nasielsku
s. 38
NR 2/4/2014
Liczysz się dla nas
www.sgb.pl
Sięgnij po
mistrzowską kartę
Debetowa karta MasterCard® PayPass™
Opcjonalna funkcja stadionowa
Zamów kartę Lecha Poznań do swojego konta w SGB.
Korzystaj z funkcji stadionowej karty i wspieraj swój Klub.
Płacąc kartą kibica, wspierasz młode talenty Lecha Poznań.
Bezpłatna infolinia:
800 888 888
www.sgb.pl
3
Szanowni Państwo,
Spis treści
Aktualności
4 Ciekawe czasy
do Krajowego Systemu
Zastrzegania Kart
6 System CasePro
11 Nowy rok szkolny. Nowa
edycja SKO w SGB
12 Badanie zadowolenia
Banków Spółdzielczych
ze współpracy
z SGB-Bankiem S.A.
13 Usługa dynamicznego
przewalutowania transakcji
(DCC) już dostępna w sieci
bankomatów SGB!
14 Mechanizmy kontrolne banku
28 HelpDesk dla Banków
Spółdzielczych. Wsparcie
bezposrednie pracowników
32 Z tradycją w przyszłość
34 Monitoring ekspozycji
kredytowych
36 Rozwój biznesu kartowego
w SGB. pierwsza edycja
warsztatów technologiczno-produktowych dla Banków
Spółdzielczych
klientów indywidualnych
22 Zarządzanie projektami
25 Finał dwóch promocji
kartowych
26 Teraz możesz nosić barwy
Lecha nie tylko w sercu, ale i
w portfelu. Nowa karta kibica
MasterCard PayPass KKS
Lech
68
Nie samą pracą
żyje człowiek
43 10 lat GBS Banku
w Strzelinie
67 Inteligentny przekaz reklamowy
72 Kolejne nagrody w promocji
lokaty rozdane
Z wizytą
38 Z wizytą w Banku
Spółdzielczym w Nasielsku
Kapitał
Społeczny
20 Rozbudowa sieci akceptacji
21 Nowa karta kredytowa dla
za mało
Klienta – CRM
16 Płatności dla rolników
kart płatniczych. Dodatkowe
źródło przychodów dla
Banków Spółdzielczych SGB
64 Kiedy sama komunikacja to
30 Postrzegać świat oczami
podlegające ocenie w toku
audytu wewnętrznego
w nowej perspektywie
finansowej Unii Europejskiej.
Z zagranicznymi środkami
pomocowymi za pan brat
Nowe media
27 Zrzeszenie SGB przystąpiło
44 SPOŁECZNIK 2.0
46 Maszeruj z Bankiem
Spółdzielczym w Sztumie
48 Bank jeszcze bliższy
50
Z życia SGB
Stacja:
motywacja
62 Introwersja i ekstrawersja.
Nr 2/4/2014
Redaktor naczelna:
Hanna Kniołek
Dział kulturalny:
Jędrzej Szymanowski
Redakcja:
Biuro Marketingu i Komunikacji
SGB-Bank S.A.
Projekt graficzny i skład:
Katarzyna Bartkowiak
Wydawca:
SGB-Bank S.A.
ul. Szarych Szeregów 23A
60-462 Poznań
[email protected]
Spotkanie wody z ogniem
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redakcyjnego opracowywania
nadesłanych tekstów oraz nie ponosi
odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń.
wakacje już za nami, sezon urlopowy się kończy.
Przed nami ostatnie miesiące roku – okres bardzo pracowity z wielu powodów. Przede wszystkim
przed nami ostatni etap legislacyjny zmian do ustawy
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających – decydujący
o przyszłości bankowości spółdzielczej na najbliższe
lata, a możliwe, że o naszej przyszłości w ogóle. Zostało nam już niewiele czasu, żeby zdążyć z ustawą
przed wejściem w życie unijnych regulacji, dlatego
tak ważne jest utrzymanie wypracowanego dotychczas stanowiska Banków Spółdzielczych w zakresie
zmian ustawowych. W związku z tym przypomniała
mi się ostatnio stara indiańska legenda.
W pewnej wiosce Rada Starszych nie mogła się
porozumieć w kwestii bezpieczeństwa plemienia
w dobie rosnącego zagrożenia ze strony obcych cywilizacji przybijających na kontynent. Każdy z nich,
co naturalne, miał swoje zdanie na temat tego, jak
powinna wyglądać przyszłość wioski. Wtedy najstarszy z nich wyjął dwa pełne kołczany strzał. Najpierw
rozdał każdemu po jednej strzale z pierwszego kołczanu i powiedział:
– Każdy z nas jest taką pojedynczą strzałą, która
zdecydowanie dąży do celu. Ale spróbujcie złamać
strzały, które trzymacie w ręku.
Oczywiście wszyscy złamali strzały bez problemu.
Wtedy Starzec wyjął pęk strzał z drugiego kołczanu
i podając pierwszemu z lewej powiedział:
– A teraz, wyposażeni w całą swoją mądrość, siłę
i doświadczenie spróbujcie złamać takie same strzały
złożone w pęk.
Tym razem, mimo siły i mądrości jaką dysponowali,
żadnemu z nich nie udało się złamać strzał.
– Widzicie – rzekł Starzec – to jest nasza największa
siła. Jest czas na pojedyncze głosy i długie narady,
ale na końcu zawsze musimy być jak pęk strzał, wtedy nikt nas nie złamie.
Ten prosty obrazek wyraźnie ilustruje naszą obecną sytuację. Tylko mówiąc jednym głosem jesteśmy
w stanie utrzymać nasza pozycję negocjacyjną
względem instytucji uczestniczących w procesie
wdrażania zmian.
4
5
Aktualności
Aktualności
Ciekawe czasy
Obyś żył w ciekawych czasach! – głosi słynna starożytna klątwa.
Ostatnimi czasy można odnieść wrażenie, że ktoś rzucił ją na całą rzeszę ekonomistów
zajmujących się prognozowaniem zmian kursów walutowych.
Walutami, a w tym i polskim złotym, w coraz większym stopniu zaczyna bowiem rządzić
geopolityka. Któż jeszcze parę tygodni temu mógł przewidzieć, że nad
wschodnią częścią Ukrainy zestrzelony zostanie cywilny samolot?
Michał Jurek
Ale wydarzenia obserwowane za naszymi granicami to tylko jeden z elementów
walutowej układanki. Najsilniejsze oddziaływanie na kurs złotego od jakiegoś
czasu wywierają zmiany zachodzące w
polityce pieniężnej najważniejszych banków na świecie. Otóż, na notowania polskiej waluty wpływa stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej, zarówno przez
Europejski Bank Centralny, jak również
przez System Rezerwy Federalnej w
USA (w ramach programu ilościowego
QE3). Sęk w tym, że oba te czynniki wywierają na złotego przeciwstawny wpływ.
Ograniczanie globalnej płynności przez
Fed wspiera odpływ kapitału z krajów ryn-
łagodzenie polityki pieniężnej przez EBC
prowadzi do osłabienia euro, a w konsekwencji przekłada się na aprecjację złotego
w stosunku do wspólnej europejskiej
waluty.
Kurs złotego pozostaje też w ścisłym
związku z sytuacją na rynku polskiego długu. Zależność ta wzmocniła się jeszcze w
ostatnich tygodniach wskutek usunięcia
Otwartych Funduszy Emerytalnych z grona
instytucji inwestujących w polskie obligacje
skarbowe. Dzięki temu polski rynek długu
został zdominowany przez inwestorów zagranicznych, ponieważ ich udział w rynku
polskich skarbowych papierów wartościo-
Ograniczanie globalnej płynności przez Fed wspiera
odpływ kapitału z krajów rynków wschodzących, a tym samym
umocnienie dolara, i generuje silne impulsy
deprecjacyjne, zarówno dla polskiej waluty, jak i dla
walut pozostałych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
ków wschodzących, a tym samym umocnienie dolara, i generuje silne impulsy
deprecjacyjne, zarówno dla polskiej waluty, jak i dla walut pozostałych krajów
Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast
wych zbliżył się do granicy 50%. Dziś więc
to decyzje podejmowane przez międzynarodowe banki inwestycyjne kształtują sytuację na rynku polskiego długu, przekładając się zarazem na notowania złotego.
Na razie, mimo geopolitycznych zawirowań, sytuacja na rynku polskich obligacji
skarbowych pozostaje nadspodziewanie
korzystna. Notowaniom obligacji nie zaszkodziła tzw. afera taśmowa, a uzyskanie przez rząd wotum zaufania sprawiło,
że ceny skarbowych papierów wartościowych zawędrowały do poziomów 12-miesięcznych maksimów, najwyższych od
maja 2013 r. Dlaczego tak się dzieje?
Otóż inwestorzy zagraniczni, szukając instrumentów finansowych o relatywnie wysokim kuponie odsetkowym, coraz przychylniejszym okiem spoglądają na polskie
papiery skarbowe. Zwiększone zainteresowanie obligacjami na rynku wtórnym
jest możliwe także dzięki dobrej sytuacji
finansów publicznych – deficyt budżetowy
po czerwcu wyniósł ok. 25,3 mld zł (53,4%
planu) zamiast założonych 33,7 mld zł
– a jednym ze skutków spadku potrzeb
pożyczkowych budżetu jest ograniczenie
emisji skarbowych papierów wartościowych przez Ministerstwo Finansów na
rynku pierwotnym. Jakby tego było mało,
część inwestorów zaczyna coraz śmielej
kupować polskie papiery dłużne, antycypując redukcję podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego
przez Radę Polityki Pieniężnej.
Głównym podłożem tych oczekiwań jest
rekordowo niska inflacja (0,2% r/r w maju,
0,3% r/r w czerwcu), która w następnych
miesiącach przerodzi się zapewne w deflację, wskutek bardzo niskich ceny żywności.
Splot zjawisk (wysokie plony i rosyjskie
embargo na eksport polskiej wieprzowiny) prowadzi bowiem do zwiększonej podaży produktów rolnych i spadku ich cen
na krajowym rynku. Inne uzasadnienie
stanowi wysyp niezbyt korzystnych da-
utrzymuje, że obniżka podstawowych stóp
procentowych NBP jest mało prawdopodobna, zwłaszcza że ewentualna deflacja
będzie krótkotrwała i nie wpłynie na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.
Takie stanowisko nie dziwi, zważywszy że
oddziaływanie podstawowych stóp procentowych na koniunkturę podlega opóźnieniom, a ewentualna obniżka mogłaby
wpłynąć na tempo wzrostu PKB dopiero za
Splot zjawisk (wysokie plony i rosyjskie
embargo na eksport polskiej wieprzowiny) prowadzi bowiem
do zwiększonej podaży produktów rolnych i spadku
ich cen na krajowym rynku. Inne uzasadnienie stanowi
wysyp niezbyt korzystnych danych z krajowej gospodarki,
sugerujących nadciągające spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego.
nych z krajowej gospodarki, sugerujących
nadciągające spowolnienie tempa wzrostu
gospodarczego. Otóż od kilku miesięcy
systematycznie słabnie dynamika produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Ostatnie odczyty zaskoczyły jednak
nawet największych pesymistów. Okazało się bowiem, że – zgodnie z danymi
GUS – w czerwcu, po wyeliminowaniu
wpływu czynników sezonowych, produkcja przemysłowa wzrosła tylko o 2,1% r/r.
Jeszcze gorzej wypadła sprzedaż detaliczna, wzrastając zaledwie o 1,2% r/r. Dane
te świadczą o wyraźnym spowolnieniu ożywienia gospodarczego, obserwowanego
w I kwartale bieżącego roku. Czyżby więc
wysokie tempo wzrostu PKB, odnotowane
w tymże kwartale, miało się okazać jedynie jednorazowym wystrzałem, a utrzymanie polskiej gospodarki na wzrostowej
trajektorii będzie wymagać dodatkowego
stymulatora w postaci niższych stóp procentowych?
Na razie brak jeszcze podstaw, by formułować takie tezy. Niemniej jednak część
inwestorów rozpoczęła już grę zakładającą
obniżki podstawowych stóp procentowych
NBP, i zaczęła otwierać długie pozycje
w polskich papierach skarbowych. Jeśli
doszłoby do realizacji tego scenariusza,
wówczas nastąpiłby spadek rentowności
polskich obligacji skarbowych, umożliwiając zarazem ich sprzedaż po wyższej
cenie. Wspomniana gra jest jednak bardzo ryzykowna, zwłaszcza że RPP nie
pali się szczególnie do wejścia na terra
incognita – obniżenia i tak już rekordowo niskich stóp procentowych. Szczególnie niechętnie do tej ewentualności
odnosi się Prezes NBP, M. Belka, który
w licznych wypowiedziach i wywiadach
kilka kwartałów. Polska gospodarka wciąż
znajduje się na fali wznoszącej, zatem
takie działanie mogłoby nadmiernie przyspieszyć wzrost cen w przyszłości. Z drugiej jednak strony, cel inflacyjny, za którego
realizację odpowiada RPP, wynosi 2,5%
(w paśmie odchyleń o rozpiętości ±1%), a
Rada już od dobrych trzech lat ma problem
z utrzymaniem stopy inflacji w ryzach. Kto
wie, może więc kolejne niekorzystne dane
z polskiej gospodarki sprawią, że wniosek
o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP jeszcze w tym roku zyska większość na jednym z kolejnych posiedzeń
RPP?
Całkowicie wykluczyć się tego nie da.
Oczekiwania ewentualnego złagodzenia
polityki pieniężnej przez RPP i utrzymujący
się dysparytet pomiędzy stopami procentowymi w Polsce i za granicą przyciąga kapitał spekulacyjny na polski rynek. Nie od dziś
jednak wiadomo, że przepływy tego kapitału podlegają dużym wahaniom. Wystarczy
kilka niekorzystnych informacji, pobudzających globalną awersję do ryzyka, by zagraniczni inwestorzy spekulacyjni zamknęli
swoje pozycje i zniknęli z polskiego rynku
papierów dłużnych i rynku walutowego tak
szybko, jak się na nim pojawili. Próbkę takiego zachowania przyniosły ostatnie dni,
kiedy to doszło do masowego wycofywania
kapitału z krajów rynków wschodzących
i lokowania go w tzw. bezpiecznych przystaniach, czyli aktywach denominowanych
np. we franku szwajcarskim. Problemy finansowe grupy Espirito Santo International
– współwłaściciela jednego z największych
banków w Portugalii, kolejne rundy sankcji wymierzonych w Rosję, zestrzelenie
malezyjskiego cywilnego samolotu nad
Ukrainą, inwazja Izraela na Strefę Gazy…
Trudno się dziwić, że niektórym inwestorom puściły nerwy.
Opanowanie opuszcza też analityków
walutowych. Prognozowanie zmian kursu
walutowego zaczyna bowiem coraz bardziej przypominać wróżenie z fusów.
Niezbędne staje się przyjmowanie piętrowych założeń dotyczących przyszłych
wydarzeń na rynku finansowym.
Co przeważy? Stabilne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki czy
przejściowe spowolnienie tempa wzrostu PKB, do jakiego najpewniej doszło
w II kwartale 2014r.? Łagodzenie polityki
pieniężnej przez EBC czy jej zacieśnianie przez Fed? Niskie ryzyko polityczne
w Polsce czy wzrost niestabilności geopolitycznej na świecie?
Zaiste, na rynku walutowym nastały ciekawe czasy. Jedynym pewnikiem jest brak
pewności. I raczej nie zanosi się na to,
żeby ten stan rzeczy miał ulec zmianie.
A przynajmniej nie w dającej się przewidzieć przyszłości.
Michał Jurek, prof. nadzw.
Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu
6
7
Aktualności
Aktualności
System
CasePro
Jak przyspieszyć
zastosowanie
zaawansowanych narzędzi
w zakresie oceny zdolności
kredytowej
obsługę
klienta indywidualnego
gwarancja wykorzystania zawsze aktualnych
druków i formularzy
W dobie powszechnej informatyzacji i automatyzacji procesów sprzedażowych klienci oczekują już nie tylko dostarczenia im usług najwyższej
jakości, lecz również szybkiej i sprawnej obsługi. Elementem konkurencji
na rynku konsumenckim jest więc już nie jedynie sam produkt, ale także
czas w jakim jesteśmy go w stanie dostarczyć klientom. Sektor bankowy jest dodatkowo obciążony licznymi wymaganiami regulatorów rynku,
które z jednej strony zabezpieczają interesy klienta, z drugiej jednak wydłużają procesy sprzedażowe. Nieuniknione jest więc dokonanie automatyzacji wybranych czynności wykonywanych dotychczas przez pracownika i wprowadzenie do procesów obsługi klienta narzędzi zwiększających
efektywność wykonywanych zadań gwarantujących tym samym szybką
realizację potrzeb klienta przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji.
Stworzony przez SGB-Bank S.A. System CasePro wychodzi naprzeciw
wymaganiom rynku oraz Zrzeszonych Banków Spółdzielczych w zakresie
usprawniania procesów kredytowych. Jego podstawowym celem jest bowiem automatyzacja i skrócenie czasu obsługi klienta przy zapewnieniu
bezpieczeństwa biznesu kredytowego.
CasePro
SYSTEM
CasePro
wdrożenie szybkiego,
w pełni
kontrolowanego
obiegu informacji
i zadań pomiędzy
pracownikami
zapewnienie zgodności
procesu decyzyjnego
z polityką kredytową banku
Przebieg procesu kredytowego
w Systemie CasePro
Pierwszym elementem procesu kredytowego jest udzielenie klientowi wstępnej informacji o możliwości udostępnienia kredytu. Etap
ten polega na oszacowaniu zdolności kredytowej klienta pod względem spełnienia minimalnych wymagań banku. System CasePro,
na podstawie danych wprowadzonych przez
pracownika (dotyczących między innymi dochodów i zobowiązań oraz parametrów wnioskowanego kredytu), automatycznie ustala
czy wnioskodawca spełnia warunki oceny ilościowej. CasePro dokonuje walidacji wysokości zadeklarowanych przez klienta kosztów
z wartościami minimalnymi przyjętymi przez
bank. Dodatkowo weryfikuje czy zarejestrowane dane wniosku kredytowego realizują założenia polityki kredytowej banku,
np. poprzez kontrolę dopuszczalnego okresu
kredytowania, czy też kwoty kredytu. Ocena ta następuje na wielu płaszczyznach,
na przykład w przypadku weryfikacji maksymalnej kwoty kredytu System sprawdza
zarówno wartość wynikającą z parametru
określającego maksymalny zakres tej kwoty, jak również krotności dochodów klienta
w relacji z dopuszczalną wysokością kredytu.
System CasePro na etapie wstępnej informacji, poza oszacowaniem zdolności kredytowej, automatycznie generuje zestaw
dokumentów niezbędnych do złożenia
kompletnego wniosku kredytowego przez
klienta: wniosek kredytowy, formularz danych klienta i oświadczenie o wysokości
dochodów. Ponadto System przygotowuje
formularze, których udostępnienie klientowi jest wymagane przez regulatorów,
tj. formularz informacyjny, symulacje
harmonogramu spłaty kredytu, regulamin wraz z wyciągiem z taryfy opłat
oraz wzór umowy kredytowej. Takie
podejście gwarantuje, że klient zawsze otrzyma aktualne, obowiązujące
w banku formularze. Pracownik banku
nie musi weryfikować aktualności wydawanych każdemu klientowi druków.
Kolejny etap procesu kredytowego stanowi
zarejestrowanie wniosku klienta. Przy obsłudze klienta w Systemie CasePro może
to nastąpić zarówno poprzez kontynuowanie sprawy założonej w ramach wstępnej
informacji, jak i poprzez rozpoczęcie nowego wniosku. Etap ten polega na wprowadzeniu danych klienta (niezbędnych
do dokonania analizy kredytowej) oraz
przygotowania druku umowy i formularzy. System CasePro, wspierając
realizację tej grupy zadań, dokonuje
walidacji wprowadzanych danych, co ogranicza możliwość popełnienia błędu przez
rejestratora wniosku. Wprowadzane
dane wnioskowanego kredytu weryfikowane są natomiast z parametrami wynikającymi z polityki kredytowej banku, co
gwarantuje każdorazowe spełnienie jej
standardowych wymagań (w przypadku
przekroczenia założeń polityki kredytowej wniosek procesowany jest w trybie
niestandardowym). W tej części procesu następuje automatyczne wypełnienie
i wygenerowanie dokumentów niezbędnych do udzielenia kredytu, tj. wniosku
kredytowego zgodnego z danymi oświadczonymi przez klienta, formularza danych
klienta uzupełnionego jego danymi osobowymi oraz oświadczenia o wysokości
uzyskiwanych dochodów. W Systemie
definiowani są wszyscy uczestnicy wniosku, tj. kredytobiorcy, współkredytobiorcy
i poręczyciele, w związku z tym możliwa
jest jego kompleksowa analiza kredytowa
oraz przygotowanie druków formularzy
dedykowanych dla każdego z uczestników sprawy.
8
9
Aktualności
Aktualności
STANDARYZACJA
AUTOMATYZACJA
System gwarantuje, że druki uzupełnione
są zgodnie z wydaną decyzją kredytową oraz informacjami
wprowadzonymi przez użytkowników Systemu. CasePro zapewnia
także poprawność wypełnienia poszczególnych dokumentów,
eliminuje ewentualne błędy, które mogą pojawić się przy
ręcznym uzupełnianiu druków, a dodatkowo istotnie
przyspiesza proces ich przygotowywania.
automatyczne generowanie wniosku kredytowego oraz umowy kredytowej
automatyczne zapytania i weryfikacja raportu BIK, Systemu BR i Systemu DZ
automatyczne wyznaczanie osób uprawnionych do analizy wniosku i wydania decyzji
automatyczne wyznaczanie wskaźników oceny zdolności kredytowej
automatyczna ocena punktowa cech klienta – scoring
automatyczna Systemowa rekomendacja decyzji kredytowej
Na podstawie zarejestrowanych danych
System dokonuje automatycznej oceny
zdolności kredytowej klienta w obszarze
analizy ilościowej i jakościowej.
Zastosowana w Systemie CasePro ocena
jakościowa polega na weryfikacji cech
klienta, które mają istotny wpływ na jego
skłonność do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Obejmuje ona:
analizę danych klienta oraz jego
historii kredytowej w zewnętrznych
bazach danych; System dokonuje
automatycznej weryfikacji klienta
w Biurze Informacji Kredytowej S.A.,
Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Systemie Dokumenty
Zastrzeżone i Systemie Bankowy
Rejestr,
weryfikację zarejestrowanej
ryzyka klienta,
grupy
analizę scoringową; System na podstawie zdefiniowanej karty scoringowej przypisuje punkty poszczególnym
cechom klienta; wynik oceny scoringowej informuje o wiarygodności
klienta oraz jego potencjale w zakresie terminowej obsługi zobowiązań.
jakościowej gwarantujemy:
każdorazowo obiektywną ocenę jakościową klienta, zgodną z zasadami
oceny zdolności kredytowej,
spójne podejście do oceny jakościowej wszystkich klientów,
wykorzystanie wielu źródeł w celu
dokonania jakościowej oceny klienta,
automatyczną weryfikację i ocenę
raportu BIK,
automatyczną ocenę scoringową
uczestnika wniosku, stanowiącą dodatkową weryfikację wiarygodności
klienta (metoda trudno stosowalna
bez wykorzystania zaawansowanych
narzędzi analitycznych).
System CasePro umożliwia ponadto dokonanie automatycznej oceny ilościowej
klienta i zastąpienie tym samym funkcji
kalkulatora kredytowego. Ten element
analizy zdolności kredytowej dokonywany
jest w oparciu o zarejestrowany dochód
oraz wydatki klienta i polega na weryfikacji wskaźnikowej wniosku. W wyniku
przeprowadzonej analizy System ustala
wysokość wskaźnika DtI oraz poziom minimalnego dochodu dyspozycyjnego (MDD)
i porównuje uzyskane wyniki z wartościami
CasePro
Stosując System CasePro do oceny
zdolności kredytowej w zakresie analizy
granicznymi
przez bank.
ustalonymi
indywidualnie
Systemowa ocena wskaźnikowa wniosku
klienta gwarantuje:
każdorazowo obiektywną ocenę ilościową klienta, zgodną z zasadami
oceny zdolności kredytowej określonymi przez bank,
wykorzystanie w ocenie ilościowej
zawsze aktualnie obowiązujących
w banku wartości granicznych.
Automatyzacja oceny zdolności kredytowej klienta w znacznej mierze przyspiesza obsługę wniosku kredytowego.
Pracownik nie jest zobligowany do ręcznego składania zapytań do zewnętrznych baz
danych oraz oceny uzyskanych wyników.
Przykładowo Systemowe pobranie raportu kredytowego o kliencie z bazy BIK oraz
zgodna ze zdefiniowanymi przez Bank regułami ocena raportu trwa zaledwie kilka
minut. Poza poprawą wydajności procesu,
wartością dodaną jest także zwiększenie
bezpieczeństwa biznesu kredytowego
i zapewnienie zgodności dokonanej weryfikacji z parametrami przyjętymi przez bank,
np. w zakresie zmiennych determinujących
ocenę wskaźnikową klienta.
Na podstawie dokonanej oceny wniosku
CasePro
wydaje
Systemową
zdefiniowany proces obiegu zadań i wskaźniki oceny zdolności kredytowej
zdefiniowane parametry produktu kredytowego
zdefiniowane role i kompetencje oraz przebieg procesu akceptacyjnego
generowanie jednolitych formularzy kredytowych
walidacje kompletności i poprawności wprowadzanych danych
rekomendację decyzji kredytowej klasyfikując go jako:
wniosek standardowy,
wniosek niestandardowy, który wymaga dodatkowego przeglądu i podjęcia
decyzji na wyższym poziomie decyzyjnym,
wniosek odrzucony – ocena negatywna.
W sytuacji, gdy negatywna decyzja Systemowa została podjęta z uwagi na wynik weryfikacji klienta w bazach danych,
w celu wypełnienia wymogów ustawowych
kredytowego wymagane jest dokonanie jego analizy oraz wydanie decyzji
kredytowej. System, na podstawie zdefiniowanego przez bank procesu akceptacyjnego, kieruje sprawę na kolejne
poziomy decyzyjne dokonując weryfikacji przypisanych poszczególnym użytkownikom ról i kompetencji.
Na każdym etapie procesu decyzyjnego użytkownicy Systemu (analitycy
i decydenci) mogą odesłać sprawę do
rejestratora w celu korekty wprowadzonych danych. Wskazane do poprawy
zalecenia są widoczne dla wszystkich
użytkowników oraz znajdują swoje od-
W sytuacji, gdy negatywna decyzja Systemowa
została podjęta z uwagi na wynik weryfikacji klienta
w bazach danych, w celu wypełnienia wymogów ustawowych
System automatycznie generuje formularz informujący
klienta o wynikach przeprowadzonej weryfikacji, ze
wskazaniem bazy, na podstawie analizy której bank
odmawia klientowi udzielenia kredytu.
System automatycznie generuje formularz
informujący klienta o wynikach przeprowadzonej weryfikacji, ze wskazaniem bazy,
na podstawie analizy której bank odmawia
klientowi udzielenia kredytu.
W kolejnym etapie procedowania wniosku
zwierciedlenie w dokumencie decyzji
kredytowej.
CasePro umożliwia także odmiejscowienie obsługi wniosku kredytowego.
Takie rozwiązanie znacznie usprawnia
obieg sprawy między poszczególnymi
użytkownikami i umożliwia zdalne wydanie decyzji w każdym miejscu przebywania decydenta.
Dodatkowa funkcjonalność Systemu
w zakresie dołączania do sprawy kopii dokumentów pozwala na stworzenie elektronicznej teczki kredytu
i przekazywanie wraz z wnioskiem
kompletu zeskanowanych dokumentów niezbędnych w analizie kredytowej oraz podejmowaniu decyzji
o udzieleniu kredytu (dostęp do dokumentów zapewniony jest w każdym czasie wszystkim użytkownikom).
Po wydaniu pozytywnej decyzji przez
decydenta, na podstawie wprowadzonych przez rejestratora danych i rekomendacji analityka System generuje
druk umowy kredytowej wraz z kompletem załączników, na które składają się:
regulamin oraz taryfa prowizji i opłat,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, oświadczenie o poddaniu się
egzekucji oraz dokumenty dotyczące
wybranej formy zabezpieczenia spłaty
kredytu. System gwarantuje, że druki uzupełnione są zgodnie z wydaną
decyzją kredytową oraz informacjami
wprowadzonymi przez użytkowników
Systemu. CasePro zapewnia także poprawność wypełnienia poszczególnych
dokumentów, eliminuje ewentualne błędy, które mogą pojawić się przy ręcznym
10
11
Aktualności
uzupełnianiu druków, a dodatkowo
istotnie przyspiesza proces ich przygotowywania.
