1.6. Opis techniczny

Komentarze

Transkrypt

1.6. Opis techniczny
OPIS
TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ Nr 2631W (28502)
Wólka Seroczyńska – Lubotyń - Rząśnik Lubotyński
w km 10+306,00 – 11+038,00
I.
PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 2631W (28502) Wólka Seroczyńska
– Lubotyń - Rząśnik Lubotyński na odcinku w km 10+306,00 – 11+038,00 opracowano na
zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej, który pełni rolę zarządcy drogi i
będzie także Inwestorem przebudowy tego odcinka drogi.
Projekt opracowano na podstawie:
-
-
mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych,
uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą,
inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
inwentaryzacji istniejącej konstrukcji nawierzchni żwirowej,
ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej
nawierzchni żwirowej na bitumiczną,
Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 43, poz. 430 ),
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA
Warszawa 1997r.
ustaleń w zakresie istniejących warunków gruntowo – wodnych podłoża,
obowiązujących norm i przepisów prawnych,
II. CEL I ZAKRES PROJEKTU
Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej, której celem jest określenie
szczegółowe sposobu i zakresu wykonania przebudowy drogi o nawierzchni żwirowej na
bitumiczną przez ustalenie przebiegu jezdni w planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu,
zaprojektowanie niwelety jezdni, ustalenie technologii przebudowy (ustalenie konstrukcji
nawierzchni ) oraz określenie ilości robót do wykonania dla odcinka w km 10+306,00 –
11+038,00.
Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowi podstawę do przeprowadzenia
przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi oraz szczegółowego
określenia warunków wykonania i odbioru robót. .
Projekt zawiera w szczególności:
-
ustalenie sposobu zagospodarowania terenu pasa drogowego,
ustalenie przekroju normalnego i konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej,
sporządzenie przedmiaru robót do wykonania przy przebudowie istniejącej nawierzchni
żwirowej na bitumiczną,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( STWiOR ),
ustalenie niwelety jezdni bitumicznej w profilu podłużnym drogi,
ustalenie sposobu odwodnienia drogi,
III. STAN ISTNIEJĄCY
Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej Nr
2631W (28502) Wólka Seroczyńska – Lubotyń - Rząśnik Lubotyński.
Obecnie droga ta na odcinku objętym opracowaniem ma nawierzchnię żwirową o
szerokości 5,00 – 6,00 m, a korona drogi ma szerokość od 7,00 - 8,00 m wydzielona jest
granicami terenów użytkowanych rolniczo.
Nawierzchnia żwirowa posiada dostateczną nośność dla przeniesienia istniejącego
obciążenia ruchem, ale nie ma właściwego profilu poprzecznego i podłużnego co
utrudnia odwodnienie korony drogi i obniża komfort przejazdu ze względu na stan
nawierzchni, wymagający częstych prac utrzymaniowych.
Przebieg jezdni żwirowej jest nieuporządkowany i wymaga wyznaczenia odcinków prostych
i wpisania w ich załamanie łuków kołowego i łuków kołowych z krzywymi przejściowymi.
Lokalizację projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na rys. nr 1.
IV.PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI
1. W planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu pasa drogowego
Projektowany do przebudowy odcinek drogi przedstawiono na podkładzie mapowym
w skali 1: 500.
Początek opracowania przyjęto w km 10+306,00 na granicy istniejącej naw.
asfaltowej wykonanej w latach ubiegłych, a koniec robót przyjęto w km 11+038,00.
Lokalizacje odcinka do przebudowy i jej zakres według ustaleń z Zamawiającym.
Przyjęte parametry projektowe dla drogi powiatowej klasy L (Lokalnej) o podanych
niżej wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości, przebiegu pasa drogowego oraz
warunków terenowych i zapewniają zlokalizowanie robót przebudowy drogi na działkach
stanowiących pas drogowy.
Parametry projektowanej drogi:
-
droga powiatowa klasy „L”(lokalna),
szerokość projektowana korony drogi - 7,10 m,
pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 2 x 1,00 m,
jezdnia bitumiczna o szerokości – 5,10 m
prędkość projektowa - Vp=50 km/h (teren zabudowany),
