INFORMACJE DLA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH DZIECKA

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJE DLA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH DZIECKA
INFORMACJE DLA RODZICÓW
O OSIĄGNIĘCIACH DZIECKA
Wrzesień 2016
GRUPA II „Krasnoludki”
nauczyciel mgr A. Przybylska
Bloki tematyczne:
1. Jaki jestem? Jaka jestem?
2. W sadzie i w ogrodzie
Cele:
 Zaznajamianie z wyposażeniem sali, jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania.
 Doskonalenie umiejętności w zakresie niektórych czynności samoobsługowych.
 Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie: przestrzeganie określonych zasad
regulujących współżycie w grupie, zwracanie się do nauczyciela w razie potrzeby.
 Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
i akceptacji: dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
 Dbanie o bezpieczeństwo dzieci poprzez uważne poruszanie się na terenie placówki
przedszkolnej.
 Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców; rozróżnianie ich za pomocą
wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu mówionego i czytanego, zachęcanie
do wypowiadania się.

Podobne dokumenty