Sprawozdanie`2014 - Gimnazjum w Wieprzu

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie`2014 - Gimnazjum w Wieprzu
Sprawozdanie szkoły kandydującej do
programu Szkół Stowarzyszonych
UNESCO
Rok szkolny 2013/2014
Wypełniony formularz, wraz z dołączonym krótkim opisem najciekawszych projektów i ilustrującymi je
zdjęciami proszę przesłać do Polskiego Komitetu ds. UNESCO, fax.0-22 620-33-62, e-mail:
[email protected] (formularz do pobrania na stronie www.unesco.pl → edukacja → szkoły
stowarzyszone → prawa strona ekranu
Termin składania formularzy – 19 lipca 2014
1. Imię i nazwisko szkolnego koordynatora programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO:
Mgr Małgorzata Krzuś
e-mail: [email protected]
wykładane przedmioty: Biologia, Chemia, Edukacja dla Rodziny
2.Informacje na temat szkoły:
Nazwa szkoły: Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu
Adres szkoły: 34-382 Wieprz, ul. Szkolna 800, Polska
Dyrektor szkoły: mgr Wiesław Sylwester Jakubiec
Tel: 338675 906 Fax: 338675 906
e-mail: (sekretariat) [email protected] oraz (dyrektor) [email protected]
Strona internetowa: http://gimnazjum.konto.pl
Typ szkoły:
□ podstawowa X gimnazjum □ zespół: podstawowa + gimnazjum □ liceum
□ liceum + gimnazjum □ liceum zawodowe □ inne, proszę określić:
Wiek uczniów: 13 - 16 lat
Liczba dziewcząt: 62 Liczba chłopców:71
(orientacyjnie)
Wykładane języki obce:
●angielski
X podstawowy
X rozszerzony
● hiszpański
X podstawowy
□ rozszerzony
● niemiecki
X podstawowy
□ rozszerzony
1
● rosyjski
X podstawowy
□ rozszerzony
3.Informacje na temat prowadzonej działalności
Który (które) z poniższych czterech głównych dla działalności Szkół Stowarzyszonych UNESCO
tematów, stanowił motyw działań w roku szkolnym 2013/14.
W opisie projektów prosimy podać zastosowane metody pedagogiczne; wymienić współpracujące
szkoły /instytucje, a także podać, czy realizowane były one w ramach zajęć lekcyjnych/pozalekcyjnych.
Proszę podać orientacyjną liczbę uczniów i liczbę nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów.
Wszystkie tematy były dla naszej szkoły ważne. Tematem, który nadawał rytm
do działań w roku szkolnym 2013 – 2014 była edukacja przyrodnicza
(poszanowanie bioróżnorodnośći otaczającej przyrody oraz
ochrona
naturalnego środowiska. Zapoznanie z charakterystyką różnych gatunków na
przykładach z własnego regionu, a także innych kontynentów jak chociażby
w Azji - projekt zrealizowany w Nowosybirsku (Rosja), o którym więcej w dalszej
części sprawozdania. W naszych przedsięwzięciach nie mniej ważne były
również zagadnienia międzykulturowe (dialog kultur i religii).
Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
(tematy projektów, powiązanie z trwającymi dekadami ONZ, z dniami z kalendarza UNESCO 1 i ONZ2,
liczba uczniów zaangażowanych, metoda realizacji, rezultaty)
W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła w ramach Międzynarodowego Roku Lasów
oraz
Międzynarodowej Dekady Działań na rzecz „WODA DLA ŻYCIA”, podjęła kolejne ciekawe zadania.
Należą do nich projekty podejmowane przez naszych uczniów często również na ich prośbę. Tak było
również i tym razem.
W ramach Światowego Dnia Wody młodzież podjęła się wyczyszczenia brzegów płynącej obok
szkoły rzeki Soły. Była to z jej własnej inicjatywy chęć pracy na rzecz najbliższego środowiska. Teren
sprzątania obejmował odcinek rzeki Soły na odcinku od Kościoła Parafialnego w Wieprzu - do mostu na
rzece w Wieprzu. Uczniowie członkowie Klubu UNESCO działającego przy naszym Gimnazjum
wyruszyli w teren dn. 07.05.2014r. aby posprzątać część rzecznego koryta. W akcji wzięło udział
6 uczniów pod opieką nauczyciela mgr Małgorzaty Krzuś. W rezultacie zebrano 6 worków opakowań
z tworzyw sztucznych.
W czasie zajęć rozwijano w uczniach świadomość odpowiedzialności za życie i środowisko. Akcja
trwała od godz. 9:20 – 11:30. Akcja zorganizowana była w ramach zajęć pozalekcyjnych,
współpracowaliśmy z Urzędem Gminy Radziechowy – Wieprz (pozyskanie rękawic ochronnych dla
wolontariuszy oraz worków na odpady).
Zał.1
Kolejną ciekawą inicjatywą pozwalającą na stałe monitorowanie warunków środowiska naturalnego były
warsztaty filmowe przeprowadzone dn.16.12.2013r. gdy w naszej szkole gościli przedstawiciele
(dziennikarze) Telewizji Regionalnej z Bielska-Białej. Uczniowie gimnazjum poznali tajniki sztuki
dziennikarskiej w czasie tworzenia swoich pierwszych filmów krótkometrażowych. W warsztatach wzięło
udział 13 uczniów, a opiekę nad nimi sprawowała mgr Alina Jakubiec. Zajęcia te zrealizowano po
lekcjach.
Zał. 2
Dnia 06.03.2014 r. została zorganizowana akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Opiekunem imprezy byli: dr Przemysław Dyrlaga i mgr Tomasz Juraszek, udział wzięli wszyscy uczniowie
i pracownicy szkoły.
Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony był w tym roku pod hasłem „Czas dotrzymać słowa. Czas
położyć kres przemocy wobec kobiet”. (Time for action to end violence against women).
