Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód i

Komentarze

Transkrypt

Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód i
Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, dla urzędów gmin i komisji
ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.
Lp.
1
1.
2.
Proces / czynność
Jednostka
odpowiedzialna
/osoba
odpowiedzialna
Termin
Dokument
Konsultacja,
weryfikacja,
akceptacja
/osoba
2
3
4
5
6
Wójt / burmistrz /
prezydent
Niezwłoczny
Powiadomienie o zamiarze
wszczęcia procedury związanej
z
szacowaniem
szkód
i uruchomieniem kredytów na
wznowienie
produkcji
w gospodarstwach rolnych
dotkniętych
niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi.
Konsultacja –
główny specjalista
koordynujący
sprawy klęsk
• Rozpoznanie
rodzaju
i
rozmiaru
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
na terenie gminy.
 Stwierdzenie spełnienia warunków do
zakwalifikowania
tego
zjawiska
jako
klęskowego. /Zjawiskiem musi być dotknięty
pewien obszar, najmniej sołectwo, na którym
znajdują się poszkodowane gospodarstwa,
w rozmiarach stanowiących zagrożenie
dalszego ich funkcjonowania. Wyjątek stanowią
szkody powstałe od uderzenia pioruna oraz
pojedyncze poszkodowane gospodarstwa, jeśli
szkody przekroczą 30% średniej rocznej
produkcji./
 Zadeklarowanie przez rolników zaciągnięcie
preferencyjnych kredytów na wznowienie
produkcji.
Powiadomienie Wydziału Infrastruktury ŁUW
o zamiarze wszczęcia procedury postępowania,
wg wzoru zamieszczonego na stronie
internetowej ŁUW, informując jednocześnie
o spełnieniu w/w warunków w pkt 1 oraz
o ewentualnym wystąpieniu do IMiGW
o ekspertyzę potwierdzającą wystąpienie
zjawiska na terenie gminy* 1.
Wójt / burmistrz /
prezydent
Niezwłoczny
tel. (042) 664 11 36,
inspektorzy
ds. klęsk
tel. (042) 664 10 07
3.
4.
5.
6.
Wyznaczenie imiennego składu gminnej komisji
ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych,
stosownie do zarządzenia Wojewody Łódzkiego
w sprawie powołania gminnych komisji, wg
przykładu
zamieszczonego
na
stronie
internetowej ŁUW.
Wójt / burmistrz /
prezydent
Powiadomienie gospodarstw położonych
na terenie gminy o możliwości wszczęcia
procedury związanej z szacowaniem szkód
i uruchomieniem kredytów „klęskowych”.
Wójt / burmistrz /
prezydent
Zgłaszanie do Urzędu Gminy wniosków
poszkodowanych gospodarstw z prośbą
o oszacowanie szkód przez gminne komisje, na
opracowanym wzorze zamieszczonym na stronie
internetowej ŁUW.
Zgłaszanie do Wydziału Infrastruktury ŁUW
gatunków upraw dotkniętych zjawiskiem, celem
ich akceptacji (w razie potrzeby weryfikacji),
które następnie będą przedmiotem oceny
gminnych komisji*2 oraz przygotowania
wyjściowych
danych
ekonomicznych
niezbędnych do wyliczenia szkód.
Rolnicy
Pracownicy gmin,
członkowie
gminnych komisji,
związki
i organizacje
rolników, rolnicy.
Niezwłoczny
Zarządzenie wójta w sprawie
ustalenia imiennego składu
osobowego gminnej komisji
Niezwłoczny
Dokument
zwyczajowo
przyjęty przez gminę (kurenda,
ogłoszenia,
powiadomienia
poprzez sołtysów, itp.)
Niezwłoczny
Wniosek o oszacowanie szkód
przez komisje w gospodarstwie
rolnym powstałych w wyniku
niekorzystnego zjawiska atm.
wraz z oświadczeniami 1, 2 i 3
oraz kserokopią wniosku
o
przyznanie
płatności
bezpośrednich
złożonym
w ARiMR.
Niezwłoczny
Zgłoszenie telefoniczne, bądź
pisemne
Konsultacja główny
specjalista
koordynujący
sprawy klęsk,
inspektorzy ds.
klęsk
Konsultacja główny specjalista
koordynujący
sprawy klęsk.
Weryfikacja,
kontrola - komisja
wojewódzka
7.
Opracowanie i zamieszczenie na stronie
internetowej ŁUW pliku wzorów dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia procedury na
poziomie
gmin
m.in.:
wzór
wniosku
zgłoszeniowego rolnika, wzór protokołu szkód
dla
gospodarstwa
z
załącznikami
i oświadczeniami, wzory zbiorczych protokołów
szkód z załącznikami. Tytuły dokumentów
wymienione są w pkt 5, 8 i 10 kol. 5.
Wydział
Infrastruktury
ŁUW /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska
2 miesiące od
stwierdzenia skutków
niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych,
 Sprawdzenie (zweryfikowanie) przez komisje
gminne
zgodności
powierzchni
UR
przeznaczonych pod uprawę, zgłoszonych we
wniosku rolnika o oszacowanie szkód
i oświadczeniu nr 1, z wnioskiem rolnika
złożonym w ARiMR o przyznanie płatności
bezpośrednich.
8.
 Oszacowanie szkód przez gminne komisje,
poprzez lustracje na miejscu, w uprawach
rolnych,
zwierzętach
i
