informacja o danych osobowych osób zmarłych

Komentarze

Transkrypt

informacja o danych osobowych osób zmarłych
Informacja
Katowickie Cmentarze Komunalne z siedzibą w Katowicach wyjaśniają, że ustawa
o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych
osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być
przetwarzane w zbiorach danych (art. 2 ust. 1 ustawy).
Ustawę stosuje się zatem tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie
z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący
w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia
podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być
podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę
fizyczną.
Sama ustawa o ochronie danych osobowych, wśród przesłanek dopuszczalności
przetwarzania danych wymienia zgodę osoby, której dane dotyczą, a także mówi m. in.
o sprostowaniu, dostępie do danych, czy możliwości sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych. Skorzystać z tego rodzaju uprawnień może jedynie osoba żyjąca, której dane dotyczą.
W związku z powyższym ustawa o ochronie danych osobowych ma zastosowanie
tylko do przetwarzania danych osobowych osób żyjących, a ewentualną odmowę ujawniania
informacji na temat osób zmarłych z powołaniem się na ustawę o ochronie danych
osobowych należy uznać za nieuzasadnioną.
W przypadku wykorzystania danych osób zmarłych w sposób naruszający dobra
osobiste osób bliskich, osobom tym, których prawa zostały naruszone, przysługuje prawo
wystąpienia z powództwem cywilnym do sądu powszechnego.
Katowickie Cmentarze Komunalne

Podobne dokumenty