Książka Francisa"Inwestycje. Analiza i zarządzanie

Komentarze

Transkrypt

Książka Francisa"Inwestycje. Analiza i zarządzanie
Wyczerpane.pl
SOWA Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 6a 01-209
Warszawa
Cena brutto:
Format:
170x240
Wydawnictwo:
Wig-Press
Rok wydania:
2000
Liczba stron:
952
Oprawa:
Miękka
ISBN:
83-87014-05-2
Autor:
Francis Jack Clark
EAN:
9788387014056
Książka Francisa"Inwestycje. Analiza i zarządzanie" to obszerny podręcznik klasycznej teorii
inwestowania, który adresowany jest przede wszystkim do studentów finansów, jak również
do praktyków rynku kapitałowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę. W
książce tej poświęcono bardzo wiele zagadnieniom związanym z analizą papierów
wartościowych - ich charakterystyką i wyceną.
W początkowych rozdziałach przedstawione zostały mechanizmy funkcjonowania rynków papierów wartościowych oraz rola związanych z
tym rynkiem instytucji. W dalszej części książki czytelnicy znajdą prezentacje podstawowych strategii inwestycyjnych, stosowanych w
zarządzaniu portfelem akcji lub obligacji, w tym przystępny opis klasycznej teorii portfelowej i stworzonych na jej gruncie modeli równowagi
rynku kapitałowego: CAPM oraz modelu arbitrażu cenowego APT. Sporo uwagi autor poświęcił relatywnie nowym instrumentom finansowym,
takim jak finansowe kontrakty futures czy opcje. Wśród poruszonych w książce specyficznych zagadnień związanych z opcjami warto choćby
wymienić wycenę przy użyciu drzew dwumianowych, opcje egzotyczne wbudowane w instrumenty finansowe, technikę ubezpieczenia
portfela, czy też wycenę akcji przez potraktowanie ich jako opcji kupna przedsiębiorstwa korzystającego z dźwigni finansowej. Niektórych
czytelników być może zainteresują również nawiązania do istotnych dla rynku kapitałowego wydarzeń - na przykład krachu z października
1987 roku. Ten klasyczny przykład niedywersyfikowalnego ryzyka rynkowego omówiony został w kilku rozdziałach, miedzy innymi
dotyczących uregulowań prawnych, wyceny akcji, analizy technicznej, funkcjonowania rynków opcji i kontraktów futures oraz rynków
międzynarodowych.
Spis treści:
1. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko
2. Papiery wartościowe
3. Rynki papierów wartościowych
4. Prawo papierów wartościowych
5. Źródła informacji finansowych
6. Indeksy rynkowe
7. Determinanty cen papierów wartościowych
8. Dywersyfikacja i analiza portfelowa
9. Linia charakterystyczna i model CAPM
10. Teoria arbitrażu cenowego (APT)
11. Rynkowe stopy procentowe
12. Ryzyko stopy procentowej
13. Ryzyko niedotrzymania zobowiązań i ryzyko siły nabywczej
14. Wycena akcji
15. Zyski spółek a ceny akcji
http://www.wyczerpane.pl
oprogramowanie sklepu internetowego: Aptus.pl
Wyczerpane.pl
SOWA Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 6a 01-209
Warszawa
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Analiza techniczna
Zachowanie się rynkowych cen akcji
Teoria podejmowania decyzji
Teoria rynku kapitałowego: szersze spojrzenie
Ocena efektywności inwestowania
Opcje kupna i opcje sprzedaży
Zastosowania opcji
Kontrakty futures
Inwestowanie w skali międzynarodowej