Szkolenie liderów Kaizen – moduły podstawowe Jakość

Komentarze

Transkrypt

Szkolenie liderów Kaizen – moduły podstawowe Jakość
Szkolenie liderów Kaizen – moduły podstawowe
Szkolenie to jest dedykowane dla manadżerów, inżynierów oraz specjalistów z różnych obszarów
odpowiedzialności w organizacjach. Zostało opracowane aby zwiększyć świadomość na temat typowych strat,
ograniczeń oraz dostarczyć podstawowe umiejętności potrzebne do prowadzenia działań doskonalących w
obszarach operacyjnych. Szkolenia uczy w jaki sposób realizować filozofię ciągłego doskonalenia dla różnych
obszarów lub procesów.
Szkolenie jest oparte na efektywnym programie szkoleniowym, który jest rozwijany od ponad dwudziestu lat
oraz pomógł setkom organizacji osiągnąć i utrzymać doskonałe wyniki.
Bardzo dobre rezultaty wcześniejszych edycji dla firm międzynarodowych oraz liczne zapytania o mozliwość
organizacji szkolenia przekonały nas do opracowania podstawowego modułu szkolenia opartego na czterech
głównych modułach:
Efektywność
przemysłow
a
Jakość
Konserwacje
Logistyka
zakładowa
Każdy dzień szkolenia obejmuje inny obszar działań operacyjnych w przedsiębiorstwie oraz dostarcza kluczowej
wiedzy na temat sposobów mierzenia oraz usprawniania realizacji powiązanych procesów. Wszystkie cztery dni
stanowią część pełnego szkolenia, które dostarcza praktycznego i szerokiego zrozumienia metod ciągłego
doskonalenia w zakładzie produkcyjnym.
Więkzość metod przekazanych podczas szkolenia ma zastosowanie w różnych sektorach produkcyjnych, od linii
montażowych do ciągłych procesów przetwórczych.
Uczestnicy, którzy wezmą aktywny udział w całym czterodniowym szkoleniu oraz zaliczą test pisemny,
otrzymają certyfikaty “Liderów Kaizen”.
Abu Dhabi • Atlanta • Barcelona • Berlin • Budapest • Buenos Aires • Cairo • Gothenburg • 's-Hertogenbosch •
Istanbul • Lisbon • Manchester • Mexico City • Milan • New Delhi • New York • Paris • Riyadh • São Paulo •
Seoul • Shanghai • Singapore • Saint Petersburg • Stockholm • Tokyo
www.solvingefeso.com
Typ szkolenia:
Dzień 1. (wtorek):
Warszat teorii i praktyki
Jakość
(30% teorii, 70% praktyki)
Defekty i tryby defektów
Czas trwania:
Zarządzanie reklamacjami
4 dni (32 godzin)
Bilans materiałowy
Początek: wtorek 8:30
Identyfikacja przyczyn źródłowych defektów
Koniec: piątek 17:00
Analiza systemu pomiarowego
(wliczając lunch i przerwy)
Od kontroli produktu do kontroli procesu
Grupa uczestników:
…
10 – 16 członków
Dzień 2. (środa):
Maintenance
Miejsce szkolenia:
BCB Bałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
Główne straty i wskaźniki
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
Polityki konserwacyjne
Materiały ze szkolenia:
·
·
·
Przywracanie bazowych warunków
Autonomiczne Zarządzanie
Materiały papierowe ze szkolenia
(podsumowanie poszczególnych dni)
Ścieżka redukcji awarii
Certyfikat uczestnictwa
Certyfikat “Lidera Kaizen”
…
Dzień 3. (czwartek):
(pełne i aktywne uczestnictwo oraz zdanie testu pisemnego)
Efektywność przemysłowa
Warunki uczestnictwa
OEE i model produktywności
Dzienne zarządzanie
Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla 1 uczesnika:
Zarządzanie zespołami
2820 PLN + 23% VAT
Gra - Przezbrajanie!
Koszty uwzględniają uczestnictwo w szkoleniu, sesjach pytań i
odpowiedzi, catering i przerwy kawowe oraz materiały
szkoleniowe.
…
Dzień 4. (piątek):
Dla więcej niż trzech uczestników z tej samej organizacji,
oferujemy 10% upust od ceny udziału w konferencji.
Logistyka zakładowa
Każdy z uczestników jest zobligowany do uiszczenia opłaty nie
później niż na siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Zgłoszeni uczestnicy są uprzejmie proszeni o nie opłacanie
uczestnictwa w szkoleniu przed otrzymaniem stosownego
potwierdzenia od organizatora.
Każde szkolenie będzie potwierdzane nie później niż na trzy
tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia.
* dla minimum 10 uczestników z jednej organizacji, istnieje możliwość
