Zasady wydawania certyfikatów dla Partnerów Systemu Fluidi

Komentarze

Transkrypt

Zasady wydawania certyfikatów dla Partnerów Systemu Fluidi
Zasady wydawania
certyfikatów dla Partnerów Systemu Fluidi
Prawo do otrzymania certyfikatu
Prawo otrzymania certyfikatu posiada instytucja, która podpisała Deklarację Partnera Fluidi,
bez względu na zakres współpracy.
Cel wydawania certyfikatów
Celem wydawania certyfikatów i ich publikacji w widocznych miejscach jest:
- Promowanie Partnera Fluidi, jako instytucji działającej na rzecz promocji powiatu
i turystyki krajowej,
- Promowanie Systemu Fluidi.
Wzory certyfikatów
Wzór certyfikatu publikowany jest na stronie http://www.fluidi.pl/partnerzy
Obiekty turystyczne publikowane na certyfikacie mogą ulegać zmianie.
Numer certyfikatu
Każdy certyfikat posiada unikatowy numer tworzony wg wzory YYYYXX, gdzie YYYY to
numer partnera (użytkownika Fluidi) a XX kolejny numer wersji lub kopii certyfikatu dla
danego partnera.
Potwierdzenie autentyczności certyfikatu
Autentyczność certyfikatu potwierdzana jest przez naklejenie na certyfikat hologramu z
nazwą „FLUIDI.pl”.
Data wydania certyfikatu
Za dzień wydania certyfikatu przyjmuje się datę otrzymania przez Fluidi zamówienia na
certyfikat.
Termin ważności certyfikatu
Pierwszy wydany certyfikat ważny jest przez rok + 1 dzień od daty podpisania Deklaracji
Partnerskiej Fluidi. Przykładowo, jeśli deklarację podpisano 5 stycznia 2013, certyfikat jest
ważny do 5 stycznia 2014.
Termin zamówienia certyfikatu
Certyfikat nie musi być zamówiony wraz z podpisaniem deklaracji partnerskiej, certyfikat
można zamówić w ciągu roku od podpisania deklaracji i tylko czas ważności certyfikatu ulega
skróceniu, ponieważ liczony jest od dnia podpisania deklaracji.
Oznaczenie certyfikowanych Partnerów Fluidi
Partnerzy, którzy zamówili certyfikat oznaczeni są na liście Partnerów w Serwisie Fluidi
skrótem CPF, czyli Certyfikowany Partner Fluidi. Partner może utracić status CPF, jeśli nie
zawiesił certyfikatu w widocznym miejscu o dużej oglądalności, deklarowanym w
zamówieniu. Partner ze statusem CPF ma prawo do zamieszczania na własnych stronach
internetowych i w innych materiałach promocyjnych informacji, że jest Certyfikowanym
Partnerem Fluidi.
Cena certyfikatu
Za wydanie certyfikatu, Partner wnosi opłatę 20 zł + VAT, która obejmuje:
- projekt certyfikatu z nazwą Partnera,
- wydruk certyfikatu,
- przesłanie certyfikatu do Partnera.
Ilość kopii certyfikatów
Partner może zamówić dowolną ilość kopii certyfikatu. Za kopie certyfikatu, przesyłane wraz
z oryginałem, pobierana jest opłata 15 zł + VAT. Kilka kopii certyfikatu umożliwia
powieszenie certyfikatu w kilku miejscach w siedzibie Partnera lub w oddziałach Partnera.
Publikacja certyfikatu
Certyfikat należy publikować w widocznym miejscu zapewniającym możliwie największą
oglądalność. Kopie certyfikatów można zawieszać w miejscach mniej dostępnych.
Odmowa wydania certyfikatu
Fluidi może odmówić wydania certyfikatu, jeśli Partner nie zadeklaruje na zamówieniu
certyfikatu publikacji w widocznym miejscu o dużej oglądalności.
QR kod na certyfikacie
Sczytanie kodu QR z certyfikatu powoduje wyświetlenie Serwisu Fluidi z odfiltrowanymi
obiektami z powiatu promowanego przez posiadacza certyfikatu.
Link jest tworzony wg wzoru: www.fluidi.pl/?pow=xxxx&zqr=yyyyyy
gdzie xxxx oznacza numer powiatu a yyyyyy oznacza numer certyfikatu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest udostępnienie Partnerom informacji ile razy kod z
ich certyfikatu został sczytany.