Zawarcie umowy kredytowej z klientem
i wprowadzenie stosownej informacji
w CasePro kończy proces kredytowy,
a sprawa zostaje automatycznie przeniesiona do Systemowego archiwum wniosków. W archiwum nadal zapewniony
Aktualności
Należy podkreślić, że z uwagi na zrzeszeniowy charakter Systemu CasePro
możliwa jest indywidualna parametryzacja narzędzia w zakresie zmiennych
mających wpływ na wynik wskaźników
DtI oraz MDD, zgodnie z polityką kredytową banku.
Wykorzystanie w banku Systemu CasePro
z punktu widzenia klienta w istotnej mie-
Zawarcie umowy kredytowej z klientem i wprowadzenie stosownej informacji w CasePro kończy proces kredytowy,
a sprawa zostaje automatycznie przeniesiona do Systemowego
archiwum wniosków. W archiwum nadal zapewniony jest dostęp
do sprawy – danych klienta, wniosku i umowy
oraz raportu BIK.
jest dostęp do sprawy – danych klienta,
wniosku i umowy oraz raportu BIK. Nadal
istnieje także możliwość załączania
skanów kolejnych dokumentów. Dzięki takiemu rozwiązaniu dodatkowym
ułatwieniem jest więc możliwość odmiejscowienia procesów kontrolnych
(np. audyt) odbywających się po zakończeniu obsługi wniosku kredytowego.
rze skraca czas jego obsługi od momentu
złożenia wniosku do chwili uruchomienia
kredytu. Najbardziej czasochłonne czynności procesu, takie jak ocena zdolności
kredytowej, obieg dokumentów podczas
analizy oraz podejmowania decyzji, czy też
przygotowanie projektu umowy i załączników, zostały bowiem w pełni zautomatyzowane. Z punktu widzenia banku następuje
natomiast poprawa efektywności procesu, zwiększenie wydajności posiadanych
zasobów i możliwość zmiany ich alokacji
w celu poprawy stopnia realizacji potrzeb
biznesowych, np. poświęcenie większej
ilości czasu na budowanie relacji z klientem. Uszczelniony zostaje także sam proces kredytowy, zmniejsza się więc ryzyko
operacyjne i kredytowe. Z uwagi na zaimplantowane w Systemie walidacje, narzędzie daje gwarancję zgodności przebiegu
zarejestrowanych spraw z przyjętą polityką
kredytową, zaleceniami regulatorów oraz
dobrą praktyką bankową.
Nowy nowa
rok edycja
szkolny
SKO w SGB
Osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi wdrożenia Systemu CasePro
zapraszamy do kontaktu z Zespołem
Projektowym.
Wrzesień to dla dzieci i młodzieży nie tylko początek
szkoły, ale także początek nowej przygody
z oszczędzaniem. Kolejna odsłona konkursu „Dziś
oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”
będzie dla uczniów ponowną okazją do nauki o
pieniądzu i działalności banków spółdzielczych oraz do
zdobycia atrakcyjnych nagród.
Zespół Projektowy CasePro
Dane kontaktowe do Zespołu Projektowego CasePro
SKOjarzyć z SGB
Kredyty dla klientów
indywidualnych
Magdalena Borowczyk
Departament Ryzyka Kredytowego
i Windykacji
tel. (61) 631-21-57
e-mail [email protected]
Monika Pląskowska-Kaczmarek
Departament Produktów Bankowych
tel. (61) 856-26-20
e-mail: [email protected]
Hubert Kaczmarek
Departament Produktów Bankowych
tel. (61) 631-21-50
e-mail: [email protected]
Kierownik projektu
Ziemowit Stempin
tel. (61) 631-23-95
Kredyty dla klientów
instytucjonalnych
e-mail: [email protected]
Jolanta Gniatkowska
Departament Produktów Bankowych
tel. (61) 856-24-65
e-mail: [email protected]
Administrator
Alicja Konarska
Departament Produktów Bankowych
tel. (61) 631-21-63
e-mail: [email protected]
Paweł Stańczyk
Departament Relacji
tel. (61) 631-21-51
e-mail: [email protected]
Jan Zimny
Departament Produktów Bankowych
tel. (61) 856-27-07
e-mail: [email protected]
CasePro
Idea projektu polega na przybliżeniu
Banków Spółdzielczych SGB młodym
(potencjalnym klientom. Środkiem do celu
są Szkolne Kasy Oszczędności. Gwoździem programu natomiast jest całoroczna
rywalizacja w oszczędzaniu. Wartościowe
upominki dla najsystematyczniej oszczędzających uczniów i najbardziej zaangażowanych w propagowanie oszczędzania
w SKO szkół skutecznie motywują do
aktywności, a z całym przedsięwzięciem
kojarzona jest marka SGB. Frajdę dzieciom sprawiają także dodatkowe konkursy
i interaktywne funkcjonalności na dedykowanej programowi stronie internetowej
www.skowsgb.pl. I w tym roku szkolnym
na pewno nie zabraknie na niej atrakcji
związanych z SKO.
Co? Gdzie? Kiedy?
Warto przypomnieć, na czym polegają zmagania w ramach konkursu „Dziś
oszczędzam w SKO, jutro w Banku
Spółdzielczym”, który trwa przez cały rok
szkolny. Najważniejsze są terminy, i tak:
do 15 października 2014r. – szkoła składa
zgłoszenie przystąpienia do konkursu we
właściwym dla siebie Banku Spółdzielczym
współpracującym z SKO;
do 31 października 2014r. – Bank Spółdzielczy przesyła zgłoszenie przystąpienia
SKO do konkursu na adres SGB-Banku
S.A.;
Przez prawie cały rok szkolny w szkołach organizowane są różne akcje związane z SKO, które liczą się do punktacji
konkursowej. Mogą to być wystawy na
temat oszczędzania, kronika wydarzeń
związanych z SKO, wewnątrzszkolne konkursy o oszczędzaniu, historii
pieniądza, czy też dotyczące wiedzy
o spółdzielczości bankowej. Szkolny
Opiekun SKO przygotowuje sprawozdanie ze zrealizowanych przez szkołę
przedsięwzięć, odnotowuje w nim także
liczbę uczniów systematycznie oszczędzających w SKO. Ważne jest również,
żeby Opiekun SKO zawarł w sprawozdaniu informację o udziale szkoły
w dodatkowych konkursach ogłaszanych
na stronie internetowej www.skowsgb.pl.
Następnie, do 8 maja 2015r.,szkoła
przesyła do Banku Spółdzielczego sprawozdanie z udziału w konkursie sporządzone przez szkolnego Opiekuna SKO;
a dalej do 22 maja 2015r. Bank Spółdzielczy po weryfikacji sprawozdań, przesyła
je na adres SGB-Banku S.A. Wówczas
komisja konkursowa rozstrzyga wyniki do
12 czerwca 2015r., nagradza 20 szkół
z największą liczbą punktów oraz 1600
najsystematyczniej
oszczędzających
uczniów. W tym roku na szkoły czekają
bony upominkowe do sieci Empik oraz plecaki dla uczniów, a ponadto… wiele innych
niespodzianek!
Biuro Marketingu i Komunikacji
SGB-Bank S.A.
12
13
Aktualności
Aktualności
Badanie zadowolenia
Banków Spółdzielczych
ze współpracy z
SGB-Bankiem S.A.
Usługa dynamicznego
przewalutowania transakcji
(DCC) już dostępna w sieci
bankomatów SGB!
Pracownikom SGB-Banku S.A. zależy na tym, aby Banki Spółdzielcze z nimi
współpracujące były jak najbardziej zadowolone z jakości ich obsługi oraz komunikacji.
Jednym z kroków przybliżających nas do tego celu jest badanie
zadowolenia Banków Spółdzielczych ze współpracy z SGB-Bankiem S.A.
Na przeprowadzeniu badania zadowolenia
skorzystają zarówno Banki Spółdzielcze
tworzące grupę SGB, jak i SGB-Bank. W
jaki sposób?
Po pierwsze Prezesi i przedstawiciele Zarządów Banków Spółdzielczych,
lub osoby przez nie wskazane, zyskają szansę wyrażenia opinii na temat
współpracy z SGB-Bankiem S.A. Zazwyczaj opinie tego typu nie mają charakteru
formalnego, są przekazywane przy okazji
załatwiania poszczególnych spraw bądź
kontaktów związanych z korzystaniem
z usług SGB-Banku. Jednak, choć niezwykle cenne, nie daje to całościowego
obrazu oceny wzajemnej współpracy czy
poszczególnych jej aspektów. Przeprowadzenie badania pozwoli przedstawicielom Banków Spółdzielczych zabrać głos
w sprawie jakości obsługi i komunikacji
oraz wyrazić swoją opinię w sposób uporządkowany, oparty na rzeczywistym doświadczeniu współpracy, uwzględniający
zarządczy punkt widzenia.
Dzięki temu dowiemy się, jakie obszary
naszej wzajemnej współpracy są ważne
dla Banków Spółdzielczych, które z nich
wymagają poprawy w pierwszej kolejności (ponieważ są ważne dla Banków,
a niezbyt dobrze oceniane), a które
w drugiej (są negatywnie oceniane, ale nie
są najistotniejsze dla Banków Spółdzielczych). Biorąc aktywny udział w badaniu, Banki Spółdzielcze i SGB-Bank uzyskają narzędzie monitorowania poziomu
zadowolenia ze wzajemnej współpracy.
Dodatkowo zderzenie wyników badania
z
wewnętrznym
doświadczeniem
SGB-Banku S.A. pozwoli na wypracowanie rekomendacji biznesowych i planów
działań o charakterze naprawczym dla
SGB-Banku, chyba że wyniki badania dowiodą, że niewiele pozostało do doskonalenia. Nie zapominajmy przy tym, iż utrzymanie poziomu wzajemnej współpracy na
dobrze ocenianym poziomie oznacza ciągłą pracę w imię zasady, że ten, kto się nie
doskonali i trwa w miejscu, cofa się.
Banków Spółdzielczych, z którego będzie
można korzystać co roku.
Podsumowując: planowane badanie będzie miało charakter ogólny i na pewno
nie da nam odpowiedzi na wszystkie
nurtujące nas pytania, ale pozwoli uzyskać informacje na temat:
Ewentualne działania naprawcze mogą
mieć różny charakter: od wdrożenia konkretnych rozwiązań regulacyjnych, proceduralnych,
strukturalnych,
poprzez
szkolenia merytoryczne i dotyczące komunikacji czy innych umiejętności interpersonalnych, bądź usprawnień np. o charakterze
informatycznym. Poza wdrożeniem rozwiązań wynikających z analizy wyników badania, należy też zadbać o odpowiednie ich
zakomunikowanie, a także poinformować
o podjętych działaniach.
obszarów wymagających odpowiedniej komunikacji,
Po trzecie dowiemy się, czy realizacja
badania
zadowolenia
Banków Spółdzielczych ze współpracy
w ogóle ma sens, czy przedstawiciele
Banków Spółdzielczych mają chęć brać
w nim udział, czy efektywność badania
jest odpowiednia. Będziemy mieli okazję
zweryfikować przydatność biznesową takiego projektu oraz zastosowanej metody
badania internetowego. Mamy nadzieję,
że uda nam się wypracować narzędzie
monitorowania
poziomu
zadowolenia
skali zadowolenia lub niezadowolenia
z procesu wzajemnej współpracy,
obszarów wymagających poprawy,
deficytów wiedzy (czyli informacji
o tym, jakiej wiedzy na temat wzajemnej współpracy jeszcze nam brakuje).
To olbrzymie korzyści dla całej grupy SGB.
Pamiętajmy zatem, że sukces tego projektu
zależy od nas wszystkich: od pracowników
SGB-Banku S.A. oraz od zaangażowania
przedstawicieli Banków Spółdzielczych
w badaniu.
Jeszcze
raz
gorąco
zachęcamy
Państwa do udziału w badaniu zadowolenia ze wzajemnej współpracy, a w razie
wszelkich pytań lub wątpliwości prosimy
o kontakt z Panią Katarzyną Paprzycką
z Departamentu Wsparcia Sprzedaży
(e-mail:[email protected];
nr tel.: 061-631-22-41).
SGB-Bank S.A. przy współpracy z First Data Polska S.A.
sfinalizował prace związane z wdrożeniem usługi DCC
(Dynamic Currency Conversion – Dynamiczna Konwersja
Walut) w bankomatach sieci SGB zarządzanych przez
systemy First Data Polska S.A.
Na czym polega usługa DCC?
Dla kart walutowych w bankomatach sieci SGB dotychczas dostępny był jedynie
standardowy model przewalutowania
transakcji (z zastosowaniem kursu organizacji płatniczych VISA/MasterCard lub
banku-wydawcy karty). W tym modelu
klient dokonujący transakcje nie zna kwoty finalnego obciążenia konta (znana jest
ona dopiero po kilku dniach od dokonania
transakcji i zależy m.in. od kursu walut zastosowanego przez organizacje płatnicze
lub bank-wydawcę). Wdrożenie nowej
usługi DCC pozwala na to, aby klienci
zagranicznych banków w momencie
dokonywania transakcji (na etapie jej
akceptacji) znali finalną kwotę obciążenia rachunku karty. Dla usługi DCC
zostają przewalutowane. Kurs DCC jest
prezentowanym na ekranie bankomatu
przed realizacją transakcji.
walutowe, stanowi również nowe źródło
przychodów dla Banków Spółdzielczych
SGB.
Klient przed dokonaniem wypłaty ma możliwość wyboru:
„Wdrożenie usługi DCC jest spójne z realizowaną przez Zrzeszenie strategią,
polegającą na dostarczaniu klientom
sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań.
Dzięki temu nasze portfolio nie ustępuje ofercie banków komercyjnych. Myślę,
że posiadacze kart walutowych docenią
nową usługę, a wolumen transakcji wypłat
gotówki w bankomatach z zastosowaniem
modelu DCC będzie wzrastał. W konsekwencji należy oczekiwać, że nowe źródło
przychodów dla Zrzeszenia SGB przyczyni
się do poprawy rentowności bankomatów
sieci SGB” – powiedział Mariusz Mielnik,
Z-ca Dyrektora Centrum Operacyjnego i IT.
akceptacji finalnej wartość transakcji
w walucie karty (z uwzględnieniem
kursu wymiany DCC), dzięki czemu
eliminowane jest dodatkowe ryzyko
różnic kursowych, lub
rezygnacji z proponowanego kursu wymiany DCC i realizacji transakcji w modelu standardowym
(z zastosowaniem kursu wymiany
organizacji płatniczych VISA/MasterCard lub banku-wydawcy karty).
Dla usługi DCC stosowany jest zrzeszeniowy
kurs wymiany DCC, według którego transakcje zostają
przewalutowane. Kurs DCC jest prezentowanym na ekranie
bankomatu przed realizacją transakcji.
stosowany jest zrzeszeniowy kurs wymiany DCC, według którego transakcje
Usługa DCC, poza wartościami dodanymi dla klientów posiadających karty
Usługa dostępna jest od 1 lipca 2014 roku
w bankomatach sieci Spółdzielczej Grupy
Bankowej zarządzanych przez First Data
Polska S.A.
Centrum Operacyjne i IT
14
15
Aktualności
Aktualności
Mechanizmy
kontrolne banku
podlegające ocenie
w toku audytu wewnętrznego
W jednym z wcześniejszych artykułów
zamieszczonych w Informatorze SGB przedstawiona
została funkcja kontroli wewnętrznej w banku
oraz różnice pomiędzy kontrolą wewnętrzną
a audytem wewnętrznym.
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną
przykłady innych mechanizmów kontrolnych.
i poprawność realizowanych zadań,
wykonywane przez każdego pracownika oraz przez bezpośredniego
zwierzchnika (kontrola wewnętrzna).
Przykładami mechanizmów kontrolnych
w obszarach ryzyka kredytowego i operacyjnego banku są np.:
w obszarze ryzyka kredytowego:
system kompetencji kredytowych –
uprawnienia do podejmowania decyzji kredytowych przez odpowiedni
szczebel decyzyjny,
Jednym z elementów systemu kontroli
wewnętrznej banku podlegającym ocenie
w procesie audytu wewnętrznego są mechanizmy kontrolne służące zapewnieniu
prawidłowego wykonywania czynności
i realizacji zadań w banku. Opracowane
i wdrożone w każdym banku powinny być
dostosowane do jego specyfiki. Zgodnie
z wymogami nadzoru finansowego winny
obejmować:
zasady, limity i procedury, dotyczące
prowadzonej przez bank działalności,
mające charakter kontrolny i funkcjonujące w ramach systemu operacyjnego banku,
czynności mające na celu kontrolę
jakości i poprawności realizowanych
w banku zadań, wykonywane przez
każdego pracownika oraz dodatkowo
przez bezpośredniego przełożonego.
Można więc powiedzieć o dwuetapowym
działaniu mechanizmów kontrolnych:
ustanowieniu wewnętrznych zasad,
limitów i procedur,
sprawdzaniu ich przestrzegania.
W jednym z wcześniejszych artykułów zamieszczonych w Informatorze SGB przedstawiona została funkcja kontroli wewnętrznej w banku oraz różnice pomiędzy kontrolą
wewnętrzną a audytem wewnętrznym.
W niniejszym opracowaniu przedstawione
zostaną przykłady innych mechanizmów
kontrolnych.
Przykładami mechanizmów kontrolnych
w banku są również:
Jak już wyżej wskazano, mechanizmy kontrolne powinny być ustanowione w każdym obszarze działalności banku, a każdy
z nich powinien stanowić odpowiedź na konkretne ryzyko, które bank zamierza ograniczyć. Można zatem stwierdzić, że aby tego
dokonać, np. zredukować szanse wykonywania tej samej pracy przez różnych pracowników, wprowadzany jest szczegółowy
podział zadań. Jednakże nie tylko to ryzyko
staramy się ograniczyć wprowadzając odpowiednią strukturę organizacyjną. Dzięki
temu mechanizmowi zmniejszamy również
np. ryzyko łączenia pewnych funkcji, których połączenie rodziłoby konflikt interesów,
wprowadzamy wyraźnie zdefiniowaną podległość służbową pracowników. Wreszcie,
dzięki transparentnemu podziałowi zadań,
możemy ograniczyć sposobność rozmycia
odpowiedzialności w sytuacji podejmowania
błędnych decyzji.
mechanizmy kontroli fizycznej ograniczające dostęp do majątku rzeczowego (gotówki) oraz obszaru przetwarzania danych,
przeglądy oraz
i sprawozdań,
organy banku
(ocena stopnia
celów),
akceptacja raportów
dokonywane przez
i kadrę kierowniczą
realizacji założonych
wewnętrzny system przeglądu należności,
system kontroli zabezpieczeń ekspozycji kredytowych,
system limitów wewnętrznych ograniczający zarówno ryzyko pojedynczej
transakcji, jak i ryzyko portfelowe;
w obszarze ryzyka operacyjnego:
zasada komisyjności „czworga oczu”,
„na dwie ręce”,
plany zarządzania kryzysem: plany
awaryjno-odtworzeniowe, odtworzenie infrastruktury krytycznej, obszarów uznanych za krytyczne, plany
działania procesów, podtrzymywanie działania procesów, świadczenie
usług na akceptowalnym poziomie
podczas kryzysu, plany ciągłości
działania, testowanie opracowanych
planów, ćwiczenie zdolności banku do
praktycznego wypełniania zaplanowanych działań oraz sprawdzanie aktualności planów w zmieniającym się
otoczeniu i nowych rodzajach ryzyka,
nadzorowanie pracowników przez
przełożonych, samokontrola pracowników, czynności kontrolujące jakość
lokalizacje zapasowe, kopie zapasowe, zapasowe generatory prądotwórcze,
ustanowienie i przestrzeganie limitów
ostrożnościowych,
zatwierdzanie i autoryzacja w ramach
przyznanych uprawnień decyzyjnych,
weryfikacja i uzgodnienia – porównanie założeń, wyników, sprawozdań
z danymi źródłowymi,
kontrola dostępu do zasobów sieciowych oraz kontrola dostępu fizycznego do lokali i pomieszczeń banku:
identyfikacja i uwierzytelnienie, bezpieczeństwo ID i haseł, administrowanie kontami, zróżnicowanie poziomów
dostępu (np. dostęp osób niebędących pracownikami, dostęp zdalny),
komputery pozostawione bez opieki,
komputery prywatne, połączenia poza
siecią.
winien zostać określony tryb przekazania
wewnątrz banku wyników dokonanego
przeglądu.
Informacja dotyczącą istotnych stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie
mechanizmów kontroli, powinna być przekazywana niezwłocznie po ich ujawnieniu
Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Ponadto
organy banku powinny otrzymywać informacje dotyczące efektów działań podjętych w celu usunięcia uchybień.
W obszarze ryzyka operacyjnego znajdą się
również mechanizmy, które powinny ograniczyć do minimum możliwości popełnienia
błędu przez człowieka.
Oczywiście są to jedynie przykłady mechanizmów kontrolnych. Z istnienia niektórych
pracownicy banku niekiedy nawet nie zdają sobie sprawy, ponieważ są wbudowane
w system informatyczny i są realizowane automatycznie w ramach bieżącej działalności
operacyjnej.
Poza obowiązkowym przeglądem mechanizmów kontrolnych przeprowadzanym
przez wyznaczone w banku osoby, w ramach audytu wewnętrznego dodatkowej
ocenie podlegają zarówno procedury, jak
i metody kontroli wewnętrznej. Zwykle
ocena dokonywana jest przez audytorów
wewnętrznych w ramach realizacji zadań
audytowych dotyczących poszczególnych
obszarów działalności banku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym
zakresie wydawane są zalecenia poaudytowe.
Mechanizmy kontrolne nie są niezmienne.
Zarówno zmieniający się profil ryzyka banku,
wprowadzane nowe produkty i usługi, nowe
rozwiązania informatyczne, nowy podział zadań czy odpowiedzialności, jak i zmieniające
się otoczenie prawne, determinują potrzebę
weryfikacji już wprowadzonych mechanizmów, a także wymuszają potrzebę zaprojektowania i wdrożenia nowych. Zmiana
może również wynikać z braku skuteczności
dotychczasowych rozwiązań, które trzeba
uzupełnić, bądź zastąpić innymi.
Zgodnie z wymaganiami nadzoru finansowego w banku powinny zostać wyznaczone osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, weryfikacji
funkcjonujących mechanizmów i procedur
kontroli wewnętrznej. Dokonany przegląd
powinien być we właściwej formie udokumentowany. Powinien też zawierać ocenę
ich efektywności oraz wnioski. W celu podjęcia działań służących usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposobu
nadzoru wykazanych nieprawidłowości,
W przypadku mechanizmów kontrolnych
należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy
kosztami i korzyściami. W banku powinny
być wdrożone takie mechanizmy kontrolne, które będą skuteczne, spełniające
odpowiednie wymagania i standardy, odpowiednie dla konkretnego banku, a jednocześnie koszty wdrożenia oraz ich stosowania nie będą wyższe niż uzyskane dzięki
nim korzyści.
Departament Audytu
16
17
Aktualności
Aktualności
Płatności dla rolników
w nowej perspektywie
finansowej Unii Europejskiej
Z zagranicznymi środkami
pomocowymi za pan brat
Z unijnego „tortu” na Wspólna Politykę Rolną (WPR) w nowej perspektywie finansowej
2014-2020 Polska otrzyma nieco ponad 32 mld euro (w cenach bieżących),
w tym na płatności bezpośrednie 21 mld euro.
Nominalnie więc nasz kraj uzyska na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich o około 12%
więcej unijnych środków niż otrzymał w latach 2007-2013 (w okresie 2007-2013 budżet
UE dla Polski na WPR wyniósł 28,6 mld euro w cenach bieżących).
Rok 2014 rokiem przejściowym
Komisja Europejska w wydanych
w grudniu 2013 r. rozporządzeniach 1
określiła nowe zasady przyznawania płatności w ramach WPR na lata
2014-2015. W praktyce jednak przepisy te zaczną obowiązywać dopiero
od 2015 r., gdyż rok bieżący jest rokiem przejściowym. Tym samym za rok
2014 przyznawane będą te same rodzaje płatności, które stosowane były
w odniesieniu do roku 2013, z wyjątkiem uzupełniającej płatności podstawowej (tzw. sektor I, który obejmuje
m.in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowate) oraz płatności uzupełniającej do powierzchni
upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęcej).
W porównaniu natomiast do roku 2013
wprowadzono dwie zmiany na poziomie regulacji unijnych, które pozytywnie przekładają się na powierzchnię
kwalifikującą się do wsparcia oraz na
kwoty przyznawanej pomocy:
do płatności kwalifikują się rownież
grunty, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej w dniu
30 czerwca 2003 r. – grunty te zostały osobno oznakowane i dotychczas
nie kwalifikowały się do wsparcia; od
2014 r. będą one mogły zostać objęte
płatnościami w ramach systemow
wsparcia bezpośredniego;
brak mechanizmu redukcji płatności unijnych i krajowych – płatności
unijne nie będą pomniejszane z tytułu
tzw. modulacji2, w związku z czym nie
będzie stosowana także redukcja
płatności krajowych.
Od 2015 r. dopłaty tylko dla aktywnych
rolników
Aby zapewnić lepsze ukierunkowanie
wsparcia, państwa członkowskie nie powinny przyznawać płatności bezpośrednich niektórym osobom fizycznym i prawnym, chyba że mogą one udowodnić,
iż ich działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego3
Od 2015 r. w systemie przyznawania
płatności dla rolnikow przewidywane
jest jednakże dość dużo zmian.3 Przede
wszystkim płatności bezpośrednie będą
wypłacane tylko tzw. aktywnym rolnikom. Do rolników aktywnych nie zalicza się podmiotów, które administrują:
(1) portami lotniczymi, (2) wodociągami,
(3) trwałymi terenami sportowymi
i rekreacyjnymi, jak również świadczą
(4) usługi przewozu kolejowego lub
(5) usługi w zakresie obrotu nieruchomościami i dla których przysługująca
w poprzednim roku kwota płatności
przekroczyła 5 tys. euro. Podmioty te
mogą jednak otrzymać płatności w przypadku, gdy ich działalność rolnicza nie
ma charakteru marginalnego (płatności
stanowią co najmniej 5% przychodów)
albo stanowi główny cel ich działalności
(⅓ przychodów pochodzi z działalności
rolniczej).
1 Pakiet rozporządzeń dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego WPR/Pakiet WPR na lata 2014-2020.
2 Kwota redukcji z tytułu modulacji wynosiła 10% nadwyżki łącznej kwoty wszystkich płatności bezpośrednich (unijnych i krajowych) – ponad 5.000 euro, a w przypadku, gdy łączna
kwota płatności (unijnych i krajowych) przewyższała 300.000 euro, redukcja była powiększona o kwotę odpowiadającą 4% nadwyżki płatności uzupełniających ponad 300.000 euro.
Kwota redukcji nie mogła jednak przekraczać całkowitej kwoty płatności uzupełniających, ktore mają zostać przyznane rolnikowi za dany rok. Kwoty uzyskane w związku ze stosowaniem modulacji powiększały środki przeznaczone na rozwoj obszarow wiejskich.
3 Cytat z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr
73/2009. Dwa następne cytaty w ramkach pochodzą również z tego rozporządzenia.
4 Opracowanie na podstawie dokumentu „System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020” – projekt do konsultacji z 17 czerwca 2014 r.
Nowe komponenty – nowe przywileje,
nowe obowiązki
Do 2020 r. kontynuowany będzie
uproszczony
system
płatności
bezpośrednich (SAPS), ale jednocześnie
wprowadzone zostały nowe komponenty
systemu płatności, takie jak:
płatności za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska (zazielenienie);
płatności dla małych gospodarstw;
płatności dla młodych rolnikow;
płatności związane z produkcją oraz
płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych.
Co będą oznaczać w praktyce te nowości?
1) Zazielenienie
Jednym z celów nowej WPR jest poprawa wyników w zakresie oddziaływania na
środowisko poprzez obowiązkowy element
„zazielenienia” zawarty w płatnościach
bezpośrednich, który będzie wspierał w
całej Unii praktyki rolnicze korzystne dla
klimatu i środowiska.5
W ramach nowego systemu płatności
bezpośrednich wprowadzono obowiązek realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Tak zwane
„zazielenienie” ma być realizowane poprzez trzy obowiązkowe praktyki: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytkow zielonych (TUZ), utrzymanie obszarow
proekologicznych (z ang. EFA – ecological
focus area) lub praktyki równoważne
(przynoszące ten sam bądź wyższy poziom
korzyści dla środowiska i klimatu jak praktyki obowiązkowe). W praktyce wymogi zazielenienia obejmą gospodarstwa powyżej
10 ha. Brak spełnienia wymogów w tym
zakresie będzie skutkował utratą 30% płatności.
a) Obszary proekologiczne (EFA)
Gospodarstwa posiadające ponad 15 ha
gruntów ornych będą musiały posiadać
co najmniej 5%6 obszarow proekologicznych, ktorych celem jest ochrona i poprawa
rożnorodności biologicznej. Lista kategorii
gruntow traktowanych jako proekologiczne
obejmuje m.in. uprawy wiążące azot (motylkowate) i międzyplony, jak rownież grunty
ugorowane, tarasy, elementy krajobrazu,
włączając elementy położone na obszarze
przylegającym do gruntu ornego, strefy
buforowe, włączając strefy buforowe pod
TUZ oddzielone od przylegającego gruntu rolnego, systemy rolno-leśne, pokrywę
zieloną, obszary pod zagajnikami o krótkiej
rotacji, na ktorych nie stosuje się nawozów
mineralnych i/lub śródkow ochrony roślin,
czy pasy działki przylegającej do krawędzi
lasu.
b) Dywersyfikacja upraw
Gospodarstwa do 10 ha powierzchni gruntow ornych będą wyłączone z wymogu
dywersyfikacji upraw. Dla gospodarstw
między 10 a 30 ha wymagane będą 2 rożne uprawy; uprawa główna nie powinna
zajmować więcej niż 75% gruntów ornych.
