Więcej

Komentarze

Transkrypt

Więcej
Pierwszy komunikat CABERNET
2012
III Międzynarodowa Konferencja
Zarządzanie terenami miejskimi
oraz
VI Międzynarodowa Konferencja
Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji
Terenów Zdegradowanych
Główna tematyka Konferencji łączy aspekty zarządzania terenami miejskimi oraz rewitalizacji terenów
zdegradowanych. Równie ważnym zagadnieniem jest kontekst miejski procesów rewitalizacyjnych. Wynika on
ze zdecydowanego podkreślania roli miast w kreowaniu zrównoważonego rozwoju, zarówno w wymiarze
krajowym jak i unijnym. Zdolność wykorzystania potencjału poprzemysłowego, w tym również umiejętności
przekształcania terenów i obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji, stanowi jeden z wyznaczników
nowoczesnego podejścia do rozwoju regionalnego.
W trakcie Konferencji zaprezentowane zostaną trendy oraz nowatorskie podejście do podejmowania decyzji
w sektorze publicznym i prywatnym dotyczące innowacyjnej rewitalizacji terenów w kontekście spójności prawa
Unii Europejskiej i strategii EUROPA 2020.
Szczególnie zachęcamy naukowców oraz praktyków do prezentacji wyników badań podstawowych i stosowanych
uwzględniających następujące aspekty rewitalizacji: przyrodniczy i środowiskowy, technologiczno-inżynierski,
projektowo-planistyczny, ekonomiczny i finansowy oraz społeczny.
ORGANIZATORZY
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), Katowice
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. (CBiDGP), Lędziny
CABERNET – Europejska Sieć Zrównoważonej Odnowy Terenów Poprzemysłowych
Projekt CIRCUSE, Program dla Europy Środkowej
PATRONAT MEDIALNY
2–4 października 2012, Ustroń
TEMATYKA KONFERENCJI






Zintegrowane zarządzanie terenami zurbanizowanymi
Innowacyjne technologie rewitalizacji
Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe narzędzia Zarządzania Cyklicznym Wykorzystywaniem Terenów
Wymagania terenów przeznaczonych do produkcji energii odnawialnej na obszarach zdegradowanych
Przykłady najlepszych praktyk rewitalizacji
Działania edukacyjne
UCZESTNICY
Zaproszenie kierujemy do uczelni wyższych i instytutów badawczych, państwowych, samorządowych i prywatnych
organizacji biorących udział w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych, a szczególnie terenów
poprzemysłowych. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, właścicieli
terenów, inwestorów, firm zajmujących się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, a także instytucji
finansujących.
JĘZYK
Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.
PROGRAM KONFERENCJI
Wtorek, 2 października 2012
Środa, 3 października 2012
Czwartek, 4 października 2012
Ceremonia otwarcia Konferencji
Sesja plenarna
Sesja specjalna Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów
Uroczysta kolacja
Prezentacje
Sesja I Innowacyjne podejście do oczyszczania terenów
Sesja II Zintegrowane zarządzanie terenami miejskimi
Sesja III Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe narzędzia
zarządzania cyklicznym wykorzystywaniem terenów
Kolacja plenerowa
Prezentacje
Sesja IV Rewitalizacja terenów zdegradowanych a zmiany klimatu
Sesja V Tereny zanieczyszczone a produkcja energii odnawialnej
Zakończenie konferencji
WYTYCZNE DLA AUTORÓW REFERATÓW
Krótkie streszczenia (2 500 znaków) prosimy przesyłać do 15 czerwca 2012 na adres e-mail
[email protected] Streszczenia powinny być zgodne z wymogami zawartymi w wytycznych do abstraktów
zamieszczonych na stronach www.circuse.eu lub www.cbidgp.pl lub www.ietu.katowice.pl.
MATERIAŁY KONFERENCYJNE I MONOGRAFIA
Streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, a pełne teksty referatów na płytach CD. Po
konferencji artykuły zostaną poddane recenzji przez członków Rady Naukowo-Programowej, a wybrane
opublikowane w monografii Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2012.
WAŻNE TERMINY






15 czerwca 2012 – termin nadsyłania streszczeń referatów
29 czerwca 2012 – przekazanie prelegentom informacji o przyjęciu referatu
16 lipca 2012 – 2 komunikat i wstępny program konferencji
16 sierpnia 2012 – nadesłanie pełnych tekstów referatów
3 września 2012 – 3 komunikat i program konferencji
20 września 2012 – zakończenie rejestracji
TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI
2-4 października 2012, Ustroń
Hotel „Jaskółka”, ul. Zdrojowa 10, www.jaskolka.com.pl
Ustroń jest miejscowością położoną na południu Polski, 80 km na południowy zachód od Katowic. Leży w sercu
Beskidu Śląskiego, na końcu górskiej części doliny Wisły.
OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (noclegi
w hotelu z 2/3 i 3/4 października), wyżywienie.

pokój dwuosobowy, wyżywienie, materiały
konferencyjne – (1 050 zł netto) 1291,50 zł brutto