1
2
Kalendarium UNESCO: http://www.unesco.pl/dni-tygodnie-unesco/
Kalendarium ONZ: http://www.unic.un.org.pl/konf_obchody/index.php
2
W tym dniu w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca Międzynarodowy Dzień
Kobiet. Panowie zadedykowali swój program artystyczny dla wszystkich pań, podczas którego nie
zabrakło pięknych kwiatów i wielu miłych wzruszeń. Szkolny Klub UNESCO przygotował z tej okazji
gazetkę na korytarzu szkolnym.
Mówiłaś: "Kocham skowronki na polach, nad polami
To wszystko co nam śpiewa za nami i nad nami
One pilnują nieba i pola tuż nad miedzą
O resztę się nie pytaj, bo one Ci - powiedzą..."
Cała jesteś w skowronkach
Śpiewają Twoje włosy
Śpiewa Twoja sukienka
I pantofelek biały.
/L. A. Moczulski/.
Zał. 3
Światowy Dzień Poezji w naszej szkole był obchodzony poprzez udział naszych uczniów w wielu
ciekawych konkursach np: POWIATOWY KONKURS LITERACKI "SZUFLADA". 11.02.2014r.
Wyniki konkursu:
II miejsce Magdalena Brandys kl. III a – opiekun mgr Teresa Biela.
Honorowy patronat nad konkursem objął: Starosta Żywiecki oraz Dyrektor Zarządu Oświaty.
Zał. 4
Kolejnym konkursem przeprowadzonym w kierunku działań proklamowanych przez UNESCO byl
Powiatowy Konkurs Literacki o tematyce świątecznej.
Wyniki konkursu:
wyróżnienia otrzymali – Piotr Pitry kl. II a, Amadeusz Suchanek kl. II a, Patryk Jarosz kl. II a, Martyna
Figura kl. II b, Laura Piznal kl. II b,Kamila Pawlus l. II b. Opieka mgr Teresa Biela. Wyróżnienie otrzymała
również uczennica Patrycja Krzus kl. III b pod kierunkiem mgr Natalii Rachwalik. W/w uczniowie
napisali pracę gwarą żywiecką dotyczące piękna Żywiecczyzny. Tytuł konkursu ”Piykno jest nasa
Ziymia Żywiecko”.
Zał. 5
Młodzież naszego gimnazjum włączyła się do Gminnego Konkursu Literackiego „ Bohater w mojej
gminie”.
Konkurs miał miejsce 11.11.2013r. W czasie podsumowania uczestnicy wysłuchali Koncertu Pieśni
Patriotycznych i odczytali swoje nagrodzone prace. Nagrody otrzymali uczennica M. Brandys kl. III a –
I miejsce, J. Jakubiec kl. III a – II miejsce, L. Piznal kl. II b – otrzymała nagrodę specjalną – opieka mgr
Teresa Biela oraz P. Krzuś kl. III b – opieka mgr Natalia Rachwalik. W nagrodę uczniowie zostali
zaproszeni do Sejmu RP przez posłankę z Ziemi Żywieckiej Panią Małgorzatę Pępek.
Zał. 5
Kolejnym bardzo ciekawym konkursem, do którego uczniowie przygotowywali po zajeciach lekcyjnych,
był konkurs pt ”Nauczyciel moich marzeń”- opiekę sprawowała mgr T. Biela w konkursie wzięło udział
pięciu uczniów. Konkurs zorganizowano z okazji obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Radziechowy - Wieprz.
Uczniowie odnieśli wspaniały sukces zajmująca czołowe miejsca w Gminie.
Zał.6
W ramach tygodni proklamowanych przez UNESCO w grudniu 2013 r. nasza szkoła włączyła się:
W „Międzynarodowy Tydzień Edukacji Artystycznej” przeprowadzając Gminny Konkurs Plastyczny.
Tegoroczny konkurs był przeprowadzony pod hasłem: „Cztery Pory Roku”.
Konkurs został przeprowadzony dn.13.12.2013r. Młodzież przygotowywała się do niego podczas zajęć
pozalekcyjnych.
Laureatami konkursu zostali:
 Dominik Wachtarczyk II a – I miejsce.
 Olga Wrona II a – III miejsce.
 Kamila Pawlus II b - wyróżnienie
Opiekunem Konkursu jest dr Przemysław Dyrlaga.
Patronat nad tym konkursem objął Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz.
Zał. 7
3
Kolejna inicjatywa, w która aktywnie włączyła sie młodzież naszego gimnazjum, był Powiatowy Konkurs
Plastyczny pt.”Tradycja a współczesność- świąteczne zwyczaje polsko - czeskiego pogranicza”.
W konkursie tym, wzięło udział dwóch uczniów, których przygotował dr Przemyslaw Dyrlaga oraz mgr
Teresa Biela.
Honorowy patronat objęło Muzeum w Żywcu i Starostwo Powiatowe w Żywcu. Konkurs odbył się
10.12.2013r.
Główny nacisk w konkursie położono na sprawy ogólnoświatowych porozumień. Nasza młodzież
w rozmaity sposób poznaje swoich rówieśników. Teraz była okazja aby lepiej poznać swoich bliskich
sąsiadów, W kategorii Literackiej tego konkursu nasi uczniowie uzyskali 7 wyróżnień.
Zał. 8
Rok 2013/14 był rokiem wybitnego polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego. Społeczność naszej
szkoły włączyła się aktywnie w obchody „Roku Lutosławskiego”:
Młodzież skupiona w Szkolnym Klubie UNESCO, przygotowała piękna ścienna gazetkę poświęconą
życiu i twórczości kompozytora. Ponadto młodziez przygotowała 30 min. audycje radiową, którą
usłyszeli wszyscy przez szkolny radiowęzeł.
Zał. 9
W nawiązaniu do ubiegłorocznej rocznicy śmierci Bolesława Prusa, słuchaliśmy najważniejszych
informacji, a potem wybranych utworów z jego bogatej twórczości.
Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
(tematy projektów, powiązanie z trwającymi dekadami ONZ, dniami z kalendarza UNESCO, liczba
uczniów zaangażowanych, metoda realizacji, rezultaty)
W dniach od 29 września do 3 października 2013 r. dyrektor mgr Wiesław Jakubiec uczestniczył
w I Międzynarodowym Forum dla młodzieży oraz Liderów Projektów 2013 roku na Krymie
(Ukraina, obecnie Rosja).
