D - Sąd Rejonowy w Olsztynie

Komentarze

Transkrypt

D - Sąd Rejonowy w Olsztynie
Sygn. akt VII K 862/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 19 listopada 2015r.
Sąd Rejonowy w Olsztynie VII Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Katarzyna Kruszewska-Sobczyk
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015r.
sprawy M. M. (1) ,
urodz. (...) w O., córki P. i J. z d. M.,
oskarżonej o to, że:
w dniu 19 czerwca 2015r. w O. w supermarkecie (...) przy ul. (...) w celu osiągniecia korzyści majątkowej robiąc zakupy,
posłużyła się uprzednio przygotowanymi torbami foliowymi z naklejonymi kodami kreskowymi z cenami o obniżonej
wartości, do których włożyła towary pełnowartościowe oraz nakleiła kod kreskowy z doniczki rośliny z ceną o obniżonej
wartości na doniczkę rośliny pełnowartościowej, czym wprowadziła w błąd pracownika wymienionego sklepu co do
ich wartości i doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 25,59 zł na szkodę (...) Sp. z o.o.
przy czym czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi
tj. o czyn z art. 286§3 kk
orzeka
I. oskarżoną uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art. 286§3 kk w zw. z art. 34§1 i
2 kk w zw. z art. 35§1 kk przy zastosowaniu art. 4§1 kk skazuje ją na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z
obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 (dwudziestu czterech)
godzin miesięcznie,
II. na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym kwotę 120 zł
tytułem opłaty.
Sygn. akt VII K 862/15
UZASADNIENIE
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
W dniu 19 czerwca 2015r. M. M. (1) razem z małoletnią córką A. Z. udała się do supermarketu (...) przy ul. (...) w O..
Wymieniona posiadała przy sobie trzy reklamówki z naklejonymi cenami z kodami kredkowymi i cenami w promocji
na brzoskwinie, wątróbkę, jabłka oraz odklejoną wcześniej z doniczki kwiatu naklejkę z kodem kreskowym i ceną w
promocji, które posiadała z racji wcześniejszych zakupów jakie robiła w tym sklepie. Kobieta zamierzała posłużyć się
nimi, aby zapłacić mniej za towary, które już nie były objęte promocją.
Do toreb foliowych ze starymi naklejkami z kodem i ceną w promocji włożyła te same produkty co zakupione
uprzednio, naklejając też na kwiat nie będący w promocji, naklejkę z kodem kreskowym i ceną w promocji.
Następnie udała się do kasy i zapłaciła za te towary cenę, która wynikała z naklejonych kodów z cenami o obniżonej
wartości, w konsekwencji płacąc za te towary mniejszą cenę i doprowadzając (...) Sp. z o.o. do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem w kwocie 25,59 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy ceną uiszczoną przez wymienioną za
zakupione towary w stosunku do ich rzeczywistych cen.
Zachowanie M. M. (1) zostało zauważone przez pracownika ochrony sklepu, w związku z czym po przejściu przez kasę
kobieta została zatrzymana.
(dowód: wyjaśnienia M. M. (1) k: 35, protokół przeszukania osoby k: 13-15, zeznania J. T. k: 4v-5).
Oskarżona M. M. (1) w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego przyznała się do popełnienia
zarzucanego jej czynu. Wyjaśniła, iż wiosną 2015r. robiła zakupy w (...) przy ul. (...), kupując jakiś kwiat oraz
artykuły spożywcze. Po tamtych zakupach zostawiła sobie torby foliowe z naklejonymi kodami kreskowymi z cenami
w promocji. Po kilku tygodniach wpadła na pomysł, że może posłużyć się tymi torbami z naklejonymi kodami z cenami
w (...) i zapłacić mniej za te same towary, które już nie są objęte promocją.
W dniu 19 czerwca 2015r. ok. godz. 15.00 udała się do supermarketu (...). Zabrała ze sobą trzy reklamówki z
naklejonymi cenami z kodami kreskowymi i cenami w promocji na brzoskwinie, wątróbkę, jabłka oraz wzięła ze sobą
odklejoną wcześniej z doniczki kwiatu naklejkę z kodem kreskowym i ceną w promocji. Jej córka była tam z nią,
ale o niczym nie wiedziała. Do toreb foliowych ze starymi naklejkami z kodem i ceną w promocji włożyła te same
produkty, które już wtedy nie były w promocyjnych cenach, a na kwiat nie będący w promocji nakleiła naklejkę z kodem
kreskowym i ceną w promocji. Następnie udała się do kasy i zapłaciła za te towary. Podczas tych zakupów dokonała
też kradzieży żywności oraz dwóch ciuszków niemowlęcych o wartości około 160 zł, które schowała pod kurtkę. Po
przejściu przez kasę została ujęta przez pracownika ochrony.
(wyjaśnienia oskarżonej k:35).
Sąd zważył, co następuje:
