Ćwiczenia leksykalne

Komentarze

Transkrypt

Ćwiczenia leksykalne
UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE
ZAWODOWEJ
W SANDOMIERZU
Załącznik do procedury nr USZJK-II
KARTA PRZEDMIOTU
09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku
polskim
Ćwiczenia leksykalne
angielskim Lexical Classess
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
1.1. Kierunek studiów
filologia
1.2. Forma studiów
studia stacjonarne/studia niestacjonarne
1.3. Poziom studiów
Studia licencjackie – pierwszego stopnia
1.4. Profil studiów
ogólnoakademicki
1.5. Specjalność
filologia angielska
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Humanistyczny
1.7. Osoba prowadząca przedmiot
mgr Agnieszka Chmiel
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot
(koordynator)
dr Małgorzata Górecka-Smolińska
1.9. Kontakt
[email protected]
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
2.1. Przynależność do modułu
moduł A - Praktyczna Nauka Języka Angielskiego –
obowiązkowy
2.2. Status przedmiotu
obowiązkowy
2.3. Język wykładowy
angielski
2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot I-IV
2.5. Wymagania wstępne
znajomość języka angielskiego na poziomie A2
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
3.1. Formy zajęć
ćwiczenia
3.2. Sposób realizacji zajęć
zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym PWSZ
3.3. Sposób zaliczenia zajęć
zaliczenie z oceną, egzamin
3.4. Metody dydaktyczne
praca z podręcznikiem, dyskusja ćwiczeń leksykalnych, praca w parach,
metoda tłumaczenia tekstów
Wykaz
literatury
3.5.
Virginia Evans, Jenny Dooley,(2004) "Upstream Pre-Intermediate B1",
Express Publishing
Virginia Evans, Jenny Dooley (2002), J. "Upstream Intermediate", Express
podstawowa Publishing
Virginia Evans, Bob Obee (2003), J. "Upstream Upper-Intermediate",
Express Publishing
Oxford Advanced Learner's Dictionary, OUP
Annette Capel, Wendy Sharp "Objective first certificate. Second Edition",
CUP
Longman
Language Activator, Longman
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY
KSZTAŁCENIA
4.1. Cele przedmiotu
Cl – podnieść leksykalną kompetencję studentów do poziomu B2+;
C2 – umożliwić studentom ćwiczenie poznanego słownictwa w realistycznych sytuacjach/kontekstach;
C3 – wskazać studentom zależność słownictwa od rejestru(formalny/nieformalny/deskryptywny etc)
uzupełniająca
4.2. Treści programowe
1. Słownictwo ogólne (teksty) umożliwiające studentom osiągnięcie kompetencji leksykalnej na
poziomie B2+.
2. Słownictwo szczegółowe umożliwiające studentom poznanie użycia konkretnych jednostek
leksykalnych (przysłowia, czasowniki frazalne, powiedzenia, kolokacje) jak i zrozumienie drobnych
różnic między synonimami (ćwiczenia leksykalne).
3. Słownictwo kontekstowe używane w sytuacjach codziennych (kupowanie biletu na autobus,
zamawianie posiłku w restauracji, etc).
4. Rozwijanie kompetencji słowotwórczej (świadomości struktury wyrazów i jej użycia w ćwiczeniach
leksykalnych).
5. Rozwijanie umiejętności tłumaczenia słów/fraz/zdań zarówno angielsko-polskich jak i polskoangielskich.
4.3. Efekty kształcenia
Kod
Student, który zaliczył przedmiot
w zakresie WIEDZY:
Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku
dla obszaru
W01
zna słownictwo angielskie na poziomie B2+
FILIA_W06
H1A_W04
W02
identyfikuje błędy leksykalne w napotkanych pracach
FILIA_W010
H1A_W07
W03
rozróżnia słownictwo użyte w zależności od rejestru
FILIA_W09
H1A_W09
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
U01
używa słownictwa angielskiego na poziomie B2+ w mowie