Reklama w materiałach konferencyjnych, wg. przesłanego wzoru – (1 100 zł netto) 1 353 zł brutto
Referat promocyjny (20 minut) – (1 300 zł netto) 1 599 zł brutto
Stoisko promocyjne 2 m2  (900 zł netto) 1 107 zł brutto, dodatkowa powierzchnia do negocjacji



pokój jednoosobowy, wyżywienie, materiały
konferencyjne – (1 250 zł netto) 1537,50 zł brutto
Opłatę prosimy wpłacić do 27 września 2012 na konto CBiDGP:
Bank Spółdzielczy Tychy 75 8435 0004 0000 0002 3908 0001.
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub e-mailem) najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem
konferencji. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych
w wysokości pełnej opłaty konferencyjnej. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.
RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA
Do Rady Naukowo-Programowej zaproszeni zostali:

















Stanisław Baran – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Piotr Wojtacha – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
Jairo Falla – Uniwersytet Paula Verlaine’a, Metz, Francja
Krzysztof Mijalski – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny
Krzysztof Gasidło – Politechnika Śląska, Gliwice
Barbara Gworek – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Czesława Jasiewicz – Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Marc Kaszynski – L’Etablissement Public Foncier Nord–Pas de Calais, Francja
Tomáš Ocelka – Instytut Zdrowia Publicznego, Ostrawa, Republika Czeska
Dagmar Petrikova – Slovakian University of Technology w Bratysławie, SPECTRA Centre of Excellence, Słowacja
Piotr Poborski – WS Atkins Poland, Gliwice
Edward Popiołek – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Thomas Preuss – Niemiecki Instytut Urbanistyki, Berlin, Niemcy
Gundula Prokop – Umweltbundesamt GmbH, Wiedeń, Austria
Czesława Rosik-Dulewska – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze
Jan Skowronek – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
Paul Syms – Centre for Urban Policy Studies, Uniwersytet w Manchesterze, Wielka Brytania
KOMITET ORGANIZACYJNY








Uwe Ferber, CABERNET, PROJEKTGRUPPE STADT + ENTWICKUNG, Niemcy
Czesław Filipek, CBiDGP
Janina Fudała, IETU
Justyna Gorgoń, IETU
Detlef Grimski, CABERNET, Federal Environment Agency, Niemcy
Wanda Jarosz, IETU
Paul Nathanail, CABERNET, Uniwersytet w Nottingham, Wielka Brytania
Anna Starzewska-Sikorska, Koordynator Projektu CIRCUSE, IETU
SESJA SPECJALNA – 2 października 2012
Zarządzanie cyklicznym
wykorzystywaniem terenów
15:15 – 15:45
15:15-15:30
15:30 -15:45
15:45- 17:15
Wprowadzenie  koncepcja Projektu CircUse
Europa Środkowa – wyzwania rozwoju policentrycznego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska
Projekt CircUse
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
Innowacyjne podejście projektu CircUse
Nowe narzędzia zarządzania danymi w Projekcie CircUse
Saxon State Office for the Environment, Agriculture and Geology, Niemcy
Przykłady projektów – modelowe rozwiązania w Piekarach Śląskich i Voitsberg (Austria)
Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich
Telepark Baernbach Corporation ltd., Austria
Od planów do zarządzania (nowe instrumenty?)
Slovak University of Technology in Bratislava, SPECTRA Centre of Excellence, Słowacja
Wykorzystanie efektów Projektu CircUse
German Institute of Urban Affairs, Niemcy
Environment Agency Austria Ltd., Austria
17:15-17:30
17:30- 18:30
Przerwa kawowa
Okrągły stół: Przyszłe perspektywy zarządzania terenami w Europie Środkowej
Moderator dyskusji dr Uwe Ferber, PROJEKTGRUPPE STADT + ENTWICKUNG, Niemcy
Reprezentanci regionów partnerskich
18:30 - 19:00
Narzędzia do zarządzania danymi
Warsztaty
Saxon State Office for the Environment, Agriculture and Geology, Niemcy
CircUse jest projektem o charakterze ściśle proekologicznym. Jednym z jego głównych celów jest ograniczenie
wykorzystywania terenów zielonych pod inwestycje przez zastosowanie metodologii zrównoważonego,
strategicznego zarządzania terenami, uwzględniającego ich „cykl życia” oraz potrzeby i możliwości w tym zakresie
w skali miasta/gminy. Narzędzie to pozwoli także przeciwdziałać skuteczniej tzw. „rozlewaniu się miast”, co
w dużym stopniu również przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania transportu na środowisko, a zatem
pośrednio do obniżenia wpływu na zmiany klimatu.
Efekty realizacji projektów pilotowych:
- Regionalna/Lokalna wizja zagospodarowania terenów w sposób konkurencyjny i przeciwdziałający zmianom
klimatu, stworzona przez głównych interesariuszy (z włączeniem jakościowych i ilościowych celów
związanych z zapotrzebowaniem miasta na tereny)
- System zarządzania integrujący planowanie przestrzenne i gospodarowanie zasobami środowiska na
poziomie sub-regionalnym
- Plan działań zmierzających do zastosowania narzędzi i instrumentów Zarządzania Wielokrotnym
Wykorzystaniem Terenów
- Wdrożenie projektów demonstracyjnych jako studiów przypadku dla terenów zielonych / rolniczych /
wykorzystania tymczasowego / mieszanych struktur urbanistycznych
Więcej informacji: www.circuse.eu
Sesja Projekt CircUse jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program dla Europy
Środkowej