Umowa

Komentarze

Transkrypt

Umowa
Umowa
Zawarta w dn. …………………….. w Krakowie pomiędzy:
CNJA Edukacja – Witold Szaszkiewicz s.j. z siedzibą w Krakowie, reprezentowaną przez p. Witolda
Szaszkiewicza, zwaną dalej Usługobiorcą.
a
…………………………………………………………………………………………………..reprezentowaną
przez: p. …………………………………. zwanym w dalszej części niniejszej umowy Usługodawcą
§1
Przedmiot umowy.
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy bezterminowej licencji na
użytkowanie platformy edukacyjnej oraz interaktywnych treści edukacyjnych z zakresu szkoły
podstawowej i gimnazjum (Usługa), w ramach realizowanego przez Usługobiorcę projektu „Moim celem
moja przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020, w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego (Projekt).
2. Usługodawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że własność licencji zostanie
przekazana Gminie Wręczyca Wielka jako organowi prowadzącemu szkół objętych Projektem.
§2
Szczegółowy opis przedmiotu umowy.
1. Przedmiotem zakupu jest bezterminowa licencja na użytkowanie dla wszystkich szkół objętych projektem
interaktywnych treści edukacyjnych wraz z platformą edukacyjną (Usługa).
2. Treści udostępnione są na platformie edukacyjnej w trybie online. Minimalne funkcjonalności platformy:
a. samodzielne zakładanie kont przez uczniów i nauczycieli (brak administratora szkolnego),
b. możliwość interakcji nauczyciel – uczeń:
- zadawanie zadań i testów przez nauczyciela z wykorzystaniem gotowych udostępnionych w
Usłudze materiałów,
- zadawanie zadań i testów przez nauczyciela wybranym uczniom lub grupom uczniów,
- automatyczna korekta zadań/testów wyssanych przez nauczyciela uczniom przez system i
generowanie raportu dla nauczyciela obejmującego co najmniej: wyniki uczniów w danej grupie,
wyniki grupy i pojedynczych uczniów, także w ujęciu historycznym, możliwość podglądu
poszczególnych zadań /testów każdego ucznia,
- przypisywanie się do grupy samodzielnie przez ucznia oraz możliwość dodawania uczniów do
grupy przez nauczyciela,
c. na udostępnione w Usłudze treści składają się: interaktywne zadania (zamknięte-min. 80% i otwarte),
filmy edukacyjne oraz grafiki i infografiki oraz dodatkowe materiały dla nauczyciela niedostępne dla
ucznia.
3. Minimalny zakres treści udostępnionych w ramach Usługi:
a. zakres materiału:
- co najmniej 2. oraz 3. etap edukacyjny,
- pełna zgodność z obowiązującą podstawą programową,
b. zgodność zadań i ćwiczeń z formułą obowiązującą dla sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu
gimnazjalnego,
c. przedmioty: udostępnione materiały obejmują co najmniej podstawowe przedmioty wchodzące w
zakres egzaminów po szkole podstawowej (j.polski, matematyka, j. angielski) i po gimnazjum
(j.polski, matematyka, j. angielski, chemia, biologia, historia, geografia, fizyka, wos),
d. interaktywne egzaminacyjne arkusze próbne.
4. Objętość materiałów:
a. co najmniej po 2 tys. ćwiczeń dla szkoły podstawowej i gimnazjum
b. co najmniej 10 h filmików edukacyjnych: wykłady, prezentacje, doświadczenia
c. co najmniej 500 grafik: zdjęć i infografik
5. Termin uruchomienia Usługi (sprzedaży licencji): 01.03.2016r.
§3
Pozostałe obowiązki Usługodawcy.
Usługodawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do:
1. Przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli/uczniów wskazanych przez Zamawiającego obejmujących
korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Usługi. Szkolenie przeprowadzone zostanie w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia może nastąpić w każdej szkole osobno.
2. Zachowania 5-letniego okresu obsługi posprzedażowej polegającej na utrzymaniu Usługi na serwerach
Usługodawcy, upgrade funkcjonalności do najnowszych wersji oraz update treści do aktualnych i
zgodnych z aktualną podstawą programową.
3. W okresie 5 –letnim nieodpłatnego serwisowania Usługi polegającego na bieżącym usuwaniu
