Czy straż miejska może ukarać kierowcę mandatem?

Komentarze

Transkrypt

Czy straż miejska może ukarać kierowcę mandatem?
Czy będę musiał zwracać pobierane
dotychczas świadczenie w zbiegu?
Od 2007r jestem na rencie z powodu stałej
niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy
pracy. W 2010r po ukończeniu wieku 60 lat
nabyłem prawo do emerytury i od tego czasu
otrzymuję tzw. świadczenie w zbiegu tj. całą
emeryturę i połowę renty.
Bezczynność spowodowana doznanymi urazami powoduje zachwianie systemu psychicznego
i dlatego lekarz leczący zalecił znaleźć jakiekolwiek zajęcie, aby obniżyć istniejące napięcie psychiczne. Znalazłem taką pracę w
jednym z Centrów Handlowych, zarobek z
tego zajęcia jest symboliczny bo wynosi tylko
300,00zł. miesięcznie ale pozwala na całkowite
odprężenie i zapomnienie o chorobie.
Z wielkim zdziwieniem przyjąłem wniosek
ZUS-u o niezwłocznym dostarczeniu informacji
o zatrudnieniu i otrzymywanym z tego tytułu
wynagrodzeniu. Dostarczyłem wymagane dokumenty i obecnie czekam na decyzję ZUS-u,
słyszałem, że prawdopodobnie będę musiał
zwracać jakąś kwotę ZUS-owi, nie wiem jak
sobie z tym poradzę?
K. A. - Ruda Śląska
Zgodnie z postanowieniami art.26 ust.1
ustawy z dnia 30 października 2002r o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
„ 1. Osobie uprawnionej do renty z tytułu
niezdolności do pracy z ubezpieczenia
wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się ,
zależnie od jej wyboru:
1) przysługującą rentę powiększoną o
połowę emerytury albo
2) emeryturę powiększoną o połowę renty.
3) Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli osoba
uprawniona osiąga przychód powodujący
zawieszenie prawa do świadczeń lub
zmniejszenie ich wysokości określony w
ustawie o emeryturach i rentach z FUS,
niezależnie od wysokości tego przychodu.”
W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że
nawet gdyby Pan z tego tytułu zatrudnienia
otrzymywał 1,00 zł. wynagrodzenia to auto-
matycznie nie przysługuje Panu tzw. świadczenie w zbiegu.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w Pana przypadku
zajęcie to było wskazane w ramach profilaktyki
czy rehabilitacji należy porozumieć się z
ZUS-em i ustalić jak najkorzystniej będzie
można ten problem rozwiązać bowiem przez
cały okres tego zatrudnienia pobierał Pan
tzw. świadczenie nienależne. Świadczenie to
niestety będzie trzeba zwrócić.
Przypominamy, że każda decyzja ZUS
zawiera pouczenie, które należy uważnie
przeczytać a w przypadku niezrozumienia od
razu starać się wyjaśnić, bowiem nieznajomość
prawa nie skutkuje odstąpieniem od zwrotu
nienależnego świadczenia.
Kiedy będę mógł przejść na emeryturę ?
Pracę zawodową rozpocząłem w dniu
25.02.1971r na stanowisku pomocy murarza
na kopalni, skąd przeniesiono mnie do oddziału
kotłowni jako ślusarz remontowy.
Od 01.07.1985r do dnia 19.06.1986r podjąłem
pracę jako spawacz pod ziemią i od 20.06.1986r
do 31.08.1990r pracowałem jako spawacz
na powierzchni. Ponownie pracę pod ziemią
podjąłem od 01.09.1990r do 13.03.1993r jako
ślusarz pod ziemią i od tego czasu jestem na
rencie inwalidzkiej. Urodziłem się 25.03.1952r.
Kiedy będę mógł przejść na emeryturę?
M.W.- Czeladź
Z przedstawionego przebiegu pracy wynika,
że obecnie legitymuje się Pan stażem pracy w
wymiarze 22 lat 17 dni, w tym 9 lat 4 miesiące
2 dni pracy wykonywanej w warunkach
szczególnych. Ten staż pracy niestety nie
pozwoli Panu ubiegać się o emeryturę
wcześniejszą.