kategoria obciążenia ruchem ruchu KR 2,
obciążenie osi obliczeniowej - 80 kN,
przekrój szlakowy na całym odcinku,
odwodnienie powierzchniowe,
Parametry i lokalizację krzywych poziomych wpisanych w załamania odcinków
prostych zawiera opis na projekcie zagospodarowania terenu ( rys. nr 2 ).
2. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Projektowany przekrój normalny drogi oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni
jezdni po przebudowie przedstawiono i opisano na rysunku nr 3.
2.1. Konstrukcja nawierzchni drogi
Układ projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni po przebudowie przedstawiono na
rysunku nr 3.
Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoża, istniejące obciążenie ruchem na
poziomie kategorii KR 1 i jego możliwy wzrost w perspektywie 10 lat eksploatacji do poziomu
kategorii KR 2 zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:
Konstrukcja naw. jezdni po śladzie istniejącej jezdni żwirowej:
- projektowana warstwa z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, na obciążenie ruchem
KR 2 z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm, asfalt D50/70
według PN – S – 96025
- projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kr. łamanego fr. 0/31,50 mm
zagęszczonym mechanicznie o gr. 10 cm (wg. PN – S – 96012),
- projektowane wzmocnienie oraz profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej
mieszanką kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczonym mechanicznie o gr. 10 cm
(wg. PN – S – 96012),
- podłoże: grunt rodzimy typu nośności G1
Konstrukcja naw. proj. zjazdów indywidualnych i na drogi boczne:
- projektowana warstwa z mieszanki kr. łamanego i naturalnego fr. 0/31,50 mm
zagęszczanego mechanicznie o gr.10 cm (wg. PN – S – 96012),
- podłoże: grunt rodzimy typu nośności G1
UWAGA:
Przygotowanie istniejącej nawierzchni żwirowej na odcinku w km 10+306,00 –
11+038,00 obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą kruszywa
naturalnego fr. 0/31,50 mm o grubości – 10cm do szerokości 5,50 m po uprzednim
przeprofilowaniu równiarką w przekroju poprzecznym i podłużnym do uzyskania
projektowanego spadku poprzecznego oraz projektowanego profilu podłużnego z jednoczesnym
zagęszczeniem, a następnie wykonać górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego.
Pobocza gruntowe drogi po wykonaniu w-wy ścieralnej bitumicznej należy uzupełnić
mieszanką kruszywa naturalnego frakcji 0/31,50 mm warstwą średniej grubości – 10 cm
wraz z wyprofilowaniem spadku poprzecznego i zagęszczeniem.
3. Profil podłużny
Profil podłużny oraz projektowaną niweletę jezdni drogi przedstawiono na rysunku nr 4.
Rzędne istniejące terenu i projektowane rzędne niwelety podano w odniesieniu do
istniejącej osnowy geodezyjnej i rzędnych podanych na mapie do celów projektowych.
Projektowaną niweletę wpisano w istniejące ukształtowanie nawierzchni żwirowej,
łagodząc lokalne zaniżenia i przycinając krótkie odcinki wzniesień, co zapewni płynność
niwelety. W miejscach lokalnych zaniżeń profilu, pokrywających się z odcinkami
przełomowymi, odpowiednio zwiększono grubość warstwy wzmacniająco –profilującej z
kruszywa naturalnego.
Na początku odcinka w km 10+306,00 niweletę projektowaną dowiązano do rzędnych na
krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej wykonanej w latach poprzednich.
4. Kolizje
Nie występują kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. W przypadku
odsłonięcia sieci uzbrojenia technicznego lub wątpliwości co do ich stanu lub
zabezpieczenia należy skontaktować się z ich właścicielem w celu ustalenia sposobu
zabezpieczenia.
UWAGA:
Punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w pasie projektowanych robót podlegają
ochronie prawnej. Zabezpieczenie oraz ew. regulację wysokościową tych punktów należy
uzgodnić z właściwymi służbami tj. z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Ostrowi Mazowieckiej.
V. OPIS TECHNOLOGII PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI
Szczegółowy zakres robót do wykonania przy przebudowie naw. jezdni, poboczy i
wjazdów bramowych oraz ich ilości przedstawiono w przedmiarze robót wraz z
odniesieniem do szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Opracował:

Podobne dokumenty