KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W EDUKACJI

Komentarze

Transkrypt

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W EDUKACJI
KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Klasa II
Symbole cyfrowe
Edukacja polonistyczna
(cel) 6
tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie
pytania.
, zna zasady
ortograficzne.
, czasownik, przymiotnik.
Bardzo dobry (bdb) 5
, czyta
.
, zna i
stosuj
zdania.
.
Dobry (db) 4
, po samodzielnym
przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania.
Pisanie. Poprawnie
zapisuje wyrazy i zdania, rzadk
,
zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne.
.
Dostateczny (dst) 3
nauczyciela.
Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy, p
.
(dop) 2
pytania.
, odwz
, rzadko stosuje zasady
ortograficzne.
, wykazuje u
Niedostateczny (ndst) 1
, opuszcza litery i wyrazy, nie
stosuje zasad ortograficznych.
.
Symbole cyfrowe
Edukacja matematyczna
(cel) 6
wykonywania dz
.
, zawsze
ze
).
Bardzo dobry (bdb) 5
100 (bi
.
, rysunku,
cznego.
.
Dobry (db) 4
,
dzielenia.
Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejm
.
.
Dostateczny (dst) 3
,
dzielenia.
.
, rysunku, schematu
.
(dop) 2
,
dzielenia.
arytmetycznego.
.
Niedostateczny (ndst) 1
,
dzielenia.
dzielenia w zakresie 30.
Zadania tekstowe.
zad
, rysunku, schematu
z zasto
.
Symbole cyfrowe
Edukacja społeczno – przyrodnicza
(cel) 6
.
Bardzo dobry (bdb) 5
roku, zna nazwy i i
, owoce i warzywa, umie
, przestrzega
zasad i higieny.
Dobry (db) 4
, zwykle okazuje szacunek
dla innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny.
–
Dostateczny (dst) 3
ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad
higieny.
(dop) 2
.
Niedostateczny (ndst) 1
w ruchu drogowym.
Symbole cyfrowe
Edukacja plastyczno –techniczna
(cel) 6
.
Bardzo dobry (bdb) 5
Dobry (db) 4
Za
.
Dostateczny (dst) 3
, prace wykonuje
.
(dop) 2
rozplanowaniem pracy.
Niedostateczny (ndst) 1
czy pracy.
Symbole cyfrowe
Edukacja muzyczna
(cel) 6
.
Bardzo dobry (bdb) 5
.
Dobry (db) 4
.
Dostateczny (dst) 3
.
(dop) 2
.
Niedostateczny (ndst) 1
.
Symbole cyfrowe
Wychowanie fizyczne
(cel) 6
zawodach sportowych na szczeblu miejskim.
Bardzo dobry (bdb) 5
.
Dobry (db) 4
– play.
Dostateczny (dst) 3
zasad poznanych gier i zabaw,
.
(dop) 2
.
Niedostateczny (ndst) 1
Uchyla s
.
UWAGA:
Ocen an e podan c u ej no c do cz dz ec o
p a dło
oz oju z czn
U ej no c dz ec
n epełnosp a n c ocen a s s oso n e do c
o
oc.
Symbole cyfrowe
Zaj c a ko pu e o e
(cel) 6
przewidzianym programem komputerowym. Jest
.
Bardzo dobry (bdb) 5
. Wykazuje
, efektywnie wykorzystuje czas pracy.
Dobry (db) 4
.
Dostateczny (dst) 3
, zna podstawowe funkcje i opcje
programu.
(dop) 2
.
Niedostateczny (ndst) 1
. Nie prze
.

Podobne dokumenty