Podnośniki - Skandia Elevator

Komentarze

Transkrypt

Podnośniki - Skandia Elevator
INSTRUKCJA KONSERWACJI
L/I/H-LINE
ZSA010PL 2012-12-01
Podnośniki
Spis treści
Dziękujemy, że wybrali Państwo firmę Skandia Elevator!
Do właściwego działania urządzenia transportowego wymagany jest jego
prawidłowy montaż i staranna konserwacja. Przestrzeganie zaleceń podanych
w niniejszej instrukcji konserwacji oraz w oddzielnej instrukcji montażu jest
wymagane dla zachowania ważności gwarancji.
Mamy nadzieję, że urządzenie transportowe firmy Skandia będzie służyć
Państwu niezawodnie przez długi czas.
Informacje na temat bezpieczeństwa................................................................4
Naklejki dotyczące bezpieczeństwa........................................................................................................6
Konserwacja..................................................................................................................................................8
Informacje ogólne........................................................................................................................................................8
Łożyska kulkowe............................................................................................................................................................8
Stopa podnośnika. ......................................................................................................................................................8
Przekładnia.........................................................................................................................................................................9
Pas kubełkowy............................................................................................................................................................. 10
Usuwanie usterek............................................................................................................................ 14
Niska wydajność/przerwy w pracy........................................................................................................ 14
Zatrzymywanie się silnika............................................................................................................................... 16
Rozdzielacz 2-3-drogowy jest nieszczelny/przecieka. ..................................................... 16
Dane techniczne............................................................................................................................... 17
Tabliczka znamionowa motoreduktora............................................................................................ 17
Wysokość podnośnika........................................................................................................................................ 17
Napięcie pasa – Pas kubełkowy.............................................................................................................. 18
Tabela gęstości........................................................................................................................................................... 18
SE............................................................................................................................................................................................... 19
SEI............................................................................................................................................................................................. 19
SEH. .........................................................................................................................................................................................20
SKANDIA ELEVATOR
Informacje na temat bezpieczeństwa
Właściciel urządzenia transportowego odpowiada za to, by niniejsza instrukcja konserwacji
była zawsze dostępna dla odpowiedzialnych techników serwisu i utrzymania.
Niedostateczna konserwacja i/lub obsługa może doprowadzić do obrażeń ciała lub
uszkodzenia urządzenia transportowego i/lub innych urządzeń. Mogą również spowodować
nieprawidłowe działanie lub obniżenie wydajności urządzenia.
Przeczytać uważnie instrukcję konserwacji przed rozpoczęciem czynności związanych z
konserwacją lub eksploatacją. Jeżeli którakolwiek z tych instrukcji jest niezrozumiała,
prosimy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.
Informacje na temat bezpieczeństwa zaprezentowano w następujący sposób i należy je
interpretować następująco:
! OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tekście ostrzegawczym może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała lub zagrożenia życia osób.
! WAŻNE!
Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych we fragmencie tekstu oznaczonym słowem
„Ważne” może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia transportowego i/lub
innych urządzeń. Mogą również spowodować nieprawidłowe działanie lub obniżenie
wydajności urządzenia.
UWAGA! Fragmenty tekstu oznaczone słowem „Uwaga” zawierają informacje
ułatwiające montaż.
Informacje ogólne
! OSTRZEŻENIE!
• Upewnić się, że osoby odpowiedzialne za montaż, podłączenie instalacji elektrycznej,
konserwację i eksploatację urządzenia transportowego przeczytały i zrozumiały
instrukcje i informacje związane z bezpieczeństwem.
• Podczas montażu, podłączania instalacji elektrycznej, konserwacji i eksploatacji
urządzenia transportowego używać rękawic ochronnych, kasku, butów ze stalowym
noskiem, nauszników, okularów ochronnych i kamizelki odblaskowej w jaskrawym
kolorze.
4
SKANDIA ELEVATOR
! OSTRZEŻENIE!
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, związanych z podłączeniem
instalacji elektrycznej lub konserwacyjnych należy zatrzymać urządzenie i odłączyć
zasilanie elektryczne.
• Urządzenia nie wolno uruchamiać bez osłony podnośnika oraz wszystkich drzwiczek,
koszy, pokryw i osłon, które muszą być zamontowane w taki sposób, by można je było
otworzyć wyłącznie za pomocą narzędzi.
• Hamulec i jego osłona zabezpieczająca muszą być zawsze zamontowane.