Forum to poświęcone było dzieleniu się zdobytą wiedzą, doświadczeniem z innymi. Ważnym punktem
było kreowanie nowych pomysłów na temat realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych
związanych z równoważonym rozwojem oraz naukowych na lata 2014-2016. Dyrektor oraz studenci
przybyli na Krym na zaproszenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, Młodzieży i Sportu Autonomicznej
Republiki Krymu, Ukraina.
Zał.10
Nauczyciel mgr Małgorzata Krzuś uczestniczyła w konferencji z okazji 60 – lecia Szkół
Stowarzyszonych UNESCO. Konferencja odbyła się w dniach 25-26 października 2013r. w Warszawie.
Honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej, Pani Krystyna Szumilas oraz Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody Pan Janusz Zaleski.
Udział w konferencji pozwolił na owocną wymianę doświadczeń z innymi, bardziej doświadczonymi
nauczycielami Szkół Stowarzyszonych UNESCO.
Na uwagę zasługują bardzo ciekawe warsztaty prowadzone przez trenerów z Centrum Inicjatyw we
Wrocławiu.
Zał. 11
Dnia 7.11.2013r. nasze gimnazjum przystąpiło do uczestnictwa w Partnerskich Projektach REGIO
„Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej”. Projekt ten był skierowany jest do uczniów
klas III. Głównym celem projektu było wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez
promowanie współpracy między ośrodkami lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie.
Realizacja tego projektu doskonale uzupełniła nasze działania w kierunku działań proklamowanych przez
UNESCO.
W projekcie wzięło udział 38 uczniów z klas III, koordynatorem była nauczycielka doradztwa zawodowego
mgr Małgorzata Zawada.
Podczas warsztatów nasi uczniowie zrealizowali wiele ciekawych zajęć edukacyjnych oraz wycieczek
tematycznych. Mamy nadzieję, że nasza szkoła poprzez te działania, w sposób znaczący będzie
aktywniej przyczyniać się do współpracy międzynarodowej.
4
Zał.12
W dniach: 31.03-04.04 2014 roku Pan dyrektor mgr Wiesław Sylwester Jakubiec, aktywnie uczestniczył
w Międzynarodowej Konferencji.: "PATRZĘ I WIDZĘ, DZIAŁAMY I JESTEŚMY SKUTECZNI" - SZKOŁY
STOWARZYSZONE W UNESCO”.
Tegoroczna tematyka obejmowała treści związane z działaniami szkół
stowarzyszonych na rzecz edukacji dla pokoju, edukacji
międzykulturowej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Podczas części warsztatowej była okazja rozmowy z Krajowym
Koordynatorem Programu Szkół Stowarzyszonych w UNESCO panią
Maria Belina - Brzozowska oraz Niemieckim Koordynatorem Projektów
Szkol Stowarzyszonych w UNESCO panem Antonem Viktorem
Wyrobischem, za pośrednictwem którego nasza placówka obecnie
szuka odpowiedzialnego partnera wśród szkół Stowarzyszonych
w UNESCO na terenie Luxemburga oraz regionu Nadrenii
w Niemczech. To cenne w bogactwo treścii pomysłów przedsięwzięcie zorganizowało Regionalne
Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu we współpracy z UM w Opolu i Katowicach oraz Konsulatem RF
Niemiec w Opolu.
Zał. 13
W ramach Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju nasza szkoła od wielu lat realizuje
AKTYWNIE projekt „MISTRZ RECYKLINGU”.
W ramach tych działań na terenie naszej szkoły prowadzone są pogadanki i dyskusje. Odbywa sie to
podczas wybranych lekcji biologii, chemii a także na lekcjach wychowawczych. Uczniowie są
uświadamiano skutkach negatywnych zaśmiecania środowiska przyrodniczego oraz korzyści
wynikających z selektywnej zbiórki.
Przez cały rok szkolny zbierane są takie surowce jak:
zużyte baterie (specjalne pojemniki – REBA), makulatura, butelki PET, szkło białe i kolorowe oraz nakrętki
plastikowe. Spółka Beskid w Żywcu odbiera od nas wyżej wymienione surowce wtórne, natomiast nakrętki
plastikowe są zbierane w ramach akcji charytatywnej dla podopiecznych Stowarzyszenia Dzieci Serc.
W realizacji projektu biorą udział wszyscy nauczyciele, pracownicy personelu technicznego i oczywiście
wszyscy uczniowie naszego gimnazjum.
Koordynatorem projektu była mgr Małgorzata Krzuś. W tym roku szkolnym zebrano:
metal – 65 kg
makulatura – 750 kg
butelki plastikowe 300kg
zużyte baterie – 45 kg
I miejsce w zbiórce nakrętek zdobył uczeń Patryk Jarosz kl. II a, który sam zebrał aż 15000 sztuk!
Uczeń otrzymał cenną nagrodę książkową podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Zał. 14
Ps. Spółka BESKID z Żywca odbiera od nas zebrane surowce.
Edukacja dla pokoju, prawa człowieka
(tematy projektów, powiązanie z trwającymi dekadami ONZ, dniami z kalendarza UNESCO, liczba
uczniów zaangażowanych, metoda realizacji, rezultaty)
2013-2014 (realizacja przez cały rok)
Akcje Wolontaryjne prowadzone są w naszej szkole przez Szkolny Klub Wolontariatu. Klub zrzesza
obecnie 48 uczniów. Wolontariusze uczestniczą w zbiórce surowców wtórnych, dokarmiają zwierzęta
5
w okresie zimy, opiekują się hodowlami szkolnymi, uczestniczą w zbiórce nakrętek dla potrzebujących
dzieci, pomagają w przeprowadzeniu kolejnej edycji Regionalnej Paraolimpiady, porządkują opuszczone
groby przed Wszystkimi Świętymi, współpracują z Gminnym Centrum Kultury, Promocji, Turystyki
zbierając fundusze na cele społeczne, włączają się w zbiórkę książek dla dzieci z Domu Dziecka
w Żywcu, prowadzą zbiórkę karmy dla zwierząt ze Schroniska w Żywcu, uczestniczą w zbiórce darów
w okresie Świąt Bożego Narodzenia – Akcja Pomocna Dłoń, ponadto zbierają grosze w Akcji Góra Grosza
(honorowy patronat PCK), rozprowadzają kalendarzyki na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych
i wiele innych.