i piśmie
FILIA_U01
H1A_U10
U02
tłumaczy zdania angielsko-polskie i polsko-angielskie
FILIA_U03
H1A_U02
U03
poprawia błędy leksykalne w napotkanych tekstach
FILIA_U08
H1A_U05
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
K01
jest świadomy potrzeby ciągłej nauki słownictwa
FILIA_K01
H1A_K01
K02
krytycznie ocenia swoją wiedzę
FILIA_K02
H1A_K04
K03
4.4.
jest wrażliwy na zjawiska językowe takie jak poprawność
polityczna, satyra, ironia, eufemizmy, dygresja etc.
FILIA_K07
H1A_K04
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Forma oceny
Efekt
kształcenia Egzamin Egzamin Projekt Kolokwium Zadania do
ustny pisemny
wykonania
W01
W02
W03
U01
U02
U03
K01
K02
K03
++
Referat,
sprawozdanie
++
++
++++
++++
++++++
++++++
++++
++++
++++
++
++
4.5.
Efekt
kształcenia
W01-W03
U01-U03
K01-K03
Inne
++++++++
++++
++
Dyskusja
++++
++++++
++
++
++
Kryteria jakościowe uzyskania oceny w danym zakresie efektów kształcenia
ocena
dostateczny/dostateczny
dobry/ dobry plus
bardzo dobry
plus
(4/ 4,5)
(5)
(3/ 3,5)
a) zna wybrane
a) zna większość słownictwa a) zna całość słownictwa
słownictwo wprowadzone wprowadzonego podczas
wprowadzonego podczas zajęć;
podczas zajęć;
zajęć;
b) identyfikuje wszystkie błędy
b) identyfikuje
b) identyfikuje większość
w napotkanych w tekstach;
elementarne błędy
błędów w napotkanych
c) rozróżnia wszystkie przypadki
napotkane w tekstach;
tekstach;
użycia słownictwa
c) rozróżnia tylko
c) rozróżnia większość
uwarunkowanego rejestrem
najprostsze przypadki
przypadków użycia
użycia słownictwa
słownictwa uwarunkowanego
uwarunkowanego
rejestrem
rejestrem
a) używa słownictwa na
a) używa słownictwa
a) używa słownictwa
poziomie B2+ w stopniu
na poziomie B2+ w stopniu
na poziomie B2+ w stopniu
słabym;
słabym
bardzo dobrym
b) tłumaczy tylko niektóre b) tłumaczy tylko niektóre
b) tłumaczy wszystkie zdania
zdania polsko-angielskie
zdania polsko-angielskie
polsko-angielskie i większość
i większość zdań
i większość zdań angielskozdań angielsko-polskich;
angielsko-polskich;
polskich;
c) poprawa wszystkie błędy
c) poprawia tylko
c) poprawia tylko
w napotkanych tekstach
elementarne błędy
elementarne błędy
w napotkanych tekstach
w napotkanych tekstach
a) rozumie potrzebę
a) rozumie potrzebę ciągłej
a) rozumie potrzebę ciągłej
ciągłej aktualizacji swojej aktualizacji swojej wiedzy
aktualizacji swojej wiedzy
wiedzy leksykalnej, ale nie leksykalnej i rozumie skutki
leksykalnej, rozumie skutki
rozumie skutków
komunikacyjne niskiego
komunikacyjne niskiego zasobu
komunikacyjnych niskiego zasobu słownictwa;
słownictwa i rozszerza swoją
zasobu słownictwa;
b) rozumie, że jego/jej wiedza wiedzę o słownictwo stosowane
b) rozumie, że jego/jej
jest niepełna i potrafi
wiedza jest niepełna, ale
samodzielnie pracować, aby
nie potrafi samodzielnie
ją uzupełnić
pracować, aby ją uzupełnić
w innych rejestrach;
b) rozumie, że jego/jej wiedza
jest niepełna, potrafi
samodzielnie pracować aby ją
uzupełnić; co więcej, dokonuje
korekty i oceny własnych
postępów
5. BILANS PUNKTÓW ECTS - NAKŁAD PRACY STUDENTA
Kategoria
Udział w zajęciach dydaktycznych określonych w planie studiów
Samodzielne przygotowanie do zajęć
Wykonanie powierzonych zadań
Udział w konsultacjach
Przygotowanie do egzaminu/zdawanie egzaminu
Obciążenie związane z zajęciami praktycznymi
Obciążenie związane z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
PUNKTY ECTS za przedmiot
Obciążenie studenta
Studia
Studia stacjonarne
niestacjonarne
90
50
10
10
25
100
60
80
10
8
25
68
185
7(2+2+1+2)
183
7(2+2+1+2)