• Połączenia na wlotach i wylotach urządzeń oraz między urządzeniami muszą być
zamontowane na stałe i całkowicie szczelne. Jeżeli konstrukcja linii uniemożliwia takie
wykonanie wylotu, należy go zakończyć rurą o długości 1 m.
• Zapewnić zakotwienie i podparcie urządzenia zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w instrukcji montażu.
! WAŻNE!
• Jeżeli urządzenie jest zamontowane na zewnątrz budynku silniki i przekładnie należy
zaopatrzyć w osłonę przeciwdeszczową.
• Jeżeli urządzenie lub jego elementy wymagają przeniesienia/rozmontowania, należy
postępować zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji montażu urządzenia.
• Urządzenie można zatrzymać i uruchomić ponownie, gdy jest napełnione materiałem,
ale możliwości tej nie należy wykorzystywać do pracy przerywanej.
• W razie przerwy w pracy usunąć usterkę zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej
instrukcji konserwacji i przed ponownym uruchomieniem upewnić się, że stopa
podnośnika jest wolna od materiału.
• W przypadku wystąpienia zwarcia, przed wznowieniem eksploatacji upewnić się, że
wyposażenie elektryczne działa prawidłowo.
• Zadbać o to, by wyposażenie elektryczne było wolne od brudu, pyłu, wilgoci i ładunków
elektrostatycznych.
Podłączenie instalacji elektrycznej
Nieprawidłowe podłączenie instalacji elektrycznej może doprowadzić do obrażeń ciała lub
uszkodzenia urządzenia transportowego i/lub innych urządzeń. Mogą również spowodować
nieprawidłowe działanie lub obniżenie wydajności urządzenia.
! OSTRZEŻENIE!
• Urządzenia elektryczne muszą zostać podłączone przez wykwalifikowanego elektryka
posiadającego odpowiednie uprawnienia. Odpowiednie instrukcje zamieszczono w
oddzielnej instrukcji podłączenia układów elektronicznych.
• Wyłączniki robocze powinny być zamontowane na stałe i umieszczone w taki sposób,
by były łatwo dostępne podczas prac konserwacyjnych.
• Czujniki obrotów, klapy w stopie podnośnika, położenia pasa i panelu
przeciwwybuchowego muszą być podłączone podczas eksploatacji. UWAGA!
W niektórych urządzeniach pewne czujniki stanowią opcjonalne wyposażenie
dodatkowe.
! WAŻNE!
•Zabezpieczenie silnika musi być nastawione na natężenie prądu odpowiednie dla
danego silnika.
• Przeczytać punkt „Hamulec” w instrukcji montażu podnośnika przed pierwszym
próbnym uruchomieniem silnika.
SKANDIA ELEVATOR
5
Naklejki dotyczące bezpieczeństwa
! OSTRZEŻENIE!
Urządzenie jest w momencie dostawy zaopatrzone w naklejki dotyczące bezpieczeństwa. Nie wolno ich
usuwać ani zmieniać. Jeżeli któraś naklejka dotycząca bezpieczeństwa ulegnie uszkodzeniu, należy
zamówić w firmie Skandia Elevator AB nową nieodpłatną naklejkę. Prosimy podać numer artykułu
naklejki. Patrz poniższy punkt oraz rozdział „Prezentacja urządzenia” w instrukcji montażu urządzenia.
Istnieją następujące rodzaje naklejek dotyczących bezpieczeństwa:
- Znaki nakazu (biały symbol na niebieskim okrągłym tle).
- Znaki zakazu (czarny przekreślony symbol na białym okrągłym tle z czerwonym obramowaniem).
- Znaki ostrzegawcze (czarny symbol na żółtym trójkątnym tle z czarnym obramowaniem).
! OSTRZEŻENIE!
Wszystkie nakazy, zakazy i ostrzeżenia umieszczone na naklejkach dotyczących bezpieczeństwa muszą
być przestrzegane, gdyż w przeciwnym razie może dojść do poważnych ciała lub zagrożenia życia osób.
W urządzeniach firmy Skandia Elevator mogą występować następujące naklejki dotyczące bezpieczeństwa:
Numer artykułu/Naklejka
dotycząca bezpieczeństwa
Opis znaczenia
Odnośnie umiejscowienia, patrz rozdział
„Prezentacja urządzenia”
Przeczytać punkt „Hamulec” w instrukcji
montażu podnośnika przed pierwszym
próbnym uruchomieniem silnika.