budynkach
gospodarczych oraz sporządzenie protokołów
z oszacowanych szkód, zgodnie z podanym
wzorem w kol. 5.
 Szacunki
upraw
w
gospodarstwach
specjalistycznych o dużym stopniu trudności
oszacowania, mogą być dokonane z udziałem
komisji wojewódzkiej.
Wójt / burmistrz /
prezydent
jednak nie później niż:
- 3 m-ce od wystąpienia
suszy, gradu, deszczu
nawalnego, huraganu,
pioruna, przymrozków
wiosennych
- 3 m-ce od ustąpienia
wody umożliwiającej
wejście komisji
i rozpoczęcie szacunków
powodziowych
w uprawach, zwierzętach
i maszynach,
- 12 m-cy od ustąpienia
wody w przypadku
szacowania szkód
powodziowych
w budynkach i drzewach
owocowych
Protokół z oszacowania zakresu
i wysokości szkód w gosp.
rolnym
sporządzony
po
wystąpieniu
niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego wraz
z zał. nr 1, 2 i 3 oraz
oświadczeniami rolnika nr 1, 2 i
3.
Konsultacja główny
specjalista
koordynujący
sprawy klęsk,
inspektorzy
ds. klęsk
Weryfikacja,
kontrola - komisja
wojewódzka
9.
10.
Przygotowanie i zamieszczenie na stronie
internetowej ŁUW dostosowanego programu do
wyliczenia:
 obniżonego przychodu i nieponiesionych
kosztów w produkcji roślinnej wraz z wykazem
zakwalifikowanych gatunków upraw, średnich
plonów i średnich cen na poziomie
województwa
 średniej rocznej produkcji roślinnej danego
rolnika z 3 lat poprzedzający rok,
w którym wystąpiły szkody
 średniej rocznej produkcji za okres 3 lat oraz
wysokości oszacowanych szkód wg obniżonego
przychodu w produkcji zwierzęcej
Podsumowanie
szkód
po
wystąpieniu
niekorzystnego zjawiska na terenie gminy, na
podanych wzorach dokumentów w kol 5
niniejszego pkt-u i przekazanie ich do Wydziału
Infrastruktury ŁUW w Łodzi, Oddziału
Rolnictwa
i
Środowiska,
celem
zakwalifikowania gminy jako dotkniętej
niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.
Wydział
Infrastruktury
ŁUW /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska
Wójt / burmistrz /
prezydent,
komisja gminna.
Możliwie najkrótszy.
Aktualizowany na
bieżąco wykaz
zakwalifikowanych
gatunków upraw
i zgłoszonych zwierząt.
Termin identyczny jak
w pkt. 8, kol. 4
Dostosowane arkusze kalkulacyjne
do wyliczenia niezbędnych danych
w protokołach szkód rolnika
w
formie
załączników
do
protokołu: zał. nr 1 – zakres
i wysokość oszacowanych szkód,
wg obniżonego przychodu
w produkcji roślinnej, zał. nr 1A –
średnia roczna produkcja roślinna
w gospodarstwie za okres 3 lat,
zał. nr 2 – średnia roczna
produkcja za okres 3 lat oraz
wysokość oszacowanych szkód wg
obniżonego przychodu w produkcji
zwierzęcej.
Zbiorczy protokół z oszacowania
szkód w produkcji roślinnej,
zwierzęcej, w uprawach trwałych
i zwierzętach stada podstawowego
gospodarstw rolnych sporządzony
po wystąpieniu niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego na
terenie gminy … wraz z zał.
nr 1 i 2.
Zbiorczy protokół z oszacowania
szkód w budynkach i innych
środkach trwałych gospodarstw
rolnych
sporządzony
po
wystąpieniu
niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego na
terenie gminy … wraz
z zał. nr 1.
Zarządzenie wójta, burmistrza,
prezydenta ustalającego imienny
skład gminnej komisji.
Weryfikacja –
komisja
wojewódzka,
główny
specjalista
koordynujący
sprawy klęsk,
inspektorzy
ds. klęsk
11.
12.
Weryfikacja i ocena zbiorczych protokołów
szkód wymienionych w pkt. 10, kol. 5 pod
względem
merytorycznym,
formalnym
i rachunkowym.
Dokonanie zbiorczych zestawień i ocen, analiza
szkód oraz opracowanie wniosku wojewody
kierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wraz z załącznikami z wykazem szkód na
poziomie gmin.
Wydział
Infrastruktury
ŁUW /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska
Akceptacja –
Dyrektor
Wydziału
Infrastruktury
ŁUW
Wniosek
wojewody
adresowany
do
Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z prośbą o uruchomienie
preferencyjnej linii kredytów na
wznowienie produkcji wraz
z niezbędnymi załącznikami.
Wojewoda Łódzki
3 miesiące od
stwierdzenia skutków
niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
kpa
Pismo adresowane do prezesa
ARiMR,
przekazane
do
wiadomości wojewodzie.
kpa
Pismo adresowane do centrali
banków,
przekazane
do
wiadomości wojewodzie.
Termin identyczny jak
w pkt. 8 i 10, kol. 4.
W przypadku
przeprowadzenia
korekty max
do 4 m-cy
Protokoły
szkód
wszystkich
oszacowanych
gospodarstw.
Pokwitowanie
z
przyjęcia
/przekazania protokołów szkód do
weryfikacji i po przeprowadzeniu
weryfikacji.