W ocenie Sądu wyjaśnienia oskarżonej zasługiwały na wiarę. Wymieniona przyznała się w nich do zarzucanego
jej czynu, opisując okoliczności jego popełnienia, na których to wyjaśnieniach Sąd opierał się przy ustalaniu stanu
faktycznego sprawy.
Wyjaśnienia te były spójne, logiczne, korespondujące z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem
dowodowym, w szczególności w postaci zeznań J. T. i protokołem przeszukania osoby.
J. T.- zatrudniony w supermarkecie (...) podał, iż obserwował przez kamerę monitoringu kobietę, która wkładała
towary do folii z naklejonymi kodami kreskowymi, nie drukując właściwych kodów. Kobietę zatrzymano po przejściu
przez nią linii kas, zaś policjantka, która dokonała jej przeszukania, ujawniła przy niej skradzione towary.
Zeznania te zasługują na wiarę, albowiem korespondują one z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem
dowodowym, w tym w postaci protokołu przeszukania osoby, z którego wynika, iż przy oskarżonej zatrzymano artykuły
spożywcze oraz ubranka niemowlęce, jak również z wyjaśnieniami samej oskarżonej.
Niczego nie wniosły natomiast do sprawy zeznania A. Z.- córki oskarżonej, która poddała, iż nic jej w tej sprawie nie
wiadomo.
Mając zatem na uwadze całokształt podniesionych wyżej okoliczności Sąd uznał, iż wina oskarżonej i fakt popełnienia
przez nią zarzucanego jej czynu nie budzą żadnych wątpliwości.
Materiał dowodowy zgromadzony w toku prowadzonego postępowania, w szczególności w postaci wyjaśnień samej
oskarżonej, wspartych pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, wskazuje, iż M. M. (1)
dopuściła się zarzucanego jej czynu z art. 286§3 polegającego na tym, iż w dniu 19 czerwca 2015r. w O. w
supermarkecie (...) przy ul. (...) w celu osiągniecia korzyści majątkowej robiąc zakupy, posłużyła się uprzednio
przygotowanymi torbami foliowymi z naklejonymi kodami kreskowymi z cenami o obniżonej wartości, do których
włożyła towary pełnowartościowe oraz nakleiła kod kreskowy z doniczki rośliny z ceną o obniżonej wartości na
doniczkę rośliny pełnowartościowej, czym wprowadziła w błąd pracownika wymienionego sklepu co do ich wartości
i doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 25,59 zł na szkodę (...) Sp. z o.o., przy
czym czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi, za czym w szczególności przemawiała stosunkowo niewielka wartość
wyrządzonej szkody.
Jednocześnie Sąd przypisując oskarżonej zarzucany jej czyn przez przeoczenie nie uzupełnił jego kwalifikacji prawnej
przez przyjęcie art. 286§3 kk w zw. z 286§1 kk, albowiem wypadek mniejszej wagi z art. 286§3 kk może odnosić się
zarówno do czynu z §1 jak i z §2 art. 286 kk, zaś w niniejszej sprawie opis przypisanego oskarżonej czynu jednoznacznie
wskazuje, iż stanowi on wypadek mniejszej wagi z art. 286§3 kk w zw. z art. 286§1 kk.
Wymierzając oskarżonej karę za czyn, którego się dopuścił Sąd baczył, by była ona adekwatna do stopnia jej zawinienia
i społecznej szkodliwości popełnionego czynu.
Sąd miał tu na uwadze jako okoliczność łagodzącą uprzednią niekaralność oskarżonej i to, iż przyznała się ona do
popełnienia zarzucanego jej czynu, składając wyjaśnienia, które przyczyniły się do ustalenia stanu faktycznego sprawy.
Mając powyższe na uwadze Sąd wymierzył oskarżonej wskazaną we wniosku prokuratora o skazanie w trybie art.
335§1 kpk, uzgodnioną z oskarżoną karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej,
kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin miesięcznie.
W ocenie Sądu kara ta jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżoną czynu, jak
również jej zawinienia. Ponadto zrealizuje ona swe cele zapobiegawcze i wychowawcze, jak i potrzeby w zakresie
kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
Sąd zastosował wobec oskarżonej zgodnie z art. 4§1 kk przepisy obowiązujące w czasie popełnienia przypisanego jej
czynu, uznając iż są one względniejsze dla wymienionej aniżeli obwiązujące obecnie, mając tu w szczególności na
uwadze, iż w obecnie obowiązującym art. 34§1a kk rozbudowano zakres kary ograniczenia wolności, przy czym zgodnie
z §1b obowiązki i potrącenia, o których mowa w §1a, można orzec łącznie, a zatem przepisy te w ich obecnym brzmieniu
są mniej korzystne dla oskarżonej, aniżeli te obowiązujące w czasie popełnienia przypisanego jej czynu.
Zgodnie z art. 627 kpk Sąd zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym kwotę 120 zł tytułem
opłaty, zgodnie z wnioskiem w trybie art. 335§1 kk i uzgodnieniem dokonanym z oskarżoną.