Szczegółowy opis szkolenia

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowy opis szkolenia
Szczegółowy opis szkolenia
PRAWO PRACY w 2016 r. – PRZEGLĄD ZMIAN
Miejsce
Katowice
Termin
2016-10-17 - 2016-10-18
Prowadzący
Culepa Michał
Czas trwania
12 h
Cena*
849 PLN + 23% VAT
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
Program:
Przepisy prawa pracy obowiązujące pracodawców
-Kodeks pracy i jego nowelizacje,
-rozporządzenia wykonawcze
-przepisy zakładowe – regulaminy, obwieszczenia pracodawcy.
I.Nowe zasady zawierania terminowych umów o pracę
1.Nowelizacja Kodeksu pracy z 25.06.2015 r.
-wejście w życie
-zasady obowiązywania
-przepisy przejściowe
i.Obowiązujące rodzaje umów o pracę po nowelizacji
-umowa na okres próbny
-umowa na czas określony
-umowa na czas nieokreślony
-zniesienie umów na czas wykonywania określonej pracy – konsekwencje
-treść i forma umów o pracę
-skutki niepotwierdzenia pisemnego umowy
ii.Umowa na okres próbny
-cel umowy
-maksymalny termin
-zasady zawierania
iii.Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych
-maksymalny zakres terminów na jakie można zatrudnić czasowo pracownika
-maksymalna liczba umów terminowych
-przypadki, w których nie stosuje się zasady maksymalnej liczby umów zawartych na czas określony
-nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony
-nowe zasady wypowiadania umów na czas określony
iv.Skutki nowelizacji dla umów obowiązujących
-zakres obowiązywania terminów w umowach o pracę po wejściu w życie przepisów,
-okres wypowiedzenia dla umów zawartych przed nowelizacją – po zmianach
v.Informacje związanie z zawieraniem umów terminowych
-informacje o celu zawarcia umowy
-obowiązek powiadomienia właściwego inspektora pracy o zawarciu kolejnych umów o pracę na czas określony
oraz uzasadnienie takiego zatrudnienia,
-skutki braku powiadomienia PIP – kary dla pracodawcy.
2.Zmiany w dokumentacji pracowniczej - nowe wzory umów o pracę
3.Nowe zasady zwalniania z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia po nowelizacji
przepisów
-oświadczenie pracodawcy
-podstawy ustalania wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy
II.Urlopy dla rodziców i uprawnienia rodzicielskie po zmianach z lipca 2015 r.
1.uprawnienia rodzicielskie – urlopy i zwolnienia od pracy
2.zasady udzielania urlopów macierzyńskich ,rodzicielskich i wychowawczych
3.zmiany w przepisach dotyczących udzielania urlopów dla rodziców
-likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
-zmiana terminów składania wniosków o udzielenie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz
obniżenia wymiaru czasu pracy,
-łączenie pracy z urlopami związanymi z opieką nad dzieckiem,
-korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – zmiany w wymaganym wieku dziecka
-korzystanie przez oboje rodziców z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem,
-dzielenie na części urlopów dla rodziców,
-zmiany w urlopie ojcowskim,
-uregulowanie sytuacji „samotnego ojca” – w przypadku śmierci matki dziecka, względnie pogorszenia stanu
zdrowia do poziomu utraty możliwości samodzielnej egzystencji
-wykorzystanie pozostałej części urlopów dla rodziców przez ojca po śmierci matki, względnie porzuceniu przez
nią dziecka albo chorobą powodującą utratę możliwości samodzielnej egzystencji - terminy do składania wniosków
4.zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat – nowe zasady
III.Czas pracy – praktyczne zagadnienia
1.Pojęcie czasu pracy, systemy czasu pracy
2.Normy i wymiar czasu pracy.
3.Okresy rozliczeniowe – procedura możliwego wydłużenia okresu rozliczeniowego
4.System „ruchomej” doby pracowniczej z art. 140[1] KP i jego zastosowanie
5.Praca w systemie zmianowym i jej dopuszczalność
6.Rozkłady czasu pracy – zasady tworzenia harmonogramów
7.Praca w niedzielę i święta, dodatki za pracę świąteczną, stanowiska PIP i orzeczenia SN
8.Praca w porze nocnej
9.Godziny nadliczbowe – zasady pracy i rozliczania, należności pracownicze
10.Czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy i kierowników „średniego szczebla”
11.Dyżury pracownicze
12.Zwolnienia od pracy, w tym wyjścia ‘prywatne’, zasady odpracowywania
13.Dokumentowanie czasu pracy
Dla kogo:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, osób zarządzających zakładami pracy, innych
zainteresowanych pracowników.