13.
Wyrażenie zgody przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na uruchomienie kredytów
„klęskowych” dla poszkodowanych rolników
na terenie wymienionych gmin w załączniku do
wniosku wojewody.
 Zawiadomienie o powyższym prezesa ARiMR.
14.
Zawiadomienie centrali banków kredytujących,
współpracujących z ARiMR o uruchomieniu
preferencyjnej linii kredytów na wznowienie
produkcji.
15.
Przekazanie do Wydziału Infrastruktury ŁUW
protokołów
z
oszacowania
szkód
w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w pkt
8, kol. 5 wraz z zał. nr 1, 2 i 3 oraz
z oświadczeniami rolnika nr 1, 2 i 3, wnioskiem
zgłoszeniowym i wnioskiem o płatności
bezpośrednie.
Prezes ARiMR
Wójt / burmistrz /
prezydent
Kontrola –
MRiRW,
Komisja Europejska
16.
Weryfikacja
merytoryczna,
i rachunkowa (wszystkich)
z
oszacowania
szkód
wymienionych powyżej.
formalna
protokołów
gospodarstw,
Wydział
Infrastruktury
ŁUW /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska
j.w
j.w
Niezwłoczny
 Komunikat (pismo na stronie
internetowej ŁUW).
 Wzory opinii wojewody
zatwierdzone przez prezesa
ARiMR:
do
kredytów
obrotowych
oraz
do
kredytów inwestycyjnych.
 Przykłady
wypełnienia
opinii.
Niezwłoczny
 Rejestr opinii wojewody.
 Wykaz
rolników
ubiegających się o kredyt
klęskowy, kierujących za
pośrednictwem gmin opinie
do akceptacji wojewody.
Do 31 grudnia tego samego
roku – w przypadku zgód na
uruchomienie linii
kredytowych wydanych
przez Ministra RiRW
w okresie od 1 stycznia
do 31 maja.
Do 30 czerwca następnego
roku - przypadku zgód
wydanych przez
Ministra RiRW
w okresie od 1 czerwca
do 31 grudnia.
 Wykaz
rolników
ubiegających się o kredyt
klęskowy, kierujących za
pośrednictwem gmin opinie
do akceptacji wojewody.
 Opinie
wojewody
do
kredytów

17.
Zawiadomienie gmin o wyrażeniu
zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na uruchomienie kredytów „klęskowych”,
z prośbą o powiadomienie rolników
o
powyższej
zgodzie
i
możliwości
występowania o wydanie opinii wojewody.

Przekazywanie opinii do wniosków
kredytowych
rolników
do
akceptacji
wojewody, kierowanych za pośrednictwem
gmin.
Wydział
Infrastruktury
ŁUW /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska
18.
Opracowanie i zamieszczenie na stronie
internetowej wzorów dokumentów niezbędnych
przy opiniowaniu wniosków, wymienionych
w kol. 5 niniejszego pkt.
Wydział
Infrastruktury
ŁUW /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska
19.
Przekazywanie do Wydziału Infrastruktury list
z
wykazem
rolników
zainteresowanych
kredytami „klęskowymi” wraz z opiniami, celem
ich akceptacji przez wojewodę.
Wójt / burmistrz /
prezydent,
komisja gminna.
Konsultacja –
główny specjalista
koordynujący
sprawy klęsk,
inspektorzy
ds. klęsk
j.w
Konsultacja główny
specjalista
koordynujący
sprawy klęsk,
inspektorzy
ds. klęsk
20.
Weryfikacja
merytoryczna,
formalna
i rachunkowa dokumentów przekazanych przez
gminy wymienionych w pkt. 8, 10, 15, 17 i 18
kol. 5, prowadzących do wydania opinii
wojewody do wniosków kredytowych rolników
21.
Podsumowanie akcji opiniowania wniosków
kredytowych (łączna ilość wydanych opinii,
łączna wartość szkód, wysokość wykorzystanego
limitu kredytowego).
Wydział
Infrastruktury
ŁUW /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska
Wydział
Infrastruktury
ŁUW /Oddział
Rolnictwa
i Środowiska
Objaśnienia:
*1 – tylko w sytuacjach utrudnionych do stwierdzenia zjawiska,
*2 – z wyjątkiem gatunków objętych monitoringiem suszy
Akceptacja –
kierownik
Oddziału
Rolnictwa
i Środowiska
kpa
(do 2 miesięcy)
kpa
Pisemne zestawienie wydanych
opinii wg stanu na 30 czerwca
i 31 grudnia .