Zgodnie z postanowieniami art.24 ustawy o
emeryturach i rentach z FUS w brzmieniu
nadanym postanowieniami art.1 pkt. 5
ustawy z dnia 11 maja 2013r o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz
niektórych innych ustaw dla mężczyzny
urodzonego w okresie od 1 stycznia 1952r do
31.marca 1952r wiek emerytalny wynosi co
najmniej 66 lat 5 miesięcy.
Oznacza to, że po osiągnięciu wieku 66
lat 5 miesięcy będzie Pan mógł przejść na
Główną ideą powołania straży miejskiej była
chęć stworzenia jednostki odpowiedzialnej za
pilnowanie porządku w miastach, jednak coraz
częściej można spotykać się z sytuacją, w której
straż miejska wykonuje zadania w stosunku do
kierowców, ale czy słusznie? A może tylko policja
ma takie prawa?
Z cyklu: CDO radzi
W 2011 roku strażnicy miejscy uzyskali dodatkowe
uprawnienia, na mocy których mogą zatrzymać
kierowcę do kontroli, ale tylko wtedy gdy ten
niezastosuje się do znaku zakazu ruchu lub jeśli
przekroczenie prędkości przez kierowcę zostało
zarejestrowane za pomocą wideorejestratorów
zamontowanych w oznakowanych samochodach
straży miejskiej. Podczas kontroli drogowej
mogą również sprawdzić czy kierowca posiada
przy sobie prawo jazdy, dowód rejestracyjny lub
ważność ubezpieczenia OC. Strażnicy miejscy
mogą także ukarać kierowcę za złe parkowanie,
gdzie oprócz mandatu można spodziewać się
czasami blokady koła lub nawet odholowania
samochodu na parking strzeżony. Straż miejska
może także uniemożliwić dalszą jazdę pijanemu
kierowcy pod warunkiem, że na miejsce wezwana
zostanie policja. Ponadto funkcjonariusz straży
miejskiej może ukarać kierowcę za przekroczenie
prędkości zarejestrowane przez fotoradar lub
wideorejestrator. Lokalizację fotoradaru, czyli
miejsce, w którym będzie dokonywała pomiaru
prędkości, straż miejska musi skonsultować z
policją oraz oznaczyć je specjalnym znakiem
„automatyczna kontrola pojazdów”. Ważne jest,
że w przypadku tzw. fotoradarów stacjonarnych
kierowca może być ukarany za wykroczenia
wiąksze niż 10km/h od obowiązującego
ograniczenia, natomiast w przypadku radarów
„ręcznych” lub wideorejestratorów również za
wykroczenia mniejsze.
Należy pamiętać, że funkcjonariusz straży
strona 10
emeryturę.
Czy będę mógł uzyskać emeryturę poprzez
skracanie wieku emerytalnego za lata pracy
górniczej ?
Cały czas mówiono mi , że skoro nie uzyskam
prawa do emerytury górniczej, to za każdy rok
pracy górniczej skróci mi się wiek emerytalny.
W 1999r miałem 6 lat pracy górniczej a obecnie
posiadam 18 lat takiej pracy.
W międzyczasie przebywałem przez okres 10
miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym.
Kiedy będę mógł ubiegać się o emeryturę?
W.A. – Piekary Śląskie
Te dane niestety , nie pozwolą na udzielenie
konkretnej odpowiedzi, dlatego też przytoczymy przepisy które pozwalają obecnie
korzystać z wcześniejszej emerytury poprzez
skracanie wieku emerytalnego.
