MIĘDZYLABORATORYJNE BADANIA BIEGŁOŚCI

Komentarze

Transkrypt

MIĘDZYLABORATORYJNE BADANIA BIEGŁOŚCI
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BADANIA BIEGŁOŚCI PRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE
BADANIA PORÓWNAWCZE W 2010 ROKU W ZAKRESIE OZNACZANIA W MLEKU SUROWYM OGÓLNEJ
LICZBY DROBNOUSTROJÓW, LICZBY KOMÓREK SOMATYCZNYCH, WYKRYWANIA SUBSTANCJI
PRZECIWBAKTERYJNYCH ORAZ PUNKTU ZAMARZANIA
§ 1. Cel programu
1.
Celem programu międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych w zakresie oznaczania w mleku surowym ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby
komórek somatycznych i wykrywania substancji przeciwbakteryjnych oraz punktu zamarzania jest stworzenie moŜliwości potwierdzenia kompetencji
laboratoriów wykonujących analizy mleka surowego.
Program jest organizowany i realizowany w oparciu o zalecenia Przewodnika ISO/IEC 43:1997 „Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne”
oraz przewodnikILAC-G13-08/2007 „ILAC Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes”.
2.
§ 2. Organizator programu
1.
Organizatorem programu jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy; Zakład Higieny śywności Pochodzenia Zwierzęcego;
Laboratorium Referencyjne w zakresie higieny mleka, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, NIP 716-00-10-761, KRS 0000118357
Osoba ds. kontaktów z uczestnikami programu: dr Jolanta G. Rola – kierownik programu [nr tel. 81 889-31-83].
Osoby przygotowujące próbki do badań: lek. wet. Piotr Kostrzewa, mgr Weronika Korpysa-Dzirba, mgr Maciej Sosnowski, mgr Monika Domińska, mgr
Marek Próchniak i tech. chem. Tomasz Soleniec.
Dane teleadresowe Organizatora :
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Higieny śywności Pochodzenia Zwierzęcego
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Tel.: (81) 889-31-83
Fax: (81) 886-25-95
E-mail: [email protected]
2.
3.
4.
§ 3. Adresaci programu
1.
Program badań adresowany jest do laboratoriów prowadzących w ramach swojej działalności analizy mleka surowego.
1.
Zgłoszenie uczestnictwa w programie następuje poprzez poprawne wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego na właściwy adres mailowy
Organizatora przed upływem terminu podanego w § 6. Laboratoria umieszczone w wykazie Głównego Lekarza Weterynarii mają obowiązek przesłać
formularz zgłoszeniowy, nawet jeŜeli nie będą brać udziału w badaniach biegłości, zaznaczając udział tak/nie i wyjaśniając powód nie wzięcia udziału.
Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator nadaje zgłaszającemu poufny indywidualny numer identyfikacyjny (kod laboratorium), pod którym prezentowane
będą wyniki badań tego Laboratorium.
§ 4. Uczestnictwo w programie
2.
§ 5. Zakres oznaczeń oferowanych w roku 2010
1. Oznaczenia jakościowe
a.
Wykrywanie obecności antybiotyków
2. Oznaczenia ilościowe
metoda instrumentalna (np. Bactoscan, Bactocount, itp.)
a.
Ogólna liczby drobnoustrojów (OLD)
metoda płytkowa
metoda Petrifilm
metoda instrumentalna (np. Fossomatic, Somacount, itp.)
b.
Liczba komórek somatycznych (LKS)
metoda mikroskopowa
metoda krioskopowa
c.
Punkt zamarzania mleka
metoda instrumentalna (np. Milkoscan itp...)
3.
Uczestnik moŜe wybrać dowolny zakres oznaczeń..
§ 6. Harmonogram badań
W roku 2007 przeprowadzone będą dwie rundy badań biegłości.
Lp.
1.
2.
3.
