pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Komentarze

Transkrypt

pozew o zaprzeczenie ojcostwa
M................, dnia ............
Do
Sądu Rejonowego
Wydział Rodzinny
w ..........................
Powód: Jan K.
zam. ..........................
Pozwani:
1) Anna K.
zam. ..........................
2) małoletnia Maria K.
zam. .........................
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
W imieniu własnym, wnoszę o:
1. ustalenie, że małoletnia Maria K. ur. dnia 5 listopada 2006 r. w ......................... jako córka
pozwanej Anny K............... nie jest córką powoda Jana K............. .
2. Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm
przepisanych.
Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński w dniu 5 maja 1999 roku w USC w ...................
za numerem aktu ................
Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.
Pożycie stron układało się w miarę zgodnie do 2003 roku. Wówczas ze względu na
różnice charakterów i zainteresowań powód wyprowadził się z mieszkania pozwanej Anny K
i do chwili obecnej zamieszkuje u swoich rodziców.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Od kwietnia 2003 roku strony nie utrzymują wspólnego pożycia i pozostają w
faktycznej separacji.
W dniu 5 listopada 2006 r. pozwana urodziła córkę Marię K.. Powód zaprzecza, aby to
on był ojcem dziecka.
Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.
................................
(podpis powoda)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Podobne dokumenty