AT
O
R
–
DE
K3
09
0
DEK3090
A
DI
AN
SK
EV
EL
Zakaz ustawiania rozdzielacza stroną z
silnikiem w dół.
TO
R
–
DE
K3
10
0
DEK3100
A
DI
AN
SK
A
EV
EL
Zakaz zmiany ustawień i/lub
wyposażenia.
TO
R
–
DE
K3
14
0
DEK3140
A
DI
AN
SK
A
EV
EL
Uwaga na łańcuch przenośnika!
DEK3030
SKANDIA ELEVATOR - DEK3030
Uwaga na pas kubełkowy!
DEK3060
SKANDIA ELEVATOR – DEK3060
6
SKANDIA ELEVATOR
Uwaga na przekładnię łańcuchową!
DEK3040
SKANDIA ELEVATOR – DEK3040
Uwaga na przekładnię pasową!
DEK3050
SKANDIA ELEVATOR – DEK3050
Uwaga na obracający się wałek
napędowy przenośnika!
DEK3070
SKANDIA ELEVATOR – DEK3070
Uwaga na obracający się wałek
napędowy podnośnika!
DEK3080
SKANDIA ELEVATOR – DEK3080
Uwaga na ruchomą część maszyny!
DEK3110
SKANDIA ELEVATOR – DEK3110
Uwaga na ruchomą część maszyny!
DEK3120
SKANDIA ELEVATOR – DEK3120
Uwaga na niebezpieczeństwo wybuchu
pyłu!
DEK3010
SKANDIA ELEVATOR - DEK3010
DEK3130
MAX
= 200 kg /440 lb
SKANDIA ELEVATOR – DEK3130
Uwaga – Na platformie i drabinach
mogą jednocześnie przebywać
maksymalnie 2 osoby = 200 kg/440
funtów!
Konserwacja
! WAŻNE!
Wszystkie instrukcje konserwacji zawarte w tym rozdziale należy
traktować jako tekst oznaczony słowem „Ważne”.
Informacje ogólne
Sprawdzić raz w roku, czy śruby są dobrze zamocowane, czy nie brakuje
żadnych części i czy na urządzeniach nie ma rdzy. Wymienić uszkodzone
części.
Łożyska kulkowe
UWAGA! Wszystkie łożyska kulkowe są nasmarowane na cały okres
eksploatacji i nie wymagają smarowania.
Stopa podnośnika
Oczyścić stopę podnośnika ze zboża po zakończeniu sezonu suszenia, a
przed rozpoczęciem nowego sezonu sprawdzić, czy nie zostało tam zboże i nie
zaczęło rosnąć.
A. Wyczystka
A
8
SKANDIA ELEVATOR
Przekładnia
Motoreduktor
W momencie dostawy motoreduktor jest napełniony olejem mineralnym.
Dodatkowe dane dotyczące gatunku oleju przy dostawie zamieszczono w
załączonej informacji od producenta, firmy Nord.
Sprawdzić poziom oleju przed oddaniem do eksploatacji, a następnie
sprawdzać regularnie.
Wymieniać olej co 10.000 godzin pracy, lecz nie rzadziej niż co dwa lata.
Jeżeli zostanie zastosowany olej syntetyczny, odstęp między wymianami
można dwukrotnie wydłużyć. W przypadku eksploatacji w trudnych warunkach,
takich jak wysoka wilgotność powietrza, agresywne środowisko i duże wahania
temperatury, olej trzeba wymieniać częściej.
Przy wymianie oleju należy oczyścić przekładnię.
Przekładnia z paskami klinowymi
Napięcie pasków klinowych należy ciągle regulować.
Napiąć paski klinowe, regulując położenie silnika za pomocą prętów
gwintowanych (A). Paski są prawidłowo napięte, gdy nie można ich wcisnąć
bardziej niż 10 mm w bok pośrodku między kołami pasowymi.
A
Maks. 10 mm
SKANDIA ELEVATOR
9
Pas kubełkowy
Napięcie pasa kubełkowego należy ciągle regulować i środkować go na kołach
pasowych. Pierwszą kontrolę należy przeprowadzić po 50 godzinach pracy, a
następnie zgodnie z tabelą:
SE
1 raz na sezon lub co najmniej raz na 200 godzin pracy.
SEI
2 razy na rok lub co najmniej raz na 400 godzin pracy.