Opiekunem SKW jest mgr Małgorzata Krzuś, opiekunem SK PCK jest mgr Jolanta Kuś, koordynatorem
Regionalnej Paraolimpiady jest mgr Jadwiga Klimonda.
Zał. 15
W nawiązaniu do Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w naszej szkole
prowadzone są różnorodne działania przez pedagoga szkolnego mgr Małgorzatę Zawadę. Uczniowie brali
udział w Konkursie - Turniej Wiedzy Pożarniczej, młodzież zapobiega pożarom. Przygotowano ucznia
klasy III a - Marcina Dudka. Uczeń uzyskał wyróżnienie.
Szkolny projekt „Dni Profilaktyki” są prowadzone w czasie rekolekcji Wielkopostnych oraz 12.09 2013
roku. We wrześniu realizowaliśmy temat ”Ja, Ty, On – wiemy więcej – czujemy się bezpiecznie”. Tematy
zrealizowane za pośrednictwem zaproszonych gości doskonale uzupełniają działania Szkół
Stowarzyszonych UNESCO.
W czasie rekolekcji Wielkopostnych 31.03 - 02.04.2014r. tematem przewodnim był „Zdrowy styl życia
a narkotyki”.
Koordynatorem tych działań była pedagog gimnazjum: mgr Małgorzata
Zawada.
W ramach działań z profilaktyki przygotowano również spektakl teatralny
„Siebie daj” - wystawiony przez szkolny teatr GIM-ART dla rodziców
i dzieci i młodzieży. Również nasi absolwenci pod kierunkiem mgr Teresy Bieli
przygotowali dla dorosłych sztukę: „Zabrałam Ci świat” dotyczącą
problematyki narkomanii i aborcji.
Uczniowie skupieni w GIM-ART ze swoimi sztukami wystąpili na Gminnym
Przeglądzie Teatralnym zajmując pierwsze miejsce. W nagrodę GOKiP
ufundował im wyjazd do Opery w Bytomiu.
Zał. 16
Światowy Dzień AIDS prowadzony był jako temat lekcji wychowawczych we wszystkich klasach
zarówno podczas wybranych lekcji biologii jak tez po lekcjach w ramach dodatkowych zajęć „Edukacja
dla Rodziny” . Jako przykład możemy podać:
kl. II b biologia:
Temat: „Higiena i choroby układu rozrodczego człowieka” - mgr M. Krzuś
kl. I b lekcje wychowawcze:
Temat: ”Nałogi i sposoby ich zwalczania” - mgr M. Krzuś
Temat: „Nałogi i sposoby ich zwalczania” – mgr J. Kuś. Problematyka AIDS jest wiodącym tematem
w ramach prac SK PCK, co roku naszą szkołę reprezentuje grupa uczniów w konkursie PCK.
Nauczanie międzykulturowe (dialog kultur i religii)
(tematy projektów, powiązanie z trwającymi dekadami ONZ, dniami z kalendarza UNESCO, liczba
uczniów zaangażowanych, metoda realizacji, rezultaty)
Gimnazjum w Wieprzu systematycznie od kilkunastu już lat, organizuje liczne wymiany międzynarodowe,
w których bardzo aktywnie bierze udział młodzież naszej szkoły. Nasi uczniowie doskonaląc jezyk obcy
poznając swoich rówieśników z innych krajów, ich kulturę, tradycje oraz biorą udział w bardzo
atrakcyjnych warsztatach naukowych. W 2013-14 r. dominowała tematyka przyrodnicza. Przedsięwzięcia
tego rodzaju odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu i wychowaniu młodych ludzi, którzy stają się ludźmi
otwartymi na dialog kultur i religii oraz bardziej tolerancyjnymi. Projekty te bardzo poszerzają ich horyzonty
oraz rozwijają wiele zainteresowań, co na pewno bardzo pozytywnie wpłynie na ich dalsze życie oraz
świadomy wybór szkoły ponadgimnazjalnej. W pięciu tegorocznych projektach o zasięgu krajowym
(dwa) i międzynarodowym (trzy), wzięło bezpośredni udział 38% wszystkich uczniów naszej szkoły,
zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, a bezpośrednio w wymianach wzięło udział 40%
nauczucieli.
6
FILMY Z ICH REALIZACJI SĄ DOSTEPNE W INTERNECIE:
http://www.youtube.com/user/GimnazjumWieprz/videos
1.Projekt edukacyjny przyrodniczo – biologiczno - ekologiczny cz. I.
W dniach od 15 do 18 października 2013 r. młodzież naszego gimazjum gościła 12 osobową grupę
młodzieży z Europejskiego Gimnazjum i Liceum Językowego im. Unii Europejskiej z Oddziałami
Dwujęzycznymi z Radomia. Szkoła ta jest w gronie szkol stowarzyszonych w Unesco.
Rezultaty projektu:
.Na terenie Wieprza oraz Parku Krajobrazowego w Rajczy Nickulinie oraz na Hali Lipowskiej i Rysiance
młodzież z Radomia i Wieprza (po 12 uczniów oraz 4 nauczycieli), wzięła udział w warsztatach
przyrodniczych, których szczegółowe rezultaty zostały zaprezentowane na stronach internetowych obu
szkol.. Połowa zajęć edukacyjnych była prowadzona w terenie w oparciu o ścieżki przyrodniczo –
dydaktyczne, rezerwaty. Zajęcia te prowadzili wykwalifikowani i doświadczeni pedagodzy oraz pracownicy
nadleśnictwa. Podczas wycieczki edukacyjnej w góry (Hala Lipowska, Rysianka) – grupę oprowadził
Przewodnik Beskidzki. Zajęcia specjalistyczne (stacjonarne badania próbek itp.) poprowadzili nauczyciele
biologii z obu szkół).
