GP.K4-Karta informacyjna-opracowanie i zmiany mpzp

Komentarze

Transkrypt

GP.K4-Karta informacyjna-opracowanie i zmiany mpzp
F/I/4.2/03/01
GP.K4
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miejski
w Płońsku
OPRACOWANIE/ ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO/STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Strona 1 z 1
Wydanie: 6
Data wydania:
07.02.2014 r.
Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o opracowanie/ zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GP.K4.F1
UWAGA:
W przypadku braków w podaniu Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie
7 dni.
Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania.
II. Opłaty
Nie pobiera się
III. Termin załatwienia sprawy
Informacja dotycząca zasadności sporządzenia lub zmiany planu/studium - udzielana jest bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca – co nie jest równoznaczne z rozpatrzeniem
wniosku, gdyż zmiany Planu/Studium dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.
IV. Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1-go Maja) , 09 – 100 Płońsk,
pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00
Przyjęcie dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta w Kancelarii Urzędu /parter budynku/ tel. 023 662 26 91, 023 662 27 25
e-mail: [email protected], [email protected]
Załatwienie sprawy:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tel. 023 663 13 05
V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje (można ponownie złożyć wniosek o sporządzenie lub zmianę planu).
VI. Uwagi
Brak uwag.
Opracował/ data
Sprawdził/ Zatwierdził/ data
Teresa Junczak / 07.02.2014r.
DYREKTOR
Wydziału Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami
Ewa Grzeszczak/07.02.2014 r.
nr egz.

Podobne dokumenty