Cel:
Szkolenie omawia szczegółowo najnowsze zmiany w prawie pracy, jakie zostały dokonane ostatnimi nowelizacjami
Kodeksu pracy w tym z czerwca 2016 a obowiązujące od września 2016 a także od stycznia 2017 roku
Korzyści:
W pierwszej części szkolenia omówione zostaną zmiany dotyczące zatrudniania terminowego w świetle
najnowszych zmian Kodeksu pracy wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks
pracy oraz niektórych innych ustaw, a także konsekwencje tych zmian.
Przestawione zostaną kompleksowo rozwiązania problemów związanych z zawieraniem umów terminowych, w
tym umów na czas określony, oraz przegląd zagadnień związanych z wykonywaniem zawartych przed nowelizacją
umów o pracę na czas określony.
W drugiej części szkolenia omówione zostaną zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich, w szczególności zmian
dotyczących likwidacji dodatkowych urlopów macierzyńskich i wydłużenia urlopów rodzicielskich (zasady ich
wykorzystywania oraz łączenia zatrudnienia z urlopem rodzicielskim, skutkujące dalszym przedłużeniem urlopów
rodzicielskich), zasad udzielania czasu wolnego na opiekę nad dzieckiem, zasad wykorzystywania urlopu
wychowawczego.
W trzeciej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo problematyka czasu pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości zastosowania elastycznego czasu pracy, wynikającego z przedłużenia okresów
rozliczeniowych, dopuszczonych po zmianach KP obowiązujących od połowy 2013 r.
Wykładowca:
Culepa Michał
mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczen społecznych redaktor czasopisma "Serwis prawnopracowniczy" od 2006 roku doradca z zakresu zatrudnienia i wynagradzania.
Autor i współautor licznych publikacji:
1) „Spółki jednostek samorządu terytorialnego” (współaut.) C.H. Beck, Warszawa 2014
2) „Kadry i płace w instytucjach kultury” (współaut., red.), C.H. Beck, Warszawa 2012
3) „13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne” ODiDK, Gdańsk 2011
4) „Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych” Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010
5) „Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia” Infor, Warszawa 2010
6) „Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna.”
C.H. Beck, Warszawa 2009 (współaut.)
7) „Prawo pracy i podatek dochodowy w JST” BDG, Warszawa 2007 (współaut.)
Ponadto liczne artykuły i komentarze z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasopismach:
Dziennik-Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwis Prawno-Pracowniczy, Gazeta Samorządu i
Administracji, Rzeczpospolita.
Stała współpraca z wydawnictwami:
- Infor (kontynuacja współpracy od 2006 r.)
- Wolters Kluwer (od 2005 r.)
- Wiedza i Praktyka (od 2006 r.)
- C.H. Beck (od 2007 r.)
Trener na wielu szkoleniach lub cyklach szkoleniowych:
1) Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (dla pracowników administracji podatkowej)
2) Oświadczenia majątkowe w jednostkach administracji publicznej
3) Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze po zmianach w 2013 roku
4) Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych
5)
Prawo pracy – najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem Kodeksu pracy, oraz Zatrudnianie
cudzoziemców
6) Wynagradzanie pracowników samorządowych
7) Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich
8) Stosunek pracy pracowników samorządowych
9) Akty zakładowego prawa pracy w jednostkach samorządowych
10) Dokumentacja pracownicza
11) Czas pracy w instytucjach kultury
12) Czas pracy w służbie zdrowia
13) Płace w wymiarze sprawiedliwości
14) Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych
Szczegóły organizacyjne:
Koszt uczestnictwa:
• -jednej osoby 849 plus 23% VAT, razem 1044.27
• -kolejnych osób - prosimy o kontakt
Uwaga: Promocje i rabaty nie łączą się.
Uwaga: Możecie Państwo zwracać się z wnioskiem o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego,
Cena obejmuje:
• -uczestnictwo w szkoleniu
• -serwis kawowy
• -obiad
• -materiały szkoleniowe
• -certyfikat ukończenia
Płatności:
• Prosimy realizować na konto 40 1320 1537 1869 7872 2000 0001 po otrzymaniu zaproszenia.
Miejsce szkolenia:
• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,
• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.
Zaproszenie zawiera:
• temat szkolenia
• miejsce
• godziny realizacji
Informacje:
• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. [email protected]; www.akkonline.pl

Podobne dokumenty