BioMaxima S.A. ma zgodę WZA na połączenie z Biocorp Polska

Komentarze

Transkrypt

BioMaxima S.A. ma zgodę WZA na połączenie z Biocorp Polska
Lublin, 28.11.2016 r.
BioMaxima S.A. ma zgodę WZA na
połączenie z Biocorp Polska
Akcjonariusze BioMaxima S.A., Spółki notowanej na rynku NewConnect od
czerwca 2010 r., działającej w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki
laboratoryjnej, wyrazili podczas jej NWZA zgodę na połączenie ze spółką
Biocorp Polska Sp. z o.o. Emitent dzięki przeprowadzonej transakcji chce
rozbudować swoją ofertę oraz umacniać pozycję na rynkach zagranicznych.
W dniu 25.11.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
BioMaxima S.A., podczas którego podjęta została Uchwała w sprawie połączenia z
Biocorp Polska Sp. z o.o. zgodnie z przyjętym planem połączenia. Połączenie obu
podmiotów nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o. jako
spółki Przejmowanej na BioMaxima S.A. jako spółki Przejmującej w zamian za nowe
akcje spółki Przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki
Przejmowanej. Udziałowcy Biocorp Polska Sp. z o.o. otrzymają łącznie 690.000 akcji
Spółki BioMaxima S.A. oraz wypłatę gotówkową w wysokości 0,20 zł na każdą przyznaną
im akcję Emitenta. BioMaxima S.A. zamierza poprzez połączenie z Biocorp Polska Sp. z
o.o. stworzyć jeszcze bardziej konkurencyjną ofertę rynkową oraz umocnić pozycję na
rynkach zagranicznych. Spółka liczy także, że uda jej się zoptymalizować politykę
zakupową oraz będzie mogła zrealizować istotne synergie kosztowe wynikające z fuzji
obu podmiotów.
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o połączeniu z Biocorp Polska Sp. z
o.o. akceptując dalszy kierunek rozwoju Spółki. BioMaxima będzie podmiotem z silnie
zaznaczoną specjalizacją mikrobiologiczną. Istotne jest również wzmocnienie naszego
Zarządu osobą Pana Łukasza Urbana.” - komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu
Spółki BioMaxima S.A.
W ubiegłym tygodniu BioMaxima S.A. sfinalizowała transakcję zakupu 80% udziałów w
dwóch rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR za łączną kwotę w wysokości 138 tys.
EUR plus podatek w wysokości 22 tys. EUR. W przypadku gdy podmioty ten wypracują w
2016 r. zysk netto wyższy o minimum 10% od osiągniętego w 2015 r., czyli co najmniej
95 tys. EUR to ich dotychczasowy właściciel będzie uprawniony do otrzymania premii za
sukces w kwocie 25 tys. EUR. Były właściciel obu spółek zobowiązał się również do
świadczenia pracy na ich rzecz przez okres co najmniej 5 lat, co zostało uregulowane w
odrębnej umowie. Spółki QIAS MED oraz ISTAR prowadzą działalność w zakresie
sprzedaży aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów,
a łączna wartość ich przychodów w 2015 r. sięgnęła ok. 770 tys. EUR. Natomiast
wysokość zysku netto ukształtowała się na poziomie ok. 86 tys. EUR. Emitent zamierza
umacniać swoją pozycję na rynku rumuńskim oraz rozpocząć proces konsolidacji spółek
QIAS MED i ISTAR, a także własnej spółki Roco Sistem, powołując nowy podmiot o
nazwie BioMaxima Romania srl.
„Zakup
rumuńskich
spółek
wzmacnia
pozycję
międzynarodową
BioMaxima.
Rozpoczynamy nowy etap rozwoju Spółki, co powinno przełożyć się na wzrost
przychodów i zysków w najbliższych latach.” - podsumowuje Prezes Lewczuk
Spółka otrzymała w ostatnim czasie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw" w wysokości prawie 2,3 mln zł na budowę Centrum BadawczoRozwojowego w Lublinie. Dzięki planowanej inwestycji BioMaxima S.A. będzie chciała
opracowywać nowe oraz innowacyjne produkty. Emitentowi przyznana została również
dotacja w kwocie ponad 584 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania celowe”.
Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie technologii ilościowych testów do
oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyku hamującego wzrost
mikroorganizmów.
BioMaxima S.A. zanotowała po trzech kwartałach 2016 r. zysk netto w kwocie 827 tys. zł
przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 17.197 tys. zł. Spółka wypłaciła swoim
Akcjonariuszom dywidendę z zysku osiągniętego w 2015 r. w wysokości 0,20 zł na akcję.
Rok temu kwota wypłaconej przez Emitenta dywidendy wynosiła 0,10 zł na akcję.
BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze
biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych
producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży
mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych
firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog.
Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi
działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada
prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.
***
Kontakt:
Artur Górski
Relacje Inwestorskie
[email protected]
www.biomaxima.com
tel. +48 501-215-243

Podobne dokumenty