Natomiast gospodarstwa powyżej 30 ha
gruntów ornych będą musiały posiadać minimum 3 uprawy na gruntach ornych, przy
czym uprawa główna nie może zajmować
więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie
uprawy główne nie powinny zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.
c) Trwałe użytki zielone (TUZ)
MRiRW proponuje, aby obowiązek utrzymania powierzchni TUZ realizowany był na
poziomie kraju. Jednocześnie, ze względu na brak kompleksowej i aktualnej inwentaryzacji występowania cennych przyrodniczo obszarów w Polsce, proponuje
się, aby zakaz przekształcania i zaorywania TUZ cennych przyrodniczo był realizowany wyłącznie na wyznaczonych obszarach położonych w ramach Natura 2000.
2) Płatność dla małych gospodarstw
Celem pomocy w postaci płatności dla
małych gospodarstw jest uproszczenie
procedur dla małych rolnikow, polegające
na zwolnieniu rolnikow w nim uczestniczących z kontroli norm i wymogow wzajemnej zgodności, a także z obowiązku
stosowania praktyk w zakresie zazielenienia.
Do systemu dla małych gospodarstw rolnicy będą mogli przystąpić tylko w pierwszym roku jego stosowania, tj. w roku
2015. Rolnik może wystąpić z tego systemu w dowolnym momencie, przy czym
będzie to wiązało się z brakiem możliwości ponownego w nim udziału w kolejnych
latach.
Przepisy wspólnotowe nie definiują małego gospodarstwa, a jedynie określają
maksymalną kwotę wsparcia (1250 EUR/
gosp.) przyznawanego w ramach płatności dla małych gospodarstw – teoretycznie może to być gospodarstwo o dowolnej powierzchni użytków rolnych.
MRiRW planuje, aby wysokość płatności
dla małych gospodarstw była określana jako suma wszystkich płatności,
do których otrzymania rolnik byłby
uprawniony, gdyby pozostał w systemie standardowym. Oznacza to de
facto, że wysokość płatności określana
będzie w każdym kolejnym roku na podstawie faktycznych danych wynikających
ze złożonego przez rolnika wniosku.
3) Płatność dla młodych rolników
Zakładanie i rozwój nowej działalności
gospodarczej w sektorze rolnym przez
młodych rolników wymaga środków finansowych i stanowi element, który należy rozważyć przy przydziale i ukierunkowywaniu
płatności bezpośrednich. Rozwój ten ma
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności unijnego sektora rolnego i z tego powodu należy ustanowić wsparcie dochodu dla
młodych rolników rozpoczynających działalność rolniczą, aby ułatwić im zakładanie
działalności i dostosowanie strukturalne
ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu
działalności.7
Płatność dla młodych rolnikow jest dodatkowym wsparciem przyznawanym corocznie rolnikom aktywnym, spełniającym
status młodego rolnika, przez okres nie
dłuższy niż 5 lat liczony od dnia założenia
gospodarstwa rolnego.
Za młodych rolników uznaje się osoby
fizyczne:
a) które po raz pierwszy zakładają gospodarstwo rolne jako kierujący gospodarstwem rolnym lub które założyły już
takie gospodarstwo rolne w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach systemu jednolitej płatności
obszarowej, oraz
b) których wiek w roku składania wniosku
nie przekracza 40 lat.
Za młodych rolnikow mogą zostać uznane
rownież osoby prawne, pod warunkiem,
że choć jedna osoba fizyczna, spełniająca kryteria młodego rolnika, sprawuje
efektywną i długoterminową kontrolę nad
osobą prawną (samodzielnie lub z innymi
osobami, niekoniecznie „młodymi”).
MRiRW planuje, aby płatność dla młodych rolników była realizowana jako
płatność powierzchniowa w wysokości
25% średniej krajowej płatności na hektar w wysokości ok. 62 euro. Jednocześnie
limit powierzchni w gospodarstwie, do
którego płatności będą przyznawane proponuje się ustalić na 50 ha.
5 Cytat z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie
Rady (WE) nr 73/2009. Dwa następne cytaty w ramkach pochodzą również z tego rozporządzenia.
6 Odsetek ten, po przedstawieniu przez Komisję Europejską raportu oceniającego wdrażanie tej praktyki po 2017 r., może zostać podwyższony do 7%.
7 Ibidem.
18
19
Aktualności
Aktualności
4) Płatności związane z produkcją
Celem planowanych płatności związanych z produkcją jest wsparcie sektorów,
które mają szczegolne znaczenie gospodarcze, środowiskowe lub społeczne,
i ktore znajdują się w trudnej sytuacji.
Wsparcie związane z produkcją można
przyznawać tylko w celu stworzenia
zachęty do utrzymania obecnych poziomów produkcji.
Planowane jest wprowadzenie wsparcia związanego z produkcją w następujących sektorach: bydło, krowy, owce,
buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe,
owoce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, kozy oraz len
i konopie włókniste.
Ostateczne wysokości stawek określane będą co roku na podstawie wielkości
dostępnej koperty finansowej oraz liczby
hektarow lub liczby zwierząt zakwalifikowanych do wsparcia.
Planowane obecnie stawki zostały przedstawione w Tabeli 1.
Tabela 1. Projektowane wysokości stawek poszczególnych
elementów systemu płatności bezpośrednich
Szacunkowe stawki płatności
Wsparcie związane z produkcją
Rodzaj płatności
Komentarz
Płatności dodatkowe, do decyzji kraju
A co z ONW?
Państwa członkowskie mają także możliwość zastosowania tzw. płatności redystrybucyjnej (dodatkowej), polegającej na
przeznaczeniu do 30% koperty krajowej
na dodatkową płatność do jednakowej
liczby pierwszych hektarów (w każdym
gospodarstwie), nie większej jednak niż
30 ha lub niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju.
Płatność dodatkowa pozwala na ukierunkowanie części krajowego pułapu środków
na małe i średnie gospodarstwa.
Stawka płatności dodatkowych nie
może być wyższa niż 65% średniej krajowej płatności na hektar.
MRiRW proponuje wdrożenie płatności
dodatkowych na bazie środków przesuniętych z 2-go filaru WPR (25%)8 Stawka
płatności dodatkowych nie może być wyższa niż 65% średniej krajowej płatności na
hektar.
MRiRW proponuje wdrożenie płatności
dodatkowych na bazie środków przesuniętych z 2-go filaru WPR (25%)
Rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach górskich i innych
obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (obszary ONW) będą mogli ubiegać
się o dodatkowe dopłaty. Wsparcie w ramach tego działania udzielane jest w celu
zrekompensowania rolnikom wszystkich
lub częściowych kosztów dodatkowych
oraz utraconych dochodów związanych
z ograniczeniami dla produkcji rolnej na
danym obszarze ONW.
W 2014 r. nabór nowych wniosków w ramach płatności ONW przeprowadzony
zostanie według zasad obowiązujących
w PROW 2007-2013, z tą różnicą, że rolnicy składający wnioski o płatności ONW
w 2014 r. nie będą zobowiązani do prowadzenia przez 5 lat działalności rolniczej na
obszarach ONW.
Do 2018 roku państwa członkowskie są
zobowiązane do wyznaczenia obszarów o ograniczeniach naturalnych (obecne ONW
nizinne) w oparciu o 8 nowych kryteriów
Jedn.
Wysokość stawki
[EUR]
Jednolita płatność
obszarowa
EUR/ha
110
Płatność za
zazielenienie
EUR/ha
74
Bydło
EUR/szt.
139
wsparcie do bydła w wieku 6-8. miesięcy oraz
12-24. miesięcy (płatność maksymalnie dwa razy do
tej samej sztuki bydła w przedziale od 3. do
50. sztuki w gospodarstwie
Krowy
EUR/szt.
110
do krów w wieku od 36. miesiąca życia, do zwierząt
w przedziale od 3-ciej 50-tej krowy w gospodarstwie
Owce
EUR/szt.
30
do maciorek w wieku od 12. miesięcy, od 10. sztuki
w gospodarstwie
Kozy
EUR/szt.
15
do samic kóz w wieku od 12. miesięcy
Rośliny wysokobiałkowe
EUR/ha
326
płatność powierzchniowa realizowana na terenie
całego kraju do wszystkich gatunków wspieranych
obecnie w ramach wsparcia specjalnego
JPO: 110 EUR/ha + płatność za zazie
lenienie: 74 EUR/ha = 184 EUR/ha
JPO: 110 EUR/ha + płatność za zazie
lenienie: 74 EUR/ha = 184 EUR/ha
Chmiel
EUR/ha
480
płatność powierzchniowa w rejonie lubelskim,
wielkopolskim oraz dolnośląskim
Płatność dodatkowa:
Płatność dodatkowa:
Skrobia
EUR/ha
373
w formie płatności obszarowej do powierzchni
uprawy
w przedziale od 5,01 ha do
10 ha: 20 EUR/ha,
w przedziale od 3,01 ha do
10 ha: 26 EUR/ha,
Buraki cukrowe
EUR/ha
366
Pomidory
EUR/ha
300
w przedziale od 10,01 ha do
30 ha: 80 EUR/ha.
w przedziale od 10,01 ha do
30 ha: 62 EUR/ha.
Owoce miękkie
EUR/ha
230
Len i konopie
EUR/ha
189
Płatność dla młodych
rolników
EUR/ha
62
Płatność dodatkowa
EUR/ha
20 i 80 lub 26 i 62
Płatność dla małych
gospodarstw
EUR/gosp
do 1250
Źródło: na podstawie „SYSTEM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2015-2020 – projekt do konsultacji”, Warszawa 17 czerwca 2014 r.
biofizycznych, jakie zaproponowała Komisja, które będą podstawą wypłaty wsparcia
z tytułu gospodarowania na terenie ONW.
Do tego czasu obowiązują przepisy przejściowe
Hanna Gilicińska-Cieślak
Departament Produktów Bankowych
SGB-Bank S.A.
Źródła:
1. „System płatności bezpośrednich w Polsce w latach
2015-2020” – projekt do konsultacji z 17 czerwca 2014 r.
2. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów
wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009
3. Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (PROW 2014–2020) 7 kwietnia 2014 r.
Tabela 2. Warianty zastosowania dodatkowych stawek płatności oraz
wariant bez dodatkowych stawek
Wariant A
Wariant B
Wariant C
PO: 131 EUR/ha + płatność za
zazielenienie: 74 EUR/ha9 = 205 EUR/ha.
Źródło: na podstawie „SYSTEM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2015-2020 – projekt do konsultacji”, Warszawa 17 czerwca 2014 r.
W przypadku niewprowadzenia płatności dodatkowych konieczne będzie zastosowanie redukcji płatności (degresywność) o co najmniej
5% dla kwot przekraczających 150 tys. EUR jednolitej płatności obszarowej.
8 Pierwszy filar stanowią środki na płatności bezpośrednie a drugi to środki na rozwój obszarów wiejskich.
9 Zwiększenie JPO w tym wariancie wynika z nieukierunkowania dodatkowego wsparcia na średnie gospodarstwa.
20
21
Aktualności
Aktualności
Rozbudowa
sieci akceptacji
kart
płatniczych
dodatkowe źródło
Nowa karta kredytowa dla
klientów
indywidualnych
Na przełomie III i IV kwartału 2014 roku SGB-Bank S.A. udostępni
Bankom Spółdzielczym kolejny produkt kartowy – prestiżową kartę
kredytową MasterCard Paypass Gold dla klientów
indywidualnych
dla
przychodów
Banków Spółdzielczych SGB
First Data Polska S.A. (FDP) przygotowała
dla Klientów Banków Spółdzielczych SGB nową ofertę terminali
POS, skierowaną do grupy małych i średnich przedsiębiorstw.
Produkt przeznaczony będzie dla klientów
poszukujących dedykowanej oferty o prestiżowym charakterze, posiadających zdolność
kredytową. Klienci ubiegający się o kartę nie
muszą posiadać rachunku ROR w placówkach Zrzeszenia SGB. Nowy produkt będzie wydawany na okres 4 lat z możliwością
wznowienia na kolejny okres. Do karty głównej
klient może ubiegać się o wydanie maksymalnie
trzech kart dodatkowych.
W świetle wprowadzonych w życie od 1 lipca br.
znaczących obniżek opłat interchange
budowa sieci akceptacji kart płatniczych w obszarze działania Państwa Banku jest
niezwykle istotna dla potencjalnego wzrostu
transakcyjności kart.
W ofercie FDP dostępne są najnowsze
urządzenia firmy Verifone: stacjonarny
vx520 oraz przenośny vx680. Ponadto
terminale wyposażone są w dodatkowe
usługi:
płatności zbliżeniowe,
DCC (Dynamic Currency
Conversion),
Cash Back,
doładowanie telefonów
komórkowych.
Głównym, celem powyższej inicjatywy
jest rozwoj biznesu kartowego w SGB
i wzrost liczby transakcji bezgotówkowych.
Powyższa współpraca z FDP daje bankom
spółdzielczym SGB możliwość uzyskania
dodatkowych przychodów z tytułu urucho-
mienia nowych terminali POS, jak również opłat interchange pochodzących
z transakcji kartowych.
W świetle wprowadzonych w życie od
1 lipca br. znaczących obniżek opłat
interchange budowa sieci akceptacji
kart płatniczych w obszarze działania
Państwa Banku jest niezwykle istotna
dla potencjalnego wzrostu transakcyjności kart. Dodatkowo pozwala to na
ograniczenie negatywnego wpływu obniżki stawek interchange na przychody
Banków. Nie trzeba nikogo przekonywać, że rozbudowa sieci akceptacji
kart płatniczych w bezpośrednim otoczeniu klienta ma znaczący wpływ na
jego skłonność do korzystania z tego
instrumentu płatniczego. Z kolei zwiększenie liczby punktów handlowych akceptujących karty płatnicze w bezpośrednim otoczeniu biznesowym Banku
pozwoli zdynamizować sprzedaż kart
płatniczych dla klientów, co w połączeniu ze zwiększeniem transakcyjności
bezgotówkowej wpłynie pozytywnie na
wzrost przychodów.
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w programie!
Karta kredytowa MasterCard Paypass
Gold to międzynarodowa karta płatnicza umożliwiająca
dokonywanie płatności gotówkowych oraz bezgotówkowych,
w tym możliwość dokonania płatności
w Internecie, zabezpieczonych metodą 3D
Secure. Dodatkowo będzie to pierwszy
w Zrzeszeniu SGB produkt kredytowy
wyposażony w technologię zbliżeniową
MasterCard Paypass, która pozwala na
szybkie i bezpieczne dokonywanie płatności
poprzez zbliżenie karty do terminala (transakcje do 50 zł nie wymagają potwierdzania
numerem PIN, natomiast transakcje powyżej 50 zł klient potwierdza numerem PIN).
Rewolwingowa karta kredytowa funkcjonuje
w oparciu o przyznaną linię odnawialnego
kredytu – oznacza to, że każda spłata zadłużenia podnosi stan dostępnych środków, co
w konsekwencji jest równoważne z możliwo-
Centrum Operacyjne i IT
ścią ponownego zadłużenia się klienta bez
dodatkowych formalności. Klient, który
posiada kartę kredytową, ma możliwość
wykorzystania kredytu w dowolnym momencie, poprzez dokonanie transakcji
bezgotówkowych lub gotówkowych. Raz
w miesiącu klient zobowiązany jest do
terminowego uregulowania minimalnej
kwoty do zapłaty. Bank będzie naliczał
odsetki od wykorzystanego limitu kredytu, od wszystkich transakcji gotówkowych
oraz w przypadku dokonania spłaty w
kwocie niższej niż całkowita kwota spłaty,
również od transakcji bezgotówkowych.
Klient może korzystać z okresu bezodsetkowego na zasadach określonych
w umowie. Jeżeli dokonuje płatności
bezgotówkowych i spłaca całe zadłużenie w terminie określonym na zestawieniu transakcji, odsetki nie są naliczane.1
Ponadto klienci będą posiadali dostęp do
różnych form benefitów dostępnych przy
dokonywaniu transakcji kartą:
Nowa karta będzie posiadała szereg dodatkowych korzyści w porównaniu ze
standardowymi
kartami
kredytowymi
dostępnymi w ofercie Zrzeszenia SGB:
wyjeżdżasz na urlop i chcesz wynająć
samochód, zarezerwować hotel lub kupić bilet na samolot?
dużo podróżujesz i często korzystasz z
usług restauracji, stacji benzynowych i
hoteli?
planujesz większe wydatki, które mogą
przekraczać Twój dochód?
często wyjeżdżasz za granicę i nie
chcesz brać dużej ilości gotówki?
poszukujesz dedykowanej, „szytej na
miarę Twoich potrzeb” oferty?
dłuższy okres bezodsetkowy,
preferencyjne oprocentowanie limitu
kredytowego,
pakiet ubezpieczeń podróżnych,
możliwość korzystania z dostępnego –
dedykowanego wyłącznie dla klientów
posiadających złote karty, czynnego
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu - telefonicznego Biura Obsługi
Klienta SGB,
w przypadku uszkodzenia, zgubienia lub
kradzieży karty za granicą – możliwość
awaryjnej wypłaty gotówki lub otrzymania
karty zastępczej,
Buy&Smile – program rabatowy
pod patronatem MasterCard, w którym bierze udział około 200 znanych
marek, posiadających prawie 3 tys.
punktów handlowych, a rabaty oferowane przez sieci handlowe sięgają
aż 50%,
MasterCard Premium Clubs –program umożliwiający dostęp do preferencyjnych ofert rezerwacji hotelowych
i wynajmu samochodów na całym świecie.
Posiadanie nowej karty zapewni klientom
szybki dostęp do dodatkowych środków finansowych na dowolny cel:
Odpowiedź na te pytania jest prosta – karta MasterCard PayPass Gold! Zamów ją i przekonaj się o niezliczonej ilości korzyści!
Departament Produktów Bankowych służy
wsparciem w zakresie wdrażania nowego produktu w Bankach Spółdzielczych Zrzeszenia
SGB.
Magdalena Stodolna
Departament Produktów Bankowych
1 Reprezentatywny przykład: całkowita kwota kredytu 8 000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 14,00%, kwota odsetek 4 541,22 zł*, opłata za
wydanie karty 0,00 zł, opłata roczna za użytkowanie karty, naliczana od drugiego roku ważności, w sumie 0 zł (pod warunkiem wykonania w każdym roku transakcji bezgotówkowych
na łączną kwotę 24 tys. zł, w przeciwnym razie opłata 450 zł), koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 14,93%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 12 541,22 zł*
* przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi od razu i w całości na cały okres trwania umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty udostępnienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.08.2014 r.
22
23
Aktualności
Aktualności
Zarządzanie
projektami
Elementy projektu
Produkt
Harmonogram
Projekt
Budżet
Coraz szybciej zmieniające się otoczenie biznesowo-prawne naszej
działalności wymusza zastosowanie rozwiązań łączących kompetencje różnych obszarów
merytorycznych. Tym artykułem rozpoczynamy cykl poświęcony podejściu
projektowemu do realizowania przedsięwzięć w organizacji. Mamy nadzieję, że osobom
nowym w świecie zarządzania projektami pozwoli on zacząć przygodę z tym obszarem,
a osobom posiadającym już bogate doświadczenie odświeży podstawy.
Ten artykuł traktujemy jako rozgrzewkę.
Każdy projekt ma jasno określony cel –
produkt do wytworzenia, o oczekiwanej
jakości, w określonym czasie, przy określonym budżecie.
Działanie w poprzek tradycyjnej struktury organizacyjnej
Tradycyjna struktura organizacyjna ma
postać hierarchii, w której kolejne szczeble pracowników podporządkowane są
pracownikowi szczebla wyższego, tworząc
powszechnie znaną piramidę struktury
organizacyjnej. Na czele piramidy jest zarząd, pod nim dyrektorzy, poniżej kierownicy, u podstawy stanowiska wykonawcze.
Pojawienie się coraz większej liczby coraz
bardziej skomplikowanych wyzwań powoduje rosnący nacisk wprowadzenia zmian,
czy też zupełnie innowacyjnych metod
rozwiązania danego problemu. Uświadomienie sobie takiej potrzeby sprawia, że
zaczynamy szukać nowych rozwiązań czy
pomysłów. Ten stan rzeczy powoduje chęć
planowania sukcesu, uczynienia wszystkiego co możliwe, aby działanie przyniosło
zamierzony efekt. Aby zaplanować sukces
na niego, przewidzieć różne scenariusze,
a wszystko to, by osiągnąć zmianę, która
da się zmierzyć i ocenić podobnie przez
wszystkich, na podstawie jednolitych kryteriów. W ten sposób powstało projektowe
podejście do rozwiązywania problemów.
Czym jest projekt?
Projekt to przedsięwzięcie, które ma
charakter jednorazowy i tymczasowy,
Aby zaplanować sukces przedsięwzięcia nie wystarczy
określenie potrzebnych zasobów, trzeba jeszcze połączyć
wszystkie elementy wpływające na niego, przewidzieć różne
scenariusze, a wszystko to by osiągnąć zmianę, która da
się zmierzyć i ocenić podobnie przez wszystkich, na
podstawie jednolitych kryteriów.
przedsięwzięcia nie wystarczy określenie potrzebnych zasobów, trzeba jeszcze
połączyć wszystkie elementy wpływające
nie będące powieleniem wcześniejszej aktywności, mające na celu wytworzenie istotnie nowego produktu,
usługi, struktury organizacyjnej itp., wymagające w szczególności zaangażowania zasobów osobowych różnych
jednostek/komórek organizacyjnych banku lub firm zewnętrznych, wynikające
z konieczności dokonania zmiany aktualnego stanu, spójne ze strategią.
Projekt może dotyczyć procesów biznesowych, rozumianych jako procesy
ukierunkowane na klienta zewnętrznego (np. konsumentów korzystających
z
produktów
bankowych),
procesów wewnętrznych, rozumianych jako
procesy
dla
klienta
wewnętrznego
lub procesy wspierające, które są składnikami lub elementami pomocniczymi procesów biznesowych. Jest to więc przedsięwzięcie zorganizowane tymczasowo
w celu dostarczenia z góry określonego
produktu, do wytworzenia którego zaangażowani są przedstawiciele różnych obszarów merytorycznych.
W organizacji projektowej, poza realizowaniem funkcji wynikających z umiejscowienia w tradycyjnej strukturze organizacyjnej,
możliwe jest równoczesne pełnienie różnych ról w projekcie. Można też być przydzielonym w jednym czasie do różnych
przedsięwzięć i pełnić w nich różne role
(np. Kierownika Projektu w jednym, zaś
programisty – w drugim). Wówczas mamy
do czynienia z pewną formą organizacji
macierzowej, w której dwie struktury: organizacyjna i projektowa funkcjonują równocześnie i są sobie równorzędne. Co ważne,
w organizacji projektowej należy pamiętać,
że Kierownikiem Projektu może być każdy
pracownik, a w skład zespołu projektowego może wchodzić zarówno kadra zarządzająca, jak i pracownicy każdego innego
szczebla, z różnych zespołów a nawet
departamentów, bez względu na podległość organizacyjną. Dzięki temu możemy wypracować jeszcze większą wartość
dodaną w każdym projekcie, korzystając
z efektu synergii.
Jakość
Role w czasie trwania projektu
Powszechnym błędem jest tworzenie
struktury organizacyjnej projektu przez
rysowanie tradycyjnej piramidy podległości. Tymczasem określenie struktury
organizacyjnej projektu polega przede
wszystkim na wyróżnieniu i sprecyzowaniu ról, a więc: zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz kompetencji decyzyjnych, jakie niezbędne są do realizacji
założeń projektu. Chodzi więc nie o określenie w pierwszej kolejności, kto komu
podlega, lecz co z kim i jak robi.
Do realizacji projektu powołuje się Zespół
Projektowy, czyli grupę ludzi pełniących
w projekcie określone role. Rola nie jest
tożsama ze stanowiskiem, które zajmujemy w tradycyjnej strukturze lecz z funkcją, zakresem zadań, uprawnień i kompetencji jakie pełnimy w czasie trwania
projektu.
Do podstawowych ról w projekcie zaliczyć
możemy:
Sponsora/Właściciela biznesowego, czyli osobę odpowiedzialną za zapewnienia, aby projekt osiągnął swoje
cele i dostarczył założone korzyści; powinien on być właścicielem uzasadnienia biznesowego dla projektu i gwarantować wykorzystanie i maksymalizację
korzyści po zakończeniu projektu.
Komitet Sterujący, czyli organ nadzorujący postępy projektu i zarządzającym nim na poziomie strategicznym;
zwykle powinien składać się z kadry zarządzającej, w tym Sponsora projektu,
przedstawiciela głównego użytkownika
oraz przedstawiciela głównego dostawcy.
Kierownika Projektu, który jest głównym koordynatorem prac w ramach
realizacji projektu, osobą odpowiedzialną za realizację projektu.
Zespół projektowy – tymczasowo
powołana grupa osób zaangażowana
w realizację prac w ramach projektu,
której prace koordynuje Kierownik
Projektu, bez względu na podległość
organizacyjną.
Korzyści z wykorzystania zarządzania
projektami
Oczywiście jest wiele rodzajów projektów, zarówno pod względem charakteru,
czasu trwania, specjalizacji, budżetu, czy
wielkości zespołu projektowego. Jednak systemowe podejście do zarządzania wszystkimi projektami realizowanymi
w danej organizacji pozwala osiągnąć
szereg korzyści. Na najwyższym poziomie
ogólności, wśród korzyści z wprowadzenia
projektowego podejścia do zarządzania
można wskazać:
efekt
synergii
–
zaangażowanie
w realizację projektu przedstawicieli
wielu obszarów merytorycznych, którzy na co dzień nie współpracują operacyjnie, daje możliwość wytworzenia
dodatkowych korzyści, nieosiągalnych
w tradycyjnej strukturze organizacyjnej,
większą wydajność w dostarczaniu usług
– podejście do zarządzania projektami,
poprzez wypracowane standardy i zbiory
24
25
Aktualności
Struktura projektowa
Aktualności
Komitet Portfela
Projektów
Finał
dwóch promocji
PMO
Komitet Sterujący
kartowych
Kierownik Projektu
Kierownik
Podprojektu
wykonawcy
lepszą elastyczność w zarządzaniu zasobami – rozproszone podejście pozwala na
elastyczne kierowanie zasobów, zwłaszcza tych rzadkich, do realizacji zadań
o najwyższym priorytecie,
lepsze planowanie – zarządzanie projektem zgodnie z przyjętym w organizacji
standardem pozwala na opracowanie
strategii, która daje możliwość przewidywania przybliżonego przebiegu każdego
z etapów,
zwiększoną kontrolę ryzyka – żaden plan
projektu nie może obyć się bez uwzględnienia identyfikacji i oszacowania ryzyka; już przy przystępowaniu do realizacji
przedsięwzięcia ryzyko wstępne jest zidentyfikowane i zmierzone, w momencie
zmaterializowania się zagrożenia organizacja ma przygotowany plan działania
w kierunku eliminacji ryzyka,
lepszą komunikację między poszczególnymi członkami zespołu projektowego
– wypracowane relacje utrzymują się również po zakończeniu projektu, przyczyniając się do lepszej komunikacji w całej
organizacji,
zdobycie nowych doświadczeń, podwyższenie kwalifikacji, zdobycie nowej cennej
dostawcy
zewnętrzni
wykonawcy
wykonawcy
najlepszych praktyk, daje swojego rodzaju
mapę, która wskazuje jak działać by zwiększyć szansę realizacji przedsięwzięcia
z sukcesem, jakich błędów unikać;
wdrożenie tych wskazówek po dostosowaniu do skali działalności, pozwala skorzystać z doświadczeń innych
w tym obszarze,
ekspert
dziedzinowy
wiedzy dla zespołu projektowego oraz
całej organizacji,
dostosowanie się i utrzymanie konkurencyjności,
zwiększenie poziomu satysfakcji
z wykonywanej pracy wśród osób zaangażowanych w realizację projektów,
osiągnięcie efektów biznesowych
niedostępnych przy tradycyjnym
podejściu.
zwiększanie poczucia identyfikacji
z celami organizacji wśród pracowników każdego szczebla,
Dla każdego projektu należy podjąć próbę
połączenia jego wizji z możliwościami wykonania określonego zakresu, dostępnymi zasobami, środkami finansowymi oraz
w określonym czasie. Trzeba koniecznie
zwrócić uwagę na ryzyko i ewentualne zagrożenia jakie mogą się pojawić w trakcie
realizacji projektu.
budowanie relacji wzajemnego zaufania i poczucia wartości – pracownicy mają większe poczucie,
że ich praca przyczynia się do konkretnych i wymiernych korzyści,
zarówno dla organizacji, jak i dla
nich samych.