Zgodnie z postanowieniami art. 184
ustawy o emeryturach i rentach z FUS:
1) Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31
grudnia 1948r przysługuje emerytura po
osiągnięciu wieku przewidzianego w
art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia
w życie ustawy osiągnęli:
2) okres zatrudnienia w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze
wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury
w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet
i 65 lat – dla mężczyzn oraz
3) okres składkowy i nieskładkowy, o którym
mowa w art.27 ( … ). W Pana przypadku mają
zastosowanie postanowienia art.39 omawianej ustawy jeśli w dniu wejścia w życie ustawy
tj. w dniu 01.01.1999r posiadał Pan co
najmniej :
1) 25 letni staż okresów składkowych
i nieskładkowych
2) 5 lat pracy górniczej wykonywanej pod
ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy
Zgodnie z postanowieniami art. 39 omawianej ustawy :
„Ubezpieczonemu, urodzonemu przed dniem
1 stycznia 1949r spełniającemu warunek
określony w art.27 pkt.2 i nie spełniającemu
warunków wymaganych do uzyskania gór-
Czy straż miejska może ukarać
kierowcę mandatem?
miejskiej może zatrzymać i kontrolować kierowcę,
jedynie jeżeli posiada specjalne upoważnienie
wydane przez Komendanta Powiatowego lub
Miejskiego Policji, jest w mundurze oraz gdy
działa na obszarze gminy, którą reprezentuje.
Natomiast jeżeli kierowca jest pijany może
uniemożliwić dalszą jazdę nawet nie posiadając
takiego upoważnienia.
Nie powinno się zapominać, że straż miejska
oprócz kierowców może karać mandatem również za inne wykroczenia. Wysokość mandatu
może sięgać nawet do 500zł, przy czym o jego
wysokości decydować będą funkcjonariusze straży
miejskiej znajdujący się na miejscu zdarzenia.
Jako przykładowe wykroczenia możnaby tu
niczej emerytury na podstawie art. 50a,
który ma co najmniej 5 lat :
1) pracy górniczej, o której mowa w art.50c
ust.1 pkt.4 i 5, wykonywanej stale i w pełny
wymiarze czasu pracy, albo
2) pracy górniczej, o której mowa w art.50c
ust.1 pkt.4 i 5, wykonywanej stale i w
pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce
w kopalniach siarki i węgla brunatnego
oraz w kopalniach otworowych siarki, wiek
emerytalny, o którym mowa w art.27 pkt.1
obniża się o 6 miesięcy za każdy rok takiej
pracy, nie więcej niż o 15 lat.”
Jeśli więc spełnił Pan warunki określone w
art.184 ust.1 i 2 tj. w dniu wejścia w życie
ustawy o emeryturach i rentach z FUS to
znaczy, że dniu 01.01.1999r posiadał Pan
co najmniej 25 lat okresów składkowych i
nieskładkowych oraz co najmniej 5 lat pracy
górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w
pełnym wymiarze czasu pracy to za każdy
rok takiej pracy obniża się wiek emerytalny
określony w art.27 ust.1 o 6 miesięcy a więc
w Pana przypadku o 9 lat.
Postanowienia art.39 skierowane są do
ubezpieczonych urodzonych przed dniem
1 stycznia 1949r jednak poprzez postanowienia art.184 w związku z art.46 rozszerza
się je na urodzonych po dniu 31.12.1948r.
jeśli w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu
01.01.1999r. posiadali wymagany staż pracy
określony w art.184 ust.1 pkt.1 i 2 omawianej
ustawy.
Porad udziela: Józef Solich
wskazać: zakłócanie ciszy nocnej, picie alkoholu w
miejscach publicznych, brak dowodu osobistego,
unikanie obowiązku wymiany dowodu na nowy,
czy inne.
Masz jakieś pytania prawne do CDO24? Napisz
do nas: [email protected], może Twój problem
poruszony zostanie w następnym artykule
Artykuł nie jest opinią prawną. Długość
opracowania nie pozwala na całościowe
opracowanie zagadnienia i przedstawia jedynie
jego najważniejsze elementy z punktu widzenia
autora.
CDO24 nie będzie odpowiadało na wszystkie
przesłane pytania prawne oraz zastrzega
sobie prawo wyboru i opisania dowolnego z
przesłanych problemu prawnego.

Podobne dokumenty