zgłaszanych błędów uniemożliwiających lub utrudniających pracę z Usługą.
§4
Pozostałe postanowienia.
1. Po okresie 5 lat Usługobiorca określi czy prosi o przeniesienie Usługi na wskazany przez siebie serwer
własny, czy decyduje się na dalsze utrzymywanie Usługi na serwerach Usługodawcy, przy czym kwota
wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy tytułem dalszego utrzymania Usługi na serwerach Usługodawcy
nie może przekroczyć 180 zł brutto za szkołę rocznie.
2. Usługodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługobiorca przekaże pisemnie prawa do
korzystania z licencji będącej przedmiotem niniejszej umowy Gminie wskazanej w §1 ust. 2 umowy,
która z dniem przekazania wejdzie w prawa Usługobiorcy opisane w niniejszej umowie.
3. Przekazanie licencji na rzecz Gminy wskazanej w §1 ust. 2 umowy nastąpi na drodze pisemnej,
niezwłocznie po uzyskaniu przez Projekt dofinansowania tj. po podpisaniu umowy dofinansowania
Projektu.
§5
Wynagrodzenie Usługodawcy.
1. Tytułem wynagrodzenia Usługodawcy za sprzedaż na rzecz Usługobiorcy licencji i pozostałych usług
opisanych w §1 – 4 Usługobiorca zapłaci Usługodawcy kwotę równą
…………………………………………. zł brutto, na podstawie faktury pro-forma, przelewem na
wskazane w fakturze konto.
2. W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu,
termin płatności wynagrodzenia Usługodawcy opisanego w §5 ust 1. nastąpi nie później niż 7 dni po
otrzymaniu przez Usługobiorcę 1. transzy dofinansowania Projektu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Strony uzgadniają, że w związku z faktem rozpoczęcia przez Usługobiorcę realizacji projektu na własne
ryzyko, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, Usługobiorca ma prawo do pisemnego
odstąpienia od realizacji umowy, bez konieczności zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia
opisanego w §5 ust 1, w terminie do 30.03.2016r.
4. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy w trybie opisanym w ust. 3, Usługodawca ma
prawo do natychmiastowego zaprzestania udostępniania platformy i treści będących przedmiotem
licencji.
5. Wynagrodzenie Usługodawcy w całości współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
6. Jednocześnie Usługodawca w związku ze współfinansowaniem przedmiotu umowy ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gwarantuje
sobie możliwość wglądu do dokumentacji Usługodawcy, w tym dokumentacji finansowej dotyczącej
przedmiotu umowy.
§5
Zmiany umowy
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Integralność umowy
Wszystkie załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Niniejsza umowa rozwiązuje i
unieważnia wszelkie inne uzgodnienia, ustalenia, porozumienia lub umowy, niezależnie od ich formy, między
stronami w zakresie objętym jej treścią i stanowi wyłączną podstawę stosunku nią uregulowanego.
§8
Zawiadomienia
1. Wszelkie oświadczenia składane drugiej stronie w związku z wykonaniem niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich czynnościach i przeszkodach mających
wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
§9
Tytuły paragrafów
Tytuły paragrafów zawarte w niniejszej umowie umieszczone są jedynie dla wygody i nie mogą być
wykorzystywane w celu interpretacji jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.
§10
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy kodeksu
cywilnego.
§11
Egzemplarze umowy
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach –
po jednym dla Usługobiorcy i dla
Usługodawcy.
§12
Oświadczenia o przyjęciu umowy
Podpisując niniejszą umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do
wiadomości i wykonania, a także podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak niniejszy. NA DOWÓD
CZEGO niniejsza umowa została podpisana przez strony w dacie wskazanej na początku.
______________________
USŁUGOBIORCA
______________________
USŁUGODAWCA