Zestawień niezapłaconych faktur nie trzeba wysyłać do

Komentarze

Transkrypt

Zestawień niezapłaconych faktur nie trzeba wysyłać do
echo
www.roedl.pl
Rzeczpospolita z 23.12.2015
Zestawień niezapłaconych faktur nie trzeba wysyłać do dostawców
Inicjatorem uzgodnienia stanu rozliczeń z kontrahentami jest wierzyciel. Nie ma obowiązku wysyłania zestawień
niezapłaconych faktur do dostawców towarów lub usług.
Inwentaryzacja sald rozrachunków na dzień bilansowy służy przede wszystkim sprawdzeniu realności ich stanu
wykazanego w księgach. Inwentaryzacja ta następuje drogą uzgodnienia sald z kontrahentami poprzez uzyskanie
potwierdzenia salda. Z inicjatywą uzgodnienia salda występuje wierzyciel, a dłużnik powinien uczestniczyć w tym
procesie. Z wyjątkiem środków pieniężnych ulokowanych w banku, które muszą być inwentaryzowane na dzień
bilansowy, potwierdzenie sald rozrachunków może nastąpić na dzień bilansowy lub inny dzień ostatniego kwartału
roku obrotowego, nie później niż do 15 dnia następnego roku obrotowego.
Ustawa o rachunkowości dopuszcza również możliwość inwentaryzacji sald rozrachunków drogą weryfikacji, w
przypadku gdy uzgodnienie salda z kontrahentem nie jest możliwe. Chodzi tu przede wszystkim o:
a) należności sporne i wątpliwe kwestionowane przez kontrahentów – weryfikacja salda polega na uzgodnieniu salda z
dokumentami sądowymi, tj. wyrokami i pozwami;
b) rozrachunki z tytułu podatków, dotacji, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składek PFRON i
innych należności publiczno-prawnych – weryfikacja salda polega na uzgodnieniu wpłat dokonanych w ciągu roku do
budżetu wraz z deklaracjami;
c) należności od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, głównie z tytułu opłat za wywóz
nieczystości, opłat za energię elektryczną;
d) należności od kontrahentów, którzy, prowadząc działalność gospodarczą, rozliczają się z fiskusem na podstawie
księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu;
e) rozrachunki z pracownikami – weryfikacja salda polega na pisemnym potwierdzeniu przez pracowników pobranych
zaliczek, uzyskanych pożyczek i innych świadczeń socjalnych.
Powstałe w drodze weryfikacji lub potwierdzeń sald różnice powinny być dokładnie zbadane pod względem
merytorycznym i odpowiednio ujęte w księgach.
Uwaga! Gotówkę, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz inne środki pieniężne (weksle obce
i czeki obce) inwentaryzuje się dokładnie na dzień bilansowy.
Stan gotówki w kasie jest inwentaryzowany drogą spisu z natury. Ma on na celu ustalenie rzeczywistej wartości stanu
środków pieniężnych, porównanie tego stanu ze stanem księgowym i rozliczenie ewentualnych różnic. Jeżeli w
jednostce prowadzi się więcej niż jedną kasę, to wówczas inwentaryzację należy przeprowadzić we wszystkich kasach
jednocześnie, aby zapobiec przerzucaniu pieniędzy pomiędzy kasami. W trakcie inwentaryzacji kasy spisywane są
również weksle i czeki obce, z uwzględnieniem ich terminów płatności.
Bank przyśle potwierdzenie
Środki pieniężne wyrażone w walucie polskiej i obcej zgromadzone na rachunkach bankowych inwentaryzuje się
drogą uzyskania od banków potwierdzeń sald. Obowiązkiem jednostki jest uzyskanie od banku potwierdzeń
prawidłowości sald poszczególnych rachunków bankowych z kontem analitycznym i syntetycznym poszczególnych
kont bankowych w księgach spółki. W przypadku niezgodności stanu rachunków wykazanych przez bank i
wynikających z ewidencji księgowej jednostka przyjmuje do bilansu stany wykazane przez bank, a różnice odnosi na
konto rozrachunków.
Przy inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald należy pamiętać także o własnych składnikach majątku powierzonych
kontrahentom. Kontrahent powinien przeprowadzić spis z natury takich składników i na tej podstawie potwierdzić
saldo, podając szczegóły istotne dla identyfikacji potwierdzonych składników.
Kiedy weryfikacja
Ostatnia metoda inwentaryzacji polega na porównaniu zapisów ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, a
następnie weryfikacji tych wartości. Metodę tę stosuje się do składników aktywów i pasywów, które nie są
echo informuje Państwa o wizerunku Rödl & Partner w mediach.
W Polsce osobą odpowiedzialną za echo jest Radosław Cichoń Rödl & Partner ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, tel. +48 22 696 28 00 E-mail: [email protected]
inwentaryzowane za pomocą spisu z natury, lub potwierdzenia sald oraz do aktywów, które w danym roku nie są
inwentaryzowane drogą spisu z natury. Pozwala ona na dochowanie zasady, że na dzień bilansowy nie mogą
występować salda aktywów i pasywów niepotwierdzone drogą inwentaryzacji.
Czynności te przeprowadzają najczęściej pracownicy służb księgowych we współpracy z osobami mogącymi udzielić
niezbędnych wyjaśnień. Z działań tych sporządzane są protokoły lub nanoszone są odpowiednie adnotacje na wydruki
sald kont, które następnie są akceptowane przez kierownika jednostki. Pozwala to na potwierdzenie realności i
prawidłowości sald na dzień bilansowy.
Magdalena Ludwiczak, partner w Rödl & Partner odpowiedzialny za audyt finansowy w Polsce, biegły
rewident Poznań
Źródło: http://www.rp.pl/Rachunkowosc/312239995-Zestawien-niezaplaconych-faktur-nie-trzeba-wysylac-dodostawcow.html
echo informuje Państwa o wizerunku Rödl & Partner w mediach.
W Polsce osobą odpowiedzialną za echo jest Radosław Cichoń Rödl & Partner ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, tel. +48 22 696 28 00 E-mail: [email protected]