SEH
3 razy na rok lub co najmniej raz na 1000 godzin pracy.
UWAGA! Jeżeli czujnik obrotów lub czujnik położenia pasa zatrzyma urządzenie,
może to świadczyć o konieczności napięcia pasa kubełkowego.
Jeśli pas kubełkowy jest zużyty i trzeba go wymienić, należy postępować zgodnie z
instrukcją zakładania pasa kubełkowego zawartą w instrukcji montażu.
Napiąć pas kubełkowy – Napinacz pasa na złączu pasa
1.
Zdemontować najbliższy kubełek powyżej napinacza pasa.
2.
Zsunąć kawałek pasa kubełkowego z rolki napinającej. Użyć klucza z grzechotką
(dynamometrycznego) włożonego w czworokątny otwór rolki napinającej (A) i włożyć
odpowiednie narzędzie do przytrzymania w rurę (B).
3.
Poluzować napinacz pasa i zamontować go w otworach po zdemontowanym
kubełku.
4.
Zdemontować kubełki na złączu pasa.
5.
Napiąć pas kubełkowy za pomocą napinacza pasa. Patrz zalecane wartości
momentu w rozdziale „Dane techniczne”.
6.
! WAŻNE!
Zmontować końce pasa, montując co najmniej 3 kubełki w miejscu
zachodzenia na siebie końców pasa. Wywiercić nowe otwory przez końce pasa,
jeżeli ich otwory nie znajdują się w jednej linii.
7.
Odciążyć napinacz pasa, zwalniając blokadę o jedno wycięcie.
UWAGA! Napinacz pasa musi znajdować się na pasie kubełkowym nawet wtedy, gdy
podnośnik jest eksploatowany.
B
A
10
SKANDIA ELEVATOR
Napiąć pas kubełkowy – Napinacz pasa na złączu pasa i śruby
napinające w stopie podnośnika
! WAŻNE!
Dla uzyskania maksymalnej wydajności podnoszone i opuszczane
koło pasowe w stopie podnośnika musi znajdować się w możliwie jak
najniższym położeniu po napięciu pasa kubełkowego.
Napiąć najpierw pas kubełkowy za pomocą napinacza pasa zamontowanego
na pasie kubełkowym zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w poprzednim
punkcie.
Ewentualnej dodatkowej regulacji dokonuje się za pomocą śrub napinających
(C) po obu stronach stopy podnośnika.
C
Napiąć pas kubełkowy –Śruby napinające w stopie podnośnika
! WAŻNE!
Dla uzyskania maksymalnej wydajności podnoszone i opuszczane
koło pasowe w stopie podnośnika musi znajdować się w możliwie jak
najniższym położeniu po napięciu pasa kubełkowego.
Napiąć pas kubełkowy za pomocą śrub napinających (C na ilustracji powyżej)
po obu stronach stopy podnośnika. Patrz zalecane wartości momentu w
rozdziale „Dane techniczne”.
UWAGA! Może być konieczne odcięcie części pasa, by można było go
wystarczająco napiąć. Należy wtedy postępować zgodnie z zaleceniami
dotyczącymi montażu pasa kubełkowego zamieszczonymi w instrukcji
montażu.
SKANDIA ELEVATOR
11
Wyśrodkować pas kubełkowy
! WAŻNE!
Pas kubełkowy musi być wyśrodkowany na kołach pasowych.
Sprawdzić, jak pas kubełkowy przebiega na kołach pasowych. Jeżeli przebiega
krzywo, trzeba go wyregulować.
! WAŻNE!
Przy regulacji położenia pasa kubełkowego na kołach pasowych
dopuszczalne jest jedynie opuszczanie wałka napędowego w głowicy
podnośnika (dotyczy wszystkich urządzeń z wyjątkiem SEH 63/33) i
podnoszenie wałka w sekcji napinającej w stopie podnośnika (dotyczy
tylko urządzeń SE). W tym celu należy zmniejszyć napięcie odpowiedniej
śruby/śrub (C/F).
Przykład głowicy podnośnika:
Dotyczy wszystkich urządzeń z wyjątkiem SEH 63/33: Jeżeli pas kubełkowy
biegnie w prawo na kole pasowym w głowicy podnośnika, poluzować śruby (A)
w lewym łożysku kulkowym. Opuścić koło pasowe (B), zmniejszając napięcie
śruby/śrub regulacyjnych (C), aż pas kubełkowy będzie przebiegać pośrodku.
