„Z plastyką na TY” – innowacja pedagogiczna w gimnazjum z

Komentarze

Transkrypt

„Z plastyką na TY” – innowacja pedagogiczna w gimnazjum z
Gimnazjum nr 1
im. Polskich Noblistów
w Śremie
„Z plastyką na TY”
– innowacja pedagogiczna w gimnazjum
z zakresu plastyki i historii sztuki
Opracowanie:
mgr Jacek Krawczyk
Śrem 2014
„ Z plastyką na TY”
- innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu plastyki i historii sztuki.
Wstęp
Podstawowym zadaniem wprowadzanej innowacji przez młodzież gimnazjalną jest myśl
humanistyczna mająca swe korzenie w starożytnej cywilizacji. Nie jest ona luksusem intelektualnym
tylko dla wybranych, a przeciwnie przygotowanie intelektualne jest niezbędne do zrozumienia i
odnalezienia swej drogi życiowej we współczesnym, konsumpcyjnym świecie. Wyposażenie uczniów w
pewien zasób wiedzy z historii sztuki i umiejętności praktyczne przyczyniają się do propagowania
wychowania estetycznego ważnego w przyszłym życiu. Wiedza z zakresu historii sztuki pozwala na
wartościowanie i poszerzenie horyzontów myślowych oraz pogłębia wiedzę o życiu i świecie. Celem
innowacji jest wszechstronny rozwój ucznia nakierowany na poszerzenie wiedzy, umiejętności i
kompetencji
z przedmiotów plastyka i historia sztuki. Dzięki wprowadzonej innowacji dajemy możliwość rozwijania
przez uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie piękna, dobra i prawdy,
szerszego i bardziej otwartego spojrzenia na otaczająca nas rzeczywistość. Humanizm i nauka sztuki
stanowi bowiem podstawę cywilizacji europejskiej dającej ogólne wykształcenie humanistyczne.
Treści nauczania są zgodne z odpowiednimi dla przedmiotów plastyka i historia sztuki treściami
podstawy programowej kształcenia ogólnego. Poza wprowadzeniem treści nauczania zawartych
w podstawie programowej nadrzędnym celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy z historii sztuki i plastyki,
tak aby stała się ona
bazą do dalszego kształtowania i rozumienia zmian w kulturze i sztuce
współczesnego świata.
Innowacja pedagogiczna „Z plastyką na TY” została opracowana na podstawie programu
L. Wyszkowskiej „ Plastyka – program nauczania dla gimnazjum według nowej podstawy programowej”.
Głównym celem i zadaniem wprowadzanej innowacji jest kształtowanie postaw twórczych,
pobudzanie swobodnej ekspresji, rozwijanie aktywności emocjonalnej, intelektualnej, wzbogacanie
wyobraźni i fantazji twórczej u uczniów, zaszczepienie uczuć estetycznych, poczucie piękna a także
postaw otwartości, tolerancji dla innych postaw estetycznych, gustów i poglądów filozoficzno-moralnych.
Związki tematyczne między wiedzą o sztuce (historią sztuki) a działalnością plastyczną uczniów, zbliżają
obie te dziedziny do siebie. Tym samym pomagają zrozumieć, że postawa twórcza nie jest tylko
przywilejem artystów. Może się ona z czasem przenieść na inne dziedziny działalności człowieka,
co stanowi moralną ideę wychowania przez sztukę potrzebną w przyszłym, dorosłym życiu.
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Śremie
„ Z plastyką na TY”
- innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu plastyki i historii sztuki.
Cele szczegółowe:

rozwijanie wrażliwości i zainteresowania wizualnymi i akustycznymi przejawami świata natury
i wytworów człowieka;

kształtowanie uzdolnień i zainteresowań twórczych;

rozwijanie myślenia abstrakcyjnego, zdolności dokonywania syntezy form i kształtów dzieła
sztuki;

ćwiczenie umiejętności oceny estetycznej i logicznego uzasadnienia dokonanego wyboru;

poznawanie rozmaitych możliwości technik, struktury wytworów, elementów działań oraz ich
wzajemnych zależności;

utrwalanie indywidualnych zainteresowań, motywujących do samodzielnych poszukiwań
formalnych i ekspresji łączącej różne techniki plastyczne;

przekazywanie wiedzy o zjawiskach dawnych i współczesnych w sztuce;

interpretowanie tematu i formy w dziele sztuki (analiza), ukazanie roli sztuki w kształtowaniu
środowiska;

kształtowanie emocjonalnego stosunku do sztuki, wyrabianie nawyku i umiejętności obcowania ze
sztuką wszystkich epok i kierunków artystycznych;

kształtowanie refleksyjnej postawy wobec rzeczywistości;

rozbudzanie wrażliwości na wartości poznawcze, etyczne i estetyczne dzieła sztuki;

rozwijanie kreatywności, krytycyzmu i pewności siebie w logicznej interpretacji pozyskiwanych
informacji z różnych źródeł;