Dodatkowo zarządzanie projektami daje
możliwość kontroli nad:
zakresem,
przebiegiem prac,
wykorzystaniem zasobów,
komunikacją (przepływ
i raportowanie),
informacji
Dodatkowo,
kompleksowe
podejście
do zagadnienia zarządzania projektami
w całej organizacji, przy znanych ograniczeniach i wyzwaniach, daje szansę
na wypracowanie nowej optyki na przedsięwzięcia realizowane w danej chwili
i bardziej efektywne, zintegrowane zarządzanie nimi.
Kolejne artykuły poruszające tematykę zarządzania projektami, zarówno na poziomie pojedynczego projektu, jak i całego ich
portfela w organizacji będą ukazywały się
w kolejnych wydaniach Informatora.
zarówno na poziomie pojedynczego projektu,
jak i wszystkich przedsięwzięć realizowanych
w danej chwili.
Podsumowanie
W szybko zmieniającej się rzeczywistości
biznesowej i prawnej, tradycyjne podejście
do realizacji przedsięwzięć może okazać się
nieefektywne. Podejście projektowe do zarządzania zmianami w organizacji daje szansę na:
Biuro Strategii i Projektów,
Departament Relacji
Wraz z końcem lipca zakończyły się kolejne promocje sprzedaży premiowej
organizowane w Grupie SGB.
Promocje „Odkryj nowe możliwości” i „Bezgotówkowa beztroska”
miały na celu wsparcie procesu wydawania kart płatniczych do kont
osobistych i firmowych
w Spółdzielczej Grupie Bankowej.
Pierwsza z nich rozpoczęła się 9 czerwca
br. i dotyczyła klientów instytucjonalnych.
W jej ramach pierwsze 3000 osób, które zdecydowały się na podpisanie umowy i zamówienie karty VISA Business
Promocja kart MasterCard dla klientów
indywidualnych
wystartowała
16 czerwca i odbywała się na analogicznych zasadach. W tym przypadku
klient, który znalazł się w gronie pierw-
ww. kart w stosunku do czasu sprzed
promocji wzrosło w lipcu nawet o 85%.
Przy okazji o ponad 30% zwiększyła się liczba i wartość wykonywanych
transakcji.
W jej ramach pierwsze 3000 osób, które
zdecydowały się na podpisanie umowy i zamówienie
karty VISA Business Electron lub VISA Business Electron
payWave, otrzymywały gwarantowany upominek – elegancki
kubek termiczny.
Kolejne promocje wspierające wydawanie kart MasterCard i VISA – zarówno dla klientów biznesowych, jak
i indywidualnych – zaplanowane są na
wrzesień i październik 2014 r. Zachęcamy Państwa do aktywnej sprzedaży.
Electron lub VISA Business Electron
payWave, otrzymywały gwarantowany
upominek – elegancki kubek termiczny.
Prezenty cieszyły się ogromną popularnością. Wzrost sprzedaży oferowanych
produktów w czasie trwania promocji sięgnął nawet 40% w stosunku do okresu
sprzed rozpoczęcia akcji.
szych 3200 osób podpisujących umowę o zbliżeniową kartę MasterCard
Debit PayPass, po czym dokonał za
jej pomocą transakcji bezgotówkowej
na kwotę minimum 30 zł, mógł liczyć
na prezent pod postacią ręcznika plażowego, doskonałego na wakacyjny
wypoczynek. W efekcie wydawnictwo
Biuro Marketingu i Komunikacji
SGB-Bank S.A.
26
27
Aktualności
Aktualności
Teraz możesz nosić barwy Lecha nie
tylko w sercu, ale i w portfelu.
Nowa karta kibica
MasterCard PayPass
KKS Lech
Zrzeszenie SGB
przystąpiło do
Krajowego Systemu
Zastrzegania Kart
Jeden krajowy numer do zastrzegania
kart również dla klientów zrzeszenia SGB!
Zgubiłeś lub ukradli Ci kartę? Możesz
ją zastrzec dzwoniąc pod numer
(+48) 828 828 828. Infolinia działa całą
dobę w Polsce i za granicą. Nie musisz już
pamiętać numeru telefonu swojego banku
aby zastrzec utraconą kartę.
Czas start… Piłka w grze!
Prawdziwi kibice mają więcej
Oferta kart w Zrzeszeniu SGB została rozszerzona o nowy produkt: kartę
MasterCard PayPass KKS Lech. Nowa
debetowa karta kibica jest produktem co-brandowym wydawanym do rachunków
ROR na podstawie umowy podpisanej
z klubem KKS Lech Poznań. To produkt
szyty na miarę, przeznaczony dla osób,
które w szczególny sposób chcą identyfikować się z Klubem.
Klienci posiadający kartę MasterCard
PayPass KKS Lech mają dostęp do różnych form benefitów, np. 15% rabatu przy
zakupie gadżetów związanych z KKS Lech
w oficjalnym sklepie Klubu, 10% zniżki
przy zakupie pierwszego biletu lub karnetu na mecze, a także udział w imprezach
organizowanych przez Klub.
Reguły gry, czyli jak aktywować funkcję
stadionową
Karta łączy w sobie dwie funkcje: funkcję
płatniczą oraz funkcję stadionową, która
może być uruchomiona na stadionie KKS
Lech Poznań. Klient, chcąc aktywować
funkcję karty kibica, powinien udać się do
kasy na stadionie (aby uniknąć kolejek,
najlepiej w dzień, w którym nie odbywa się
mecz) wraz z kartą oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość. Przedstawiciel
Klubu umieści na rewersie karty zdjęcie
oraz numer PESEL użytkownika, tak aby
karta kibica pełniła funkcje identyfikacyjne,
zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
w tym bezpieczeństwie meczy piłki nożnej.
Po wgraniu funkcji stadionowej i zakupie
karnetu lub biletu na mecz, karta jest kompatybilna z systemem wejścia na stadion.
Produkt jest przeznaczony również dla sympatyków KKS Lech Poznań, którzy chcą
nosić barwy swojego klubu w portfelu, natomiast nie potrzebują funkcji stadionowej.
Korzyści wynikające z wprowadzenia
produktu do oferty
Wprowadzenie do oferty karty kibica
jest korzystane nie tylko dla klientów,
ale również dla Banków Spółdzielczych,
Pokażmy wszystkim kartę – materiały
marketingowe
W ramach wsparcia sprzedaży przygotowany został pakiet materiałów marketingowych (plakat, ulotka oraz stand) prezentujących produkt i jego zalety. Karty
są przekazywane klientom na specjalnych
card carrierach zawierających informacje dotyczące sposobów aktywacji oraz
funkcjonowania karty, zarówno w zakresie
funkcji płatniczej, jak i funkcji stadionowej,
i mogą być albo odebrane w placówce albo
wysłane na wskazany przez klienta adres.
Karta MasterCard PayPass KKS Lech
to nie tylko bilet na mecz. Kartą można
Wprowadzenie do oferty karty kibica jest korzystane
nie tylko dla klientów, ale również dla Banków
Spółdzielczych, które budują w świadomości klienta
wizerunek instytucji świadczących kompleksową obsługę oraz
umożliwiających korzystanie z nowoczesnych produktów.
które budują w świadomości klienta wizerunek instytucji świadczących kompleksową obsługę oraz umożliwiających
korzystanie z nowoczesnych produktów.
Posiadanie takowych w ofercie daje
nowe możliwości dotarcia do klientów,
zaś pozyskanie nowych klientów niesie
za sobą większą rozpoznawalność i promocję Banku.
dokonać płatności w każdym miejscu na
świecie, w którym akceptowane są karty systemu MasterCard. Przekonaj się
o korzyściach płynących z posiadania karty i zaproponuj ją klientowi. Niech wszyscy
razem dopingują swój klub!
Joanna Matuszak
Departament Produktów Bankowych
W celu zwiększenia bezpieczeństwa kart
płatniczych wydawanych w ramach SGB
oraz rozszerzenia możliwości oferty kartowej SGB-Banku klienci posiadający kartę
płatniczą SGB mogą korzystać z Krajowego Systemu Zastrzegania Kart obsługiwanego przez Związek Banków Polskich.
To dodatkowy element funkcjonującego
obecnie rozwiązania w SGB tj. infolinii
w FDP oraz możliwości zastrzegania kart w placówkach banków.
System Związku Banków Polskich oparty
jest na technologii rozpoznawania mowy,
a jego funkcją jest automatyczne przekierowywanie Klientów na podstawie wypowiedzianej nazwy banku (wydawcy karty)
do całodobowej infolinii FDP, celem dokonania zastrzeżenia karty. System
Zastrzegania kart umożliwia szybkie
i efektywne zastrzeżenie skradzionych
i zagubionych kart płatniczych.
Centrum Operacyjne i IT
28
29
Aktualności
Aktualności
HelpDesk dla
Banków
Spółdzielczych
wsparcie bezpośrednie
Transmisja do i z systemu HelpDesk SGB jest
szyfrowana. Jednocześnie tożsamość korzystających
ze wsparcia pracowników Banków Spółdzielczych
podlega weryfikacji.
pracowników
Praca w banku wymaga dziś znajomości
szeregu systemów informatycznych oraz
skomplikowanych niekiedy procedur, a także dużej liczby produktów bankowych. Nie
wszystkie występują w pracy codziennej
równie często. Niektóre dotyczą postępowania niestandardowego, inne – indywidualnych przypadków zdarzających się
incydentalnie. Środowisko bankowe (systemy informatyczne, procedury, regulacje)
zmienia się. Pracownicy tymczasem zmieniają czasem w banku stanowiska, zakresy
obowiązków. Nie sposób wiedzieć zawsze
wszystko. Same zaś systemy informatyczne i procedury mogą zawierać błędy, zdarzają się awarie. Nawet najlepszym pracownikom jest czasem potrzebne wsparcie
i pomoc.
Okazuje się na przykład, że w trakcie
użytkowania systemu informatycznego
nie można wykonać jednej z kluczowych
operacji. Co więcej, operator otrzymuje
odpowiedź od swoich współpracowników,
że oni również nie są w stanie mu pomóc.
Czy to awaria, błąd? Co robić? W innej placówce pracownik banku ma niecodzienną
sytuację: po raz pierwszy otwiera rachunek
dla małoletniego. Zastanawia się na kogo
będzie wydana karta do rachunku – na
pełnomocnika, czy może na małoletniego.
I tym razem pracownicy banku nie są pewni
swojej odpowiedzi. Gdzie szukać pomocy?
Zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji
pracownicy banków mogą uzyskać bezpośrednie wsparcie dotyczące udzielenia
odpowiedzi w przykładowych, wskazanych
powyżej przypadkach. Takiego wsparcia
na co dzień udziela HelpDesk w SGB-Banku, którego pracownicy w prosty
sposób mogą wyjaśnić problemy i wątpliwości dotyczące bieżącej pracy. Zarówno
z zakresu zrzeszeniowych systemów informatycznych, jak i regulacji oraz produktów bankowych jednolitych w Zrzeszeniu.
HelpDesk przyjmuje również zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, błędów
prosta: wymaga jedynie podania podstawowych danych użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail i telefon). Dane te należy
wysłać za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie systemu –
https://helpdesk.ad.sgb.pl – na adres
e-mail [email protected] ze znanego,
powszechnie używanego adresu e-mail
Banku Spółdzielczego. Każdemu zgłoszonemu pracownikowi zostanie założone
Zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji
pracownicy banków mogą uzyskać bezpośrednie wsparcie
dotyczące udzielenia odpowiedzi w przykładowych, wskazanych powyżej przypadkach. Takiego wsparcia na co dzień
udziela HelpDesk w SGB-Banku, którego pracownicy
w prosty sposób mogą wyjaśnić problemy i wątpliwości
dotyczące bieżącej pracy.
i awarii w zrzeszeniowych systemach informatycznych, które następnie są usuwane
przez odpowiednich specjalistów.
Usługa ta jest bezpłatna dla wszystkich
pracowników Banków Spółdzielczych naszego Zrzeszenia. Aby z niej skorzystać
wymagana jest jedynie rejestracja i podanie adresu e-mail.
Pojedynczy
punkt
kontaktowy
Co zrobić, aby móc skorzystać ze wsparcia
HelpDesk? By założyć konto użytkownika
w systemie HelpDesk.SGB wystarczy zarejestrować osoby, które mają posiadać uprawnienia do zgłaszania spraw. Rejestracja jest
konto w systemie, a następnie otrzyma
on w wiadomości e-mail spersonalizowane
dane dostępowe do systemu. W przypadku
zmiany danych należy postąpić analogicznie, przekazując zaktualizowaną listę osób.
Dzięki rejestracji wszystkich użytkowników, każdy pracownik ma możliwość skorzystania z usługi umożliwiającej indywidualne wsparcie. Jest
ono świadczone bezpośrednio osobie,
u której występuje problem lub która chce
zgłosić zapytanie. W ten sposób pomoc
jest szybsza i sprawniejsza.
Do zgłaszania problemów, pytań oraz ich
obsług służy prosty w obsłudze system
HelpDesk.SGB. System dostępny jest we
wszystkich bankach Zrzeszenia w Intranecie SGB. Rejestracja zgłoszeń obywać
się może przez portal samoobsługowy: https://helpdesk.ad.sgb.pl/. Zainteresowani
mogą również złożyć zapytanie wysyłając
e-mail na adres [email protected] Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny
– wszystkie zgłoszenia pod jednym numerem telefonu: +48 61 63 12 233. Kontakt elektroniczny dostępny jest 24 godziny
na dobę, kontakt telefoniczny możliwy jest
w dni powszednie w godzinach od 8 do 16.
Korzystając ze wsparcia bezpośredniego pracownicy nie muszą pamiętać
danych
teleadresowych
do
osób zajmujących się poszczególnymi systemami, usługami bądź regulacjami. Każde zgłoszenie pracownika
jest rejestrowane w systemie. Na adres e-mail zgłaszającego system przesyła potwierdzenie zawierające datę
i godzinę zgłoszenia, numer identyfikacyjny sprawy oraz aktualny status zgłoszenia.
W historii zgłoszenia przechowywane są
wszystkie zdarzenia związane z obsługą
każdego zgłoszenia. Gdy w danej sprawie
będą podejmowane dalsze kroki, np. zgłaszany problem zostanie rozwiązany, zgłaszający dostanie o tym informację drogą
mailową.
Bezpieczeństwo
Ze względu na to, że w trakcie rejestracji
i rozwiązywania zgłoszeń przekazywane
mogą być informacje wrażliwe (np. dane
do logowania, w tym hasła, wycinki danych
osobowych i finansowych klientów), system
zapewnia
podwyższone
bezpieczeństwo informacji. Transmisja do
i z systemu HelpDesk SGB jest szyfrowana. Jednocześnie tożsamość korzystających ze wsparcia pracowników Banków
Spółdzielczych podlega weryfikacji. Dla
zapewnienia bezpieczeństwa, pełna obsługa – z przekazywaniem informacji, rozwiązań, danych – może być dostępna tylko dla
pracowników posiadających w systemie
HelpDesk.SGB indywidualne konto użytkownika.
Portal samoobsługowy
Użytkownik
w
każdym
momencie może zalogować się na stronie
https://helpdesk.ad.sgb.pl i uzyskać dostęp do wszystkich swoich dotychczasowych zgłoszeń wraz z odpowiedziami, które otrzymał na zgłaszane problemy. Są tam
też dostępne wszystkie załączniki do zgłoszeń (wnioski do nadania uprawnień systemowych, regulacje bankowe, procedury
dotyczące rozwiązań problemów). Pełna
historia zgłoszeń, rozwiązań i komunikacji
z HelpDesk daje pełniejszą wiedzę oraz
ułatwia komunikację.
System HelpDesk.SGB nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania – wystarczą przeglądarka internetowa
i własny adres e-mail. System jest prosty
w obsłudze – przy korzystaniu z niego wymagane jest wypełnienie jedynie kilku podstawowych pól.
Wkrótce w systemie HelpDesk.SGB
dostępna będzie Baza Wiedzy – zamieszczane będą w niej informacje i rozwiązania dotyczące najczęściej występujących dotychczas pytań, problemów, jakie
były zgłaszane przez wszystkich użytkowników. Informacje te można w łatwy sposób
odnajdywać dzięki wbudowanej wyszukiwarce. Ułatwia to użytkownikom szybkie
rozwiązywanie napotykanych problemów,
które zgłosili wcześniej inni użytkownicy
i zostały one rozwiązane.
Dodatkowe informacje o HelpDesk.SGB
Wsparcie
bezpośrednie,
czyli
HelpDesk w SGB-Banku S.A., działa już od
2010 r. Początkowo nakierowane był przede
wszystkim na wsparcie systemu def3000
w SGB-Banku S.A. i użytkujących go
Bankach Spółdzielczych. Obecnie zakres
wsparcia jest stale poszerzany tak, aby
docelowo pomagać pracownikom całego
Zrzeszenia w zakresie wszystkich informatycznych systemów, procedur i produktów
zrzeszeniowych. Wsparcie oferowane jest
wszystkim pracownikom SGB-Banku S.A.
oraz pracownikom Banków Spółdzielczych
Zrzeszenia.
Obecnie w systemie zarejestrowanych
jest ponad 2300 użytkowników, z czego
ponad 1100 z Banków Spółdzielczych.
W roku 2013 obsłużyliśmy ponad 12 100
zgłoszeń dotyczących zarówno zrzeszeniowych systemów informatycznych, jak
i procedur i produktów bankowych. Blisko
połowa zgłoszeń została zarejestrowana
przez użytkowników w portalu samoobsługowym, reszta zaś w kontakcie telefonicznym i przez e-mail. Spośród zgłoszeń
zarejestrowanych od początku bieżącego
roku blisko 90% zostało już rozwiązane. HelpDesk obsługuje już dużą część
zrzeszeniowych systemów informatycznych (Def3000 – wszystkie moduły, Back
Office kanałów elektronicznych, hurtownia
danych zrzeszeniowa, CasePro, EWKa,
Selpra, PontInfo, OBIEE, SFERA SGB,
Mój Klient CRM, RiskOperon, Portal KNF,
SI-OKP*PK, SI-OKP*KM I SI-OKP*KS,
C-Spert, systemu CashProcessingu, poczta elektroniczna sgb.pl). Prowadzone są
prace, aby wszystkie zrzeszeniowe systemy wspierane były przez HelpDesk (w najbliższym czasie EOF, SetBS, Karty SGB).
HelpDesk wspiera pracowników Spółdzielczej Grupy Bankowej również w zakresie
problemów związanych z produktami, procedurami i regulacjami bankowymi.
Zapraszamy do korzystania
W
przypadku
dalszych
pytań
lub
wątpliwości
zapraszamy
do
kontaktu – https://HelpDesk.ad.sgb.pl,
[email protected], tel. 61 63 12 233,
dla
nowych
użytkowników:
[email protected]
30
31
Aktualności
Aktualności
Postrzegać
świat oczami
Klienta
Obecne czasy zmuszają przedsiębiorstwa do walki o klienta. Kto z nas tego nie zna?
Ciągle zmieniające się wymagania, rozwój informacji, możliwość
wyboru pomiędzy wieloma ofertami, a także rozwój internetu – to wszystko zmusza Banki
do stałych zmian i poszukiwania nowych dróg rozwoju. W celu utrzymania
klienta i zaspokojenia jego potrzeb musimy się wiele o nim nauczyć.
Banki oraz pozostałe instytucje branży finansowej zaczynają dostrzegać nowe możliwości
rozwoju takie jak Customer Relationship Management (w skrócie CRM).
Jak rozumieć definicję zarządzania
relacjami z klientami (z ang. CRM)?
W literaturze można natknąć się na zabawne stwierdzenie wyjaśniające tę kwestię – „Jeżeli zapytacie trzech ekspertów,
co oznacza pojęcie CRM, otrzymacie pięć
różnych definicji”. To prawda! Definicji fi-
dwa człony tworzą jedną spójną strategię,
której celem jest zorientowanie na klienta.
Relacje z klientem są najważniejsze, a ich
budowa to nic innego jak tworzenie porozumienia, dialogu oraz wzajemnego zaufania.
Do budowy silnego związku z klientem od
Definicji filozofii biznesowej opartej o
CRM jest tak wiele, że bardzo trudno odnaleźć tę jedną,
właściwą
lozofii biznesowej opartej o CRM jest tak
wiele, że bardzo trudno odnaleźć tę jedną,
właściwą. Niemniej jednak wszystkie mają
wspólny mianownik: zarządzanie relacjami z klientami oznacza nic innego jak
dbanie o klientów, dorównywanie ich
potrzebom, a także nadążanie za rosnącym otoczeniem konkurencyjnym. Nie
można zapominać jednak, że skrót CRM
odnosi się również do rozwiązania informatycznego, wspomagającego powyższe działania relacyjne. Dopiero te
strony praktycznej przystosowane są specjalne narzędzia informatyczne, które wdrożone
w całym przedsiębiorstwie pomagają w osiągnięciu sukcesu. Systemy klasy CRM są aktualnie najlepszą drogą do nawiązywania
pozytywnych relacji z klientem. Stabilizują
bazy danych, zwiększają jakość pracy Doradców, usprawniają proces sprzedaży oraz – co
najważniejsze – dostarczają wartościowego
i pełnego obrazu klientów przedsiębiorstwa.
Należy pamiętać jednak, że wdrożenie systemu klasy CRM to nie wszystko…
CRM bowiem, jak wspomniano wcześniej,
to także strategia marketingowa, to również chęć wywołania zmiany w postrzeganiu klienta. Z „Klienta mojego przedsiębiorstwa” na „Mojego Klienta”. To także
dbałość o wysokie standardy obsługi.
CRM oznacza:
zmianę relacji z krótkoterminowych
na wieloletnie,
docenienie wartości poszczególnego
klienta, a nie tylko ich ogólnej liczby,
badanie satysfakcji i nowych potrzeb
klientów,
indywidualne traktowanie – partnerskie podejście do klienta,
określenie rynku, na którym chcemy
działać.
Maciej Kasprzyk
Departament Wsparcia Sprzedaży
SGB-Bank S.A.
MÓJ KLIENT CRM W LICZBACH
315 Użytkowników
w SGB-Banku S.A. w swojej codziennej
pracy korzysta z systemu wspierającego
sprzedaż i budowanie trwałych relacji
z Klientami-systemu Mój Klient CRM.
4Kampanie CRM, czyli
sprzedaż dodatkowo:
15944 zarejestrowanych szans sprzedaży,
z czego 8394 zakończonych sukcesem,
a 1800 znajduje się w toku procesowania.
- 411 kart debetowych w ciągu 2 miesięcy,
- 180 ubezpieczeń w ciągu 1,5 miesiąca,
- 60 kredytów o średniej wartości
1 300 tys. zł udzielonych klientom
instytucjonalnym.
W
E
Z
C
T
BS
Bank Spółdzielczy w Tczewie to obok
SGB-Banku S.A. pierwszy Bank
z Grupy SGB, który w 2014 r. wdrożył
system Mój Klient CRM.
178
21 maja 2014 r. padł rekord liczby
zalogowanych do systemu użytkowników.
W tym czasie na systemie Moj Klient CRM
pracowało aż 178 Pracowników
SGB-Banku S.A.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Departament Wsparcia Sprzedaży
Damian Dudziński- Kierownik projektu
[email protected]
Dawid Majdecki
[email protected]
Jakub Domagalski
[email protected]
Maciej Kasprzyk
[email protected]
32
33
Aktualności
Aktualności
Z tradycją w
Warto zaznaczyć,
że „Mój Klient CRM”
to uniwersalny oraz
skuteczny pakiet dedykowany
Spółdzielczej Grupie
Bankowej.
przyszłość
Bank Spółdzielczy w Tczewie za dwa
lata będzie obchodził 110-lecie istnienia. Czy tak długa historia zobowiązuje
do zachowania tradycji, a może wręcz
przeciwnie – stawiają Państwo na nowoczesność?
Fakt – jesteśmy w gronie najstarszych
banków spółdzielczych w Polsce. Swoją
historią sięgamy do 1906 roku. Wieloletnia
działalność stanowi potwierdzenie, że cieszymy się dużym zaufaniem swoich członków, a także klientów z terenu na którym
Bank działa. Tradycja… nam nie przeszkadza (śmiech). Wręcz przeciwnie – budujemy na niej przyszłość. Nasze motto brzmi:
„Z tradycją w przyszłość”.
Wdrożenie systemu Mój Klient CRM to
kolejny krok ku nowoczesności?
Świadomy i wymagający klient, rosnąca
konkurencja banków komercyjnych, dyna-
Bank Spółdzielczy w Tczewie to pierwszy Bank Spółdzielczy, który
w czerwcu 2014 roku, obok SGB-Banku S.A., wdrożył system
wspierający sprzedaż i zarządzanie relacjami
z klientami – system Mój Klient CRM. Pierwsze kilka miesięcy
działania systemu podsumowuje Pani
Eugenia Pokorska-Sawczuk,
Prezes Banku Spółdzielczego w Tczewie.
Wdrożyliśmy już wiele tzw. zrzeszeniowych
rozwiązań
informatycznych,
m.in. główny system bankowy def 3000
w prywatnej chmurze obliczeniowej, bankowość elektroniczną, zarządzanie siecią
WAN, bezpieczny dostęp do internetu,
wspólną pocztę email MS Exchange,
antywirus na serwerach pocztowych jak
i użytkowników, helpdesk systemowy i pro-
Świadomy i wymagający klient, rosnąca konkurencja
banków komercyjnych, dynamicznie rozwijający
się rynek – to wszystko skłania nas do poszukiwania
nowoczesnych rozwiązań.
micznie rozwijający się rynek – to wszystko
skłania nas do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań.
duktowy, infolinię dla klientów, call center,
hurtownię danych, sprawozdawczość obowiązkową, Businnes inteligence.
Stawiamy na skuteczne i innowacyjne
rozwiązania. Zastosowaliśmy również
pierwsze w bankach spółdzielczych
kompleksowe rozwiązanie multimedialnej
ściany full HD oraz interaktywny punkt
informacyjny.
Wszelkie nasze działania podporządkowane są profesjonalnej obsłudze, jakości
oraz wzmacnianiu pozycji Banku jako instytucji przyjaznej klientowi. Tworzymy klimat zaufania wokół Banku Spółdzielczego
w Tczewie. Zależy nam na zwiększeniu jakości pracy i sprzedaży, efektywniejszych
działaniach informacyjnych i marketingowych. Możemy więc powiedzieć, że wdrożenie systemu Mój Klient CRM, a także
całej idei zarządzania relacjami z klientami to konsekwencja i dopełnienie naszych
wcześniejszych działań.
Postawili Państwo na kompleksowość
wprowadzenia idei zarządzania relacjami z klientami oraz zaangażowanie kadry. Co było największym wyzwaniem
podczas wdrożenia, jakie były opinie
pracowników?
Efektywne wdrożenie CRM w Banku to
wyzwanie. Warunkiem powodzenia jest solidne przygotowanie – stąd, oprócz implementacji systemu, zrealizowaliśmy wspólnie z Departamentem Wsparcia Sprzedaży
SGB-Banku S.A. między innymi:
badanie online dla pracowników
Banku, dzięki któremu udało nam
się poznać potrzeby w zakresie marketingu, sprzedaży, a także wiedzy
o kliencie,
warsztaty z zakresu wdrożenia zmiany,
cykl szkoleń stacjonarnych z obsługi
systemu CRM,
cykliczną komunikację email w trakcie wdrożenia.
Warto zaznaczyć, że „Mój Klient CRM”
to uniwersalny oraz skuteczny pakiet
dedykowany
Spółdzielczej
Grupie
Bankowej. Dzięki temu pełni zapału
przystąpiliśmy do pracy w myśl filozofii
CRM. Każdy z moich współpracowników wie, że budując bankowość spółdzielczą oraz zrzeszenie SGB powinniśmy wyróżniać się technologicznie na
tle konkurencji. To warunek konieczny,
by utrzymywać klientów i pozyskiwać
nowych. Mój Klient CRM jest rozwiązaniem dostosowanym do naszych potrzeb.
