fundusz pko akcji nowa europa - fio

Komentarze

Transkrypt

fundusz pko akcji nowa europa - fio
FUNDUSZ PKO
AKCJI NOWA EUROPA - FIO
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
V 2013
Podstawowymi rodzajami lokat funduszu są instrumenty dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w takich państwach jak: Czechy, Austria
i Turcja. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe wynosi minimum 60% wartości aktywów
funduszu.
DANE PODSTAWOWE
Fundusz funkcjonuje od: 21 września 2005 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł
WYNIKI FUNDUSZU *
1M
3M
6M
1Y
2Y
5Y
od
27.09.2005
-4,07%
PKO Akcji Nowa Europa - fio
4,58%
-1,22%
0,79%
10,94%
-11,95%
-14,46%
Benchmark
2,10%
0,16%
4,33%
17,62%
-4,44%
-
-
DANE NA 31.05.2013 r.
Aktywa netto: 266,62 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 96,12 zł
MINIMALNA WPŁATA:
100 zł
5
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
lat
STOPIEŃ RYZYKA
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA*
1
2
3
4
5
niskie
ryzyko
160
7
6
wysokie
ryzyko
140
120
100
80
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
WYNAGRODZENIE
ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C
A1, B1, C1
4,00%
3,00%
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OPŁATA
ZA NABYCIE
OPŁATA
ZA ODKUPIENIE
A, A1
B, B1
C, C1
MAKS. 4,50%
0%
MAKS. 2,25%
0%
MAKS. 4,50%
MAKS. 2,25%
60
zł
05-09-27
06-09-27
07-09-27
08-09-27
STRUKTURA AKTYWÓW
09-09-27
10-09-27
11-09-27
12-09-27
**
BENCHMARK
20,09%
akcje spółek polskich i zagranicznych
pozostałe aktywa
79,91%
finansowy
26,72%
surowcowy
21,15%
5,31%
4,19%
deweloperski
3,50%
IT i Media
2,65%
energetyczny
1,94%
chemiczny
budowlany
1,92%
1,81%
STRUKTURA PORTFELA - TOP 5 **
ERSTE BANK
4,39%
3,94%
PKO BP
TP SA
3,01%
KOMERCNI BANKA
PEKAO
RACHUNEK NABYĆ FUNDUSZU
34 1030 1508 0000 0005 0414 5026
10,71%
telekomunikacyjny
usługi
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH
Rafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Remigiusz Nawrat
Sławomir Sklinda
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont
STRUKTURA SEKTOROWA**
przemysłowy
WIBID 10% + WIG20 25% + ISE30 25% + RTX 25% +
BUX 5% + PX 5% + ATX 5%
2,97%
2,74%
*Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 31.05.2013 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 27.09.2005 r. (data pierwszej wyceny jednostki
uczestnictwa funduszu) do 31.05.2013 r.
**Dane dotyczące struktury aktywów, struktury sektorowej, struktury portfela - Top 5 i wartości aktywów ogółem opracowano
w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 r.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Akcji Nowa Europa – fio znajduje się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej
www.pkotfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie
internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna
jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem
inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu PKO
Akcji Nowa Europa – fio oraz KIID. Informacje o pobieranych
opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat
dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.
pkotfi.pl. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia
identycznych w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje
realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na
skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego
funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością. Należy
liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może inwestować powyżej 35%
wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym.

Podobne dokumenty