uczenie odpowiedzialności moralnej za własne czyny;

kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, odpowiedzialności i tolerancji;

rozwijanie współpracy w środowisku szkolnym i lokalnym;

uwrażliwienie na odbiór dzieła sztuki;

kształtowanie postaw twórczych i rozwój własnej działalności plastycznej.
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Śremie
„ Z plastyką na TY”
- innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu plastyki i historii sztuki.
Formy realizacji:
Wprowadzana innowacja przewiduje 2 dodatkowe godziny w tygodniu (po jednej z każdego
przedmiotu). Godziny te zostaną przeznaczone na pogłębianie wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności
praktycznych. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu historii sztuki
w oparciu o kanon dzieł z różnych epok, podjąć próbę indywidualnej interpretacji dzieła sztuki;
dokonywać indywidualnej interpretacji modelu różnymi środkami plastycznymi, w twórczy sposób
rozwijać swoje umiejętności wykorzystując w tym celu bogactwo różnych środków plastycznych.
Planowana jest współpraca z ośrodkami kultury (ŚOK)
i środowiskiem szkolnym (imprezy
szkolne - scenografia przedsięwzięć, wystrój plastyczny) oraz lokalnym ( Muzeum Śremskie, Biblioteka
Publiczna, Wernisaże).
Przewidywane efekty:
Celem wprowadzenia innowacji jest rozwijanie zainteresowań i zamiłowań twórczych młodzieży,
stwarzanie jej możliwości do odpowiednio kierowanego odbioru dzieł sztuki i do własnej ekspresji
twórczej a co za tym idzie do prawidłowego rozwoju osobowości. Istotą tej innowacji jest daleko idąca
korelacja
z dziedzinami sztuki tworzącymi blok przedmiotów humanistycznych. Dla edukacji młodzieży
największą wartość ma nawiązanie kontaktu z podstawowymi ideami sztuki. Idee te są ponadczasowe i w
różny sposób przedstawiają okres dziejów rozwoju cywilizacji i kultury w kontaktach z konkretnym
dziełem sztuki. Dlatego włączone treści nauczania zawierają propozycje zadań, które synchronizują
wszystkie rodzaje doznań estetycznych. Stanowią one przeżycia, budzą refleksje estetyczne, moralne i
intuicyjne.
Uczniowie biorąc udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w trakcie całego cyklu
edukacyjnego rozwiną abstrakcyjne myślenie, będą potrafili dokonać samodzielnego wyboru twórczych
rozwiązań, pogłębią indywidualne zainteresowania sztuką oraz będą potrafili interpretować i analizować
różne wartości dóbr kultury i sztuki w cywilizowanym świecie.
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Śremie
„ Z plastyką na TY”
- innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu plastyki i historii sztuki.
Ewaluacja:
Ewaluacja innowacji odbywać się będzie na bieżąco na podstawie analizy postępów w nauce
oraz umiejętności uczniów, a także raz w roku na podstawie ankiety skierowanej do uczniów i rodziców,
której wyniki zostaną uwzględnione w planowaniu pracy na kolejny rok szkolny. Na koniec każdego roku
szkolnego zostanie także przygotowany wernisaż prac uczniów.
Zasady rekrutacji:
Zasady rekrutacji do klasy z innowacją z zakresu matematyki i informatyki szczegółowo określa
„Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie w roku
szkolnym 2014/2015” pkt 9 c.
(wyciąg z regulaminu)
Kandydaci do klasy z innowacją pedagogiczną z zakresu plastyki i historii sztuki przygotowują
portfolio (5 własnych prac wykonanych dowolną techniką) i dostarczają je do sekretariatu szkoły
do 16 maja 2014 r.
Punktacja rekrutacyjna:


za oceny z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
plastyka:
ocena x 2 = max. 12 pkt.
historia:
ocena x 2 = max. 12 pkt.
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny/dopuszczający
6 pkt.
5 pkt.
4 pkt.
0 pkt.
wzorowe
bardzo dobre
dobre
10 pkt.
8 pkt.
2 pkt.
za ocenę zachowania:
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Śremie
„ Z plastyką na TY”
- innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu plastyki i historii sztuki.

za praktyczne umiejętności z plastyki (portfolio) – 50 pkt.
Kryteria oceny prac:
-
różnorodność tematu – max. 5 pkt.
-
bogactwo treści kompozycyjnej – max. 10 pkt.
-
wartości formalne dzieła – max. 15 pkt.
-
trafność obserwacji – max. 10 pkt.
-
pomysłowość, oryginalność, wrażliwość na linię i kolor – max. 10 pkt.

za świadectwo z wyróżnieniem – 6 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym:
punktowane oceny na świadectwie
ocena zachowania
ocena portfolio
świadectwo z wyróżnieniem
RAZEM
24
10
50
6
90 pkt
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Śremie