Zał.17 – program cz. I Projektu
Zał. 18 – karty pracy
Zał.19 – ankieta ewaluacyjna
Zał.20 – strona www oraz Zał.21-prezentacja multimedialna
2.Projekt językowo-przyrodniczy cz. II
W dniach od 14-16.kwietnia.2014 r. - 12 osobowa grupa młodzieży naszej szkoły, w tym jeden rówieśnik
z gimnazjum w Radziechowach, wzięli udział w szkolnym projekcie językowo-przyrodniczym. Podczas
trzydniowych warsztatów młodzież rozwijała umiejętność posługiwania się językiem angielskim, poznała
warunki bytowania płazów oraz wybranych gatunków gadów. Uczniowie poznali też sposoby
wykonywania narysów kwiatowych, badali czystość wody i powietrza, a także wzięli udział w kilku
wycieczkach krajoznawczych (Dolina Roztoki, Dolina Popradu - w tym żeremie bobrowe). W warsztatach
oprócz dwóch nauczycieli naszego gimnazjum i jego dyrektora wziął udział mgr Maciej Gibas – przyrodnik
i myśliwy, przodownik Górskiej Odznaki Turystycznej, aktywny działacz organizacji pozarządowych.
Zał.22- program projektu
Zał.23- karty pracy przykładowe
Zał.24- ewaluacja projektu
Zał.25- informacje na stronach www
Zał.26- prezentacja multimedialna
3.Projekt biologiczno - kulturowy ze Szkołą z Malty, realizowany na terenie Polski (cz. I.)
W dniu 8 – 14.05.2014 r. do naszego gimnazjum przylecieli uczniowie oraz nauczyciele z elitarnej
katolickiej szkoły w Sant Michael School na Malcie, aby zrealizować pierwszą część projektu
przyrodniczego na terenie Wieprza, Żywca oraz innych okolic Żywiecczyzny. Każdego dnia uczniowie obu
szkół brali aktywny udział w zajęciach edukacyjnych w szkole i poza jej murami – w terenie. Zajęcia były
ukierunkowane na poznanie zagadnień biologicznych. W pierwszym dniu uczniowie odwiedzili ogród
zoologiczny w Krakowie – mogli tutaj poznać różnorodność gatunków fauny nie tylko Polski ale całego
świata. W kolejnych dniach wyruszyliśmy na zajęcia w terenie: obrzeżami rzeki Soły, Juszczynki oraz
podziwialiśmy piękno gór Beskidu Żywieckiego. W czasie tych zajęć pobieraliśmy próbki wody,
rozpoznawaliśmy gatunki wskażnikowe dla tych ekosystemów, oznaczaliśmy gatunki drzew wg kluczy.
Ważnym aspektem zajęć było rozwijanie turystyki pieszej i ukazanie piękna przyrody polskiej. Pobrane
próbki wody były następnie badane – parametry fizyko-chemiczne: twardość wody, zawartość jonów
amonowych, azotanowych, fosforanowych, pH,barwa, zapach itp. Każde zajęcia poparte były
opracowaniem kart pracy w grupach przez uczniów. W czasie pobytu w Polsce zaprezentowano stronie
maltańskiej Oczyszczalnie Ścieków w Żywcu, uczniowie mogli zobaczyć prezentacje multimedialną oraz
zwiedzić teren oczyszczalni. Bardzo ciekawym punktem projektu był pobyt w zaprzyjaznionej szkole na
zajęciach labolatoryjnych z chemii. Gościł nas Zespół Szkół Leśnych i Drzewnych w Żywcu.
Zał.27- program projektu
Zał.28- zdjęcia z warsztatów
Zał.29-informacja na stronach www
Zał.30-prezentacja multimedialna
Zał.31-ewaluacja projektu.
7
4.Projekt biologiczno - kulturowy ze Szkołą z Malty, realizowany na terenie Polski (cz. II.)
W dniach od 28.05.2014r. do 04.06.2014 r. nasi uczniowie wzięli udział w drugiej części
międzynarodowego projektu edukacyjnego na terenie Malty. W projekcie tym, wzięło udział po 12 kazdej
ze szkół i po 3 nauczycieli. Uczniowie każdego dnia brali udział w zajęciach biologicznych i ekologicznych.
Podczas pobytu na Malcie, nasi uczniowie poznali bogatą historię wyspy Malta oraz Gozo, poznali
najstarsze zabytki kultury materialnej i duchowej na przykładzie stolicy Valetty, miasta Sliema,
Marsascala, Mdina, oraz wyspy Gozo. Ponadto podczas pobytu u rodzin maltańskich, zapoznali się
z codziennym życiem w tym tradycyjną kuchnią maltańską, zwyczajami panującymi na wyspie. Ponadto
wzięli udział w wielu interesujących warsztatach ekologicznych, zawodach sportowych, wieczorkach
międzykulturowych. Podstawowym aspektem projektu były zagadnienia z biologii, ekologii, przyrody oraz
zajęcia z języka angielskiego. Zwiedzaliśmy obiekty zajmujące się segregacją odpadów, uczniowie mieli
możliwość porównania tego procesu w Polsce i na Malcie. Poznaliśmy kluczowe gatunki fauny i flory
Malty. Cały czas uczniowie z Polski mogli doskonalić swój język angielski prowadząc rozmowy z uczniami
i nauczycielami. Po przylocie do Polski członkowie Klubu Unesco przygotowali piękną gazetkę ścienna
z projektu.
Koordynator projektu: mgr Małgorzata Krzuś oraz nauczyciele wspomagający mgr Alina Jakubiec i mgr
Mateusz Kapała.
Zał.32-program projektu
Zał.33-zdjęcia z warsztatów
Zał.34-prezentsacja multimedialna
Zał.35-sprawozdania uczniów naszej szkoły.
5.Projekt przyrodniczo-językowy w Nowosybirsku (Rosja) „Przyroda i jej zasoby wspólnym
dobrem całej ludzkości”.
