plik pdf

Komentarze

Transkrypt

plik pdf
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM
Praca nagrodzona w konkursie na scenariusz lekcji, ogłoszonym przez
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Temat: U zarania cywilizacji.
Cele – uczeń:
- czyta ze zrozumieniem podany tekst popularnonaukowy;
- selekcjonuje informacje - znajduje najważniejsze treści w tekście;
- sporządza notatkę w formie streszczenia, planu, mapy mentalnej, tabeli;
- współpracuje w grupie.
Metody i techniki pracy: metoda aktywizująca – domino, praca w grupie.
Pomoce dydaktyczne: teksty z podręcznika do kl. I gimnazjum „Między nami”:
- „Śladami cywilizacji” s. 78
- Norman Davis „Legenda o Europie” s. 81
- Zbigniew Herbert „O Etruskach” s. 85,
niewielkie karteczki, np. 4 cm x 6 cm, do domina (każda grupa otrzymuje po 10
sztuk), pisaki, arkusz szarego papieru lub brystolu, klej.
Przebieg lekcji
1. Zapisanie tematu.
2. Podział klasy na 3 grupy. Każda grupa otrzymuje jeden z wymienionych
tekstów, 10 karteczek, pisak.
3. Wszyscy uczniowie zapisują w zeszycie polecenie: Przeczytaj tekst,
a następnie na otrzymanych karteczkach wypisz w formie domina najważniejsze
informacje.
Przypominamy zasady gry w domino. Karteczki należy podzielić w połowie
poziomą linią. Na pierwszej karteczce u góry piszemy START, na ostatniej
u dołu – META. Informacje z tekstu wypisujemy w taki sposób, by początek
materiały zamieszczone na www.gwo.pl
1
informacji (zdania) znalazł się na jednej karteczce pod linią, a dokończenie – na
kolejnej – nad linią. Tak postępujemy aż do wykorzystania wszystkich
karteczek. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.
START
Początek informacji...
...dokończenie informacji.
Początek
informacji...
następnej
4. Po zakończeniu tego etapu pracy grupy mieszają swoje domina i wymieniają
się nimi z innymi grupami. Każda grupa układa otrzymane domino i na jego
podstawie sporządza notatkę w zeszycie. Grupy wymieniają się dominami
dopóty, dopóki nie sporządzą notatek ze wszystkich tekstów. Można utrudnić
zadanie, każąc każdy tekst zanotować w innej formie, np. streszczenia, planu,
mapy mentalnej, tabeli itp.
5. Głośne odczytanie notatek.
6. Przyklejenie gier na duży arkusz, wywieszenie na ścianie w formie gazetki.
UWAGI
Jeżeli klasa jest liczna lub pracuje mniej sprawnie, zajęcia można przeprowadzić
w ciągu 2 godzin. Wtedy można dodatkowo uzupełnić gazetkę ilustracjami.
materiały zamieszczone na www.gwo.pl
2

Podobne dokumenty