obowiązek dokonania zmiany deklaracji o wysokości

Komentarze

Transkrypt

obowiązek dokonania zmiany deklaracji o wysokości
OBOWIĄZEK DOKONANIA ZMIANY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA DOMKI LETNISKOWE LUB INNE
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
UŻYTKOWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Urząd Gminy Linia informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie stawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 87), gminy mają obowiązek wprowadzić roczną
ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dotychczas opłata za nieruchomości letniskowe była naliczana od pojemnika i właściciel deklarował co najmniej cztery
wybrane miesiące w sezonie, w których świadczona była usługa wywozu odpadów. Wprowadzenie przez ustawodawcę rocznej
zryczałtowanej opłaty powoduje, że na gminach ciąży obowiązek spełnienia całorocznego wywozu odpadów z tych
nieruchomości. Ryczałtowy charakter opłaty wymusza ujednolicenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych dla
wszystkich nieruchomości. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Linia, uwzględniając
sezonowość wytwarzania odpadów komunalnych częstotliwość zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na dane frakcje
ustalił w następujący sposób zgodnie z harmonogramem:
Odpady zmieszane- dwa razy w miesiącu
Odpady z tworzyw sztucznych, metal, papier- raz w miesiącu
Odpady ze szkła - raz na trzy miesiące.
Biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów powstających na tego rodzaju nieruchomościach, wyrażoną w liczbie
pojemników, stawkę opłaty za pojemnik oraz zmianę w częstotliwości świadczenia usługi, Rada Gminy Linia w dniu
27 maja 2015r. podjęła uchwałę Nr 42A/A/II/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
W 2015 roku ustalono stawkę opłaty w wysokości 232,48 zł od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
i 502,86zł - jeżeli odpady są zbierane w sposób nie selektywny.
Zgodnie z art. 6m ust. 2 ww. ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wypadku zmieniła się metoda naliczania i stawka opłaty) właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, czyli w terminie do 15
sierpnia 2015 r. Czyste druki deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Lini oraz na stronie internetowej
http://bip.gminalinia.com.pl
Stawka opłaty jest stawką roczną i nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżenie za okresy, w których wywóz odpadów nie
był świadczony. Dlatego też prosimy o terminowe złożenie nowych deklaracji, tak by maksymalnie skorzystać z wywozu
odpadów w ramach ponoszonej opłaty. Po złożeniu nowej deklaracji wszelkie wpłaty za odbiór odpadów komunalnych
dokonane w 2015 r. na rzecz Gminy Linia, zostaną zaliczone na rzecz nowej zryczałtowanej opłaty.
Właściciele nieruchomości są obowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu bez
wezwania, w łącznej wysokości za rok kalendarzowy, w terminie do 15 stycznia 2016. Tak jak dotychczas, wszelkie wpłaty za
odbiór odpadów komunalnych, należy realizować w oparciu o swój indywidualny numer konta bankowego, a kolejne lata z góry
do 15 grudnia każdego roku.
Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15 84-223 Linia. Wszelkich informacji na
temat sposobu wypełniania nowej deklaracji udzielają pracownicy Urzędu Gminy i pod nr telefonu (58) 676-85-82.
Ponadto informujemy, że stawki jakie wyliczono za odbiór odpadów są wyliczeniami, za rok poprzedni czyli
2014, w oparciu o metodę wskazaną przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Poziom ponoszonych przez Gminę Linia kosztów z tytułu usług za gospodarowanie odpadami jest na bieżąco
monitorowany. W momencie ustalenia, że przyjęte wysokość opłaty jest zbyt wysoka w stosunku do kosztów, Rada
Gminy Linia dokona zmiany wysokości stawek za utylizację odpadów jeszcze przed terminem wymagalności opłaty za
rok 2015r, tak aby ponoszona opłata odpowiadała kosztom ponoszonych przez Gminę za utrzymanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podobne dokumenty