W dniach: 05.06.2014 do 12.06.2014 roku, 10 naszych uczniów pod opieką dwóch
nauczycieli poleciało do azjatyckiej części Rosji – Nowosybirska, gdzie wspólnie z uczniami
szkoły
(2.Nowosybirskie
Gimnazjum
z
rozszerzonym
programem
przedmiotów
przyrodniczych oraz języków obcych) zrealizowała pierwszą część projektu. Nasza młodzież
wykazała się wiedzą przyrodniczą znacznie wykraczającą poza obowiązującą podstawę
programową. Każdego dnia brała aktywny udział w bardzo interesujących warsztatach
prowadzonych zarówno w terenie jak i w znakomicie wyposażonych pracowniach
przyrodniczo – chemicznych partnerskiej szkoły. Projekt ten nasza szkoła zrealizowała dzięki
Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu BESKIDY z Brzuśnika oraz przy finansowym wsparciu
ze strony Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.
Nauczyciele: mgr Wiesław Sylwester Jakubiec, mgr Maciej Marcin Gibas.
Zał.36-zdjęcia z projektu
Zał.37-informacja na stronach www
Zał. 38-prezentacja multimedialna.
Proszę wskazać najciekawszy spośród wyżej wymienionych projektów. Jeśli chcieliby Państwo,
aby opis projektu został zamieszczony na stronie tzw. „dobrych praktyk” polskich Szkól
Stowarzyszonych UNESCO” proszę o dołączenie fotografii. Opis projekt powinien być
przygotowany w programie Word. (ewentualnie można użyć dodatkowej kartki).
Nasza strona: http://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/glowne-programy/dobre-pomysly/
Naszym zdaniem wszystkie realizowane przez naszą szkołę projekty edukacyjne zasługują na
miano ciekawych. Każdy pomimo przewodniego tematu jakim była przyroda i ochrona
środowiska naturalnego – był jednak nieco inny.
Ponieważ po raz pierwszy nasi uczniowie polecieli na projekt tak daleko, bo aż do azjatyckiej
części świata; Nowosybirska, wydaje się nam, że właśnie opis tego projektu warto zamieścić
na stronie DOBRYCH PRAKTYK.
8
Czy szkoła uczestniczyła w niżej wymienionych międzynarodowych projektach przeznaczonych
dla Szkół Stowarzyszonych UNESCO:
TAK w dwóch:
X Światowe Dziedzictwo – KAŻDEGO ROKU
□ Global Action Week (Światowa Kampania na Rzecz Edukacji)
□ This is our Time
X BSP (Projekt Morza Bałtyckiego - W bieżącym roku szkolnym w dniach 13.06-21.06 2014 roku,
zorganizowany został projekt dla 32 uczniów naszej szkoły w Rowach nad Morzem Bałtyckim.
Koordynatorem projektu była mgr Teresa Biela a nauczycielami wspomagającymi mgr Jolanta Kuś, mgr
Małgorzata Zawada i mgr Barbara Piątek-Matlas.
Zał.39
Czy szkoła uczestniczyła w innych, sugerowanych Szkołom Stowarzyszonym UNESCO projektach:
□ Agenda21!NOW
X inne, jakie ?
- W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła była zaangażowana
Międzynarodowych Dni, Tygodni, Lat i Dekad proklamowanych przez ONZ:
w
upamiętnienie
a) Międzynarodowy Dzień Kobiet – nasi uczniowie pod kierunkiem dr. Przemysława Dyrlagi i mgr
Tomasza Juraszka, przygotowali program artystyczny podkreślający rolę kobiet w życiu rodzinnym,
szkolnym, społecznym oraz globalnym.
b) Międzynarodowa Dekada Działań „Woda dla Życia” - akcje wolontariackie opiekun mgr M. Krzuś
c) Światowy Dzień Poezji - Konkursy literacki – opiekun mgr T. Biela i mgr N. Rachwalik.
d) Międzynarodowy Tydzień Edukacji Artystycznej - Konkurs plastyczny – opiekun dr P. Dyrlaga
e) Edukacja na temat Zrównoważonego Rozwoju – Konkurs Całoroczny Mistrz Recyklingu –
opiekun mgr M. Krzuś. Prelekcje na temat zrównoważonego rozwoju przeprowadził dyrektor mgr
Wiesław Sylwester Jakubiec oraz mgr Małgorzata Krzuś.
f) Dni Profilaktyki - koordynatorem całorocznej akcji jest mgr M.Zawada sztuki teatralne GIMART - „Siebie daj”- opieka mgr T. Biela, mgr J. Kuś oraz sztuka „Zabrałam Ci świat” - opieka mgr T.
Biela.
tradycyjne jasełka góralskie – opieka mgr T. Biela, mgr N. Rachwalik, mgr F. Hajdus.
g) Dni PARTNERSTWA Wschód – Zachód – edukacja dla pokoju opiekun mgr W.S. Jakubiec:
realizacja zadania odbyła się w grudniu 2014 roku.
Zał.40 – podsumowanie Dnia Partnerstwa – Kronika Szkolna
h) Działania Samorządu Uczniowskiego – edukacja dla pokoju, poszanowanie praw uczniów:
Zał.41 – sprawozdanie SU za rok szkolny 2013/14
Zał.42 – plan Mikołajek szkolnych SUG
Zał.43 – wyniki Konkursu „Świąteczny wystrój klas”
Zał.44 – regulamin Konkursu „Świąteczny wystrój klas”.
Zał.45 – podziękowanie za Dar Serca
Zał.46 – wyniki konkursu Ekologiczna Marzanna
Zał.47 – regulamin Konkursu Ekologiczna Marzanna
Zał.48 – zdjęcia Marzanna Ekologiczna – 4 szt.