Dokręcić ponownie śruby w łożysku kulkowym.
UWAGA! Urządzenie SEH 63/33 ma śruby napinające tylko w stopie podnośnika.
Przykład stopy podnośnika:
Dotyczy urządzeń SE: Jeżeli pas kubełkowy biegnie w prawo na kole pasowym
w stopie podnośnika, poluzować śruby (D) w lewym łożysku kulkowym.
Podnieść koło pasowe (E), zmniejszając napięcie śruby regulacyjnej (F), aż
pas kubełkowy będzie przebiegać pośrodku. Dokręcić ponownie śruby w
łożysku kulkowym.
Dotyczy urządzeń SEI i SEH: Jeżeli pas kubełkowy biegnie w prawo na kole
pasowym w stopie podnośnika. Podnieść koło pasowe (E) z lewej strony,
zmniejszając napięcie śruby napinającej (F), aż pas kubełkowy będzie
przebiegać pośrodku.
12
SKANDIA ELEVATOR
SE
B
A
C
E
F
D
SEI & SEH
B
A
C
F
E
SKANDIA ELEVATOR
13
Usuwanie usterek
Niska wydajność/przerwy w pracy
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład linii przenośnikowej muszą być
prawidłowo dopasowane do siebie, aby w podanych warunkach zapewniać
przewidzianą wydajność.
Problemy z wydajnością i przestoje mogą wystąpić z różnych powodów:
Informacje ogólne
Sprawdzić:
•czy wymagania dotyczące wydajności są realistyczne w faktycznie
występujących warunkach. Wydajność zmniejsza się wraz ze wzrostem/
spadkiem wilgotności zboża. Należy uwzględnić spadek wydajności o 3-4%
na każdy 1% wilgotności powyżej 15%. Szczególnie linie z krótkimi koszami
(2,5-4,5 m) mają problemy w przypadku wysokiej wilgotności.
•czy połączenia między urządzeniami są prawidłowo wykonane. Patrz
instrukcje montażu poszczególnych urządzeń.
•czy wloty są prawidłowo zamontowane. Patrz instrukcje montażu
poszczególnych urządzeń.
•czy orurowanie ma wystarczający rozmiar. Ø 160 mm dla 30 t/godz., Ø 200
mm dla 40 i 60 t/godz., Ø 250 mm dla 80 i 100 t/godz. oraz Ø 300 mm dla
120 i 150 t/godz.
•czy orurowanie ma wystarczający kąt spadku, większy niż 45°.
•czy urządzenia i połączenia są wolne od zanieczyszczeń:
•czy urządzenia mają odpowiednie obroty w stosunku do przewidzianej
wydajności. Patrz rozdział „Dane techniczne”.
•czy elektryk podłączył silniki do odpowiedniego napięcia sieciowego i czy
zabezpieczenia silników są nastawione na prawidłowe wartości.
•czy urządzenie nie jest przepełniane. Patrz rozdział „Dane techniczne”.
Jeżeli podnośnik jest pierwszym urządzeniem w linii przenośnikowej,
należy zamontować i używać zasuwy wlotowej. Patrz instrukcja montażu
podnośnika. UWAGA! Amperomierz zamontowany na korycie przy
regulatorze zasuwy ułatwia nastawienie zasuwy wlotowej na żądaną
wydajność.
! WAŻNE!
W przypadku zatrzymania na skutek przepełnienia, stopę podnośnika
trzeba oczyścić ze zboża przed ponownym uruchomienie podnośnika.
•czy pas kubełkowy jest prawidłowo napięty. Patrz instrukcje konserwacji.
•czy zasuwa wlotowa zamontowana po stronie koryta biegnącej w górę daje
się całkowicie otworzyć. Patrz instrukcja montażu podnośnika.
•czy stopa podnośnika jest wolna od zboża z poprzedniego sezonu. Może
ono zacząć rosnąć i uniemożliwiać zasyp.
•czy podnośnik zamontowany w koszu podnośnika ma kanał połączeniowy
o takiej samej wielkości co wlot podnośnika i czy kąt spadku wynosi co
najmniej 45°.
14
SKANDIA ELEVATOR
Jeżeli materiał wraca
Sprawdzić:
•czy następne połączenie/urządzenie jest w stanie odebrać ilość materiału
podawaną przez podnośnik. Patrz rozdział „Dane techniczne”.