Etap
Nadsyłanie zgłoszeń
Wysyłanie próbek do Uczestnika
Dostarczenie próbek do Uczestnika
4.
Rozpoczęcie badań przez Uczestnika
5.
6.
Termin nadsyłania wyników
Termin wysłania raportu z badań
Runda I
Runda II
14.04.2010
25.08.2010
12.05.2010
22.09.2010
13.05.2010 do godz. 1500
23.09.2010 do godz. 1500
Oznaczenia jakościowe – w ciągu 24 godzin od otrzymania próbek
Oznaczenia ilościowe – w dniu otrzymania próbek
Do 19.05.2010
Do 29.09.2010
Do 15.08.2010
Do 15.12.2009
§ 7. Dostarczenie próbek do badań
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Transport próbek odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Dostarczenie przesyłki do Uczestnika następuje w następnym dniu od jej odebrania od Organizatora.
W trakcie transportu próbki przechowywane są w warunkach umoŜliwiających zachowanie obniŜonej temperatury, tj. w pojemniku styropianowym
termoizolacyjnym z wkładami chłodzącymi.
Uczestnik powinien otrzymać próbki najpóźniej do godziny 1500 w dniach wskazanych w § 6.
JeŜeli Uczestnik nie otrzyma przesyłki do godziny wskazanej w pkt. 4 niniejszego paragrafu, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi badań
pod numerem telefonu: 81 889-31-83.
JeŜeli próbki do badań zostaną dostarczone do uczestnika po czasie wskazanym w pkt. 4 niniejszego paragrafu, Uczestnik moŜe przystąpić do badań lub
zrezygnować z badań danej rundy.
Fakt rezygnacji z badań naleŜy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi wysyłając e-mail na adres: [email protected] z tematem e-maila: „Rezygnacja z
badań międzylaboratoryjnych ZHZ-Mleko” z podaniem przyczyn rezygnacji.
Przystąpienie przez Uczestnika do badań na warunkach określonych w pkt. 7 niniejszego paragrafu i ewentualne uzyskanie przez Uczestnika wyników
odstających nie moŜe stanowić podstawy roszczeń wobec Organizatora o nie dokonanie lub zwrot opłaty za udział w badaniach, o odszkodowanie
lub jakąkolwiek inną formę zadośćuczynienia.
§ 8. Zawartość przesyłki
1.
2.
3.
W skład przesyłki wysyłanej do Uczestnika wchodzić będą:
–
Pismo przewodnie
–
Instrukcja postępowania z próbkami
–
Formularz sprawozdania z badań międzylaboratoryjnych z kodem laboratorium w danej rundzie badań
–
Pojemniki z próbkami do badań w ilości odpowiadającej zgłoszonemu przez Uczestnika zakresowi oznaczeń w danej rundzie oznaczone napisem
„próbka ...”.
–
Pojemnik z wodą do pomiaru temperatury, oznaczony napisem: „Woda – Kontrola temperatury”
–
Wkłady chłodzące
Ewentualny zaobserwowany fakt uszkodzenia przesyłki lub braku któregoś z elementów wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu naleŜy odnotować
w formularzu sprawozdania z badań międzylaboratoryjnych i niezwłocznie zgłosić Organizatorowi wysyłając e-mail.
Wszystkie otrzymywane przez Uczestnika dokumenty i formularze dostępne są na stronie internetowej: www.piwet.pulawy.pl
§ 9. Wykonanie badań
1.
2.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcją postępowania z próbkami i przestrzegać jej
w trakcie trwania badań
Do badań jakościowych naleŜy przystąpić w ciągu 24 godzin od otrzymania próbek, a do badań ilościowych w dniu otrzymania próbek do badań.
§ 10. Przekazanie wyników Organizatorowi
1.
2.
Do przekazania wyników słuŜą formularze wyników, które po poprawnym wypełnieniu naleŜy odesłać na właściwy adres mailowy Organizatora (najlepiej w
postaci skanu) przed upływem terminu wskazanego w § 6 oraz zgodnie z informacjami, zawartymi w Instrukcji postępowania
z próbkami.