Opiekun SU- mgr Kamila Kowalska.
i) Program „Bądźmy wrażliwi na innych” – edukacja dla pokoju, prawa człowieka:
Zał.49 – scenariusz
Zał.50 – zdjęcia – 2 strony
Zał.51 – podsumowanie Kronika Szkolna
Szkolny koordynator projektu: mgr Jolanta Kuś.
j) Powiatowy Konkurs Informatyczno-Językowy „IKAR” – edukacja globalna:
Zał.52– wyniki I Etapu
9
Zał.53– Wyniki Powiatowego Konkursu
Zał.54– zdjęcia – IX Edycja
Zał.55- podsumowanie Konkursu IKAR
Zał.56 – regulamin Konkursu
Koordynator konkursu dla szkół podstawowych: mgr Alina Jakubiec, koordynator ds. językowych:
Agnieszka Piątek-Tyc. Powiatowy Koordynator szkoły podstawowe i gimnazjalne (dyrektor naszej
szkoły) mgr Wiesław Sylwester Jakubiec.Patron konkursu: Starosta Żywiecki, Wójtowie wszystkich 15
Gmin Powiatu Żywieckiego
k) Gminny Konkurs Wokalno – Taneczny „GIMPLAY SHOW” – edukacja dla pokoju, edukacja
globalna:
Zał.57– regulamin konkursu
Zał.58– protokół II Etap
Zał.59 – zdjęcia - 2 strony
Gminny Koordynator Konkursu: mgr Alina Jakubiec.
l) Program Autorski - „Trzymaj formę” - edukacja globalna, dialog kultur:
Zał.60 – plan programu
Zał.61– wzór dyplomu dla klasy
Zał.62– zdjęcia - 3 strony
Zał.63 – gazetki ścienne z programu.
Aneks:
Jadłospisy: Śląsk, Małopolska i inne regiony Polski lub plakaty
Szkolny koordynator programu: mgr Jolanta Kuś.
m) Kontakty e-mailowe z przedstawicielami Szkół Stowarzyszonych UNESCO edukacja dla
pokoju, dialog kultur:
Zał.64- KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM SZKOŁY W NIEMCZECH.
Szkolny koordynator: mgr Kamila Kowalska.
n)Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy oraz Trójek Siatkarskich o Puchar Dyrektora
Gimnazjum w Wieprzu – edukacja dla pokoju:
Zał.65
Szkolny koordynator programu:, mgr Magdalena Szczotka, mgr Grzegorz Śleziak oraz mgr Wiesław
Sylwester Jakubiec
o) Kursy / szkolenia realizowane za granicą z języka angielskiego dla naszych n-li – edukacja
globalna, dialog kultur :
Zał. 66
Nauczyciele: mgr Wiesław Sylwester Jakubiec oraz mgr Tomasz Juraszek (luty Londyn 7 dni) oraz
Wiesław Sylwester Jakubiec (czerwiec – wrzesień Perth – zachodnia Australia – 12 tygodni)
p) Tradycyjna Pielgrzymka klas III – edukacja dla pokoju, dialog kultur i religii:
Zał.67
Szkolny koordynator: ks. mgr Jan Gałysa oraz wychowawcy klas trzecich, kilku nauczycieli.
W tym roku wszyscy uczniowie klas trzecich pojechali do Kalwarii Zebrzydowskiej. Obiekt ten to nie
tylko święte miejsce kultu religii katolickiej ale też ważne miejsce na mapie świata jako chroniony przez
światowa organizację UNESCO.
r) Tradycyjny, coroczny projekt edukacyjny do Oświęcimia (Auschwitz-Birkenau) – edukacja dla
pokoju, edukacja globalna:
Projekt ten jak co roku poprzedzony był zajęciami edukacyjnymi na terenie szkoły – młodzież została
do niego gruntownie przygotowana przez polonistkę mgr Teresę Bielę. Wizyta uczniów w muzeum
odbyła się dnia 02.09 2013 r. pod opieką mgr Barbary Piątek - Matlas, dr Przemysława Dyrlagi,
mgr A. Piątek-Tyc, mgr N. Rachwalik.
Zał.68
Oświęcim – Brzezinka, miejsca szczególnie cenne i chronione przez UNESCO
s) Międzynarodowy Konkurs plastyczno-literacki-edukacja globalna
opieka mgr T. Biela oraz dr P. Dyrlaga.
t) Paraolimpiada – edukacja dla pokoju, edukacja globalna.
opieka mgr J. Klimonda
10
Zał. 69
w) Uczennica M. Brandys kl. III a napisała książkę pt: ”Historia złocieni”, która wydana była przez
INFO-Żywiec – edukacja międzypokoleniowa, edukacja globalna.
4. Współpraca ze Szkołami Stowarzyszonymi UNESCO – zagranicznymi i polskimi.
Proszę podać kraj i nazwę szkoły:
W roku szkolnym 2013-2014 szkoła współpracowała:
Gimnazjum i Liceum im. UE z Odz. Dwuj. z Radomia - cz. I projektu przyrodniczego (UNESCO)
Pozostałe szkoły, z którymi realizowaliśmy wspólne projekty:
St. Michael School, Santa Venera, Malta - dwa projekty przyrodniczo-językowe
Szkoła Średnia w Nowosybirsku, Rosja - cz. I projektu przyrodniczego (cz.II paźdz.2014)
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Rytro - cz. II projektu przyrodniczo-językowego
Ponadto nasze Gimnazjum utrzymuje stałe kontakty ze szkołami, z którymi w poprzednich latach były
realizowane projekty edukacyjne i są planowane w latach następnych:
IES Juan de Padilla (Torrijos, Hiszpania)
Szkoła Średnia nr9 w Jałcie, Krym, obecnie Rosja
Średnia szkoła w Bezdanach koło Wilna, Litwa
Szkoła Nr 13 w Kamieńcu Podolskim, Ukraina
Gimnazjum w Żydaczowie, Ukraina
Średnia szkoła w Poniewieżu Litwa
Gimnazjum nr 326 Międzynarodowego Partnerstwa w Kijowie, Ukraina (Szkoła stowarzyszona
w UNESCO)
5. Czy uprawnione byłoby twierdzenie, że realizacja programów odnoszących się do
problematyki UNESCO ma wpływ na poprawę jakości kształcenia?
.
Oczywiście, ze tak. Uważamy bowiem, że tzw. edukacja pozaformalną, której metody i formy są
podstawowym filarem wspierającym tradycyjną – szkolną edukację formalną. Stanowi ona kluczowy
czynnik decydujący o wysokiej jakości kształcenia naszej młodzieży. Potwierdzeniem tego mogą być –
juz kolejny rok z rzędu bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, które Gimnazjum
w Wieprzu. Szczególnie cenne są dla naszej młodzieży możliwości jakie stwarza nasza szkoła
w organizacji projektów krajowych i zagranicznych. Corocznie jest ich kilka i bierze w nich udział prawie
polowa młodzieży.