•położenie płyty osłonowej w wylocie głowicy podnośnika. Odległość do
kubełka zamontowanego najbliżej za napinaczem pasa powinna wynosić
10 mm.
10 mm
A
Jeżeli nieobciążony podnośnik zatrzymuje się
Sprawdzić:
•czy czujnik obrotów jest prawidłowo nastawiony, gdyż w przeciwnym razie
zasilanie elektryczne zostanie odłączone natychmiast po uruchomienia
podnośnika. Skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania pomocy.
SKANDIA ELEVATOR
15
Zatrzymywanie się silnika
UWAGA! Silniki są skonstruowane w taki sposób, by mogły pracować w
wysokiej temperaturze roboczej.
Jeżeli silnik zatrzyma się:
1. sprawdzić przyczynę zatrzymania. Odnośnie tego patrz wcześniejsza
instrukcja usuwania usterek.
2. odłączyć zasilanie elektryczne i usunąć ewentualne przyczyny blokady.
! WAŻNE!
Nie wolno próbować likwidować blokady poprzez kolejne powtarzane
próby uruchomienia.
3. sprawdzić z pomocą elektryka, czy silnik jest podłączony do odpowiedniego
napięcia sieciowego i czy zabezpieczenie silnika jest nastawione na
prawidłową wartość.
Rozdzielacz 2-3-drogowy jest nieszczelny/przecieka
W momencie dostawy rozdzielacz jest prawidłowo wyregulowany. Jeżeli
regulacja zostanie zmieniona po dostawie, może to doprowadzić do
nieszczelności/przecieku. Powtórzyć regulację zgodnie z instrukcją zawartą w
oddzielnej instrukcji podłączenia układów elektronicznych.
16
SKANDIA ELEVATOR
Dane techniczne
Tabliczka znamionowa motoreduktora
Każdy napęd z motoreduktorem ma tabliczkę znamionową, która podaje:
A. typ przekładni Nord.
B. numer fabryczny.
C. całkowite przełożenie przekładni.
D. obroty nominalne wałka wyjściowego przekładni.
A
B
C
D
Wysokość podnośnika
! WAŻNE!
W poniższej tabeli podano maksymalną dozwoloną wysokość
podnośnika z korytami wykonanymi z blachy o standardowej grubości.
Silnik nie może także być większy niż zalecany do maksymalnej
dozwolonej wysokości.
20 t/
godz.
30 t/
godz.
40 t/
godz.
60 t/
godz.
SE 140
32 m
29 m
30 m
27 m
SEI 35/14
32 m
SEI 50/18
30 m
80 t/
godz.
100 t/
godz.
30 m
32 m
SEH 50/23
SEH 63/28-33
SKANDIA ELEVATOR
150 t/
godz.
33 m
32 m
54 m
53 m
200 t/
godz.
250 t/
godz.
300 t/
godz.
49 m
47 m
40 m
33 m
33 m
32 m
SEI 50/23
SEH 50/18
120 t/
godz.
54 m
50 m
47 m
47 m
17
Napięcie pasa – Pas kubełkowy
Napięcie pasa (Nm) – Napinacz pasa na złączu pasa
kW
20 t/
godz.
30 t/
godz.
40 t/
godz.
60 t/
godz.
1,1
11
14
15
17
1,5
15
17
19
22
80 t/
godz.
100 t/
godz.
2,2
20
24
26
29
3,0
26
31
34
39
42
44
4,0
34
41
44
50
53
56
5,5
46
54
59
67
71
74
7,5
62
73
79
90
95
98
9,2
75
89
96
11,0
109
115
118
129
136
140
Napięcie pasa (Nm) – Śruba napinająca w stopie podnośnika
kW
20 t/
godz.
30 t/
godz.
40 t/
godz.
60 t/
godz.
1,1
0,9
1,1
1,2
1,4
1,5
1,1
1,4
1,5
1,7
2,2
1,6
1,9
2,0
2,3
80 t/
godz.
100 t/
godz.
120 t/
godz.
150 t/
godz.
3,0
2,1
2,4
2,7
3,0
3,3
3,4
3,4
3,6
4,0
2,7
3,2
3,4
3,9
4,2
4,4
4,4
4,5
5,5
3,6
4,3
4,6
5,2
5,5
5,8
5,8
5,8
200 t/
godz.
250 t/
godz.
300 t/
godz.
