Warszawa, 29 maja 2008r. List polecający Uprzejmie

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, 29 maja 2008r. List polecający Uprzejmie
Warszawa, 29 maja 2008r.
List polecaj cy
Uprzejmie informujemy, e Biuro Podró ników Flugo Sp. z o.o. z siedzib w Bydgoszczy,
ul. M.Skłodowskiej-Curie 10 organizuje dla nas zagraniczne wyjazdy motywacyjne.
Jako
obsługi Biura Podró ników Flugo zasługuje na najwy sze uznanie. Wyjazdy s organizowane
sprawnie i w pełni profesjonalnie. Kontakty z firm to fachowa i sympatyczna współpraca od momentu
przedstawienia wst pnej oferty do zako czenia organizowanej imprezy.
Współprac z firm Biuro Podró ników Flugo uwa amy za satysfakcjonuj c i zamierzamy j
kontynuowa . Z przekonaniem te mo emy j poleci innym firmom jako rzetelnego organizatora
wycieczek.
Z powa aniem
Urszula Kozak
Specjalista ds. marketingu
! " #
$%
&' (!(()*+!,
-.
" #
/
" #
0%"
#
1. '$ ,,,, ( 2*!
34
"
22 ,2, ,+,,,,,,, ,(, ,,+ .5 6$', ), 2
1
# 3
#
' +)2,,,,,&7
$ &
8 - '9 # : & 3
';
&
3
8 - '
3 , ,22 ,"
',((22
), <=
',((22
))

Podobne dokumenty