Jak ocenia Pani współpracę z Zespołem Projektowym Mój Klient CRM?
Bardzo dobrze! Żadne nasze pytanie
nie pozostaje bez odpowiedzi. Podczas wizyt w naszym Banku członkowie
Zespołu nawiązali dobry kontakt z pracownikami, a profesjonalizm i przygotowanie merytoryczne znajdują swoje
potwierdzenie w ankietach poszkoleniowych. Podoba mi się ich dynamika oraz
elastyczność działania. Nie mogę także
zapomnieć o Zespole HelpDesk, który wspiera nas od strony technicznej.
Mogę powiedzieć, że tworzymy zgraną
załogę i wspólnie obraliśmy nowy kurs
na sukces!
Minęło kilka tygodni od udostępnienia systemu w Banku. Czy Mój Klient
CRM jest dla pracowników praktyczną pomocą w codziennym kontakcie
z klientami?
Jeszcze za wcześnie na pełną ocenę. Widzę duże zaangażowanie kadry, ich rozmowy na temat praktycznego wykorzystania
CRM oraz niekończące się pomysły. Bardzo mnie to cieszy i napawa optymizmem!
Na razie skupiliśmy się na stabilizacji baz
danych, planowaniu pracy doradców, dalszym doskonaleniu przepływu informacji
pomiędzy pracownikami i placówkami Banku.
Jakie są najbliższe plany na wykorzystanie narzędzia CRM w Banku?
W dalszym ciągu będziemy dążyć do
budowania wiedzy o historii i zakresie
kontaktów z klientami, edukacji klienta
oraz aktywnej pracy na portfelu. Niedługo rusza pierwsza kampania sprzedażowa, którą przygotowaliśmy wspólnie
z Zespołem Projektowym. O efektach
chętnie opowiem w kolejnym wywiadzie
(śmiech).
34
35
Aktualności
Aktualności
Monitoring
ekspozycji
Czym jest monitoring? Krótki zarys celu prowadzenia monitoringu.
kredytowych
ETAP I
ETAP II
ETAP III
ETAP IV
POZYSKANIE
KLIENTA
UDZIELENIE
PRODUKTU
KREDYTOWEGO
MONITORING
ZAKOŃCZENIE
UMOWY
Ciągły i konsekwentny proces monitoringu ekspozycji
kredytowych znajdujących się
w portfelu kredytowym umożliwia wdrożenie adekwatnych
i właściwie zaadresowanych działań prowadzących do poprawy
jakości portfela kredytowego, w tym zmniejszenia ilości
i wartości kredytów „zagrożonych”.
Monitoring ekspozycji kredytowych oraz
ustanowionych zabezpieczeń prowadzony
jest w celu:
1.
wczesnej
identyfikacji
sygnałów
ostrzegawczych o sytuacji klienta
w całym okresie kredytowania;
2.
podejmowania odpowiednich działań
zapobiegawczych;
3.
zaklasyfikowania kredytobiorców do
odpowiedniej kategorii ryzyka wraz
z utworzeniem rezerw celowych na
ryzyko związane z działalnością
Banku.
Z tego względu monitoring jest procesem
ciągłym, który ma umożliwiać minimalizację zagrożeń występujących w działalności kredytowej Banku i dostarczać
transparentną informację o jakości portfela
kredytowego w kontekście osiąganych wyników finansowych, zagrożeń branżowych
rynku oraz ewentualnej skali poniesienia
nieprzewidzianych strat.
Ciągły i konsekwentny proces monitoringu
ekspozycji kredytowych znajdujących się
w portfelu kredytowym umożliwia wdrożenie adekwatnych i właściwie zaadresowanych działań prowadzących do poprawy jakości portfela kredytowego, w tym
zmniejszenia ilości i wartości kredytów
„zagrożonych”.
Podstawowe czynności wykonywane w ramach monitoringu:
Aby minimalizować ryzyko kredytowe, sygnały wczesnego ostrzegania w monitoringu możemy „czerpać” z następujących
obszarów:
1. Gromadzenie informacji o kliencie.
2. Badanie prawidłowości wykorzystania produktu kredytowego oraz
realizacji postanowień decyzji i umowy kredytowej.
3. Analiza terminowości spłaty rat kredytu i odsetek.
4. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej
prawnych zabezpieczeń.
klienta
oraz
stanu
5. Klasyfikacja kredytów i tworzenie rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz obowiązującymi w Banku aktami
wewnętrznymi.
6. Opracowywanie planów działania dla ekspozycji kredytowych
w kategorii ryzyka kredytowego „pod obserwacją” lub wyższej.
7. Analiza branżowa.
PROCES STAEJ KONTROLI
REALIZOWANY POPRZEZ
BIEŻĄCY KONTAKT Z KLIENTEM,
OBSERWACJĘ I ANALIZĘ
1. Współpraca z Bankiem.
2. Zarządzanie i struktura firmy.
3. Miejsce działalności.
4. Zaopatrzenie i sprzedaż.
5. Personel.
6. Rachunkowość.
7. Wyniki finansowe.
8. Otoczenie i branża.
Zespół Monitoringu i Kontroli Wewnętrznej (ZMK) w ramach realizowanego procesu monitoringu ekspozycji kredytowych
Na Listę Watch są kierowani kredytobiorcy
o zaangażowaniu jednostkowym powyżej
1 mln PLN, zaklasyfikowani do kategorii
Zespół Monitoringu i Kontroli Wewnętrznej (ZMK)
w ramach realizowanego procesu monitoringu ekspozycji
kredytowych dokonuje analiz, które mają przyczynić się do
identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania, a tym samym
do ograniczenia ryzyka dla Banku.
dokonuje analiz, które mają przyczynić
się do identyfikacji sygnałów wczesnego
ostrzegania, a tym samym do ograniczenia
ryzyka dla Banku. W ramach procesu ZMK
cyklicznie opracowuje m.in. Listę „TOP 50” i
Listę Watch.
Lista „TOP 50” to lista 50 kredytobiorców Banku (podmiotów i/lub powiązanych
grup podmiotów) o najwyższym zaangażowaniu kredytowym, w zakresie których stosuje się specjalne zasady monitoringu i kontroli.
Jej celem jest identyfikacja, we wczesnym
etapie, jakichkolwiek oznak wzrostu poziomu
ryzyka kredytowego oraz opracowanie i zarządzanie działaniami naprawczymi mającymi na celu ograniczanie ryzyka potencjalnej
straty Banku. Sprawy ujęte na Liście „TOP
50” podlegają okresowym przeglądom i są
prezentowane Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej wraz z analizą branżową.
„pod obserwacją” lub wyższej, monitorowani przez jednostkę nadzorującą monitoring. Podmioty ujęte na Liście Watch
podlegają okresowym przeglądom dokonywanych przez jednostkę nadzorującą
monitoring, departament zajmujący się
wierzytelnościami trudnymi oraz departamenty zajmujące się ryzykiem kredytowym
i bankowym według potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Głównym
celem okresowego przeglądu Listy Watch
jest wypracowanie jednolitego stanowiska
Banku i strategii działania wobec klientów
objętych przeglądem.
Zespół Monitoringu i Kontroli Wewnętrznej
Magdalena Malanowicz
Beata Skowron
36
37
Aktualności
Aktualności
Rozwój biznesu
kartowego
w
SGB
pierwsza edycja warsztatów
technologiczno-produktowych
dla Banków Spółdzielczych
SGB-Bank S.A. we współpracy z partnerami
biznesowymi: First Data Polska S.A. oraz Sygnity
S.A. zorganizował warsztaty technologiczno-produktowe,
które odbyły się w dniach 27–28 maja w Poznaniu, oraz
4 czerwca w Warszawie. Spotkania zgromadziły
przedstawicieli ponad 70 banków spółdzielczych
Spółdzielczej Grupy Bankowej.
W trakcie Warsztatów przedstawiono analizę działalności kartowo-bankomatowej
Zrzeszenia SGB na tle polskiego rynku
płatniczego. Prezentowano wyniki badań
wykonanych przez Narodowy Bank Polski,
a także badań własnych. Na ich podstawie
określono zarówno zagrożenia, jak i szanse dla biznesu kartowo-bankomatowego
w SGB. W dalszej części spotkań omówiono szczegółowo zarówno zakres aktualnej
oferty Zrzeszenia z obszaru kart płatniczych oraz urządzeń samoobsługowych,
jak i przedstawiono aktualnie realizowane
oraz planowane wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych, w tym usług
i produktów z tego obszaru biznesowego.
Dzięki zorganizowanym warsztatom możliwa była również wymiana doświadczeń
i określenie oczekiwań Banków względem
kolejnych prowadzonych wspólnie projektów.
Swoją ofertę przedstawiła również firma
Sygnity S.A. – dostawca nowoczesnych
urządzeń, w tym bankomatów Nautilus
Hyosung. SGB-Bank S.A. jako pierwszy bank w Polsce uzyskał niezbędne
certyfikacje ze strony międzynarodowych organizacji płatniczych dla tych
urządzeń.
w Nasielsku oraz Bank Spółdzielczy
w Rakoniewicach – serdecznie gratulujemy!
Podczas spotkań, wśród zgromadzonych Banków rozlosowane zostały
atrakcyjne nagrody, takie jak
W imieniu SGB-Banku serdecznie dziękujemy za aktywny udział w pierwszej
edycji warsztatów. Wyrażamy nadzieję,
że omawiane zagadnienia spotkały się
z Państwa zainteresowaniem i przyczynią się do rozwoju biznesu kartowo-bankomatowego Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej.
Firma First Data Polska S.A. przedstawiła program leadowy przygotowany dla
Spółdzielczej Grupy Bankowej, umożliwiający instalację terminali POS małym i średnim przedsiębiorstwom.
nagrody rzeczowe dla przedstawicieli Banku Spółdzielczego.
przygotowanie
indywidualnego
wzoru karty płatniczej dla Banku
Spółdzielczego,
indywidualne, kompleksowe jednodniowe szkolenie z zakresu kart
i bankomatów w siedzibie Banku
Spółdzielczego,
Nagrody główne zdobył: Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim, Bank Spółdzielczy
Ze względu na duże zainteresowanie
Banków Spółdzielczych, SGB-Bank S.A.
planuje kolejne edycje Warsztatów technologicznych dla SGB.
Centrum Operacyjne i IT
Firma First Data Polska S.A. przedstawiła program
leadowy przygotowany dla
Spółdzielczej Grupy Bankowej, umożliwiający
instalację terminali POS małym i średnim
przedsiębiorstwom.
39
Z wizytą
Z wizytą w
Ważne, że bank jest stąd
Banku Spółdzielczym
w Nasielsku
Nasielsk – miasto w powiecie nowodworskim w województwie
mazowieckim, liczące blisko 8 tys. mieszkańców. Pierwsze wzmianki
o jego istnieniu pochodzą z roku 1065. W 1920 roku w okolicach miasta
toczyły się ciężkie boje z wojskami sowieckimi w ramach bitwy warszawskiej. W 1938 roku pochodzący z Nasielska amerykańscy Żydzi, Lena
i David Kurtz, nakręcili kolorowy film o mieście i jego mieszkańcach i jest
to jeden z niewielu kolorowych filmów nakręconych w Polsce przed II
wojną światową.
Z Nasielska pochodzi Renata Mauer-Różańska, mistrzyni olimpijska
z Atlanty i Sydney oraz Tomasz Majewski, zdobywca złotych medali na
olimpiadach w Pekinie i Londynie.
Staramy się utrzymywać
model spółdzielczy,
czyli praktycznie pomagać
wszystkim klientom,
nie tylko naszym członkom.
Burmistrz Nasielska bardzo Pana i kierowany przez Pana Bank Spółdzielczy
chwalił, podkreślając bardzo dobrą znajomość rynku i umiejętność niestandardowego działania. To prawda czy tylko
kurtuazja?
Skoro burmistrz tak mówi, to z pewnością
ma do tego podstawy. Ale chcę podkreślić,
że burmistrz miał z pewnością na myśli nie
tyle prezesa, co wszystkich pracowników
Banku Spółdzielczego w Nasielsku.
Staramy się utrzymywać model spółdzielczy, czyli praktycznie pomagać wszystkim klientom, nie tylko naszym członkom.
Chociaż z ostatnich komentarzy Komisji
Nadzoru Finansowego wynika, że powinniśmy postępować trochę inaczej. Zdaniem
regulatora, Banki Spółdzielcze powinny
zapomnieć o spółdzielczości, a przynajmniej o niej zapominać i więcej uwagi poświęcić komercji, „śrubowaniu” wyników
finansowych. Pogodzenie przywiązania do
idei spółdzielczości z wymaganiami regulatora staje się coraz trudniejsze. Ale nie
ma co załamywać rąk. W ostateczności
Rozmowa z Ireneuszem Góreckim,
Prezesem Banku Spółdzielczego w Nasielsku.
najbardziej liczy się podejście do klienta.
Bo można sprawę załatwiać przez dwa
lub trzy tygodnie, a można to samo zrobić
w dwa, najdalej trzy dni.
Pozostańmy przez chwilę przy samorządzie. To dobry klient?
Obsługujemy wszystkie samorządy, które
działają tam, gdzie mamy swoje placówki.
To nasze oczko w głowie. Przez siedemnaście lat pracowałem w samorządzie i dobrze znam jego potrzeby oraz możliwości,
rozumiem tę problematykę. Pewną rolę odgrywa tu być może także sentyment…
Pyta pan, czy to dobry klient. Odpowiedź
nie jest prosta. Tak, jeśli samorząd nie jest
zbytnio zadłużony. Na szczęście na naszym terenie samorządy utrzymują dobre
wskaźniki. Ale jest to też klient wymagający.
Kredyty dla samorządów są z reguły niżej
oprocentowane niż dla przedsiębiorstw,
ale jednocześnie jest to klient pewniejszy
i biorąc pod uwagę lokalny rynek – większy. Poza tym, liczą się nie tylko kredyty,
ale także wpływy pieniężne.
Jestem przekonany, że Banki Spółdzielcze powinny współpracować z samorządami. To są nasze małe ojczyzny,
jesteśmy stąd i jak nikt inny jesteśmy
zainteresowani rozwojem swojego regionu. Dlatego współpraca jest konieczna
i w efekcie jest ona korzystna dla obu
stron. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo Bank Spółdzielczy w Nasielsku
obsługuje jednostki samorządowe od
drugiej połowy lat siedemdziesiątych,
czyli od momentu, gdy bankowości spółdzielczej zezwolono na obsługę jednostek samorządowych.
40
41
Z wizytą
Z wizytą
Słucham mieszkańców
Poruszył Pan ważny problem – małe ojczyzny. Bank Spółdzielczy w Nasielsku
uczestniczy w życiu lokalnej społeczności?
Oczywiście, traktujemy to jak nasz obowiązek. Współfinansujemy pewne działania, bywa że je współorganizujemy lub
doradzamy. Niestety, mam wrażenie, że
ludzie coraz mniej to dostrzegają, mniej
niż kiedyś zwracają na to uwagę. Myślę,
że dotyczy to przede wszystkim młodszych mieszkańców, bardziej zagonionych,
w mniejszym stopniu skupionych na sprawach lokalnych. Starsi tak, starsze pokolenie chyba nadal ceni nasze zaangażowanie. Oni podkreślają, że jest ważne, że ich
bank jest stąd.
Nasielsk to gmina rolnicza. Co z tego
wynika dla Banku Spółdzielczego?
Wszystko, bo właśnie na rolnictwie opiera
się strategia naszego działania. To trudna
sytuacja, bo rolnictwo nie jest w najlepszej
kondycji, a poza tym jest bardzo uzależnione od często zmieniającej się koniunktury.
Wymaga to od nas dużej elastyczności.
Niestety, dzisiaj rolnicy korzystają przede
wszystkim z kredytów preferencyjnych.
Banki Spółdzielcze mają oczywiście umowę z państwem o dopłatach do tych kredytów, ale konstrukcja tych dopłat nie jest dla
nas zbyt korzystna, żeby nie powiedzieć,
że jest niekorzystna. Nie mam większych
nadziei, że to się zmieni, ale nie ma co narzekać, trzeba zacisnąć zęby i robić swoje.
Jakie jest nasielskie rolnictwo?
Bardzo różnorodne. Mamy duże gospodarstwa, ale dominują małe. Ogromna
większość jest nastawiona na produkcję
roślinną, bo produkcja zwierzęca została
w praktyce skomasowana w wielkich wyspecjalizowanych gospodarstwach. Małe
zostały z rynku wyparte. Ale nasz Bank
obsługuje też duże gospodarstwa, które są
najbardziej dochodowe.
Burmistrz w naszej rozmowie podkreślał
konieczność powołania przez rolników
grup producenckich. Co więcej, twierdził, że dostrzega pewne, na razie bardzo
wstępne, działania w tym kierunku.
Powiem szczerze, że nie jestem optymistą
w tej sprawie, choć gorąco grupom producenckim kibicuję. Bez nich nie będzie w
Polsce nowoczesnego rolnictwa. Pamiętam
z przełomu lat 70. i 80., że ówczesne władze
prognozowały, że jeśli w każdej gminie powstanie pięć pięćdziesięciohektarowych
gospodarstw z obsadą pięćdziesięciu sztuk
bydła i dziesięć gospodarstw tej samej wielkości produkujących rocznie czterysta tuczników, to reszta rolników nie będzie już potrzebna. Tamten eksperyment się nie udał,
ale moim zdaniem ten dzisiejszy również
ma niewielkie szanse powodzenia. Polak,
niestety, nie lubi pracować w zespole, woli
być indywidualistą. Na wsi widać to szczególnie mocno. Mam blisko czterdziestolet-
siebie większy kawałek bardzo lukratywnego biznesu.
Ale, mimo wszystko, Bank Spółdzielczy
w Nasielsku ma się całkiem dobrze.
To prawda, w tym roku Bank obchodzi jubileusz 110-lecia swojej działalności. Jest
to powód do dumy, ale jednocześnie motywacja do dalszego rozwoju. Na 205 banków zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie
Bankowej nasza suma bilansowa sytuuje
Mam blisko czterdziestoletnie doświadczenie
w pracy w środowisku wiejskim i to doświadczenie każe mi
sceptycznie patrzeć na możliwość powołania na polskiej wsi
grup producenckich. Jedynym wyjątkiem mogą być sadownicy, ale
tam jest to dużo prostsze.
nie doświadczenie w pracy w środowisku
wiejskim i to doświadczenie każe mi sceptycznie patrzeć na możliwość powołania na
polskiej wsi grup producenckich. Jedynym
wyjątkiem mogą być sadownicy, ale tam jest
to dużo prostsze.
Obsługujecie nie tylko rolników, także
firmy pracujące w innych sektorach gospodarki.
Oczywiście, współpracujemy z firmami handlowymi, firmami przetwórstwa rolno-spożywczego. Ostatnio z dużą nadzieją spoglądam na drobiarstwo, które świetnie się
rozwija, bo konsumpcja mięsa drobiowego
gwałtownie w ostatnich latach rośnie. Firmy
drobiarskie z naszego terenu działania rozwijają się bardzo dynamicznie. Prowadzą
duże inwestycje, w których uczestniczymy
jako strona finansująca. Tworzymy również
konsorcja z innymi Bankami Spółdzielczymi, a także z SGB-Bankiem SA. Jesteśmy
bardzo zadowoleni z utworzonych konsorcjów, ten system finansowania bardzo dobrze funkcjonuje.
Jaki jest dzisiaj, Pańskim zdaniem,
największy problem bankowości spółdzielczej?
Zyskowność, co do tego nie mam wątpliwości. Niestety, zapotrzebowanie rynku
na kredyty jest coraz mniejsze, a Banki
Spółdzielcze płacą, w porównaniu do komercyjnych, zbyt dużo za depozyty. Mamy
też stanowczo zbyt mało najbardziej zyskownych produktów bankowych, przede
wszystkim kart kredytowych, bo ten rynek
został przez lata zawłaszczony przez banki komercyjne i dzisiaj trudno wykroić dla
nas mniej więcej na 140 pozycji, ale jeśli
chodzi o wyniki finansowe, to jesteśmy
gdzieś między 100 a 110 miejscem. Mam
satysfakcję, bo od momentu, gdy objąłem
stanowisko prezesa Banku Spółdzielczego w Nasielsku nie było takiego roku, aby
nasza suma bilansowa nie rosła. Mam
wrażenie, że to duży sukces, który jest
efektem ciężkiej pracy wszystkich pracowników.
Satysfakcję sprawiają nam też nagrody,
bo one są wyrazem, że nasze wysiłki są
dostrzegane. W 2013 roku dostaliśmy
nagrodę Orzeł Agrobiznesu, w tym roku
uhonorowano nas Orłem Agrobiznesu
Grand Prix, a w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się o nagrodzie Orzeł Agrobiznesu przyznawanym przez klientów. Poza
tym, w 2013 roku zostaliśmy też zaliczeni
do najlepszych w konkursie Ekskluzywna
Polska Marka.
Ale mnie najbardziej cieszy, że w ostatnim czasie rośnie liczba klientów, którzy
kiedyś byli przez nas obsługiwani, później
odeszli do konkurencji, a teraz wracają.
Gdy pytam o motywację tego kroku wymieniają lepsze oprocentowanie kredytów i depozytów, ale podkreślają przede
wszystkim, że u nas nie czuli się anonimowi. Słuchając tego serce mi rośnie, bo
to oznacza, że przed Bankami Spółdzielczymi jest jeszcze duża przyszłość.
Rozmawiał Piotr Gajdziński
Krajobraz jest u nas
zachwycający do tego
stopnia, że niedawno te
tereny obrali sobie za
miejsce zjazdu nawet
Indianie! To oczywiście
żart, bo byli to polscy
Indianie, ale jednak ich
wybór potwierdza urodę tego
miejsca.
Nasielsk jest dobrym miejscem do
życia?
W moim przekonaniu bardzo dobrym.
Zresztą najwidoczniej nie tylko ja tak sądzę, skoro systematycznie zwiększa się,
mimo małej liczby urodzin, ilość mieszkańców naszego miasta i gminy. Po prostu
sprowadza się do nas coraz więcej ludzi.
Atutem Nasielska jest bez wątpienia położenie w sąsiedztwie Warszawy, największego i najbogatszego polskiego miasta,
które rozwija się bardzo dynamicznie
i wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie w najbliższych latach się utrzymywał.
Jeśli Warszawa będzie podążała drogą,
którą przeszły inne stolice europejskie,
choćby Londyn czy Paryż, to za niewiele
lat Nasielsk stanie się bez wątpienia częścią szeroko rozumianej aglomeracji warszawskiej.
W Nasielsku żyje się dobrze także dlatego,
że mamy tutaj znakomite rejony wypoczynkowe, z pięknym krajobrazem, ze wspaniałą Wkrą – jedyną w Polsce rzeką, która
płynie z północy na południe. Krajobraz
jest u nas zachwycający do tego stopnia,
że niedawno te tereny obrali sobie za miejsce zjazdu nawet Indianie! To oczywiście
żart, bo byli to polscy Indianie, ale jednak
ich wybór potwierdza urodę tego miejsca.
Gmina jest też dobrze skomunikowana. Mamy w sąsiedztwie lotnisko Modlin,
z którego można już dzisiaj polecieć
w każdy zakątek świata, mamy linię kolejową Warszawa-Gdańsk, ostatnio zmodernizowaną i dobrze funkcjonującą. Dojazd
pociągiem do stolicy jest dzisiaj bardzo
łatwy. W niedalekiej odległości od gminy
przechodzi też krajowa 7.
Rozmowa z Bogdanem Ruszkowskim,
burmistrzem gminy Nasielsk.
Co więcej, rozpoczyna się modernizacja
kolejnego lotniska, położonego w miejscowości Chrcynno, które należy do Aeroklubu
Warszawskiego i przyjmuje małe samoloty. Wkrótce powstanie tam hotel, zostanie
zmodernizowany pas startowy. Już w tym
roku na lotnisku odbędą się Mistrzostwa
Polski w lataniu precyzyjnym.
Sąsiedztwo Warszawy to atut? Wielkie
miasta „wysysają” z mniejszych, położonych w ich sąsiedztwie, najbardziej
kreatywnych ludzi, bo z reguły oferują wyższe pensje, więcej atrakcyjnych
miejsc pracy.
Każdy medal ma dwie strony. U nas wyraźnie widać, że szybciej rozwija się południowa część Nasielska, czyli część bliższa
stolicy. Zaczynają się też u nas osiedlać,
a sądzę, że ten proces będzie przyspieszał, dotychczasowi mieszkańcy Warszawy lub ludzie, którzy ściągają do stolicy
w poszukiwaniu pracy.
Oczywiście ma pan rację, że Warszawa
kusi mieszkańców Nasielska. Nic dziwnego, pensje w stolicy są znacznie wyższe
niż u nas. Co więcej, kusi szczególnie ludzi
młodych, pokolenie dobrze wykształcone,
rzutkie, dobrze przygotowane zawodowo,
kreatywne. To jest negatyw sąsiedztwa
Warszawy. Ale z drugiej strony obserwuję, że ci ludzie nie porzucają Nasielska.
Przeciwnie, dzięki zarobkom uzyskiwanym
w stolicy kupują tutaj działki budowlane
i stawiają domy, czyli chcą w tej swojej
„małej ojczyźnie” pozostać. Gmina buduje
właśnie blok mieszkalny i wszystkie mieszkania zostały w nim wykupione praktycznie
„na pniu”. Bardzo mnie to cieszy, bo potwierdza opinię, że Nasielsk jest dobrym
miejscem do życia. Cieszy mnie również
dlatego, że ci ludzie będą płacili podatki
tutaj, a to będzie nakręcało koniunkturę
i pozwoli wykonać nam inwestycje, które
ułatwią życie mieszkańcom.
Co jest największą słabością gminy?
Nienajlepiej rozwinięta sieć dróg lokalnych,
a przede wszystkim ich jakość. To niestety
mocno rzutuje na inwestorów. Chciałbym,
aby było ich więcej niż dzisiaj, bo to przyczyniłoby się oczywiście do zwiększenia
liczby miejsc pracy i w konsekwencji obniżenia bezrobocia, które dzisiaj wynosi
nieco mniej niż 12 procent. Więcej miejsc
pracy to rzecz jasna także większe wpływy
do budżetu gminy.
Jaka jest gospodarcza charakterystyka
gminy?
Jesteśmy gminą typowo rolniczą. Znowu wrócę do Warszawy. Bliskość stolicy
powoduje, że dużą szansą dla miejscowych rolników jest produkcja ekologiczna.
I wielu idzie w tym kierunku, bo to jest dla
42
43
Z wizytą
Mamy w Nasielsku Uniwersytet Pierwszego Wieku,
który jest filią tej instytucji działającej
w Grodzisku Mazowieckim. Ta „uczelnia” została stworzona
we współpracy z Politechniką Warszawską dla najmłodszych
dzieci. Mamy coraz prężniej działający
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest filią tej
organizacji w Legionowie.
nich ogromna szansa na rozwój. Popyt
na żywność ekologiczną bardzo dynamicznie, z roku na rok, rośnie. A klient
zainteresowany tą żywnością, znacznie
zresztą droższą, jest specyficzny. Mimo
że rolnicy z naszego terenu produkujący żywność ekologiczną mają wszystkie
Przejeżdżając przez Nasielsk dostrzegłem kino. Dzisiaj, w miejscowościach
tej wielkości, to ewenement.
To prawda, mamy kino, którego budynek
jest pozostałością po PRL-u, ale kino nadal
funkcjonuje, na dodatek pracuje w techno-
Mimo że rolnicy z naszego terenu produkujący
żywność ekologiczną mają wszystkie niezbędne certyfikaty,
to wielu klientów chce osobiście doglądać
tych upraw. Niewielka odległość ze stolicy
do naszej gminy ułatwia ten proces, co stawia naszych
rolników w nieco lepszej sytuacji niż konkurentów
z regionów oddalonych od Warszawy.
niezbędne certyfikaty, to wielu klientów
chce osobiście doglądać tych upraw.
Niewielka odległość ze stolicy do naszej
gminy ułatwia ten proces, co stawia naszych rolników w nieco lepszej sytuacji
niż konkurentów z regionów oddalonych
od Warszawy. A musimy pamiętać, że
stolica jest największym rynkiem dla
żywności ekologicznej.
Szansą jest też powołanie grup producenckich, na co w ostatnim czasie mocno
naciska Unia Europejska. Wzorem dla
nich powinny być tego rodzaju instytucje
na Zachodzie, zwłaszcza w Danii, gdzie
grupy producenckie same, poprzez swoje wyspecjalizowane agendy, sprzedają
aż 95 procent produkcji.
Czy rolnicy na terenie gminy Nasielsk
wykazują jakieś zainteresowanie powołaniem grup producenckich?
Obserwuję pierwsze jaskółki tego procesu, choć mam świadomość, że droga do
tego rodzaju instytucji jest jeszcze daleka. Ale pojawiło się kilku liderów, którzy
powoli zaczynają się dogadywać, świadczyć sobie wzajemne usługi. Zobaczymy.