7,5
4,8
5,7
6,2
7,0
7,4
7,6
7,6
7,5
8,0
8,5
8,8
9,2
5,9
6,9
7,5
8,5
8,9
9,2
9,2
9,0
9,5
10,0
10,4
11,0
10.1
10,6
10,9
10,9
10,5
11,1
11,7
12,0
15,0
13,6
14,3
14,7
14,7
13,9
14,7
15,4
15,7
18,5
16,7
17,5
18,0
18,0
17,0
17,8
18,6
18,9
22,0
19,7
20,7
30,0
21,3
21,3
20,0
20,9
21,8
22,2
25,4
26,1
26,8
28,1
29,1
29,5
37,0
34,3
35,6
36,0
45,0
41,4
42,9
43,4
55
50,4
52,1
52,6
Tabela gęstości
Przy transportowaniu różnych materiałów wydajność można przeliczyć na t/
godz. na podstawie wydajności objętościowej urządzenia podanej w m³ i
poniższej tabeli gęstości.
Materiał
18
Gęstość w kg/m³
Materiał
Gęstość w kg/m³
Pszenica
700-800
Mąka pszenna
120-200
Żyto
650-700
Mąka nieprzesiana
400-600
Owies
500-600
Śruta zbożowa
300-400
Jęczmień
600-700
Mleko w proszku
500-600
Rzepak
600-700
Nasiona trawy
120-200
Ryż
700-800
Kawa
350-450
Kukurydza
600-700
Mączka rybna
550-600
Groch
600-700
Granulat rybny
500-900
Fasola
700-800
Mączka wapienna
800-990
SKANDIA ELEVATOR
140
SE
20
Wydajność przy 750kg/m³
Wydajność
Obroty/prędkość pasa (nom.)
Średnica koła pasowego
Model kubełka/szerokość
40
60
20
30
40
60
t/godz.
20
30
40
60
20
30
40
60
m³/
godz.
27
40
54
80
27
40
54
80
obr/min
164 obr/min/3.1 m/s
164 obr/min/3.1 m/s
360
360
mm
Starco
Liczba kubełków na metr pasa
szt.
Maks. liczba kubełków na metr pasa
szt.
Pojemność kubełka, netto/brutto
30
140 TVM
130
3.6
5.5
l
Grubość ścianki kubełka
mm
Szerokość pasa
mm
130
7.5
10.5
3.6
5.5
7.5
12.5
12.5
0.47/0.68
0.47/0.68
1.5
1.5
Typ pasa/standard
140
140
EP 500/3
EP 500/3
Koryto, szerokość/głębokość
mm
200 x 160
200 x 160
Grubość blachy, głowica/stopa
mm
2.00
2.00
Grubość blachy, koryta
mm
1.00
1.00
10.5
Układ napędowy
Przekładnia z paskami klinowymi
Motoreduktor (TVM)
Czujnik obrotów
Pojemnościowy, 24-240 V otw.
Pojemnościowy, 24-240 V otw.
35/14
SEI
Wydajność przy 750 kg/m³
Wydajność
Obroty/prędkość pasa (nom.)
Średnica koła pasowego
Model kubełka/szerokość
20
40
60
60
t/godz.
20
40
60
60
80
m³/
godz.
27
53
80
80
107
obr/min
80
50/23
100
100
120
100
100
120
150
133
133
160
200
164 obr/min/3.1 m/s
118 obr/min/3.1 m/s
118 obr/min/3.1 m/s
360
500
500
Starco
140
180
230
11
11
9
szt.
Liczba kubełków na metr pasa
szt.
l
Grubość ścianki kubełka
mm
Szerokość pasa
mm
Typ pasa/standard
2.8
5.6
8.4
5.4
7.2
9.0
5.2
6.2
0.65/0.85
1.0/1.3
2.0/2.3
1.5
1.5
2.0
160
200
250
EP 500/3
EP 630/4
EP 630/4
Koryto, szerokość/głębokość
mm
200 x 160
250 x 200
300 x 220
Grubość blachy, głowica/stopa
mm
2.00
3.00
3.00
Grubość blachy, koryta
mm
1.25
1.50
1.50
Alternatywna grubość blachy, koryta
mm
2.00
2.00
2.00
Grubość blachy kosze wlotowe
mm
3.00
3.00
3.00
SKANDIA ELEVATOR
150
mm
Maks. liczba kubełków na metr pasa
Pojemność kubełka, netto/brutto
50/18
7.8
19
50/18
SEH
60
Wydajność przy 750 kg/m³
Wydajność
Obroty/prędkość pasa (nom.)
