Mazda MX-5 uznana w Wielkiej Brytanii za „Najlepszy samochód

Komentarze

Transkrypt

Mazda MX-5 uznana w Wielkiej Brytanii za „Najlepszy samochód
Warszawa, 11 czerwca 2010
Mazda MX-5 uznana w Wielkiej Brytanii za „Najlepszy samochód
sportowy” w badaniu JD Power
•
Zadowoleni u ytkownicy ponownie uznali roadstera Mazda MX-5 za „Najlepszego
w swojej klasie”
•
Wyniki lepsze ni sportowych modeli VW, Mercedesa i Audi
•
Roadster Coupe wyposa ony jest w jeden z najszybciej sk+adaj,cych siautomatycznych dachów — sk+adanie trwa tylko 12 sekund
Mazda MX-5, najlepiej sprzedaj,cy si- roadster na 0wiecie, otrzyma+ kolejne wyró nienie do
swej kolekcji nagród, zyskuj,c tytu+ „Najlepszego samochodu sportowego” w ankiecie
dotycz,cej satysfakcji klientów z posiadanego samochodu, przeprowadzonej w 2010 roku na
rynku brytyjskim przez JD Power.
W ankiecie wzi-+o udzia+ ponad 17 000 posiadaczy aut z Wielkiej Brytanii. W+a0ciciele
klasycznych, dwumiejscowych samochodów sportowych Mazdy przyznali swoim pojazdom
najwy sze noty za wygl,d, zewn-trzn, i wewn-trzn, jako08 wykonania, niezawodno08, osi,gi,
koszty u ytkowania, a tak e za obs+ug- dealersk,.
Po podliczeniu g+osów okaza+o si-, e satysfakcja z u ytkowania Mazdy MX-5 wynios+a 82,3
procent — bij,c wyniki luksusowych samochodów sportowych, takich jak Mercedes-Benz SLK,
Audi TT oraz VW Eos. W ten sposób Mazda uzyska+a zaszczytny tytu+ „Najlepszego w swojej
klasie”.
Mazda MX-5 nie po raz pierwszy uplasowa+a si- na szczycie listy JD Power — zreszt,
samochód ten wielokrotnie uznawano za najlepszy w kategorii aut sportowych w wielu krajach
na 0wiecie. W+a0ciciele nieprzerwanie od dwudziestu lat chwal, ten model za jego przyst-pn,
cen-, wytrzyma+o08 oraz dostarczanie rado0ci z jazdy. Tak e nagrody dla najlepszego
samochodu to dla Mazdy MX-5 nic nowego — zdoby+a ich ju ponad 160. Na 0wiecie ju
Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o.
Oddzia w Polsce
ul. I ecka 24, 02-135 Warszawa
1/2
870 000 osób posiada ten samochód — sta+ si- on jednym z kultowych aut i ma wielu
entuzjastów na ka dym kontynencie.
Od chwili, gdy w 2006 roku wprowadzono na rynek wersj- z automatycznie sk+adanym
dachem, model MX-5 zyska+ jeszcze na popularno0ci. W zesz+ym roku jego udzia+ w
segmencie
samochodów
sportowych
non-premium
w
Wielkiej
Brytanii,
ojczyBnie
dwumiejscowych roadsterów, wyniós+ 22%, za0 w ca+ej Europie udzia+ ten szacowano na
12 %, co oznacza+o drug, lokat-.
„Do wyników badania JD Power przywi zuje si
w Wielkiej Brytanii wielk wag , poniewa
Brytyjczycy naprawd szalej na punkcie sportowych samochodów,” powiedzia+ Jeff Guyton,
prezes i dyrektor zarz,dzaj,cy Mazda Motor Europe. „Jednak wyniki te odzwierciedlaj
nie
tylko to, jak bardzo kochaj oni prowadzi" swoje Mazdy MX-5. Pokazuj te , jak praktyczny i
(atwy w codziennym u ytkowaniu jest nasz roadster. ) czy w sobie niskie koszty eksploatacji,
legendarn
niezawodno*" i dobre zaplecze serwisowe z frajd
prowadzenia sportowego
kabrioletu. Nic dziwnego, e ca(y czas jest tak popularny”.
###
Kontakt prasowy:
Magdalena W-glewska
tel. 022 318 19 80, kom. 6060 600 260
e-mail: [email protected]
strona prasowa: www.mazda-press.pl
Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o.
Oddzia w Polsce
ul. I ecka 24, 02-135 Warszawa
2/2