przeprowadzenia dedykowanego szkolenia w zakładzie lub innym uzgodnionym
miejscu.
www.solvingefeso.com
Główne straty I wskaźniki
Mapowanie Strumienia Wartości (VSM)
Zarządzanie zapasami
Zarządzanie przepływami i planowanie
Gra Lean!
…
2
Jakość
Konserwacje
Systematyczna poprawa jakości
Kluczowe elementy efektywnej strategii konserwacji
i redukcja strat materiałowych
Moduł ten daje fundamentalną i kluczową wiedzę na
Moduł
temat narzędzi i metod poprawy jakości i redukcji strat
kluczowymi koncepcjami, zarządzanie wskaźnikami oraz
materiałowych.
strategiami
Podczas
szkolenia
przedstawione
obejmuje
podstawową
konserwacyjnymi.
wiedzę
związaną
Podczas
tej
z
sesji
zostaną wybrane metody identyfikacji i rozwiązywania
wprowadzimy do praktyk Autonomicznego Zarządzania.
problemów. Metody te zostaną ponadto przećwiczone
Dodatkowo pokażemy przykłady wizualnych standardów
podczas praktycznych ćwiczeń.
oraz prostych lecz przydatnych narzędzi.
Wszyscy uczestnicy poznają w jaki sposób poprawiać
Szkolenie ma formę warsztatu. W trakcie szkolenie
jakość w systematyczny sposób, poprzez stosowanie
zaplanowane
pewnych podstawowych zasad i narzędzi. Począwszy od
pozwalają
narzędzi identyfikacji strat, poprzez przywracanie
szkolenia elementy i podejścia.
są
lepiej
trzy
praktyczne
zrozumieć
warsztaty,
prezentowane
które
podczas
bazowych warunków, eliminację powtarzających sie
defektów oraz stadaryzację i kontrolę procesu w celu
Każdy
z
uczestników
pozna
sposoby
poprawy
niezawodności procesów produkcyjnych lub innych
utrzymania wyników.
instalacji poprzez wdrażanie prostych I efektywnych
Pokażemy w jaki sposób przedefiniować działania
strategii konserwacyjnych, przy współpracy pracowników
zapewniające jakość od koncentracji na kontroli
produkcji i utrzymania ruchu.
produktu gotowego do kontroli procesu, co umożliwia
pozwala poprawę jakości, przy jednoczesnej redukcji
pozostałych kosztów złej jakości.
www.solvingefeso.com
3
Efektywność przemysłowa
Logistyka zakładowa
Efektywne zarządzanie operacyjne
Poprawa przepływu materiałów i informacji
ukierunkowane na eliminację strat
(od surowców do wysyłek wyrobów gotowych)
Moduł ten wyjaśnia koncepcję strat oraz opisuje w jaki
Moduł ten pokrywa podstawową wiedzę związaną z
sposób mierzyć wyniki pracy maszyn i ludzi. Dodatkowo
mierzeniem czasu realizacji oraz czasu cyklu dla procesów,
przedstawia
wskaźnikami
podstawy
dziennego
zarządzania
i
zarządzaia wizualnego (tablice wizualne).
poziomu
obsługi
oraz
strategiami
zarządzania zapasami. Podczas tej sesji uczestnicy poznają
w jaki sposób analizować strumień wartości oraz
Każdy z uczestników nauczy się w jaki sposób
identyfikować wąskie gardła oraz powiązane straty. Sesja
opomiarować wyniki (straty OEE, produktywność),
ta pomoże zrozumieć w jaki sposób usprawniać przepływy
utrzymywać dzienne wyniki pod kontrolą i wdrażać
materiałów i informacji, poprzez eliminację siedmiu
proste lecz efektywne podejście jako rutynę codziennej
głównych strat.
pracy.
Dodatkowo
omówione
zostanie
kilka
niezwykle
Podczas sesji, uczestnicy przećwiczą kalkulację strat
efektywnych koncepcji zarządzania operacyjnego, takich
pracy maszyn, tworzenie struktury dziennych spotkań
jak Heijunka czy Kanban.
oraz nauczą się w jaki sposób poprawiać elastyczność
procesów poprzez redukowanie czasu przezbrajania.
Podczas sesji uczestnicy wezmą udział w grze “Lean”,
symulacji zespołowej, która w efektywny sposób pozwala
Znacząca cześć czasu dla tej sesji poświęcona jest na grę
przećwiczyć
“Przezbrajanie”
w
elastyczności oraz poziomu obsługi poprzez reorganizację
zespołach, która zapoznaje z praktyką eliminacji,
procesów i wdrożenie ciągnionego przepływu materiałów.
łączenia,
–
symulację
przeprowadzaną
metody
poprawy
produktywności,
rearanżacji lub upraszczania czynności nie
dodających wartości w celu redukcji czasu przezbrajania.
www.solvingefeso.com
4

Podobne dokumenty