Załącznik

Komentarze

Transkrypt

Załącznik
Spistreści
WSTĘP..............................................................................................................................................................9 I. GLOBALIZACJAAROZWÓJOBSZARÓWZURBANIZOWANYCH...................17 1. Obszaryzurbanizowanewobecglobalizacjiekonomicznej...................17 2. Globalizacjaipolaryzacjaprzestrzeni............................................................22 3. Zmiany w sferze politycznej a funkcjonowanie obszarów zur‐
banizowanych...........................................................................................................27 3.1. Malejącasuwerennośćinstytucjipaństwa....................................................31 3.2. Zmianyrolipaństwaiwładzpublicznych.....................................................38 3.3. Miastaświatowejako„lokomotywy”rozwoju..............................................42 4. Noweprocesyurbanizacjiwgospodarceglobalnej..................................48 5. UrbanizacjawPolsce.............................................................................................52 6. Nowepodejściedozarządzaniawmiastachiichotoczeniu.................57 II. METROPOLIZACJAPRZESTRZENIIROZWÓJOBSZARÓW
METROPOLITALNYCH................................................................................................................71 1. Definicjemetropoliiiobszarumetropolitalnego.......................................71 2. Specyfikaprocesumetropolizacji.....................................................................80 3. Funkcjemetropolitalne.........................................................................................87 4. Delimitacjaobszarówmetropolitalnych........................................................89 4.1. PodejścieESPON.................................................................................................90 4.2. SzerszestrefymiejskiewedługprogramuUrbanAudit..............................92 4.3. DelimitacjawedługUniiMetropoliiPolskich................................................93 4.4. DelimitacjaobszarówmetropolitalnychwedługP.Śleszyńskiego...........94 4.5. DelimitacjawedługWojewódzkichBiurPlanowaniaPrzestrzennego....96 5. Problemyobszarówmetropolitalnych...........................................................99 6. Polskiemetropolienatlemetropoliiświatowych..................................107 III. WSPÓŁCZESNEKONCEPCJEIKIERUNKIMETROPOLITALNEGO
ZARZĄDZANIA...............................................................................................................................113 1. Rolawładzpublicznychwświetlekoncepcjizarządzania..................113 2. Corporategovernancejakoźródłokoncepcjimetropolitangovernance....131 3. Definicja zarządzania metropolitalnego (metropolitan gover‐
nance)........................................................................................................................134 4. Interesariuszemetropolitangovernance....................................................143 5. Zasady zarządzania w obszarach metropolitalnych (metropol‐
itangovernance)....................................................................................................148 6. Celemetropolitangovernance.........................................................................155 7. Instrumentymetropolitangovernance........................................................157 8. Miernikiefektywnościmetropolitangovernance....................................168 9. Barierymetropolitangovernance...................................................................171 IV. METROPOLITALNEZARZĄDZANIEWWYBRANYCHKRAJACH
EUROPY..............................................................................................................................................177 1. WspółpracanapoziomiemetropolitalnymweFrancji........................178 2. Portugalia.................................................................................................................193 3. Holandia...................................................................................................................203 4. Szwecja.....................................................................................................................213 5. Dania..........................................................................................................................224 6. Niemcy–różnemodelezarządzaniaobszaramimetropolitalnymi.....232 6.1. RegionStuttgart..............................................................................................234 6.2. ZagłębieRuhry.................................................................................................236 6.3. ObszarMetropolitalnyMonachium.............................................................238 6.4. RegionMetropolitalnyHamburga...............................................................241 7. Włochy–trudnadrogadowspółpracy.......................................................244 8. Hiszpania..................................................................................................................253 8.1. Barcelona..........................................................................................................255 8.2. Madryt...............................................................................................................262 9. WielkaBrytania.....................................................................................................269 9.1. WładzeWielkiegoLondynu...........................................................................270 9.2. Manchester.......................................................................................................274 9.3. Birmingham......................................................................................................277 10. Szwajcaria...............................................................................................................280 11. Podsumowanie sposobów zarządzania obszarami metropolital‐
nymi............................................................................................................................285 V. METROPOLITALNEZARZĄDZANIEWPOLSCE......................................................297 1. Obszarymetropolitalnewobecprocesówglobalizacji.........................297 2. Podejście do obszarów metropolitalnych w dokumentach kra‐
jowych.......................................................................................................................303 3. Projektyustawmetropolitalnych..................................................................310 4. Doświadczenia obszarów metropolitalnych w zakresie współ‐
pracy..........................................................................................................................320 4.1. Formywspółpracydopuszczalneprzezprawo.........................................321 4.2. Analizazwiązkówmiędzygminnychwobszarachmetropolitalnych...322 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Nieformalneformywspółpracy....................................................................337 Odwspółpracynieformalnejdoformalnej.................................................339 Szczególneproblemywystępującewobszarachmetropolitalnych.......348 Wnioskizprzeglądustudiówprzypadku.............................................................352 5. Współrządzeniewobszarachmetropolitalnychwświetleprze‐
prowadzonychbadań.........................................................................................353 6. Potencjalneinstrumentymetropolitalnegozarządzaniawświe‐
tlezasadmetropolitangovernance................................................................364 WNIOSKIIREKOMENDACJE.......................................................................................................369 LITERATURA......................................................................................................................................375 SPISTABEL..............................................................................................................................................427 SPISRYSUNKÓW.................................................................................................................................428 ZAŁĄCZNIKI............................................................................................................................................430 

Podobne dokumenty