Czy zauważyli Państwo zmiany postaw u uczniów? Jeśli tak, to jakiego rodzaju są te zmiany.
Uczniowie stają się bardziej otwarci, komunikatywni, pokonują własne lęki a zarazem wiele zyskują, bo
np. przyswajanie nowych treści zachodzi szybciej i aktywniej. Młodzież może osobiście poznać,
dotknąć, zobaczyć cenne z punktu widzenia Światowego Dziedzictwa UNESCO - miejsca na Ziemi,
poznać wspaniałych i ciekawych ludzi – ich niesamowite historie z życia, kraju, narodu. Odkrywają Oni
na nowo karty historii, każdy z nich indywidualnie i zespołowo może włączyć się w realizację
określonych treści. Nasza młodzież dzięki udziałowi w w/w projektach umie coraz lepiej radzić sobie
w różnorodnych sytuacjach życiowych. Stosowane przez naszych nauczycieli podczas licznie
organizowanych wyjazdów w kraju i za granica pozaformalne metody i formy pracy zdecydowanie mają
pozytywny wpływ na zmiany w postawach naszych uczniów.
Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z osiągniętych w tym roku wyników pracy w ramach programu
Szkół Stowarzyszonych UNESCO.
TAK. Jestem bardzo zadowolona z osiągniętych w tym roku szkolnym wyników pracy w ramach Szkół
Stowarzyszonych w UNESCO, zwłaszcza tych podejmowanych przeze mnie i moich kolegów /
koleżanek a także dyrektora szkoły różnorodnych krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć.
Program Szkół Stowarzyszonych w UNESCO otwiera przed nami nowe, ciekawe zadania. Nasza
młodzież oraz jej rodzice bardzo aktywnie pomagają przy realizacji wszystkich przedsięwzięć.
11
6. Szkoła Stowarzyszona UNESCO w środowisku
W jaki sposób informują Państwo, że szkoła uczestniczy w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO
(plakietka, certyfikat, logo na stronie internetowej, logo na plakatach, inne)? Czy udaje się Państwu prezentować
realizowane projekty w mediach (prasa, radio, telewizja)?
Nasza szkoła informuje o tym, że przystąpiła do realizacji zadań wynikających z programu Szkół
Stowarzyszonych UNESCO za pomocą strony internetowej:
http://gimnazjum.konto.pl/gim/unesco/harmonogram.html
Istnieje od dwóch lat ścienna tablica informująca o bieżących działaniach naszej szkoły w ramach
zadań i innych działań realizowanych w kontekście szkol stowarzyszonych w UNESCO.
Zmieniła się też nazwa naszej szkoły. Od września 2013 roku nasze Gimnazjum przyjęło nazwę:
Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu.
Dotychczas wszystkie realizowane przez naszą szkołę projekty były na bieżąco publikowane przez
nasza gazetkę Głos Gimnazjum, gazetki ścienne i radiowęzeł w szkole oraz w innych gazetach
lokalnych jak np. Nasza Gmina, krajowych Gość Niedzielny” a także zagranicznych („Młodzież Polonii
Charkowa, Żydaczów-Ukraina, Poniewieże na Litwie – radio lokalne) ostatnio tez ze szkoły sobotniej
w Perth (zachodnia Australia, gdzie dyrektor naszego gimnazjum realizuje 12 tygodniowe szkolenie
językowe połączone z praca woluntarystyczna w polskiej szkole).
7. Kontakty z krajowym Koordynatorem Szkół Stowarzyszonych UNESCO
Czy kontaktowali się Państwo z koordynatorem krajowym, ile razy i w jakich sprawach? Czego oczekują Państwo
od koordynatora, od Polskiego Komitetu ds. UNESCO koordynującego prace polskich Szkół Stowarzyszonych
UNESCO?
Tak, kontaktowaliśmy się m. in podczas dwóch konferencji (Warszawa i Opole) a także w sprawie
złożenia ankiety szkół oczekujących na przyjęcie do szkół stowarzyszonych UNESCO oraz w sprawie
terminu składania sprawozdania na rok 2013/14.Kontakt nawiązywał dyrektor mgr Wiesław Sylwester
Jakubiec oraz nauczyciel koordynator mgr Małgorzata Krzuś. Od koordynatora polskich Szkół
Stowarzyszonych UNESCO zawsze oczekujemy wsparcia w sytuacjach, kiedy mamy jakieś
wątpliwości.
8.Plany na przyszłość
Proszę w punktach przedstawić plany na kolejny rok:
a) otwarcie oddziałów dwujęzycznych
b) kontynuacja i rozszerzenie wachlarza prowadzonych działań, proklamowanych przez UNESCO
c) Projekt międzynarodowy ze Szkołą Stowarzyszoną UNESCO w Hiszpanii IX-X 2014r.
d) Projekt międzynarodowy ze Szkołą Stowarzyszoną UNESCO0 w Rosji cz. II x 2014r.
e) inne projekty edukacyjne IX-VI 2016r.:
Anglia, Chorwacja, Turcja, Rumunia, Hiszpania, Niemcy (liczba uczestników około 45 uczniów (30%
wszystkich).
Koordynatorzy: mgr K. Kowalska, mgr A. Piątek-Tyc, mgr W. S. Jakubiec.
9. Państwa komentarze, sugestie, uwagi:
Podsumowanie wszystkich działań podejmowanych przez naszą szkołę znajduje się na stronie
internetowej szkoły www.gimnazjum.konto.pl a także w Mediatece Szkolnej (płyty DVD ze
zdjęciami i filmami).
Nazwisko i imię osoby wypełniającej formularz:
Szkolny koordynator: Małgorzata Krzuś
oraz zespół w składzie: Wiesław Sylwester Jakubiec, Teresa Biela, Alina Jakubiec, Agnieszka Chowaniec.
Wieprz, 18 lipca 2014 r.
12

Podobne dokumenty