Wyniki wysłane do Organizatora po terminie wskazanym w § 6 nie będą uwzględnianie w raporcie z międzylaboratoryjnych badań porównawczych (za
zachowanie wskazanego terminu nadsyłania wyników Organizator uznaje datę nadania).
§ 11. Opracowanie wyników
1.
2.
3.
4.
Opracowanie wyników stanowi porównanie wyników uzyskanych przez uczestnika z wartością przypisaną.
KaŜdy uczestnik badań, w terminie wskazanym w § 6 otrzyma Raport z międzylaboratoryjnych badań porównawczych. Raporty będą przesyłane
Uczestnikom wyłącznie drogą elektroniczną. W związku z tym kaŜdy uczestnik zobowiązany jest do podania w formularzu zgłoszeniowym adresu emailowego. Kopia raportu z międzylaboratoryjnych badań porównawczych zostanie przekazana równieŜ do Głównego Lekarza Weterynarii.
Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o ewentualnych niezgodnościach i błędach, występujących w raporcie z badań,
mających wpływ na wyznaczenie wartości przypisanej i ocenę wyników. Powiadomienie naleŜy przesłać e-mailem na adres: [email protected]
z tematem: Korekta wyników badań międzylaboratoryjnych ZHZ-„Mleko”.
Po otrzymaniu informacji o dostrzeŜonych błędach i ich ewentualnym uwzględnieniu Organizator niezwłocznie dokona korekty w Raporcie z
międzylaboratoryjnych badań porównawczych i jego nową wersję wraz z wyjaśnieniami odnośnie przyczyn korekty prześle do Uczestników drogą
elektroniczną
§ 12. Reklamacje
1.
2.
3.
4.
KaŜdy Uczestnik ma prawo do złoŜenia reklamacji, w której zostaną zawarte zastrzeŜenia i uwagi w stosunku do sposobu przeprowadzenia danej rundy
międzylaboratoryjnych badań porównawczych oraz treści, zawartych w Raporcie z międzylaboratoryjnych badań porównawczych, w szczególności co do
wyników otrzymanych przez Uczestnika.
Termin złoŜenia reklamacji upływa z 14 dniem od otrzymania przez Uczestnika zbiorczego opracowania wyników.
Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu miesiąca od otrzymania, a jej wynik prześle Uczestnikowi.
W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty wniesionej Organizatorowi za badania objęte reklamacją.
§ 13. Koszt uczestnictwa w badaniach
1.
2.
3.
Uczestnictwo w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości dla Laboratoriów Inspekcji Weterynaryjnej jest bezpłatne.
Pozostałe Laboratoria wnoszą opłatę wg cennika PIWet-PIB. Przewidywany koszt udziału wynosi:
–
1 kierunek – 212,00 zł brutto
–
2 kierunki – 306,00 zł brutto
–
3 kierunki – 401,00 zł brutto
–
4 kierunki – 495,00 zł brutto
Faktury tytułem opłaty za uczestnictwo w badaniach są wysyłane listem poleconym do Uczestnika w terminie 14 dni od terminu wysłania raportu.
§ 14. Rezygnacja z uczestnictwa w badaniach
1.
2.
3.
KaŜdy Uczestnik moŜe dokonać rezygnacji z udziału w badaniach, wysyłając drogą elektroniczną zawiadomienie na adres Organizatora
w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni przed dniem wysłania próbek do Uczestników.
Rezygnacji nie uwzględnia się, jeŜeli nastąpi ona w terminie krótszym niŜ 14 dni przed datą wysyłki próbek do Uczestników, co skutkuje wysłaniem próbek
do badań, a następnie wystawieniem faktury za uczestnictwo w badaniach.
Pkt. 2 nie stosuje się w przypadku składania rezygnacji na zasadach opisanych w § 7.

Podobne dokumenty