Spis treści Słowo wstępu 5 Część I. Język, literatura, stereotypy 7

Komentarze

Transkrypt

Spis treści Słowo wstępu 5 Część I. Język, literatura, stereotypy 7
Spis treści
Słowo wstępu
5
Część I. Język, literatura, stereotypy
7
Renata Dźwigoł: Stereotyp Cygana w języku polskim
Andrzej Gurbiel: Cyganie w kręgu Puław
Jerzy Waligóra: Melodramat na łonie natury — Cyganie Józefa Korzeniowskiego
Zofia Budrewicz: Cygan w międzywojennych podręcznikach do kształcenia literackiego
Marek Pieniążek: Baśniowy Cygan jako współczesny „homo sacer"? Cygańsko-polska
antropologia ponowoczesnego marzenia
Marek Karwala: Cyganie w poezji Jerzego Ficowskiego
Bogusław Gryszkiewicz: Literatura, stereotypy i Cyganie Andrzeja Stasiuka
Magdalena Roszczynialska: Nostalgia. Motywy cygańskie w twórczości Andrzeja Stasiuka
Bogusław Skowronek: „Cygański wodzirej francuskiego kina", czyli o filmach Tony'ego
Gatlifa (i nie tylko)
8
24
32
41
Część II. Tożsamość, prawo, edukacja
123
Ewa Nowicka: Romowie i świat współczesny
Adam Bartosz: Cyganie/Romowie - ostatni wędrowcy Europy
Sławomir Kapralski: Rytuał pamięci i konstruowanie nowoczesnej tożsamości
wschodnioeuropejskich Romów
Łukasz Krzyżowski: Romowie jako społeczność transnarodowa w perspektywie teoretycznej
Marcin Szewczyk: Romowie i Sinthi w systemie Unii Europejskiej
Artur Paszko: Romowie i polskie doświadczenie wolnego rynku
Piotr Majewski: Budowa narodu a przedstawienia symboliczne: Romowie w Republice
Macedonii
Łukasz Kwadrans: Charakterystyka sytuacji edukacyjnej Romów w Czechach, Polsce i Słowacji
po 1989 roku
Dorota Dobrzyńska: Stosunek większości do mniejszości czyli Romowie w Republice Czeskiej
Alicja Sułkowska-Kadziołka: Wybrane programy edukacyjne dla mniejszości romskiej
w Małopolsce
Julita Wiśniewska, Wiesław Andrys: Dzieci romskie w Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu
124
148
Część III. Przeglądy i omówienia
285
Piotr Borek: Z badań nad dziejami Romów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Jan Paruch: Tożsamość kulturowa Bergitka Roma
Andrzej Kubrak: Internetowe źródła informacji o organizacjach i stowarzyszeniach romskich.
Rekonesans
286
292
59
71
80
99
109
158
175
188
204
217
233
249
262
272
296

Podobne dokumenty