Obserwuję ten proces z zainteresowaniem i jeśli taka będzie potrzeba, władze
gminy chętnie włączą się w ten proces.
logii 3D i cieszy się powodzeniem. Nasielsk
ma też bibliotekę, klub sportowy oraz oczywiście Dom Kultury, a w gminie działa kilka
wiejskich świetlic. Przez lata tego rodzaju instytucje nie były zbyt doceniane, ale
ostatnio to się zmieniło. Zauważam zresztą, że mieszkańcy są coraz aktywniejsi, coraz wyraźniej chcą korzystać z infrastruktury kulturalnej i sportowej, coraz wyraźniej
wchodzą w przestrzeń publiczną. Mamy
w Nasielsku Uniwersytet Pierwszego Wieku, który jest filią tej instytucji działającej
w Grodzisku Mazowieckim. Ta „uczelnia”
została stworzona we współpracy z Politechniką Warszawską dla najmłodszych
dzieci. Mamy coraz prężniej działający
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest filią
tej organizacji w Legionowie. Jego aktywność bardzo pozytywnie mnie zaskakuje,
bo jego członkowie uczestniczą między
innymi w kursach komputerowych, w karaoke, jeżdżą na wycieczki.
Bardzo pozytywnym zjawiskiem, które niezwykle sobie cenię, jest także wzrost aktywności publicznej mieszkańców Nasielska.
Staram się słuchać tych opinii, rozmyślam
nawet nad powołaniem przy Urzędzie
Gminy rady młodzieżowej oraz rady seniorów. Zainspirowała mnie do tego ostatnia dyskusja nad strategią rozwoju gminy.
Dyskusja, która zmieniła moje myślenie.
Otóż w ostatnim czasie intensywnie pracowaliśmy nad skanalizowaniem całego
Nasielska, bo są w mieście rejony, gdzie
kanalizacji jeszcze brakuje. Ale z głosów
w dyskusji wynikało, że ludzie chcę najpierw przedszkola. Dobrze, w tej sytuacji naszą najbliższą dużą inwestycją
będzie zbudowanie przedszkola.
10 lat GBS Banku
w Strzelinie na
Ziemi Kłodzkiej
W Dworku Galosa w Stroniu Śląskim Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Strzelinie obchodził 9 maja jubileusz 10-lecia działalności
na terenie Ziemi Kłodzkiej.
Gmina jest od wielu lat obsługiwana przez zrzeszony w Spółdzielczej
Grupie Bankowej Bank Spółdzielczy
w Nasielsku.
Bardzo sobie tę współpracę chwalę.
W latach dziewięćdziesiątych panowało
w Polsce przekonanie (kiedyś nawet
brałem udział w publicznej dyskusji
na ten temat), że nie jest ważne, czy
bank jest francuski, włoski, czy polski.
Późniejsze lata pokazały, że jednak to
jest ważne. Dlatego bardzo się cieszę,
że mamy tutaj lokalny bank, bo on lepiej rozumie specyfikę tego regionu.
Lepiej zna mieszkańców, ich bolączki,
problemy i wreszcie lepiej niż międzynarodowe korporacje rozumie ich potrzeby. Co również istotne, zwłaszcza
w gminie o charakterze rolniczym, szybciej reaguje.
Pan prezes Ireneusz Górecki zebrał
w Banku Spółdzielczym w Nasielsku
świetną ekipę. Z nimi można rozmawiać, dyskutować, nawet się spierać,
ale zawsze dochodzi się do porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Bo
nam wszystkim zależy, aby Nasielsk
się rozwijał, aby życie tutaj było coraz
lepsze.
Uczestnikami obchodów jubileuszu byli
między innymi: Senator Rzeczpospolitej
Polskiej, Stanisław Jurcewicz, i Wiceprezes Zarządu SGB-Banku SA, Paweł
Masadyński. Licznie przybyli także
przedstawiciele
samorządów
Ziemi
Kłodzkiej, których budżety obsługiwane są przez Bank. Obecni byli również
włodarze powiatów i miast: Kłodzka,
Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Stronia Śląskiego i Szczytnej. W obchodach
brali udział kluczowi klienci oraz pracownicy tutejszych placówek GBS Banku
w Strzelinie.
Uczestnicy uroczystości poznali historię
i dokonania Banku na Ziemi Kłodzkiej
i dyrektora Oddziału w Lądku Zdroju,
Marcina Białka. Pełnili oni jednocześnie
obowiązki gospodarzy jubileuszu. Prezes
Zarządu, Zdzisław Kozicki, po przywitaniu
gości przypomniał ideę, jaka towarzyszyła
decyzji o rozpoczęciu działalności w Kotlinie Kłodzkiej, stopniowym zdobywaniu rynku oraz nawiązywaniu kontaktów z samorządami, które są naturalnymi partnerami
banków spółdzielczych. Żeby podziękować
im za partnerskie kontakty, Zarząd Banku
uhonorował okolicznościowymi dyplomami Zbigniewa Łopusiewicza – Burmistrza
Stronia Śląskiego, Kazimierza Szkudlarka – Burmistrza Lądka Zdroju, Marka
Szpaniera – Burmistrza Szczytnej, Bogusława Szpytmę – Burmistrza Kłodzka, Sta-
Uczestnicy uroczystości poznali historię i dokonania
Banku na Ziemi Kłodzkiej przygotowaną przez dyrektor
Oddziału w Stroniu Śląskim, Amelię Głowacką,
i dyrektora Oddziału w Lądku Zdroju, Marcina Białka.
Rozmawiał Piotr Gajdziński
przygotowaną przez dyrektor Oddziału
w Stroniu Śląskim, Amelię Głowacką,
rostę Kłodzkiego – Macieja Awiżenia, a także Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej – Renatę
Surmę i Kazimierza Drożdża – Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Podziękowania za współpracę odebrali
także klienci instytucjonalni: Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lądek Zdrój – Mieczysław
Krywieńko, Joanna Chromiec – Dyrektor
wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej, Tomasz Mazurek – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Stroniu
Śląskim, Sławomir Ściebura i Aleksander
Turski – właściciele Select Comfort
w Kłodzku oraz Dyrektorzy Centrum Kultury w Lądku Zdroju – Sebastian Łukasiewicz i w Stroniu Śląskim – Jakub Chilicki.
Sprawnie przeprowadzoną imprezę zwieńczył występ dzieci z Przedszkola Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte ze Stronia Śląskiego.
44
45
Kapitał społeczny
Kapitał społeczny
Społecznik 2.0
nowe miejsce w sieci
Już niejednokrotnie podkreślaliśmy (również na łamach Informatora),
że nadszedł czas, aby silnie zaznaczać ogromne zaangażowanie lokalne
Banków Spółdzielczych, że znów jest to postrzegane jako znacząca wartość i coraz więcej
osób zauważa oraz docenia takie zaangażowanie ze strony biznesu.
Żeby mówić o tym skutecznie i trafiać z przekazem wprost do zainteresowanych,
potrzebowaliśmy odpowiedniego narzędzia. Takim narzędziem jest platforma
Społecznik 2.0.
Dlaczego DWA ZERO?
Konkurs „Spółdzielnia pomysłów”
Termin, który dziś jest powszechnie stosowany, często w znaczeniu „nowej generacji” został zaczerpnięty ze świata informatyki. „Nazwa Web 2.0 rozpowszechniła
się w 2004 r., po serii konferencji na temat
nowych technik internetowych. Celem
twórców Web 2.0 jest to, żeby sieć WWW
dawała użytkownikom jak największą możliwość interakcji i integracji, (...). Środek
ciężkości stron WWW zostaje przesunięty
w kierunku użytkownika. Autorzy przygotowują serwis, ale jądrem jego funkcjonowania są użytkownicy, którzy dostarczają
zawartości (np. zdjęcia, pliki wideo, linki do
ciekawych stron internetowych itp.) oraz
tworzą społeczność użytkowników, która zaczyna ze sobą współpracować i żyć
»własnym życiem«”.1 Bardzo podobne
idee przyświecają naszej platformie. Chcemy aby Społecznik 2.0 rozwijał się w kierunku „społeczności społeczników” i aby
z czasem coraz więcej aktywności na stronie należało do nich.
Zbudowanie i uruchomienie strony to dopiero początek. Trzeba jeszcze zachęcić
użytkowników by ją odwiedzili i… wracali!
Naszym głównym magnesem jest konkurs
„Spółdzielnia Pomysłów”, w którym można
zgłosić projekt na ożywienie swojej okolicy.
Ważne, aby miał charakter lokalny, integrował społeczność (czyli najczęściej sąsiadów) i angażował przy realizacji jak najwięcej osób. Pomysły mogą być przeróżne
– od inicjatyw powodujących trwałe zmiany
1 Cytat za Wikipedią http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
W konkursie nie mogą brać udziału
projekty stworzone w celach marketingowych oraz takie, których głównym celem
jest osiągnięcie zysku. Aby zgłosić swój
pomysł wystarczy wypełnić bardzo prosty
formularz. W konkursie ważne jest też zebranie jak największej liczby głosów dla swojego projektu – do finału przejdzie 30 wytypowanych przez publiczność. Spośród nich
jury konkursu wybierze trzy, z których autorami zostaną podpisane umowy sponsorskie na
kwotę do 10 tysięcy złotych każda! Jest o co
powalczyć, a zgłaszanie i głosowanie na pro-
Aby zgłosić swój pomysł wystarczy wypełnić
bardzo prosty formularz. W konkursie ważne jest
też zebranie jak największej liczby głosów
dla swojego projektu – do finału przejdzie 30 wytypowanych
przez publiczność.
w przestrzeni, jak zagospodarowanie terenu zielonego, budowa placu zabaw, odmalowanie świetlicy itp., po jednorazowe
akcje typu piknik sąsiedzki czy warsztaty.
jekty trwa do 22 września. Wszystkie szczegóły,
wraz z regulaminem, dostępne są pod adresem
www.spolecznik20.pl w zakładce „Spółdzielnia pomysłów”. We wrześniu wystartuje też
konkurs fotograficzny, który tematycznie
oczywiście będzie związany z ideą społecznikostwa.
Co jeszcze?
Poza konkursem na stronie można dowiedzieć się wielu rzeczy – lepiej zrozumieć
ideę spółdzielczości, przeczytać czym
jest kapitał społeczny i dlaczego Banki Spółdzielcze odgrywają istotną rolę w
jego pomnażaniu. Przedstawiamy również
wspaniałe inicjatywy z całej Polski, jako
inspirację dla osób, które bardzo chcą
zrobić coś dla swojej okolicy, ale jeszcze
nie wpadły na konkretny pomysł. Mamy
też „Ekipę społecznika” czyli grono osób,
służących radą i dzielących się swoim społecznikowskim doświadczeniem. Niektóre
z tych osób wejdą w skład jury konkursu.
Uruchomiliśmy też tzw. fanpage Społecznika na Facebooku – www.facebook.com/
spolecznik20 – zapraszamy do polubienia!
Biuro Marketingu i Komunikacji
Ekipa Społecznika
46
47
Kapitał społeczny
Kapitał społeczny
Maszeruj z
Bankiem Spółdzielczym
w Sztumie
ekopozytywne
marsze nordic walking dla zdrowia,
dla rozrywki, dla każdego!
Akcja „Maszeruj z Bankiem Spółdzielczym w Sztumie” to imprezy,
które – mimo iż organizowane dopiero od trzech lat – na stałe wpisały się
już w kalendarz wydarzeń lokalnych. Marsz w Elblągu odbył się po raz drugi, marsz
w Sztumie po raz trzeci, ale oddźwięk społeczny i pozytywne opinie
napływające do banku wskazują, że jest to strzał w dziesiątkę. Rozrywka na wolnym
powietrzu, dużo ruchu i zabawy, lokalna integracja mieszkańców i klientów
banku – to powoduje, że liczba uczestników z roku na rok rośnie.
Duża polana w elbląskim parku miejskim
Bażantarnia w niedzielę 15 czerwca zamieniła się w centrum zdrowego stylu
życia. Każdy mógł wziąć udział w trzygodzinnym maratonie na stacjonarnych
rowerach, poćwiczyć zumbę w gorących
rytmach, zmierzyć ciśnienie, zważyć
się, sprawdzić poziom cukru i indeks
BMI, który określa, czy mamy pożądaną
sylwetkę. Elbląski WOPR zadbał o prezentacje udzielania pierwszej pomocy, a
instruktorzy klubu fitness Calypso wciągnęli uczestników do wspólnej zabawy.
poziom tlenku węgla w wydychanym
powietrzu. Wszystko to było tylko dodatkiem do najważniejszej części niedzielnej imprezy – marszu z kijkami po szlakach Bażantarni. Na wytrwałych czekał
dystans 8 km, który uczestnicy imprezy
pokonali bez problemów; dzieci maszerowały z kijkami (lub bez) na dystansie
2 km. Towarzystwo było rzeczywiście
wyjątkowe – w imprezie wzięło udział
ponad 500 osób, od niemal dwuletnich
maluchów do osób, którym stuknęła już
siedemdziesiątka. Ani wiek, ani czas
Dzieci wzięły udział w konkurencjach sprawnościowych,
a osoby, które jeszcze nie rzuciły palenia,
mogły sprawdzić poziom tlenku węgla w wydychanym
powietrzu. Wszystko to było tylko dodatkiem do
najważniejszej części niedzielnej imprezy – marszu
z kijkami po szlakach Bażantarni.
Dzieci wzięły udział w konkurencjach
sprawnościowych, a osoby, które jeszcze nie rzuciły palenia, mogły sprawdzić
przemarszu nie miał jednak tutaj znaczenia – każdy klient Banku czy sympatyk
nordic walking mógł wziąć udział w tym
wydarzeniu. Najważniejsza była wspólna zabawa, którą zakończyło losowanie nagród – a rozdano ich aż 250!
Mimo, że to dopiero druga edycja imprezy pod hasłem „Maszeruj z Bankiem
Spółdzielczym w Sztumie”, frekwencja
z pierwszej edycji została pobita o sto
procent.
Marsz nordic walking w Sztumie odbył
się natomiast po raz trzeci i również
zgromadził na starcie rekordową liczbę
prawie trzystu uczestników. Profesjonalny instruktaż prawidłowego maszerowania z kijkami poprowadził Krzysztof
Człapski z Ciechanowa, instruktor nordic walking i czołowy polski zawodnik
w tej nowej formie aktywności ruchowej. Do współorganizowania włączyli się członkowie Lekkoatletycznego
Klubu Sportowego ZANTYR, z którym
bank współpracuje przy organizacji
wielu sportowych wydarzeń lokalnych,
w tym Międzynarodowego Biegu Solidarności.
Po rozgrzewce uczesnitcy ruszyli na
trasy wokół malowniczego Jeziora
Zajezierskiego: krótszą (4 km) lub dłuższą (6 km), w zależności od oceny własnych możliwości. Potem pozostała już
tylko integracja uczestników: posiłek,
konkursy dla dużych i małych, zumba, gry i rywalizacja zespołowa. Nawet
kilkuminutowa ulewa nie przeszkodziła we wspaniałej zabawie, zwłaszcza
gdy na scenie pojawiła się „gwiazda estrady” – lepsza od oryginału – Maryla Rodowicz, na co dzień
zastępca dyrektora oddziału banku
w Sztumie. Wśród najwytrwalszych
uczestników rozlosowano dziesiątki
nagród. I niech najlepszym podsumowaniem będą słowa Krzysztofa Człapskiego na zakończenie spotkania: „To najlepsza impreza rekreacyjna nordic walking,
jaką widziałem”. A pan Krzysztof wie
co mówi – widział ich przecież bardzo
wiele…
48
49
Kapitał społeczny
Kapitał społeczny
Bank
jeszcze
bliższy
Koniec czerwca i lipiec od wielu lat obfitują w rozmaite wydarzenia
plenerowe, w które corocznie angażuje się Kaszubski Bank Spółdzielczy.
Pikniki i Festyny Rodzinne, Dni Gmin, Festiwale popularyzujące kulturę
kaszubską, czy różnego rodzaju przedsięwzięcia i zawody sportowe o skali lokalnej,
ale także powiatowej czy wojewódzkiej – to tylko niektóre z nich.
W tym roku podążając za mottem przewodnim „To co najbliższe” nakreślonym przez Zrzeszenie SGB, Kaszubski
Bank Spółdzielczy postanowił zintensyfikować swoje zaangażowanie PR-owe
i jeszcze silniej zaakcentować swoją
obecność wśród lokalnych społeczności.
Od dnia rozpoczęcia wakacji szkolnych,
w każdy weekend byliśmy obecni wśród
naszych Klientów w mniej formalnym
wydaniu, niż to zazwyczaj bywa podczas
naszej codziennej pracy.
Można nas było spotkać podczas:
Dni Gmin:
Wejherowo
Gniewino,
Choczewo,
Dni Miasta Reda
Dnia Dziecka w Choczewie
Festynów Rodzinnych w Gniewinie,
Klukowej Hucie, Wieżycy
Paradzie Bryczek i Wozów Drabiniastych w Szymbarku
Zawodów na orientacje: „Wiosenny
Tułacz” w Bożympolu Wielkim oraz
„Letni Tułacz” w Redzie
Podczas imprez Klienci ochoczo odwiedzali nasze stoisko, gdzie poza atrakcyjnymi gadżetami, wiatraczkami czy baloni-
Są to dla nas niezmiernie cenne i ważne
informacje z handlowego i marketingowego punktu widzenia. To właśnie opinie
Klientów nakreślają nam często kierunek
rozwoju, w którym powinniśmy podążać
lub wskazują kwestie, które powinniśmy
udoskonalić lub po prostu zmienić.
Festyn Rodzinny Gniewino
Podczas imprez Klienci ochoczo odwiedzali
nasze stoisko, gdzie poza atrakcyjnymi gadżetami,
wiatraczkami czy balonikami, otrzymywali
rzeczową i kompletną informację na temat oferty
naszego Banku.
kami, otrzymywali rzeczową i kompletną
informację na temat oferty naszego Banku.
Czasami liczba odwiedzających była tak
duża, że mimo ogromnej ilości upominków,
zmuszeni byliśmy do ich racjonalizowania.
Wakacje już za nami, ale przed nami jeszcze sporo atrakcji. Przygotowujemy się do
kolejnych imprez, bowiem jak wiadomo
sezon Dożynek Gminnych i Powiatowych
w pełni.
Najważniejszą wartością, poza oczywistą
integracją z naszymi Klientami, był fakt, że
w mniej formalnych okolicznościach, Klienci otwarcie wyrażali swoje spostrzeżenia,
sugestie, ale także opinie na temat naszego banku, naszych produktów i usług.
Mamy nadzieję, że podczas nich dopiszą
zarówno pogoda, jak i frekwencja.
Do zobaczenia
Do ùzdrzonka
Festyn Rodzinny Choczewo
Parada Bryczek i Wozów drabiniastych w Szymbarku
50
51
Z życia SGB
Z życia Spółdzielczej
Grupy Bankowej
Obchody jubileuszu 150-lecia PBS w Janikowie
Z okazji jubileuszu 150-lecia Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie,
który obchodzimy w bieżącym roku, Bank
przygotował szereg atrakcji dla mieszkańców Janikowa, Gniewkowa, Trzemeszna
i okolic.
2 maja w Trzemesznie, 31 maja w Gniewkowie, a 6 lipca w Janikowie (podczas
obchodów dni miast) odbyły się festyny
rodzinne związane z Jubileuszem Banku.
Na najmłodszych czekało miasteczko naukowe Profesora Ciekawskiego prowadzone przez naukowców prezentujących
niezwykłe eksperymenty z dziedziny fizyki i chemii. Bez wątpienia niezapomnianą atrakcją były loty balonem na uwięzi:
dla wielu spełnienie marzeń, dla
innych zaspokojenie ciekawości, dla
wszystkich – ogromna przygoda. Zwieńczeniem każdego z dni był zapierający
dech w piersiach pokaz laserowy.
Z życia SGB
Nowa placówka ESBANKU Banku Spółdzielczego
Klienci ESBANKU Banku Spółdzielczego od środy 30 lipca mogą korzystać
z nowej placówki Banku zlokalizowanej
w Radomsku.
Nowy Punkt Obsługi Klienta to trzydziesta
trzecia placówka ESBANKU i jednocześnie
dziewiąta na terenie Radomska. Mieści się
ona przy ul. Sierakowskiego 11, w nowym
centrum handlowym ERA PARK Radomsko.
Placówka jest urządzona w sposób nowoczesny i komfortowy dla klientów. Znajdują się w niej dwa stanowiska obsługi oraz
kącik dla dzieci. Na klientów czeka także
całodobowy bankomat oraz wpłatomat.
W nowej placówce radomszczanie mogą
założyć rachunek czy lokatę, złożyć wniosek kredytowy i wykupić ubezpieczenie.
Punkt Obsługi Klienta w Radomsku
ul. Sierakowskiego 11, 97-500
Radomsko
Godziny otwarcia:
pon. – pt. 10.00 – 18.00
W dniu otwarcia klientów witał ESBANKUŚ, który rozdawał balony i ulotki.
Roczne obrachunki w GBS w Choszcznie
Na przełomie kwietnia i maja br. w GBS
w Choszcznie miała miejsce Kampania
sprawozdawczo-wyborcza. W 6-ciu Zebraniach Grup Członkowskich aktywnie
uczestniczyło ponad 180 udziałowców,
którzy ocenili wyniki działalności Banku w
roku 2013 i dokonali wyboru nowej 6-cio
osobowej Rady Nadzorczej oraz Przedstawicieli na kadencję 2014-2018.(na zdjęciu)
Zwołane przez Zarząd Banku na dzień
19.05.2014r. Zebranie Przedstawicieli pod,
sprawnym przewodnictwem Ks. Sławomira Kokorzyckiego, zatwierdziło wszystkie
dokumenty przedłożone przez Zarząd,
przeznaczyło cały zysk na kapitały Banku,
udzieliło absolutorium członkom Zarządu
oraz pozytywnie oceniło kwalifikacje Rady
Nadzorczej.
Przedłożone przez Zarząd i uchwalone
przez ZP kierunki działania Banku na rok
2014 umacniają dobrą pozycję Banku na
lokalnym i regionalnym rynku usług finansowych woj. Zachodniopomorskiego.
52
53
Z życia SGB
Z życia SGB
Sebastian Nietyksza, Prezes Banku Spółdzielczego
we Wschowie, uhonorowany odznaką NBP
Święto Spółdzielczości Bankowej w Międzyrzeczu
Sebastian Nietyksza, Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego we Wschowie, został uhonorowany odznaką „Za zasługi
dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej”.
Odznaka jest zaszczytnym honorowym
wyróżnieniem nadawanym pracownikom
banków, którzy szczególnie przyczynili się
do osiągnięć i rozwoju bankowości.
Odznakę w imieniu Prezesa Narodowego
Banku Polskiego wręczył Pan Zbigniew
Hałaj, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP
w Zielonej Górze, podczas posiedzenia
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
we Wschowie w dniu 11 czerwca 2014 r.
Z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie
związany jest od 18 lat. Stanowisko Prezesa Zarządu objął w 2010 roku. Kierując
bankiem konsekwentnie stawia na nowe
technologie i innowacyjność, rozwijając
przy tym relacyjność z klientami oraz budując nowoczesny wizerunek sektora spółdzielczego.
Zarządzany przez Sebastiana Nietykszę
bank plasuje się dziś w pierwszej dziesiątce banków spółdzielczych w Polsce.
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzeczu aktywnie włączył się w obchody
Święta Spółdzielczości Bankowej, i 18
czerwca szeroko otworzył drzwi ukazując
mniej formalne oblicze.
Ten dzień obfitował w rozmaite atrakcje.
Każdy mógł wziąć udział w przygotowanych przez pracowników Banku konkursach z nagrodami, zwiedzić serce Banku,
czyli serwerownię, a także spotkać się
z Zarządem i zasiąść w fotelu Prezesa.
Sebastian Nietyksza, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie
Na zaproszenie do wspólnej zabawy odpowiedziały międzyrzeckie przedszkola
publiczne. Dla grup zorganizowanych
Bank przygotował 45 minutowy program
edukacyjno-konkursowy. Wszystkim dzieciom ogromną radość sprawiało przeliczanie banknotów na liczarce, a także posługiwanie się kserokopiarką i niszczarką do
papieru. Dodatkowe upominki dla dzieci
przedszkolnych osobiście wręczał Prezes
Zarządu Zbigniew Górny.
Podczas dnia otwartego wszyscy, którzy poprzez swoją obecność włączyli się
w obchody święta spółdzielczości bankowej, otrzymali słodkie „podziękowania”.
Izabela Ebert
Dział marketingu GBS Międzyrzecz
Walne Zebranie Przedstawicieli KDBS Bank
W Topólce, 25 czerwca 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli
KDBS Bank. W obecności zaproszonych delegatów oraz gości, w tym
Ryszarda Lorka, Prezesa Zarządu SBG
Bank S.A. Zarząd KDBS Bank przedstawił sprawozdanie z działalności Banku
w 2013 r. Zebranie przedstawicieli zatwierdziło przedłożone przez Zarząd
sprawozdanie,
udzieliło
członkom
Zarządu absolutorium a cały zysk przeznaczyło na kapitał zasobowy Banku.
54
55
Z życia SGB
Z życia SGB
Sprzedaż i wsparcie sprzedaży
w Bankach Spółdzielczych SGB
Odznaki NBP dla zasłużonych
pracowników BS Gniezno
Konferencja pod takim tytułem odbyła się
w Ustroniu Morskim, w dniach 5-6 czerwca br. Zorganizowana została przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie oraz Pomorski Bank Spółdzielczy
w Świdwinie.
W konferencji wzięło udział ponad 30
przedstawicieli z 23 banków – członków
zarządów odpowiedzialnych za sprzedaż
w bankach „Grupy północno-zachodniej
SGB” (tj. województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego).
Prelegenci
przedstawiali
następujące
tematy:
„Zwiększenie koncentracji na sprzedaży
produktów i relacji z klientami dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi do
obsługi działalności kredytowej”, Pan Ziemowit Stempin –Dyrektor, SGB-Bank S.A.
„Znaczenie Banków Spółdzielczych oraz
ich udział w finansowaniu rolnictwa”,
Pani Danuta Trzmielewska – Dyrektor,
SGB-Bank S.A.
„Kierunki rozwoju leasingu – produkty SGB
LEASING”, Pan Michał Franc - Prezes,
SGB Leasing Sp. z o.o.
„Co warto wiedzieć o klientach, by prowadzić efektywne działania sprzedażowe”,
Pan Maciej Duszczyk – Dyrektor, Biuro Informacji Kredytowej SA
„Regionalny Program Operacyjny – instrumenty zwrotne – źródłem finansowania
MŚP”, Pan dr Przemysław Pluskota – Przewodniczący Rady Inwestycyjnej Funduszu
JEREMIE woj. zachodniopomorskiego
„Możliwości rozwoju działalności kredytowej przy współpracy z Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń
Kredytowych”, Pani Aneta Miller – Dyrektor
ds. poręczeń, ZRFPK Sp. z o.o. w Szczecinie
„Wsparcie procesu kredytowego usługą
doradczą”, Pan Dariusz Mikołajczyk – Kierownik, ZRFPK Sp. z o.o. w Szczecinie
Oczywiście nie zabrakło prezentacji aplikacji i oprogramowania wspomagających
sprzedaż:
„Projekt Bank Spółdzielczy 2.0 – nowoczesne narzędzia wsparcia sprzedaży”,
COMARCH S.A.
„Umacnianie relacji z klientami, efektywność biznesowa przy wykorzystaniu systemu CRM”, SGB-Bank S.A.
Cała konferencja odbyła się w Hotelu
LAMBERT SPA w Ustroniu Morskim, z którego przeróżnych możliwości można było
skorzystać.
A uroki zachodniopomorskiego wybrzeża
Bałtyku nadały odpowiedniego nastroju.
W siedzibie Banku Spółdzielczego
w Gnieźnie 1 lipca 2014 r. odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń szczególnie zasłużonym pracownikom sektora bankowego. Podczas uroczystości
z rąk p. Romana Dutkiewicza, Zastępcy
Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP
w Poznaniu, odznaczenia honorowe Narodowego Banku Polskiego „Za Zasługi dla
Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”
otrzymały:
p. Teresa Cesarz – Naczelnik
Wydziału Kredytów i Monitoringu,
p. Bożena Kłossok – Dyrektor BS
Gniezno O/Mogilno.
Przypomnijmy, że Odznaka Honorowa
Narodowego Banku Polskiego „Za Zasługi
dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”
jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym osobom, które w sposób szczególny
przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju bankowości. Przyznawana jest przez Prezesa
Narodowego Banku Polskiego z inicjatywy
własnej lub na wniosek Dyrektora jednostki organizacyjnej NBP, Dyrektora Departamentu właściwego w sprawach kadr NBP,
Prezesa Zarządu Banku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Bankowości
Rzeczypospolitej Polskiej”.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Gnieźnie
składa serdeczne gratulacje wyróżnionym
pracownikom, życząc jednocześnie dalszych sukcesów zawodowych.