Średnica koła pasowego
Model kubełka/szerokość
80
100
120
150
60
80
100
100
120
150
m³/
godz.
80
107
133
133
160
200
obr/min
118 obr/min/3.1 m/s
118 obr/min/3.1 m/s
mm
500
500
Starco
180
szt.
Maks. liczba kubełków na metr pasa
szt.
5.4
230
7.2
l
9.0
5.2
6.2
7.8
10.5
9.0
1.0/1.3
2.0 - 2.3
Grubość ścianki kubełka
mm
1.5
2.0
Szerokość pasa
mm
200
250
630/4
630/4-800/5
Typ pasa/standard
Koryto, szerokość/głębokość
mm
250x200
300x220
Grubość blachy, głowica/stopa
mm
3.00
3.00
Grubość blachy, koryta
mm
2.00
2.00
Grubość blachy kosze wlotowe
mm
3.00+8.00 Tworzywo sztuczne
3.00+8.00 Tworzywo sztuczne
SEH
63/28-33
200
Wydajność przy 750 kg/m³
Wydajność
Obroty/prędkość pasa (nom.)
Średnica koła pasowego
Model kubełka/szerokość
80/28-33
250
300
400
500
600
t/godz.
200
250
300
400
500
600
m³/
godz.
266
334
400
533
667
800
obr/min
mm
obr/min
72 obr/min/3.0 m/s
630
800
Starco
280
330
330
280
330
330
Liczba kubełków na metr pasa
szt.
8.0
5.3
6.4
17.2
11.2
13.4
Maks. liczba kubełków na metr pasa
szt.
9.0
7.2
7.2
18.0
14.4
14.4
3.0/2.3
5.7/4.0
5.7/4.0
2.3/3.0
4.0/5.7
4.0/5.7
Pojemność kubełka, netto/brutto
l
Grubość ścianki kubełka
mm
Szerokość pasa
mm
Typ pasa/standard
Koryto, szerokość/głębokość
20
100
t/godz.
Liczba kubełków na metr pasa
Pojemność kubełka, netto/brutto
50/23
mm
2.5
300
350
2.5
350
600
700
630/4, 800/5, 1000/6
630/4, 800/5, 1000/6
400/270
850/325
700
Grubość blachy, głowica/stopa
mm
4.00
4.00
Grubość blachy, koryta
mm
2.00
2.50
Grubość blachy kosze wlotowe
mm
3.00+8.00 Tworzywo sztuczne
3.00+8.00 Tworzywo sztuczne
SKANDIA ELEVATOR
SKANDIA ELEVATOR AB
KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP
S-534 94 VARA, SWEDEN
PHONE +46 (0)512 79 70 00
FAX +46 (0)512 134 00
[email protected]
WWW.SKANDIA-ELEVATOR.SE

Podobne dokumenty

instrukcja montażu h-line

instrukcja montażu h-line - Znaki zakazu (czarny przekreślony symbol na białym okrągłym tle z czerwonym obramowaniem). - Znaki ostrzegawcze (czarny symbol na żółtym trójkątnym tle z czarnym obramowaniem). ! OSTRZEŻENIE!

Bardziej szczegółowo

instrukcja montażu h-line

instrukcja montażu h-line - Znaki zakazu (czarny przekreślony symbol na białym okrągłym tle z czerwonym obramowaniem). - Znaki ostrzegawcze (czarny symbol na żółtym trójkątnym tle z czarnym obramowaniem). ! OSTRZEŻENIE!

Bardziej szczegółowo

instrukcja montażu h-line

instrukcja montażu h-line - Znaki zakazu (czarny przekreślony symbol na białym okrągłym tle z czerwonym obramowaniem). - Znaki ostrzegawcze (czarny symbol na żółtym trójkątnym tle z czarnym obramowaniem). ! OSTRZEŻENIE!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I-LINE

INSTRUKCJA MONTAŻU I-LINE - Znaki zakazu (czarny przekreślony symbol na białym okrągłym tle z czerwonym obramowaniem). - Znaki ostrzegawcze (czarny symbol na żółtym trójkątnym tle z czarnym obramowaniem). ! OSTRZEŻENIE!

Bardziej szczegółowo