Ćwiczenia siłowe

Komentarze

Transkrypt

Ćwiczenia siłowe
Lp.
1
2
3
4
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
5
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
FITNESS – ĆWICZENIA SIŁOWE
Rekreacji i Turystyki
PPWSZ-TR-1-611rr-s
PPWSZ-TR-1-611rr-n
kierunek: turystyka i rekreacja, poziom 1 (licencjacki), profil „ogólnoakademicki”
rok III, (semestr V i VI) studia stacjonarne, specjalność RR
rok II, III, (semestr III, IV, V, VI) studia niestacjonarne, specjalność RR
studia stacjonarne: ćwiczenia – 60
studia niestacjonarne: ćwiczenia - 80
4
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
Pracochłonność
Wykłady
-
7
8
9
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
10
Cel przedmiotu
11
Efekty
kształcenia
Ćwiczenia/
seminaria
Konsultacje
obowiązkowe
S. dz. 60
S. 8
NS. z. 80
NS. 5
S. 71, NS. 88
Praca własna studenta
Egzaminy
zaliczenie
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
3
S. 10
NS. 5
S. 19
NS. 7
S. 29, NS. 12
dr Opioła Leszek
Podstawowa wiedza z zakresu anatomii funkcjonalnej i dobra ogólna sprawność
fizyczna.
Poznanie i opanowanie podstawowych ćwiczeń, techniki i metodyki wykonania.
Uzyskanie odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej w ramach ćwiczeń siłowych.
Umiejętność z zakresu różnych form treningu siłowego oraz podstaw dietetyki.
Umiejętność układania programów ćwiczeń siłowych.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
1.Zna i rozumie podstawy budowy organizmu
człowieka w zakresie biernego i czynnego układu
K_ W01
M1_W02
ruchu.
2.Zna podstawowe ćwiczenia na wszystkie grupy
K_K02
M1_K09
mięśniowe
3.Potrafi układać plany treningowe dla różnych
M1_U10
K_U01
potrzeb rekreacji ruchowej.
S1A_U02
4.Potrafi prowadzić zajęcia rekreacyjne z
K_U04
M1_U01
kulturystyki i ćwiczeń siłowych.
Efekt kształcenia
12
-
dr Opioła Leszek
5.Zna technikę i metodykę podstawowych ćwiczeń
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Inne
1.Zna i rozumie podstawy budowy
organizmu człowieka w zakresie
czynnego układu ruchu.
2.Zna podstawowe ćwiczenia na
wszystkie grupy mięśniowe.
3.Zna technikę i metodykę
podstawowych ćwiczeń.
K_K04
M1_K05
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
1.Zna i potrafi opisać funkcje czynnego
aparatu ruchu człowieka.
2.Potrafi dobrać ćwiczenia na każdą grupę
mięśniową.
3.Umie zademonstrować, omówić
technikę wykonania i metodycznie
nauczyć ćwiczenie na każdą grupę
mięśniową.
2
13
Treści
merytoryczne
przedmiotu
14
Wykaz
literatury
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
4.Potrafi układać plany treningowe dla
różnych potrzeb rekreacji ruchowej.
4.Umie zaplanować i przygotować
program ćwiczeń dla konkretnych potrzeb.
(przygotowanie konspektu).
5.Zna zasady prowadzenia zajęć
rekreacyjnych z kulturystyki i ćwiczeń
siłowych.
5.Potrafi prowadzić zajęcia rekreacyjne z
kulturystyki i ćwiczeń siłowych na zadany
temat.(opracowanie konspektu).
Teoretyczne podstawy treningu siłowego. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjnosportowych w zakresie ćwiczeń siłowych. Słownictwo stosowane w treningu siłowym.
Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w treningu kulturystycznym, zasady
planowania procesu treningowego. Metody i formy treningu siły. Sposoby treningu
siłowego według zasad Weidnera. Trening gibkości jako uzupełnienie ćwiczeń
siłowych w fitness. Podstawowe zasady treningu aerobowego .Zalecenia dietetyczne
dla osób uprawiających ćwiczenia siłowe.
1. Ambroży T., Kaganek K. 2002. Fitness-ćwiczenia siłowe. Podręcznik dla
instruktorów rekreacji. ZG TKKF, Warszawa
2. Celejowi I. 1997. Mody i diety w żywieniu. Oficyna wydawnicza Szczepan
Szymański, Warszawa
3.Trzaskoma Z.,Trzaskoma Ł. 2001. Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej
sportowców. Biblioteka Trenera, COS Warszawa
1. Jasiak H. 1991, Współczesny Herkules. Sport i turystyka. Warszawa.
2. Weider Joe. 1993, Kulturystyka system Joe Weidera. Agencja wydawnicza Comes;
Warszawa.