Jarosław Zyk
56
57
Z życia SGB
Z życia SGB
Wygląd
ma znaczenie
Zakończono remont budynku filii Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego
w Krzyżu Wielkopolskim. Placówka została włączona w struktury LWBS w 1997
roku, kiedy to w związku z trudną sytuacją
finansową BS w Krzyżu Wielkopolskim,
Narodowy Bank Polski skierował do BS
Drezdenko propozycję przejęcia jednostki.
Program łącznościowy realizowany był do
2001 roku, i obecnie jest to jedna z prężniej
działających filii Lubusko-Wielkopolskiego
Banku Spółdzielczego w Drezdenku.
Remont placówki w Krzyżu Wielkopolskim kończy etap inwestycji w modernizację filii Banku. Trwał przeszło rok i zakładał przebudowę całego gmachu, od
parteru po najwyższą kondygnację. Cel
był ten sam, co w przypadku poprzednich
inwestycji – dostosować wygląd placówki
do standardów nowoczesnej bankowości.
Zmiany dotyczyły bryły architektonicznej
budynku oraz przeprojektowania i odnowienia wnętrza na parterze. Realizowany był również remont pierwszego piętra
z pomieszczeniami biurowymi i salą konferencyjną. W wyniku przeprowadzonych
prac dokonano gruntownej zmiany wyglądu banku: położono nową elewację na
fasadzie budynku, zmieniono konstrukcję dachu, zmodernizowano wejście do
budynku. W celu zwiększenia jakości obsługi klienta dokonano reorganizacji sali
obsługi banku. Znajduje się w tym samym
miejscu co poprzednio, na parterze budynku, ale jest jaśniejsza i nowocześniejsza,
bardziej przyjazna dla klientów. Aby uzyskać ten efekt przeprojektowano strefę
obsługi, zmieniono kolorystykę wnętrza,
zakupiono nowe meble, starając się dostosować wygląd jednostki do potrzeb bardziej wymagających klientów.
Bank Piastowski promuje Jeremie
Villa Orłowo to niezwykłe miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe spotkania.
Ostatnio, dzięki zabiegom Piastowskiego
Banku Spółdzielczego w Janikowie, menedżerowie firm mogli zapoznać się tu z prawem pracy i zasadami udzielania pożyczek
Jeremie.
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
systematycznie wspiera przedsiębiorców
w zdobywaniu wiedzy z zakresu zarządzania firmą, przyczyniając się tym samym do osiągania przez nich biznesowych
sukcesów. Od 150 lat dostarcza im wartościowych rozwiązań finansowych, wciąż
rozszerzając swą ofertę. Od kilku miesięcy udziela pożyczek w ramach inicjatywy
Jeremie, która ma na celu wspierać mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa.
- Przedsiębiorcy często zastanawiają się,
jak uzyskać dostęp do taniego kredytowania – mówiła w Orłowie Anna Kaczmarek,
prezes PBS w Janikowie. – My znamy odpowiedź na to pytanie i chcemy się dzielić
tą wiedzą. Rozwiązaniem jest Jeremie.
Obsługą inicjatywy Jeremie w naszym województwie zajmuje się Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, jednak to nie on,
a właśnie PBS (i jeszcze tylko dwa inne
banki spółdzielcze), na podstawie umowy
z Funduszem udziela pożyczek klientom.
Są to pożyczki: inwestycyjna i obrotowa.
Pożyczka inwestycyjna adresowana jest
do wszystkich podmiotów gospodarczych,
z wyjątkiem dużych firm. Warunek – muszą prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Najważniejszymi cechami pożyczki są: łatwość
uzyskania środków i niskie oprocentowanie. – Pożyczka Jeremie nie ma charakteru pomocy publicznej, więc w odróżnieniu
od unijnych dotacji, jej uzyskanie nie wiąże
się z kłopotliwymi formalnościami, Uzyskać można do 240 tysięcy złotych, maksymalny okres spłaty wynosi 60 miesięcy
z możliwością okresu karencji w spłacie rat
kapitałowych przez trzy miesiące. Oprocentowanie, w zależności od kwoty i czasu
pożyczki, a także przedstawianego przez
przedsiębiorcę zabezpieczenia może wynosić od 3,75 procenta w skali roku. Nie
ma przy tym żadnych dodatkowych opłat
czy prowizji. Co ważne, można w ten sposób sfinansować do stu procent inwestycji,
a więc nie mieć wkładu własnego – tłumaczył przedsiębiorcom Rafał Sękowski
z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.
Atrakcyjna i oprocentowana poniżej kosztów bankowych kredytów, jest również
pożyczka obrotowa Jeremie. Skorzystać
z niej mogą mikro, małe i średnie firmy
z naszego województwa, działające nie
dłużej niż 36 miesięcy.
Mogą kupić wyposażenie, towar do dalszej odsprzedaży, środki lub materiały
do produkcji. Warunki uzyskania pożyczki są identyczne, jak w przypadku
pożyczki inwestycyjnej, różni je jedynie
oprocentowanie – w tym przypadku wynosi od 6,75 procenta. – Jest to pożyczka dla firm krótko działających, które z
punktu widzenia banków nie są jeszcze
wiarygodnymi klientami, bo ich rentowność trudno ustalić – tłumaczył Rafał
Sękowski.
By dodatkowo wspomóc przedsiębiorców, zabezpieczeniem pożyczek Jeremie może być poręczenie Toruńskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Choć od podpisania umowy między
Piastowskim Bankiem Spółdzielczym
w Janikowie i Kujawsko-Pomorski Funduszem Pożyczkowym, co umożliwiło
udzielanie przez bank tak atrakcyjnych
pożyczek, nie minęło wiele czasu, są już
wymierne efekty tej współpracy. Pożyczki udzielono już przedsiębiorcom z regionu na zakup maszyn i urządzeń, zagospodarowanie terenu wokół firmy, zakup
działającej firmy z branży kosmetycznej
czy kupno samochodów.
58
59
Z życia SGB
Z życia SGB
Konkurs plastyczny „Wakacje z SKO”
Włocławek świętuje aktywnie
Wakacje z SKO – makieta, rysunek,
a może origami? – pod takim hasłem odbył
się kolejny już konkurs SKO dla uczniów
Szkół Podstawowych objętych patronatem Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.
We Włocławsku, w niedzielę 6 lipca
2014r. KDBS Bank zorganizował obchody Święta Spółdzielczości Bankowej.
W ramach Dnia z Bankiem Spółdzielczym klienci oraz goście zwiedzali oddział
i centralę Banku, gdzie zobaczyć mogli m.in. bankomat „od środka”, wystawę numizmatyczną (dzięki współpracy
z NBP) czy wystawę poświęconą historii
pieniądza. Odwiedzający, z pomocą pracowników Banku, sprawdzali także autentyczność banknotów w swoich portfelach
oraz zwiedzali gabinet Prezesa Banku.
O godz. 13:00 wszyscy przebrali się w okolicznościowe koszulki oraz kamizelki odblaskowe, i ruszyli na I Gwieździsty Rajd Rowerowy Spółdzielców. Ulicami Włocławka
dojechali do Strzelnicy Myśliwskiej, gdzie
z myślą o nich KDBS Bank zorganizował
Piknik Myśliwski. Znów nie zabrakło atrakcji: odbył się I Turniej Strzelecki Myśliwych
o Puchar Prezesa KDBS Bank, pokaz tresury psów i koncert zespołu „Zdrowa Woda”.
Rozlosowano także nagrody dla uczestników Rajdu, w tym bilety na Mistrzostwa
Świata w Piłce Siatkowej.
Istotą konkursu, trwającego od 12.05.
do 30.05., było przedstawienie swoich
wymarzonych wakacji z udziałem SKO
w dowolnej technice plastycznej. Komisja
konkursowa 11 czerwca 2014 r. oceniła i wybrała najlepsze prace w dwóch oddzielnych
kategoriach: dla klas 1-3 oraz 4-6. Nagrodzeni zostali zdobywcy pierwszych trzech
miejsc w danej grupie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie ze Szkół Podstawowych w Kłecku, Mieścisku, Mieleszynie,
Karniszewie oraz Łopiennie. Laureatami
konkursu zostało 29 uczniów.
Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach
konkursów SKO.
Jarosław Zyk
Złota Lokata po raz dziewiąty
Już po raz dziewiąty w ofercie ESBANKU Banku Spółdzielczego pojawiła się
Złota Lokata, w której na Klientów czekają atrakcyjne nagrody – m.in. samochód osobowy Nissan Qashqai.
Złota Lokata to sztandarowy produkt
ESBANKU, w którym co roku do wygrania jest samochód oraz inne ciekawe nagrody. W tym roku pula nagród wynosi blisko 80 000 zł, a do
wygrania są:
1 x samochód osobowy Nissan Qashqai
1 x telewizor LED
2 x aparat fotograficzny
3 x robot kuchenny
Złotą Lokatę IX można zakładać od 30 czerwca do 30 września 2014 r. Lokata jest 3-miesięczna, a jej oprocentowanie wynosi 2,30%.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy w okresie trwania promocji założyć
lokatę
na minimum 1 000 zł i dotrzymać ją do
14 marca 2015 r. Każde 1 000 zł zdeponowane na lokacie to jeden los, a więc im
większa kwota lokaty, tym większa szansa
na wygraną. Losowanie nagród odbędzie
się 11 kwietnia 2015 roku.
W ósmej edycji Złotej Lokaty szczęście
uśmiechnęło się do Państwa Lucyny i Jacka Senkowskich ze Strzałkowa, do których
trafiła nagroda główna – samochód Kia
Sportage.
60
61
Z życia SGB
Z życia SGB
Karty przedpłacone ESBANKU
dla zawodników MKS JUNAK
Bank Spółdzielczy we
Wschowie Liderem Wsparcia
Dwunastu zawodników Międzyszkolnego Klubu Sportowego JUNAK otrzymało karty przedpłacone z doładowaniem
o wartości 200 zł ufundowane przez sponsora klubu ESBANK Bank Spółdzielczy.
Karty są nagrodą za uzyskanie tytułu Mistrza Województwa Łódzkiego w sezonie
2013/2014.
Bank Spółdzielczy we Wschowie został zwycięzcą konkursu Lider Wsparcia
IT – Transformacja w kategorii Małe
Centrum Wsparcia za wdrożenie platformy
intranetowej.
Do konkursu zaproszone zostały firmy,
które:
Strategię – w jaki sposób strategia działania zapewniała spójność i efektywność
transformacji.
Ludzi – jak był uwzględniany aspekt obaw
i niepokojów użytkowników oraz pracowników.
Bank Spółdzielczy we Wschowie
DHL Parcel
GSK Services
PKP Informatyka
w ciągu ostatnich pięciu lat dokonały
zwieńczonej sukcesem transformacji
centrum wsparcia, służącej zapewnieniu spójności z potrzebami biznesowymi i osiągnięciu satysfakcji użytkowników,
Procesy – w jakim zakresie wykorzystywano najlepsze praktyki dostępne na rynku
oraz w jaki sposób zapewniona została
sprawna i efektywna komunikacja z użytkownikami.
Gala Liderów Wsparcia IT, która odbyła
się 12 czerwca 2014 r. w Hotelu Narvil
w Serocku, była zwieńczeniem trwającego od kwietnia konkursu Lider Wsparcia
IT – Transformacja.
Satysfakcję użytkowników – czy efekty
transformacji wpłynęły na satysfakcję użytkowników, tak w trakcie procesu transformacji, jak po jego zakończeniu.
Towarzyszący Konferencji Forum Wsparcia IT konkurs organizowany jest już po
raz dziewiąty. Tegoroczny miał na celu
wyróżnienie najlepszych, najciekawszych,
najbardziej innowacyjnych transformacji w
obszarze wsparcia IT.
Taki sukces odniosła drużyna młodzików U14 występująca w lidze Łódzkiego
Związku Koszykówki pod nazwą ESBANK
Radomsko. Spotkanie ze sponsorem
odbyło się 23 czerwca w Hali Sportowej
w Radomsku. Dziękując za bardzo dobrą
grę i zaangażowanie oraz gratulując sukcesu, wiceprezes ESBANKU Tomasz
Kotlewski wręczył wszystkim zawodnikom karty przedpłacone z doładowaniem
200 zł.
Karty otrzymali: Dominik Dąbrowski,
Michał Droś, Kornel Jurczyk, Maciej
Kowalczyk, Piotr Kaleta, Michał Kucharski,
Krzysztof Ligęza, Norbert Łęski, Filip
Nurzyński, Mateusz Politański, Marcin
Resel oraz Bartosz Zakrzewski. Chłopcy bardzo cieszyli się z takiej nagrody
i już planowali, że pieniądze wykorzystają
np. na zakup nowych butów do grania
w koszykówkę.
- Chłopcy pracowali 3 lata na to, żeby
zdobyć
mistrzostwo
województwa
z prawdziwego zdarzenia, wcześniej
udało im się to w kategorii młodzików
młodszych, czyli U13. Wtedy była to faza
wstępna do prawdziwej gry, w tym roku
się udało, po ciężkich bólach. Należał
nam się ten tytuł, przegraliśmy tylko pojedyncze mecze z ŁKS-em, Pabianicami,
czy Sieradzem - mówił Marek Kluza, trener MKS Junak.
Wygrana w lidze wojewódzkiej pozwoliła
na występy radomszczan w turnieju strefowym i ćwierćfinałach Mistrzostw Polski
U-14 M. Tu przeciwnikami ESBANKU
Radomsko były drużyny CSM Kuźnia
Koszykówki Stalowa Wola, MKS Zabrze
oraz SKF JURA Basket Zabierzów. Niestety po jednym zwycięstwie i dwóch
porażkach drużyna odpadła z dalszych
rozgrywek.
- To wielki sukces, bo po raz pierwszy
w historii klubu dostaliśmy się na Mistrzostwa Polski. Trochę jeszcze chłopakom
brakuje doświadczenia, powinniśmy grać
więcej turniejów z prawdziwego zdarzenia, w których grają ci najlepsi z Wrocławia, Przemyśla czy Śląska - dodaje trener Marek Kluza.
Sezon 2013/2014 zakończył się dla drużyny dużym sukcesem, dzięki zaangażowaniu wszystkich zawodników występujących w rozgrywkach. Jak podkreśla
trener Marek Kluza, w ciągu roku szczególnie wyróżniało się natomiast dwóch
graczy - Bartosz Zakrzewski i Michał
Kucharski, którzy zdobywali najwięcej
punktów:
- Bartosz Zakrzewski to talent, typowy
rozgrywający, nie są dla niego najważniejsze zdobyte punkty, ale dobre dogranie piłki, ustawienie zespołu. Michał
Kucharski to natomiast łowca punktów,
dobrze jak się ma takiego w zespole, bo
można na niego liczyć w każdym ważnym meczu. Muszę przyznać, że ma
do tego smykałkę i to wykorzystuje, co
zresztą widać w statystykach Polskiego
Związku Koszykówki – jest w tym momencie na 2. miejscu.
ESBANK Bank Spółdzielczy jest sponsorem Międzyszkolnego Klubu Sportowego
JUNAK od 2008 roku.
wykorzystują
i standardy,
najlepsze
praktyki
wyróżniają się inicjatywą, inwencją
i widocznymi efektami działania.
Jury oceniło następujące aspekty transformacji:
Przywództwo – w jaki sposób przywództwo przejawiało się w centrum wsparcia.
Satysfakcję pracowników – czy efekty
transformacji wpłynęły na satysfakcję użytkowników.
Wyniki biznesowe — jaki jest rezultat
transformacji z punktu widzenia efektów
biznesowych.
Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło czterech finalistów konkursu:
Sukces w konkursie jest wyróżnieniem
i docenieniem wysokiej klasy specjalistów
IT Banku Spółdzielczego we Wschowie.
62
63
Stacja: motywacja
Stacja: motywacja
Introwersja i ekstrawersja.
wody
ogniem
Spotkanie
z
Introwersja i ekstrawersja to pojęcia wprowadzone do psychologii przez
Carla Gustava Junga, które przeniknęły do języka potocznego.
Słowo „introwersja” często jest używane jako synonim
nieśmiałości i wycofania. Ekstrawersja zaś jest utożsamiana
z przebojowością, odwagą i dominacją.
Marta Kondys
Dwa bieguny
W literaturze od wieków buduje się charaktery postaci w oparciu o antynomię temperamentów, która odpowiada jungowskiemu podziałowi. Wystarczy przypomnieć
sobie choćby szkolny klasyk – „Zemstę”
Aleksandra Fredry i jej bohatera – Cześnika Raptusiewicza. Współcześni psychologowie prawdopodobnie scharakteryzowaliby go jako 100-procentowego
ekstrawertyka i choleryka w jednym. Hałaśliwy, gadatliwy i porywczy. Przeciwwagę dla tej postaci stanowi Rejent Milczek,
czyli reprezentant introwertycznej części
społeczeństwa: cichy i małomówny mizantrop. Kulturowe repozytorium postaci
o cechach intro- i ekstrawertycznych oraz
doświadczenia codziennego obcowania
z różnymi typami temperamentów sprawiają, że dość powszechne stało się posługiwanie stereotypami na ich temat. Mają
one mniej lub więcej wspólnego z wiedzą
psychologiczną. W świadomości statystycznego Kowalskiego funkcjonują jako
pojęcia o uproszczonym i wartościującym
charakterze. Ekstrawertyk budzi raczej
pozytywne konotacje: wygadany, umie porwać ludzi do działania, urodzony lider. Gorzej z małomównym introwertykiem, który
na imprezach podpiera ściany, a podczas
dyskusji nie wychyla się z tłumu. Mimo że
odsetek introwertyków w populacji sięga
30-50%, do bycia nimi przyznajemy się raczej niechętnie.
warto przeanalizować je w psychologicznym kontekście. A wreszcie sprawdzić, jak
te cechy wpływają na funkcjonowanie ludzi
na rynku pracy i w firmowej rzeczywistości.
Kult ekstrawersji
Za bycie intro- lub ekstrawertykiem odpowiada tzw. poziom aktywacji. U introwertyka, cechującego się chronicznie
podwyższonym poziomem aktywacji
wewnętrznej, nawet niewielki bodziec
jest w stanie wywołać silną reakcję
emocjonalną. Dlatego bardziej ceni on
sobie wieczór z książką lub w towarzystwie małej grupy przyjaciół, niż przebywanie na zatłoczonej imprezie. Inaczej wygląda sytuacja ekstrawertyka.
To osoba o chronicznie obniżonym
poziomie aktywacji wewnętrznej, która
poszukuje mocnych doznań. By wywołać u niej reakcję emocjonalną, bodziec
zewnętrzny musi być silny. Ze względu na wysoki, wewnętrzny poziom aktywacji, introwertycy wolno powracają
Dlaczego do pojęć “introwertyk” i “ekstrawertyk” przylgnęły wartościujące etykiety?
Przede wszystkim z powodu, importowanej z Ameryki, dewizy „keep smiling”
oraz imperatywu wyróżniania się z tłumu
i bycia przebojowym. Dobrze ilustrują to
słowa Susan Cain: „Żyjemy w świecie,
w którym dominuje system wartości, który ja nazywam Ideałem Ekstrawertyka
– oparty na wszechobecnej wierze w to,
że osobą idealną jest osobnik niezwykle
towarzyski i otwarty, typ samca/samicy
alfa, który znakomicie daje sobie radę
w sytuacjach, w których to właśnie on znajduje się w centrum uwagi”.1 By rozwiać
mity związane z introwersją i ekstrawersją,
1 Cain S., "Ciszej proszę... Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać", MT Biznes, Warszawa 2012.
Ekstrawersja i introwersja pod
lupą
do równowagi po wystawieniu na silne
bodźce. Aby odzyskać spokój, potrzebują
odpoczynku od stymulacji. Ekstrawertycy
wręcz przeciwnie. Niski wrodzony poziom
aktywacji motywuje ich do nieustannego
poszukiwania nowych wrażeń. Aby zapewnić sobie poczucie spełnienia, szukają silnych emocji.
na opinie innych osób. W sytuacji, gdy
zespół zarządzany przez introwertycznego
przywódcę jest pełen inicjatywy, istnieją
duże szanse, że takie dyskretne kierownictwo przyniesie pozytywne rezultaty.
Historia zna w końcu wielu introwertycznych liderów, jak choćby Abraham Lincoln,
Mahatma Gandhi czy Bill Gates.
Osobowość lidera?
Przeciwieństwa się przyciągają
Opisywane zależności mają przełożenie na zachowania na polu zawodowym.
W porównaniu do introwertyków, ekstrawertycy lepiej wykonują zadania w śro-
Optymalne efekty przynosi godzenie przeciwieństw i współpraca ekstrawertyków
z introwertykami. Ich uzupełniające się cechy pozwalają im efektywnie współdziałać.
są wartościowymi pracownikami, jeśli tylko
dostrzeże się ich potencjał i zapewni odpowiednie warunki do działania. Z tego powodu dobrze, jeśli w organizacji istnieją odpowiednio wyważone proporcje między
pracą w grupie, np. metodą burzy mózgów
(która daje przewagę ekstrawertykom)
a pracą w pojedynkę (podczas której to introwertycy rozwijają skrzydła). Bo, jak pisze
Susan Cain: „Samotność może – choć nie
musi – być katalizatorem innowacji”.3
W porównaniu do introwertyków, ekstrawertycy lepiej
wykonują zadania w środowisku pełnym bodźców.
Introwertycy natomiast działają skuteczniej
w warunkach niskiej stymulacji.
dowisku pełnym bodźców. Introwertycy
natomiast działają skuteczniej w warunkach
niskiej stymulacji. Dla przykładu: wyobraźmy sobie ekstrawertyka i introwertyka w
tzw. „open space”, czyli wspólnej przestrzeni pracy, wypełnionej współpracownikami,
hałasem dzwoniących telefonów, szumem
rozmów. Kto lepiej wykona zadanie w takich
warunkach? Ekstrawertyk. Natomiast jego
introwertyczny kolega lepiej się sprawdzi,
gdy nic nie rozprasza jego uwagi i może w
pełni skupić się na pracy.
Być może przez większą odporność psychiczną, a być może przez wrodzoną łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz dominację, ekstrawertycy częściej obejmują
stanowiska menedżerskie w organizacjach.
Według badań opublikowanych przez Onesa i Dilcherta2, 60% osób zasiadających
w ścisłym kierownictwie amerykańskich
przedsiębiorstw to ekstrawertycy. Jednak – wbrew statystykom – psychologowie
dostrzegają wiele cech sprzyjających byciu
liderem u introwertyków. Te cechy to przede
wszystkim uważne słuchanie i otwartość
Potwierdza to przykład założycieli firmy
Apple: charyzmatycznego Steve’a Jobsa
i „tego drugiego” Steve’a, czyli Stevena
Wozniaka. Ta dwójka to niemal podręcznikowy przykład duetu introwertyk-ekstrawertyk, który odniósł spektakularny sukces. Wozniak w zaciszu swojej piwnicy
konstruował oprogramowanie i – unikając
rozgłosu – wklepywał na klawiaturze linijki
kodu. Jobs, mistrz ceremonii, stworzył historię marki i odegrał wokół niej porywający spektakl. Technologiczny gigant nie
mógłby powstać ani bez jednego, ani bez
drugiego.
Introwertycy i ekstrawertycy, choć znajdują
się na przeciwległych biegunach psychologicznego kontinuum, wnoszą do organizacji
ważne cechy i umiejętności. Ci pierwsi jako
doskonali obserwatorzy potrafią analitycznie spoglądać na zachodzące w niej procesy i tworzyć kreatywne rozwiązania (które
często rodzą się w samotności). Ci drudzy
odważnie manifestują swoje pomysły
i zarażają innych swoim entuzjazmem.
Zarówno ekstrawertycy, jak i introwertycy
Marta Kondys, absolwentka psychologii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz studiów podyplomowych „Akademia Trenera” na WSNHiD
w Poznaniu. Ma za sobą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z psychologicznych kompetencji miękkich
(m.in. z zakresu autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i personal
brandingu). Na co dzień pracuje jako
Community Manager, wykorzystując
umiejętności psychologiczne do prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych.
2 Dilcher S., Ones D., “How special are executives?”, Industrial and Organizational Psychology 2009, [cyt. za:] Fofmann D., Gino F., Grant A., [online], [dostęp: 2014.08.05], Dostępny
w internecie: http://www.hbrp.pl/news.php?id=509
3 Cain S., op. cit.
64
65
Nowe media
Nowe media
Kiedy sama
komunikacja
to za mało
Aplikacje konkursowe
Angażująca komunikacja to podstawa dobrze prowadzonych działań na Facebooku.
Jednak biznes lubi pieniądze, stąd w celu osiągnięcia
znacznie lepszych rezultatów, warto rozważyć dodatkowe formy animowania
społeczności i pozyskiwania fanów, jakimi są konkursy i kampanie reklamowe.
Maciej Kierzek
Oprócz najróżniejszych mechanizmów,
umożliwiających przeprowadzanie wielu
rodzajów konkursów, aplikacje zapewniają
kilka dodatkowych możliwości:
podpięcie dokumentów takich jak polityka prywatności i regulamin konkursowy, który w przejrzysty sposób
określa jego zasady,
uzyskanie zgody użytkownika na
przetwarzanie jego danych osobowych i potwierdzenie zapoznania się z zapisami regulaminu; funkcjonalność ta jest wymagana przez przepisy
GIODO, które reguluje rozporządzenie MSWiA,
wykluczanie i blokowanie użytkowników, którzy łamią zasady konkursowe,
Konkursy
Jeszcze do sierpnia 2013 roku regulamin
Facebooka zabraniał prowadzenia konkursów wykorzystujących tzw. natywne funkcje serwisu (t.j. organizowanych na tablicach, w których zwycięzców wyłaniano
np. na podstawie największej liczby polubień, udostępnień czy najciekawszych
komentarzy). Jedyną legalną formą przeprowadzania konkursów było wykorzystywanie dedykowanych aplikacji zintegrowanych z profilem za pomocą specjalnych
zakładek.
Choć obostrzenie dotyczące tzw. konkursów „na ścianie” zostało zniesione, a przeprowadzanie akcji z nagrodami za pomocą takich funkcji serwisu jak polubienia czy
komentarze zostało zalegalizowane, to nadal
najlepszą formą konkursów pozostają te rozgrywane przy pomocy dedykowanych aplikacji.
Dają one znacznie bogatsze możliwości angażowania fanów profilu, niż praktyka rozdawania nagród za pośrednictwem postów na
ścianie.
na i zaawansowana forma konkursu,
w której uczestnik może popisać się jednocześnie wiedzą, kreatywnością,
refleksem czy zręcznością. Mechanizm gry jest uzależniony od fantazji organizatorów konkursu, bowiem
współczesne możliwości programistyczne dają nam bardzo duże pole
do popisu.
Wśród wielu różnych rodzajów konkursów,
jakie możemy przeprowadzić w ramach
aplikacji, można wyodrębnić 4 podstawowe rodzaje:
1.
2.
3.
Konkursy tekstowe/hasłowe – najprostsza i najszybsza do przeprowadzenia forma konkursu, która wymaga
od uczestnika zamieszczenia odpowiedzi na pytanie konkursowe za pośrednictwem aplikacji.
Quizy – testy wiedzy zawierające określoną liczbę pytań z propozycjami odpowiedzi. Ich zaletą są jasne reguły
przyznawania nagród (na podstawie
liczby poprawnych odpowiedzi i szybkości ich udzielenia). Niewątpliwą zaletą quizu jest fakt, że za pomocą pytań
konkursowych możemy przekazywać
uczestnikom wiedzę na temat wybranego zagadnienia (np. zapoznawać
fanów z zaletami produktów lub usług).
Gry dedykowane oparte na własnym
scenariuszu – najbardziej rozbudowa-
4.
Konkursy foto/video – konkursy
fotograficzne i video mogą być rozgrywane w prosty sposób polegający
na nadsyłaniu zdjęć lub filmików na
skrzynkę mailową. Do rozgrywania
tego typu konkursów służą również
zaawansowane banki zdjęć w postaci dedykowanych aplikacji. Przeprowadzane w ten sposób konkursy
mogą przyjąć charakter ciągły lub
cykliczny, a marka pozyskuje dostęp
do pokaźnej bazy zdjęć o określonej
tematyce.
postowanie na ścianie użytkownika
(informacja o wzięciu udziału w konkursie, wygraniu, wykonaniu określonej czynności jak np. zagłosowanie)
i zachęcanie do udziału jego znajomych,
zgodna z zasadami publikacja wyników wewnątrz aplikacji konkursowej,
pozyskanie danych teleadresowych
laureatów za pośrednictwem aplikacji,
przeprowadzenie konkursu wieloetapowego z udziałem publiczności oraz
jury; to bodaj najważniejsza funkcjonalność, bowiem pozwala na zapewnienie „sprawiedliwości konkursowej”
(unikamy manipulacji wynikami, jakie
zwykle pojawiają się w wypadku głosowania publiczności), ale głosy oddane przez fanów decydują o tym,
które prace konkursowe trafią pod obrady jury; tym samym konkurs może
być zarówno wirusowy (angażowanie fanów) jak i uczciwy (ostatecznie
decyduje jury).
Na skuteczność konkursu bardzo duży
wpływ ma jego koncepcja, pomysłowość i wykonanie – konkursy przeprowadzane w
ramach aplikacji pozwalają na szerokie rozwinięcie skrzydeł. Kolejnym magnesem przyciągającym do roz(g)rywki są niewątpliwie
nagrody – im ciekawsze, tym więcej osób
skuszą i przyciągną do udziału. Trzecim decydującym czynnikiem są środki jakie przeznaczymy na promocję konkursu w postaci
facebookowych kampanii reklamowych.
Kampanie reklamowe
Reklama to jedno z najstarszych narzędzi promocji, które dzięki nowym technologiom stało się jeszcze bardziej precyzyjne i efektywne.
Reklama na Facebooku (Facebook Ads)
jest znacznie lepszą formą reklamy w porównaniu do promocji w tradycyjnych mediach dzięki możliwości dokładnego targetowania kampanii i faktowi, że opiera się na
społecznościach.
Targetowanie
Targetowanie, czyli precyzyjne określanie
grupy docelowej, to fundament skutecznej
i efektywnej (czyt. możliwie najtańszej)
kampanii reklamowej. Oprócz podstawowych wytycznych jak wiek, płeć i miejsce
zamieszkania, warto sprecyzować także
inne charakterystyki, które sugeruje nam
Facebook, jak na przykład status związku,
wykształcenie, określone zainteresowania
czy polubione fanpage o podobnej tematyce co nasz. Możliwe jest np. targetowanie
reklamy dla zamężnej kobiety w wieku 2530 lat, mieszkającej w Jarocinie, mającej
wyższe wykształcenie i lubiącej wspinaczki
górskie. Tak precyzyjnie wyselekcjonowana grupa docelowa zapewni nam najlepsze
możliwe wyniki kampanii, czyli największą
liczbę fanów za najniższą cenę.
Rodzaje i cele reklam
Reklama na Facebooku ma na celu nie
tylko pozyskiwanie nowych fanów. Serwis
oferuje też kilka innych ciekawych możliwości dotarcia do potencjalnych klientów.
Podczas procesu kreacji nowej reklamy
Facebook zapyta nas o jej główny cel, na
podstawie którego dobierze odpowiednie
środki i mechanizmy promocji. Do wyboru
mamy:
polubienia strony – najwygodniejsza i najbardziej skuteczna forma
pozyskania nowych fanów,
zaangażowanie pod postami
– promowanie konkretnych postów pozwala znacznie zwiększyć
zaangażowanie, tj. liczbę polubień, komentarzy, udostępnień czy
wyświetleń,
wizyty strony www – zaproszenie
facebookowiczów na naszą stronę
internetową,
konwersje w witrynie – ta forma
reklamy zachęca do wykonania
konkretnych czynności na stronie
www, jak np. rejestracja użytkownika, zakup, dodanie przedmiotu
do koszyka, itp.
zainstalowania aplikacji – promować możemy także konkretne
aplikacje – np. konkursy, gry czy
lokalizatory placówek,
aktywność w aplikacji – bardziej precyzyjna forma reklamy,
wspierająca podejmowanie konkretnych czynności w ramach aplikacji,
aktywność w wydarzeniach – pomaga znacznie powiększyć grono
zaproszonych osób i zwiększyć zasięg komunikacji w ramach facebookowego wydarzenia,
skorzystanie z oferty – ta forma
reklamy to promocja oferowanych
przez firmę produktów bądź usług
w ramach Facebook Offers.
66
67
Nowe media
Inteligentny przekaz
reklamowy
Oczywiście, najbardziej popularną są dwie
pierwsze opcje, które znacząco wpływają
na poprawę najważniejszych wskaźników:
wzrostu zasięgu komunikacji i zaangażowania fanów.
Serwis Facebook podaje też kilka wytycznych i sprawdzonych praktyk, które
zagwarantują możliwe najlepsze rezultaty
prowadzonej kampanii reklamowej.1
mając na uwadze także parametry targetowania (jeśli też zostały różnie ustawione
na potrzeby testów). Już po kilku dniach
kampanii wyraźnie widać pierwsze efekty. Możemy zacząć wyłączać najsłabsze
(tj. najmniej efektywne kreacje) i ewentualnie dostosowywać te najskuteczniejsze.
Po tym procesie możemy określić z dużą
precyzją jednostkowy koszt pozyskania
fana i w razie potrzeby zaplanować większą kampanię w oparciu o twarde dane
i wskaźniki.
Długość tekstu reklamowego: 90 znaków – krótka, prosta i autentyczna
treść.
Kolejnym wskaźnikiem wpływającym na
koszt reklamy jest model rozliczeń. Do wyboru mamy 2 opcje:
Długość tytułu: 25 znaków – esencja
tego co chcemy przekazać
CPM – Cost per thousand, M jako rzymskie 1000, czyli mówiąc wprost – koszt
za 1000 wyświetleń naszej reklamy,
Skuteczna reklama
Grafika reklamowa: najlepiej sprawdzają się fotografie nawiązujące do
stylu życia lub atrakcyjne grafiki produktowe.
Ile to kosztuje?
Koszt reklamy na Facebooku zależy przede
wszystkim od rozmiaru grupy docelowej,
wybranej formy rozliczeń i od zakładanego
budżetu. Istotny jest także okres trwania
kampanii reklamowej – jeśli ma być prowadzona przez nieokreślony czas, możemy
określić budżet dzienny, czyli maksymalną
kwotę, jaką w ciągu 24h możemy przeznaczyć na promocję. Jeśli natomiast chcemy,
by kampania trwała przez założony czas
(np. tydzień) wówczas określamy budżet
całkowity. W tym przypadku środki zostaną
rozłożone na cały okres trwania kampanii.
To co najbardziej interesuje reklamodawców – koszt pozyskania jednego fana – jest
najtrudniejsze do określenia, przynajmniej
w początkowej fazie działań. Jednostka
ta jest bowiem zależna przede wszystkim
od doboru grupy docelowej. W związku
z tym rozpoczynając kampanię warto uruchomić nawet do sześciu kreacji reklamowych (z różnymi grafikami oraz treściami
reklamowymi) i testować ich skuteczność,
Inwestycja w efektywnie realizowaną
kampanię reklamową i/lub profesjonalnie
przeprowadzany konkurs wcale nie musi
wiązać się z dużym nakładem środków.
A każde wsparcie finansowe z pewnością
przełoży się na większą rozpoznawalność
marki, wzrost liczby fanów oraz bardziej
zaangażowaną społeczność fanpage’a.
CPC – Cost per Click – koszt za każde
kliknięcie użytkownika w naszą reklamę.
Z reguły korzystniejszym rozwiązaniem
jest model CPC, ale warto przetestować
oba rozwiązania i następnie sprawdzić
ich efektywność.
Czy to się opłaca?
W sytuacji, gdy mimo dobrej (tj. jakościowej, kreatywnej i przemyślanej)
komunikacji przyrost liczby fanów i ich
zaangażowanie nie stoi na oczekiwanym poziomie, skorzystanie ze wsparcia
konkursów i reklam może być najlepszym rozwiązaniem. Szczególnie warto
wykorzystać te narzędzia w okresach
trudnych i istotnych z punktu widzenia
firmy. Okresem trudnym może być np.
początek działań na fanpage’u. W celu
uniknięcia tzw. komunikowania do pustej
sali warto przeprowadzić konkurs, wsparty kampanią reklamową. Pozwoli on nam
zdobyć początkowy kapitał ludzki, dzięki
czemu łatwiej będzie nam budować większą społeczność wykorzystując efekt kuli
śnieżnej.
1 Facebook for Business, https://www.facebook.com/business/a/online-sales/page-post-link-ads/
Maciej Kierzek, Prezes Zarządu
OnlineIdea Sp. z o.o., do której
należy Socialidea – agencja specjalizująca się w kompleksowej
obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki bogatemu
doświadczeniu, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz
silnemu wsparciu technologicznemu
skutecznie realizuje strategie komunikacji marek w nowych mediach.
Strona internetowa: socialidea.pl
W dzisiejszych czasach reklama otacza nas wszędzie – w sklepie, autobusie,
telefonie czy internecie, zgodnie z maksymą „reklama dźwignią handlu”.
Zapewne coś w tym jest, lecz trzeba sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne
pytanie – kto z nas zwraca uwagę na reklamy telewizyjne i komu
zostają one w pamięci?
Jednym ze sposobów na sprzedaż danego
produktu bankowego jest telewizyjny spot reklamowy i sprytne zatrudnienie w nim gwiazdy – czyli znanej postaci z „show biznesu”.
Rzeczywiście, sprawdza się to patrząc na
serię reklam jednego z większych banków
na polskim rynku.
Niemniej jednak jest jedno ALE… – czy to się
opłaca i czy działa na dłuższą metę? Czy to
nas odróżnia od pozostałych banków na rynku? Czy wyemitowana seria jednej reklamy
telewizyjnej nie jest nudna? Czy w obecnej
sytuacji – trudnej dla polskich banków spółdzielczych – mogą sobie one pozwolić na
inwestycję ogromnych środków w serię reklam? Pamiętajmy, że specjaliści zalecają
pełne serie reklam, ponieważ pojedyncze nie
przyniosą wymiernych skutków. Jednym ze
sprawdzonych, o wiele tańszych i coraz bardziej popularnych rozwiązań staje się digital
signage w placówce banku spółdzielczego.
Digital Signage to nic innego jak nowoczesna i efektywna forma komunikacji z klientami za pomocą monitorów reklamowych,
które umieszczane są w placówkach bankowych. Dzięki personalizacji treści przekazu
w zależności od preferencji, grupy docelowej,
miejsca oraz określonego czasu, technologia
digital signage umożliwia dotarcie z produktem do ściśle wytypowanego wcześniej
klienta. Wysoka skuteczność przyciągania
uwagi wykorzystywana jest w bankach spółdzielczych, gdzie percepcja uwagi klienta
w trakcie wizyty w placówce jest zwiększona.
Faktem jest bowiem, że większość decyzji
zakupowych, czasami również inwestycyjnych, klient podejmuje impulsywnie w danej chwili. Według badań, ponad ¾ decyzji
zakupowych podejmowanych jest właśnie
w ten sposób. Dlatego też marketing, reklama i PR stawiają na dynamiczny przekaz
multimedialny, którego zadaniem jest przyciągnąć uwagę klienta, oderwać go od widoku ulotek. I tutaj jest pole do popisu dla digital
signage. Emitowane za pomocą cyfrowych
nośników reklamy są animowane, przedstawiają konkretny produkt dla klienta.
Oczywiście, w celu uatrakcyjnienia przekazu reklamowego wyświetlanego na ekranie
monitora, należy urozmaicić jego treść.
Można to osiągnąć poprzez dodanie serwisów informacyjnych, przykładowo: serwis
imieninowy, pogoda dla rolnictwa, informacje ze świata. Klient, w oczekiwaniu na obsługę, z dużym zaciekawieniem przeczyta
przekazywane informacje. Ludzka ciekawość gwarantuje to, że klient patrząc na
ekran będzie chciał obejrzeć cały przekaz
do końca, a po drodze zwróci uwagę na
produkty bankowe, które są reklamowane.
Z uwagi na coraz niższe ceny inwestycje
w digital signage są dziś coraz bardziej
akceptowalne przez Zarządy. Banki Spółdzielcze poszły nawet o krok dalej i postanowiły dać klientowi wybór – to on decyduje jaki przekaz produktowy i informacyjny
chce otrzymać.
Bank Spółdzielczy w Tczewie jako pierwszy w Polsce kompleksowo wdrożył
w swoich placówkach rozwiązania digital
signage, takie jak: monitory LED, ściany
ekranów oraz interaktywne punkty informacyjne zwane Infomatami.
Infomat umożliwia interakcję z klientem
podczas pobytu w placówce bankowej. Postrzeganie czasu oczekiwania na obsługę
ulega skróceniu, a dzięki zastosowaniu
technologii dotykowej możliwe jest zaangażowanie klienta w zupełnie nowy, intrygujący sposób. Klient podchodząc do
ogromnego ekranu samodzielnie wybiera
informacje, które go interesują. Ciekawa
szata graficzna oraz szeroki zakres informacji, z których klient może skorzystać,
daje ogromną przewagę nad standardową
papierową reklamą. Najnowocześniejsze
rozwiązania zdecydowanie budzą zainteresowanie wśród klientów.
Dziś przekazy emitowane za pomocą
zdalnie zarządzanych sieci nośników są
integralną częścią strategii promocyjnych
w placówkach bankowych. Banki Spółdzielcze dbając o potrzeby swoich klientów
coraz chętniej podwyższają jakość swoich
usług oferując innowacyjne rozwiązania
branży digital signage.
Konrad Otwinowski
Konrad Otwinowski – Menadżer rozwoju marki BSTV
w firmie DDS Poland. Współpracuje z sektorem bankowości spółdzielczej od 10 lat. Ukończył informatykę
i ekonometrię na AE w Krakowie oraz podyplomowe studia
z bankowości i finansów na SGGW w Warszawie. Firma
DDS Poland istnieje na rynku od 2006 roku i zajmuje się
rozwiązaniami digital signage. Jest liderem na rynku digital
signage w Polsce. Posiada podpisaną umowę ramową ze
SGB-Bankiem SA. Strona internetowa www.bstv.pl
68
69
Nie samą pracą żyje człowiek
Nie samą pracą żyje człowiek
Kulturalnie polecamy
KINO
MUZYKA
Jerz Igor,
„Mała płyta”
(Lado ABC 2014)
Morrissey,
„World Peace Is None of Your
Business”
(Harvest 2014)
Ronika,
„Selectadisc”
(RecordShop 2014)
„Bardzo poszukiwany człowiek”
(„A Most Wanted Man”),
reż. Anton Corbijn
(Niemcy, USA, Wielka Brytania 2014)
„Szef” („Chef”),
reż. Jon Favreau
(USA 2014)
„Wróg” („Enemy”),
reż. Denis Villeneuve
(Kanada, Hiszpania 2013)
Płyta Jerza Igora jest „mała”, bo kierowana jest właśnie do małego odbiorcy. Ale nie
tylko. Jerzy Rogiewicz i Igor Nikiforow to
muzycy związani z warszawską wytwórnią
Lado ABC, która wydaje wszystko, od rocka przez jazz po muzykę poważną, zawsze
doprawiając to sporą dawką zakręconego
humoru. W tym przypadku dwójka panów
wpadła na pomysł nagrania albumu z muzyką dla dzieci, który można traktować jako
zbiór kunsztownych kołysanek. Wyznaczyli
sobie przy tej okazji szlachetną misję podwyższenia jakości tego typu produkcji, tworzonych z myślą o najmłodszych. Na „Małej
płycie” nie znajdziemy więc sklejonych na
szybko w programie komputerowym podkładów czy infantylnych linii wokalnych
rażących hiperpoprawną wymową. To
kolekcja ślicznych piosenek, których każdy aspekt został dopięty na ostatni guzik.
Wykwintne i lekkie zarazem kompozycje
napisane przez wykształconych muzyków
oraz działające na wyobraźnie teksty młodych, rozumiejących umysł dziecka autorów podane są w profesjonalnie zagranych,
żywych aranżacjach, bogatych, acz subtelnych. Jerz Igor wykonuje utwory, przy których niemowlak smacznie zaśnie, niesforny
czterolatek pobawi się i pośpiewa, a dorosły nie tylko uniknie bólu głowy, ale i sam
doceni urok całego przedsięwzięcia. Wielu
już zresztą to zrobiło i za pośrednictwem
platformy PolakPotrafi.pl pomogło „Małej
płycie” ukazać się na rynku.
Morrissey to diwa. Nietypowa, bo gra rocka
i jest mężczyzną. Choć i pod tymi względami wypada ambiwalentnie. Charyzmatyczny wokalista The Smiths od początku drogi
okrywa swą seksualność tajemnicą, co
rusz wysyłając w dodatku sprzeczne w tym
temacie sygnały. To tylko jeden z aspektów
przemawiających za jego kultowym statusem. Jest legendą i dobrze o tym wie. Stąd
diwa – rozkapryszona, narcystyczna postać o gigantycznym ego, słynąca z kontrowersyjnych poglądów na świat i takowych
wypowiedzi. Również na przestrzeni muzycznej – należy w końcu do najlepszych
tekściarzy wszech czasów. Jako zdeklarowany weganin umieszcza np. na nowej płycie piosenkę, w której oklaskuje śmierć torreadora zadaną przez byka na arenie, bo
przecież – jak oświadczył na warszawskim
koncercie sprzed 3 lat – „ataki w Norwegii
to »nic« w porównaniu z okrucieństwem,
jakiego dopuszczają się sieci McDonald’s
czy KFC”. Jakkolwiek wielki nie byłby tupet
Moza, trudno zaprzeczyć temu, że wielokrotnie usprawiedliwia go jego niemniejszy
wcale talent. I choć ostatnimi płytami nie
dosięga poziomu albumów The Smiths czy
pierwszych nagrań solo, pozostaje artystą
nietuzinkowym, o charakterystycznym, natychmiast rozpoznawalnym stylu. „World
Peace…” dobrze wyraża przywołaną na
początku dwojakość: jest zarazem pompatyczna i słodka, tak jak wewnętrznie
sprzeczny bywa sam Morrissey.
Pojedyncze piosenki Veronica Sampson
wrzucała do internetu przez dobrych parę
lat, za każdym razem wzbudzając zachwyty niezależnej krytyki. Nic dziwnego, skoro
za każdym razem udowadniała nimi swoje
niesamowite realizacyjne wyczucie, talent
do tworzenia chwytliwych motywów i umiejętność bezproblemowego odnajdywania
się w traktowanej z nabożeństwem estetyce lat osiemdziesiątych. Przejawów takiego
zapatrzonego w tę dekadę „retromaniactwa”
mieliśmy w muzyce ostatnich lat być może
aż zbyt wiele, ale mało komu udawało się
podejść do tematu z tak czułym uwielbieniem, jakie towarzyszy dokonaniom Roniki.
Szkoda, że skompilowanie pełnoprawnego
albumu długogrającego zajęło Brytyjce tak
wiele czasu. W międzyczasie większa część
publiczności zdążyła już bowiem dwa razy
zapomnieć o modzie na „ejtisy”. Na przekór
trendom warto jednak po „Selectadisc” sięgnąć i docenić jakość tego materiału. Ta jest
ogromna – pamiętajmy, że to w końcu album w dużym stopniu poskładany z powstających latami, trafionych w dziesiątkę imprezowych „sztosów”. Wszystkie wyraźnie
hołdują tu oczywiście syntetycznym brzmieniom ósmego (a czasem i dziewiątego)
dziesięciolecia minionego wieku, przy czym
każdy odwołuje się do innego ich aspektu.
Zadowoleni będą fani wczesnej Madonny,
house’owej pulsacji, tanecznych propozycji
spod znaku Hi-NRG czy funkujących zagrywek Nile’a Rodgersa.
Do Hamburga w nieoficjalny sposób
przedostaje się Issa Karpow, młody, mocno poturbowany Czeczen-islamista. Nie
umyka to uwadze niemieckiego kontrwywiadu, z powodu wydarzeń z 11 września
szczególnie uwrażliwionego na tego typu
gości. Zbieg z rosyjskiego więzienia pragnie podjąć z niemieckiego banku zdeponowaną przed laty przez swego znienawidzonego ojca gigantyczną kwotę pieniędzy
i ułożyć sobie życie na terenie Niemiec,
w czym pomaga mu młoda prawniczka
i działaczka na rzecz uchodźców. Agenci –
ze zmęczonym, wiecznie popijającym, ale
niezwykle profesjonalnym Güntherem na
czele – stają przed dylematem: jak traktować mężczyznę? To terrorysta czy ofiara?
Sytuacja wymaga z ich strony serii delikatnych ruchów, przy których bynajmniej nie
pomaga co rusz wtrącający się do sprawy wywiad amerykański. Film – podobnie
jak „Szpieg” sprzed trzech lat – stanowi
ekranizację powieści Johna le Carré’a
i charakteryzuje się tempem oraz atmosferą zbliżonymi do wspomnianego poprzednika. Nie jest to więc dynamiczny thriller
z licznymi scenami akcji, a raczej kryminał
„statyczny”, w którym pościgi i strzelaniny
zastępuje spojrzenie na prawdziwą pracę śledczych: ciągnące się pertraktacje,
skrupulatne planowanie każdego ruchu,
żmudne obserwacje podejrzanych. Może
i nuda, ale szlachetna i smakowita. Trzyma
w napięciu.
Zafascynowany kinem od najmłodszych
lat Jon Favreau rozpoczynał karierę jako
aktor i niezależny reżyser. Dziś kręci i produkuje popularne „blockbustery” w rodzaju
„Iron Mana”. Za sprawą ogromnej determinacji udało mu się spełnić swoje marzenie.
Nie zapomniał jednak o korzeniach, czego
świadectwem jest jego nowa propozycja
– „mały” film o zmiażdżonym przez krytyka szefie kuchni, który po utracie posady
w eleganckiej restauracji stara się nadać
karierze właściwy kierunek. Podróżując
po Stanach fast-foodowym kamperem odkrywa, że właśnie to czyni go dużo szczęśliwszym. Fascynację Favreau jedzeniem
odzwierciedlał (poza jego tuszą) tworzony
na początku lat dwutysięcznych talk-show,
„Dinner for Five”, w którym przy wspólnym posiłku rozmawiał o specyfice branży
z rozmaitymi postaciami ze świata kina.
Mocno przyjacielska pozycja w Hollywood
procentuje w „Szefie”, który potrafi zaskoczyć bogatą listą gwiazd pojawiających się
w większych i mniejszych (nawet epizodycznych) rolach: Hoffman, Johansson,
Vergara, Downey Jr., Platt… Pod wymuskanymi ujęciami kulinariów reżyser przemyca przy okazji swoiste credo: miast
uparcie skupiać się na kreowaniu pretendujących do miana sztuki dzieł, warto stłumić ambicję i schlebić gustom mniej wyszukanym, póki tylko robi się to porządnie
i z klasą. Czy to ekranizując komiks Marvela, czy przyrządzając kubańskie kanapki.­­­­­
Transfer Denisa Villeneuve’a, kanadyjskiego reżysera pochodzenia francuskiego,
do Hollywood okazał się ze wszech miar
udany. Jego poprzedni film zrealizowany w USA, mroczny thriller „Labirynt” ujął
w zeszłym roku publiczność i krytyków
chłodnym klimatem, wielokrotnie zaskakującą, coraz to bardziej komplikującą się
historią oraz wielce sprawną grą na emocjach. Kolejne przedsięwzięcie sygnowane
tym nazwiskiem to okazja do ponownego
spotkania ze znanym z tamtego obrazu
Jake’em Gyllenhaalem, który tutaj główną
rolę gra wręcz za dwóch. To bowiem oparta
na powieści José Saramago historia Adama, wykładowcy na katedrze historii, który
w przypadkowym ujęciu wypożyczonego
na DVD filmu zauważa człowieka bliźniaczo podobnego do niego. Z jednej strony
przerażony, z drugiej zaintrygowany, decyduje się odnaleźć czwartorzędnego aktora
i spotkać się z nim. Akcja nabiera tempa,
choć trudno mówić tu o szczególnej sensacji. „Wróg” wabi raczej coraz bardziej duszną atmosferą i niepokojącym nastrojem
podbijanym powracającymi, „pajęczymi”
wizjami wprost z obrazowania sennego. To
kino w wielu miejscach czerpiące z zabarwionego ironią psychologizmu wczesnych
dzieł Polańskiego – wstępnie nieoczywiste
(czyli idealne dla widzów lubujących się
w snuciu kolejnych wnikliwych interpretacji
oglądanych dziełek), a przy tym wysmakowane wizualnie.
70
71
Nie samą pracą żyje człowiek
Nie samą pracą żyje człowiek
FILMOWA JOLKA
Grał Chopina i papieża (nazwisko)
Przez płot walczył z Pawlakiem
„Wróg” jest oparty na jego
powieści (nazwisko)
„Świnka z klasą”
Imię aktorki z „Piratów z Karaibów” i „Zacznijmy od nowa”
Kulturysta, aktor, gubernator
(nazwisko)
Bracia, wynalazcy kinematografu
Leniwiec z „Epoki lodowcowej”
Wyświetla kilka filmów naraz
... Piastowskie, offowa ekipa
z Zielonej Góry
Było ich czterysta w tytule
filmu Truffaut’a
Bohater Dorocińskiego
z „Pitbulla”
„Teatralne” dzieło Larsa von
Triera
Imię ulubionego kompozytora
Sergio Leone
Pan Darcy, zarówno
z „Dumy i uprzedzenia”, jak
i „Dziennika Bridget Jones”
(nazwisko aktora)
Jeden z przedstawicieli francuskiej Nowej Fali (nazwisko)
Nazwisko polskiej reżyserki,
która studiowała z Milošem
Formanem
Objaśnienia zostały podane w kolejności
alfabetycznej odgadywanych słów. W diagramie ujawniono wszystkie litery D, L, R
i Y. Litery z pól ponumerowanych od 1 do
16 utworzą rozwiązanie – tytuł serialu telewizyjnego.
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:
[email protected]
Pierwsza, piąta i dziesiąta osoba, która
prześle poprawne rozwiązanie otrzyma
podwójny bilet do kina sieci Multikino, do
wykorzystania na terenie całej Polski.
Złota statuetka z Berlinale
Nazwisko reżysera ostatnich
filmów o Batmanie
Klub sportowy z „Misia”
Zwiastun filmowy
Camera ..., pierwowzór aparatu fotograficznego
Debiut Juliusza Machulskiego
o napadzie na bank
Jego powieści zekranizowali
Stuhr i Smarzowski (nazwisko)
Grał Wałęsę i Hitlera (nazwisko)
Krytyk, z Kałużyńskim prezentował „Perły z lamusa”
(nazwisko)
Gatunek dla lubiących się bać
Imię amerykańskiego aktora,
który niedawno popełnił samobójstwo w wieku 63 lat
Gra Wolverine’a w serii filmów o X-Menach (nazwisko)
Głośny dramat irański sprzed
3 lat
Reżyser-okularnik, neurotyczny nowojorski Żyd (imię)
Tegoroczny laureat Oscara
w kategorii Najlepszy film
72
Lokata z nagrodami
Kolejne nagrody
w promocji lokaty
rozdane
Chwyć pewny zysk
i łap nagrody
Wszystkim zwycięzcom
serdecznie gratulujemy
i zachęcamy do wzięcia
udziału w kolejnych
edycjach promocji
lokat terminowych SGB.
PBS w Janikowie
Rozdano nagrody w kolejnych edycjach
loterii promocyjnej „Lokata SGB”. Główna wygrana w promocji „Wiosna 2013”
powędrowała do klienta Banku Spółdzielczego w Świeciu, który otrzymał
kluczyki do samochodu Honda CR-V.
Uroczyste przekazanie nagrody przez
panią Prezes wspomnianego Banku
miało miejsce w Poznaniu, w salonie
Honda Waszkowiak.
W edycji letniej wydano zaś dwie nagrody główne w postaci samochodu Kia
Sportage. Szczęśliwi laureaci – klienci
Piastowskiego Banku Spółdzielczego
w Janikowie oraz Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie – odebrali
auta w salonie Lee Motors w Komornikach, a wręczenia dokonywali kolejno
p. Prezes BS w Janikowie oraz p. Wiceprezes Zarządu GBS w Mosinie.
Nagroda główna: Renault Captur
Wiele atrakcyjnych nagród
GBS w Mosinie
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału
w kolejnych edycjach promocji lokat terminowych SGB. Sprzedaż lokat w bieżącej akcji, „Lato 2014”, zakończy się
10 października br.
Lokata z nagrodami dostępna w wybranych Bankach Spółdzielczych
SGB oraz oddziałach SGB-Banku SA. Szczegółowy regulamin promocji
wraz z opisem i dostępnością wybranych nagród na www.sgb.pl.
Promocja trwa od 28.07.2014 r. do 10.10.2014 r.
Bezpłatna infolinia:
Biuro Marketingu i Komunikacji
SGB-Bank S.A.
BS w Świeciu
800 888 888
www.sgb.pl

Podobne dokumenty

Informator SGB 6/2014 - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Informator SGB 6/2014 - Spółdzielcza Grupa Bankowa głęboki i trwały, może wówczas dojść do obniżenia stopy referencyjnej nawet do poziomu zbliżonego do zera. Przykłady

Bardziej szczegółowo